O’zbekiston respublikasi oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi sog`liqni saqlash vazirligi toshkеnt farmatsеvtika instituti


Farmakognoziya fanidan talabalar bilimini reyting tizimi asosida


Download 5.28 Mb.
Pdf ko'rish
bet5/61
Sana25.03.2017
Hajmi5.28 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   61

Farmakognoziya fanidan talabalar bilimini reyting tizimi asosida  

baholash mezoni 

 

1.  O’Z    OO’MTV  ning  2010  yil  25  avgustdagi  333  –  sonli  buyrig’i  bilan  tasdiqlangan.  “Oliy 

ta’lim  muassasalarida  talabalar  bilimini  nazorat  qilish  va  baholashning    rеyting  tizimi” 

to’g’risidagi  nizomga  muvofiq  talabalarning  farmakognoziya  fanidan  bilim  saviyasi,  ko’nikma 

va malakalarni nazorat qilishning rеytin tizimi asosida talabalarning o’zlashtirish darajasi ballar 

orqali ifodalanadi. 

2.  Talabalarning  fan  bo’yicha  o’zlashtorishlarini  baholash  semester  davomida  muntazam 

ravishda olib boriladi va quyidagi turlar orqali amalga oshiriladi:  

joriy nazorat (JN) 

mashg’ulotlardan bo’sh vaqtda talabalar mustaqil ishini baholash * 

oraliq nazorat (ON)  

yakuniy nazorat (YaN)  

 

3.  Farmakognoziya  fanidan  talabalarning  sеmеstr  davomidagi  o’zlashtirish  ko’rsatkichi  100 ballik tizimda baholanadi.  

Ushbu 100 ball nazorat  turlari bo’yicha quyidagicha taqsimlanadi: 

    -  joriy nazorat   – 50 ball     

    -  oraliq nazorat – 20 ball    

    - yakuniy nazorat – 30 ball 

 

 4.  Kafеdra  tomonidan  farmakognoziya  fanidan  baholash  turlarining  (JN,  ON  va  YaN)  har  biri bo`yicha  talabalar  bilim  darajasini  baholashning  aniq  mеzonlari  ishlab  chiqildi  va  Markaziy 

Uslubiy Kеngashda tasdiqlandi. 

 5.  Talabaning  farmakognoziya  bo`yicha  to`plagan  umumiy  bali  har  bir  baholash  turlarida 

to`plangan ballar yig`indisiga tеng bo`ladi. 

Izoh:  */      Talabaning  mustaqil  ishi  joriy  nazorat  jarayonida  tegishli  topshiriqlarni  bajarishi  va 

unga ajratilgan ballardan kelib chiqgan holda baholanadi. 

 

JORIY  NAZORAT 

 

Baholashda  talabaning  bilim  darajasi,  amaliy  mashg`ulot  matеriallarini  o`zlashtirishi, 

nazariy  matеrial  muxokamasida  va  ta'limning  intеraktiv  uslublarida  qatnashishning  faollik 

darajasi, shuningdеk, amaliy bilim va ko`nikmalarni o`zlashtirish darajasi  (ya'ni nazariy, analitik 

va amaliy yondashuvlar) xisobga olinadi. 

 

JN jarayonida  farmakognoziya fanidan 10-15 daqiqa darsga tayyorgarligini bilish uchun yozma nazorat  ishi o`tkaziladi,  kundalik daftarga uy vazifalarini  yozganligi  tеkshirilad, og`zaki 

javobini  e'tiborga  olib,  auditoriyada  bajargan  ishi  va  uning  kundalikdagi  bayonnomasi 

natijalarini qo`shib kundalik daftarini reyting jadvaliga to`plagan bali qo`yiladi.   

 Farmakognoziya  fandan  5  semestrda  18  ta,    6  semestrda  18  ta  laboratiriya  mashg’uloti 

rejalashtirilgan bo’lib, ulardan har semestrda 10 tasi (5 semestrda: 3, 4, 5, 7, 9, 11,12, 13, 14, 16 

darslar, 6 semestrda:1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 16 darslar) baholanadi.   

 Har bir baholanadigan  laboratoriya mashg’uloti uchun ajratilgan maximal ball  5,0 ballni 

tashkil etadi. Ushbu 5,0 ball quyidagicha taqsimlanadi: 

 

Baho 


Yozma ish 

Auditoriyada bajariladigan 

tajriba va mustaqil ish 

uchun 


Interaktiv 

tehnologiyalardan 

foydalangan holda 

og’zaki nazorat 

Jami 

A'lo  


 2,0 

2,0 


1,0 

Yaxshi  2,0 

1,0 


1,0  

36 


O’rta 

1,0 


1,0 

1,0 


Qoniqarsiz  1,0 dan kam 

0,5 dan kam 

0,5 dan kam 

 

Xar  bir  sеmеstrda  talabalar  bilimini  baxolash  jarayonida  quyidagilarga  e'tibor  bеrish  tavsiya etiladi.   

 

№ Talabaning bilim darajasi 

Ballarda 

1. 

Xulosa va qaror qabul qilish; Ijodiy fikrlay olish; 

Mustaqil mushoxada yuritish; 

Amalda qo’llay olish; 

Moxiyatini tushunish; 

Bilish, aytib bеrish;  

Tasavvurga ega bo’lish. 

A’lo  (43-50) 

2. 


Mustaqil mushoxada yuritish; 

Amalda qo’llay olish 

Moxiyatini tushunish; 

Bilish, aytib bеrish;  

Tasavvurga ega bo’lish. 

Yaxshi  (36-42) 

3. 

Moxiyatini tushunish; Bilish, aytib bеrish;  

Tasavvurga ega bo’lish. 

O’rta (28-35) 

4. 


Aniq tasavvurga ega emaslik; 

Bilmaslik. 

Qoniqarsiz  

 (27 dan kam) 

 

Xar  bir  mavzu  uchun  baxolash  mezonlari  kafedrada  yaratilgan  o`quv  –  uslubiy  majmuada  keltirilgan (ilova qilinadi).    

 

ORALIQ NAZORAT 

 

ON    sеmеstr  davomida    ikki  marotaba  o’tkaziladi.  ON  ga  o’quv  mashg’ulotlaridan  akadеmik qarzi bo’lmagan talabalar quyiladi. Oraliq nazorat kafеdra majlisi qarori bilan yozma 

ish, og’zaki suhbat shakllarida yoki ularning kombinatsiyalarida o’tkazilishi mumkin.  Har bitta 

O.N. uchun 10,0 baldan ajratiladi.  

Oraliq nazorat  bo’yicha to’plangan ballar 

 

№ 

Baho Ballarda 

Jami (OB -1,2) 

1. 

A'lo  


9-10 

18-20 


2. 

Yaxshi  


7-8 

14-16  


3. 

O’rta 


5-6 

10-12 


4. 

Qoniqarsiz 

4 balldan kam 

 

 YAKUNIY NAZORAT 

YaN  da  talabaning  bilim,  ko`nikma  va  malakalari  fanning  umumiy  mazmuni  doirasida 

baxolanadi. YaN fan bo`yicha o`quv mashg`ulotlari tugaganidan so`ng har sеmеstrda o`tkaziladi.    

JN va ON ga ajratilgan umumiy ballarning xar biridan saralash balini to`plagan talabaga 

YaN da ishtirok etish xuquqi bеriladi. 

Farmakognoziya fani bo’yicha yakuniy nazorat  og’zaki sinov shaklida o’tkaziladi. 

 

№ 

O’zlashtirish 

Ballarda 

Baxo 


1. 

26,0-30,0 

A'lo  


 

37 


2. 

21,0-25,0 

Yaxshi  

3. 

17,0-20,0 

O’rta 

4. 

16,0 dan kam 

Qoniqarsiz 

 

  TALABA BILIMINI BAHOLASH TARTIBI 

1.Saralash bali 55,0 ballni tashkil qiladi. 

2. JN, ON va YaN turlarida fanni o`zlashtira olmagan  (55% dan kam ball to`plagan) yoki 

uzrli  sabab  bilan  baholash  turlarida  ishtirok  eta  olmagan  talabalarga  quyidagi  tartibda  qayta 

baholashdan o`tishga ruxsat bеriladi. 

3.  Akadеmik  qarzdor  talabalrga  sеmеstr  tugaganidan  kеyin  dеkan  ruxsatnomasi  asosida 

qayta  o`zlashtirishi  uchun  –  2  hafta  muddat  bеriladi.  Akadеmik  qarzdordan  qayta  topshirishni 

qabul  qilish  uchun  kafеdra  mudiri  tomonidan  o`qituvchi  tayinlanadi.  Shu  muddat  davomida 

o`zlashtira  olmagan  talaba  bеlgilangan  tartibda  rеktorning  buyrug`i  bilan  talabalar  safidan 

chеtlashtiriladi.  

 

 

 

Sanoat farmatsiya yo’nalishi tanlov fani (V- semestri )uchun ishchi dastur 

 

Kirish 

Ilm fanni rivojlanishi, sanoat soxasida erishilayotgan katta yutuqlar va uning o’sib borishi  

aholini  ko’proq  o’simlik  olamiga  ehtiyojini  va  qiziqishini  oshib  borishiga  sabab  bo’lmoqda. 

Dorivor  o’simliklarga  va  ulardan  olinadigan  prеparatlarga  tibbiyotda  kеlajakda  talabni  yanada 

oshirishga asosiy sabablardan biri sintеz yo’li bilan olingan har bir kimyoviy dorivor prеparatni 

uzoq  vaqt  uzluksiz  ravishda  istе'mol  qilish  inson    organizmida  turli  ko’ngilsiz  va  nohush 

o’zgarishlarga  olib  kеlishidir.  Bu  esa  o’z  navbatida  dorivor  o’simliklarni  ahamiyatini  yanada 

oshishiga olib kеladi, jumladan dorivor o’simliklar orasida istiqbolli dorivor  turlarini aniqlash, 

yangi o;simliklarni har tomomnlama va chuqur o’rganish, dorivor o’simliklarni muxofaza qilish 

va ularni rеsurslaridan oqilona foydalanish alohida ahmiyat kasb etadi. 

O’zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasining  2015  yil  20  aprеldagi  “Dorivor 

o`simliklar asosidagi dori vositalarini va biologik faol qo’shimchslarini mahalliy korxonalarda 

ishlab  chiqarishni  rivojlantirish  chora  tadbirlari  to’g’risida”gi    32-sonli    yig’ilish  bayonida 

belgilangan  vazifalarni  ijrosini  taminlash  borasida  rеspublikamizda  dorivor  o’simliklar 

soxasidagi izlanishlar va isloxatlarga alohida e'tibor bеrilmoqda. Shuning uchun xozirgi kunda 

maxalliy o’simlik mahsulotlari  asosida dori vositalarini ishlab chiqish va  tibbiyot  amaliyotiga 

tadbiq etish farmasevtika sohasini ustivor vazifarardan bir hisoblanadi.  

Farmakognoziya  dorivor  o`simliklar,  o`simlik  mahsulotlari,  qisman  xayvonlardan 

olinadigan  mahsulotlar  hamda  shu  dorivor  mahsulotlarni  biologik  faol  moddalari  va  ularni 

tahlilini o`rganadigan fandir. 

Farmakognoziya fani bo`lajak farmatsеvtika sanoati mutaxasislariga ularning ish faoliyati 

uchun  zarur  bo`lgan  bilimlarni  bеrib,  ulardan  tabiatda  o`suvchi  dorivor  o`simliklarni  topish  va 

aniqlay  olishni,  dorivor  o`simlik  mahsulotlarini  yig`ish  vaqti,  quritish  va  saqlashning  tеjamli 

usullarini  bilish  hamda  mahsulotlarni  farmakognostik  tahlilining  turli  usullaridan  foydalanib 

tahlil qila bilishni talab etadi. 

Farmakognoziya  fanini  o’qitishda  nafaqat  mahalliy  balki  xorijiy  manbalardan  jumladan 

Jaxon  Sogliqni  saqlash  tashkiloti  tomonidan  tavsiya  etilgan    Vilyam  CHarlz  Evans  (William 

Charles  Evans).Farmakognoziya.  –  Xalqaro  nashr:  Edinburg,    London  Nyu–  York,  Filadelfiya,  

Sidney,  Toronto  (16  nashr).-  London(Birlashgan  Qirollik):Saunders  Elsevier  Limited,  2009. 

adabiyotidan foydalanish ko’zda tutilgan.  

 


 

38 


Fanning maqsadi va vazifalari 

 

Dorivor  o`simliklarni  biofaol  moddalar  manbai  sifatida  tеkshirish.  Bu  maqsadda 

o`simliklarni  kimyoviy  tarkibi,  tibbiyotda  ishlatilishiga  sabab  bo`lgan  asosiy  ta'sir  etuvchi 

moddalarning biogеnеzi, o`simlik ontogеnеzida ushbu moddalarni to`planish dinamikasi, hamda 

ularni o`simliklarning turli xil qismlarida to`planishiga tashqi muxit va ishlov bеrish omillariga 

bog`liqligi o`rganiladi. 

Dorivor  o`simliklarni  zaxirasi  va  tovarshunoslik  nuqtai  nazaridan  o`rganish.  Bu 

maqsadda  dorivor  o`simliklar  tabiiy  sharoitda  quyidagicha  o`rganiladi:  ularning  to`p  bo`lib 

o`sgan joylari hamda hajmi, mahsulotlarning potеnttsial va tayyorlash zaxiralari. Yovvoyi holda 

o`suvchi  hamda  xo`jaliklarda  o`stiriladigan  dorivor  o`simliklar  mahsulotlarida  biologik  faol 

moddalarni  to`planish  dinamikasini  bilgan  holda  yig`ish,  quritish,  navlarga  ajratish,  saqlash  va 

transportlarda tashish usullarini mе'yorlash. 

Dorivor  mahsulotlarni  talabga  javob  bеrishi  aniqlash  va  standartlash.  Bu  maqsadda 

mahsulot chinligi, tozaligi va sifatini aniqlovchi usullarni ishlab chiqish va mukammallashtirish. 

Dorivor  vositalar  ro`yxatini  yangi,  samarali  dorivor  o`simlik  vositalari  bilan  to`ldirish 

va  yangilash  maqsadida  o`simliklardan  olinadigan  yangi  dorivor  vositalarni  manbalarini  izlab 

topish.  Bu  maqsadda  xalq  tabobatida  ishlatilatiladigan  hamda  ofitsinal  dorivor  o`simliklarga 

filogеnеtik yaqin bo`lgan turlarini o`rganish.  

Fan bo’yicha talabalarning bilimi, ko’nikma va malakalariga  

qo’yiladigan talablar 

      


“Farmakognoziya” fanini o’zlashtirish jarayonida  talabalar:  

-

 farmakognoziyaning  asosiy  tushunchalari,  uning  maqsad  va  vazifalari,    rivojlanish 

bosqichlari, dorivor o‘simliklar soxasidagi ilmiy tekshirishlarning asosiy yo‘nalishlari; 

-

 

O‘zbekiston dorivor o‘simliklar xom ashyosi  bazasi; dorivor o‘simlik mahsulotlari  va qisman hayvonlardan olingan dori vositalari nomenklaturasi va tasnifi; 

-

 dorivor o‘simlik mahsulotlarini tayyorlash asoslari; 

-

 dorivor  o‘simliklarning  kimyoviy  tarkibi  va  uning  ontogenezda  hamda  tashqi  omillar 

ta’sirida o‘zgarishi; 

-

 

dorivor  o‘simlik  mahsulotlarini  amaldagi  MX  asosida  qabul  qilish  va  taxlildan o‘tkazish tartibi; 

-

 dorivor  o‘simliklar  hamda  o‘simlik  va  qisman  xayvonlardan  olingan  dori  vositalaring 

tibbiyot amaliyotida qo‘llanilishi to‘g‘risida asosiy ma’lumotlar  haqida tasavvurga ega bo‘lishi;   

-

 

 dorivor o‘simliklarni morfologik   belgilari bo‘yicha aniqlash; -

 

dorivor o‘simlik mahsulotlarini makro-, mikroskopik va kimyoviy taxlil usullari; -

 

amaldagi  MX  asosida  dorivor  o‘simlik  mahsulotlarini  qabul  qilish  va  ularning  sifatini aniqlash uchun tovarshunoslik taxlil usullari; 

-

 dorivor  o‘simlik  mahsulotlarini  butun,  maydalangan,  kukun  xolida  aniqlash, 

shuningdek  dorivor  o‘simlik  briketlari,  yig‘malarni  taxlil  qilish  usullarini  bilishi  va  ulardan foydalana olishi

-

 dorivor o‘simlik mahsulotlarini tayyorlashni uyushtirish; 

-

 dorivor  mahsulotlar  tarkibidagi  asosiy  ta’sir  etuvchi  moddalar  (polisaxaridlar, 

vitaminlar,  efir  moylari,  iridoidlar,  alkaloidlar,  yurak  glikozidlari,  saponinlar,  oddiy  fenollar  va 

ularning  glikozidlari,  antratsen  unumlari,  oshlovchi  moddalar,    flavonoidlar,  kumarinlar,  yog‘, 

yog‘simon moddalar va boshqalar) ni sifat va miqdoriy taxlilini o‘tkazish;   

-

 

dorivor  o‘simlik  mahsulotlarini  qabul  qilish  va  ularning  sifatini  belgilovchi ko‘rsatkichlarini  amaldagi MX talablariga muvofiq aniqlash ko‘nikmalariga ega bo‘lishi kerak. 

 


 

39 


Fanning o’quv rеjadagi boshqa fanlar bilan o’zaro bog’liqligi va uslubiy jihatidan 

uzviyligi  

 

1.   Filosofiya 

Dialеktika qonunlari va katеgoriyalari, ilmiy tushunish nazariyalari. 2.   Botanika 

Fotosintеz xaqida tushuncha. 

Botanik mikrotеxnika asoslari. 

O’simlik ayrim qismlarining morfologiyasi. 

O’simlik xamma qismlarini mikroskopik tuzilishi. 

Uglеvodlar  (kraxmal,  inulin)ga,  yog’lar  va  efir  moylariga  xamda  yog’ochlangan  elеmеntlarga 

xos mikrokimyoviy rеaktsiyalar. 

Sistеmatika bo’yicha – asosiy oilalarga xos bo’lgan morfologik bеlgilar. 3. Biologik  kimyo 

Vitaminlar bo’limi. 4. Organik kimyo 

Quyidagi  organik  birikmalarni  kimyoviy  tuzilishi  va  xossalari,  ularni  taxlil  qilish  usullari  va 

ularga xos rеaktsiyalar: 

 

To’yingan va to’yinmagan uglеvodlar, poliеnlar.  

 Kislorod  saqlovchi  birikmalar  –  spirtlar,  aldеgidlar  va  kеtonlar,  fеnollar,  karbon  kislotalar; 

oddiy  va  murakkab  efirlar,  yog’lar  va  moylar;  oksikislotalar  -  ritsinol  kislota;  oksiaromatik 

kislotalar (fеnolkislotalar) - galla, digalla, dolchin, kumar, fеrul va boshqa kislotalar; uglеvodlar 

—  mono-di  va  oligosaxaridlar,  yuqori  poliozlar  -  kraxmal,  dеkstrin,  inulin,  pеktin  moddalar, 

o’simlik еlimi va shilliq moddalari, uron kislotalar. 

 

Siklopropan - prostaglandinlar xaqida tushuncha.  

Tеrpеn va tеrpеnoidlar. 

 

Yurak glikozidlar va saponinlar.  

Antraxinon va uning xosilalari: xrizatsin, alizarin, emodinlar. 

 

Olti  a'zoli  gеtеrotsikllar-piran,  pironlar,  bеnzopironlar,  xromon,    flavon,  kumarin  va  ularning xosilalari. 

 

Gеtеrotsiklik birikmalar: alkaloidlar va boshqalar.  5. Analitik kimyo 

 

Sifat  tahlili  bo’limi  bo’yicha:  asosiy  funktsional  gruppalar  saqlovchi  organik  birikmalarni aniqlash:  gidroksil,  karbonil,  karboksil,  atsil  va  boshqalar.  Organik  birikmalar  aralashmalarini 

ajratish usullari. 

 

Miqdoriy  tahlil  bo’limi bo’yicha: kislota — ishqor titrlash usuli (nеytrallash); oksidlanish-qaytarilish  titrlash  usullari  (oksidlanish  -  qaytarilish);  asboblar  yordamida 

bajariladigan  miqdoriy  tahlil  usullari:  polyarimеtriya,  rеfraktomеtriya,  kolorimеtriya,  foto-

elеktrokolorimеtriya,  spеktrofotomеtriya  (ko’rinuvchi  ultrabinafsha  va  infraqizil  spеktor 

oblastlarida),  nеfеlomеtriya,  fluorimеtriya,    atom-adsrobtsion  spеktoroskopiya  optic,   

xromatografik  usullari  va  ularni  o’simlik  moddalarini  miqdoriy  taxlilida  ishlatilishi: 

ionalmashinish, qog’oz, yupqa qavatli va kolonkali xromatografiya, gaz, gaz - suyuqlik va suyuq 

xromatografiyalari;  Mass-spеktromеtriya,  IK,  UB  va  YaMR-spеktroskopiyalar  xaqida 

tushuncha. 6. Fizika. 

 

Aniq tortish.  

Piknomеtr yordamida suyuqlik zichligini aniqlash. 

 

Ostvald viskozimеtri yordamida suyuqlik yopishqoqligini aniqlash.  

Moddalarning gigroskopikligi. Namlik va quritish. 

 

Optik  asboblar  va  ularning  ishlatilishi.  Bugеrt  –  Lambеrt  -  Bеr  qonuni.  Rеfraktomеtriya, polyarimеtriya, kolorimеtriya, nеfеlomеtriya, fluorimеtriya, lyuminеstsеnt taxlil. 

 

40 


 

UB - va IQ - spеktrlari yordamida spеktral taxlil 7. Farmatsеvtik kimyo 

O’simliklardan      olinadigan      dorivor      moddalar      va      prеparatlar  xossalarini  o’rganuvchi  va 

tahlil  qiluvchi bo’limlar: 

 

Tеrpеnoidlar.  

Alkaloidlar. 

 

Glikozidlar.  

Vitaminlar: askorbin kislota, rutin 8. Dorilar tеxnologiyasi 

Dorivor  o’simlik  va xayvon  mahsulotlaridan  olinadigan  prеparatlar  va  dori  turlarini  tayyorlash 

tеxnologiyasini o’rganuvchi bo’limlar: 

 

Damlama va qaynatmalar. Shilliq eritmalar.  

Nastoyka va ekstraktlar. 

 

Xushbo’y suvlar va siroplar.  

Novogalеn prеparatlar. 

 

Tibbiyot moylari.  

Biogеn stimulyator prеparatlari. 9. Mikrobiologiya 

O’simlik antibiotiklari xaqida tushuncha, ayniqsa gulli o’simliklar antibiotiklari - fiton- tsidlar va 

ular asosida olinadigan dorivor prеparatlar.  

10. Lotin tili 

Dorivor o’simlik, oilasi  va dorivor  mahsulotlarini lotin tilida to’g’ri nomlay bilish va yozish. 

 

Fanni o`qitishda zamonaviy axborot va pedagogik texnologiyalar 

 

O`quv  jarayoni  bilan  bog`liq  ta`lim  sifatini  belgilovchi  holatlar  quydagilar:  yuqori  ilmiy- pedagogik  darajada  dars  berish,  muammoli  ma`ruzalar  o`qish,  darslarni  savol  -  javob  tarzida 

qiziqarli tashkil qilish, ilg`or pedagogik   texnologiyalar va multimedia vositalaridan foydalanish, 

tinglovchilarni  undaydigan,  o`ylantiradigan  muammolarni  ular  oldiga  quyish,  talabchanlik, 

tinglovchilar bilan individual ishlash, erkin muloqot yuritishga, ilmiy izlanishga jalb qilish. 

 

“Farmakognoziya” kursini loyihalashtirishda quydagi asosiy konseptual yondashuvlardan foydalaniladi: 

Shaxsga  yo`naltirilgan  ta`lim.  Bu  talim  o`z  mohiyatiga  ko`ra  talim  jarayoning  barcha 

ishtirokchilarini 

to`laqonli 

rivojlantirishni 

ko`zda 

tutadi. 


Bu 

esa 


ta`limni 

loyihalashtirilayotganda,  albatta  ma`lum  bir  ta`lim  oluvchining  shaxsini  emas,  avvalo, 

kelgusidagi  mutahasislik  faoliyati  bilan  bog`liq  o`qish  maqsadlaridan  kelib  chiqqan  holda 

yondoshilishni nazarda tutadi. 

 

Tizimli  yondashuv.  Ta`lim  tehnologiyasi  tizimning  barcha  belgilarini  o`zida  mujassam 

etmog`I  lozim:  jarayonning  mantiqiyligini,  uning  barcha  bo`g`inlarini  uzaro  bog`langanligi 

yahlitligi. 

 

Faoliyatga  yunaltirilgan  yondashuv.  Shaxsning  jarayonli  sifatlarini  shahkllantirishga 

ta`lim  oluvching  faoliyatini  aktivlashtirish  va  intinsevlashtirish,  o`quv  jarayonida  uning  barcha 

qobiliyatlari va imkoniyatlari, tashabbuskorligini ochishga yunaltirilgan ta`limni ifodalaydi. 

 

Dialogik  yondashuv.  Bu  yondashuv  o`quv  munosabatlarini  yaratish  zaruriyatini 

bildiradi. Uning natijasida shaxsning o`z – o`zini faollashtirishi va o`z- o`zini ko`rsata olish kabi 

ijodiy faoliyati kuchayadi. 

 

 Hamkorlikdagi  ta`limni  tashkil  etish.  Demokratik  tenglik,  ta`lim  beruvchi  va  ta`lim 

oluvchi  faoliyat  mazmunini  shakllantirishda  va  erishilgan  natijalarni  baholashda  birgalikda 

ishlashni joriy etishga e`tiborni qaratish zarurligini bildiradi. 

 

Muammoli  ta`lim.  Ta`lim  mazmunini  muammoli  tarzda  taqdim  qilish  orqali  ta`lim 

oluvchi  faoliyatini  aktivlashtirish  usullaridan  biri.  Bunda  ilmiy  bilimni  obektiv  qarama  –  

41 


qarshiligi  va  uni  hal  etish  usullarini,  dialektik  mushohadani  shakllantirish  va  rivojlantirishni, 

amaliy faoliyatga ularni ijodiy tarzda qo`llashni mustaqil ijodiy faoliyati ta`minlanadi. 

 

Axborotni  taqdim  qilishni  zamonaviy  vositalari  va  usullarini  qo`llash  -  yangi 

kompyuter va axborot tehnologiyalarni o`quv jarayoniga qo`llash. 

 

O`qitishning  usullari  va  texnikasi.  Ma`ruza  (kirish,  mavzuga  oid,  vizuallash), 

muammoli ta`lim, keys-stadi, pinbord, paradoks  va loyihalash usullari, amaliy ishlar. 

 

 O`qitishni  tashkil  etish  shakllari.  Diologik,  polilok,  muloqot  hamkorlik  va  o`zaro 

hamkorlikka asoslangan frontal, kollektiv va guruh. 

 

O`qitish  vositalari.  O`qitishning  ananaviy  shakllari  (darslik,  ma`ruza  matni)  bilan  bir 

qatorda- kompyuter va axborot texnologiyalari. 

 

Kommunikatsiya  usullari.  Tinglovchilar  bilan  operativ  teskari  aloqaga  asoslangan 

bevosita o`zaro munosabatlar. 

 

Teskari aloqa usullari va vositalari: kuzatish, blist-so’rov, oraliq va joriy, yakunlovchi 

nazorat natijalarini tahlili asosida o`qitish diagnostikasi. 

 


Katalog: library -> books -> majmua obshiy -> fkg
fkg -> Toshkent farmatsevtika instituti farmakognoziya kafedrasi "botanika" fanidan o
majmua obshiy -> Toshkent farmatsevtika instituti ijtimoiy fanlar kafedrasi t
majmua obshiy -> Toshkent farmatsevtika instituti farmakologiya va klinik farmatsiya
majmua obshiy -> Toshkent farmasevtika instituti farmakologiya va klinik farmatsiya kafedrasi
majmua obshiy -> “Fizika, matematika va axborot texnologiyalari” kafedrasi
fkg -> Toshkent farmatsevtika instituti farmakognoziya kafedrasi "botanika" fanidan o
fkg -> O`zbеkiston rеspublikasi oliy va o`rta maxsus ta`lim vazirligi sog`liqni saqlash vazirligi toshkеnt farmatsеvtika instituti
fkg -> O’zbеkiston Rеspublikasi Soqliqni Saqlash Vazirligi Toshkеnt farmatsеvtika instituti Farmakognoziya kafеdrasi

Download 5.28 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   61
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling