O`zbekiston respublikasi oliy va o`rta maxsus ta`lim vazirligi “ “ m m


Download 0.51 Mb.
Pdf ko'rish
bet1/12
Sana09.03.2020
Hajmi0.51 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

1

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O`RTA

MAXSUS TA`LIM  VAZIRLIGI

M

M

a

a

t

t

e

e

m

m

a

a

t

t

i

i

k

k

a

a

k

k

a

a

f

f

e

e

d

d

r

r

a

a

s

s

i

i

               Katta o`qituvchi:                    Atajanova M.A.

Katta o`qituvchi:

N

N

a

a

l

l

i

i

b

b

a

a

y

y

e

e

v

v

a

a

Z

Z

.

.

A

A

.

.

“Matematika” fanining

“Matematikadan misol va masalalar to`plami ”

I- qism

(Chiziqli algebra,vektorlar algebrasi va tekislikdagi

analitik geometriya” bo’limlari)_                     (

Bakalavriatning barcha ta`lim yo`nalishlari uchun

)

Тoshкеnт - 2016TOSHKENT TO`QIMACHILIK VA

YENGIL SANOAT INSTITUTI

2

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O`RTA

MAXSUS TA`LIM  VAZIRLIGI

TOSHKENT TO’QIMACHILIK VA YENGIL SANOAT

INSTITUTI

M

M

a

a

t

t

e

e

m

m

a

a

t

t

i

i

k

k

a

a

k

k

a

a

f

f

e

e

d

d

r

r

a

a

s

s

i

i

               Katta o`qituvchi:          Atajanova M.A.

Katta o`qituvchi:

N

N

a

a

l

l

i

i

b

b

a

a

y

y

e

e

v

v

a

a

Z

Z

.

.

A

A

.

.

“Matematika” fanining

” Matematikadan misol va masalalar to`plami ”

I- qism

                     (

Bakalavriatning barcha ta`lim yo`nalishlari uchun

)

       UDK 517(075.8)

               M  62


3

Mazkur  o`quv uslubiy qo`llanma Oliy va o`rtamaxsus ta`lim vazirligi

tomonidan tasdiqlangan “Matematika” o`quv dasturining chiziqli algebra elementlari,

vektorlar algebrasi va tekislikdagi analitik geometriya bo`limiga muvofiq yozilgan

bo`lib, bakalavriyat talabalari uchun mo`ljallangan. Unda qisqacha nazariy

ma`lumotlar bilan birga, amaliy mashg`ulotlar bo`yicha xarakterli misollarni qo`yish

va yechish uslubi keltirilgan.

Ushbu o`quv-uslubiy qo`llanma Toshkent to`qimachilik va yengil sanoat

institutining ilmiy-uslubiy kengashi tomonidan nashrga tavsiya etilgan.

                   Tuzuvchilar:         katta o’qituvchi М.A. Atajanova,

                                                katta o’qituvchi Z.A. Nalibaeva.

Taqrizchilar:            O’z.MU dotsent T.T. To’ychiyev

TTYeSI dotsent M.M.  Caydamatov

Institut ilmiy-uslubiy

kengashida tasdiqlangan

“___”________2016 yil

_____№_Bayonnoma

TTYSI bosmaxonasida

“______” nusxada

ko’paytirilgan4

So`z boshi

Respublikamizda yangi ta`lim  tizimlari yangi ikki pog`onali bakalavr-

magistr tizimi joriy etilishi bilan barcha fanlar qatorida “Matematika” fanining

ham auditoriya soatlari hajmi qisman o`zgartirilib, mustaqil o`quv soatlari

ko`paytirildi.

Shu bois , o`quv dasturlariga mos keladigan yangi pedogogik-

texnologiyalar asosida, chet el dasturlarini e`tiborga olgan holda sodda va

ravon tilda yozilgan o`quv- uslubiy(ko`rsatmlarni) yaratish dolzarb masala

bo`lib qoldi

Mazkuro`quv- uslubiy ko`rsatmada Oliy va o`rta maxsus ta`lim

vazirligi tomonidan tasduqlangan “Matematika” o`quv dasturining chiziqli

algebra elementlari, vektorlar algebrasi va tekislikdagi analitik geometriya

bo`limiga muvofiq yozilgan bo`lib, unda qisqacha nazariy ma`lumotlar bilan

birga,ularga mos amaliy mashg`ulotlar uchun misollar keltirilgan

O`quv – uslubiy qo`llanmaning chiziqli algebra elementlari

bo`limida matritsalar, teskari matritsa, matritsalar  ustida chiziqli amallar,

determinantlar va ularni hisoblash usullari, tenglamalar yechishning Gauss,

Kramer va matritsa usulida t mumkinligi ko`rsatilgan.

 Vektorlar algebrasi bo`limida, vektorlar tushunchasi va ular ustida

amallar, skolyar, vektor va aralash ko`paytmalar haqida tushuncha berilgan.

 Tekislikda analitik geometriya bo`limida esa tekislikda yotgan

to`g`ri chiziqlarning turli ko`rinishdagi tenglamalari va ikkinchi tartibli

chiziqlardan aylana, ellips, giperbola va parabola haqida tushuncha berilgan.

O`quv- uslubiy qo`llanma Toshkent to`qimachilik va yengil sanoat

institutining barcha yo`nalishdagi talabalari uchun mo`ljallangan.5

1-BOB


AMALIY MASHG`ULOT.

Mavzu: Matrisa. Matrisalar ustida amallar.

To`rtta sondan iborat

kvadrat jadval ikkinchi tartibli kvadrat matritsa deyiladi.

Sonlarning m ta satr va ta ustundan iborat to`g`ri to`rtburchakli jadvalga

n

m

´

 o`lchamli matritsa deyiladi. Bu matritsa÷

÷

÷ø

ö

çç

ç

èæ

=

mnm

m

n

n

a

a

a

a

a

a

a

a

a

A

...


...

...


2

1

222

21

112

11

ko`rinishda yoziladi.Agar m=1 bo`lsa satr matritsan=1 bo`lsa- ustun matritsam=n bo`lsa-

kvadrat matritsa hosil bo`ladi. Kvadrat  A matritsa uchun shu matritsaning

elementlaridan tuzilgan n tartibli determinantni hisoblash mumkin. Bu determinantA

det


 yoki

A

 orqali belgilaniladi:mn

n

n

n

n

a

a

a

a

a

a

a

a

a

A

A

...


...

...


...

...


...

...


det

2

12

22

211

12

11=

=

Agar0

det


=

A

 bo`lsa, u holda  A matritsa maxsus,

0

det


¹

A

 bo`lsa, maxsusmas

deyiladi.

Bosh diagonalida turgan elementlari birga, qolgan elementlari nolga teng

bo`lgan kvadrat matritsa birlik matritsa deb ataladi va E bilan belgilanadi:

÷÷

÷÷

÷

øö

çç

çç

ç

èæ

=

1...

0

00

...


...

....


....

...


0

...


0

1

00

...


0

0

1E

Ravshanki,

1

det


=

E

÷÷

øö

çç

èæ

22

2112

11

aa

a

a

6

Bir xil


n

m

´

 o`lchamli A va B matritsaning yig`indisi deb o`shao`lchamli shunday C

B

A

+

= matritsaga aytiladiki, uning har bir elementi A va B

matritsalarning mos elementlari yig`indisidan iborat bo`ladi.

Masalan:

÷÷

øö

çç

èæ

=

dc

b

a

A

 va


÷÷

ø

öçç

è

æ=

k

l

n

m

B

 matritsalarning yig`indisi va ayirmasi

quyidagicha topiladi:

a) C=


÷÷

ø

öçç

è

æ+

+

++

=

÷÷ø

ö

ççè

æ

+÷÷

ø

öçç

è

æ=

+

kd

l

c

n

b

m

a

k

l

n

m

d

c

b

a

B

A

b)

÷÷ø

ö

ççè

æ

--

-

-=

÷÷

øö

çç

èæ

-

÷÷ø

ö

ççè

æ

=-

k

d

l

c

n

b

m

a

k

l

n

m

d

c

b

a

B

A

n

m

´

 o`lchamli A matritsaningl

 songa ko`paytmasi deb, o`sha o`lchamdagiA

B

×

=l

 matritsaga aytiladiki, bu matritsa elementlari A matritsa elementlarini

l

 ga


ko`paytirishdan hosil bo`ladi.

Masalan:


÷

÷

÷ø

ö

çç

ç

èæ

=

3332

31

2322

21

1312

11

aa

a

a

a

a

a

a

a

A

 matritsani

l

 soniga ko`paytirish quyidagicha bo`ladi:÷

÷

÷ø

ö

çç

ç

èæ

=

3332

31

2322

21

1312

11

aa

a

a

a

a

a

a

a

A

l

ll

l

ll

l

ll

l

km

´

 o`lchami A matritsaningn

k

´

 o`lchamli  B matritsaga ko`paytmasi deb,n

m

´

 o`lchamli shundayB

A

C

×

= matritsaga aytiladiki, uning

ij

c

 elementi  A

matritsaning i- satr elementilarini B matritsaning j- ustunidagi mos elementlariga

ko`paytmalari yig`indisiga teng, yanikj

ik

j

i

j

i

ij

b

a

b

a

b

a

c

+

++

=

...2

2

11

Agar AB=BA bo`lsa, u holda A va B matritsalar o`rin almashinadigan yoki

kommutativ matritsalar deyiladi.

÷÷

øö

çç

èæ

=

dc

b

a

A

 va


÷÷

ø

öçç

è

æ=

k

l

n

m

B

 ikkinch tartibli matritsalarning ko`paytmasi

quyidagicha topiladi:

1.

÷÷ø

ö

ççè

æ

++

+

+=

÷÷

øö

çç

èæ

×

÷÷ø

ö

ççè

æ

=×

dk

cn

dl

cm

bk

an

bl

am

k

l

n

m

d

c

b

a

B

A

7

2.

÷÷

÷

øö

ç

çç

è

æ=

33

3231

23

2221

13

1211

a

a

a

a

a

a

a

a

a

A

 va


÷

÷

÷ø

ö

çç

ç

èæ

=

3332

31

2322

21

1312

11

bb

b

b

b

b

b

b

b

B

 uchinchi tartibli matritsalarnuing

ko`paytmasi quyidagicha topiladi:

÷

÷÷

ø

öç

ç

çè

æ

++

+

++

+

++

+

++

+

++

+

++

+

=÷

÷

÷ø

ö

çç

ç

èæ

×

÷÷

÷

øö

ç

çç

è

æ=

×

3333

23

2213

31

3233

22

3212

31

3133

21

3211

31

3323

23

2213

21

3223

22

2212

21

3123

21

2211

21

3313

23

1213

11

3213

22

1212

11

3113

21

1211

11

3332

31

2322

21

1312

11

3332

31

2322

21

1312

11

ba

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

b

b

b

b

b

b

b

b

a

a

a

a

a

a

a

a

a

B

A

3.

÷÷

÷

øö

ç

çç

è

æ=

32

3122

21

1211

a

a

a

a

a

a

A

 va


÷÷

ø

öçç

è

æ=

33

2221

13

1211

b

b

b

b

b

b

B

 matritsalarnuing ko`paytmasi

quyidagicha topiladi:

÷

÷÷

ø

öç

ç

çè

æ

++

+

++

+

++

+

=÷÷

ø

öçç

è

æ×

÷

÷÷

ø

öç

ç

çè

æ

=×

23

3213

31

2322

13

2122

32

1231

22

2212

21

2132

11

3121

22

1121

23

1213

11

2212

12

1121

12

1111

23

2221

13

1211

32

3122

21

1211

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

b

b

b

b

b

a

a

a

a

a

a

B

A

 4.


÷÷

ø

öçç

è

æ=

23

2221

13

1211

a

a

a

a

a

a

A

va

÷÷

÷

øö

ç

çç

è

æ=

32

3122

21

1211

b

b

b

b

b

b

B

 matritsalarnuing ko`paytmasi quyidagicha topiladi:

÷

÷

÷ø

ö

çç

ç

èæ

+

++

+

++

+

+=

÷

÷÷

ø

öç

ç

çè

æ

×÷÷

ø

öçç

è

æ=

×

3223

22

2212

21

3123

21

2211

21

3213

22

1212

11

3113

21

1211

11

3231

22

2112

11

2322

21

1312

11

ba

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

b

b

b

b

b

a

a

a

a

a

a

B

A

Download 0.51 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling