O‘zbekiston respublikasi oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti samdu qoshidagi 2-son akademik litseyi


-mavzu: XIX asr oxiri - XX asr boshlarida


Download 1.69 Mb.
Pdf ko'rish
bet13/17
Sana06.04.2020
Hajmi1.69 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

3-mavzu: XIX asr oxiri - XX asr boshlarida 
Amerika davlatlari 
 
 1.AQSh  ga  yashash  uchun  kelganlarning  katta 
qismi …kishilar edi. 
A) amalda yuqori malakali mutaxassis 
B) Buyuk Britaniyada yashagan 
C) savdo-sotiqni biladigan, tadbirkorlar 
D) Kanada va Meksikadan k
o‘chib o‘tgan 
 
2.  Qaysi  yillarda  AQSh  ga  25  mln  kishi  k
o‘chib 
keldi? 
A) 1860-1900-yillarda  
B) 1865-1910-yillarda 
C) 1870-1914-yillarda   
D) 1880-1905-yillarda 
 
3.  Qaysi  davr  AQSH  tarixida  taraqqiyotning 
yuksakligi  va  juda  muhim  iqtisodiy  va  siyosiy 
voqealar b
o‘lganligi bilan xarakterlanadi? 
A) XIX asrning birinchi yarmi 
B) XIX asrning ikkinchi yarmida 
C) XIX asrning oxirgi 
o‘ttiz yili 
D) XX asrning birinchi choragi 
 
4. AQSH sanoat mahsuloti hajmi jihatidan 1894-
yilga kelganda nechanchi 
o‘ringa chiqib oldi? 
A) birinchi  
 
B) ikkinchi  
C) uchinchi    
D) t
o‘rtinchi 
 
5.  1894-yilda  AQSH  ning  sanoat  mahsuloti 
G‘arbiy  Yevropadagi  hamma  mamlakatlar 
mahsulotining  yarmiga  teng  va  qaysi  mamlakat 
mahsulotidan esa ikki barobar ortiq edi? 
A) Rossiya 
 
B) Germaniya 
C) Fransiya 
 
D) Buyuk Britaniya 
 
6.  1880-yilda  Yevropa  davlatlari  AQSH  ga 
qancha miqdorda kapital kiritdi? 
A) 1 mlrd dollar 
B) 1,5 mlrd dollar 
C) 2 mlrd dollar 
D) 2,5 mlrd dollar 
 
7. AQSH chetga kapital chiqarish b
o‘yicha qaysi 
davlatlardan orqada edi? 
A) Rossiya,Fransiya va Italiyadan 
B) Buyuk Britaniya,Fransiya va Germaniyadan 
C) Fransiya, Germaniya va Ispaniyadan 
D) Italiya, Belgiya va Rossiyadan 
 
8.  Yevropa  davlatlarining  AQSH  ga  kiritgan 
kapitali 1890-yillarda qanchaga yetdi? 
A) 3 mlrd dollarga 
B) 3,5 mlrd dollarga 

 
108 
C) 4 mlrd dollarga 
D) 4,5 mlrd dollarga 
 
9.  Qaysi  yilga  kelganda  AQSH  sanoat 
mahsulotining qiymati 20 mlrd dollardan oshdi? 
A) 1900-yilda    
B) 1905-yilda  
C) 1907-yilda   
D) 1909-yilda 
 
10. XX asrning 10-yillarida AQSH sanoati Buyuk 
Britaniya sanoat qiymatidan qancha ortiq edi? 
A) 2 barobar   
B) 2,5 barobar 
C) 3 barobar   
D) 3,5 barobar 
 
11. Kim tomonidan 1901-yilda 1 mlrd dollarlik  
kapiltalga  ega  b
o‘lgan  “Po‘lat  korporatsiyasi” 
deb atalgan katta trest tashkil etildi? 
A) Rokfellar    
B) Karter  
C) Bush  
 
D) Morgan 
 
12.  Eng  yaxshi  kokslanadigan  k
o‘mir  konlari 
joylashgan  5000  gektardan  k
o‘proq  yer,  ming 
milyadan  uzunroq  temir  y
o‘l,  100  dan  ortiq 
savdo kemalari qaysi trest q
o‘lida edi? 
A) Anakonda tresti 
B) p
o‘lat korporatsiyasi 
C) Standart oyl 
D) Jeneral motorls tresti 
 
13.  Rokfellerning  “Standart  oyl”  tresti  nimalarni 
o‘z qo‘liga olgan edi? 
A) jami neft mahsulotining 90 foizini, 70000 km  
     neft quvurini,okeanlarda qatnaydigan yuzlab     
     poroxodlarni 
B) ming milyadan uzunroq temir y
o‘l va 100 dan   
     ortiq savdo kemalarini 
C) k
o‘mir konlari joylashgan 5000 gektardan  
     ziyodroq yer maydoni va jami neft     
     mahsulotlarining 90 foizini 
D) Eng yaxshi kokslanadigan k
o‘mir konlari  
      joylashgan 10000 gektar yer maydoni va      
      60000 km neft quvurlari 
 
14.  Qachon  Morgan  va  Rokfellerning  ikkita  eng 
katta  banki  temir  y
o‘l,  sug‘urta  kompaniya  va 
boshqa  kompaniyalarning  22  mlrd  dollardan 
ortiq  kapitali  b
o‘lgan  112  ta  bankni  nazorat 
qiladigan b
o‘ldi? 
A) 1900-yilda   
B) 1903-yilda 
C) 1906-yilda   
D) 1909-yilda 
 
15.  1914-yilga  kelib  AQSH  aholisining  2  foizi 
milliy  boylikning  qancha  foiziga  egalik  qila 
boshladi? 
A) 40 foiziga    
B) 50foiziga  
C) 60 foiziga    
D) 70 foiziga 
 
16.  Qaysi  yillar  oraligida  AQSH  da  fermerlar 
soni 3 marta k
o‘paydi? 
A) 1860-1910-yillarda   B) 1870-1914-yillarda 
C) 1865-1900-yillarda   D) 1880-1910-yillarda 
 
17.  Qachon  AQSH  Konstitutsiyasiga  tuzatish 
kiritildi  va  unga  k
o‘ra  “irqi,  terisining  rangi  yoki 
ilgargi  qullik  holatini  bahona  qilib”  saylovlarda 
ishtirok  qilishni  har  qanaqasiga  cheklash  bekor 
qilindi? 
A) 1865-yilda   
B) 1870-yilda 
C) 1875-yilda   
D) 1880-yilda 
 
18.  Qachon  AQSH  Kongressi  Janubdagi  sobiq 
isyonchilarga  umumiy  avf  berish  t
o‘g‘risida 
qonun qabul qildi? 
A) 1865-yilda   
B) 1870-yilda 
C) 1875-yilda   
D) 1880-yilda 
 
19. XIX asrning 80-yillarida Prezident saylov-lari 
oldidan qaysi shtatlar respublikachilar q
o‘lida 
qoldi? 
A) Janubiy Karolina va Luiziana shtatlari 
B) Kaliforniya va Ogayo shtatlari 
C) Alobama va Texas shtatlari 
D) Oklaxoma va Jorjiya shtatlari 
 
20.  AQSH  ning  Janubida  qanday  irqiy-terrorchi 
tashkilot mavjud edi? 
A) Linch sudi   
B) Ku-kluks-klan 
C) Oq 
o‘g‘lonlar 
D) Q
o‘rqmas botirlar 
 
21.  Qachon  AQSH  da  Demokratlar  pertiyasi 
tashkil topadi? 
A) 1810-yilda   
B) 1832-yilda 
C) 1822-yilda   
D) 1854-yilda 
 
22.  Qachon  AQSH  da  yirik  sanoatchilarning  va 
moliyachilarning  partiyasi  b
o‘lgan  Respublika-
chilar partiyasi tashkil topdi? 
A) 1828-yilda   
B) 1832-yilda 
C) 1846-yilda   
D) 1854-yilda 
 
23.  Quyidagi  qaysi  termin  “monopolistik 
aksiyadorlar birlashmasi” ma’nosini anglatadi? 
A) Latifundiya   
B) Korporatsiya 
C) Monopoliya  
D) Sindikat 
 
24.  AQSH  da  qora  tanli  kishilar  va  demokratik 
harakat  qatnashchilarini  sud  va  s
o‘roqsiz 
jazolash-
….. deyilgan. 

 
109 
A) “Linch sudi“  
B) “Kongres sudi” 
C) “Kortes sudi” 
D) “Ku-kluks-klan sudi”  
 
25. 
1886-yil 
1-may 
kuni 
umumiy 
ish 
tashlashlarda qancha ishchi ishtirok etdi? 
A) 200 mingga yaqin   B) 250 mingdan ortiq 
C) 300 mingga yaqin  D) 350 mingdan ortiq 
 
26.Qayerdagi  ishchilar  harakatining  vakili  Shpis 
oxirgi  s
o‘zida “Shunday zamon keladiki, bizning 
sukunatimiz 
nutqlarimizdan 
ham 
o‘tkirroq 
b
o‘ladi” degan edi? 
A) Nyu-Yorkdagi 
 B) Ogayodagi 
C) Chikagodagi 
 D) Texasdagi 
 
27.  Qachon  “Qoshma  Shtatlar  va  Kanada 
uyishgan  tred-yunionlari  va  ishchi  ittifoqi 
federatsiyasi” ga o‘tdi? 
A)1881-yilda    
B)1832-yilda  
C)1883-yilda   
D)1884-yilda 
 
28.  Qachon  “Qoshma  Shtatlar  va  Kanada 
uyishgan  tred-yunionlari  va  ishchi  ittifoqi 
federatsiyasi”  Amerika  Mehnat  Federatsiyasi 
degan nom oldi? 
A) 1882-yilda   
B) 1834-yilda 
C) 1886-yilda   
D) 1888-yilda 
 
29.  1914-yilga  kelganda  Amerika  Mehnat 
Federatsiyasi  (AMF)  a
’zolari  soni  qanchaga 
yetdi? 
A) 1 mln.kishiga 
B) 1,5 mln.kishiga 
C) 2 mln.kishiga 
D) 2,5 mln.kishiga 
 
30.  AQSH  hukumati  …  birinchi  dushanbasini 
“Mehnat kuni” bayrami deb e’lon qildi. 
A) 1884-yilda yanvarning  
B) 1890-yilda martning 
C) 1894-yilda sentabrning  
D) 1898-yil mayning 
 
31.  1913-yil  sentabrda  AQSH  ning  qancha 
korxonasida  kon  ishchilari  chidab  b
o‘lmaydigan 
o
g‘ir mehnat sharoitiga qarshi ish tashladilar? 
A) 10000 ta 
 
B) 11000 ta  
C) 12000 ta    
D) 13000 ta 
 
32. 1913-yilda AQSH ning qaysi shtatida harbiy 
holat e
’lon qilindi? 
A) Texas    B) Kolorida    C) Ogayo  D) Chikago 
 
33. Qaysi yilgi jangda yengilgan hindular alohida 
rezervatsiyalarga surib chiqarildi? 
A)1876-yilda    
B)1878-yilda  
C)1880-yilda   
D)1882-yilda 
 
34.  AQSH  Kongressi  hindularga  qanday  imkon 
beruvchi qonunni qabul qildi? 
A) fermerlik faoliyati bilan shu
g‘ullanishga 
B) boshqa rezervatsiyaga k
o‘chib o‘tishga 
C) oq tanlilar bilan teng huquqqa 
D) saylash va saylanish huquqiga 
 
35.  Qaysi  yillar  tarix
ga  “taraqqiyparvar  davr” 
nomi bilan kirdi? 
A) 1880-1890-yillar   B) 1890-1900-yillar 
C) 1900-1914-yillar 
D) 1905-1914-yillar 
 
36.AQSH 
prezidentlaridan 
qaysi 
biri 
monopoliyalarga  qarshi  kurash  tarafdorlari  “ 
taraqqiyparvarlar” safida bo‘lgan? 
A) U.Grand    
B) R.Xeys  
C) T.Ruzvelt    
D) S.Klivlend 
 
37. 1912-yilda AQSH prezidentligiga saylov-
larda kim 
g‘alaba qozondi? 
A) T.Ruzvelt    
B) V.Vilson  
C) D.Garfild   
D)CH. Artur 
 
38. AQSHning qaysi prezidentining 
monopoliyalar
ga qarshi kurash siyosati “Adolatli 
y
o‘l” deb nom oldi? 
A) R.Xeysning  
B) V.Vilsonning  
C) T.Ruzveltning  
D) B.Garrisonning 
 
39.XX asr boshlarida AQSH hukumati trestlarga 
qarshi qancha sud jarayonini tashkil etdi? 
A) 10 ga yaqin  
B) 15 dan ortiq 
C) 20 dan ortiq 
D) 30 ga yaqin 
 
40.  Qachon  AQSHda  temiry
o‘llar  faoliyatini 
tartibga soluvchi qonun qabul qilindi? 
A) 1900-yilda   
B) 1902-yilda 
C) 1904-yilda   
D) 1906-yilda 
 
41. AQSH prezidenti Vudro Vilson birinchi jahon 
urushi  arafasida  qanday  yangi  qonunni  qabul 
qilishga erishdi? 
A) bojxona tariflari t
o‘g‘risida 
B) temir yo
‘llar faoliyati to‘g‘risida 
C) monopoliyalar faoliyati t
o‘g‘risida 
D) saylovlar 
o‘tkazish to‘g‘risida 
 

 
110 
42.  Qachon  AQSH  Kongressi  trestlarga  qarshi 
qonun qabul qildi? 
A) 1905-yilda   
B) 1907-yilda 
C) 1910-yilda   
D) 1914-yilda 
 
43.”Rezervatsiya” tarixiy termini qanday ma’noni 
anglatadi? 
A) ayrim davlatlarda aholini majburan irqiy  
 guruhlarga b
o‘lish 
B)  biror  davlatda  tub  joy  aholisining  omon 
qolgan  qismini  z
o‘rlab  joylashtirish  uchun 
ajratilgan hudud 
C)  buyuk  davlatlarning 
o‘zgalar  hududini  va 
bozorini egallashi 
D) bir yoki bir necha davlatlarga qarshi birla-shib 
kurashish 
 
44.  Qachon  AQSH  Davlat  departamenti 
tashabbusi 
bilan 
Vashingtonda 
birinchi 
Panamerika Konferensiyasi chaqirildi? 
A) 1889-yilda    
B) 1890-yilda  
C) 1891-yilda   
D) 1892-yilda 
 
45.  Birinchi  Panamerika  konferensiyasining 
birdan bir aniq natijasi nimadan iborat b
o‘lgan? 
A) “Monro doktrinasi” ni tuzishdan iborat bo‘ldi 
B) Lotin Amerikasi mamlakatlarini birlashti- 
     rishdan iborat b
o‘ldi 
C) Xalqaro “Amerika respublikalari sezdi” degan  
     assotsiatsiyasini tuzishdan 
D) “Amerika birligi” tashkilotini 
 
46.  AQSH  1893-yilda  Tinch  okeanining  eng 
markazida,  Osiyoga  olib  boradigan  strategik 
jihatdan muhim b
o‘lgan dengiz yo‘llari kesishgan 
joydagi qaysi hududni bosib oldi? 
A) Gavayi orollarini 
 B) Samoa orollarini 
C) Kalina orollarini 
 D) Marshal orollarini 
 
47. Qachon AQSH 
o‘z fuqarolarining manfaatini 
himoya qilish bahonasi ostida Kuba sohillariga 
o‘z harbiy kemalarini yubordi? 
A) 1880-yilda    
B) 1885-yilda  
C) 1889-yilda   
D) 1898-yilda 
 
48.  1898-yil  10-dekabrda  qayerda  AQSH-
Ispaniya tinchlik shartnomasi imzolandi? 
A) Rim shahrida 
   B) Parij shahrida 
C) Nyu-York shahrida    D) London shahrida 
49.  1898-yil  10-dekabrdagi  shartnomaga  k
o‘ra, 
AQSH …… 
A)  Puerto-Riko  va  Guam  orollariga,  Ispaniyaga 
20  mln  dollar  t
o‘lab  Filippinga  ham  ega  bo‘lib 
oldi 
B)  Gvatemala,  Kosta  Rika  va  Nikaraguaga  ega 
b
o‘lib oldi 
C) Kubani bosib oldi 
D)  Ispaniyadan  20  mln  dollar  kontributsiya 
undirib oldi 
 
50. Qachon AQSH Kubaga majburan shartno-
ma qabul qildirdi? 
A) 1903-yilda    
B) 1905-yilda  
C) 1907-yilda   
D) 1909-yilda 
 
51. AQSHning Meksikaga kiritgan kapitali 1911-
yil oxirida qanchaga yetdi? 
A) 1 mlrd dollarga 
B) 1,5 mlrd dollarga 
C) 2 mlrd dollarga 
D) 2,5 mlrd dollarga 
 
52.  Qachon  AQSH  Panamada  Kolumbiyaga 
qarshi  isyon  tashkil  etdi  va  u  yerda  q
o‘g‘irchoq 
davlat tuzdi? 
A) 1895-yil 10-mayda  
B) 1900-yil 12-martda 
C) 1903-yil 3-noyabrda  
D) 1905-yil 16-fevralda 
 
53.Panama kanali qurilishi necha yil davom etdi 
va qachon tugadi? 
A) qurilish 5 yil davom etib, 1909-yilda tugadi 
B)  qurilish  10  yil  davom  etib,  1914-yilda  tugadi 
C)  qurilish  7  yil  davom  etib,  1911-yilda  tugadi 
D) qurilish 3 yil davom etib, 1907-yilda tugadi 
 
54. 
Qayerda 
1910-yilda 
o‘tkazilgan  IV 
Panamerika 
konferensiyasida 
Amerika 
Respublikalari  ittifoqi  tashkiloti  “Panamerika 
ittifoqi” deb nomlandi va AQSH manfaati uchun 
niqob b
o‘ldi? 
A) Chikagoda    
B) Santa-Mariyada 
C) Buenos-Ayresda  D) Salvodorda 
 
55. Qachon president Taft “dollar diplamati-
yasini” e’lon qildi? 
A) 1907-yilda   
B) 1909-yilda 
C) 1910-yilda   
D) 1912-yilda 
 
56.  1899-yilda  AQSH  davlat  kotibi  Xey  qaysi 
davlatlarga ayni bir mazmunda nota yubordi? 
A) Buyk Britaniya,Germaniya, Rossiya, 
Yaponiya, Fransiya va Italiyaga 
B) Germaniya,Belgiya,Yaponiya,Eron,Fransiya, 

 
111 
    Rossiyaga 
C)Yaponiya,Ispaniya,Af
g‘oniston,Italiya, 
Fransiya, Germaniyaga 
D) Fransiya,Turkiya,Italiya,Eron,Fransiya, 
Rossiya, Yaponiyaga 
 
57.  Qaysi  AQSH  prezidenti 
”Yangi  davr 
arafasida  turibmiz.  Bu  davrda  biz  amerikaliklar 
dunyoni boshqarishimiz kerak” deb yozgan edi” 
A) T.Ruzvelt    
B) V.Vilson  
C) U.Mak-Kinli  
D) S.Klivlend 
 
58.Qachonga  kelib  Lotin  Amerikasida  siyosiy 
jihatdan  mustaqil  b
o‘lgan  davlatlarning  tashkil 
etish jarayoni deyarli tugallandi? 
A) 1870-yilda   
B) 1872-yilda 
C) 1874-yilda   
D) 1876-yilda 
 
59.  1897-yili  AQSH  Lotin  Amerikasiga  qancha 
kapital q
o‘ydi? 
A)100-150 mln.dollar     B) 150-200 mln.dollar 
C) 250-300 mln.dollar    D) 300-350 mln.dollar 
 
60. 
Qaysi 
yillarda 
Kuba 
xalqi 
ispan 
mustamlakachilariga  qarshi  ozodlik  kurashi  olib 
bordi? 
A) 1868-1878-yillarda    B) 1870-1880-yillarda 
C) 1875-1885-yillarda    D) 1880-1890-yillarda 
 
61.  Qachon  Kubada  qulchilikni  bekor  qilishga 
erishildi? 
A) 1876-yilda   
B) 1878-yilda 
C) 1880-yilda   
D) 1882-yilda 
 
62.Kim  boshchiligida  1895-yilda  Kuba  xalqi 
q
o‘zg‘olon ko‘taradi? 
A) Emiliano Sapata va Madero 
B) Xose Marti va Maksemo Gomes 
C) Dias va Madero 
D) Xose Marti va Emiliano Sapata 
 
63. Qachonga kelib AQSH-Meksika munosabat 
lari keskinlasha bordi? 
A) 1860-yillarda  
B) 1890-yillarda 
C) XIX asrning 70-yillarida  
D) XX asr boshlarida 
64. 
AQSH 
va 
mahalliy 
pomeshchiklar 
reaksiyasiga tayangan  kim 1876-yilda  prezident 
deb  e
’lon  qilindi  va  bu  lavozimda  ozgina 
tanaffus bilan 1911-yilgacha turdi? 
A) Porfirio Dias 
B) Emiliano Sapata 
C) Maderio 
 
D) Maksimo Gomes 
 
65  XX  asr  boshlarida  AQSH  ning  Meksikaga 
q
o‘ygan mablag‘i qanchadan oshdi? 
A) 500 mln dollardan     B) 1 mlrd dollardan 
C) 1.5 mlrd dollardan     D) 2 mlrd dollardan 
 
66.  Qaysi  yili  Meksikada  hosil  b
o‘lmadi  va 
oqibatda dehqonlar 
g‘alayoni boshlandi? 
A) 1906-yilda   
B) 1907-yilda 
C) 1908-yilda   
D) 1909-yilda 
 
67.  XX  asrning  10-yillarida  AQSH  Meksika 
tashqi savdosining qancha foizini 
o‘z nazoratiga 
b
o‘ysindirdi? 
A) 90 foizini    
B) 85 foizini  
C) 70 foizini    
D) 65 foizini 
 
68 Meksika dehqonlar harakatining y
o‘lbosh-
chisi kim b
o‘lgan ? 
A) Xose Marti   
B) Maksimo Games 
C) Emiliano Sopata  D) Maderio 
 
69. Emiliano Sapata qanday tashkilotni tuzdi? 
A) ”Yer va ozodlik” 
 
B) “Yer dehqonlarga” 
C) “Dehqonlarni himoya qilish xuntasi” 
D) “Ozod dehqon xartiyasi” 
 
70.  Qachon  Meksikada  prezidentlik  saylovlari 
o‘tkazildi? 
A) 1876-yilda   
B) 1897-yilda 
C) 1905-yilda   
D) 1910-yilda 
 
71. AQSH ga ketgan Madero 1910-yilda u yerda 
qanday nomlangan 
o‘z dasturini e’lon qildi? 
A) San-luis-Potosi rejasi 
 
B) Yer va ozodlik 
C) Dehqonlarni himoya qilish xuntasi 
D) Dehqonlarga yer va suv 
 
72.  Qachon  k
o‘tarilgan  xalq  qo‘zg‘olonidan 
q
o‘rqib  ketgan  Dias  Meksikadan  qochishga 
majbur b
o‘ldi? 
A) 1910-yilda    
B) 1911-yilda  
C) 1913-yilda   
D) 1913-yilda 
 
73.  Qachon  Madero  poytaxtga  kirib  keldi  va 
prezidentlik lavozimini egalladi? 
A) 1911-yil 8-martda   B) 1911-yil 12-fevralda 
C) 1911-yil 7-iyunda   D) 1911-yil 28-avgustda 
 

 
112 
74.  Kim  AQSH ning  q
o‘llashidan ruhlanib 1913-
yilda  davlat  t
o‘ntarilishi  o‘tkazdi  va  Madero  otib 
tashlandi? 
A) general Uerta 
B) Fransiska Vilya 
C) Maksimo Gomes  D) Porfirio Dias 
 
75. Mamlakat janubidagi dehqonlar harakatining 
rahbari  Emiliano  Sapata  qachon 
o‘z  agrar 
dasturini e
’lon qildi? 
A) 1909-yilda   
B)1911-yilda 
C) 1913-yilda   
D) 1915-yilda 
 
76. Meksika tarixiga “burjua inqilobi” nomi bilan 
kirgan inqilob qaysi yillarda b
o‘lib o‘tdi? 
A) 1905-1910-yillarda   
B) 1907-1912-yillarda 
C) 1910-1917-yillarda   
D) 1912-1919-yillarda 
 
77.  Mamlakat  shimolidagi  dehqonlar  harakati 
rahbari Fransisko Vilya bayro
g‘iga qanday shior 
yozilgan edi? 
A)“Yer va Ozodlik”  
B) “Ozod Meksika” 
C)“Ozod dehqonga yer” 
D)“Mustaqil meksika uchun” 
 
78.  Qachon  E.Sopata  va  F.Vilyalarning  qurolli 
kuchlari  mamlakat  poytaxti  Mexiko  shahrini 
egalladi? 
A) 1912-yilda   
B) 1913-yilda 
C) 1914-yilda   
D) 1915-yilda 
 
79.  Qachon  Meksikada  demokratik  ruhdagi 
konstitutsiya qabul qilindi? 
A) 1914-yilda   
B) 1915-yilda 
C) 1916-yilda   
D) 1917-yilda 
 
80.  Qachon  Brazilyada  qullikka  qarshi  kuchlar 
qullarni  qullikdan  ozod  qilishga  chaqiruvchi 
“Ozodlik manifesti” ni e’lon qildilar? 
A) 1880-yilda   
B) 1883-yilda 
C) 1885-yilda   
D) 1887-yilda 
 
81  Qachon  Malika  Izabel  Braziliyada  qullarni 
ozod  qilish  haqidagi  “Oltin  qonun”  nomi  bilan 
mashhur qonunga q
o‘l qo‘ydi? 
A) 1885-yilda   
B) 1886-yilda 
C) 1887-yilda   
D) 1888-yilda 
 
82.  Malika  Izabel  “Oltin  qonun”  ga  qo‘l  qo‘ygan 
paytda mamlakatda qancha qul bor edi? 
A) 500 ming   
B) 750 ming  
C) 850 ming    
D) 1 mln 
 
83. 1889-yilda qayerda respublika tarafdorla-
rining katta namoyishi b
o‘lib o‘tdi? 
A) Buenos Ayresda  B) Mexikoda 
C) Rio-de Janeyroda  D) San-Paulida 
 
84.  Qachon  Pedru  II  taxtdan  voz  kechib, 
Britaniya kemasida Portugaliyaga j
o‘nab ketdi? 
A) 1889-yil 19-noyabrda  
B) 1890-yil 10-martda 
C) 1889-yil 12-dekabrda  
D) 1890-yil 16-mayda 
 
85.  1891-yilda  qabul  qilingan  konstitutsiyaga 
binoan mamlakat…. deb ataladigan bo‘ldi. 
A) Brazilya qirolligi  
B) Brazilya Q
o‘shma Shtatlari 
C) Brazilya xalq respublikasi 
D) Brazilya birlashgan qirolligi 
 
86.  1910-yilda  Brazilyaga  keltirilgan  chet  el 
kapitali qanchani tashkil etdi? 
A) 1,5 mlrd dollarni 
 B) 2 mlrd dollarni 
C) 2,5 mlrd dollarni 
 D) 3 mlrd dollarni 
 
87. 1870-
yilda Argentinada …… 
A) qur
g‘oqchilik yuz berdi  
B) saylovlar b
o‘lib o‘tdi 
C) 2 mln aholi yashardi  
D) konstitutsiya qabul qilindi 
 
88.  Qachon  Brazilyada  konstitutsiya  qabul 
qilindi? 
A) 1886-yilda   
B) 1889-yilda 
C) 1891-yilda   
D) 1893-yilda 
 
89.  Qachon  Buenos-Ayresda  milliy  bank 
ochildi? 
A) 1868-yilda   
B) 1870-yilda 
C) 1871-yilda   
D) 1872-yilda 
 
90.  Qisqa  davr ichida  Argentinaga  qancha kishi 
k
o‘chib keldi? 
A) 200 ming   
B) 300 ming 
C) 500 ming   
D) 700 ming 
 
91.  XIX asrning  80-yillarida  Lotin  Amerikasining 
qaysi shahrida piyoda askarlar va harbiy dengiz 
maktabi ochilib, harbiy ta
’limga asos solindi? 
A) Buenos-Ayresda  B) Mexikoda 

 
113 
C) Santyagoda 
D) Bogotada 
 
92.  1914-yilga  kelganda  Buyuk  Britaniyaning 
Argentinaga  kiritgan  kapitali  qanchani  tashkil 
etdi? 
A) 1mln.dollarni 
B) 1,5 mln.dollarni 
C) 2 mln dollarni 
D) 2,5 mln dollarni 
 
93.  Qachon  Argentinada  Sotsialistik  partiya 
tuzildi? 
A) 1885-yilda   
B) 1890-yilda 
C) 1895-yilda   
D) 1897-yilda 
 
94.  Gonduras,  Salvador  va  Nikaragua  qaysi 
yillarda yagona davlat- Buyuk Markaziy Amerika 
Respublikasiga birlashdi? 
A) 1880-1886-yillarda   
B) 1885-1890-yillarda 
C) 1895-1896-yillarda   
D) 1897-1898-yillarda 
 
95.  Markaziy  Amerikada  ichki  kurashlar 
natijasida  “holdan  toygan”  qaysi  hudud  AQSH 
ga qaram b
o‘lib qoldi? 
A) Salvador    
B)Gvatemala  
C)Gonduras    
D)Nikaragua 
 
96.  Argentina  Sotsialistik  partiyasi  hukumatdan 
qanday qonunni chiqarishiga erishdi? 
A) 18 yoshga t
o‘lgan erkak fuqarolarga (ruhoniy 
va  harbiylardan  tashqari)  umumiy  saylov 
huquqini berish t
o‘g‘risidagi 
B) yagona soliqni joriy qilish t
o‘’g‘risidagi 
C) diniy ta
’limni bekor qilish to‘’g‘risidagi 
D) kasaba uyishmalarini birlashtirish t
o‘g‘risidagi 
 
97.  Qachon  Argentinada  immigratsiya  va 
kolonizatsiya t
o‘g‘risida qonun qabul qilindi? 
A) 1870-yilda   
B) 1872-yilda 
C) 1874-yilda   
D) 1876-yilda 
 
 
 
Download 1.69 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling