O`zbekiston respublikasi oliy va o`rta maxsus ta`lim vazirligi “ “ m m


Download 0.51 Mb.
Pdf ko'rish
bet11/12
Sana09.03.2020
Hajmi0.51 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Aylana tenglamasi.

 (x-a)

2

+(y-b)

2

=R

2

(18)


Bunda qavslarni ochib

x

2

+y

2

-2ax-2by+(a

2

+b

2

-R

2

)=0 ni hosil qilamiz. Agarda –2a=2D;

-2b=2E; a

2

+b

2

-R2=F deb belgilash kiritsak, aylana tenglamasi:

x

2

+y

2

+2Dx+2Ey+F=0

(19)


Markazi koordinata boshida radiusi ga teng aylana tenglamasi quyidagicha

bo’ladi:


x

2

+y

2

=R

2

(20)


Masalan.

Markazi C(2:-3) nuqtada, radiusi R=4 ga teng aylana tenglamasi yozilsin.

Yechish:

(x-2)

2

+(y+3)

2

=4

2

x

2

-4x+4+y

2

+6y+9=16

x

2

+y

2

-4x+6y-3=0

Masalan.


x

2

+y

2

-6x+8y=0 aylananing markazi va radiusi topilsin.

Yechish:


x

2

+y

2

-6x+8y=0

Û

 (x2

-6x)+(y

2

+8y)=0

(x

2

-6x+9)+(y

2

+8y+16)-9-16=0

65

(x-3)

2

+(y+4)

2

=5

2

Demak, aylana markazi M(3;-4) va radiusi esa R=5

Aylanaga o’tkazilgan urinma tenglamasi

Agar N (x1

;y

1

) nuqta aylananing biror nuqtasi bo’lsa, u holda bu nuqtadan

aylanaga o’tkazilgan urinma tenglamasi(x-a)(x

1

-a)+(y-b)(y

1

-b)=R

2

 (21)


yoki

2

11

R

y

y

x

x

=

×+

×

 (22)dan iborat bo’ladi.

Ellips

1

22

2

2=

+

by

a

x

(23)


2

2

2c

b

a

+

=(24)

Bu ellipsning kanonik tenglamasidir. Bu yerda– ellipsning katta yarim o’qi va

2

2c

b

a

+

=b – ellipsning kichik yarim o’qi deyiladi va

2

2c

a

b

-

=66

           Ellipsning fokusi

2

2

ba

с

-

= dan topiladi.

Ellipsning ekssentrisitetia

c

a

c

=

Þ=

e

e2

2

(25)bunda 0

£e

<1

Ekssentrisitet ellipsning cho’ziqligi darajasini xarakterlaydi.

Ellipsning ixtiyoriy nuqtasidan (F1

va  F2

) fokuslarigacha bo’lgan masofalar

uning fokal radius-vektorlari (r

1

va r2

) deyiladi.

Ixtiyoriy M (x,y) nuqta uchun

.

2,

,

21

2

1a

r

r

x

a

r

x

a

r

=

++

=

-=

e

e(26)

Ellipsning kichik o’qiga parallel bo’lgan va undan

e

a

 masofadan o’tgan ikki

to’g’ri chiziq ellipsning direktrisalari deyiladi:

e

ax

-

=  va

e

ax

=

(27)Ellipsning ixtiyoriy M (x,y) nuqtasiga o’tkazilgan urinma tenglamasi

1

21

2

1=

×

+×

b

y

y

a

x

x

(28)


ko’rinishda bo’ladi.

Masalan.


Katta o’qi 10 ga teng va ekssentrisiteti

e=0,8 ga teng bo’lgan ellipsning sodda

tenglamasini tuzing.

Yechish:


2a=10

Þ

a=5

(25)-formuladan c=

e

 a=4

(24)- formulalardan  b

2

=a

2

-c

2

=5

2

-4

2

=25-16=9

Û

 b=3.

1

9

251

3

52

2

22

2

2=

+

Þ=

+

yx

y

x

 ni hosil qilamiz.

Masalan.

4x

2+

9y

2=

16 ellipsning katta va kichik yarim o’qlarini, fokuslarini hamda

ekssentrisitetini toping.67

Yechish:


.

1

916

4

116

9

164

2

22

2

=+

Þ

=+

y

x

y

x

Bundan


3

4

916

,

24

2

2=

Þ

==

Þ

=b

b

a

a

2

22

c

b

a

+

= dan

3

52

9

209

20

916

36

916

4

22

2

==

=

-=

-

=-

=

cb

a

c

6

54

1

*3

5

2=

=

e.

Giperbola.

1

22

2

2=

-

by

a

x

  (29)


giperbolaning kanonik tenglamasi.

2

22

a

c

b

-

=68

A

1

 (a:0) va A

2

 (-a:0) nuqtalar giperbolaning uchlari deyiladi.

[A

1

A

2

] kesmaga giperbolaning haqiqiy o’qi deyiladi.

[B

1

B

2

] kesmaga giperbolaning mavhum o’qi deyiladi.

a - haqiqiy yarim o’q, в – mavhum yarim o’q deyiladi.

Mos ravishday=

±

ха

в

  (30)


 formula bilan aniqlanuvchi ikki (l

1

va (l

2

) to’g’ri chiziqlarga asimptotalar deyiladi.

Formula


e

=

а

с

 (31)


bilan aniqlanuvchi kattalikka giperbolaning ekssentrisiteti deyiladi. c>a

bo’lganligidan

e>1. Agar e birga yaqin bo’lsa, giperbola tarmoqlari shuncha siqiq va

e birdan qancha katta bo’lsa, giperbola tarmoqlari shuncha yoyiq joylashgan bo’ladi.

Giperbolaning fokal radiuslari :

x<0 da

þ

ýü

-

-=

-

=x

a

r

x

a

r

e

e2

1

(chap tarmoq uchun). (32) x>0 da

þ

ýü

+

=+

-

=x

a

r

x

a

r

e

e2

1

(o’ng tarmoq uchun). (321

)

Giperbolaning direktrisalari  tenglamasi:e

a

x

=

 vae

a

x

-

= (33)

Yarim o’qlari teng (a=в) bo’lgan giperbolaga teng tomonli giperbola deyiladi

va

x

2

-y

2

=a

2

 (34)


formula bilan ifodalanadi.

Giperbolaning(x

1

;y

1

) nuqtasiga o’tkazilgan urinmaning tenglamasi:

1

21

2

1=

×

+×

b

y

y

a

x

x

 (35)


Masalan.

Fokuslari orasidagi masofa 2c=8 bo’lgan, uchlari orasidagi masofa 2a=6

bo’lgan giperbolaning kanonik tenglamasi tuzilsin.


69

Yechish:


4

8

2=

Þ

=c

c

7

79

16

34

3

62

2

22

2

2=

Þ

=-

=

-=

-

==

Þ

=b

a

c

b

a

a

(3) formuladan

1

7

92

2

=-

y

x

 hosil qilamiz.Parabola

y

2=

2px (36)

1-cnizma


2-chizma

Direktrisa tenglamasi:

2

P

x

-

=  (37)

Parabolaning fokusi koordinatasi:

÷

ø

öç

è

æ0

;

2P

F

Parabolaning M(x,y) nuqtasining fokal radiusi

2

P

x

r

+

= (38)

Agar parabola koordinata boshidan o’tib OY o’qiga simmetrik bo’lsa uning

tenglamasi:

x

2

=2py (39)

Uning direktrisasi tenglamasi:

,

2

Py

-

= (40)

Fokusi koordinatasi

÷

ø

öç

è

æ2

;

0P

F

 nuqtada, M(x,y) nuqtasining fokal radiusi70

2

Py

r

+

= (41)

A(x

1

,y

1

) nuqtasiga o’tkazilgan urinma tenglamalari mos ravishda

yy

1=

p(x+x

1

va  xx

1

=p(y+y

1

) (42)

Masalan.


2

4

1x

y

=

 parabola fokusining koordinatalarini toping va direktrisasiningtenglamasini tuzing.

Yechish:


2

4

1x

y

=

 ni kanonik ko’rinishda yozamiz:y

x

x

y

4

41

2

2=

Þ

=    dan 2p=4

Þ

p=2 ekanligi kelib chiqadi. Direktrisa tenglamasini

2

P

y

-

= dan topamiz.

1

12

2

2-

=

Þ-

=

-=

-

=y

P

y

 bo’ladi. Parabola fokusining

koordinatasi:

÷

øö

ç

èæ

2

;0

P

F

yoki F(0;1).Misollar.

1. Aylana tenglamasi tuzilsin:

a) Markazi

(

)1

;

3-

, radiusi 5; b) Markazi

(

)

8;

2

--

, radiusi 10.

c) Markazi ordinatada va radiusi

( )


7

;

4 nuqtadan o`tuvchi aylana tenglamasi tuzilsin.

d) Markazi

(

)

5;

1

- va

(

)6

;

4-

-

 nuqtadan o`tuvchi aylana tenglamasi tuzilsin.2. Aylana markazi va radiusi topilsin:

a)

013

10

42

2

=+

+

-+

y

x

y

x

b)

02

6

22

=

++

+

yy

x

c)

02

2

=+

+

xy

x

d)

01

32

816

16

22

=

++

+

+y

x

y

x

e)

12

2

22

=

+-

+

yx

y

x

3. Radiusi 3 ga, markazi

(

)

5;

2

- nuqtada bo`lgan chiziq tenglamasi tuzilsin.

4.

07

6

22

2

=+

-

++

y

x

y

x

 aylananing radiusi va markazi aniqlansin.

5.

)

2;

7

(-

N

 nuqtadan o‘tib, markazi

)

5

;3

(

-C

 nuqtada bo‘lgan aylana

tenglamasini yozing.


71

6.

)2

;

4(

M

 va


)

8

;12

(

N

 nuqtalar berilgan. Diametri

MN

 kesmadan iborat

bo‘lgan aylana tenglamasini yozing.

7.Aylananing markazi va radiusini toping:   1)

0

16

84

2

2=

-

+-

+

yx

y

x

;

2)

;

03

/

298

6

33

2

2=

-

+-

+

yx

y

x

3)

;

07

2

2=

+

+x

y

x

4)

0

95

5

22

=

++

y

y

x

8.

016

8

42

2

=-

+

-+

y

x

y

x

, va


0

14

128

2

2=

-

++

+

yx

y

x

 aylanalar

markazlaridan o‘tuvchi to‘g‘ri chiziq tenglamasini yozing.

9.

010

3

4=

-

yx

,

05

4

3=

-

yx

,

015

4

3=

-

yx

 to’g’ri chiziqlarga urinuvchi

aylananing tenglamasini tuzing.

10. Маrkazi

0

2

=y

x

 tog’ri chiziqda yotib,

0

10

34

=

+y

x

 vа


0

30

34

=

-y

x

to’g’ri chiziqlarga urinuvchi aylananing tenglamasini yozing.

11. А(-1;5) nuqtadan o’tib

0

354

3

=-

yx

 vа


0

14

34

=

+y

x

 to’g’ri chiziqlarga

urinuvchi aylananing  tenglamasini tuzing.

12. А(1;1) В(1;-1) С(2;0) nuqtalardan o’tuvchi aylananing tenglamasini tuzing.

13.

(

) ()

169


7

3

22

=

--

-

yx

 aylananing М(8,5;3,5) nuqtada teng ikkiga bo’linuvch

vatarini tenglamasini tuzing.

14.


(

) (


)

16

12

2

2=

+

+-

y

x

 aylananing А(1;2) nuqtada teng ikkiga bo’linuvch vatarini

tenglamasini tuzing.

15.


0

10

102

2

=-

-

+y

x

y

x

,

040

2

62

2

=-

+

++

y

x

y

x

 aylanalarning umumiy vatarini

uzunligini toping.

16.  А(1;6) nuqtadan

0

19

22

2

=-

+

+x

y

x

 aylanaga o’tkazilgan urinmaning

tenglamalarini yozing.

17. А(4;2) nuqtadan

10

2

2=

yx

 aylanaga o’tkazilgan urinmalar orasidagi burchakni

toping.

18.


0

6

210

2

2=

+

-+

+

yx

y

x

 aylananing

0

7

2=

-

yx

 to’g’ri chiziqqa parallel bo’lgan

urinmasining tenglamasini toping.


72

19.


0

5

62

2

=+

-

+x

y

x

 aylananing kanonik tenglamasini yozing.

20.

0

103

4

=-

yx

,

05

4

3=

-

yx

,

015

4

3=

-

yx

 to’g’ri chiziqlarga urinuvchi

aylananing tenglamasini tuzing.

21. Markazi

0

2

=y

x

 to’g’ri chiziqda yotib,

0

10

34

=

+y

x

 va


0

30

34

=

-y

x

to’g’ri chiziqlarga urinuvchi aylananing tenglamasini yozing.

22.  A(-1;5) nuqtadan o’tib

0

354

3

=-

yx

 va


0

14

34

=

+y

x

 to’g’ri chiziqlarga

urinuvchi aylananing tenglamasini tuzing.

23.  A(1;1,) B(1;-1, )C(2;0) nuqtalardan o`tuvchi aylananing tenglamasini tuzing.

24. Ellipsning parametrlari aniqlansin, grafigi yasalsin:

a)

164

2

2=

yx

, b)


1

4

22

=

yx

, c)


100

4

252

2

=y

x

d)

40025

16

22

=

+y

x

, e)


9

9

22

=

xy

 f)


1

2

2=

xy

 j)


225

25

92

2

=+

y

x

.(CAL.a-23)

25.

225


25

9

22

=

+y

x

, 2)


36

9

22

=

yx

 ellipslar uchun o‘qlarining uzunliklarini,

fokuslarini va ekssentrisitetlarini toping va yasang.

26. Koordinata o‘qlariga nisbatan simmetrik bo‘lgan ellips

)

3

;2

(

M

va

)

2;

0

(N

 nuqtalardan o‘tadi. Ellips tenglamasini yozing.M

 nuqtadan

fokuslargacha masofalarni toping.

27. Ellipsning ekssentrisiteti

e

 berilgan. Ellips yarim o‘qlarininga

b

 nisbatini toping.

28. Ikkita uchi

20

52

2

=y

x

 ellipsning fokuslarida, qolgan ikkitasi kichik yarim

o’qlarining oxirlarida bo’lgan to’rtburchkning yuzini toping.

29.


÷

ø

öç

è

æ -3

5

;2

1

M

 nuqta

1

59

2

2=

+

yx

 ellipsda yotadi. М1

 nuqtaning fokal radiuslari

yotadigan  to’g’ri chiziqlarning tenglamalarini yozing.

30. М(-4;2,4) nuqtani

1

16

252

2

=+

y

x

 ellipsda yotishini tekshirib, shu nuqtaning fokal

radiuslarini toping.

31. O’ng fokusdan 14 masofa narida joylashgan

1

36

1002

2

=+

y

x

 ellipsning nuqtasini

toping.

32. quyidagi tenglamalarning har biri ellipsni ifodalashini ko’rsating.73

1)

09

18

309

5

22

=

++

-

+y

x

y

x

2)

0284

100


32

25

162

2

=-

-

++

y

x

y

x

Ularning yarim o’qlari va ekssentrisitetini toping.

33. х+2у-7=0 to’g’ri chiziqni

25

42

2

=y

x

 ellips bilan kesishish nuqtalarini toping.

34. m ning qanday qiymatlarida у=-х+m to’g’ri chiziq

1

520

2

2=

+

yx

  а) ellips bilan

kesishadi. b) ellipsga urinadi, c) ellipsdan tashqarida yotadi.

35.


1

5

210

2

2=

+

yx

 ellipsning

0

7

23

=

+y

x

 to’g’ri chziqqa parallel bo’lgan

urinmalarini toping.

36.


1

24

302

2

=+

y

x

 ellipsning

0

23

24

=

+y

x

 to’g’ri chziqqa parallel bo’lgan

urinmalarining tenglamalarini yozing.

37. А(4;-1) nuqtadan o’tuvchi х+4у-10=0 to`g`ri chiziqqa urinuvchi ellipsning

tenglamasini yozing.Ellipsning o’qlarri koordinata o’qlari bilan utma-ut tushadi.

38. Fokuslari orasidagi masofa 24, katta o‘qi 26 ga teng bo‘lgan ellipsning kanonik

tenglamasini yozing va uni yasang.

39. Quyidagilar berilganda ellipsning kanonik tenglamasini toping:

1) katta yarim o‘q

10

, ekssentrisitet8

,

0;

2) kichik yarim o‘q

12

, ekssentrisitet13

5

3) ekssentrisitet6

,

0, fokuslar orasidagi masofa

6

.40. Fokuslari abssissa o`qida yotuvchi va quyidagi shartlarni qanoatlantiruvchi

ellipsning kanonik tenglamasini tuzing:

a) uning kichik o`qi 24 ga , fokuslar orasidagi masofa 10 ga teng;

b) Direktrisalari orasidagi masofa 32 ga, ekssentrisiteti 0,5 ga teng.

41. Ellipsning fokuslari ordinatalar o`qida yotib:

a) uning  kichik o`qi 16 ga, ekssentrisiteti esa 0,6 ga teng;

b) uning fokuslari 6 ga va direktrisalari orasidagi masofa

3

216

  ga teng bo`lsa, uning

kanonik tenglamasini tuzing.


74

42. Giperbolaning parametrlarini aniqlang va grafigini yasang.

a)

400


25

16

22

=

-y

x

, b)


9

9

22

=

xy

 c)


1

2

2=

xy

 d)


225

25

92

2

=-

y

x

.

43.36

4

92

2

=y

x

 giperbolaning parametrlarini aniqlang va grafigini yasang.

44. Quyidagilar berilganda giperbolaning kanonik tenglamasini yozing:

1) fokuslari orasidagi masofa 10, ekssentrisitet

3

/

5;

2) haqiqiy yarim o‘qi

20

 va giperbola)

4

;10

(

-N

 nuqtadan o‘tadi;

3) fokuslar orasidagi masofa 10, uchlari orasidagi masofa 4.

45.1)


3600

25

1442

2

=-

y

x

; 2)


144

9

22

=

yx

 giperbolalar uchun o‘qlarning

uzunliklarini, fokuslarini va ekssentrisitetini toping.

46.


1

16

92

2

=-

y

x

 giperbolada abssissasi 3 ga teng nuqta olingan. Bu nuqtaning

fokal radiuslarini toping.

47.


1

9

252

2

=+

y

x

ellips berilgan. Uchlari ellipsning fokuslarida, fokuslari esa uning

uchlarida bo‘lgan giperbola tenglamasini yozing va uni yasang.

48. Giperbola biror uchidan fokuslarigacha bo‘lgan masofalar 9 va 1 bo‘lsa, uning

tenglamasini yozing.

49.


16

4

22

=

yx

 giperbolani va uning asimptotalarini yasang. Fokuslarini,

ekssentrisitetini va asimptotalari orasidagi burchakni toping.

50.


(

)

5;

10

1-

M

 nuqta


1

20

802

2

=-

y

x

 giperbolada yotadi. М1

 nuqtaning fokal radiuslari

yotgan to’g’ri chiziqlarning tenglamasini yozing.

51.


1

36

642

2

=-

y

x

 giperbolaning o’ng fokusidan 4,5 birlik masofada yotuvchi nuqtalarni

toping.

52. Quyidagi tenglamalar qanday chiziqlarni ifodalashini aniqlang.1)

5

43

2

12

-

-+

-

=x

x

y

2)

136

2

37

2

+-

-

=x

x

y

75

3)

84

2

92

+

+-

=

yy

x

4)

124

4

35

2

-+

-

=y

y

x

53. Agar giperbolaning ekssentrisiteti

5

=

E fokusi

(

)3

;

2-

F

 va unga mos

direktrisasi

0

33

=

+y

x

 bo’lsa, uning tenglamasini yozing.

54.

0

102

=

-y

x

 to’g’ri chiziq va

1

5

202

2

=-

y

x

 giperbolaning kesishish nuqtalarini

toping.

66.Fokuslari orasidagi masofa 10 ga teng va mavhum yarimm o`qi 3 ga teng bo`lgangiperbolaning kanonik tenglamasinin tuzing.

55.


144

9

162

2

=y

x

 parabola berilgan. Uning yarim o`qini, fokuslari koordinatalarini,

ekssentrisitetini, direktrisasi va asimptotalari tenglamasini to;ping.

56. Giperbolaning fokuslari abssissala o`qida byotib:

a) uning fokuslari orasidagi masofa 6 ga va ekssentrisiteti 1,5 ga teng;

b) Uning haqiqiy yarim o`qi 5 ga teng, uchlari esa markazi bilan fokuslar orasidagi

masofani teng ikkiga bo`lsa, uning kanonik tenglamasini tuzing.

57. Giperbolaning fokuslari Oy o`qida yotib:

a) asimptotalari

x

y

5

12±

=

 va uchlari orasidagi masofa 48 ga teng;b) Fokuslari orasidagi masofa 10 ga, ekssentrisiteti

3

5 ga teng bo`lsa, uning kanonik

tenglamasini tuing.

58. Mavhum o`qi 4 ga teng va fokusi

(

)0

;

13-

F

 nuqtada bo`lgan giperbola tenglamasi

tuzilsin.

59. Parabola chizilsin:

a)

2

xy

-

=, b)

,

22

y

x

-

=c)

1

2-

yx

, d)


13

6

2+

-

=x

x

y

,e)


,

4

2y

x

-

=d)

2

2+

xy

,

e)x

x

y

2

2+

=

.60.

2

xy

=

 parabolaning grafigi chizilsin.61.

2

yx

=

 parabolaning grafigi chizilsin.62.

1

42

2

+-

=

xx

y

 parabolaning parametrlarini aniqlagn va grafigini chizing.76

63.


1

2

-y

x

 parabolaning parametrlarini aniqlang va grafigini chizing.

64.

x

y

6

2=

 parabola berilgan. Uning p parametrini, direktrisasi tenglamasini toping

va shaklini chizing.

65. Parabolaning kanonik tenglamasini tuzing: a)  parabolaning fokusi

( )

4

;0

F

 ;b)


parabola OY o`qqa nisbatan simmetrik va A(9;6) nuqtalarni aniqlang

66. Direktrisasi

3

-

=y

 bo`lgan parabolaning kanonik  tenglamasi tuzilsin.

67. Koordinatalar boshidan va

)

6;

3

(-

N

 nuqtadan o‘tib, OY o‘qiga simmetrik

bo‘lgan parabola tenglamasini yozing va uni yasang.

68. Koordinatalar boshidan va

)

3

;6

(

N

 nuqtadan o‘tib, OY o‘qiga simmetrik bo‘lgan

parabola tenglamasini yozing va uni yasang.

69. 1)

x

y

6

2=

; 2)


x

y

6

2-

=

; 3)y

x

4

2-

=

; 4)y

x

4

2=

 parabolalar uchun

fokuslarini va direktrisalarining tenglamalarini toping.

70.


x

y

16

2=

 parabolada fokal radiusi 5 ga teng bo‘lgan nuqtani toping.

71. OX o‘qiga nisbatan simmetrik bo‘lgan parabola,

0

=y

x

 to‘g‘ri chiziq va

0

4

22

=

++

y

y

x

 aylana kesishgan nuqtalardan o‘tadi. Parabola tenglamasini

yozing. Aylanani, to‘g‘ri chiziqni va parabolani yasang.

72

.  Е(0;-3) fokusga ega bo’lib, koordinatalar boshidan o’tuvchi parabolaningtenglamasini, OY o’qi parabolaning simmetriya o’qi ekanligini hisobga olib, tuzilsin.

73. Quyidagi tenglamalar qaysi chiziqlarni ifodalaydi.

1)

x

y

2

+=

2)

xy

2

-=

3)

yx

5

+=

4)

yx

3

-=

74. М nuqtaning ordinatasi 7 gа teng bo’libx

y

20

2=

 parabolada yotadi. М ning

fokal radiuslarini toping.

75. F(-7;0) fokusga va x-7=0 direktrisaga ega bo’lgan parabolaning tenglamasi

yozilsin.

76.


x

y

16

2=

 parabolada fokal radiusi 13 ga teng bo’lgan nuqtani toping.Download 0.51 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling