O‘zbеkistоn rеspublikаsi хаlq tа’limi vаzirligi


Download 5.01 Kb.
Pdf ko'rish
bet3/9
Sana16.02.2020
Hajmi5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

 
26 
yuklanishiga 
B) Eron tomonidan Eftaliylar davlatining egallanishiga 
C) eftaliyiar va sosoniylar o‗rtasida do‗stlik bitimining tuzilishiga 
D) *Pero‗zning halokati, eftaliylar tomonidan Marvning ishg‗ol qilinislii, Eron ustiga 
juda og‗ir o‗lpon yuklanishiga 
60. Sosoniylar shohi Kubodning hukmronlik yillarini aniqlang. 
A)309-379-yillar        B) 531-579-yillar      С) 459-484-yillar D)*488-531-yillar 
61. Sosoniylar davlatida kimlarning hukmronligi davrida eftaliyiar bilan munosabatlar 
ancha yumshab, tinchlik tusini olgan? 
A) *Kubod va Anushervon   B) Shopur II va Pero‗z    C) Shopur 1 va Shopur II  
  D) Ardasher I va Shopur I 
62. Ilk o‗rta asrlarning qudratli davlati hisoblangan Eftaliyiar davlati qachon tashkil 
topgan? 
A)* V asming II yarmi va VI asming boshlarida В) IV asming oxiri va V asming 
boshlarida 
С) V asr o‗rtalarida D) V asming I yarmida 
63. Ilk o‗rta asrlarning qudratli davlati hisoblangan Eftaliyiar davlati qaysi hududlarni 
o‗z ichiga olgan? 
1) O‗rta Osiyo;      2) Mo‗g‗uliston;     3) Sharqiy Eron;  4) Shimoliy Hindiston;  
5)Vizantiya; 6) Sharqiy Turkiston;     7) Shimoliy Afg‗oniston; 8) Shimoliy Xitoy. 
A) *1,3,4,6    B)l, 3,6,8      C)l,2,4,7,8       D) 1,2,3,7 
64. Eftaliylar so‗zi qaysi so‗zdan olingan? 
A)*"Eftalon" deb yuritilgan shoh nomidan    B) eftal nomli ko‗chmanchi chorvador 
qabila nomidan 
0 "Xeptal" deb yuritilgan qabila sardori nomidan       D) Xeptal daryosi nomidan 
65. Eftaliylarning asosiy mashg‗uloti nima bo‗lgan? 
A) *chorvachilik   B) ziroatchilik  C) savdo-sotiq     D) hunarmanchilik 
66. Eftaliylar davlatida qaysi hududlar dehqonchilik va bog‗dorchilik markazi 
hisoblangan? 
A) *Toxariston va Sug‗d        B) Chag‗oniyon va Badaxshon 

 
27 
C) Kobul va Qoshg‗ar           D) Marv va Balx 
67. V-VI asrlarda O‗ rta Osiyoning qaysi hududlarida g‗alladan tashqari sholi ham 
yetishtirilgan? 
A) Sirdaryoning quyi oqimi va Orol bo‗ylarida      B) Amudaryoning quyi oqimida 
C) Sirdaryo bo‗ylari va Farg‗ona vodiysida             D)*Qashqadaryo va Zarafshon 
vodiylarida 
68. Ilk o‗rta asrlarda Farg‗ona vodiysi o‗zining qanday xususiyati bilan mashhur edi?  
A) sifatli chinnilari bilan          B) ziravorlari bilan 
C)*zotli otlari bilan         D) bog‗dorchilik markazi bo‗lganligi 
69. Nima sababdan  ilk o‗rta asrlarda qishloq jamoasining kashovarz (erkin qo‗shchi)lari 
qaram kadivarlarga aylana borgan? 
A) dehqonchilikda kadivarlarning asosiy ishlab chiqaruvchi kuchga aylana borishi 
B)* ekin yer maydonlarining ma‘lum bir qismi dehqonlar va ibodatxonalar qo‗lida 
to‗plana borishi 
C) ekin yer maydonlarining ko‗pgina qismi qishloq jamoalari qo‗lida to‗plana borishi 
D) ekin yer maydonlarining ma‘lum bir qismi qishloq oqsoqoli qo‗lida to‗plana borishi 
70. Ilk o‗rta asrlarda yaylovlarning asosiy qismi kimlarning tasarrufida bo‗lgan? 
A) *qabila va urug‗ jamoalari va ularing oqsoqollari  
B) qishloq oqsoqollari    C) yirik chorvadorlar D) dehqonlar 
71. Hozirgi vaqtda Toshkent vohasi va Janubiy Qozog‗iston yerlarining bir qismini suv 
bilan ta‘minlab turgan Zog‗ariq va Bo‗zsuv kanallari qachon barpo etilgan? 
A) XV asrda   B)*Vasrda     C) XVIII asrda       D) milodiy III asrda 
72. Ilk o‗rta asrlarda barpo etilgan Darg‗om kanali hozirda O‗zbekitonning qaysi 
hududida asosiy suv ombori hisoblanadi? 
A) Qashqadaryo viloyati va Surxondaryoning shimoliy tumanlarida  
B) Farg‗ona vodiysida 
C)*Samarqand viloyati janubiy tumanlarida       D) Xorazm va Orol bo‗yi atrofida 
73. V asrda O‗zbekiston hududida barpo etilgan kanallar nomini aniqlang. 
l)Ulug‗nor; 2) Shahrixonsoy; 3) Zog‗ariq; 4) Yangiariq; 5) Bo‗zsuv; 6) Darg‗om; 7) 
Tuyatortar. 

 
28 
A)* 3.5,6 B)l,3,6,7        C)2,4,5 D)l,2,4 _

74. Eftaliylar davlati "Buyuk Ipak yo‗li" orqali qaysi davlatlar bilan xalqaro savdoda 
faol qatnashardi?  
A) Xitoy, Hindiston va O‗rtayer dengiz davlatlari bilan    
B) *Xitoy, Hindiston, Eron va Vizantiya bilan     
C)Xitoy, Eron va Bolqon yarimoroli davlatlari bilan    
D) Hindiston, Vizantiya va Franklar qirolligi bilan 
75. V-Vl asrlarda Ipak yo‗li savdosida asosan kimlar sosoniy savdogarlari bilan 
raqobatda vositachilik rolini o‗ynardi? 
A) Usmonli turklar    B) xitoyliklar       C) xioniylar       D)* so‗g‗diylar 
76. Eftaliylar dastavval ichki va tashqi savdo munosabatlarida kimlarning kumush 
tangalaridan keng foydalanditar? 
A)kidariylar      B) xitoyliklar      C)* sosoniylar  D) xioniylar 
77. V-VI asrlarda chaqa tangalar O‗rta Osiyoning qaysi hududlarida chiqarilgan? 
l)Buxoro 2)Poykand 3) Toxariston   4)Vardona   5)Naxshab   6) Chag‗oniyon     7) 
Samarqand;             8) Xorazm;       9) Badaxshon  
A) 1,3,5,7,9   B) *1,2,4, 5, 7, 8      C)2, 4,6, 8, 9     D) 2, 3, 6, 7, 8, 9 
78. Eftaliylarda davlat boshqaruvida qonun va qoidalarning qaror topishiga asosiy sabab 
nima edi? 
A)* aholining tabaqalanishi, mulkiy tengsizlikning kuchayib borishi     
   B) qishloqlarda dehqonlar nufuzining ortib ketishi 
C) aholining tabaqalanishi 
D) mamlakatda o‗zaro ichki kurashning avj olishi 
79. V-VI asrlarda O‗rta Osiyoda ko‗chmanchi qabilalarning dehqonchilik vohalariga 
kelib o‗rashishi natijasida ... 
A) dehqonlarga qaram bo‗lgan kadivarlar tabaqasi ko‗paya bordi 
B) shaharlaning soni ko‗paya bordi D) sug‗orish inshootlari takomillashdi 
C)* dasht udumlari va e‘tiqodiy tasavvurlari o‗troq aholining hayotiga kirib bordi 
80.V-Vl asrlarda O‗rta Osiyoning qaysi vohalarida ko‗chmanchllar tezda o‗troqlasha 
olganlar?  

 
29 
A) Quyi Amudaryo va Xorazmda             B) Buxoro va Naxshab 
C) Farg‗ona vodiysida                                D)* Toxariston va Sharqiy Sug‗dda 
81. Ma‘lumki, eftaliyiar davri binokorligi va me‘morchiligida ikki qavatli qasrlar 
alohida o‗rin tutgan bo‗lib, qasrlarning yuqori qismiga maxsus ko‗tarma orqali 
chiqilgan? Bu ko‗tarma nima deb ataladi? 
A)*pandus        B)to‗brez        C)kuren D) chohpar 
82. Ma‘lumki, V-VI asrlarda O‗rta Oslyo aholisi turll tillarda so‗zlashgan. Chorvador 
aholi o‗rtasida qaysi til muhiti hukmron edi? 
A)nog‗aytili    B)* turkiy til    C) sug‗d  tili        D) uyg‗ur tili 
83. V-VI asrlarda O‗rta Osiyoda qaysi til xalqaro savdo till edi? 
AJnog‗aytili      B) turkiy til         C)*sug‗d tili        D) uyg‗ur tili 
84. Quyidagi qaysi til Yettisuv va Farg‗ona orqali Sharqiy Turkistonga kirib, Xitoy 
hududlargacha kirib borgan? 
A) Xorazm tili    B) fors tili      C)*sug‗d tili        D)nog‗ay tili 
85. Baqtriya yozuvi asosida vujudga kelgan yozuv nomini aniqlang? 
A) *eftaliylar yozuvi       B) Sug‗d yozuvi       C) Xorazm yozuvi       D) oromiy yozuvi 
86. V-VI asrlarda O‗rta Osiyo hududida qanday yozuvlar tarqalgan edi? 
1)*Sug‗d yozuvi; 2) oromiy yozuvi; 3) Xorazm yozuvi; 
4) Baqtriya yozuvi;        5) eftaliy yozuvi;   6) kushon yozuvi;   7) kirill yozuvi  
A)*l,3,5      B)2,4,6,7      C)2,3 D)l,3,4 
87. Eftaliylar yozuviga xos bo‗lgan xususiyatlarni aniqlang. 
1) Xorazm yozuvining vujudga kelishiga asos bo‗lgan;    2) Baqtriya yozuvi asosida 
paydo bo‗lgan; 
3) o‗ngdan chapga tomon ko‗ndalangiga yozilgan;     4) 25 harfdan iborat;   5) Sug‗d 
yozuvi asosida vujudga kelgan; 6) chapdan o‗ngga tomon ko‗ndalangiga yozilgan;   7) 
26 harfdan iborat; 
8) Toxariston yozuvining vujudga kelishiga asos bo‗lgan;   9) Oromiy yozuvi asosida 
vujudga kelgan. 
A) 1,3,5,7 B    B)*2.4,6        C)5,6      D)2,3,7,8 
88. Qachon O‗rta Osiyolik shishasozlar Xitoy hunarmandlariga rangli shisha va shisha 

 
30 
buyumlar yasasbii I o‗rgatadilar? 
A)IIIasrda    B)IVasrda   C)*Vasrda   D) Xll asrda 
89. Etnik munosabatlar — bu ... 
A) xalq va elatlaming kelib chiqishi B) dehqonlar va oddiy o‗rtasidagi munosabatlar 
C) urug‗ va qabilalar o‗rtasidagi o‗zaro munodabatlar     D) *aholining o‗zaro aloqalari 
90. Pandus nima? 
A) tashqi shahar, karvonsaroy      B)* bino yuqorisiga chiqaruvchi maxsus ko‗tarma 
yo‗l C) toshotar; harbiy quro) D) otashparastlar ibodatxonasi 
91. Qaysi hududda yashovchl turkiy qabilalar Turk xoqonligi davlatiga asos solishdi?  
A) *Oltoy va Janubiy Sibirda              B) Sharqiy Turkiston va Yettisuvda                            
C) Sirdaryo va Oral bo‗ylari            D) Yoyiq (Ural) va Itil (Volga) bo‗ylarida 
92. Turk xoqonligi davlati qachon va kim tomonidan asos solingan?  
A) IV asr o‗rtalarida To‗nyabg‗u tomonidan        В) V asr oxirlarida Istami tomonidan  
С)* VI asr o‗rtalarida Bumin tomonidan tomonidan        
    D) VI asming ikkinchi yarmida  
93.555-yilda ... 
A) turklarning g‗arbga tomon yurishi boshlandi 
B) turklar Sirdaryo va Oral dengizi bo‗ylarigacha cho‗zilgan keng o‗lkalarni egalladilar 
C) *turklar Yoyiq va Itil bo‗ylarini zabt etdi 
D) Sosoniylar Toxariston va Chag‗oniyonni eftaliylardan tortib oldilar 
94. VI-VII asrlarda O‗zbekiston hududida qanday davlat mavjud edi?  
A)* Turk xoqonligi    B) Eftaliyiar davlati    C) Arab xalifaligi  D) Kidariylar davlati 
95. Turk xoqonligining markazi hisoblangan shahar nomini aniqlang?  
A) Toxariston          B) *Oltoy      C) Balx          D) Marv 
96. Quyidagilardan qaysi biri "Yabg‗u xoqon" unvonini olgan? 
 A) Eltarish      B) Bumin        C)* Istami   D) Qoracho‗rin 
97. Bumin kim? 
A) Istamiga kuyov bo‗lgan fors shohi           B) 618-630-yillarda turk xoqoni 
C) g‗arbga tomon yurishlarda turklarga boshchilik qilgan el-yurt hokimi     
D) *Turk xoqonligining asoschisi 

 
31 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8-sinf  O‘zbekiston tarixidan testlar 
1. Shohruh vafotidan so‗ng  Xuroson davlati … qimiga bo‗linib ketdi. 
A) *11 
B) 12 
C) 15 
D) 10 
2. Quyidagilardan eng uzoq hukmronlik qiliganini aniqlang? 
      A) Sulton Muhammad 
     B) * Sulton Ahmad  
      C)  Boysung‗ur Mirzo 
      D) Sulton Ali Mirzo 
3.O‗zaro ichki kurashlar natijasida  Umarshayx Mirzo qo‗l ostida qolgan  hududlarni 
aniqlang? 

 
32 
A) Qobul, Farg‗ona Toshkent,                     B)  Farg‗ona, Toshkent Sayram 
*C) Farg‗ona, Xo‗jand, O‗ratepa,                  D) Toshkent, Xo‗jand, Farg‗ona, 
4.  Boysung‗ur Mirzo qachon Samarqand taxtini egallaydi. 
     A) 1497-yil noyabrda         B) * 1495-yil yanvarda  
     C) 1495-yil iyunda  
D) 1495-yil martda 
5.1494-yil Farg‗ona ustiga yurish  qilgan hukmdorni aniqlang? 
    A) Bobur Mirzo   
   B) *Sulton Ahmad Mirzo 
    C) Boysung‗ur Mirzo 
    D)Umarshayx Mirzo 
6.  Farg‗ona ustiga yurish qilib Axsi qo‗rg‗onini qamal qilgan  hukmdorni aniqlang? 
     A) *Sulton Mahmudxon                                     B) Boysung‗ur Mirzo 
    C) Sulton Ahmad Mirzo                                   D) Sulton Ali Mirzo 
7. Dashti Qipchoq hukmdori Abdulxayrxon tomonidan  Xorazm qachon egallandi?  
     A) 1446-yilda                                                    B)*1431-yilda  
     C) 1448-yilda                                                   D) 1437-yilda    
8.  1500-yil  Bobur  Mirzo bilan Jahongir Mirzo  o‗rtasida sulh tuzildi. Sulhga ko‗ra  
Jahongir Mirzoga qaysi hududlar tegadi. 
     A)  Sirdaryoning  janubiy tarafi Xo‗jand shahri  
     B)  Amudaryoning shimoli, Andijon shahri 
     C)*  Sirdaryoning    shimoliy  qismi, Axsi shahri                                                                                                                                                                                                                                                       
     D)   Toshkent Xo‗jand va Sirdaryo bo‗yidagi shaharlar  
9.  Qanday sabab Bobur Mirzo va Sulton Mahmudxon ittifoqchilarining Samarqand 
qamalini to‗xtatib,  yurtlariga qaytishiga majbur qildi.  
     A)  Bobur Mirzoning Andijonni saqlab qolishga bo‗lgan intilishi  
     B)* Qishning yaqinlashib qolganligi  
     C)   Boysung‗ir Mirzo Shayboniyxondan yordam olishi     
     D)   Bobur Mirzo tomonidan Samarqand qamalining i kuchli  tashkil  qilinganligi  
10.  Andijondagi Uzun Husan hukmronligiga barham bergan hukmdorni aniqlang. 
      A) Sulton Ali Mirzo  

 
33 
      B) Sulton Ma‘sud 
      C)  Jahongir Mirzo  
      D) * Nosir Mirzo 
11.  Dashti Qipchoqni  sharqiy va g‗arbiy qismlarga nima ajratib turadi. 
       A)* Ural daryosi                                  B) Volga daryosi  
      C) Oltoy va Qurama tog‗lari              D) Irtish daryosi    
12. Bir yilda sodir bo‗lgan voqealarni aniqlang?    
    A)  Samarqand taxtiga Bobur Mirzoning chiqishi, Boysung‗ur Mirzoning  
Samarqandga yurishi  
     B)  Bobur Mirzo va Jahongir Mirzo o‗rtasida  sulh tuzilishi,  Shayboniyxonning 
Samarqandni uzil-kesil  egallashi 
    C)  * Abdulxayrxoning  Abu Saidga yordam berishi  bahonasida Mavoronnahrga 
yurishi, Muhammad  Shayboniyxoning tavallud topishi 
      D)   Eron qo‗shinlarining  Buxoroga qarshi ikkinchi yurishi,  Shoh jahon 
o‗g‗illarining  Balxni egallashi  
13.  Muhammad Shayboniyxonga homiylik qilgan  Muhammmad Ma‘jid Tarxon qaysi 
shaharning hukmdori edi. 
      A) Sig‗noq va O‗zgan                       B) Axsi va Xo‗jand  
      C) Turkiston va O‗tror                      C) * Yassi va O‗tror 
14. Zuhrobegi  og‗aning  xoinlar gapi bilan ish tutishi oqibatida  qaysi shahar 
Shayboniyxon tomonidan  egallandi? 
      A)   Termiz         B)  Farg‗ona   C)* Samarqand  D) Buxoro  
15. Shayboniyxon Mavoronnahrni  zabt etrishga kirishganidan 8 yil  kiyin…  
       A)  Urganch shahrini bosib oldi.                  B) Xurosonga yurish boshladi  
       C)  Toshkent va Shahrixonni egalladi          D)* Xurosonni zabt etilishi  tugadi 
16. Dunyo musulmonlarinng  qancha qismi  sunniylik oqimiga mansub?  
      A)70% dan ortig‗i    B) 80%        C) *90% dan ortig‗I             D) 60%  ga yaqin 
17. Taxmasp qayerning hukmdori bo‗lgan? 
      A) Taxariston       B) Turkiston  C) Marv               D)* Xuroson            
18. Samarqanddda  temuriylar hukmronligini tiklash  choralarini izlashga boshchilik 
qilgan shayxulislomni aniqlang? 
       A)* Abdukarim                        B) Shermuhammadbiy    
      C)  Xo‗ja Abu Bakr Said        D) Muhammmad Islom 

 
34 
19. Muhammad  Shayboniyxonning  harbiy yurishlari  ketma- ketlikda  to‗g‗ri 
ko‗rsatilgan qatorni aniqlang? 
       A)  Samarqand, Farg‗ona, Toshkent va Shohuriya, Urganch, Balx,  Xuroson,  
       B)  Samarqand, Toshkent va Shohuriya Urganch, Farg‗ona, Xuroson, 
       C)  Samarqand, Termiz, Farg‗ona, Toshkent va Shohuriya Urganch, Xorazim, Balx, 
       D)*  Samarqand, Toshkent va Shohuriya Farg‗ona,Urganch, Xuroson, 
20. ―O‗zbek usuli‖ nomli davlatga  qachon asos solingan?  
       A) XV asrning 60-yillarida                     B)* XV asrning 20-yillarida  
       C) XV asrning 80-yillarida                     D) XV  asrning boshlarida  
21. Shoh Ismoil davlati kattagina  hududlari o‗z ichiga olardi.  Bu davlatning bir 
sarhadi…. bilan, ikkinchi sarhadi  esa … bilan tutashgan edi. 
        A)  Hindiston, Mug‗iliston davlati              
        B)  Arabiston yarim oroli, Hindiston davlati 
        C) *  Xuroson, Usmonli turklar davlati,           
      D) Old Osiyo mamlakatlari, Mug‗iliston davlati  
22.  Islom dinining Shialik oqimi qaysi  hududlarda keng tarqalgan?  
         1. Arabiston      2.Iroq      3.Suriya        4. Eron         5. Falastin 
         A) 1.2        B) 3.5                     *C) 2.4            D) 1.3.4 
23. Shayboniyxon qachon Abdulxayrxon davlatini tikladi? 
        A) XV  asrning 20-yillarida               B) XVI asrning   birinchi yarimida   
        C)* XV asrning 80-yillarida                D) XV asrning ikkinchi yarimida  
24.  Arabchada  guruh,  tarafdorlar degan ma‘nolarni  anglatuvchi so‗zni toping? 
       A) Sunniylik                               B) Tasavvuf              
        C)* Shialik                                D) Mazhab   
25. Quyidagi fikrlar qaysi ma‘nodan olingan?  ―To‗liq 11-yil davomida Movorounnahr 
o‗lkasida Chig‗atoy  temuriy va o‗zbek sultonlari bilan  shunday janglar bo‗ldiki,  
ularning sanog‗ini batafsil bayon qilishga  qalam tili ojiz nuqsonlidir‖ . 
       A) ―Shayboniynoma‖                              B) ―Boburnoma‖ 
      C)* ―Humoyunnoma‖                              D)  ―Tarixi Buxoro‖ 
26. Shoh Ismoilning sarkardasi  Amir Ahmad  va Boburning birlashgan qo‗shini  qaysi 

 
35 
shaharlarni egallab olishadi. 
        A)  Kesh va qarshi                             B) Termiz va Qarshi  
        C)  Qarshi va G‗ijdivon      
         D)*  Qarshi va G‗uzor 
27. Konigil mavzeyi bu-… 
       A) *Shahardan tashqaridagi  hukmdorlar xordiq chiqaradigan joy 
        B)  1500-yil  Shayboniyxon va Bobur qo‗shinlari  o‗rtasidagi jang bo‗lgan joy  
        C)  Hukmdorning elchilari  qabul qilinadigan joy  
        D)  A,C javoblar to‗g‗ri 
28. Boburning o‗zi mehr bilan obod qiligan bog‗ning nomi qaysi qatorda  ko‗rsatilgan? 
       A) Bog‗i orom                  B) *Bog‗i kolon    
       C)  Bog‗I dilkusho           D)  Bog‗i  jahonoro 
29.  Ko‗li Malikdagi jang qachon bo‗lgan? 
       A) 1512-yil 24- noyabrda 
       B)* 1512-yil 28-aprelda  
       C) 1504-yil sentabrda  
       D) 1500-yil kuzida 
30.  Bobur Mo‗g‗illardan jang qilishning qaysi usulini o‗rgandi? 
       A) *Pistirma qo‗yish                                  B) to‗lg‗ama 
       C) yolg‗ondakam chekinish                     D) poroxli miltiq ishlatish 
31.  Qanday lavozimni egallagan  ruhoniy  barcha diniy ishlarga  rahbarlik qilgan? 
       A) Ustoz                 B) Shayxurrais    C)* Shayxulislom  D) Sayyid 
32.   ―Boburnoma‖ qaysi yillarni  tarixiy voqealarini o‗z ichiga oladi? 
         A) 1492-1528- yillar               B)* 1493-1529- yillar 
       C) 1495-1529- yillar                D) 1493-1528- yillar 
33. ―Boburnoma‖ qaysi  davlat  xalqlari  tarixi  hamda  geografiyasi  haqida  ma‘lumot ? 
        A)* Movoraunnahr, Eron, Afg‗aniston, Hindiston 
        B)  Movoraunnahr, Hindiston Iroq,Shom 
        C)  Iroq, Ajam, Hindiston Movoraunnahr, Eron,,  
        D) Afg‗oniston, Hindiston, Suriya, Damashq 
 34.   Kimning hukmronligidan  so‗ng  Shayboniylar  davlatida  qo‗sh  hokimiyatchilik 

 
36 
vujudga keladi. 
        A) Ko‗chkunchixon                     B) Mahmud Sulton   
        C) *Abdullaxon                           D) Ubaydullaxon 
35. Quyidagilardan eng uzoq hukmronlik qilgan  hukmdorni aniqlang? 
        A) Abu Said                            B)* Ko‗chkunchixon 
        C) Abdulllaxon                     D) Ubaydullaxon 
36. Sanalarga  mos keluvchi  voqealar to‗g‗ri ko‗rsatilgan qatorini aniqlang. 
       1) 1584- yil                                2) 1595- yil 
       3) 1583                                       4) 1556- yil 
       a)  Abdullaxon II amalda Buxoro taxtini egallaydi 
       b)  Abdullaxon II Badaxshonni egalladi 
       c)  Abdullaxon  II Xorazimni egalladi 
       d)  Abdullaxon II  Toshkent va Farg‗ona 
       A) 1-b, 2-c, 3-d, 4-e, 5-a                           B) 1-d, 2-c, 3-e, 4-b, 5-a 
       C) 1-c, 2-d, 3-b, 4-e, 5-a                           D)* 1-b, 2-c, 3-e, 4-d, 5-a 
37. Shayx Muhammad Islom  keyin Buxoroda  Shayxulislom  lavozimidi egalladi 
        A)* Shayx Abu Bakr Sa‘d                           B)  Abdulmakarim  
        C) Shermuhammadiy                                D) Yusuf Sultoniy 
38. Abdullaxon  II tomonidan  xon deb  e‘lon qilingan  Iskandarxonining hukmronlik 
yillarini aniqlang. 
     A) 1557-1561- yillar                         B) 1561-1572- yillar  
     C) 1572-1583- yillar                         D)* 1561-1583- yillar  
39.  XVI asr oxirlariga kelib  Buxoro Xonligi… 
      A) siyosiy tarqoqlik  markaziga  aylandi. 
      B)  Ubaydullaxon II  tomonidan markazlashgan   davlatga aylantirilgan  
      C)* Nisbatan  markazlashgan  davlatga aylandi 
      D) savdo-sotiq  rivojlangan  boy davlatga aylandi 
40. Abdullaxon  II  davlatning  shimoliy  chegaralari  to‗g‗ri ko‗rsatilgan qatorni 
aniqlang. 
       A) Hirotdan Mashhadgacha                       B)  Kasbiy dengizgacha  

 
37 
       C)* Orol dengizigacha,  Kasbiy dengizigacha  Issiqko‗lgacha  
41. Muyonqolning Uchqora  mavzeyida sodir bo‗lgan  jangdan  22 yil oldin…? 
       A)* Abdullaxon II  Hindistonga  ikkinchi marta elchi yubordi. 
       C)  Rassiya tomonidan Qozon xonligi bosib olindi. 
       C)  Turk sultoni Sulton Salim huzuriga Shayboniy elchi yubordi. 
       D)  Abdullaxon II Samarqandni bosib oldi 
42. Bir yilda sodir bo‗lgan voqealarni aniqlang? 
        A)* Samarqand yaqinidagi Bog‗i shamol mavzeyidagi jang, Boqi 
Muhammadxonning Samarqand taxtiga o‗tirishi  
        B) Modarixon madrasasining  qurulishi, Abdullaxon II ning  Toshkent va 
Farg‗onani bosib olishi  
        C)  Rossiyaning Astraxonni bosib olishi, Abdulllaxon II  Pirmuhammadni xon deb 
e‘lon  qilishi 
       D)  Nodirmuhammad hukmronligining  boshlanishi, Subxonqulxonining  Balxni  
egallashi 
43.  O‗rtatepa  va Zomin  oralig‗i fitnachilar tomonidan   hukmdorni aniqlang? 
       A) Iskandar Sulton                     B)  Vali Muhammad 
       B) Abdulmo‗min                        C)*Ashtarxoniy Ubaydullaxon 
44.Shayboniylar  davlatidagi ichki nizolardan  foydalangan  tavakkal qaysi  hududlarni 
bosib olgan? 
       A) Sig‗noq, O‗zgan,  Yassi, Turkiston,  Sayram,  
       B) Axsi, Koson,  Samarqand, Qarshi,  Buxoro 
       C)* Axsi,Andijon,  Toshkent, Samarqand, 
       D)  Nishopur, Sabzavor, Mashhad,  Hirot 
45.Abdullaxon II davlatining  janubiy chegarasini aniqlang? 
       A) *Hirotdan Mashhadgacha                              B)  Orol dengizigacha 
       C)  Kaspiy dengizdan Issiqko‗lgacha                 D) B,C javoblar to‗g‗ri 
46. Pirmuhammadxon bilan  Boqi Muhammad  o‗rtasidagi munosabatlar buzilishining  
asosiy sababi  to‗g‗ri ko‗rsatilgan qatorni aniqlang? 
       A)  Hokimiyat uchun kurash                  

Download 5.01 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling