O‘zbekiston respublikasi oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi q. Usmonov, M. Sodiqov


Download 3.12 Mb.
Pdf ko'rish
bet48/49
Sana02.12.2017
Hajmi3.12 Mb.
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   49

1910–1918-yillar

Xiva xoni Asfandiyorxon hukmronligi.1910–1920-yillar

Buxoro amirligi Said Olimxonning 

hukmronligi.

1916-yil 

Front orti ishlariga mardikorlikka qarshi 

O‘rta Osiyo xalq qo‘zg‘oloni. 

1916-yil, iyul 

Jizzax qo‘zg‘oloni. 1917-yil, fevral

Rossiyada fevral burjua-demokratik inqilobi va 

samo derjaviyening ag‘darilishi. 

1917-yil 14-mart

Toshkentda «Sho‘royi Islomiya» tashkiloti 

tuzildi. 

1917-yil

16–23-aprel 

Butun Turkiston Musilmonlarining I qurultoyi 

bo‘lib o‘tdi. 

1917-yil 11-may 

Moskvada Butun Rossiya Musulmonlarining

I qurul toyi bo‘ldi.

1917-yil, iyun

«Sho‘royi Ulamo» tashkiloti tuzildi.1917-yil 

10–11-sentabr

Butun Turkiston Musilmonlarining 

II qurul toyi bo‘lib o‘tdi.

1917-yil 1-noyabr

Toshkentda Sovet hokimyati o‘rnatildi.476

1917-yil 

15–22-noyabr

Turkiston o‘lka Sovetlarining III quriltoyi 

bo‘lib o‘t di. Unda Turkiston o‘lkasi Xalq 

Komissarlari Soveti tuzildi.1917-yil 

26–28-noyabr

Qo‘qonda Turkiston Musulmonlarining 

IV favqu lodda quriltoyi bo‘lib o‘tdi. Unda 

Turkiston Muxtoriyat hukumati tash kil etildi.1917-yil 25-dekabr  Qo‘qonda o‘lka musulmon ishchi, askar va 

deh qonlari ning I favqulodda qurultoyi bo‘lib 

o‘tdi.

1918-yil 22-fevral 

Turkiston Muxtoriyati fojiali ravishda tugatildi.1918-yil, mart 

Buxoro–Kogon yo‘nalishida Kolesov qonli 

voqeasi yuz berdi.

1918-yil, 

mart–aprel

Farg‘ona vodiysida Sovet hokimyatiga qarshi 

qurolli haraka tning boshlanishi. 

1918-yil 21- aprel

Toshkentda Turkiston Xalq universiteti 

ochildi.

1918-yil 20-aprel – 

1-may

Toshkentda Butun Turkiston Sovetining 

V qurul toyi bo‘ lib o‘tdi. Unda Turkiston

Avto nom So vet Sotsialistik Res pub  li ka si 

(TASSR) tuzildi.

1918-yil, iyun 

O‘lka bolsheviklari (kommunustlari)ning quril-

toyi bo‘lib o‘tdi. Unda Turkiston

Kom parti ya si tashkil topdi 1918-yil, oktabr 

Turkiston o‘lka Sovetlarining IV quriltoyi 

bo‘ldi. Unda TASSRning I Konstitu tsiyasi 

qabul qilindi.1919-yil 19 yanvar  Toshkentda Osipov isyoni uyushtirildi.

1919-yil, mart 

RKP(b) Turkiston o‘lkasi Musulmonlar 

byurosi (o‘lka Musbyuro) tuzildi.

1919-yil, oktabr 

Markazdan Toshkentga katta vakolatlarga ega 

bo‘lgan Turkkomissiyasi yuborildi. 

1920-yil 2-fevral

Xivada xonlik hokimyati ag‘darildi.1920-yil 26-aprel 

Butun Xorazm xalq vakillari I quriltoyi. 

Xorazm Xalq Sovet Respublikasi tashkil etildi. 


477

1920-yil 

2-sentabr 

Buxoroda amir Said Olimxon hokimyati 

ag‘darildi. «Yosh buxoroliklar» partiyasi 

hokim yatni egalladi.1920-yil 

13-sentabr

Rossiya Federatsiyasi hukumati bilan XXSR 

o‘rtasida Ittifoq shartnomasi tuzildi. 

1920-yil 

6–8-oktabr

Butun Buxoro xalq vakillari I quriltoyi,

Buxoro Xalq Sovet Respublikasining tuzili shi.

1921-yil 

4-mart

Moskvada BXSR bilan RSFSR o‘rtasida 

Ittifoq Shart no ma si imzolandi.

1921-yil 

Tarixiy va madaniy yodgorliklarni

muhofaza qilish va o‘rganish ishi bo‘yicha 

Turkiston Qo‘mitasi tashkil qilindi.1921–1922-yillar 

Turkiston ASSRning Sirdaryo, Farg‘ona, 

Samarqand vilo yatida dastlabki yer-suv

islohoti o‘tkazildi. 1922-yil 

30–31-dekabr 

Moskvada Butunittifoq Sovetlarning I syezdi 

bo‘ldi. Unda «SSSR tuzish to‘g‘risidagi Dekla-

ratsiya» va Ittifoq Shartnomasi imzolandi. 1923-yil 

5–9-mart 

Toshkentda O‘rta Osiyo Republikalarining

I iq di so diy kon ferensiyasi bo‘ldi, O‘rta Osiyo 

iqti so diy Kengashi (Sredazbyuro) tuzildi. 1924-yil 

Hukmron Markaz rahbarligida O‘rta Osiyo 

milliy – dav lat chegaralanishi amalga 

oshirildi. O‘zbekiston So vet Sotsalistik

Res pub likasi tuzilganligi e’lon qilindi.

1925-yil 

6–12-fevral 

O‘zbekisnon Kompartiyasining I ta’sis syezdi 

bo‘lib o‘tdi. Unda O‘zbekiston Kompartiyasi 

tuzilganligi ras miy   lashtirildi.1925-yil

13-fevral 

Buxoroda Butuno‘zbek Sovetlarining

I quriltoyi ochildi. Unda «O‘zbekiston Sovet 

Sotsalistik Res pub  likasi tuzil gan ligi to‘g‘risida 

Deklaratsiya» qabul qilindi. 

1925-yil, may 

O‘zbekiston SSR SSSR tarkibiga kiritildi.1929-yil 

1-dekabr

Arab imlosi asosidagi o‘zbek yozuvidan lotin 

yozuviga o‘tildi.


478

1931-yil 

Toshkent Moliya instititi tashkil etildi.1933-yil 

Toshkentda observatoriya ochildi. 1937-yil 

Moskvada 1-o‘zbek san’ati va adabiyoti 

dekadasi bo‘ lib o‘t di.

1939-yil 

Farg‘ona kanali qurildi.1939-yil 

Birinchi ovozli o‘zbek kinofilmi – «Azamat» 

yaratildi.

1940-yil 

O‘zbekistonda lotin yozuvidagi alfavitdan kiril 

(rus gra fikasi) yozu vi ga o‘tildi.

1941-yil 22-iyun 

O‘zbekiston Ikkinchi jahon urushi girdobiga 

tortildi.

1943-yil 4-noyabr

O‘zbekistonda fanlar Akademiyasi tashkil 

qilindi. 

1944-yil, mart 

Bekobodda O‘zbekiston metallurgiya zavodi 

ish ga tushi rildi.

1943-yil oxiri – 

1944-yil boshlari

O‘z Vatanidan chechenlar, ingushlar, 

qrim-tatarlari, mes xeti turklari, ponteya 

greklari O‘zbe kis tonga ko‘chi rib kel tirildi.1945-yil 7-may 

Bekobod shahri tashkil topdi. 1951-yil 10-iyul 

Olmaliq shahri tashkil topdi.1953-yil 22-sentabr  Taxiyatosh shahri tashkil topdi.

1956-yil 5-noyabr

Toshkent televizion markazi ishlay boshladi.1957-yil 15-mart

Yangiyer shahri tashkil etildi.1959-yil 

Farg‘ona neftni qayta ishlash zavodi ishga 

tushirildi.

1958–1960-yillar 

Jarqo‘rg‘on–Buxoro–Samarqand–Toshkent 

gaz quvurlari yo‘li qurildi.

1961-yil 8-may

Guliston shahri tashkil topdi.1961-1965-yillar 

Buxoro–Ural gaz quvirlari yo‘li qurildi.1962-yil 

Navoiy–Uchquduq temiryo‘li qurildi.1962-yil 

Jizzzax–Mehnat temiryo‘li qurildi.1963-yil 16-fevral 

Sirdaryo viloyati tuzildi.479

1964–1966-yillar

Muborak–Toshkent–Chimkent–Bishkek–

Almata gaz quvuri yo‘li qurildi.

1965–1975-yillar 

O‘rta Osiyo–Markaz gaz quvurlari yo‘li 

qurildi.

1969-yil 21-yanvar

Qo‘ng‘irot shahri tashkil topdi.1972-yil 20-iyul 

Zarafshon shahri tuzildi.1973-yil 29-dekabr  Jizzax viloyati tuzildi.

1977-yil 6-noyabr 

Toshkent metrosining Chilonzor yo‘nalishi 

ishga tushi ril di.

1978–1979-yillar 

Toshkentda balandligi 350 metrli televizion 

minora quril di.

1982-yil 20-aprel 

Navoiy viloyati tuzildi.1989-yil 23-iyun 

Islom Abdug‘aniyevich Karimov O‘zKP 

MQsining birinchi kotibi etib saylandi.

1989-yil 21-oktabr  O‘z SSR Oliy kengashi «O‘zbekiston SSRning 

Davlat tili to‘g‘risida» Qonun qabul qilindi.1990-yil 24-mart 

O‘zbekistonda Prezident lavozimi ta’sis etildi.1990-yil 24-mart 

Islom Karimov Respublika Oliy Soveti 

sessi ya  sida O‘zbekiston Prezidenti etib 

say landi.1990-yil 20-iyun 

Respublika Oliy Soveti 

«Mustaqillik Dek laratsiyasi»ni qabul qildi.

1990-yil 14-dekabr

Qoraqalpog‘iston Oliy Soveti 

«Qoraqal pog‘is ton Respub li ka si davlat 

suvereniteti to‘g‘risida Deklaratsiya»ni qabul 

qildi.

1991-yil 31-avgust 

O‘zbekiston Respublikasi Oliy kengashining 

navbatdan tashqari oltinchi sessiyasida 

Prezident Islom Karimov O‘z be kiston 

Respublika sining davlat musta qil ligini e’lon 

qildi. «O‘zbekiston Respub likasining Davlat 

mustaqil ligi asoslari to‘g‘ri sida» 

Konstitutsiyaviy qonun qabul qilindi. 1991-yil 1-sentabr 

O‘zbekiston Respublikasining Mustaqillik 

kuni, umum xalq bayrami.


480

1991-yil 1-noyabr 

O‘zbekiston Xalq demokratik partiyasi 

tash kil topdi.

1991-yil 18-noyabr  O‘zbekiston Respublikasining Davlat bayrog‘i 

qabul qilindi.1991-yil 29-dekabr  O‘zbekiston Respublikasi Davlat mustaqilligi 

to‘g‘risida referendum o‘tkazildi.1991-yil 29-dekabr  O‘zbekiston Respublikasi Prezidentiga 

umumxalq say lo vi bo‘ldi. I.A. Karimov 

O‘zbe kiston Respub li ka si ning Prezi den ti etib 

saylandi. 1991-yil, dekabr 

O‘zbekiston ishtirokida MDH tuzildi.1992-yil, yanvar 

Viloyat, tuman shaharlarda hokimlik lavozimi 

ta’sis etil di.

1992-yil, yanvar 

Millatlararo madaniyat Markazi Respublika 

Baynalmilal Madaniyat Markaziga aylan tirildi. 

1992-yil, yanvar 

O‘zbekiston Milliy Olimpiya qo‘mitasi tuzul di.1992-yil 28-yanvar  «O‘zbekiston Havo yo‘llari» Milliy 

aviakom paniyasi tashkil etildi1992-yil 26-fevral 

O‘zbekiston YeXHTga a’zo bo‘ldi.1992-yil 28-fevral 

Prezident farmoni bilan 8 ta viloyat 

peda gogika institut lari universitetlarga

aylantirildi.1992-yil 2-mart 

O‘zbekiston BMTga a’zo bo‘ldi.1992-yil 16-mart 

Toshkentda birinchi bo‘lib AQSH 

elchixonasi ochildi. 

1992-yil 27-mart 

Prezident Farmoni bilan Ro‘za hayitinung 

birinchi kuni dam olish, bayram kuni deb 

e’lon qilindi.1992-yil 2-iyul

O‘zbekiston Respublikasining Davlat gerbi 

qabul qilindi.

1992-yil 8-dekabr 

O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi 

qabul qi lin  di.

1992-yil 10-dekabr  O‘zbekiston Respublikasi Davlat madhiyasi 

qabul qilin di.481

1993-yil 14- yanvar  Vatan himoyachilar kuni. 

1993-yil, sentabr 

Bahouddin Naqshband tavalludining 

675 yilligi nishon lan di.

1993-yil, oktabr 

Toshkentda BMTning vakolatxonasi ochildi.1993-yil 29-oktabr  O‘zbekiston UNESCOga a’zolikka 

qabul qilin di.1993-yil 1-noyabr 

O‘zbekiston aholi qo‘lidagi rubl o‘rniga so‘m-

kupon (1 so‘m-kupon 1 rublga tenglash ti ril  gan 

hol da) muomalaga kiritildi. 1994-yil aprel 

Respublika «Ma’naviyat va ma’rifat» jamoat-

chilik Markazi tuzildi.

1994-yil 5-may 

«O‘zbekiston Qahramoni» unvoni, 

«Musta qillk» ordeni ta’sis etildi.

1994-yil 1-iyul

O‘zbekiston Respublikasining milliy 

valutasi – so‘m (1 so‘m kursi 1000 so‘m 

kuponga tenglash  tiril gan holda) muomalaga 

kiritildi. 

1994-yil, iyul 

O‘zbekiston NATOning «Tinchlik yo‘lida 

hamkorlik» dasturiga qo‘shildi.

1994-yil 1-sentabr 

GFR poytaxti Bonnda O‘zbekistonning 

Yevropada birin chi elchixonasi ochildi.

1994-yil oktabr 

Mirzo Ulug‘bek tavalludining 600 yilligi jahon 

miqyosida nishonlandi.

1994-yil 25-dekabr  O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga 

birinchi bor saylovlar bo‘lib o‘tdi. 1995-yil 18-fevral 

«Adolat» sotsial-demokratik partiyasi tuzildi.1995-yil 

23–24-fevral

Birinchi chaqiriq O‘zbekiston Respublikasi 

Oliy Majli si ning I sessiyasi bo‘lib o‘tdi. 

1995-yil 23-fevral 

Inson huquqlari bo‘yicha Oliy Majlis vakili 

(Ombud s man) instituti ta’sis etildi.

1995-yil 26-mart

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti vakolat 

muddatini 2000-yilgacha uzaytirish bo‘yicha 

refe ren dum o‘tkazil di.1995-yil 3-iyun 

Milliy tiklanish demokratik partiyasi tuzildi.482

1995-yil, iyul 

Toshkentda YeXHTning mintaqaviy 

byurosi ochildi.

1995-yil 21-dekabr  O‘zbekiston Respublikasining «Davlat tili 

to‘grisida» yangi tahriridagi qonun qabul 

qilindi.

1996-yil, yanvar 

«Oltin meros» xalqaro xayriya jamg‘armasi 

tuzildi.

1996-yil, mart–

avgust oylari 

«O‘zbekiston – Vatanim manim» qo‘shiqlar 

birinchi ko‘rik-tanlovi bo‘lib o‘tdi.

1996-yil aprel 

Amir Temur tavalludining 660 yilligi jahon 

miqyosida nishon landi. 

1996-yil 26-aprel 

«Amir Temur», «Buyuk xizmatlari uchun» 

ordenlari ta’sis etildi.

1996-yil 25-iyun

O‘zbekistonning AQSHda elchixonasi ochildi.1996-yil iyul 

«O‘zbekiston bilan Yevropa Ittifoqi 

o‘rtasida sherikchilik va hamkorlik to‘g‘risida 

shart noma» imzolandi.1996-yil 19-iyul

«Uz-DAEWOOavto» qo‘shma korxonasining 

rasmiy ochi lish marosimi bo‘ldi. «Damas», 

«Tico», «Nexia» rusumli avto mobillar ish lab 

chiqarish yo‘lga qo‘yildi.

1996-yil 27-avgust 

Prezident farmoni bilan har yili avgust oyining 

uchinchi yakshaba kuni «O‘zbekiston – 

Vatanim manim» qo‘shiq bayrami kuni, deb 

e’lon qilindi.

1996-yil 18-okrabr  Toshkentda Temuriylar tarixi davlat muzeyi 

ochildi.


1997-yil 

9–10-yanvar 

Bishkekda «O‘zbekiston, Qozog‘iston, 

Qirg‘iziston o‘rtasida abadiy do‘stlik haqida 

shartnoma» imzolandi.1997-yil 22- avgust  Buxoro neftni qayta ishlash zavodi ishga 

tushi rildi. 1997-yil 

25-avgust –

2-sentabr 

Samarqandda «Sharq taronalari» birinchi 

xalqaro festivali bo‘lib o‘tdi. Har ikki yilda 

shunday festivalni o‘tkazish an’anaga aylandi.483

1997-yil 29-avgust 

O‘zbekiston Respublikasining «Ta’lim 

to‘g‘ri sida» qonuni va «Kadrlar tayyorlash 

milliy dasturi» qabul qilindi.1997-yil, ortabr

Buxoro va Xiva shaharilarning 2500 yilligi 

nishon landi.

1998-yil, may 

O‘zbekiston alpinistlari Himolay tog‘ining eng 

baland «Everest» cho‘qqisiga chiqdilar.

1998-yil 17-avgust 

«El-yurt hurmati» ordeni ta’sis etildi.1998-yil, oktabr 

Samarqanda Imom al-Buxoriy tavalludining 

hijriy-qama riy taqvim bo‘yicha 1225 yilligi 

nishonlandi, yod gor lik majmuyi ochildi.1998-yil, oktabr 

Farg‘ona shahrida Ahmad al-Farg‘oniyga 

haykal o‘rna tildi, bog‘ yaratildi.

1998-yil 28-dekabr

Fidokorlar milliy demokratik partiyasi tash-

kil topdi.

1999-yil, mart 

«SamKochavto» qo‘shma korxonasi ishga 

tushdi. «Otayo‘l» rusumli avto va yuk 

avtomobillari ishlab chi qa rish boshlandi.1999-yil 9-may

Toshkentda «Xotira maydoni» majmuasining 

ochilish marosimi bo‘lib o‘tdi.

1999-yil may

Toshkentda o‘zbek milliy kurashi bo‘yicha 

birin chi Jahon chempionati bo‘lib o‘tdi. 

Xalqaro Kurash assotsia tsiyasi tuzildi.1999-yil 

Toshkent Islom universiteti ochildi.1999-yil 

5-noyabr

Jaloliddin Manguberdi tavalludining 800 yilligi

nishon landi, uning xotirasiga bag‘ish langan 

ulug‘vor haykal, yodgorlik majmuyi ochildi.2000-yil 9-yanvar

O‘zekiston Respublikasi Prezidenti saylovi 

bo‘lib o‘tdi. I.A. Kari mov O‘zbekiston 

Respublikasi Prezidenti etib say lan di. 2000-yil 12-may 

Toshkentda «Shahidlar xotirasi» yodgorlik 

majmuyi ochildi.

2000-yil 30-avgust 

«Jaloliddin Manguberdi» ordeni ta’sis etildi.484

2000-yil 

16–17-noyabr

Burhoniddin Marg‘inoniy tavalludining 

910 yilligi va Imom Abu Mansur Moturidiy

tavalludining 1130 yilligi nishon landi, ular 

xotirasiga bag‘ishlangan yodgorlik 

maj mualari ochildi.2001-yil 23-mart 

«Kamolot» yoshlar ijtimoiy harakati tashkil 

topdi.

2001-yil 24-aprel 

Navoiy–Uchquduq–Sulton Uvaystog‘–Nukus 

yo‘na li shi bo‘y lab qurilgan yangi temiryo‘lida 

dastlabki yuk poyez di harakati boshlandi.2001-yil 

14–15-iyun 

O‘zbekiston «Shanxay forumi»ga a’zo bo‘ldi. 

Uning nomi Shanxay Hamkorlik tashkiloti

deb o‘zgartirildi.2001-yil, avgust

Toshkent metrosi «Yunusobod» 

yo‘nalishining 6 ta bekat dan iborat birinchi 

qismi qurilib foyda lanish ga topshirildi.2001-yil 

16–17-noyabr

«O‘zbekiston–Qozog‘iston davlat chegarasi 

to‘g‘ ri  sida shart noma» imzolandi.

2001-yil, dekabr 

Sho‘rtan gaz-kimyo majmuasi ishga tushirildi.2002-yil 27-yanvar

Ikki palatali parlament tuzish masalasida 

O‘zbekiston Respublikasining referendumi 

bo‘lib o‘tdi. 2002-yil 2-aprel

Termiz shahrining 2500 yilligi nishonlandi.2002-yil 31-avgust 

Toshkentda «Qatag‘on qurbonlari xotirasi» 

muzeyi ochildi.

2003-yil 24-aprel 

«O‘zbekiston Respublikasining 

Konstitutsiya siga o‘zgar ti rishlar va 

qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risida» 

qonun qa bul qilindi.

2004-yil 17-iyun 

ShHTning Toshkent sammiti bo‘lib o‘tdi.2004-yil, dekabr 

2005-yil, yanvar 

O‘zbekistonda ikki palatali Parlament 

saylovlari bo‘lib o‘tdi.

2005-yil 27-yanvar  O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi 2 palata : 

Qonun chlik palatasi va Senatidan iborat etib 

shakllan ti ril di.


485

2007-yil 23-dekabr  I.A.Karimov 7 yil muddatga O‘zbekiston 

Respub li ka si Prezidenti etib saylandi. 2008-yil 1-yanvar

O‘zbekiston Respublikasida o‘lim jazosi bekor 

qilindi.

2008-yil 2-dekabr 

Navoiy viloyatida «Navoiy erkin industrial-iq-

tisodiy zona» tashkil etildi.

2009-yil 2-aprel

Parijda Toshkent shahrining 2200 yilligiga 

bag‘ishlangan tantanali marosim bo‘lib o‘tdi.

2011-yil

Toshkentda «Ma’rifat markazi» majmuasi 

bunyod etildi.

2012-yil 27-yanvar

O‘zbekistonning eng yangi tarixi bo‘yicha 

jamoatchilik kengashi hamda O‘zbekistonning 

eng yangi tarixi bo‘yicha Muvofiqlashtiruvchi 

uslubiy markaz tashkil etildi.

2012-yil, fevral

Toshkentda ta’lim va taraqqiyot 

mavzusiga bag‘ishlangan xalqaro 

konferensiya bo‘lib o‘tdi.2014-yil 

15–16-may 

Samarqandda «O‘rta asrlarda Sharq 

allomalari va muta fak kirlarining tarixiy 

merosi, uning zamonaviy siviliza tsiya rivo jidagi 

roli va ahamiyati» mavzusida xalqaro 

kon feren siya bo‘lib o‘tdi.2015-yil 29-mart

I.A. Karimov 5 yil muddatga muqobillik 

asosida O‘zbe kiston Respublikasi Prezidenti 

etib saylandi.486

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Karimov I.A. Asarlari to‘plami. 1-21-jildlar. – T.: O‘zbekis-

ton. 1996–2013.

2. Karimov I.A. O‘zbekiston buyuk kelajak sari. – T.: O‘zbe kis-

ton. 1998.

3. Karimov I.A. Tarixiy xotirasiz kelajak yo‘q. – T.: Sharq. 

1998.

4. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. – T.: Ma’ na   viyat. 2008.

5. Karimov I.A. O‘zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida. 

–  T.: O‘zbekiston. 2011.

6. Sodiqov H., Shamsuddinov R., Ravshanov P., Usmonov Q. 

O‘zbe kis ton ning yangi tarixi. 1-kitob. Turkiston chor Rossiyasi mus-

tam lakachilik davrida. – T.: Sharq. 2000.

7. Jo‘rayev M., Nurullin R. va boshqalar. O‘zbekistonning yangi 

tarixi. II kitob. O‘zbekiston sovet mustamlakachiligi davrida. – T.: 

Sharq. 2000.

8. Jo‘rayev N., Fayzullayev T. O‘zbekistonning yangi tarixi III- 

kitob. Mustaqil O‘zbekiston tarixi. – T.: Sharq. 2000.

9. Qodirov B., Matyoqubov. O‘zbekiston tarixidan mavzular 

bo‘yi cha ilmiy izohli lug‘at. – T.: 2008.

10. Rajabov Q., Qandov B., Shaymardonov. O‘zbekiston tarixi-

ning muhum sanalari. – T.: O‘zbekiston. 2012

11. Levitin I. O‘zbekiston tarixi burilish pallasida. – T.:O‘zbe-

kis ton. 2001.

12. Avesto. Tazixiy – adabiy yodgorlik. Asqar Mahkam tarjima-

si. – T.: Sharq. 2001.

13. Buyuk siymolar, allomalar (uch kitob). – T.: Meros. 1995, 

1996, 1998.

14. Jabborov I. O‘zbek xalqi etnografiyasi. – T.: O‘qituvchi. 

1994.

15. Mirzo Ulug‘bek. To‘rt ulus tarixi. – T.: Cho‘lpon. 1994.16. Mo‘minov I. Amir Temurning O‘rta Osiyo tarixida tutgan 

o‘rni. – T.: Fan. 1968.487

17. Ziyoyev H. O‘zbekiston mustaqilligi uchun kurashlar tarixi. 

– T.: 2001.

18. Usmonov Q. Sodiqov M., Burxonova S. O‘zbekiston tarixi. 

Oliy o‘quv yurtlari uchun darslik. – T.: Iqtisod–Moliya. 2006.

19. Usmonov Q. va boshqalar. O‘zbekiston tarixi (XVI–XIX asr-

ning birinchi yarmi). 8-sinf uchun darslik. – T.: O‘qituvchi. 2010, 

2014.


20. Usmonov Q., Jo‘rayev U. Tarixdan hikoyalar. 5-sinf uchun 

dars lik. – T.: Cho‘lpon. 2005, 2007, 2011.

21. Usmonov Q. Burxonova S. O‘zbekiston: 15 bunyodkorlik yil-

lari. – T.: Iqtisod–Moliya. 2006.

22. Muhammadjonov A., Usmonov Q. O‘zbekiston tarixi (milo-

diy IV asrdan XVI asr boshlarigacha) 7-sinf darsligi. – T.: O‘zME 

nash riyoti. 2005.

23. Usmonov Q., Sodiqov M. O‘zbekiston tarixi (1917–1991-

yillar). – T.: Sharq. 2006–2013 (7 marta nashr etilgan).

24. Usmanov Q., O‘zbekiston tarixi. Milliy istiqlol davri. – T.: 

O‘qituvchi. 2003, 2012 (II marta nashr etilgan).

25. Haydarov H., Usmonov Q. Jizzax tarixi. – T.: O‘qituvchi. 

2009. 

26. Salimov O. Usmonov Q., Ganiyev D. Yangi O‘zbekistonning 7 za farli yili. – T.: Sharq. 1999.

27. Usmanov Q. Vahobov A, Burxonova S. Bunyodkorlik yil-

lari – tarixiy yutuqlar. Mustaqil O‘zbekiston 20 yoshda. – T.: O‘qi-

tuvchi. 2011.


1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   49
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling