O’zbеkistоn rеspublikаsi оliy vа o’rtа mахsus tа’lim vаzirligi nizоmiy nоmidаgi tоshkеnt dаvlаt pеdаgоgikа univеrsitеti


Download 1.13 Mb.
bet3/12
Sana16.04.2020
Hajmi1.13 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Mustаqil o’zlashtiriladigan mavzular bo’yicha talabalar tomonidan referatlar tayyorlanadi va uni taqdimoti tashkil qilinadi. Mustаqil tа’lim mаvzusi tаlаbаlаr mustаqil o’rgаnаdigаn аmаliy vа аmаliy mаshg’ulоtlаrdаn ibоrаt bo’lаdi. Mustаqil tа’lim tаlаbаlаrni nаzаriy bilimlаrini mustахkаmlаshgа mаvzulаrni tushunish qоbiliyat-lаrini mаksimаl dаrаjаdа rivоjlаntirishgа umumiy dunyoqаrаshlаrini kеngаytirishgа yordаm bеrаdi. Mustаqil tа’limgа fаn bo’yichа 200 sоаt аjrаtilgаn.

  1. Oraliq nazorat savollari

1. Ta’limga texnologik yondashuvning mohiyati va uning uzluksiz rivojlanishi.

2. Ta’lim texnologiyasining mohiyatli belgi va tavsiflari.

3. Ta’lim texnologiyasining mohiyatli belgi va xususiyatlari

4. Zamonaviy pedagogik texnologiyasining konseptual asoslari.

5. An’anaviy va zamonaviy pedagogik texnologiyalariga asoslangan ta’limning farqi.

6. Mualliflik ta’lim texnologiyasini loyihalashtirishda siz qanday konseptual holatlardan kelib chiqasiz? Nima uchun?

7. “Ta’lim texnologiyasi” tushunchasi “Ishlab chiqarish texnologiyasi” tushunchasidan hosil bo‘lgan deb ta’kidlanishiga o‘z talqiningizni bering.

8. “Pedagogik tizim”, “Ta’lim texnologiyasi”, “O‘qitish texnologiyasi”, “fan uslubiyoti” tushunchalari o‘rtasidagi munosabatni tushuntiring.

9. Zamonaviy ta’lim texnologiyalariga asoslangan ta’lim an’anaviy ta’limdan farqini tavsiflab bering.


  1. Ta’lim texnologiyasi - pedagogika tizimning tashkil etuvchisi.

11. Ta’lim texnologiyasining (qismlari bo‘yicha) tuzilmasi.

12. Ta’lim texnologiyasining haraktlanuvchi tuzilmasi.

13. Ta’lim texnologiyasini loyihalash va ishlab chiqish tartibi .


  1. Pedagogik tizim modelini tasvirlab bering va uning tarkiblarini ayting.

  2. Ta’lim texnologiyasi modelini tasvirlab bering va uning tarkibi hamda elementlarini ayting.

  3. “Maqsadni belgilash”, “maqsad”, “natija” toifalariga kengaytirilgan ta’rif bayonini bering.

17. Bilimlarni o‘zlashtirish va o‘quv faoliyati yo‘llariga darajali yondashuv asosida ta’lim maqsadlarini qanday birday qilish savoliga ochiq yoritib beruvchi, javobni bering.

18. Maqsadni belgilash.

19. Pedagogik texnologiyani loyihalashtirish va rejalashtirish yo‘llari.

20. Talabaning o‘quv yutuqlari nazorati.

21. O‘quv mashg‘ulotida ta’lim texnologiyasini loyihalash va rejalashtirish bo‘yicha o‘qituvchining harakat tartibini ayting.

22. Sizning fikringizcha, o‘quv mashg‘ulotida ta’limiy texnologiya tuzilmasi va o‘qitish texnologiyasi tuzilmasining farqli tomonlari nimadan iborat? Javobingizni asoslab bering.

23. O‘quv mashg‘ulotida ta’lim texnologiyasi modelining kengaytirilgan tasvirini bayon eting.

24. Tuzilmaviy ko‘rinishda o‘quv mashg‘ulotining texnologiya xaritasini taqdim eting va uning mazmunli ko‘rsatkichlarini yoritib bering.

25. Mavzulardan biriga bilimlarni muvaffaqiyatli o‘zlashtirishning 3-darajali testlarini ishlab chiqing.

26. Usulning ta’lim berish texnologiyasidagi o‘rni.

27. Ta’lim usullarining va texnikalarining xususiyatlari.

28. Ta’lim metodlarini tanlash omillari.

29. Metodning ta’lim berish texnologiyasidagi o‘rni va vazifasini aytib bering.

30. Ta’lim berish usullarini aniqlovchi omillarni aytib bering.

31. Ta’lim berish usullari talabalarga o‘quv axborotini o‘zlashtirish natijalariga ta’sir etadi degan tasdiqlashga o‘z mulohazangizni bering.

32. Birinchi guruh usullari qaysilar va ular pedagogik texnologiyadagi o‘rnini tushuntirib bering.

33. Ikkinchi guruh usullari qaysilar va ular pedagogik texnologiyadagi o‘rnini tushuntirib bering.

34. Uchinchi guruh usullari qaysilar va ular pedagogik texnologiyadagi o‘rnini tushuntirib bering.

35. To‘rtinchi guruh usullari qaysilar va ular pedagogik texnologiyadagi o‘rnini tushuntirib bering.

36. Faol ta’lim usullari: “Aqliy hujum” usuli, “Insert”, “Pinbord” texnikalarini ta’lim berish texnologiyasidagi o‘rnini tushuntirib bering.

37. Ta’limni tashkil etish shakllari: mohiyati va mazmuni.

38. Guruhlarda hamkorlikda ishlashni tashkil etish texnologiyasi.

39. Hamkorlikda o‘zaro o‘qish.

40. Ta’limning ma’ruza shakli va ma’ruza metodi orasidagi o‘ziga xos xususiyatlari.

41. Ta’lim beruvchi va ta’lim oluvchilarning hamkorlikdagi faoliyatini tashkillashtirish shakllarining farqli belgilarini bayon eting.

42. Guruhlar qaysi belgilarga qarab shakllantirilishini tushuntirib bering va qoidasini bayon eting.

43. Guruhlarda ishlar qanday baholanadi va yakun chiqariladi?

44. Guruhlarni maqbul joylashtirish chizmasini tasvirlang va asoslang.

45. Ta’lim vositalari: tushuncha va mazmuni.

46. Grafikli organayzerlar texnikasi.

47. “Ta’lim vositalari” tushunchasini asoslang. Uni ta’lim berish texnologiyasidagi o‘rnini tushuntiring.

48. Ta’lim berishning texnik vositalari, yordamchi ta’lim vositalar, o‘quv-uslubiy materiallar nima uchun zarurligini tushuntiring.

49. Ta’lim vositalarini tanlash nimaga bog‘liq ekanligini tushuntiring.

50. Grafikli oraganayzerlar: Insert jadvali, B/B/B jadvali, “Nima uchun”, “Baliq skeleti”, “Nilufar guli” chizmalari xususiyatlarini aniq misollarda tushuntiring.
  1. Yakuniy nazorat savollari

1. Ta’limga texnologik yondashuvning mohiyati va uning uzluksiz rivojlanishi.

2. Ta’lim texnologiyasining mohiyatli belgi va tavsiflari.

3. Ta’lim texnologiyasining mohiyatli belgi va xususiyatlari

4. Zamonaviy pedagogik texnologiyasining konseptual asoslari.

5. An’anaviy va zamonaviy pedagogik texnologiyalariga asoslangan ta’limning farqi.

6. Mualliflik ta’lim texnologiyasini loyihalashtirishda siz qanday konseptual holatlardan kelib chiqasiz? Nima uchun?

7. “Ta’lim texnologiyasi” tushunchasi “Ishlab chiqarish texnologiyasi” tushunchasidan hosil bo‘lgan deb ta’kidlanishiga o‘z talqiningizni bering.

8. “Pedagogik tizim”, “Ta’lim texnologiyasi”, “O‘qitish texnologiyasi”, “fan uslubiyoti” tushunchalari o‘rtasidagi munosabatni tushuntiring.

9. Zamonaviy ta’lim texnologiyalariga asoslangan ta’lim an’anaviy ta’limdan farqini tavsiflab bering.  1. Ta’lim texnologiyasi - pedagogika tizimning tashkil etuvchisi.

11. Ta’lim texnologiyasining (qismlari bo‘yicha) tuzilmasi.

12. Ta’lim texnologiyasining haraktlanuvchi tuzilmasi.

13. Ta’lim texnologiyasini loyihalash va ishlab chiqish tartibi .


  1. Pedagogik tizim modelini tasvirlab bering va uning tarkiblarini ayting.

15Ta’lim texnologiyasi modelini tasvirlab bering va uning tarkibi hamda elementlarini ayting.

16 “Maqsadni belgilash”, “maqsad”, “natija” toifalariga kengaytirilgan ta’rif bayonini bering.

17. Bilimlarni o‘zlashtirish va o‘quv faoliyati yo‘llariga darajali yondashuv asosida ta’lim maqsadlarini qanday birday qilish savoliga ochiq yoritib beruvchi, javobni bering.

18. Maqsadni belgilash.

19. Pedagogik texnologiyani loyihalashtirish va rejalashtirish yo‘llari.

20. Talabaning o‘quv yutuqlari nazorati.

21. O‘quv mashg‘ulotida ta’lim texnologiyasini loyihalash va rejalashtirish bo‘yicha o‘qituvchining harakat tartibini ayting.

22. Sizning fikringizcha, o‘quv mashg‘ulotida ta’limiy texnologiya tuzilmasi va o‘qitish texnologiyasi tuzilmasining farqli tomonlari nimadan iborat? Javobingizni asoslab bering.

23. O‘quv mashg‘ulotida ta’lim texnologiyasi modelining kengaytirilgan tasvirini bayon eting.

24. Tuzilmaviy ko‘rinishda o‘quv mashg‘ulotining texnologiya xaritasini taqdim eting va uning mazmunli ko‘rsatkichlarini yoritib bering.

25. Mavzulardan biriga bilimlarni muvaffaqiyatli o‘zlashtirishning 3-darajali testlarini ishlab chiqing.

26. Usulning ta’lim berish texnologiyasidagi o‘rni.

27. Ta’lim usullarining va texnikalarining xususiyatlari.

28. Ta’lim metodlarini tanlash omillari.

29. Metodning ta’lim berish texnologiyasidagi o‘rni va vazifasini aytib bering.

30. Ta’lim berish usullarini aniqlovchi omillarni aytib bering.

31. Ta’lim berish usullari talabalarga o‘quv axborotini o‘zlashtirish natijalariga ta’sir etadi degan tasdiqlashga o‘z mulohazangizni bering.

32. Birinchi guruh usullari qaysilar va ular pedagogik texnologiyadagi o‘rnini tushuntirib bering.

33. Ikkinchi guruh usullari qaysilar va ular pedagogik texnologiyadagi o‘rnini tushuntirib bering.

34. Uchinchi guruh usullari qaysilar va ular pedagogik texnologiyadagi o‘rnini tushuntirib bering.

35. To‘rtinchi guruh usullari qaysilar va ular pedagogik texnologiyadagi o‘rnini tushuntirib bering.

36. Faol ta’lim usullari: “Aqliy hujum” usuli, “Insert”, “Pinbord” texnikalarini ta’lim berish texnologiyasidagi o‘rnini tushuntirib bering.

37. Ta’limni tashkil etish shakllari: mohiyati va mazmuni.

38. Guruhlarda hamkorlikda ishlashni tashkil etish texnologiyasi.

39. Hamkorlikda o‘zaro o‘qish.

40. Ta’limning ma’ruza shakli va ma’ruza metodi orasidagi o‘ziga xos xususiyatlari.

41. Ta’lim beruvchi va ta’lim oluvchilarning hamkorlikdagi faoliyatini tashkillashtirish shakllarining farqli belgilarini bayon eting.

42. Guruhlar qaysi belgilarga qarab shakllantirilishini tushuntirib bering va qoidasini bayon eting.

43. Guruhlarda ishlar qanday baholanadi va yakun chiqariladi?

44. Guruhlarni maqbul joylashtirish chizmasini tasvirlang va asoslang.

45. Ta’lim vositalari: tushuncha va mazmuni.

46. Grafikli organayzerlar texnikasi.

47. “Ta’lim vositalari” tushunchasini asoslang. Uni ta’lim berish texnologiyasidagi o‘rnini tushuntiring.

48. Ta’lim berishning texnik vositalari, yordamchi ta’lim vositalar, o‘quv-uslubiy materiallar nima uchun zarurligini tushuntiring.

49. Ta’lim vositalarini tanlash nimaga bog‘liq ekanligini tushuntiring.

50. Grafikli oraganayzerlar: Insert jadvali, B/B/B jadvali, “Nima uchun”, “Baliq skeleti”, “Nilufar guli” chizmalari xususiyatlarini aniq misollarda tushuntiring.

51. Grafikli oraganayzerlar: klaster, toifalash jadvali, SWOT - tahlil jadvali, “Nima uchun”, «Piramida», “Qanday” diagrammasi xususiyatlarini aniq misollarda tushuntiring.

52. Grafikli oraganayzerlar: toifalash jadvali, B/B/B jadvali, “Nima uchun”, “Baliq skeleti”, «Piramida», “Qanday” diagrammasi xususiyatlarini aniq misollarda tushuntiring.

53. Ma’ruza - ta’lim tashkillashtirishning asosiy shakli.

54. Ma’ruzada o‘qitish texnologiyasining jarayonli tuzilmasi.

55. Nima uchun ma’ruza pedagogik texnologiyaning elementi hisoblanadi, tushuntirib berishga harakat qiling.

56. Ma’ruzaga ta’lim berish usullaridek tavsif bering.

57. Ma’ruza usulining samaradorlik shartlarini ayting va ularning kengaytirilgan tavsiflarini bering.

58. Ma’ruzaga, ta’lim berishni tashkillashtirish shakllaridek tavsif bering.

59. Ma’ruza shaklidagi ta’lim berishning o‘ziga xos xususiyatlari to‘g‘risida bayon eting.

60. Seminar - ta’limni tashkil etish shakli.
  1. Fan bo’yicha talabalar bilimlarini bаhоlаsh va

nazorat qilish mezоnlаri


Baholash usullari
Ekspress testlar, yozma ishlar, og'zaki surov, prezentatsiyalar.

Baholash mezonlari
86-100 ball «a'lo» fanga oid nazariy va uslubiy tushunchalarni to'la o'zlashtira olish; fanga oid ko'rsatkichlarni iqtisodiy tahlil qilishda ijodiy fikrlay olish; o'rganilayotgan jarayonlar haqida mustaqil mushoxada yuritish; mehnat munosabatlariga oid tahlil natijalarini to'g'ri aks ettira olish; o'rganilayotgan jarayonga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash va ularga to'la baho berish; tahlil natijalari asosida vaziyatga to'g'ri va xolisona baho berish o'rganilayotgan iqtisodiy xodisa va jarayon to'g'risida tasavvurga ega bo'lish; o'rganilayotgan jarayonlarni analitik jadvallar orqali tahlil etish va tegishli qarorlar qabul qilish.
71-85 ball «yaxshi» o'rganilayotgan jarayonlar haqida mustaqil mushoxada yuritish, tahlil natijalarini to'g'ri aks ettira olish; o'rganilayotgan iqtisodiy xodisa va jarayon to'g'risida tasavvurga ega bo'lish; o'rganilayotgan jarayonga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash va ularga to'la baho berish; o'rganilayotgan jarayonlarni jadvallar orqali tahlil etish va tegishli qarorlar qabul qilish.
55-70 ball «qoniqarli» o'rganilayotgan jarayonga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash va ularga to'la baho berish; o'rganilayotgan iqtisodiy xodisa va jarayon to'g'risida tasavvurga ega bo'lish; o'rganilayotgan jarayonlarni analitik jadvallar orkali tahlil etish.
0-54 ball «qoniqarsiz» o'tilgan fanning nazariy va uslubiy asoslarini bilmaslik; iqtisodiy xodisa va jarayonlarni tahlil etish buyicha tasavvurga ega emaslik; o'rganilayotgan jarayonlarga iqtisodiy usullarni qo'llay olmaslik.
Reyting baholash turlari

Maks. ball

O‘tkazish vaqti

Joriy nazorat:

50
Mustaqil ta'lim topshiriqlarining o'z vaqtida va sifatli bajarilishi

10

Semestr davomida
Amaliy mashg'ulotlarda faolligi, savollarga to'g'ri javob berganligi, amaliy topshiriqlarni bajarganligi uchun

40
Oraliq nazorat

20


Oraliq nazorat yozma (ma’ruza mashg'ulot o'qituvchisi tomonidan qabul qilinadi).

20

8- hafta
Yakuniy nazorat

30

22-23-hafta
YaN shakli fakultet kengashi bilan kelishib rektor buyrug'i asosida qo'yiladiJami

100
Download 1.13 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling