O’zbеkiston rеspublikasi oliy va o’rta maxsus ta'lim vazirligi toshkеnt arxitеktura qurilish instituti


 Qattik jismning o’q atrofida aylanma xarakat


Download 1.51 Mb.
Pdf ko'rish
bet5/7
Sana08.11.2017
Hajmi1.51 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

 

5. Qattik jismning o’q atrofida aylanma xarakat  

diff

е

r

е

ntsial t

е

nglamasi. 

 

Qattik jism qo’zg’almas Z o’q atrofida ω

 burchak t

е

zlik bilan aylanadi.  (38-rasm) 

F

1, F

2

,…, F n

 –jismga ta'sir etuvchi b

е

rilgan kuchlar.  

38- rasm 

M

е

xanik sistе

maning o’qiga nisbatan kin

е

tik mom


е

ntining o’zgarishi 

xaqidagi t

е

orе

ma quyidagi t

е

nglama bilan ifodalanadi:  

)

(1

e

k

n

k

z

z

F

m

dt

dK

==

 

qo’zg’almas o’q atrofida aylanuvchi qattik jismning kinе

tik mom


е

nti quyidagi 

t

е

nglama bilan ifodalanadi  K

z

 = Jz

ω

dtd

J

z

ϕ

2=

 

U xolda  2

2

dtd

J

dt

dK

z

z

ϕ

= 

D

еmak    

 

58

                                =

2

2dt

d

J

z

ϕ

)(

1

ek

n

k

z

F

m

=                                             (4.35) 

(4.35) – t

е

nglama qattiq jismning qo’zg’almas o’q atrofida aylanma xarakat diff

е

rе

ntsial t


е

nglamasi bo’ladi. 

         Agar 

)

(1

e

k

n

k

z

F

m

==0     bo’lsa, 

=

ε0

2

2=

dt

d

ϕ

                      va         ω

=const       bo’ladi,  ya'ni  jismning  xarakati  t

е

kkis 


aylanma xarakatdir. 

 

           Agar    )

F

(m

e

kn

1

kz

= = const     bo’lsa, 

 

=ε

 const   bo’ladi, ya'ni jismning xarakati t

е

kkis o’zgaruvchan xarakatdir. (4.35) –t

е

nglamadan foydalanib quyidagi masalalarni yе

chish mumkin: 

1. Jismning aylanma xarakat qonuni 

)

(tf

=

ϕ va uning in

е

rtsiya momе

nti J


b

еrilganda,  jismga  ta'sir  etuvchi  tashqi  kuchlarning  bosh  mom

е

ntini aniqlash. 

 

ez

M

=

=2

2

dtd

J

z

ϕ

 Jz

)

(tf

′′

 2.Jismga  qo’yilgan  tashqi  kuchlar, 

0

ϕ  va 

ω

0  boshlang’ich  shartlar 

b

еrilganda jismning aylanma xarakat qonuni 

)

(tf

=

ϕ 

 

1-Masala.  

Og’irlik 

Р

, uzunligi 2l va balandligi h bo’lgan bir jinsli to’g’ri burchakli АВДЕ

 

plastinka АВ

  tomonidan  o’tuvchi  v

е

rtikal  o’q  atrofida  aylanadi.(39-rasm). Plastinka  aylanganda  unga  xavo  qarshilik  ko’rsatadi.  Plastinkaning 

el

еm

е

ntar  bo’lagiga  qo’yilgan  qarshilik  kuchi  elе

m

еntar yuzaga  va  xarakat 

t

еzligining  kvadratiga  proportsional  bo’lib,  plastinkaning  t

е

kisligiga  tik yo’nalgan,  proportsionallik  koeffitsi

е

nti α

  ga  t


е

ng.  Plastinkaning  burchak 

t

е

zligi ω

1

  dan ω

2  


gacha kamayish T vaqt oralig’i topilsin. 

Yechish. 

Qattik jismning qo’zg’almas o’q atrofida aylanma xarakat diff

е

rе

ntsial 


t

е

nglamasi (4.35) dan foydalanamiz.  

59

                                 =

2

2dt

d

J

z

ϕ

)F

(

me

k

n1

k

z=

                                         (1)  

 

  

39 – rasm 

 

Plastinkaning z o’qiga nisbatan inе

rtsiya mom

е

ntini (4.7) Gyuygе

ns-


Sht

е

ynе

r t


е

or

еmasidan aniqlaymiz: 

J

z=J

cz2


+Md

2

 Bu  y

е

rda  Jcz2 

  -  plastinkaning  massalar  markazidan  o’tuvchi  va  b

е

rilgan 


o’qga  parall

е

l  bo’lgan  o’qga  nisbatan  inе

rtsiya  mom

е

nti.  Uni  quyidagi formuladan aniqlaymiz: 

 

Jcz2 

23

1

Ml

 

d= o’qlar orasidagi masofa. U xolda  

J

z=

2

31

Ml

+

2Ml

=

23

4

Ml

 

 

Plastinkaga qo’yilgan tashqi kuchlar: Р

-plastinkaning og’irligi , 0 podpyatnik 

va 

К

  podshipnikning  rе

aktsiyalari,  xavoning  qarshilik  kuchi  (39-rasm). 

Р

 

kuch va tayanch rе

aktsiyalarining z o’qiga nisbatan mom

е

ntlari no’lga tе

ng. 


 

60

Xavo bosim kuchining z o’qiga nisbatan М

z

 bosh momе

ntini xisoblaymiz. 

Plastinkada 

dF=hd


а

 

 el

е

mе

ntar 


yuzachani 

ajratamiz. 

Yuzacha 

nuqtalarining  t

е

zliklari  v=ω

a  ga  t


е

ng.  El


е

m

еntar  yuzachaga  qo’yilgan 

xavoning bosim kuchi.  

 

da

a

h

dQ

2

2αω

=

 bo’ladi. 

Bu kuchning z o’qiga nisbatan mom

е

nti aylanma xarakat yo’nalishiga t

е

skari yo’nalgan bo’lib, quyidagicha aniqlanadi: da

a

hadQ

dM

32

e

zαω

==

 Bu ifodani int

е

grallasak, xavo bosim kuchining bosh momе

nti topiladi: 

 

4

22

0

42

3

20

2

44

l

h

a

h

da

a

h

M

l

l

e

z

ω

ααω

ω

α==

= 

 J

z

 va M


e

z

 larning qiymatini (1) –t

е

nglikka qo’yamiz: 3

4

 M2

 2

2

dtd

ϕ

= - 4α

4

2l

h

ω

 Yoki  

2

22

2

33

ω

αω

α

ωp

ghl

M

l

h

dt

d

==

                                                             (2) 

(1)  t


е

nglamadan    o’zgaruvchilarni  ajratamiz  va 

1

ω

  dan   2

ω

  gacha ch

е

garalarda intе

grallaymiz:  

 

=

21

2

3ω

ω

ωω

T

o

dt

P

dghl

d

 yoki


T

p

ghl

2

12

3

11

α

ωω

=  

Bundan k


е

rak bo’lgan T vaqt oralig’i topiladi:  

2

1

22

1

3)

(

ωω

α

ωω

ghl

p

T

= 

2.Masala. 

M

е

xanizmning  burchak  tе

zligi 


P

10

ωbo’lgan    I  –zv

е

nosigat  =  0  bo’lgan mom

е

ntdan P

  kuch tasir qila boshladi ( 40 – rasm ) M

е

xanizmning I va 2 zv

е

nolarining og’irligi tе

gishlicha I

P

 va 


II

P

 ga t


е

ng ko’tariladigan 3 yukning 

og’irligi 

8

P

  Yetaklanuvchi  2  zv

е

noning  qarshilik  kuchlarining  momе

nti   


М

c

 

gatе

ng  (  I  va  2  zv

е

nolarining  katta  va  kichik  aylanalarining  radiuslari  R1

,r; 


R

2

,r2

 ga t


е

ng 


2

1

,X

X

ϑ

ϑ zv

е

nolarining inе

rtsiya  radiuslari). M

е

xanizmning 2 – zv

е

nosining  aylanma  xarakat  tе

nglamasi    topilsin.  Shuningd

е

k,  b


е

rilgan    t   

61

paytda  zvе

nolarning  urinish  nuqtasidagi  aylanma  zo’riqish  aniqlansin.     

B

е

rilgan:    

cm

12,

cm

162

x

1x

=

ζ=

ζ

 Yechish. 

M

еxanizmning  I  –  zv

е

nosining  xarakatini  tе

kshiramiz.  Bu    zv

е

noga 


qo’yilgan kuchlar: 

I

P

 og’irlik kuchi, P

-xarakatga k

е

ltiruvchi kuch, a

a

Z

,

 - A 


podshipnik  r

е

aktsiyasining  tashkil  etuvchilari, 1

S

  -aylanma  zo’riqish, 

2

1N

 

zvе

noning normal r

е

aktsiyasi. 

 

  

40 – rasm. 

 

 

  

 

   40 – a – rasm              40 – 

б

 –rasm  

1- 


zv

е

noning Ах

1

  –  qo’zg’almas  o’q  atrofida  aylanma  xarakat diff

е

rе

ntsial t


е

nglamasini tuzamiz: 

.

1

,2

:

.12

,

)20

400


(

;

10,

16

,12

;

20,

60

,20

,

401

10

22

1

13

2

1c

t

м

кг

M

кг

t

P

cm

r

cm

R

cm

r

cm

R

кг

Р

кг

Р

кг

P

c

c

=

==

+

==

=

==

=

==

ω


 

62

2-                                J

x1

22

dt

d

ϕ

=1

e

x

M

                                                           

(1) 

1- 


zv

е

noga  qo’yilgan  tashqi  kuchlarning Ах

1

  o’qiga  nisbatan 1

e

x

M

  bosh 


mom

е

ntini xisoblaymiz. (a)-rasm 2- 

                                                 

1

e

x

M

11

1

RS

Pr                

(2) 


R kuch sist

е

mani aylanma xarakatga kе

ltiradi, shuning uchun uning 

mom

е

ntini musbat dе

b qabul qilamiz. S1- 1 zv

е

noning aylanishiga qarshilik ko’rsatadi; uning mom

е

nti manfiy dе

b olinadi (2) ni e'tiborga olsak (1) ni 

quyidagicha yozamiz: 

J

x12

2

dtd

ϕ1

1

1R

S

Pr                          J

x1

 = m


1

ζ

2x1

 

2  –  zvе

noning  B

x2

  qo’zg’almas  o’q    atrofida  aylanma  xarakat  diffе

r

еntsial 

t

еnglamasini tuzamiz. M

е

xanizmning 2 – zvе

nosiga ko’yilgan kuchlar; P

2

 –

og’irlik  kuchi,  qarshilik  kuchlarining М

С

 mom

е

nti, У

в

,  Zв

    -  podshivnik 

r

е

aktsiyasining  tashkil  etuvchilari,  T-  ipining  tarangligi,  S2    -  aylanma zuriqish, N2 – 1 zv

е

noning normal rе

aktsiyasi.  

Albatta S

= - S,  N


= -


 

N

1. 2 –zv

е

noning aylanma xarakat diffе

r

еntsial t

е

nglamasining tuzish uchun 2 - 3  sist

е

ma  uchun Вх

2

  o’qga  nisbatan  kinе

tik  mom


е

nt  to


е

r

еmasidan 

foydalanamiz.   

 

                                      =

dt

dKx

2

2e

x

M

                                               (4) 

2-3 sist

е

maning  Вх

o’qga nisbatan kinе

tik mom


е

nti


 

                  2

3

2x

)

3(

x

x)

2

(x

vR

mJ

K

KK

2

22

2

+ω

=

+=

                                (5) 

Bu  y

е

rda 2

2

ωx

J

  -  qo’zg’almas 

Вх

2

  o’qga  nisbatan  2-zvе

noning  kin

е

tik 


momeni; 

2

3vR

m

  -  3  yukning 

Вх

2

  o’qiga  nisbatan  xarakat  miqdorining mom

е

nti v=2

2

R

ω

 bo’lgani uchun                    

=

+=

2

22

3

)(

2

2ω

R

m

J

K

x

x

)

(2

2

32

R

m

J

x

+

22

dt

d

ϕ

                             (6) bo’ladi. 

2

x2

x

22

m

Jζ

=

  

63

 2-3 sistе

maga qo’yilgan tashqi kuchlarning 

Вх o’qiga nisbatan 2

e

x

M

 bosh 


mom

е

nti  

                           

2

e

x

M

= S


2

r

2-P

3

R2

- M


                                                   (7) 

S

2

  zo’riqish  2-3  sistе

mani  aylanma  xarakatga  k

е

ltiradi,  shuning  uchun uning  mom

е

ntini  musbat  dе

b  qabul  qilamiz.  M

mom


е

ntini  va

 

Р  og’irlik 

kuchining  mom

е

ntini  manfiy  dе

b  olamiz,  chunki  u  mom

е

ntlar  aylanma xarakatga qarshilik ko’rsatadi. 

                

2

x

K

va 


2

e

x

M

 larning qiymatini (4) – t

е

nglamaga qo’ysak, quyidagini xosil qilamiz: 

 

               c

x

M

R

P

r

S

dt

d

R

m

J

dt

d=

+

23

2

22

2

23

)

(2

ϕ

                         (8) (2) va(8) – t

е

nglamalarni quyidagicha yozamiz: }

1

11

1

Pr1

R

S

J

x

=ϕ

&

& 

                    

[

]

cx

M

R

P

r

S

R

m

J=

+

23

2

22

2

23

)

(2

ϕ

&&

                                     (9) 

 

zv

еnoning burchak t

е

zlanishini 2–zvе

noning burchak t

е

zlanishi orqali ifodalaymiz. 

1

22

1

Rr

=

ϕϕ

&

&&

&

bo’lgan uchun, 1

2

21

R

rϕ

=

ϕ&

&

&&

bo’ladi. 

U xolda( 9 ) –sist

е

ma quydagicha yoziladi:                     

C

23

2

22

2

22

2

x1

1

12

1

21

x

MR

P

rS

)

Rm

J

(R

S

PrR

r

J=ϕ

+=

ϕ

&&

&

&                                               ( 10 )

 

( 10 ) –sistе

masi  


S

S

S

=

=2

1

 zo’riqishlar va 2

ϕ

&&

 burchak t

е

zlanishi nomalum. Bu sist

е

madagi   S   ni chiqaramiz.  Buning uchun  ( 10 ) –tе

nglamalarning 

birinchisi 

2

R

  ga,  ikkinchisi    esa 

1

R

  ga  ko’paytiramiz  va  ularni    qo’shamiz 

Natijada quyidagi  xosil bo’ladi:  

.

1

c1

2

32

1

21

2

23

1

x1

2

2x

R

MR

R

Pr

Pr

)R

R

mR

J

Rr

J

(2

1=

ϕ+

+

&&

      Bundan  

64

                                   

ϕ

&&

1

22

3

1x

1

22

x

1C

1

23

2

12

R

Rm

R

JR

r

JR

M

RR

P

rPr

2

1+

+=

                                 ( II ) 

(11)  –  ifoda    umumiy    xolda  m

е

xanizmning    2  –  zvе

nosining  burchak 

t

е

zlanishini aniqlaydi. Bе

rilganlarni  etiborga olsak, topamiz: 

2

2

2X

2

2X

2

X2

2

2X

1

2X

1

Xm

,

кг03

.

0)

12

.0

(

8.

9

20g

p

mJ

m

,кг

1

.0

)

16.

0

(8

.

940

g

pm

J

22

2

11

1

==

ζ

=ζ

=

==

ζ

=ζ

=

 vaqtda 


2

.

34t

1

.17

014


.

0

48.

0

t24

.

0003

.

02

.

03

.

005

.

01

.

02

.

012

16

.0

2

.0

60

1.

0

12.

0

)t

20

400(

2

+=

+

=+

++=

ϕ

&&

 

(12) 

 

         2

.

34t

1

.17

2

+=

ϕ

&&

 

( 12 ) – tе

nglamani  ikki marta int

е

grallasak, quydagilarni xosil qiladi:  

                         

2

1

23

2

12

2

Ct

C

t1

.

17t

85

.2

,

Ct

2

.34

t

55.

8

++

+

=ϕ

+

+=

ϕ

&                                  ( 13 )

 

Intе

grallash  o’zgarmaslar boshlang’ich shartlardan aniqlanadi: 

0

=

t bo’lganda

10

21

20

2020

r

R;

0

ω=

ω

=ϕ

=

ϕ&

 

Boshlangich shartlarni (13) ga qo’yamiz: 2

1

102

1

0.

C

C

r

R

=

=ω

  

ya'ni 0

.

42

10

202

1

102

1

1=

==

=

Cr

R

C

C

ω

 2 – zv

е

noning burchak tе

zligi t


е

nglamasi 

4

t

2.

34

t55

.

82

2

++

=

ϕ&

  

bo’ladi  2 –zv

е

noning aylanma xarakat tе

nglamasi  

t

4

t1

.

17t

85

.2

2

32

+

+=

ϕ

   рад


 ) 

bo’ladi  S aylanma zo’riqishni  ( 10 ) – sist

е

maning birinchisidan aniqlash  

65

mumkin:   45

.

231t

72

.7

2

.0

)

2.

34

1.

17

(5

.

0t

4

.2

48

2.

0

)2

.

34t

1

.17

(

2.

0

1.

0

1.

0

12.

0

)t

20

400(

R

Rr

J

PrS

S

12

1

2X

1

1+

=

++

==

++

=ϕ

==

&

& 

t = 1 s


е

k bo’lganda кг

S

S

17

.239

17

.239

45

.231

72

.7

=

=+

=

  Mavzuni  mustaxkamlash  uchun  VIII-ilovadagi  masalalarni  mustaqil 

y

еchishni tavsiya etamiz. 

 Download 1.51 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling