O’zbеkiston rеspublikasi oliy va o’rta maxsus ta'lim vazirligi toshkеnt arxitеktura qurilish instituti


Download 1.51 Mb.
Pdf ko'rish
bet6/7
Sana08.11.2017
Hajmi1.51 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

7. Moddiy  nuqta  va  m

е

xanik sist

е

ma uchun kin

е

tik en

е

rgiyaning 

o’zgarishi xaqidagi t

е

or

е

ma. 

 

Moddiy  nuqtaning  kin

е

tik  en


е

rgiyasi  d

е

b,  nuqta  massasining  tе

zligi 


kvadratning ko’paytmasining yarmini aytiladi, yani  

2

2mv

T

=

    Faraz qilaylik, 1

t

  paytda  nuqta 

1

M

da    va    uning  t

е

zligi   


2

1

tV

  paytda 

е

sa  nuqta 2

M

da  va 


uning    t

е

zligi   2

V

  bo’lsin.  M  nuqtaning  istalgan  xolati,   V

  esa  M  nuqtadagi 

t

е

zligi.  0 – yoyaviy koordinataning  xisoblash boshi  OM = S  -  xarakat  qilayotgan 

nuqtaning  yoyaviy koordinatasi  ( 41 – rasm ). n

F

F

F

....,


,

2

1 - moddiy nuqtaga  

tasir etuvchi  kuchlar  F

 esa ularning t

е

ng tasir etuvchisi.  

41 –rasm 

 

Nuqtaning  xarakatida  vaqt  o’zgarishi  bilan  uning  kinе

tik    en

е

rgiyasi    xam o’zgaradi  va bu o’zgarish quyidagi t

е

nglik bilan aniqlanadi:   

66

                                     α

cos


)

2

(2

Fds

mv

d

=

                                ( 4.36 ) Bu y

е

rda F

α kuch v

е

ktori bilan xarakat   yo’nalish orsidagi  burchak, ds

  -  nuqtaning 

е

l

еm

е

ntar ko’chishi  (4.46)  –  tе

nglik  diff

е

r

еntsial ko’rinishda 

moddiy  nuqta  uchun  kin

е

tik    enе

rgiyaning  o’zgarishi  xaqidagi  teoremani 

ifodalaydi.  Moddiy    nuqtaning    kin

е

tik  enе

rgiyasining  diff

е

r

еntsiali  shu 

nuqtaga qo’yilgan kuchlarining el

е

m

еntar ishiga t

е

ng bo’ladi.  (4.36)  –  t

е

nglikni  xar  ikkala  tomonini  nuqtaning 2

1

ваM

M

    xolatlarga 

t

е

gishli bo’lgan chе

garalarda  int

е

grallasak, quyidagini xosil qilamiz:                                                 

.

22

2

12

2

Amv

mv

=                                          (4.37) 

                                                                                     

 

Bu  y


е

rda   


)

(

12

t

t

A  vaqt  oralig’ida    nuqtaga  tasir  etuvchi  kuchlarning 

bajargan  to’la ishi, 

2

2

22

t

mv

 paytda nuqtaning kinе

tik en


е

rgiyasi, 

1

2

12

t

mv

   (4.37)    -  t

е

nglik    biror  chе

kli  vaqt  oralig’ida    moddiy  nuqta  uchun  kin

е

tik 


en

е

rgiyaning  o’zgarishi  xaqida  tе

or

еmani  ifodalaydi:  biror  ch

е

kli  vaqt oralig’ida  (  biror  ko’chishda  )  moddiy  nuqtaning  kin

е

tik    enе

rgiyasining 

o’zgarishi  nuqtaga  tasir  etuvchi  barcha    kuchlarning  ana  shu  vaqt 

oralig’idagi ko’chishida  bajargan to’la ishiga t

е

ng bo’ladi. Agar kuchlarning bajargan  ishi  musbat  bo’lsa 

1

2V

V

>

  bo’ladi,  yani  nuqtaning  kinе

tik  


en

е

rgiyasi  oshadi  agar  kuchlarning    bajargan  ishi    manfiy  bo’lsa 1

2

VV

<

 

bo’ladi,  yani  nuqtaning  kinе

tik 


е

n

еrgiyasi  kamayadi.  Bu  t

е

orе

mani  erksiz 

nuqtaning    xarakati  uchun    qo’lashda nuqtani  bog’lanishlardan   ozod  qilib, 

bog’lanishlarning tasirini t

е

gishli r


е

aktsiya kuchlari  bilan almashtirish k

е

rak 


U vaqtda to’la  A  ish  qatoriga r

е

aktsiya kuchlarining ishi  xam kiradi.  (4.36) – t

е

nglikni quyidagi ko’rinishda yozish mumkin  

                                            N

mv

dt

d

=

22

                                   

 

( 4.38 ) Bu  y

е

rda  N  –  nuqtaga  ta'sir  etuvchi  kuchlarning  quvvati.  Shunday  qilib, nuqtaning  kin

е

tik  enе

rgiyasining  vaqtga  nisbatan  xosilasi,  nuqtaga  ta'sir 

etuvchi kuchlarning quvvatiga t

е

ng bo’ladi. Moddiy nuqtalar sist

е

masining kinе

tik en


е

rgiyasi d

е

b sist


е

ma nuqtalarining 

kin

е

tik enе

rgiyalarining yig’indisiga aytiladi, ya'ni  

                                               

Т

==

n1

k

kk

2

vm

                                      (4.39)  

67

Masalalarni yе

chishda qattik jismning turli xarakatlarida kin

е

tik en


е

rgiyasini 

xisoblash zarur bo’ladi, chunki ko’pincha m

е

xanik sistе

ma qattik jismlar 

to’plamidan iborat bo’ladi. 

Qattik jismning ilgarilama xarakatda kin

е

tik en


е

rgiya quyidagi formuladan  

topiladi: 

                               

2

c

lgi

Mv

21

T

=                                               (4.40) 

Bu y


е

rda M-qattiq jismning massasi V

с

 – jism massalar markazining tе

zligi. 


Qo’zg’almas  o’q  atrofida  aylanuvchi  qattiq  jismning  kin

е

tik  enе

rgiyasi 


quyidagi formula bo’yicha aniqlanadi: 

 

                               2

2

1ω

z

ayl

J

T

=

                                                  (4.41) Bu y

е

rda Jz

 –aylanish o’qiga nisbatan qattiq jismning in

е

rtsiya momе

nti. 


ω

 –jismning burchak t

е

zligi. 


Qattik  jismning  t

е

kis  parallе

l  xarakatida  uning  kin

е

tik  en


е

rgiyasi  quyidagi 

formula bo’yicha aniqlanadi:  

   


                 

Т

т.

п2

c

Mv2

1

22

1

ωz

J

+

                                                (4.42) Bu  y

е

rda  ½  MVc

2

  –jismning  massalar  markazi  bilan  birgalikda  ilgarilanma xarakatdagi  kin

е

tik  enе

rgiyasi  ½  J

c2

 

ω2

  –  massalar  markazidan  o’tuvchi 

o’qga nisbatan in

е

rtsiya momе

nti.  


Sist

е

maning  xarakatida  vaqt  o’zgarishi  bilan  uning  kinе

tik  en


е

rgiyasi 


o’zgaradi  va  bu  o’zgarish  diff

е

rе

ntsial  ko’rinishda  quyidagi  t

е

nglik  Bilan aniqlanadi: 

                                      dT= dA

e

+dA


i                                           

                      (4.43) 

Bu y

е

rda d Ao

 –sist


е

maga ta'sir etuvchi tashqi kuchlarning el

е

m

еntar ishid 

A– sist

е

maga ta'sir etuvchi ichki kuchlarning elе

m

еntar ishi. 

Biror  ch

е

kli  ko’chishda  sistе

maning  kin

е

tik  en


е

rgiyasining  o’zgarishi 

quyidagi t

е

nglik bilan ifodalanadi :  

                                         

Т

2

-T1

=A

e+A

i

                                               (4.44) Bu y

е

rda T–  sist


е

maning birinchi xolatdagi kin

е

tik en


е

rgiyasi  

              T

2

 -  sistе

maning ikkinchi xolatdagi kin

е

tik en


е

rgiyasi 


Shunday  qilib,  sist

е

maning  biror  ko’chishda  kinе

tik  en


е

rgiyasining  

68

o’zgarishi,  sistе

maga  ta'sir  etuvchi  tashqi  va  ichki  kuchlarning  ana  shu 

ko’chishda  bajargan 

To’la ishiga t

е

ng bo’ladi. Qattik jism uchun ichki kuchlarning bajargan to’la ishi no’lga t

е

ng, ya'ni А

i

=0 shuning uchun qattik jism uchun (4.44) – t

е

nglik quyidagicha yoziladi:                                                

Т

2-T

1

=Ae                                                                     

(4.45) 


1.  Masalalarni y

е

chishga oid mе

todik kursatmalar 

2.  Kin

е

tik  enе

rgiyaning  o’zgarishi  xaqidagi  t

е

or

еmani  qo’llab  masalalarni 

quyidagi tartibda y

е

chish tavsiya etiladi: 3.   Shaklda sist

е

maga ta'sir etuvchi tashqi kuchlar tasvirlanadi. 4.  Sist

е

ma nuqtalarining ko’chishlari ko’rsatiladi. 5.  Kuchlarning  el

е

mе

ntar  ishi,  ya'ni  sist

е

ma  nuqtalarining  elе

m

еntar 

ko’chishlarida  barcha  kuchlarning  bajargan  el

е

m

еntar  ishlarining  yig’indisi 

xisoblanadi. 

6.  Sist

е

ma  nuqtalarining  chе

kli  ko’chishlarida  barcha  kuchlarning  bajargan 

to’la ishlarining yig’indisi xisoblanadi. 

7.  Sist


е

maning kin

е

tik en


е

rgiyasini shu sist

е

maga kirgan jismlarning kinе

tik 


en

е

rgiyalarining arifmе

tik yig’indisi kabi xisoblash k

е

rak. 


8.  Kin

е

tik  enе

rgiya  va  kuchlarning  bajargan  ishlarning  qiymatini  kin

е

tik 


en

е

rgiyaning  o’zgarishi  xaqidagi  tе

or

еmani  ifodalaydigan  t

е

nglikka  ko’yib, shu t

е

nglikdan izlanayotgan noma'lumni topish kе

rak.  


 

     1-masala. 

42 a – rasmda ko’rsatilgan sist

е

ma tinch turgan xolatidan А

 va 


В

 yuklarning 

og’irlik  kuchlari  ta'siridan  xarakatga  k

е

ltiriladi.  Qo’zg’almas  L  bloka qo’yilgan  M  mom

е

nt  sistе

maga  qarshilik  ko’rsatadi. 

В

  yuk  gorizontal  bilan  α

    burchak  xosil  qiluvchi  qiya  t

е

kislikka  qo’yilgan.  Yuk  bilan  qiya  tе

kislik 


orasidagi  sirg’anib  ishqalanish  koeffitsi

е

nti  f,  K  va  L  bloklarning  og’irligi   Р

 

ga tе

ng. 


А

 yukning t

е

zlanishi aniqlansin. Yechish.  Faraz  qilaylik, 

А

  yuk  pastga  tushadi.  bloklarning  radiuslarini  R bilan b

е

lgilaymiz. Sistе

maga ta'sir etuvchi tashqi kuchlar: 

А

 va 


В

 yuklarning 

og’irlik kuchlari, K, L bloklarning og’irlik kuchlari , qiya t

е

kislikning N normal r

е

aktsiyasi,  F             В

  yuk  bilan  qiya  t

е

kislik  orasidagi  sirg’anib  ishqalanish kuchi, R

1

  R2

  -L  blok o’qi r

е

aktsiyasining tashkil etuvchilari, Т

 – 


РЕ

 ipning 


r

е

aktsiyasi, M – qarshilik ko’rsatuvchi momе

nt. 


K blokning 

С

 og’irlik markaziga vе

rtikal bo’ylab pastga yo’nalgan el

е

m

еntar 

dx ko’chishni b

е

ramiz. 


 

69

Bu  vaqtda K blok soat strе

lkasi yo’nalishida el

е

m

еntar burchakka buriladi, 

K  blok  t

е

kis  parallе

l  xarakat  qiladi,  uning  t

е

zliklarinig  oniy  markazi  ipning chap  tomonining  blok  gardishi  bilan  urinish  nuqtasida  bo’ladi.  U  xolda  K 

blok gardishida yotgan D nuqtaning ko’chishi 2dx ga t

е

ng bo’ladi.     (41b-rasm) 

Ip cho’zilmaydigan bo’lgani uchun, V yukning el

е

m

еntar ko’chishi  D 

nuqtaning el

е

m

еntar ko’chishiga, ya'ni 2dx  ga t

е

ng va qiya tе

kislik bo’ylab 

yuqoriga yo’nalgan, L blok esa soat str

е

lkasiga tе

skari yo’nalishida buriladi. 

 

42-a rasm  

Sist


е

maga ta'sir etuvchi tashqi kuchlarning bajargan el

е

m

еntar ishini 

hisoblaymiz. 

 

42-b   rasm  

70

 .

2

sin.

.

21

2

pdxdA

dx

a

p

dA

dx

p

dA

dA

dA

dA

dA

dA

dA

dA

dA

dA

dA

dA

K

b

a

K

B

A

p

b

P

A

P

M

Fe

R

R

T

N

p

p

p

p

==

=+

+

++

+

++

+

+=

 

.0

=

Lp

dA

     chunki L blok qo’zgalmas,  

.

0

=T

dA

  chunki ipning T

  r


е

aktsiyasi  

t

е

zliklarning  P oniy  markaziga qo’yilgan,  0

=

NdA

 

.0

1

=R

dA

 

02

=

RdA

 

1(R

 

va 2

R

 

kuchlarning qo’yilgan 

nuqtasi 


qo’zg’almas,) 

.

2cos

dx

f

P

ds

F

dA

B

B

t

F

t=

=α

 

LM

Md

dA

ϑ=

El

еm

е

ntar  ishlarning  qiymatini  (  1  ) – formulaga qo’yamiz:  

                                     L

B

B

A

Md

dx

fcjs

P

Pdx

dx

P

dx

P

dA

ϑ

αα+

=2

sin


2

 

                                     ( 2 )

 

                                                        R

dx

d

L

2

=ϑ

, bo’lgani uchun    

         

R

dx

M

dx

f

P

Pdx

dx

P

dx

P

dA

B

B

A

2

cos2

sin


2+

=α

α

                                                                     

(3)


  

bo’ladi. Sist

е

mani kin


е

tik en


е

rgiyasini hisoblaymiz  L

K

B

A

T

T

T

T

T

+

++

=

                                                                                                                                                             

 

( 4) 

A  yukning  t

е

zligini    V    bilan    bе

lgilaymiz.  K  blokning  t

е

zlik-larining  oniy markazi  P  nuqtada,  shuning  uchun   

V

V

D

2

=    Ip  cho’zilmaydigan  bo’lgani 

uchun B yukning t

е

zligi D nuqtaning tе

zligiga t

е

ngdir, ya'ni                                                     

V

2V

B

= 

K  blokning  oniy  burchak  t

е

zligi         ,

R

vR

v

ck

=

=ω

  L    blokning  burchak 

t

е

zligi esa       ,

R

v2

R

vB

L

==

ω

 bo’ladi. А

 va 


В

 yuklar ilgarilama xarakat qiladi, shuning uchun  

,

v

gP

2

1T

2

A=

,

v4

g

P2

1

T2

B

B=

,

vg

P

22

B

= 

K blok t


е

kis parall

е

l xarakat qiladi. u vaqtda  2

k

c2

c

KJ

2

1Mv

2

1T

ω

+=

 


 

71

RV

,

g2

PR

J,

g

pM

K

2C

=

ω=

=

 bo’lgani uchun  2

K

vg

p

43

T

=  bo’ladi. 

L blok qo’zg’almas  o’q atrofida aylanma  xarakat qiladi. U vaqtda  

2

4

42

1

ωo

L

J

T

=

  bo’ladi. R

v

g

PR

J

o

2

.2

4

2=

=

ωbo’lgani uchun. 

2

Lv

g

pT

=

 bo’ladi. .

,

,,

L

K

B

A

T

T

T

T

larning  topilgan  qiymatlarini  (4)  formulaga  qo’ysak,  sist

е

mani 


kin

е

tik enе

rgiyasi topiladi. 

 

.

vg

4

P7

P

8P

2

)P

4

P3

P

8P

2

(g

4

vv

g

Pv

g

P4

3

vg

P

2v

g

P2

1

T2

B

AB

A

22

2

2B

2

A+

+

=+

+

+=

+

++

=

sistе

maning  kin

е

tik 


е

n

еgiyasining  o’zgarishi  xaqidagi  t

е

orе

mani  quyidagi 

ko’rinishida yozamiz:                

.

dtdA

dt

dT

=

                                (6)                                                   

T va  dA larning qiymatlarini  ( 5 ) va ( 3 ) dan ( 6 ) –t

е

nglikka  qo’yamiz:  .

dt

dx)

R

M2

cos


f

P

2P

sin


P

2

P(

)

vg

4

P7

P

8P

2

(dt

d

BB

A

2B

Aα

+α

=+

+

                yoki .

V

)R

M

2cos

f

P2

R

sinP

2

P(

vw

g2

P

7P

8

P2

B

BA

B

Aα+

α=

+

++

               

  

(7) 


( 7 ) –t

е

nglikdan A yukning tе

zlanishi topiladi: 

                 

.

78

2

)2

)

cos(sin

2

(2

g

P

P

P

R

M

P

f

P

P

W

B

A

B

A

+

++

+=

αα

                                ( 8 ) 

 

2 - Masala M

е

xanik  sistе

ma  o’g’irlik kuchlar tasiridan  tinch  xolatdan xarakatga  k

е

ladi. 


D  jism  qiya  t

е

kislik  bo’ylab  sirg’anmasdan  yumalaydi.    D  jism  bilan  qiya t

е

kislik  orasidagi  yumalanib  ishqalanish  kuchini  hisobga  olib,  boshqa qarshilik  kuchlari  va  iplarining  og’irligini  hisobga  olmay  va  iplarni 

cho’zilmaydigan  d

е

b  faraz  qilib,  A  yukning  S  yo’lini  bosgandan  kе

yingi 


t

е

zligi aniqlansin. (43- rasm) B

е

rilgan:   PA

     -  A yukning og’irligini,  

72

                    PB

     -  barabanning og’irligi,  

  

 

  Р

Е

     -  Е

 blokning og’irligi, 

                    P

D

    - D jismning  og’irligi                     f

K

     -yumalanib ishqalanish koeffitsiе

nti, 


        BX

ρ

g

еom

е

trik o’qiga nisbatan V barabanning inе

rtsiya  - radiusi, 

         r

B

=0.5RB, 

             r

B

=r

ED    va      E  silindrlarni bir jinsli t

е

kis qoplangan silindrlar dе

b faraz qilinsin.  

                           43-rasm                          

Yechish.  A  jism  pastga  karab  ko’chganda  V  baraban  soat  str

е

lkasi 


yo’nalishiga  qarshi 

Е

  blok  Bilan,  D  silindr  esa  soat  strе

lkasi  yo’nalishida 

buriladi. Sist

е

ma kinе

tik en


е

rgiyasining o’zgarishi xaqidagi t

е

or

еmani ch

е

kli ko’rinishda yozamiz: 

                                   

Т

-

Т0

 = 


А

е

+А

i

                                                           (1) bu y

е

rda Т

 – 


А

 yuk S yo’lni bosgan paytdagi sist

е

maning kinе

tik en


е

rgiyasi; 

Т

0

  –sistе

maning  boshlang’ich  paytdagi  kin

е

tik  en


е

rgiyasi; 

А

е

  –sistе

maga  


ta'sir  etuvchi  tashqi  kuchlarning  bajargan  to’la  ishi; 

А

i  –sist

е

maga  ta'sir etuvchi ichki kuchlarning bajargan to’la ishi  B, D, E jismlarni o’rab olgan va 

A  yukni  xarakatga  k

е

ltiradigan  ip  cho’zilmaydi  va  sistе

maning  xarakatida 

tarang  qilib  tortilgan  xolatda  bo’lgani  uchun,  sist

е

maga  ta'sir  etuvchi  ichki kuchlarning  bajargan  to’la  ishi  nolga  t

е

ng,  ya'ni А

i=0


  Boshlang’ich  paytda 

sist


е

ma  tinch  xolatda  turgan,  shuning  uchun 

Т

0

=0  (1)  –tе

nglik  quyidagi 

ko’rinishda yoziladi: 

                                      

Т

=

Ае

                                                                    (2) 

Sist

е

maga ta'sir etuvchi tashqi kuchlar: P

A

     -  A yukning og’irlik kuchi, PB

     - 


В

  barabanning og’irlik kuchi, 

Р

Е

     -  Е

 blokning og’irlik kuchi, P

D

    - Dt silindrning  og’irlik kuchi, Ft

- t silindr va 

qiya  t

е

kislik  orasidagi  ishqalanish  koeffitsiе

nti,  N  –qiya  t

е

kislikning  normal r

е

aktsiyasi, R1

,R

2 – 0

nuqtadagi rе

aktsiyaning tashkil etuvchilari,  Q

1

,Q

2, - 

0

2  nuqtadagi  r

е

aktsiyaning  tashkil  etuvchilari.  Shaklda  jismlarning ko’chishlarini ko’rsatamiz. 

S – A  jismning ko’chishi,  

,

B

B

ϕ,

E

E

ϕ,

D

D

ϕ jismning burchakli ko’chishi, 

S

1-D jism massalar markazining ko’chishi. 

Sist


е

maning kin

е

tik en


е

rgiyasini xisoblaymiz. 

                              

Т

=Т

А

+Т

В

+Т

Е

+Т

                                                          (3) A jism ilgarilanma xarakat qiladi, shuning uchun  

 

73

                            Т

А

=2

A

Av

g

P2

1

  V jism qo’zg’almas o’q atrofida aylanadi, uning kin

е

tik enе

rgiyasi t

е

ng 


                                

g

PJ

,

Rv

тенг


га

;

0J

2

1T

B

2BX

0

BA

B

2B

1

B1

ρ

==

ω

ω=

 

bo’lgani uchun      2

2

22

A

B

x

B

B

B

V

R

g

P

T

ϑ

=  

 

Е  jism   

2

0nuqtadan  o’tuvchi  qo’zg’almas  o’q  atrofida    aylanadi, 

d

еmak

 

,4

2

12

1

22

2

22

2

22

v

R

r

g

P

R

V

J

J

T

B

E

E

B

A

O

E

O

E

=

==

ω

 chunki         r

E

=rB

=0.5R


B

            

u xolda 

                   T

E

=

2A

E

vg

16

P 

D jism t


е

kis parall

е

l xarakat qiladi, shuning uchun                               T2

D

02

0

D3

3

J2

1

vg

2

Pω

+

  

V

03       va  

D

ω

  larni aniqlaymiz Aniqki,     

,

BE

E

EM

R

21

r

vω

=ω

=

 B

A

BE

R

v=

ω

=ω

                                 u xolda 

,

2

vR

2

1R

v

vA

B

BA

M

==

                             4

v

v2

1

vA

M

03

=

= 

P nuqta D jismning t

е

zliklari oniy markazidir, shuning uchun   

74

                                      D

A

DM

D

R4

v

R2

v

==

ω

 u  vaqtda 

.

22

2

22

64

316

2

21

16

21

V

D

D

A

D

D

A

D

D

B

g

P

R

V

R

g

P

V

g

P

T

=+

=

    Ayrim  jismlarning  kinе

tik 


en

е

rgiyalarining topilgan qiymatlarini  ( 3 ) ga qo’yamiz: 2

A

DE

2

B2

BX

BA

2

AD

2

AE

2

A2

B

2BX

B

2A

A

V)

P

3P

4

RP

32

P32

(

g64

1

V64

P

3V

g

16P

V

Rg

2

PV

g

2P

T

++

ρ

+=

+

+ρ

+

=  Shunday qilib 

2

AD

E

2B

2

BXB

A

V)

P

3P

4

RP

32

P32

(

g64

1

T+

+

ρ+

=

                           

(4)


 

Sist


е

maga  tasir  etuvchi  tashqi    kuchlarning  bajargan  to’la  ishini  

xisoblaymiz. 

).

(2

1

21

τ

FA

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

C

D

E

B

A

M

P

N

Q

Q

R

R

P

P

P

e

+

++

+

++

+

++

+

= 

0

,=

=B

A

P

A

P

A

S

P

A

 (

10

nuqta qo’zg’almas),  

0

=

EP

A

 ( 


2

0

nuqta qo’zg’almas), 0

2

12

1

==

=

=Q

Q

R

R

A

A

A

A

    ( 


2

1

0.

0

  nuqtalar  qo’zg’almas  ) 0

=

NA

  ( 


N

 

хarakat 

yo’nalishiga    tik  ) 

.

sin


1

α

SP

A

D

P

D

=  Chunki   

S

41

v

r2

1

S2

1

SB

E

21

=

==

,  undan 

.

0

)(

,

4sin

==

τ

αF

A

S

P

A

D

P

D

   


D

D

kM

v

cosP

f

AC

α=

  lе

kin   


D

D

1D

R

4S

R

Sv

=

=    

d

еmak 

.

cos4

s

R

fk

P

A

D

D

M

C=

α

 Bajarilgan   ishlarning  topilgan  qiymatlarini ( 5 ) t

е

nglikka qo’ysak  quyidagi  xosil bo’ladi:  s

R

fk

P

s

P

s

P

A

D

D

D

A

e

4

cos4

sin


α

α=

                                                                    (6)   Т

 va 


А

E

larning qiymatini  (4) va (6)lardan (2)ga qo’yamiz:  

)].

cos


(sin

4

[4

)

34

32

32(

64

12

2

2α

α

ϑD

D

A

A

D

E

B

BX

B

A

R

fk

P

P

s

V

P

P

R

P

P

g

+=

+

++

  (  7  )  –t

е

nglikdan A yukning  t

е

zligini aniqlaymiz:   

.

P3

P

4R

P

32P

32

sg)]

cos


R

fk

(sinP

P

4[

4

VD

E

2B

2

BxB

A

DD

A

A+

+

ρ+

α+

α=

        


 

Mavzuni mustaxkamlash uchun IX-ilovadagi masalalarni mustaqil y

е

chishni 


tavsiya etamiz. 
1   2   3   4   5   6   7
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling