O`zbekiston respublikasi oliy va o`rta maxsus ta`lim vazirligi “ “ m m


-BOB TEKISLIKDA ANALITIK GEOMETRIYA


Download 0.51 Mb.
Pdf ko'rish
bet10/12
Sana09.03.2020
Hajmi0.51 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
3-BOB

TEKISLIKDA ANALITIK GEOMETRIYA

Mavzu:Tekislikdagi to`g`ri chiziq tenglamalariIkki nyqta orasidagi masofa.

(

)(

)

21

2

21

2

yy

x

x

d

-

+-

==

 (1)Masalan.

( )


2

;

1-

 va


( )

3

;5

 nuqtalar orasidagi masofa topilsin.

Yechish:

(

)( )

(

)41

5

42

3

15

2

22

2

=+

=

--

+

-=

d

Masalan.

( )


8

;

3A

va

()

14

;5

-

B

 nuqtalar orasidagi masofa topilsin.

(

) ()

.

1036

64

814

3

52

2

=+

=

-+

-

-=

d

53

Masalan. Uchlari

(

) () (

)

1;

11

,3

;

1,

3

;3

-

--

-

CB

A

 nuqtalarda bo`lgan uchburchak to`g`ri

burchakli uchburchak ekanligi isbotlansin.

Yechish: Tomonlari uzunliklarini topamiz:

(

) (


)

40

33

3

12

2

=+

+

+-

=

AB

,

(

) ()

160


3

1

111

2

2=

-

-+

+

=BC

,

() (

)

2003

13

311

2

2=

+

-+

+

=AC

Pifagor teoremasiga asosan:

200

,

160,

40

22

2

==

=

ACBC

AB

2

22

AC

BA

AB

=

+, shart

200


160

40

=+

 bajarilganligi sababli berilganABC uchburchak to`g`ri burchakli uchburchak , AC tomoni gipotenuzadir.

Kesmani berilgan nisbatda bo`lish.

[

]2

1

PP

 kesmani teng ikkiga bo`luvchi M(x;y) nuqtaning koordinatasi:

2

2

1x

x

x

+

= ,

2

21

r

y

y

+

=  (2)

[

]2

1

PP

 kesmani berilgann

m

=

l nisbatda bo`luvchi M(x;y) nuqtaning koordinatasi.

l

l+

+

=1

2

1x

x

x

va

ll

+

+=

1

21

r

y

y

 (3)


Masalan.

( )


4

;

1A

 va


( )

1

.1

B

 kesmani


3

1

=l

 nisbatda bo`luvch

( )

y

x

;

nuqtaning

koordinatasi topilsin.

Yechish.


1

3

43

4

31

3

31

3

31

1

1*

3

11

=

=+

+

=+

+

=x

25

,3

4

133

4

313

3

13

3

112

3

11

1

*3

1

4=

=

=+

+

=+

+

=y

To’g’ri chiziqning burchak koeffisiyentli tenglamasi.

b

kx

y

+

=(5)

k

tg

=

jMasalan: OY o’qi bilan

0

135=

j

 burchak tashkil qiluvchi va OY o’qini (0;3) nuqtadakesib o’tuvchi to’g’ri chiziq tenglamasi tuzilsin va grafigi yasalsin.

Yechish:


.

3

,1

)

135(

0

=-

=

=b

tg

k

 (5)-formuladan

3

+

-x

y

 ni topamiz. x=0 bo’lsay=3y=0 bo’lsa

3

=x

54

 To’g’ri chiziqning umumiy tenglamasi

0

,0

2

2¹

+

=+

+

BA

C

By

Ax

 (6)


a) C=0;

0

;0

¹

¹ BA

 bo`lsa, Ax+By=0  to`g`ri chiziq koordinata boshidan o`tadi;

b)

0

;0

;

0¹

¹

=C

B

A

 bo`lsa , By+C=0 to`g`ri chiziq OX o`qiga parallel;

v)

0

;0

;

0¹

¹

=C

A

B

bo`lsa, Ax+C=0 to`g`ri chiziq OY o`qiga parallel;

g)

0

;0

¹

==

A

С

B

 bo`lsa, Ax=0 to`g`ri chiziq OY o`qigidan iborat bo`ladi

d)

0

;0

¹

==

B

C

A

 bo`lsa, By=0 to`g`ri chiziq OX o`qidan iborat bo`ladi.To’g’ri chiziqning kesmalarga nisbatan tenglamasi.

,

0=

+

+C

By

Ax

tenglamada C ni tenglamaning o’ng tomoniga o’tkazaylik,

ya`ni

.

CBy

Ax

-

=+

 Bu


1

=

--

y

C

B

x

C

A

 ni hosil qilish mumkin. Bu yerdam

A

C

=

- / va

n

B

C

=

- / deb belgilasak

1

=+

n

y

m

x

(7)


ni hosil qilamiz.

Masalan.


0

6

32

=

+y

x

 to’g’ri chiziq tenglamasini kesmalarga nisbatan yozing va

yasang.

Х

УС

Д

32

1

0 1

   4


3

+

-x

y

)

3;

0

()

0

;3

(

СД

3

1350

55

Yechish:


1

2

31

6

36

2

)6

(

:6

3

2=

+

-=

+

--

-

=-

y

x

y

x

y

x

Ikki to’g’ri chiziq orasidagi burchak.

Tenglamalari bilan berilgan l1

va l2

to’g’ri chiziqlarni olaylik:l

1

: y=k

1

x + b

1

l

2

 : y=k

2

x + b

2

tg

21

2

1*

1

kk

k

k

+

-=

j

(8)To’g’ri chiziqlarning parallellik sharti:

2

1k

k

=

(9)To’g’ri chiziqlarning o’zaro perpendikulyarlik sharti:

1

21

k

k

-

= (10)

Masalan.


1

2

+x

y

 va


0

2

=-

yx

 to’g’ri chiziqlar orasidagi burchakni toping.

Yechish:

l

1

: y=2x+1 , k

1

=2

l

2

: x-y-2=0.

l

2

: y=x-2, k

2

=1

Burchakni topamiz:

3

1

1*

2

11

2

=+

-

=j

tg

0

5,

18

31 »

arctg

j

Berilgan nuqtadan o’tuvchi to’g’ri chiziqlar tenglamasi

y-y

o

=k(x-x

0

)

(11)


Х

У

    –26

(l)

6

3

2-

=

yx

56

Masalan. y=3x-4 to’g’ri chiziqqa perpendikulyar bo’lib M(2;-3) nuqtadan o’tuvchi

to’g’ri chiziq tenglamasini tuzing.

Yechish.


Izlanayotgan to’g’ri chiziqning burchak koeffisiyentini to’g’ri chiziqlarning

perpendikulyarlik shartidan foydalanib topamiz:

Berilgan to’g’ri chiziqning burchak koeffisiyenti k

1

=3 ga tengligidan

izlanayotgan to’g’ri chiziqning burchak koeffisiyenti

3

1

2-

=

k

 bo’ladi.

Ularni dasta tenglamasiga qo’yamiz:y+3=

3

1-

(x-2)

3y+9=-x+2

x+3y +7=0

javob: x+3y +7=0Ikki nuqtadan o`tuvchi to`g`ri chiziq tenglamasi.

M

1

(x

1

;y

1

) va M

2

(x

2

;y

2

) nuqtalar orqali o’tuvchi to’g’ri chiziq tenglamasi:

1

21

1

21

x

x

x

x

y

y

y

y

-

-=

-

-(12)

Misol. M1

(4; -2) va M

2

(3; -1) nuqtalardan o’tuvchi to’g’ri chiziq tenglamasini tuzing.

Yechish. Berilgan nuqtalarni koordinatalarini (12) tenglamaga qo’yamiz:

,

1

41

2

,4

3

42

1

2-

-

=-

-

-=

+

-+

x

y

x

y

bundan y=-x+2.

Javob: y=-x+2.

 To`g`ri chiziqlar orasidagi burchaklar bissektrisalari tenglamasi.

0

11

=

++

C

y

B

x

A

 va


0

2

2=

+

+C

y

B

x

A

 to`g`ri chiziqlar orasidagi burchaklar

bissektrisalarining tenglamasi formulasi quyidagicha.

2

22

2

22

2

12

1

11

B

A

C

y

B

x

A

B

A

C

y

B

x

A

+

++

±

=+

+

+(13)

Masalan:x+y-5=0

va

7x-y-19=0 to`g`ri chiziqlar orasidagi burchaklar

bissektrisalarining tenglamasini tuzing.

Yechish:

1

4919

7

11

5

+-

-

±=

+

-+

y

x

y

x

 bundan,


57

5(x+y-5)

±

(7x-y-19)=05(x+y-5)+(7x-y-19)=0 ,3x+y-11=0,

5(x+y-5)-(7x-y-19)=0, x-3y+3=0.

 To’g’ri chiziqning normal tenglamasi.

Ax+By+C=0

2

21

B

A

+

±=

m

(14)Shunday qilib, to’g’ri chiziqning umumiy tenglamasini normallashtirish uchun

bu tenglamani

2

2

1B

A

+

±=

m

 soniga ko’paytirish yetarli bo’lib, uning ishorasinitenglamadagi ozod had C ning ishorasiga qarama-qarshi qilib olish lozim ekan.

Masalan. 12x-5y-65=0 to`g`ri chiziqning normal tenglamasi tuzilsin.

Yechish:

13

1)

5

(12

1

22

=

-+

=

m0

5

135

13

12=

-

-y

x

5

,13

5

sin,

13

12cos

=

-=

=

p

j

j

Berilgan nuqtadan to’g’ri chiziqqacha bo’lgan masofa.M(x

0

;  y

0

) nuqtadan Ax+By+C=0 to’g’ri chiziqqacha bo’lgan masofa (d)ni

ushbu formula yordamida topiladi:

2

2

00

B

A

C

By

Ax

d

+

++

=

(15)Masalan. M(3; -1) nuqtadan 3x+4y-10=0 to’g’ri chiziqqacha bo’lgan masofani

toping.


Yechish:

1

55

25

104

9

43

10

)1

(

43

3

22

=

-=

-

-=

+

--

×

+×

=

dIkki to`g`ri chiziqning kesishish nuqtasi .

î

íì

=

+=

+

22

2

11

1

Cy

B

x

A

C

y

B

x

A

(16)


58

2

21

1

22

1

1B

A

B

A

B

C

B

C

x

=

va2

2

11

2

21

1

BA

B

A

C

A

C

A

y

=

Misollar.1-6. Nuqtalar orasidagi masofani toping.

1.

( )1

;

1  ,

( )


5

;

4 2.

( )


3

;

1-

 ,

( )7

;

5 3.

(

)2

;

6-

,

()

3

;1

-

4.( )

6

;1

-

 ,(

)

3;

1

--

  5.


( )

5

;2

 ,

()

7

;4

-

6.( )

b

a;

 ,

( )a

b;

7.

()

3

;1

-

A

 ,

( )


11

;

3B

 va


( )

15

;5

C

 nuqtalar berilgan.AC

BC

AB

=

+ayniyatni isbotlang.

8.

( )3

;

1 va

(

)15

;

7 nuqtalar orasidagi masofani teng ikkiga bo`luvch M(x;y) nuqtaning

koordinatasi topilsin..

9. А (7 ; 5) va В (-4 ; -2) nuqtalar berilgan. АВ kesmani 3 : 4 nisbatda bo`luvchi

С(x ; y) nuqtaning koordinatalari topilsin.

10. Uchlari

(

)

7;

6

-A

 ,

()

3

;11

-

B

 va

(

)2

;

2-

C

 nuqtalarda bo`lgan uchburchak to`g`ri

burchakli uchburchak ekanligini isbotlang.

11. Quyidagi berilgan nuqtalar qaysi choraklarda joylashgan:

(

)

9;

2

- ,

( )


6

;

4,

( )


0

;

1va

(

)3

;

5-

.

12. Funktsiyalarning burchak koeffitsiyentli tenglamasi tuzilsin:a)

0

3=

yx

,  b)


0

5

2=

yx

 c)


2

-

=y

 d)


0

6

32

=

+y

x

 e)

12

43

=

yx

 f)

10

54

=

yx

13. Burchak koeffisiyenti

;

5

2=

k

OY o`qini b=4 kesmada kesib o`tuvchi to`g`ri chiziq

tenglamasi tuzilsin.

14. OY o‘qidan

4

=b

 kesma ajratib OX o‘qi bilan

0

135


 burchak tashkil etuvchi

to‘g‘ri chiziqni yasang va uning tenglamasini yozing.

15. OY o‘qidan

2

-=

b

 kesma ajratib OX o‘qi bilan

0

60

 burchak tashkil etuvchito‘g‘ri chiziqni yasang va uning tenglamasini yozing.

16. Koordinatlar boshidan o‘tib,OY

o‘qi bilan:

0

0

00

90

).4

,

60).

3

,120

).

2,

45

).1

 burchak tashkil etuvchi to‘g‘ri

chiziqlarni yasang va ularning tenglamalarini yozing.


59

17. 1)


0

15

53

=

+y

x

; 2)


0

2

3=

yx

;    3)


2

-

=y

; 4)


1

4

4=

+

yx

 to‘g‘ri chiziqlar

uchun

k

 va


b

 parametrlarni aniqlang.

18.

)

3;

2

(A

 nuqtadan o‘tib, OX o‘qi bilan

0

60

 burchak hosil qiluvchi to‘g‘richiziqni yasang va uning tenglamasini yozing.

19.


2

3

-=

x

y

 va


3

3

1+

=

xy

 to‘g‘ri chiziqlar berilgan. Ularning abssissa o‘qi

bilan tashkil qiladigan burchaklarini toping.

20. 5х + 2у + 6 = 0 va х + у – 6 = 0  to`g`ri chiziqlarning burchak koeffisiyentli

tenglamasi tuzilsin.

21. Аbssissa o`qidan kesgan kesmasi 3 ga, оrdinata o`qidan kesgan kesmasi

1 ga teng bo`lgan to`g`ri chiziq tenglamasining burchak koeffisiyentini toping .

22. Abssissa o`qini 1, ordinate o`qini -2 nuqtada kesib o`tadigan to`g`ri chiziq

tenglamasi tuzilsin.

23. Quyidagi chiziqlarni OY o`qi bilan kesishgan nuqtaning koordinatasi aniqlansin:

a)

0

3=

yx

 b)


0

5

2=

yx

 c)


2

-

=y

 d)


0

6

32

=

+y

x

e)

124

3

=y

x

f)

105

4

=y

x

 (Cal.A-15).

24. 5х - 2у + 6 = 0 va х + у – 6 = 0 to`g`ri chiziq tenglamalarini burchak

koeffisiyentini toping .

25. А (-1;4) nuqtadan o`tib,ОX o`qi bilan 45

0

 li burchak tashkil qilgan to`g`ri chiziqtenglamasi tuzilsin

26. А (2;3) nuqtadan va ОY o`qdan b = 6 kesma kesuvchi to`g`ri chiziq tenglamasi

tuzilsin .

27. Quyidagi funktsiyalarni grafigini yasang.

a)

3

=y

  b)


2

-

=y

 c)


1

=

y

28. 1)

0

123

4

=-

yx

; 2)


0

3

4=

yx

; 3)


0

7

2=

-

x

; 4)

0

72

=

+y

to‘g‘ri chiziqlarning kesmalarga nisbatan tenglamalarini yozing va ularni yasang.

29. 1)

0

63

2

=-

yx

; 2)


0

4

23

=

+y

x

 to‘g‘ri chiziq tenglamalarini, kesmalar

bo‘yicha tenglamasiga keltiring.


60

30.


0

40

5=

-

yAx

 to‘g‘ri chiziqA

 ning qanday qiymatlarida koordinata

o‘qlaridan bir xil kesmalar ajratadi.

31.


4

2

1+

×

=x

y

 to‘g‘ri chiziq berilgan. Uning koordinata o‘qlari bilan kesishish

nuqtalarini toping.

32. To’g’ri chiziq OX o’qini A(-6;0) nuqtada, OY o’qini B(0;7) nuqtada kesib o’tadi.

Bu to’g’ri chiziqning kesmalarga nisbatan tenglamasini tuzing.

33. А (-2;3) nuqtadan va ОY o`qidan a = 6 kesma kesuvchi to`g`ri chiziq tenglamasi

tuzilsin.

34.


0

19

53

=

+y

x

 va


0

50

610

=

-y

x

 to`g`ri chiziqlar perpendikulyar ekanligi

isbotlansin.

35. 6x-2y+5=0 va 4x+2y-7=0 to’g`ri chiziqlar orasidagi burchakni aniqlang.

36.  1)

0

1615

3

=+

yx

,

2)0

8

153

=

-y

x

,

013

30

6)

3

=+

-

yx

,

4)0

7

630

=

+y

x

to‘g‘ri chiziqlardan qaysilari perpendikulyar va qaysilari parallel.

37. Quyidagi to‘g‘ri chiziqlar orasidagi burchaklarni toping:

1)

95

7

32

+

=-

×

=x

y

x

y

; 2)


0

3

26

0

94

2

=-

-

=+

-

yx

y

x

3)

05

3

72

7

3=

+

+-

×

=y

x

x

y

; 4)


1

18

21

5

4/

4

=+

=

-у

х

у

х

38. Tomonlari

0

18

7,

0

44

3

,0

5

34

=

+-

=

++

=

+-

y

x

y

x

y

x

 to‘g‘ri


chiziqlarda yotgan uchburchakning ichki burchaklarini toping.

39.


)

5

;4

(

A

 nuqtadan o‘tuvchi to‘g‘ri chiziqlar dastasining tenglamasini yozing va

ulardan


0

6

32

=

+y

x

 to‘g‘ri chiziqqa perpendikulyar va parallel bo‘lganlarini

ajrating.

40. Uchburchak tomonlari

0

9

67

=

+y

x

;

025

2

5=

-

yx

;

029

10

3=

+

+y

x

61

tenglamalar bilan berilgan. Uning uchlarini va balandliklarining tenglamalarini

toping.

41. Uchlari)

0

;4

(

-P

,

)4

;

0(

Q

 va


)

2

;2

(

R

 nuqtalarda bo‘lgan uchburchak

medianalarining tenglamalarini tuzing .

42. To’g’ri chiziqlar:

ï

îï

í

ì=

+

=-

1

182

1

54

y

x

y

x

orasidagi burchakni toping.

43.

3

52

+

×-

=

xy

;

72

7

3+

×

=x

y

 to‘g‘ri chiziqlar orasidagi burchakni toping.

Uchburchakning B uchidan tushirilgan balandlik tenglamasi tuzilsin.

44. A (2;9), B (4;-7)  C (4;9) uchburchak uchlari bo`lsa, burchaklarini aniqlang.

45. To‘g‘ri chiziqning koordinatalar boshidan uzoqligi 3, unga koordinatlar boshidan

tushirilgan perpendikulyar OX o‘qi bilan

0

45

=a

 burchak hosil qilsa, to‘g‘ri chiziq

tenglamasini yozing.

46.


0

3

=+

yx

 to‘g‘ri chiziqqa koordinatalar boshidan tushirilgan

perpendikulyarning uzunligini va uning OX o‘qi bilan tashkil qilgan burchagini

toping.


47. A(2;1) nuqtadan o’tib y=3х-4 to’g’ri chiziqqa parallel bo’lgan to’g’ri chiziq

tenglamasini tuzing.

48. A(5;-4) nuqtadan o’tuvchi va 3х+2y-7=0 to’g’ri chiziqqa perpendikulyar bo’lgan

to’g’ri chiziq tenglamasini tuzing.

49. OY o’qiga 2 birlik kesma ajratuvchi hamda x-2y+3=0  to’g’ri chiziq bilan 45

°li


burchak hosil qiluvchi to’g’ri chiziq tenglamasini tuzing

50. Uchburchak uchlarining koordinatalari berilgan.A(-3;-1), B(2;1),C(3;5)

Uning B uchidan tushirilgan balandlik tenglamasini tuzing va balandligining

uzunligini toping.

51.


( )

2

;5

 nuqtadan o`tib

0

5

64

=

+y

x

 to`g`ri chiziqqa parallel bo`lgan to`g`ri chiziq

tenglamasi tuzilsin.


62

52.


÷

ø

öç

è

æ -3

2

;2

1

 nuqtadan o`tib0

1

84

=

-y

x

 to`g`ri chiziqqa perpendikulyar bo`lgan

to`g`ri chiziq tenglamasi tuzilsin.

53. Uchburchakning uchlarini koordinatalari berilgan:

( ) ( ) ( )

2

;8

6

;3

,

0;

1

vaCB

A

. A uchidan

tushirilgan mediana tenglamasi tuzilsin.

54.


( )

1

;1

A

  ,


( )

4

;7

B

  ,


( )

10

;5

C

 va


(

)

7;

1

-D

 nuqtalar parallelogram uchlari ekanligini

ko`rsating.

55.


( )

5

;4

 nuqtadan o`tib OY o`qiga parallel bo`lgan to`g`ri chiziq tenglamasi tuzilsin.

56. Uchburchak uchlarining koordinatalari berilgan. A(12;-4) ,B(0;5) va

C(-12;-11). Uning tomonlarining tenglamalarini tuzing.

57. A(1;2) va B(4;3) nuqtalardan o’tuvchi to’g’ri chiziq tenglamasini tuzing hamda

bu to’g’ri chiziqning koordinata o’qlari bilan kesishish nuqtalarini aniqlang.

58.  x-y-4=0 va  2x-11y+37=0  to’g’ri chiziqlarning kesishish nuqtasidan hamda

koordinatalar boshidan o’tuvchi to’g’ri chiziq tenglamasini tuzing.

59. Uchburchak uchlarining koordinatalari berilgan: A(-3;-1),

B(5;3), C(6;-4) . Uning uchidan o’tkazilgan medianasining

tenglamasini tuzing.

60. ABCD  to’g’ri to’rtburchak AB tomonining uchlari A(3;2) va

B(-3;0) nuqtalarda yotadi. AD tomonning uzunligi 8 sm.ga teng. Bu to’g’ri

to’rtburchak tomonlarining tenglamalarini tuzing.

61. 2х-3y-12=0 va 3х+y-12=0 to’g’ri chiziqlar orasidagi burchaklar

bissyektrisalarining tenglamalarini tuzing.

62. 3x-4y-20=0

va 8x-6y-5=0

 to’g’ri chiziqlar orasidagi burchaklar

bissektrisalarining tenglamalarini tuzing.

63. A(2;5) nuqtadan 6х+8y-6=0  to’g’ri chiziqqacha bo’lgan masofani toping.

64. Ushbu 1)

0

26

125

=

-+

y

x

, 2)


0

10

43

=

+y

x

,

3)5

3

+x

y

,

4)0

7

22

=

+y

x

to‘g‘ri chiziq tenglamalarini normal ko‘rinishga keltiring.

65. Ushbu  1)

0

64

3

52

=

-y

x

,  2)


0

7

135

13

12=

-

-x

63

3)

02

4

35

3

=-

yx

, 4)


0

4

32

3

1=

-

yx

to‘g‘ri chiziq tenglamalaridan qaysilari normal ko‘rinishda?

66. R(3;-4) nuqta koordinatalar boshidan to’g’ri chiziqqa tushirilgan

perpendikulyarning asosi. To’g’ri chiziqning normal tenglamasini tuzing.

67. Uchlari

)

5;

0

(P

,

)1

;

3(

-

Q

va

)

2;

1

(-

-

R

nuqtalarda bo‘lgan uchburchakning

R

 nuqtasidan o‘tkazilgan balandligining uzunligini toping.

68.

0

2612

5

=-

yx

,

0

6512

5

=-

yx

 parallel to‘g‘ri chiziqlar orasidagi

masofani toping.

69.M(1;2) nuqtadan  20х-21y-58=0  to’g’ri chiziqqacha bo’lgan masofani toping.

70. Uchburchakning tomonlari tenglamalari berilgan: x+3y-7=0(AB),

4x-y-2=0(BC),6x+8y-35=0. B uchidan tushirilgan balandlik uzunligi topilsin.

3. 3x+y-3

10

=0 va


0

10

52

6

=+

yx

 to`g`ri chiziqlar orasidagi masofa topilsin.

71. M(4;-1) nuqtadan hamda х-3y+2=0    va  y-4=0 to’g’ri chiziqlarning kesishish

nuqtasidan o’tuvchi  to’g’ri chiziq tenglamasini tuzing.

72. 3х-y+5=0 va 2х+3y+1=0 to’g’ri chiziqlarning kesishish nuqtasidan o’tuvchi

hamda


0

5

37

=

+y

x

 to’g’ri chiziqqa parallel bo’lgan to’g’ri chiziq tenglamasini

tuzing.

73. 3х-y=0 va х+4y-2=0 to’g’ri chiziqlarning kesishish nuqtasidan o’tib, 2х+7y=0to’g’ri chiziqqa perpendikulyar bo’lgan to’g’ri chiziq Tenglamasini tuzing.

74. Trapetsiya asoslarining tenglamalari

0

15

43

=

-y

x

,

035

4

3=

-

yx

berilgan. Trapetsiyaning balandligini toping.

75. Uchlari

)

0;

2

(-

A

,

)4

;

2(

B

 va


)

0

;4

(

C

 nuqtalarda bo‘lgan uchburchak

tomonlarining,AE

 medianasining,AD

 balandligining tenglamalarini hamdaAE

mediananing uzunligini toping.

76.

:

ABCD

(

),

2

;1

-

A

( )

1

;7

B

 ,

( )7

;

3C

  uchlari berilgan bo`lsa: a)BC

- tomon tenglamasi?

b) A- uchidan tushirilgan balandlik tenglamasi tuzilsin? c) A- uchidan o`tuvchi va BC

ga parallel to`g`ri chiziq tenglamasi tuzilsin?64

77.


(

)

8;

2

--

A

  ,


(

)

8;

18

--

B

  ,


( )

5

;0

C

 nuqtalar berilgan bo`lsin. va nuqtalardan

o`tuvchi to`g`ri chiziqqa  1) parallel bo`lgan,2) perpendikulyar bo`lgan, B nutadan

o`tuvch to`g`ri chiziq tenglamasi tuzilsin.

Ikkinchi darajali chiziqlar.

Tekislikdagi ikkinchi tartibli chiziqning umumiy tenglamasi quyidagi

ko’rinishda bo’ladi:

Ax

2

+2Bxy+Cy

2

+2Dx+2Ey+F=0

(17)


Bu yerda A,B,C,D,E,F lar o’zgarmas koeffisiyentlar bo’lib, A,B,C lardan

kamida bittasi noldan farqli bo’lishi zarur, aks holda to’g’ri chiziqqa ega bo’lamiz.Download 0.51 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling