O`zbekiston respublikasi oliy va o`rta maxsus ta`lim vazirligi “ “ m m


Download 0.51 Mb.
Pdf ko'rish
bet5/12
Sana09.03.2020
Hajmi0.51 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

18.

÷

÷÷

ø

öç

ç

çè

æ

--

-

=÷

÷

÷ø

ö

çç

ç

èæ-

×

10

1

32

1

32

0

75

11

32

1

03

2

X19.

÷

÷÷

ø

öç

ç

çè

æ

--

-

=×

÷

÷÷

ø

öç

ç

çè

æ

23

2

45

6

33

4

73

6

12

2

01

3

X20.

÷

÷÷

ø

öç

ç

çè

æ

--

-

=÷

÷

÷ø

ö

çç

ç

èæ

×

10

2

34

7

03

2

73

6

12

2

01

3

X21.

÷

÷÷

ø

öç

ç

çè

æ

--

-

=÷

÷

÷ø

ö

çç

ç

èæ

-

×1

8

13

5

26

0

61

2

33

3

11

2

4X

22.

÷

÷÷

ø

öç

ç

çè

æ

--

=

÷÷

÷

øö

ç

çç

è

æ-

-

-×

0

51

3

62

5

03

3

32

2

87

4

13

X

28

23.

÷

÷÷

ø

öç

ç

çè

æ

=×

÷

÷÷

ø

öç

ç

çè

æ

--

-

-8

1

91

7

65

3

40

5

41

0

84

7

5X

24.

÷

÷÷

ø

öç

ç

çè

æ

--

=

×÷

÷

÷ø

ö

çç

ç

èæ

-

-4

7

86

5

03

4

23

4

15

2

23

1

1X

25.

÷

÷÷

ø

öç

ç

çè

æ

--

=

÷÷

÷

øö

ç

çç

è

æ-

×

34

2

95

3

76

0

43

1

30

2

46

5

X26.

÷

÷÷

ø

öç

ç

çè

æ

--

-

=×

÷

÷÷

ø

öç

ç

çè

æ-

50

3

41

7

32

6

75

11

32

1

03

2

X

2-BOB

Mavzu: Skalyar va vektorlar. Vektorlar ustida chiziqli amallar. Kollinear

va komplanar vektorlar. Ba’zis vektorlar.Vektorni komponentlari bo’yicha

yoyish. Vektorni o’qdagi proeksiyasi va yo’naltiruvchi kosinuslari.

Vektorlar ustida chiziqli amallar

Boshi A nuqtada, oxiri B nuqtada bo`lgan yo`naltirilgan kesma vektor deb

ataladi va u

®

AB

 yoki

®

akabi belgilaniladi.

®

®®

n

a

a

a

,...,


,

2

1 vektorlarning chiziqli kombinasiyasi deb

®

®®

®

++

+

=n

n

a

a

a

a

l

ll

...


2

2

11

formula bilan aniqlanuvchi

®

a

 vektorga aytiladi, bundan

l

ll

,...,


,

2

1 - tayin sonlar

Agar


n

a

a

®

®,...,

1

vektorlar sistemasi uchun kamida bittasi  noldan farqli shundayn

l

l ,...,1

sonlar mavjud bo`lib,

0

...


1

1

=+

+

®®

a

a

n

l

l shart bajarilsa, u sistema chiziqli

bog`liq sistema deyiladi.Agar yuqoridagi tenglik faqat

0

...1

=

==

n

l

l bo`lganda

o`rinli bo`lsa,n

a

a

®

®,...,

1

 vektorlar sistemasi chiziqli erkli deyiladi.Ikkita kollinear vektor har doim chiziqli bog`liqdir. Shuningdek ,uchta

komplanar vektor har doim chiziqli bog`liq. Fazodagi ixtiyoriy to`rtta yoki undan

ortiq vektorlar har doim chiziqli bog`liq.

n ta chiziqli bog`liqmas vektorlar sistemasi

n

e

e

e

®

®®

,...,


,

2

1 berilgan bo`lib, agar

ixtiyoriy

®

a

 vektorni ularning chiziqli kombinatsiyasi, y`anin

n

e

e

a

®

®®

+

+=

l

l...

1

1shaklida ifodalash mumkin bo`l`sa, u holda berilgan sistema bazis deyiladi.

29

Bu tenglik

®

a

 vektorningn

e

e

e

®

®®

,...,


,

2

1 bazis boyicha yoyilmasi deyiladi.

Fazoda chiziqli bog`liq bo`lmagan har qanday uchtan

e

e

e

®

®®

,...,


,

2

1 vektor bazis

tashkil qiladi, shu sababli fazodagi harqandayn

l

ll

,...,


,

2

1®

a

vektor shu bzis bo`yicha

yoyilishi mumkin:

3

32

2

11

®

®®

®

++

=

ee

e

a

l

ll

3

21

,.

,l

l

l sonlar

®

a

vektorning berilgan bazisdagi koordinatalari bo`lib, quyidagicha

yoziladi:

{

}

32

1

,,

l

ll

=

®a

Agar bazisning vektorlari o`zaro perpendikulyar va birlik uzunlikka ega bo`lsa,

bu bazis ortonormallangan bazis deyilib, u ortlar deb ataluvchi

®

®®

k

j

i

,

, vektorlar orqali

belgilanadi.

Agar

®

®®

k

j

i

,

, mos ravishda OX,OY,OZ o`qlari bo`yicha yo`naltirilgan ortlar

bo`lsa, u holda ixtiyoriy

®

a

 vektorning

®

®

®k

j

i

,

, bazisdagi yoyilmasi quyidagicha

ifodalanadi:

®

®

®®

+

+=

k

a

j

a

i

a

a

z

y

x

 yoki


{

}

zy

x

a

a

a

a

;

;=

®

,Bunda

z

y

x

a

a

a

;

;-

®

a

 vektorning koordinatalari.

Masalan.


k

j

i

a

r

rr

r

43

2

+-

=

vektorning koordinatalari{

}

4;

3

;2

-

bo`ladi.®

a

 vektorning uzunligi uning moduli deb ataladi ,

®

a

 kabi belgilaniladi va

quyidagi formula bilan hisoblaniladi

2

22

z

y

x

a

a

a

a

®

®®

®

++

=

Masalan.k

j

i

a

r

rr

r

43

2

+-

=

vektorning uzunligi quyidagicha topiladi.( )

29

43

2

22

2

=+

-

+=

®

a

J:

29


30

Boshlang`ich va oxiri nuqtalari ustma-ust tushadigan vektor nol-vektor deyiladi

va

®

0 ga teng.

Uzunligi birga teng vektor birlik vektor deyiladi.

®

a

 vektorning birlik vektori

0

®

a kabi belgilanadi

k

a

a

j

a

a

i

a

a

a

z

y

x

®

®®

®

++

=

0Masalan.

k

j

i

a

r

rr

2

2+

+

=®

 berilgan bo`lsa,

0

®

a vektor

3

92

2

12

2

2=

=

++

=

®a

k

j

i

a

3

23

2

31

0

++

=

® ga teng.

 Bir to`g`ri chiziqda yoki  parallel to`g`ri chiziqlarda yotuvchi vektorlarkollinear vektorlar deyiladi.

Agar ikki vektor o`zaro kollinear, bir xil yo`nalgan va modullari teng bo`lsa, bu

vektorlar teng vektorlar deyiladi.

Bir tekislikda yoki parallel tekisliklarda yotuvchi vektorlarni komplanar

vektorlar deyiladi.

®

a

vektorning  yo`nalishi uning koordinata o`qlari bilan hosil qilgan

g

ba ,

,

burchaklari bilan aniqlanadi.®

a

 vektorning yo`naltiruvchi kosinuslari

,

2

22

z

y

x

x

x

a

a

a

a

a

a

сos

+

+=

=

®a

2

22

cos


z

y

x

y

y

a

a

a

a

a

a

+

+=

=

®b

,

22

2

cosz

y

x

z

z

a

a

a

a

a

a

+

+=

=

®g

formula bilan aniqlanadi va ular

1

cos


cos

2

22

=

++

g

ba

coa

munosabat bilan bog`langan.

Masalan.

k

j

i

a

60

3020

-

++

=

® bektornin yo`naltiruvchi kosinuslari topilsin.

(

)70

4900


60

30

202

2

2==

=

-+

+

=®

a

31

,

72

70

20 ==

=

®a

a

сos

x

a

73

70

30cos

=

==

®

aa

y

b

,7

6

7060

cos


-

=

-=

=

®a

a

z

g

1cos

cos


2

2

2=

+

+g

b

acoa

 ga ko`ra

1

49

4949

36

499

49

47

6

73

7

22

2

2=

=

++

=

÷ø

ö

çè

æ-

+÷

ø

öç

è

æ+

÷

øö

ç

èæ

.

Vektorlar ustida amallar.®

®

®®

+

+=

k

a

j

a

i

a

a

z

y

x

 va


®

®

®®

+

+=

k

b

j

b

i

b

b

z

y

x

 vektorlar berilgan bo`lsin. U holda

(

)

()

(

)®

®

®®

®

±+

±

+±

=

±k

b

a

j

b

a

i

b

a

b

a

z

z

y

y

x

x

®

®®

®

++

=

ka

j

a

i

a

a

z

y

x

l

ll

l

Agar vektorning bosh va oxirgi nuqtalarining koordinatalari(

)

11

1

;;

z

y

x

A

va

()

2

22

;

;z

y

x

B

 be rilgan bo`lsa, u holda

®

AB

 vektorning ortlar bo`yicha yoyilmasi

(

) (


) (

)

®®

®

®-

+

-+

-

=k

z

z

j

y

y

i

x

x

AB

1

21

2

12

ko`rinishds bo`ladi.

Masalan.

(

)2

;

3;

1

A

 va

(

)1

;

8;

5

-B

 nuqtalar berilgan.u

AB

=

® vektor uning koordinatalari

aniqlansin.

Yechish:

(

) () (

)

,3

5

42

1

38

1

5®

®

®®

®

®®

-

+=

-

-+

-

+-

=

kj

i

k

j

i

AB

J:

{}

3

;5

;

4-

A va nuqtalar orasidagi masofa yoki

®

AB

 vektorning uzunligi

(

) () (

)

21

2

21

2

21

2

zz

y

y

x

x

AB

-

+-

+

-=

®

formula bilan hisoblaniladi.Masalan:

®

®®

®

++

=

kj

i

a

6

32

 vektorning uzunligi topilsin.

Yechish:

7

4936

9

46

3

22

2

2=

=

++

=

++

=

®AB

J: 7 ga teng.AB kesmani berilgan

l

 nisbatda bo`luvchi M(x;y) nuqtaning koordinatalariquyidagicha aniqlanadi;

32

l

l+

+

=1

2

1x

x

x

;

ll

+

+=

1

21

y

y

y

;

ll

+

+=

1

21

z

z

z

.

Xususan, agar1

=

l bo`lsa, M nuqta AB kesmaning o`rtasida yotadi va uning

koordinatalari

2

2

1x

x

x

+

=;

2

21

y

y

y

+

=;

2

21

z

z

z

+

=.

munosabatlardan topiladi.

Masalan.

(

)1

;

2-

A

 va


( )

6

;3


Download 0.51 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling