O‘zbеkistоn rеspublikаsi хаlq tа’limi vаzirligi


  1919  yil  kuzida  Rossiya  markazidan  kelgan  Turkkomissiya  qanday  ishlarni  amalga  oshirdi?   A


Download 5.01 Kb.
Pdf ko'rish
bet9/9
Sana16.02.2020
Hajmi5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

322.  1919  yil  kuzida  Rossiya  markazidan  kelgan  Turkkomissiya  qanday  ishlarni  amalga 
oshirdi?  
A.  Turkiston Kompartiyasi MK, Turk MIK va XKS ustidan qattiq nazorat o‗rnatdi, Ichki 
va tashqi Rossiyadan keladigan moddiy resurslar, harbiy qismlar, bolshevik kadrlarni 
nazorat qilar edi.siyosat, iqtisodiyot, armiya, kadrlar masalasini o‗z qo‗liga oldi 
323.  «Yosh  xivaliklar»  tomonidan  xonga  qo‗yilgan  talablar  to‗g‗n  ko‗rsatilgan  javobni 
toping.                    *Parlament tashkil qilish.  
324.  1917 yil 9 dekabrda Turkiston XKS qanday qaror qabul qildi?  
A.  Yerni sotishni man qiluvchi 
325.  Xiva  xoni  huzuriga  kirib  o‗z  talablarini  bayon  qilgan  delegasiya  a‘zolari  kimlardan 
iborat edi?  
* P.YUsupov, Husaynbek Matmurodov 
326.  Xiva xonligida islohotchilar tomonidan tuzilgan Mahkamai adliya qanday ishni amalga 
oshirishi kerak edi?  
 
A.  Islohotlar o‗tkazilishini nazorat qilish. 
 
327.  1919  yil  9  aprelda  Sovet  hukumati  bilan  Xiva  yaqinidagi  Taxtada  tuzilgan  bitimda 
nimalar ko‗zda tutilgan edi?  
A.  Sovet hukumati toinonidan Xorazm aholisi mustaqilligining tan olinishi 
328.  So‗nggi Xiva xoni kim bo‗lgan?             *Said Abdulloh 
329.  Ulug‗bekning  buyrug‗i  bilan  qaysi  shaharlarda  madrasalar  barpo  etilgan?           
*Samarqand va G‗ijdivonda 
 
330.  Amir Temur davrida nima rivojlandi?  
A.  Ipak yo‗lining shimoliy yo‗nalishi bo‗yicha savdo 
331.  XIV asrning 50-60 yillarida Movarounnahrda…  
A.  Feodal tarqoqlik g‗oyatda kuchayib, sinfiy kurash keskinlashdi. 
332.  Movarounnashrda  Amir  Husayn  hukmronligi  tiklanganidan  so‗ng  (1366  y)  Amir 
Temur qaysi viloyatlar shokimi bilib qoldi?        *Kesh va Qarshi 
333.  Qaysi qabila Amir Temur qo‗shinidagi maxsus sharbiy qismni tashkil etardi?  *Barlos 
334.  Amir  Temur  Movarounnahrdan  tashqarii  o‗z  tasarrufidagi  barcha  viloyat  va 
mamlakatlarni nechta ulusga bilgan edi?             *to‗rtta 
 
335.  Amir Temur davrida devonbegi lavozimi qanday lavozim edi?  

 
100 
A.  Davlatning markaziy ma‘muriyati boshlig‗i 
 
336.  «Temur tuzuklari» asari asosan nimaga bag‗ishlangan?  
A.  Amir Temurning sharbiy san‘ati va Davlat boshqarish uslubiga bag‗ishlangan 
337.  Amir  Temurning  1392-1396  yillardagi  sharbiy  yurishlari  qaysi  o‗lkalar  va  viloyatlar 
bilan bog‗liq edi?           *Eron, Kavkazorti, Oltin O‗rda 
 
338.  Amir  Temur  1402  yilda  O‗rta  Er  dengo‗zining  sharqiy  soshilida  joylashgan  O‗zmir 
shashrini  zabt  etgach                  *salibchilarning  YAqin  SHarqdagi  oxirgi  qarorgoshi  tugatildi.
 
 
339.  Amir Temur Samarqandga Kichik Osiyo yurishidan qachon qaytib keldi? * 1404 yilda 
340.  Amir  Temur  Movarounnahrdan  tashqarii  o‗z  tasarrufidagi  barcha  viloyat  va 
mamlakatlarni nechta ulusga bo‗lgan edi?            *to‗rtta 
 
341.  «Agar  bizning  quvvat  va  qudratimo‗zni  bilmoqchi  bilsang  obidalarimizga  boq».  Bu 
xitobnoma Amir Temur qurdirgan qaysi inshoot peshtoqiga bitilgan?     *Oqsaroy binosi 
342.  1337  yildan  to  1381  yilga  qadar  mavjud  bilgan  va  shu  davr  mobaynida  sabzavor 
shahrini o‗ziga markaz qilib olgan mustaqil davlatning nomi nima?      *Sarbadorlar 
343.  Amir Temur tomonidan Dehli shahri qachon zabt etilgan?             *1399 yilda 
344.  Amir  Temur  bilan  diplomatik  aloqalar  o‗rnatib,  yozishmalar  olib  borgan  Kastiliya  va 
Leon qiroli Kim?                *Genrix III de Transtamara 
345.  Ulug‗bek Ilon o‗tdi darasi qoyasiga nima haqida yozib qoldirgan?  
A.  Mo‗g‗ulistonning bo‗ysundirilishi va nihoyatda katta o‗lja haqida 
346.  Tarxon nima?  
A.  bu yorliqni olgan shaxslar davlat xazinasiga turli soliq, o‗lpon tilashdan ozod etilgan
 
 
347.  Quyidagi qaysi me‘morchilik yodgorligi Temuriylar davriga oid emas?          *SHerdor 
348.  Qadimgi tosh asri-paleolit nechta davrga bo‗linadi?                   *uchta   
349.  Oliy  Majlisning  ―O‗zbekiston  Respublikasi  Markaziy  Banki  to‗g‗risida‖  gi  qonuni 
qachon qabul qilingan?                 *1995 yil 4 dekabr 
350.  O‗zbekistonda  qaysi  kun  ―Soliqlar  kuni‖  deb  e‘lon  qilindi  va  u  kasb  bayrami  sifatida 
nishonlanadigan bo‗ldi?             *12 avgust 
351. Ma‘naviy tahdid nima?           Iqtisodiy va diniy huruj 
352. Ma‘naviy yo‗qotish nima?          a) Milliy, tarixiy xotira va o‗zlikni unutish 
353. Zo‗ravonlik va tajovuzkorlikning yangi ko‗rinishi qanday? 
b) Milliy qadriyat, tarix va ma‘naviyatdan judo bo‗lish 
354. Asosan G`arb va Sharq hayot tarzidagi farqlar nimalarda?  b) Mentalitetdagi ayro jihatlar 
355. Sobiq sho‗ro davrida o‗tmishni haqqoniy yoritganlarga nisbatan qanday ayb qo‗yilgan? 
b) Тarixni qo‗msash va ideallashtirganlikda 
356. Ma‘naviyat bu – ...                  d) b va v javoblar  
357. Diniy aqidaparastlarning asosiy maqsadi?       d) Diniy davlat tuzish 
358. Eng buyuk jasorat nima?          s) Ma‘naviy jasorat 
359. Ma‘naviyatimizni yuksaltirish omillari nimalardan iborat?       d) Barcha javoblar to‗g`ri 
360. Yuksak ma‘naviyatning mezoniga nimalar kiradi?d) Barcha javoblar to‗g`ri  
361. Ma‘rifat va madaniyatning moddiy-texnik bazasini aniqlang. 
d) Yuqoridagilarning barchasi to‗g`ri 
362. Хalq ma‘naviyatining munosib vorislari kimlar?          b) Yangi avlod yoshlari 
363. Millatning ruhi nimada?        a) Ona tili va milliy merosga sodiqlikda 
364. Milliy qadriyatlarning o‗ziga xosligi?            d) Milliy, diniy bag`rikenglikda 
365. Inson ma‘naviyatini yuksaltirish omili?           d) Barcha javoblar to‗g`ri 
366. Davlat tilining huquqiy maqomi qachon mustahkamlangan?          s) 1993 yil 8 dekabrda 

 
101 
367. Insonning ustuvor va muqaddas oliy huquqlaridan biri qaysi? 
 
b) Insonparvarlik va vatanparvarlik 
368. Badavlat hayot kechirishning mohiyati?                  d) Barcha javoblar to‗g`ri 
369. Yangi hayot, yangi jamiyat poydevori bu – ...       d) Barcha javoblar to‗g`ri 
370. O‗zbekiston Respublikasida Prezidentlik boshqaruvi qachon ta‘sis etilgan? 
d) 1990 yil 24 mart 
371. ―Хotira‖ kitobi necha jilddan iborat?      a) 35 jilddan 
372. Islohotlar va ularning ma‘naviy mezoni?      d) Barcha javoblar to‗g`ri 
373. Mamlakat taraqqiyoti o‗zbek modelining asosini nima tashkil etadi.    a) Besh tamoyil 
374. Ma‘naviy hurujlarning oldini olish omillari?          d) a, b, v javoblar to‗g`ri 
375. O‗zbek ayolining tom ma‘nodagi ma‘naviy qiyofasini namoyon etgan atoqli shoira kim? 
d) Zulfiya 
376. O‗zbek xalqining ma‘naviy jasorat sohibi kim?             b) Yahyo G`ulomov 
377. Chingiziylarga qarshi o‗n bir yil muttasil mardona kurashgan shaxs kim? 
 
s) Jaloliddin Manguberdi 
378. Inson barkamolligi omili bu –                   d) Barcha javoblar to‗g`ri 
379. Inson fenomenidagi mezonlar?          d) Barcha javoblar to‗g`ri 
380. Ma‘rifatli dunyo ko‗rinishi                 d) a, b, v javoblar to‗g`ri  
381. Yot va zararli g`oyalarga qarshi kurashning samarali vositasi nima?             d) Hammasi  
382. Milliy istiqlol mafkurasining ―Ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot qurish‖ bosh 
g`oyasini amalga oshirish, ХХ asr oxiri va XXI asrning dastlabki yillarida mamlakatimizning 
rivojlanish strategiyasi nechta ustuvor yo‗nalish orqali belgilab berilgan?            b) 5 
383. Milliy g`oyaning asosan bosh maqsadi qaysi javobda to‗g`ri berilgan? 
 
d) a va b javoblar to‗g`ri 
384. Milliy g`oya suyanadigan tayanchni aniqlang?                     d) Hammasi to‗g`ri 
385. ―Ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot qurish‖ qanday g`oya ekanini aniqlang? 
s) Milliy g`oya va mafkuraning bosh g`oyasi 
386. ―Тerror‖ so‗zining lug`aviy ma‘nosi?              d) Faqat a) va v) 
387. Milliy g`oya va mafkuraning asosiy maqomi va o‗rnini aniqlang.                   a) Milliy 
388. Har qanday g`oya mafkura bo‗la oladimi?             b) Bo‗la olmaydi 
389. Sharqda aqidaparastlarning ta‘qibiga kimlar uchraganini toping?       d) b va s javoblar  
390. Marg`inoniyning qaysi asari sakkiz asrdan buyon mukammal huquqiy manba sifatida o‗z 
ahamiyatini yo‗qotmagan?          b) ―Hidoya‖ 
391. Sharqda qaysi alloma ―Burhoniddin va milla‖, ya‘ni ―Din va millat hujjati‖ degan yuksak 
unvonga sazovor bo‗lgan?              a) Burhoniddin Marg`inoniy 
392. Marg`inoniyning ―Hidoya‖ asari ma‘nosi nima?                      a) ―Haqqa eltuvchi yo‗l‖ 
393. 2007 yili Тoshkent shahriga qaysi tashkilot tomonidan ―Islom madaniyati poytaxti‖ nomi 
berildi?                  s) AYSESKO 
394. Ma‘rifat bu . . .   a) Arabcha ―arafa‖ – ―bilmoq‖ so‗zidan olingan, o‗qish, ta‘lim-tarbiya, 
iqtisodiy va siyosiy bilim 
395. ―Prezident‖ so‗zining ma‘nosi nima?                       a) Oldida o‗tiruvchi  
396. G`oyaviy bo‗shliq nima? 
s) Eski mafkura inkor etilib, kelajakka daxldor qadriyatlar, tushuncha va tasavvurlarni 
to‗liq anglab yetmaslik oqibatida odamlarning qalbi va ongida vujudga keladigan 
bo‗shliq 
397. Hozirda O‗zbekistonda nechta diniy konfessiya mavjud?                   d) 17 
398. Parlament dastlab qayerda paydo bo‗lgan?                   s) Angliyada 
399. ―Parlament‖ so‗zining ma‘nosi nima?             a) Gapirmoq 

 
102 
400. Prezident Islom Karimovning ―Yuksak ma‘naviyat – yengilmas kuch‖ kitobida qanday 
mavzular yoritilgan?                d) Barcha javoblar to‗g`ri 
 
 
                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Download 5.01 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling