O'zbekiston respublikasi oliy va 0 ‘rta maxsus ta’lim vazirligi


Download 5.06 Mb.
Pdf ko'rish
bet57/57
Sana11.02.2017
Hajmi5.06 Mb.
1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   57

Хлопон 

И .Н .  Историческая  география южных областей 

Средней  Азии  (античность  и  ранее  средневековье).  Ашхабад, 

1983.


205. 

Х о д ж а й о в  Т.К.  К 

п ал еан тр о п о л о ги и   древн ого 

У зб е к и с т а н а .  Т.,  1980.

206. 


Х оджайов  Т.К .  У збек  хам^и  э т н о г е н е зи   тари хи дан . 

Т.,  "У н и в е р си тет",  1995.

207. 

Ходжайов  С.  К  10-летию  Туркестанской  советской автономии Туркестана.-Т., изд. “Правда Востока”,  1928.Xorazm 

tarixi. t.  1-2. Urganch, “Xorazm”,  1997.

208. 

Xusanov 

O. 


Mustaqillik  va  mahalliy  hokimiyat  (huquqiy, 

tashkiliy masalalar va muammolar) Т.,  1996 у.

526


209. 

Xusanov  О.  Fuqarolik  o‘z-o‘zni  boshqarish,  huquqiy 

demokratik islohotlar. Т., “0 ‘zbekiston”,  1997y.

210. 

Cheboksarov  N.N.,  Cheboksarova  LA.  Narodo‘,  raso‘, 

kulturo*. М.,  1985.

211. 

Choriyev  A.  Milliy  istiqlol  mafkurasi  va  uning  asosiy 

xususiyatlari. “Muloqot”, №4,  1996.

212. 

Cho‘lpon. Go'zal Turkiston.-T., “Ma’naviyat”,  1997.

213. 


Sbahobiddin  Yassaviy  Ismoilshayx  o‘g‘li.  Turkistan  Acciq 

Haqiqatlari.-Istanbul,  1984.

214. 

Shamsutdinov R.  0 ‘zbekistonda  sovetlaming quloqlashtirish 

siyosati va uning fojeali oqibatlari. Т., “Sharq”, 2001.

215. 

Shamsutdinov  R.  Istiqlol  yoMida  shahid  ketganlar.  Т., 

“Sharq“ , 2001.

216. 

Sharafuddin Ali Yazdiy. Zafamoma. Т., “Sharq”,  1997.

217. 


Shoniyozov K S h . Qang‘  davlati va qang‘lilar. Т.,  1990.

218. 


Shoniyozov K.Sh.  0 ‘zbek xalqining shakllanish jarayoni.  Т., 

“Sharq”. 2001.

219. 

Ш и ш к и н   B A .  Архитектурные  памятники  Бухары.  Т., 1936.

220. 


Шишкин  В 

А .  В арахш а.  Т.,  "Ф ан",  1963.

221. 

Ширинов 

Т.  О р у д и я  п ро и зв о д ств а и   о р у ж и е   эпохи 

бронзы  с р е д н е а зи а т с к о г о   М еж дуречья.  Т.,  “Ф ан ",  1986.

222. 


Yegamnazarov  A.  “Bu  kimning tashvishi?” “Sharq  yulduzi”

1992-y,  10-son,  140-147 b.

223. 

Yusupov  P.  Yosh  xivaliklar  tarixi  (Xotiralar).-Urganch, 

“Xorazm”, 2000.

224. 


Yunusova  X.  Millatlararo  munosabatlar  tarixidan  G‘G‘ 

“Muloqot”, 2001  2-son.

225. 


Я кубовский  А.Ю .  К   вопросу  об  этногенезе  узбекского 

народа Т.,  1941.

226. 

Yakubov 

В. 

Shahrisabz  va  Kitob  tarixidan.  Qarshi.,  Nasaf,

1996.

227. 


Яспсрс 

К.  Смысл  и  назначение  истории  -  М.;  Izd.  polit. 

literaturo1, 1991.

228. 


0 ‘zbekistonda  millatlararo  munosabatlar  tarixidan.  Davriy 

to ‘plam.-T., “Universitet”,  1998.

229. 

0 ‘zbekiston  tarixi:  yangi  nigoh.  Jadidlar  harakatidan  milliy mustaqillikka qadar. -Т., “El’dimur”,  1998.

527


2 3 0 . 

0 ‘zbekiston  tarixi.  i-qism .  Il-nashri.  (m as’ul  muharrirlar  A. 

S agd u llayev,  B .  E shov)  Т.,  “Universitet”,  1999.

23 1 . 

O 'zbekistonning 

yangi 

tarixi. 

1-kitob. 

Turkiston 

chor 

R ossiyasi  m ustam lakachiligi  davrida,.  Т., “Sharq”.  2000.

232. 


O 'zbekistonning  yangi  tarixi.  2-kitob.  0 ‘zbekiston  sovet 

mustamlakachiligi davrida.-Т., “Sharq'\ 2000.

233. 

O'zbekiston davlatchiligi tarixi ocherklari-T.-2001.234. 

O 'zbekistonning  yangi  tarixi-  3-kitob.  Mustaqil  O'zbekiston 

tarixi Т., “Sharq“, 2000.

235. 


O'zbekistonning 

yangi 


tarixi. 

Konseptual-metodologik 

muammolar. Т., “Akademiya”,  1998.

236. 


O'zbekiston 

milliy 


ensiklopediyasi. 

t.l-2.-T ., 

O'zM U 

nashriyoti, 2000-2001.237. 

O 'zbekiston Respublikasi.  Ensiklopediya. Т., “Qomuslar bosh 

tahririyati”,  1997.

238. 


O 'zbekiston  tarixi  (qisqacha  m a’lumotnoma).  Т.,  “Sharq”, 

2000

.

239. 


O 'zbekiston tarixining dolzarb muammolariga yangi chizgilar. 

Davriy to'plam  

2.  -Т., “Sharq”,  1999.

240. 


O 'zbek  xalqi  davlatchiligi  tarixi  konscpsiyasi.  Loyiha.  G 'G ' 

“ O 'zbekiston tarixi”,  1999,  1 -son.

241. 

Qadimgi Kesh-Shahrisabz tarixidan  lavhalar.  A.S.SagduIIayev tahriri ostida. Т., “Sharq",  1998.

242. 


Q u d ra to v  S.S.  Sardobalar o'lkasi-T. 2001

243. 


Q u d ra to v   S.S.  O 'rta  Osiyoda  ilk  davlatlamin  paydo  bo'lish 

va rivojlanishi. Guliston.  1999.

>44. 

Qoraqalpog'iston tarixi (1917-1994 yy.), Nukus,  1995.245. 

G ‘oibn azaro v  Sh.  Ijtimoiy  rivojlanish  saboqlari.  20-yillar 

tahlili. Т., “O'zbekiston”,  1994.

146. 


G 'u lo m o v  Y A .G '. Xorazmninng sug'orilish tarixi. Т.,  1959.

247. 


G 'u lo m ov  Y A .G '.  Arxeologiya-tarix  fani  xizmatida.  Т., 

“Fan”,  1976.

248. 

Р у л о м о в   Я.Г.,  И с л о м о в   У.,  А с к а р о в   А .  Первобытная культура  и  возникновение  орошаемого  земледелия  в  низовьях 

Зерафшана. Т.,  1966.

!49. 

H ay d aro v  М.  Turkistonda  sovet  hokimiyati  yuritgan 

siyosatning  mahalliy  aholiga  bo'lgan  ta’siri  (1917-1924  y.)  G'G.' 

ToshDU xabarlari,  1998, №   1,  53-58-betlar.

528


0. 

H a y d a ro v   M.  TA SSR   davrida  sovet  hokimiyati  olib  borgan 

siyosat: 

tarix 


va  haqiqat. 

G ‘G ‘ 


O 'zbekistonda  millatlararo 

m unosabatlar tarixidan.-T., “Universitet”,  1998, 44-52 betlar.

1. 

H a y it  B ay m irza.  “ Basmatcilar”.  Turkistan  Milli  Mycadele Tarihi (1917-1934). -Ankara,  1997. 367 S.

2. 


H o fiz  T a n ish   B uxoriy.  Abdullanoma.  1-II-kitoblar.  Т., 

“ Sharq”,  1999-2000.

529


M u n d a r i j a

K IRISH....................................................................................................... 3

1-mavzu.  O'zbekiston  tarixi  fani  predm eti  va  obyekti,  uni 

o‘rganishning mctodologik asoslari, m anbalari va ahamiyati..........  .6

0 ‘zbekiston  tarixi  fanining  fan  sifatida  tutgan  o‘mi.  Uning  o‘rganish

predmeti va obyekti....................................................................................... 6

0 ‘zbekiston tarixi fanining metodologik ilmiy-nazariy asoslari va

usuilari......................................................................................................... 8

O‘zbekiston tarixini davrlashtirish masalasi vatarixni o ‘rganishda

manbalaming ahamiyati..............................................................................13

Vatan tarixini o ‘qitishning ahamiyati....................................................... 15

I. Eng qadimgi d av r..................................................................................18

2-mavzu. 0 ‘zbekiston insoniyat taraqqiyotining qadimgi 

o‘choqlaridan b in .....................................................................................18

Insoniyatning dastlabki ajdodlari. Paleolit d av ri..................................... 18

Mil. aw .  XII-IV ming yilltklarda 0 ‘rta Osiyo........................................ 24

Ibtidoiy tasviriy san’at. Bronza davri yutuqlari. Yozuv haqida yangi 

ma’lumotlar................................................................................................. 31

3-mavzu. 0 ‘zbek xalqining etnik shakllanishi...................................... 37

Etnogenez va uni o‘rganish masalalari......................................................37

0 ‘lkamiz hududlaridagi qadimgi mahalliy aholi va o ‘zbek xalqining

shakllanish bosqichlari................................................................................40

0 ‘rta asrlardagi etnik-madaniy jarayonlar. “0 ‘zbek” atamasi.................45

4-mavzu. 0 ‘zbek davlatchiligining shakllanishi va dastlabki 

taraqqiyot b o sq ic h la ri............................................................................48

Ilk davlatchilikning asosiy omillari. Dastlabki  shaharsozlik

madaniyati.................................................................................................. 48

Ilk davlatiar haqidagi yozma manbalar. Qadimgi aholi........................... 52

Dastlabki davlatiar.......................................   ..........................................60

530


Miloddan aw algi  VI-IV asrlarda 0 ‘rta Osiyo.........................................67

“Avesto”. Madaniy hayot......................................................................... 76

5-mavzu. Antik d a v r davlatlari. Buyuk ipak yo‘li, shakllanishi, 

rivojlanish bosqichlari........................................................................... 78

Salavkiylar,  Parfiya va Yunon-Baqtriya davlatlari..................................78

Qang‘, Dovon va Kushon davlatlari.........................................................87

Buyuk ipak yo‘li.. Madaniy hayot........................ ....................................96

II. 0 ‘rta asrla r davri............................................................................. 102

6-mavzu.  Eftalitlar, Turkiy hoqonlik va arablar istilosi  davrida 0 ‘rta 

Osiyo 


102

Milodiy 1V-VI asrlar Turon zamin tarixi...............................................102

Eftalitlar hukmronligi davridagi ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy

hayot........................................................................................................ 105

Turkiy xoqonlik hukmronligi davrida 0 ‘rta Osiyo............................... 109

Islom dini. 0 ‘rta Osiyoga arab bosqinining dastlabki davri. Qutayba

yurishiari.................................................................................................. 119

Arablar  bosib  olgandan  keyin  Movarounnahr  va  Xurosondagi  ijtimoiy-

siyosiy ahvol. Xalq harakatlari..............................................................126

Arab bosqiniga qarshi xalq ozodlik harakatlari......................................129

7-mavz.u. IX-XII  asrlarda o'zbek davlatchiligi. Siyosiy, ijtimoiy- 

iqtisodiy hayot.........................................................................................135

Tohiriylar va Somoniylar davrida Movarounnahr..................................135

Somoniylar va Qoraxoniyiar o'rtasidagi kurash....................................144

G‘aznaviylar va Saijuqiylar..................................................................... 149

Xora/mshohlar davrida o‘zbek davlatchiligi........................................151

8 -m av zu .  0 ‘r t a   O siy o   xalql& ri  h a y o tid a   IX -X II  a s r la r d a   ynz 

b e rg a n   u y g ‘o n isb   d a v ri.  Fan  va  m a d a n iy a t  r a v o a q i.......... 154

IX -X II  a srla r  m adaniy  yuksalishining  sh art-sh aro itlari.

H m -fan................................................................................................. 154

IX-XII  asrla rd a   islom   dini  va  so T iy lik ..................................... 169

M e’m orchilik  va  s a n ’a t................................................................   175

531


9-mavzu.  Mo‘g‘ullar istilosi va zuimiga qarshi kurash. Jaloliddin 

M anguberdi............................................................................................. 180

Mo‘g‘ul davlatining tashkil topishi. Chingizxon va Xorazmshoh

munosabatlari........................................................................................... 180

Jaloliddin Manguberdi-yurt himoyachisi....................... ........................ 197

Mo‘g ‘uIlar istilosidan keyingi siyosiy vaziyat Chig'atoy ulusi davridagi

ijtinioiy-iqtisodiy munosabatlar, xo‘jalik ahvoli.................................. .206

XIII asr 2-yarmi XIV asr I-yarmidagi madaniy hayot............................21410-Mavzu. Amir Temur va Temuriylar davrida o(zbek davlatcbiligi. 

Ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy va madaniy hayot........................... .........217

Amir Temuming markazlashgan davlat tuzish uchun kurashi va harbiy

yurishlari......................................................................................... .. 

217


Amir Temur vafotidan so'ng Temuriylar davlatidagi ijtimoiy-siyosiy  *

vaziyat.......................................................................................................223

XV asrning 2-yarmida Movarounnahr va Xuroson. Temuriylar

saltanatining inqirozga yuz tutishi...................... — ......... .................... 231

Temuriylar hukmronligi (1405-1506 yy.) davrida ilm-fan va madaniy 

hayot................................................................ ....................................... 233

11-mavzu. Turkistonning xonliklarga bo‘Iinib ketishi, uning sabablari 

va oqibatlari........................................................................................... 240

XV asr oxiri-XVI asr boshlarida Mavarounnahrdagi ijtimoiy-siyosiy

hayot Shayboniylar va Ashtarxoniylar sulolasi......................................240

Buxoro amirligi......................................................... ................ .............251

Xiva xonligi................................................................................ . . . . . . 2 5 6

Qo‘qon xonligi......................................................................................... 262

III. Rossiya imperiyasi mustamlakachiligi d a v ri.................. 

...... 266

12-  mavzu. Rossiya imperiyasining Turkistonni bosib olishi.. . . .  .266 

Rossiya  imperiyasi  istibdodiga  qarshi  Turkiston  xalqlarining  milliy-

ozodlik kurashi. Jadidchilik va milliy uyg‘onish......................... .........266

Jadidchilik harakati va milliy uyg‘onish................................................285

532


IV. 0 ‘zbekiston sovetlar hukmronligi davrida................................. 302

13-mavzu. Turkistonda mustabid sovet hokimiyatining o'rnatilishi va 

unga qarshi quroiii h arakal................................................................ 302

1917-yil  fevral  inqilobining Turkistonga ta  siri.  Muxtoriyatchiiik

harakali........................ ........................................................................... 302Oktabr 

to'ntarishi. 

Turkistonda 

sovet 

tuzumining 

o'matilishi,

bolsheviklaming mustamlaka va shovinistik siyosati..........................305

Turkiston Muxtoriyati hukumati va uning faoliyati............................. 308

Turkiston  mintaqasida  sovet  hokimiyatiga  qarshi  quroiii  harakati  va

tarixiy 

ahamiyati..............................................................................313

Xiva  xonligining qizil  armiya tomonidan  tugatilishi.  Xorazm  Xalq  Sovet

Respublikasining tuzilishi vaundagi ijtimoiy-siyosiy o‘zgarishlar__ 325

Buxoro  amirligining  ag'darilishi.  Buxoro  Xalq  Sovet  Respublikasining 

tashkil topishi va undagi siyosiy 

o'zgarishlar................................ 330

14-mavzu.  20-30  yillarda  sovet  xokimiyatining  0 ‘zbekistonda 

yuritgan  iqtisodiy  va  madaniy  siyosati,  uning  mustamlakachilik 

mohiyati. Siyosiy qatag'onlik............................................................ 338

O'zbekistonda sovet hokimiyatining iqtisodiy va ijtimoiv mohiyati.. .338 

O'zbekistonda mustamlakachilikka asoslangan iqtisodiy siyosatning

oqibatlari...................... .......................................................................... 352

O'zbekistonda “madaniy inqilob” va uning oqibatlari..........................358

Siyosiy qatag'onlik.................................................................................366

15-mavzu. Ikkinchi jahon urushi yillarida o'zbek xalqining fashizm 

ustidan qozongan g'alabaga qo'shgan hissasi................................... 372

Urushning boshlanishi. Umumiy harbiy safarbarlik............................. 372

Urush yillarida O'zbekiston sanoati va qishloq xo'jaligi.................... 379

Urush yillarida fan va madaniyat......................................................... 384

0 ‘zbekistonliklaming urush jangohlarida ko'rsatgan jasoratlari.......... 387

16-mavzu. Urushdan keyingi yillarda O'zbekistonning iqtisodiy va 

madaniy hayoti. Iqtisodiy va m a’naviy qaramlikning oqibatlari. ..393

Urushdan keyingi yillarda O'zbekistonning iqtisodiy va ijtimoiy-siyosiy

hayoti....................................................................................................... 393

Respublikada  1946-90-yilIardagi ma’naviy, madaniy qaramlik va uning 

oqibatlari. Qatag'onlikning yangi to'lqini................. ............................404

533


17-mavzu. O'zbekistonda davlat mustaqilligining qo‘lga kiritilishi va 

uning tarixiy ahamiyati.......................................................................... 413

Mustaqillikka erishuv yo'lida.............................................................. .... 413

I.A.Karimov-O'zbekiston mustaqilligini asoschisi va yetakchisi.......... 419

O'zbekiston Respublikasining Konslitutsiyasi........................................ 423

18-mavzu. 0 ‘zbekistonda  huquqiy dem okratik davlat va fuqaroiik 

jam iyat asoslarining barpo etilishi.................................   ...................426

0 ‘zbekistonning o'ziga xos istiqlol va taraqqiyot yoMi. Siyosiy

islohotlar.............................................................................................. 426

O'zbekistonda demokratik fuqaroiik jamiyat asoslarini yaratilishi....... 433

19-mavzu. Mustaqillik yillarida O 'zbckistonning iqtisodiy, m a’naviy 

va madaniy taraqqiyoti.................................. .......................................449

O'zbekiston Respublikasida bozor munosabatlarining shakllanishi, uning

yo'nalishlari, bosqichlari va xususiyatlari............................................. 449

Iqtisodiyotda yuz bergan tarixiy o'zgarishlar, bozor infratuzilmasining

shakllanishi................ .............................................................................454

Qishloq xo‘jaligida islohotlar, uning vazifalari va yo‘nalishlari. Moliya-

bank 


tizimi...................................................................................... 460

Mustaqillik yillarida ma’naviy va ma’rifiy hayot. Milliy istiqlol g‘oyasi va

mafkuraviy masalalar.............................................................................. 463

Mustaqillik yillarida fan va madaniyatning rivojlanishi........................47320-mavzu. O'zbekiston va Jahon ham jam iyati................................. 479

Katalog: SERVICE
SERVICE -> T o s h k e n t d a V l a t iq t is o d iy o t in IV e r s I t e t I a bd u ra h im o rtiq o V sanoat iqtisodiyoti
SERVICE -> Iqtisodiyot nazariyasi
SERVICE -> Universiteti b. A. Bahritdinov s. A. Zokirova
SERVICE -> ‘zbekiston respublikasi oliy va 0 ‘rta maxsus ta’lim vazirligi
SERVICE -> T o s h k e n t m o L iy a I n s t I t u t I
SERVICE -> Geografiyasi
SERVICE -> Q a r sh I da vlat u n IV e r sit e t I a. Hayitov, m zulfiqorov


Download 5.06 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   57
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling