O‘zbekiston respublikasi oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti samdu qoshidagi 2-son akademik litseyi


- mavzu:XVI-XIX asrning birinchi yarmida


Download 1.69 Mb.
Pdf ko'rish
bet4/17
Sana06.04.2020
Hajmi1.69 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

6mavzu:XVI-XIX asrning birinchi yarmida 
Qoraqolpoqlar 
 
1.Qoraqalpo
g‘iston  hududida  odamlar  qaysi 
davrdan beri yashab kelishayapti? 
A) mezolit  
 
B) neolit  
C) eneolit  
 
D) bronza 
 
2…..negizida  VIII-X  asrlarda  qoraqolpoqlarning 
xalq sifatida shakllanish jarayoni boshlandi. 
A) 
o‘g‘uzlar    
B) bijanaklar  
C) qipchoqlar   
D) qarluqlar 
 
3.X  asrda  bijanaklarning  bir  qismi  Volga  ortiga 
Janubiy Rus dashtlariga k
o‘chib o‘tishga majbur 
b
o‘lganlar.Bunga … siqivi,tazyiqi sabab bo‘lgan. 
A) turkmanlar va qozoqlarning  
B) 
o‘g‘uzlar va qipchoqlarning 
C) qipchoqlarning  
D) Xiva hukumatining 
 
4.XII  asr  rus  yilnomalarida  “черные  клобуки”  , 
bujanaklar  manbalarida  “qora  bo‘rkli”  deb 
atalgan  qavm  haqida  ma
’lumotlar  bor.  Bu 
nomlar qaysi xalqqa tegishli? 
A) 
o‘zbek  
 
B) qozoq  
C) qoraqalpoq  
D) qir
g‘iz 
 
5.N
o‘g‘ay davlati qachon tashkil topgan? 
A) XIII asrda    
B) XIV asr boshida  
C) XIV asr oxirida  
D) XV asrda 
 
6.N
o‘g‘ay davlatining hududi qaysi javobda 
t
o‘g‘ri ko‘rsatilgan? 
A) Volga daryosidan Gobi sahrosigacha, Kaspiy 
va Orol dengizi b
o‘ylaridan Kama 
daryosigacha 
B)  Sirdaryoning  yuqori  oqimi  va  Tyanshanning 
g‘arbiy  yonbag‘irlaridan  Dperch  daryosining 
quyi oqimiga qadar 
C) Volga daryosidan Irtish daryosigacha, Kaspiy 
va 
Orol 
dengizi 
b
o‘ylaridan 
Kama 
daryosigacha 
D)  Sirdaryoning  yuqori  oqimi  va  Tyanshanning 
g‘arbiy  yonbag‘irlaridan  Dperch  daryosining 
o‘rta oqimiga qadar 
 
7. Qoraqalpoq xalqining shakllanish jarayoni 
qachon nihoyasiga yetgan ? 
A) XV asrda    
B) XIV asrda  
C) XVI asrda    
D) XVII asrda 
 
8.  ……….  No‘g‘aylar  Volga  va  Yoyiq  daryolari 
b
o‘ylariga  bostirib  kelgan  jo‘ng‘orlar(qalmoqlar) 
tomonidan tor-mor etiladi. 
A) XVI asrning oxiri    
B) XVII asrning boshlari 
C) XVII asrning oxiri 
D) XVI asrning boshlari 
 
9.Jun
g‘orlar 
tomonidan 
tor-mor 
etilgan 
n
o‘g‘aylar qayerga ko‘chib ketishadi? 
A) Kavkaz ortiga  
B) Sibirga  
C) Qrimga 
 
D) M
o‘g‘ulistonga 
 
10.Sirdaryo qoraqolpoqlari qachon va kim 
boshchiligida qoraqalpoq xonligiga 
birlashganlar? 
A) 1704-yil Kuchkinchixon  
B) 1710-yil Taburchak  
C) 1712-yil 
G‘oyib Sulton 
D) 1714-yil Eshimxon 
 
11. 1723-yilda jun
g‘orlar bostirib kelib, 
………….. egallagach, qoraqolpoqlar yana 
k
o‘chishga majbur bo‘ldi. 
A) Sirdaryoning quyi oqimini 
B) Sirdaryoning 
o‘rta qismini 
C) Amudaryoning quyi oqimini 
D) Amudayoning 
o‘rta qismini 
 
12.Jun
g‘orlarning  tinimsiz  hujumlaridan  himoya 
lanish zarurati qoraqolpoqlarni qaysi davlat bilan 
yaqinlashishga undadi? 
A) Xiva xonligi bilan  
B) Rossiya bilan  
C) N
o‘g‘ay davlati bilan  
D) Buxoro amirligi bilan 
 
13.Qoraqolpoqlarni  Eron  shohi  Nodirshoh 
hujumidan saqlab qolgan omilni k
o‘rsating? 
A) kuchli sovuq  
B) qoraqolpoqlarning Rossiya imperiyasi 
fuqaroligiga qabul qilinishi 
C) qoraqolpoqlarning Xiva xonligi fuqaroligiga 
qabul qiulinishi 
D) Xiva xonligini tan olishi 
 
14.Orolb
o‘yi o‘zbeklari va qoraqolpoqlar 
nechanchi yilda Xiva xoni Elbarsxon 
hokimiyatini tan olganlar? 
A)1725-yilda    
B)1715-yilda 
C)1735-yilda    
D)1721-yilda 
 

 
28 
15.Qaysi Xiva xoni davrida qoraqalpoq qabilalari 
ixtiyoriy  ravishda  Xiva  xonligi  fuqaroligiga 
o‘ta 
boshlaganlar? 
A) Sher
g‘ozixon davrida  
B) Elbarsxon davrida  
C) Muhammad Amin inoq davrida 
D) Avaz Muhammad inoq davrida 
 
16.Xiva  hukmdorlaridan  qaysi  birining  davrida 
qoraqalpoq 
qabilalari 
Xiva 
xonligiga 
b
o‘ysundirish nihoyasiga yetkazildi? 
A) Avaz Muhammad Inoq davrida  
B) Elt
o‘zarxon davrida  
C) Muhammad Rahim I davrida  
D) Ollohqulixon davrida 
 
17.Qoraqolpoqlar
da….boshlang‘ich 
ma
’muriy 
b
o‘g‘in hisoblanadi. 
A) qishloq  
 
B) ovul  
C) uru
g‘  
 
D) tuman 
 
18.Qoraqolpoqlarning 
ma
’muriy 
markazlari 
qaysi javobda t
o‘g‘ri ko‘rsatilgan? 
A) X
o‘jayli,Qo‘ng‘irot   B) Qalliko‘l,Chimboy  
C) Kegayli,Qallik
o‘l   D) Qo‘ng‘irot,Chimboy 
 
19.Amudaryoning quyi tarmoqlarida Qallik
o‘l, 
Kegayli dehqonchilik vohalari qachon vujudga 
kelgan? 
A) XV asr oxirida  
B) XVII asr oxirida  
C) XVIII asr oxirida   D) XIX asr 
o‘rtalarida 
 
20.Chimboy,  Q
o‘ng‘irot  dehqonchilik  vohalari 
qachon vujudga kelgan? 
A) XIX asr 
o‘rtalarida        B) XVIII asr o‘rtalarida  
C) XVIII asr boshlarida     D) XVII asr oxirlarida 
 
21.Qoraqolpoqlarda  pichan,  xashak  ayniqsa, 
…chorva  mollari  uchun  to‘yimli  ozuqa  bo‘lib 
xizmat qilgan? 
A) 
o‘rmonlar    
B) chakalakzorlar  
C) qamishzorlar  
D) yaylovlar 
 
22.  Qoraqolpoqlarda  quyidagi  shaharlardan 
qaysilari yirik savdo markazlariga aylangan?  
A) Qallik
o‘l,Xo‘ajyli,Chimboy,Kegayli 
B) X
o‘jayli,Qalliko‘l,Qo‘ng‘irot,Kegayli 
C) Chimboy, Sori 
o‘tov 
D) X
o‘jayli,Mang‘it,Chimboy,Qo‘ng‘irot  
 
23.Sharqdan 
G‘arbga  borayotgan  savdogarlar 
uchun  qoraqolpoqlarning  qanday  mahsulotlari 
xaridorgir b
o‘lgan? 
A) chorva mahsuloti  
B) dehqonchilik mahsuloti  
C) tuzlangan baliq mahsuloti 
D) gilamlar 
 
24.Harbiy  xavf  yuz  berganda  qoraqolpoqlardan 
qanday soliq undirilgan? 
A) xiroj  
 
B) qozon  
C) qalqon puli   
D) zakot  
 
25.Xiva xoniga qarshi Oyd
o‘stbiy boshchiligida 
gi qoraqolpoqlar q
o‘zg‘oloni nechanchi yilda yuz 
berdi? 
A)1817-yilda    
B) 1727-yilda  
C)1827-yilda    
D) 1865-yilda 
 
26.Oyd
o‘stbiy qo‘zg‘oloni ko‘tarilgan vaqtda Xiva 
xoni kim edi? 
A) Muhammad Rahim I  
B) Ollohqulixon  
C) Rahimquli    
  
D) Muhammad Aminxon 
 
27.Oyd
o‘stbiy  qo‘zg‘oloniga  zarba  berish 
maqsadida,  Muhammad  Nazarbiy  inoq  q
o‘mon 
donligidagi q
o‘shin qaysi shaharga jo‘natilgan? 
A) Q
o‘ng‘irotga  
B) Chimboyga  
C) X
o‘jayliga    
D) Man
g‘itga 
 
28. 29- iyulda Oyd
o‘stbiy o‘zining ikki o‘g‘li Rizo 
va T
o‘rani qayerga jo‘natadi? 
A) Chimboyga  
 B) Q
o‘ng‘irotga  
C) X
o‘jayliga     
D) Man
g‘itga 
 
29.Q
o‘ng‘irot hokimi Muhammad Yaqub qanday 
mansabdor kishi edi? 
A) otaliq 
 
B) parvonachi 
C) muhtasib   
D) mushrif 
 
30.Xiva  tarixchi  va  shoirlaridan  qaysi  biri 
Oyd
o‘stbiy o‘limiga bag‘ishlab marsiya yozgan? 
A) Munis  
 
B) Ogahiy  
C) Abul
g‘ozixon  
D) Yusufbek Bayoniy 
 
31.Qaysi  qoraqalpoq  shahri  Orol  va  Xiva 
orali
g‘idagi  savdo  markazi  bo‘lib,  bojxona  shu 
shaharda joylashgan? 
A) Q
o‘ng‘irot     
B) Chimboy  
C) X
o‘jayli  
  
D) Kegayli 

 
29 
32.Qoraqolpoqlarda  XIX  asrning  boshlarida 
nechta maktab b
o‘lgan? 
A) 280 ta B) 139 ta C) 348 ta D) 318 ta 
 
33.Quyidagi  qal
’alardan  qaysi  birida  madrasa 
b
o‘lgan? 
A) Ernazarqal
’a  
B) Oyd
o‘stqal’a  
C) Eshonqal
’a  
D) K
o‘kazakqal’a 
 
34.Qoraqolpoq  hunarmandlari  necha  yoshli 
bolalarni qabul qilishgan? 
A) 11-12 yoshli 
B) 12-13 yoshli 
C) 13-14 yoshli 
D) 9-10 yoshli 
 
35.Qoqaraqalpoqlar 
folklar 
namunalarining 
nechta jildligi nashir etilgan? 
A) 5 jildligi  
 
B) 4 jildligi  
C) 15 jildligi    
D) 20 jildligi 
 
36.
O‘zbeklarning Afandisi kabi qoraqolpoqlar  
ning qiziqchisi 
… 
A) Aldark
o‘sa   
B) 
O‘mirbek laqqi 
C) Karimbek laqqi  
D) Afandi  
 
37.Qoraqolpoqlarning  qaysi  dostonida  Amir 
Temur  va  T
o‘xtamish  faoliyati  bilan  bog‘liq 
voqealar bayon etilgan? 
A) 
”Alpomish”   
B) 
”Edigey”  
C) 
“Qirqqiz”    
D) 
”Qo‘blon” 
 
38.Quyidagi 
dostonlardan 
qaysi 
birida 
qaraqalpoq  xalqining  XVIII  asrda  jun
g‘or 
qalmoqlariga  qarshi  ozodlik  kurashi  Xorazm 
xalqining  Eron  Nodirshohga  qarshi  kurashi 
o‘z 
badiiy ifodasini topgan? 
A) 
”Qirqqiz”    
B) 
”Darbadar el”  
C) 
”Alpomish”   
D) 
”Mastposhsho” 
 
39. 
…….ma’rifatparvar 
olimi 
Ch
o‘qon 
Valixonovning:”Qoraqolpoqlar  sahrodagi  ham 
birinchi  shoir,  ham  q
o‘shiqchilardir”,degan 
s
o‘zlarni bejizga aytmagan. Qoldirilgan nuqtalar 
o‘rnini to‘ldiring. 
A) Turkman 
 
B) Qozoq 
C) Qoraqolpoq 
D) Qir
g‘iz 
 
40.Guloyim quyidagi dostonlardan qaysi birining 
bosh qahramini hisoblanadi? 
A) 
”Darbadar el”  
B) 
”Qurbonbek”  
C) 
”Qirqqiz”    
D) 
”Alpomish” 
 
41.Qachondan  boshlab  qoraqalpoq  yozma 
adabiyotyi shakllandi va rivojlana bordi? 
A) XVII asrdan  
B) XVIII asrdan  
C) XIX asrdan   
D) XVI asrdan 
 
42.Qoraqolpoq  shoirlarning  yashagan  yillari 
qaysi javobda t
o‘g‘ri ko‘rsatilgan? 
1.Jiyen Jirov    
       a) 1827-1900- yillar 
2.Kunx
o‘ja Ibrohim          b) 1824-1878- yillar 
3.Ajiniyoz Q
o‘siboy o‘g‘li   c) 1730-1784- yillar 
4.Berdaq  
 
       d) 1799-1880- yillar 
A) 1-c, 2-d, 3-b, 4-a 
B) 1-a, 2-d, 3-c, 4-a 
C) 1-a, 2-d, 3-c, 4-b 
D) 1-d, 2-a, 3-a, 4-c 
 
43. Jiyen Jirovning qaysi dostonida  
qoraqolpoqlarning  mashaqqatli  davri  tarixini 
haqqoniy bayon etgan. 
A) 
“Ernazarbiy” 
B) “Yuragimda ko‘p dog‘im” 
C) “Darbadal el” 
D) “Alpomish”  
 
 44.Be
rdaq  tavalludining  ……  yilda  170  yilligi 
keng nishonlandi. 
A) 1997- yilda   
B) 1998-yilda 
C) 1999- yilda  
D) 2000-yilda 
 
45.Berdaqning  qaysi  asarlarida  xonlar  zulmiga 
qarshi  kurashgan  xalq  qahramonlari  faxr  bilan 
kuylanadi. 
1.”Omongeldi”, 2.”Avlodlar”, 3.”Xalq uchun”, 
4.”Oydustbiy”,5.”Ernazarbiy”,6.”Axmoq bo‘lma” 
A) 1,2,3,4 
 
B) 1,3,5 
C) 1,4,5 
 
D) 1,2,3,4,5,6 
 
46.Berdaqning  qaysi  she
’rlarida  mehnatkash 
xalqning o
g‘ir hayoti o‘z aksini topib,Xiva xonlari, 
amaldorlari  zulmiga  qarshi  xalq  noroziligi 
ifodalangan? 
1.”Xalq uchun”2.”Bo‘lgan emas”, 3.“Umrim”, 4. 
“Hoy yigitlar-yigitlar”, 5.”Soliq”6.”El bilan” 
A) 2,3,5  
 
B) 1,4,5 
C) 2,4,6  
 
D) 1,2,3,4 
 
47.1999-  yil  Ajiniyoz  tavalludining  necha  yillik 
tavalludi keng nishonlandi? 
A) 170 yillik    
B) 175 yillik 
C) 187 yillik    
D) 190 yillik 
 

 
30 
7-mavzu: XVIII-XIX asrning birinchi yarmida 
Q
o‘qon xonligi 
 
1.XVIII  asr  boshlarida  Far
g‘ona  vodiysida  nima 
uchun  vaziyat  ichki  kuchlarni  birlashtirishga, 
mustaqil davlat tuzishga undamoqda edi? 
A)  Chodaklik  din  peshvolarining  hokimyatga 
qarshi kurashi 
B)  Xiva  xonligi  q
o‘shinlarining  mamlakatga 
tahdid solishi 
C)  Jun
g‘orlarning  tez-tez  Farg‘ona  vodiysiga 
bostirib kirishi 
D)  Buxoro  amirligi  q
o‘shinlarining  mamlakatga 
tahdid solishi 
 
2.Q
o‘qon xonligi qachon vujudga keldi?  
A) 1710-yilda    
B) 1722-yilda  
C) 1715-yilda   
D) 1721-yilda 
 
3.Q
o‘qon  xoni  Abdurahimbiy  davrida  qaysi 
hududlarni  egalladi  va  Q
o‘qon  xonligi  tarkibiga 
kiritdi? 
1.X
o‘jand, 2.O‘ratepa, 3.Shahrisabz, 4.Chorjo‘y, 
5.Samarqand, 6.Marv, 7.Jizzax, 
8.Toshkent 
A) 1,2,3,5,7 
 
B) 1,2,4,5,6 
C) 2,4,6,8 
 
D) 1,2,3,4,5,6,7,8 
 
4.Q
o‘qon xonlari hukmronlik yillarini ko‘rsating? 
1.Abdurahimbiy  
a ) 1733-1750- yillar 
2.Abdukarimbiy  
b ) 1763-1798- yillar 
3.Erdonabiy    
c ) 1810-1822- yillar 
4.Norb
o‘tabiy   
d ) 1721-1733- yillar 
5.Olimxon  
 
e ) 1822-1841- yillar 
6.Umarxon  
 
f ) 1798-1810- yillar 
7.Muhammad Alixon  j ) 1751-1762- yillar 
 
A) 1- a,2-b,3-c,4-d,5-e,6-f, 7-j 
B) 1-b,2-c, 3-e, 4- f, 5-d, 6-a, 7-j 
C) 1-d, 2-a, 3-j, 4-b, 5-f, 6-c, 7-c 
D) 1-c, 2-d, 3-a,4-b, 5-e, 6-j, 7-f 
 
8.Abdurahimbiy qaysi shaharda vafot etadi?  
A) Jizzaxda    
B) X
o‘jandda  
C) Tepaq
o‘rg‘onda 
D) Andijonda 
 
9.Erdona  hukmronligi  davrida  qaysi  shaharlarni 
b
o‘sundirdi?  
A) Jizzax va X
o‘jand  
B) 
O‘sh va O‘zgan 
C) Jizzax va Samarqand  
D) Chust va Namangan 
10.Kimning  hukmronligi  davrida  Q
o‘qon  shahri 
xonlikning poytaxtiga aylandi?  
A) Erdona  
 
B) Abdukarimbiy  
C) Norb
o‘tabiy  
D) Abdurahimbiy 
 
11.Qachon Olimbek Q
o‘qon taxtiga o‘tqazildi?  
A) 1799-yilda   
B) l800-yilda  
C) 1801-yilda   
D) 1798-yilda 
 
12.Q
o‘qon  xoni  ……..  hukmronligi  davrida 
“askariya”  deb  ataluvchi  muntazam  qo‘shin 
tuzilgan? 
A) Norb
o‘tabiy  
B) Erdonabiy  
C) Olimxon 
 
D) Umarxon 
 
13.U dastlab Chust va Namangan  
hokimliklarining isyonini bostirdi.X
o‘jandni  
qayta  b
o‘ysundirdi.  Bu ishlar  qaysi  Qo‘qon  xoni 
davrida amalga oshirilgan? 
A) Erdona  
 
B) Abdukarimbiy 
C) Olimxon    
D) Norb
o‘tabiy 
 
14.Q
o‘qon  xonligi  Rossiya  bilan  birinchi  marta 
savdo aloqalarini 
o‘rnatishi qaysi hukmdor nomi 
bilan bo
g‘liq? 
A) Erdona 
 
B) Olimxon 
C) Umarxon   
D) Xudoyorxon 
 
15.Olimxon 
o‘z davlatini qachon rasman Qo‘qon 
xonligi deb e
’lon qildi?  
A) 1800-yilda    
B) 1805-yilda  
C) 1806-yilda   
D) 1810-yilda 
 
16.Tarixchi  olim  Mahdumxo
‘ja  Toshkandiyning 
"Turkiston  tarixi"  asari  1915-yil  qayerda  nashr 
etilgan.  
A) Rossiyada   
B) Turkiyada 
C) Toshkentda  
D) Buxoroda 
 
17………  mansabi  bosh  vazir  va  qo‘shinning 
bosh q
o‘mondoni sanalgan. 
A) Mingboshi    
B) Parvonachi  
C) Xudoychi    
D) Qo
’shbegi 
 
18.Ma
’muriy-hududiy  jihatdan  xonlik  nechta 
viloyatga b
o‘lingan?  
A) l0 ta  
B)12ta       C) 15 ta    D) 16 ta 
 
19  .  ……  hukmronligi  davrida  harbiy  islohot 
o‘tkazildi. 
A) Erdona  
 
B) Norb
o‘tabiy  
C) Olimxon    
D) Abdukarimbiy 

 
31 
20.Quyidagi  lavozimlardan  qaysi  biri  xonning 
yaqin maslahatchisi hisoblangan. 
A) Mingboshi    
B) Parvonachi  
C) Xudoychi  
D) Q
o‘shbegi 
 
 
21……… Toshkent to‘rtta dahaga bo‘lingan. 
A) XVII asr ikkinchi yarimida  
B) XVIII asrning ikkinchi yarimida 
C) XVIII asrning birinchi yarimida  
D) XVII asrning ikkinchi yarimida 
 
22.Qachon  yagona  mustaqil  Toshkent  hokimligi 
tashkil topdi? 
A) 1785-yilda    
B) 1786-yilda  
C) 1784-yilda   
D) 1780-yilda 
 
23.Qachon  Chimkent,  Sayram  Toshkentga 
q
o‘shib olindi?  
A) 1799-yilda    
B) 1797-yilda  
C) 1796-yilda   
D) 1798-yilda 
 
24.Toshkentning  Katta  qozoq  juzi  ustidan 
o‘z 
ta
’sirini  kuchaytirishi  ………..ning  iqtisodiy  va 
siyosiy  mavqeyini  chegaralab  q
o‘ygan  edi. 
Nuqtalar 
o‘rnini to‘ldiring. 
A) Q
o‘qon xonligi  
B) Xiva xonligi 
C) Buxoro amirligi  
D) Rossiya podsholigi 
 
25.1799-yilda  qayerlar  Toshkentga  q
o‘shib 
olindi?  
A) Chimkent, Sayram va Turkiston    
 
B) Sayram va Turkiston 
C)  Turkiston  va  uning  atrofi  Chu  daryosigacha 
b
o‘lgan yerlar hamda Qorako‘l 
 
 
D)  Axsi  uning  atrofi  Chu  daryosigacha  b
o‘lgan 
yerlar hamda Qorak
o‘l 
 
26.Olimxon  va  Yunusx
o‘ja  o‘rtasidagi  jang 
qayerda b
o‘lib o‘tdi?  
A) Chirchiq b
o‘yidagi Qorasuv mavzeyida 
B) Sirdaryoning 
o‘ng sohilidagi Qurama 
mavzeyida 
C) Qorak
o‘l mavzeyida  
D) Chu daryosi b
o‘yida 
 
27.Toshkentni 
o‘rab  turgan  devorning  uzunligi 
qancha b
o‘lgan?  
A) 18 chaqirimga yaqin  
B) 20 chaqirimga yaqin 
C) 25 chaqirimga yaqin  
D) 10 chaqirimga yaqin 
 
28. Toshkent shahrida nechta xonadon istiqo -
mat qilgan?  
A) 5000  
 
B)8000  
C)10000  
  
D)12000 
 
29.Yunusx
o‘ja  davrida  necha  xil  pullar  zarb 
qilingan? 
A) bir xil  
 
B) ikki xil 
C) uch xil  
 
D) t
o‘rt xil 
 
30.XVIII  asrning  ikkinchi  yarmi 
–  XIX  asrning 
boshlarida  Toshkent  shahri  savdosi  ustidan 
qaysi mansabdor shaxslar nazorat 
o‘rnatgan? 
A) otaliq va k
o‘kaldosh 
B) shayxislom va sadr 
C) muhtasib va rais 
D) qozi va devonbegi 
 
31.  Nechanchi  yilda  Troiskdan  Toshkentga 
27773 s
o‘mlik rus va chet el mollari keltirilgan? 
A) 1786- yilda   
B) 1787 -yilda  
C) I788 -yilda   
D) I789- yilda 
 
32.  1795-yilning  sentabr  oyida  24  kishidan 
iborat  Toshkent  savdo  karvoni  qaysi  shaharga 
kelgani xujjatlarda qayd etilgan? 
A) Orenburgga  
B) Peterburgga  
C) Moskvaga    
D) Semiplatinskka 
 
33.XVIII  asrning  90-yillarida  kim  rahbarligidagi 
bir 
guruh 
Toshkent 
savdogarlari 
doimo 
Petropavlovskka qatnab turganlar? 
A) Ismoilov 
 
B) Azizx
o‘ja  
C) Muhammadx
o‘ja  D) Raxmatulla 
 
34.Qachon 
Muhammadx
o‘ja  va  Azizxo‘ja 
boshliq Toshkent savdo karvoni Sibirga 
j
o‘naydi? 
A) 1792-yilda   
B) 1793-yilda  
C) 1794-yilda   
D) 1795-yilda 
 
35.Toshkent 
elchilari 
1803-yil 
Sankt-
Peterburgga borib imperator ……. qabulida 
b
o‘ladilar? Nuqtalar o‘rnini to‘ldiring. 
A) Pyotr I 
 
B) Aleksandr I 
C) Aleksandr II 
D) Nikolay II 
 
36.1800-yilning kuzida Yunusx
o‘ja va Qo‘qon 
o‘rtasidagi jang bo‘lgan Sirdaryo bo‘yidagi 
G‘urumsaroy yurtimizdagi hozirgi qaysi viloyatga 
t
o‘g‘ri keladi? 
A) Far
g‘ona    
B) Andijon  

 
32 
C) Namangan   
D) Toshkent 
37.  ………  Toshkent  Qo‘qon  xonligiga  qo‘shib 
olindi.Toshkent  mustaqilligi  butunlay  barham 
topdi.Nuqtalar 
o‘rniga to‘g‘ri javobni belgilang.  
A) 1810-yilda    
B) 1808-yilda  
C) 1809-yilda   
D) 1806-yilda 
 
38.Olimxon 
davrida 
hokimyatni 
mustahkamlashda qator ichki islohatlar 
o‘tkazdi. 
Jumladan:  
1.“Eshon“  unvonini  bekor  qildi,  2.Diniy 
arboblarni  imtihon  qildi  ,3.Mamlakatni  ma
’muriy 
birliklarga  b
o‘ldi,  4.Kambag‘al  va  qalandarlarga 
yer 
maydonlari 
hamda 
chorva 
mollari 
berib,ularni  mehnatga  jalb  qildi,  5.Yol
g‘onchiligi 
fosh qilinganlarni fosh qildi, 
6.Davlat mansablariga 
o‘zgartirshlar kiritildi. 
A) 1,3, 5, 6  
 
B) 1, 2, 4, 5 
C) 2, 3, 5, 6    
D) 1, 2, 3, 4, 5 
 
39.Umarxon akasi Olimxon davrida qaysi viloyat 
hokimi edi? 
A) Far
g‘ona   
B) Andijon 
C) Namangan  
D) Q
o‘qon 
 
40.Tarixchi  ………..  Umarxon  hukmronligi 
davrini  eng  yaxshi  podsholik  davrlaridan  biri 
sifatida tavsiflagan. 
A) Muhammad Solih   
 
B) Mirzo Qalandar 
C) Muhammad Hakim  
D) Mulla Ali qori Qunduziy 
 
41.Umarxon 
hukmronligining 
dastlabki 
paytlarida  Buxoro  bilan  munosabatlar  nima 
uchun yana uzilib qoldi? 
A) Buxora amirligining aralashuvi sababli 
B) Jizzax va 
O‘ratepa uchun azaliy kurash 
C) Toshkent tufayli  
D)  Q
o‘qon  Turkiston  shahrini  o‘z  tasarrufiga 
olgani uchun 
 
42. Umarxon hukmronligi davrida 
……… …….. 
gi Yangiq
o‘rg‘on, Jo‘lek, Qamishqo‘r g‘on , 
Oqmasjid, Q
o‘shqo‘rg‘on nomli harbiy 
istehkomlar qurildi. 
A) Amudaryoning quyi oqimida 
B) Orol dengizi atrofida 
C) Sirdaryo b
o‘yida 
D) Kasbiy dengizi b
o‘yida 
 
 
43.1841-
yilda Madalixon ukasi ……… foydasiga 
taxtdan voz kechdi? 
A) Sulton Mahmudxon 
B) Hojibek 
C) Sheralixon   
 
D) Murodxon 
 
44.Ruhoniylar  Madalixonni  qaysi  aybi  uchun 
unga qarshi ochiq tar
g‘ibot olib borishdi? 
A)  Otasi  Umarxonga  qarshi  olib  borgan  ishlari 
uchun 
B) Buxoro amiri bilan til biriktirgani uchun 
C) Mamlakatdagi ichki vaziyatni boshqarish- 
    dagi nunoqligi uchun 
D) Turli axloqsizlik va shariatga qarshi  
     jinoyatlari uchun 
 
45.Amir  Nasrullo  tomonidan  qachon  Q
o‘qon 
q
o‘shinlari mag‘lubiyatga uchradi?  
A) 1843-yilda    
 
B) 1842-yilda  
C) 1841-yilda   
 
D) 1840-yilda 
 
46.Amir Nasrulloning Q
o‘qondagi noibi kim edi?  
A) Ibrohim Dodxox    
B) Hojibek  
C) Sherali 
 
  
D) Musulmonqul 
 
47.Q
o‘qonda 
Amir 
Nasrulloga 
qarshi 
q
o‘zg‘olonni  tashkillashtirishda  mahalliy  kuchlar 
kimning madadiga tayandilar?  
A) Man
g‘itlar   
 
B) Qoraqolpoqlar  
C) Qipchoqlar   
 
D) Rossiya  
 
48.Mustaqillik uchun olib borilgan jangdan s
o‘ng 
Q
o‘qon 
xonligiga 
kim 
mingboshi 
etib 
tayinlanadi?  
A) Musulmonqul  
 
B) Ibrohimbiy  
C) Madalixon   
 
D) Murod dodxoh 
 
49.Ikkinchi  marta  yurish  qilgan  Nasrullo 
Q
o‘qonni necha kun qamal qiladi?  
A) 50 kun     B) 45 kun     C) 40 kun   D) 55 kun 
 
50.Murodxon Q
o‘qon taxtiga kelishidan 1125 yil 
oldin………. 
A) Su
g‘dda Gurak boshchiligida qo‘zg‘olon bo‘lib 
o‘tdi 
B) Arab q
o‘shinlari Xorazmni egalladi 
C) Qutayba q
o‘shinlari Balxni egalladi 
D) Abu Muslim Xurosonga keldi 
 
51.Nima  maqsadda  Musulmonqul  ruslar  bilan 
aloqa 
o‘rnatishga intildi? 
A) Savdo aloqalarini y
o‘lga qo‘yish uchun 

 
33 
B) Q
o‘qon xonligini Rossiya tarkibiga o‘tkazish 
maqsadida 
C) 
o‘z mavqeyini yuqotmaslik uchun 
D) Hokimyatni egallash maqsadida 
 
52.Isfara  hokimi  Sheralixonni 
o‘ldirib  kimni 
Q
o‘qon taxtiga o‘tqazadi?  
A) Murodxonni  
B) Xudoyorxonni  
C) Madalixonni 
D) Avazxonni 
 
53.Xudoyorxon  Q
o‘qon taxtiga  kelmasdan  oldin 
qaysi viloyat hokimi edi?  
A) Far
g‘ona   
B) Andijon  
C) Namangan   
D) Toshkent 
 
54.Qachon 
Q
o‘qonda 
qipchoqlar 
qir
g‘ini 
uyushtirildi?  
A) 1851-yilda   
B) 1850-yilda  
C) 1849-yilda   
D) 1852-yilda 
 
55.Xonlikdagi  butun  yer  davlatniki  edi.Shuning 
uchun  ham  xususiy  yer  egalari  aslida  yerga 
emas,  balki  undan  olinadigan  mahsulot  hamda 
shu  yerda  qurilgan  imoratlarga  egalik  qilardi. 
Mulklarning  k
o‘pchiligi  …………………gacha 
b
o‘lgan. 
A) 30 sotixdan 60 sotixgacha 
B) 50 sotixdan 80 sotixgacha 
C) 20 sotixdan 40 sotixgacha 
D) 40 sotixdan 50 sotixgacha 
 
56.K
o‘chmanchi  chorvadorlardan  moli  boshiga 
va  q
o‘rasiga  qarab  olinadigan  zakot  qanday 
nomlangan?  
A) t
o‘p boshi    
B) tutun haqi  
C) yi
g‘im solig‘i 
D) q
o‘ra boshi 
 
57.Xonlikda oltin madani ………… 
1. Kosonsoydan 
2.Chirchiq daryosi b
o‘ylaridan 
3.Mur
g‘ob daryosining yuqori oqimidan 
4.Chotqol daryosi yuqori oqimlaridan 
5.K
o‘krev daryosidan 
6.Maymana hududidan 
A) 1,2,3,4 
 
B) 3,4,5,6 
C) 1, 2, 4, 5    
D) 2,3,4,6 
 
58.Q
o‘qonda  haftaning  qaysi  kunlari  bozor 
b
o‘lgan?  
A) Yakshanba va chorshanba  
B) Shanba va chorshanba 
 
C) Seshanba va shanba  
D) Payshanba va yakshanba 
 
59.Q
o‘qondan  Qashg‘argacha  yuklangan  ot 
karvoni ……….. kun yo‘l yurgan. 
A) 18-25 kun   
 B) 14-20 kun  
C) 20-26 kun    
 D) 25-30 kun 
 
60.Tarixiy 
manbalarda 
Q
o‘qonga 
oid 
ma
’lumotlar 
nechanchi 
asrdan 
boshlab 
uchraydi? 
A) X asrdan    
 B) XI asrdan  
C) XII asrdan   
 D)XIII asrdan 
 
61.Q
o‘qon 
shahriga 
nechta 
darvozadan 
kirilgan?  
A) 11 ta  
 
B) 12 ta  
C) 13 ta  
 
D) 15 ta 
 
 
62.XVIII-XIX  asrning  birinchi  yarmida  Q
o‘qonda 
qancha aholi yashagan?  
A) 20 ming  
 
B) 30 ming  
C) 50 ming  
 
D) 60 ming 
 
63.Mar
g‘ilon shahriga bundan qancha vaqt oldin 
asos solingan?  
A) 2000 yil  
 
 B) 2700 yil  
C) 2500 yil 
 
 D) 27500 yil 
 
64.Kimlarning  istilosi  davrida  bu  shahar 
"Andugon" deb atalgan. 
A) Mu
g‘ullar    
B) Turk xoqonligi  
C) Arablar  
 
D) Yunon-makedonlar 
 
65.Andijon 
qachondan 
boshlab 
F
’arg‘ona 
vodiysining markazi b
o‘lgan?  
A) XVI asrdan    
B) XV asrdan  
C) XVII asrdan  
D) XIV asrdan 
 
66…….. Andijon 4 dahaga bo‘lingan. 
A) XIX asr birinchi yarmida 
B) XIX asr oxirlarida 
C) XIX asr 
o‘rtalarida 
 
D) XVIII asr oxirida 
 
67.Qachon Far
g‘onaning qadimgi poytaxti 
Axsikat qattiq zilzila oqibatida vayron 
b
o‘lgan? 
A) 1625-yilda   
B) 1620-yilda  
C) 1630-yilda   
D) 1622-yilda 
 

 
34 
68.Namangan  shahri  baland  devor  bilan 
o‘ralgan yillari qaysi Qo‘qon xonining hukmronlik 
yillariga t
o‘g‘ri keladi. 
A) Sheralixonning 
 B) Xudoyorxonning 
C) Murodxonning 
 D) Madalixonning 
 
69.”Boburnoma” asarida bu shaharning obodligi, 
shirin  mevalari  haqida  s
o‘z  yuritilib,  uning 
“donaiy kalon” deb ataluvchi anori va “sibhoniy” 
navli 
o‘rigi  maqtalgan.Ushbu  keltirilgan  jumlalar 
Q
o‘qon xonligidagi qaysi shaharga tegishli? 
A) Namangan   
B) Andijon  
C) Mar
g‘ilon   
 D) Quva 
 
70.  2009-yilda  yurtimizdagi  qaysi  shaharning 
2200-yilligi keng nishonlandi? 
A) Namangan   
B) Andijon 
C) Toshkent   
D) Q
o‘qon 
 
71.Nechanchi  yillar  orali
g‘ida  Namangan  ahli 
Yangi ariq kanalini qazishdi? 
A) 1842-1845-yillar 
 B) 1819-1822-yillar 
C) 1723-1756- yillar   D) 1761-1802- yillar 
 
72.1723-yilda Toshkentni k
o‘chmanchi 
j
o‘ng‘orlar egallab oldilar.Ularning hukmronligi 
…….. davom etdi. 
A) 1758-yilgacha 
B) 1756- yilgacha 
C) 1826- yilgacha 
D) 1822- yilgacha 
 
73.Umarxon  hukmronligi  davrida  Mar
g‘ilonda 
………. Faoliyat ko‘rsatgan. 
A) 120 ta maktab, 40 ta madrasa va masjid  
B) 103 ta maktab, 38 ta madrasa va masjid  
C) 118 ta maktab, 41 ta madrasa va masjid  
D) 80 ta maktab, 10 ta madrasa va masjid  
 
74."Majmuayi shoiron"asarining mualifi kim?  
A) Maxmur  
 
B) Fazliy Namangoniy  
C) Muqumiy  
D) Furqat 
 
 
75."Majmuayi shoiron" t
o‘plami nechta shoirning 
she
’rlarini o‘z ichiga oladi?  
A) 60 ta  
B) 70 ta  
C) 63 ta  
D) 75 ta 
 
76.  Q
o‘qqon  xonligi  tarixchi  olimlarning  asarlari 
t
o‘g‘ri ko‘rsatilgan javobni belgilang 
1.Fazliy Namangoniy  
2.Mirzo Qalandar Mushrif Isfarangiy  
3.Said Ma
’sumxon  
4.Mulla Niyoz Muhammad Huqandiy 
5.Junaid Mulla Avaz Muhammad 
6.Muhammad Solih  
7.Mulla Ali qori Qunduziy  
8.Dilshodi Barno  
a)“Tarixi 
Shohrux
iy”,b)“Tarixi 
muhojiron”, 
c)“Tavorixi manzuma”, d) “Muntaxab ut-tavorix”, 
e)“Tarixi  jadidayi  Toshkandiy”,f)  “Umarnoma”, 
j)“Shohnomai 
Nusratpoyom”, 
i) 
“Tarixi 
jaxonnomayi” 
A) 1-f, 2-j, 3-d, 4-a, 5-i, 6-e, 7-c, 8-b 
B) 1-a, 2-b, 3-d, 4-f, 5-i, 6-e, 7-c, 8-j 
C) 1-d, 2-j, 3-f, 4-a, 5-i, 6-c, 7-e, 8-b 
D) 1-b, 2-j, 3-d, 4-a, 5-i, 6-e, 7-c, 8-f 
 
77.Umarxonning 
g‘azallar  devoni  Istambulda 
qachon chop etilgan?  
A) 1881-yilda    
B) 1882-yilda  
C) 1880-yilda   
D) 1900-yilda 
 
78.Maxmur qachon vafot etgan?  
A) 1844-yilda    
B) 1845-yilda  
C) 1840-yilda   
D) 1850-yilda 
 
79.Maxmurnng  hajviy  she
’rlar  devonida  necha 
misra jamlangan?  
A) 3017 ta  
 
B) 3717 ta  
C) 2717 ta  
  
D) 3370 ta 
 
80.Gulxaniyning  tu
g‘ilgan  joyi  hozirgi  qaysi 
respublikaga t
o‘g‘ri keladi?  
A) Tojikiston   
 B) Qir
g‘iziston  
C) Qozo
g‘iston 
 D) 
O‘zbekiston 
 
81.Gulxaniy boshlan
g‘ich ta’limni o‘z qishlog‘ida 
olgan.Muhtojlik  oqibatida  ……  kelib  mardikorlik 
qilgan. 
A) Quvaga 
 
B) Far
g‘onaga 
C) Namanganga 
D) Andijonga 
 
82.Uvaysiydan  ……  va  ……  meros  bo‘lib 
qolgan. 
A) 5 ta devon va 8 ta doston 
B) 14 ta devon va 9 ta doston 
C) 4 ta devon va 5 ta doston 
D) 4 ta devon va 3 ta doston 
 
83.Mahloroyim  Nodira  taxallusida  nechta  she
’r 
jamlagan devon yozgan?  
A) 333 ta  
 
B) 120 ta  
C) 180 ta  
 
D) 190 ta 
 

 
35 
84.  Mohloroyim  Nodira  yaxshi  hattot  va 
naqqoshlarni qanday taqdirlagan? 
A) qamish qilqalam  
B) tilla qalam va kumush qalamdon 
C) siyohdon va kitoblar bilan 
D) zarhal chopon bilan 
 
85.Nodira 
qaysi 
shoirlarning 
g
‘azallariga 
muxammaslar yozgan?  
A) Jomiy  
 
B) Lutfiy  
C) Fusuliy  
 
D) Muqumiy 
 
86.Boborahim Mashrab qayerda tu
g‘ilgan?  
A) Namanganda  
B) Andijonda  
C) Mar
g‘ilonda  
D) Toshkentda 
 
87  Boborahim  Mashrab  necha  yil  dunyoning 
juda k
o‘p mamlakatlarini kezib chiqqan?  
A) 15 yil  
 
B) 12 yil  
C) 10 yil 
 
D) 18 yil 
 
88.Mashrabni 
o‘limga  hukm  etgan  Mahmudbiy 
Qata
g‘on qayerni hokimi edi?  
A) Hisor  
 
B) Namangan  
C) Balx  
 
D) Andijon 
 
89.Umarxon  saroyida  xizmat  qilgan  Mushrif 
Isfarangiy qaysi lavozimda ishlagan?  
A) parvonachi  B) muhtasib 
C) qozi askar   D) devonbegi 
 
90.Norb
o‘tabiy  madrasasi  qachon  bunyod 
etilgan? 
A) XIX asr birinchi yarmida 
B) XIX asr oxirlarida 
C) XIX asr 
o‘rtalarida 
 
D) XVIII asr oxirida 
 
91.Q
o‘qondagi  Daxmai  Shohon  madrasasi 
……… qurilgan? 
A) XIX asr ikkinchi yarmida 
B) XIX asr oxirlarida 
C) XIX asr 
o‘rtalarida 
 
D) XIX asrning birinchi choragida 
 
 
Download 1.69 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling