O‟zbekiston respublikasi oliy va o‟rta maxsus ta‟lim vazirligi тоshkent arxitektura qurilish instituti qurilishni boshqarish fakulteti


Download 448.04 Kb.
Pdf ko'rish
bet4/4
Sana13.11.2017
Hajmi448.04 Kb.
1   2   3   4

 

 

2.2-rasm. “Hisorakgidroqurilish “ MCHJ ning 2010-2011 

yillardagi 

moliyaviy 

natijalari 

tahlili 

gistogrammasi

 

 

“Hisorakgidroqurilish “ MCHJ ning 2009-2011 yillardagi moliyaviy holati tahlili 2.3-jadval. “Hisorakgidroqurilish “ MCHJ ning buxgalteriya balansi aktiv qismi tahlili 

T/r 

Ko‟rsatkichlar 

2009 

2010 

2011 


O‟zgarish 

 

Ming so‘m  Foiz Ming so‘m  Foiz 

Ming so‘m 

Foiz 

 

Foiz 1. 

Uzoq 


muddatli 

aktivlik 

1130413 

19 


1641184 

28,4 


2299397 

22 


658213 

14,13 


1.1 

Asosiy 


vositalar 

qoldiq qiymati 

1084972 

18 


1617989 

28 


2279232 

21,8 


661243 

14,19 


2. 

Joriy aktiv 

4781956 

80 


4145924 

71,6 


8146464 

78 


4000540 

85,87 


2.1 

Tovar 


moddiy 

zahiralar 

1330306 

22 


1043475 

18 


3056989 

29,3 


2013514 

43,22 


2.2 

Debitorlik qarzlari 

2163273 

36 


2774445 

47,9 


4251827 

40,7 


1477382 

31,71 


2.3 

Pul mablag‘lari 

1288377 

21 


328004 

5,67 


837648 

8,02 


509644 

10,94 


3. 

Jami (1+2) 

5912369 

100 


5787108 

100 


10445862 

100 


4658754 

100 


 

 

2.4-jadval. “Hisorakgidroqurilish “ MCHJ ning buxgalteriya balansi passiv qismi tahlili 

 

 

Asosiy vositalar tahlilining vazifalari

 asosiy vositalar tarkibi tuzilmasini o`zgarish sabablarini aniqlash; 

 asosiy  vositalarning  texnik  holatini  ifodalovchi  texnik  ko`rsatkichlarni 

ainqlash; 

 

mashina uskunularini vaqti va quvvati bo`yicha foydalanishni tahlil qilish  

asosiy vositalarning samarali ko`rsatkichlarini hisoblash;  

hisob tuzilmasida asosiy vositalar bo`yicha amartizatsiya hisoblash Asosiy  vositalar  2  qismga  bo`linadi.  aktiv  va  passiv  vositalarga.  Aktiv: 

mashina  va  uskunalar  o`lchov  va  tartibga  soluvchi  uskunalar.  Passiv:  ishlab T/Ko‟rsatkichla2009 

2010 

2011 

O‟zgarish 

 

Ming 

so‟m 

FoiMing 

so‟m 

Foiz 

Ming 

so‟m 

Foiz 

+/- 

Foiz 

1. 


O‘z 

mablag‘lari 

manbalari 

834690 


14 

129427


22,36  1126139  10,8 

-

168132 


-3,6 

2. 


Ustav kapitali  101000 

1.32  101000  1,745  101000 

0,97 100 3. 

Taqsimlanmag

an foyda 

78967 


1.33  184146  3,182  104406 

-79740  -1,71 4. 

Majburiyatlar 

3078329  85,8 

260083


44,94  7427722  71,1 

482688103,6 5. 

Joriy 


majburiyatlar 

3078329  52 

26008344,94  7427722  71,1 482688

103,6 6. 

Jami (1+2) 

5912369  100 

578710


100 


1044586

100 465875

100  

 

chiqarish  uchun  sharoit  yaratib  beruvchi  asosiy  vositalarga  aytiladi.  Ularning tarkibiga bino va inshootlar kiradi. 

Tahlil  etishda  jami  asosiy  vositalar  tarkibida  ularning  salmoq  darajalariga 

baho beriladi va o`zgarishlar kiritilib, o`rganib chiqiladi 

 

2.5 – jadval. Asosiy vositalar va ulardan foydalanish ko‟rsatkichlari tahlili  Ko‟rsatkichlar 

O‟lchov 

birligi 

2009 yil  2010 yil 

2011 yil 

Farq 

(+/-) 

O‟zg. 

Asosiy vos. 

boshlang‘ich 

qiymat 

Ming 


so‘m 

2001138  2697244 

3520580  823336  130,5 

Asosiy vos. 

eskirish 

summasi 

Ming 


so‘m 

916166 


1079255 

1241347  162092  115 

Asosiy 


vos. 

qoldiq qiymat 

Ming 

so‘m 


1084972  1617989 

2279232  661243  140,9 

Asosiy 


vos. 

eskirish 

darajasi 

Foiz 


0,46 

0,4 


0,35 

-0,048 


88,12 

Asosiy vos. 

yaroqlilik 

darajasi 

Foiz 


0,54 

0,59 


0,64 

0,0475  107,9  

 

 

 

 

         III-BOB. QURILISH 

KORXONASIDA 

BOSHQARISHNING 

TASHKILIY  TUZILMASINI TAKOMILLASHTIRISH  YO‟LLARI 

3.1. Qurilish korxonalari  faoliyatini  boshqarishning tashkiliy tuzilmasini 

takomillashtirish  yo‟llari 

 

Korxonaning  boshqaruv  tuzilmasi  faoliyatini  takomillashtirish  bo‘yicha yangi g‘oyalar ishlab chiqish imkoniyatini yaratish va ularni amaliyotga tadbiq 

etish.  Bоshqaruv  ishining  shart-sharоitlarini  yaхshilash  bo‘yicha  yangi 

g‘oyalarning  amaliyotga  tadbiq  etilishi  boshqaruv  tuzilmasi  faoliyatini 

yaxshilabgina  qolmasdan,  balki  boshqaruv  tuzilmasi  samaradorligi  oshishiga 

ham  rol  o‘ynaydi.  Shuning  uchunham  korxonada  yangi  g‘oya  va  fikrlar  rivoji 

uchun sharoitlar yaratib berish, korxona faoliyati va ishlab chiqarish, boshqaruv 

tuzilmasi  jarayonlari  to‘g‘risida  nafaqat  boshqaruv  tuzilmasi  xodimlari  balki 

ishlab  chiqarishda  band  bo‘lgan  ishchi  xodimlar  fikr  va  mulohazalarini  bilish 

muhim ahamiyat kasb etadi.  

Yangi  g‘oya  va  fikrlarni  aniqlash  va  rivojlantirishning  yo‘llaridan  biri 

korxona  rahbari  ishlab  chiqarish  jarayonini  tez-tez  nazorat  qilib  turishi  va 

ishchilardan  ish  jarayonida  sodir  bo‘layotgan  kamchilik  va  muammolarni 

aniqlab,  ularni  bartaraf  etish  bo‘yicha  maslahatlar  so‘rashidir.  Bunda  olingan 

maslahatlar, takliflarni amaliyotga joriy qilish ham esdan chiqmasligi zarur. 

Bu borada yana bir samarali usul – bu, taklif va mulohazalar qutisini joriy 

qilish  hisoblanadi.  Bu  usulni  qo‘llaganda  qutini  tez-tez,  masalan,  har  haftada 

tekshirib  turish  kerak.  Korxona  xodimlari  ular  berayotgan  takliflar  ko‘rib 

chiqilayotgani va inobatga olinayotganini his qilishlari zarur. 

Korxonaning  boshqaruv  tuzilmasi  faoliyatini  takomillashtirish  bo‘yicha 

yangi  g‘oyalar  ishlab  chiqish  imkoniyatini  yaratish  qaysi  usulda  amalga 

oshirilishidan  qat‘iy  nazar bir  narsani  yodda  tutish  kerakki,  korxonaning  rivoji 

uchun  asos  bo‘ladigan  g‘oyalar  aynan  ishlab  chiqarish  vaboshqaruv  tuzilmasi 

faoliyatida mashg‘ul bo‘lgan xodimlardan chiqadi.  


 

 

Boshqaruv tuzilmasi faoliyati sifatini oshirish uchun bоshqaruv funksiyalari va  tashkiliy  tuzilmani  takоmillashtirish,  bоshqaruvning  aхbоrоt  bazasi, 

ma‘lumоtlarni ro‘yхatga оlish tuzilmasi, ularni bоshqaruv apparatiga uzatish shakl 

va  usullarini  takоmillashtirish,qarоrlarni  tayyorlash,  qabul  qilish  va  ularning  

bajarilishini tashkil etish jarayonini takоmillashtirish, bоshqaruv usullarini tartibga 

sоlish kabi tadbirlarni amalga oshirish mumkin.  

Qurilishning  moddiy-texnik  bazasini  yanada  rivojlantirishning  muhim 

shartlaridan      biri        qurilish        industriyasi        korxonalari        hamda      qurilish 

konstruksiyalari,    detallari    va    materiallari    ishlab    chiqaruvchi    korxonalarni 

loyihalashtirish bilan shug‘ullanuvchi ilmiy-tadqiqot tashkilotlari o'rtasidagi o'zaro 

alohalarni yahshilashdir. 

Bunda ushbu o'zaro munosabatlarning asosida quyidagilar yotishi lozim: 

-      qurilish    industriyasi    korxonalarining    ishlab    chiqarish    jarayonlari  yuksak 

darajada  mexanizatsiyalashgan    va  avtomatlashtirilgan,    yangi,    eng  tejamli 

loyihalarini ishlab chiqish; 

-      bu      korxonalarni      xom      ashyo      va      materiallarni,      konstruksiyalarni 

tashishning    hamda    ishlab    chiqarishni    kooperatsiyalashni    rivojlantirishning 

ratsional  sxemalarini  hisobga  olgan  holda  mamlakat  hududida  joylashtirishning 

optimal variantlarini tanlash; 

-    ishlab  turgan,    birinchi  navbatda  20-30  yil  va  undan  uzoq  muddat  ishlab 

kelayotgan korxonalarni texnik qayta jihozlash. 

Shuni    ham    nazarda     tutish     kerakki,     bozor   munosabatlari   sharoitida, 

qurilish    industriyasi  korxonalari    va    tashkilotlarining  xo‘jalik    yuritishdagi 

mustaqilligi    kuchayib    borayotgan    bir    paytda,    moddiy-texnik    bazani 

rivojlantirish    masalalari    ham,    xo‘jalik    sub'ektlari    o'rtasidagi,    shuningdek, 

sub'ektlar  bilan  kapital  qurilish  sohasida  ishlovchi  yoki  unga  bog‘liq  bo'lgan 

ilmiy-tadqiqot      va      boshqa      tashkilotlar      o'rtasidagi      xo‘jalik      aloqlarini 

kuchaytirish  masalalari  ham,  avvalgi  paytlardagidek  vazirlik  va  mahkamalar 

tomonidan  emas,  balki,  zarur hollarda  davlat  tomonidan  qo'llab-quvvatlangan 

holda ko'proq qurilish tashkilotlari va korxonalari tomonidan hal qilinmoqda. 


 

 

Qurilish industriyasi  korxonalari va  tashkilotlari o'zlarining moddiy- texnik  bazalarini    rivojlantirish    orqali    o'z    ishlab    chiqarish    salohiyatini 

mustaqkamlabgina        qolmay,          balki        raqobatli          muhitda        o'z        iqtisodiy 

barqarorligini ta'minlaydilar, faoliyatlarining hayot siklini uzaytiradilar. 

Bunda moddiy-texnik bazasini rivojlantirish,  ishlab chiqarishning  faqatgina 

texnik  yoki  moddiy  ta'minotdagi  absolyut  o'sishidan,    yoki  iqtisodchilar  iborasi 

bilan      aytganda,        ishlab      chiqarishning      fond      bilan      jihozlanganligining 

ortishidan  iborat  bo'lib  qolmay,    balki  uning  ustivorlik  tamoyillari  asosida, 

maksimal  samaradorlikni  ta'minlash  tamoyili  asosida  amalga  oshiriladi.    Gap 

shundaki,    bozor  munosabatlari  sharoitida  korxona  resurslarining  har  bir  turi 

avvalgi          rejalashtiriladigan  iqtisodiyot          sharoitidagi          kabi          davlat  

rejalashtirish  qo'mitasining  yoki  ta'minot  qo'mitasining  buyrug‘i  asosida  emas, 

balki xususiy mablag‘lar hisobiga erishiladi. 

Bugungi    kunda    esa    kapital    qurilishni    jonlantirish    va    uning 

samaradorligini    oshirish    uchun    boshqacha    chora-tadbirlar    kerak    bo'lmoqda.  

Shu  maqsadlarda  «Kapital  qurilishda  iqtisodiy  isloqotlarni      yanada 

chuqurlashtirishning asosiy yo'nalishlari to‘g‘risida»  O'zbekiston respublikasi 

Prezidentining  farmoni (06.05.2003 y.,  №  PF-3240)  e'lon  qilindi.  Unda asosiy 

yo'nalishlar sifatida quyidagilar ko'zda tutilgan: 

1)    pudratchi    qurilish    tashkilotlari    va    qurilish    industriyasi korxonalarini   

xususiylashtirish      va      aksiyalashtirish      jarayonlarini      yanada  chuqurlashtirish,  

qurilish boshqaruv tuzilmalarini ixchamlash va monopoliyadan chiqarish

2)   xususiy  qurilish   firmalarini   tashkil   qilishni  rag‘batlantirish, 

qurilish    sohasida   o'rta   va    kichik    korxona   va    tashkilotlarni,    bozor 

infratuzilmasini rivojlantirish; 

3)  kapital qurilishda pudrat va loyiqa ishlari bozorini shakllantirish, 

qurilish  faoliyatida  shartnoma  munosabatlarining  rolini  kuchaytirish,  barcha 

joylarda  buyurtmalarni  joylashtirishda  tenderlarni  joriy  qilish,  qurilishni  asosan  

foydalanishga    tayyor      holda  («qulf-kalit»gacha)      topshirish    shartlari  asosida 

amalga oshirish; 


 

 

4)    investitsiya    loyihalarini    texnik-iqtisodiy    asoslashlarni    tayyorlash  darajasini   oshirish,      ularni      shakllantirish,      ko'rib      chiqish      va      tasdiqlash  tartibini 

takomillashtirish, qurilishning moddiy-texnik bazasini yangilash; 

5)  tarmoqni  boshqarishning  barcha  bo'qinlarida  institutsional  o'zgarishlarni  

amalga  oshirish,  qurilish  majmuasining  boshqaruv  tuzilmasini takomillashtirish, 

bir-ikki bo'qinli boshqaruv tizimlariga o'tish; 

6)  qurilish      pudrat      tashkilotlarida    brigada    pudratini      joriy    qilish,  to'lovni  

ishlarning  tugallangan  bosqichlarida  amalga  oshirish  asosida  ishlab chiqarish   

va      mehnatni      tashkil      qilishning      me'yorlari      va      mexanizmlarini 

takomillashtirish; 

7) qurilish-montaj  ishlarining  tannarxini  kamaytirish,   muddatlarini qisqartirish 

va sifatini oshirish. 

Bu  choralar  qurilishda  iqtisodiy  isloqotlarni  chuqurlashtirishning  2005  yilga   

mo'ljallangan      muayyan      dasturi      bilan      mustahkamlangan      bo'lib,      shu 

maqsadlarda   uni   amalga   oshirish   yuzasidan   maxsus   hududiy   va   vertikal 

komissiyalar tashkil qilingan. 

Quyida        ko'rsatilgan        ob'ektlarning        texnik-iqtisodiy        asoslashlari 

Vazirlar Maqkamasi tomonidan tasdiqlanadi: 

a)  xorijiy    investitsiyalar    va    kreditlar    jalb    qilingan    holda    hukumat  kafolati 

asosida amalga oshirilayotgan ob'ektlar, loyihaning qiymatidan qat'iy nazar; 

b)  respublika investitsiya dasturiga kiritilgan,  har yili davlat byudjeti bilan birga 

tasdiqlanadigan ob'yektlar. 

Investitsiya      loyihalarining    texnik-iqtisodiy    asoslashlari    va      boshqa 

kerakli        hujjatlari        O'zbekiston        Respublikasi        Vazirlar          Maqkamasi 

tasdiqlagunga  qadar  belgilangan  tartibda  tegishli  ekspertizadan  o'tishi  lozim. 

Investitsiya      va      qurilish      loyihalarining      tanlov    asosida      tanlab      olinishi 

qurilish      majmuasini      tashkil      qilish     va      uni      boshqarishdagi      eng      muhim 

nuqtalardan biriga aylanib bormoqda. 

U  ayniqsa  quyidagi  hollarda  keng  qo'llanilmoqda:  loyihalash,    injenerlik-tadqiqot  

ishlari,  konstruktorlik  ishlari  va hokazo; 


 

 

- ishlab   chiqarish   va   noishlab   chiqarish   bino   va   inshootlarini, korxonalarni  qurish    va    texnik    qayta    jihozlashda,    shu    jumladan    ―qulf-kalit‖  qilib 

topshirishda; 

- komplekt  texnologik  asbob-uskunalar  va  boshqa  mehnat  vositalarini yetkazib 

berishda; 

- loyihani boshqarishda, maslahat xizmati ko'rsatishda, nazoratda. 

           Tanlovlarning  (tenderlarning)    samarasini  oshirish  maqsadida    va  pudrat 

bozorida  raqobatchilikni  kuchaytirish  maqsadida  bu  bozorda  maxsus  qoidalar  va 

talablarga        rioya        qilingan        holda        horijiy        loyihalash        va        qurilish 

kompaniyalarining    qatnashishi    ko'zda    tutilmoqda.  Ya'ni    qurilish    majmuasi, 

butun   iqtisodiyot   kabi,   avvalgi   ―yopiq‖   holatini   yo'qotib,   mamlakatdagi 

qonunchilik  doirasida  xorijiy  investorlar  uchun  ochiq  bo'lib  bormoqda.  Shu 

munosabat    bilan  investitsiya  loyihalarini    ekspertiza  qilishning  va  ekspertlarning   

malakasi,  roli  kuchayib    bormoqda.  Ekspertlar  kerakli  professional    ma'lumotga,   

tajribaga    ega    bo'lishlari  lozim.      Horijiy      amaliyotda  ekspertlarning      xulosasi,   

odatda,      qayta      ko'rib  chiqilmaydi  va  hatto  muhokama  qilinmaydi.  Bizning   

sharoitlarda   ekspertlar   sifatida   boshqaruv   organlarining 

mutaxassislari,    olimlar,    tadqiqot  va  loyihalash  tashkilotlarining  xodimlari,  turli   

sohadagi   rahbarlar   qatnashishi   mumkin.   Ekspertlarning   vazifasi tashabbus-

mantiqiy      tahlil      qilish      va      loyihada      amalga      oshirilgan      hisob-  kitoblarni  

tekshirib  ko'rishdan  iborat.  Ekspertlarning  xulosasi  loyihaviy ishlanmalar uchun 

tenderda  qatnashishga  asos  bo'la  oladi.  Bu    hujjatlarga    asoslangan    ravishda  

«O'zbekiston  respublikasi  davlat arxitektura   va   qurilish   qo'mitasi   faoliyatini   

takomillashtirish      chora-  tadbirlari      to‘g‘risida»  O'zbekiston      respublikasi   

Vazirlar      Mahkamasining  qarori  (02.12.2003  y.    №  538),  va  «O'zbekiston 

Respublikasi Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasi to‘g‘risida NIZOM» (Vazirlar 

Maqkamasining 2003 yil 2 dekabrdagi 538-son qaroriga 4-ilova) qabul qilindi. 

«O'zbekiston   respublikasi   davlat   arxitektura   va   qurilish   qo'mitasi faoliyatini    

takomillashtirish        chora-tadbirlari        to‘g‘risida»        O'zbekiston  respublikasi  

 

Vazirlar  Maqkamasining  qaroriga  ko'ra  quyidagilar  O'zbekiston  Respublikasi                Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasining muhim vazifalari hisoblanadi:  

-  shaharsozlik  va  shaharsozlik  faoliyati  sohasida  davlat  siyosatini  o'tkazish, 

loyihalashtirish    va    qurilish-montaj    ishlari    sifati,    shahar    va    qishloq  aholi 

yashash   punktlarini   rejalashtirish   va   qurishda   shaharsozlikka   oid   qonun 

hujjatlari,   shaharsozlik   normalari,   qoidalari   va   standartlariga   rioya 

etilishi ustidan nazoratni amalga oshirish; 

-  kapital  qurilishda  islohotlarning  borishini  muvofiqlashtirish  va  uning 

monitoringini    olib  borish,    tanlov  savdolarini    tashkil  etish    va  o'tkazishning 

belgilangan        tartibiga          rioya        etilishini        nazorat          qilish,          shartnoma 

munosabatlarining   rolini   oshirish,   qurilishda   narxlarni   shakllantirish tizimini 

takomillashtirish yuzasidan takliflar ishlab chiqish; 

-    loyihalashtirish    va    pudrat    ishlari,    qurilish    materiallari  bozorlarida  raqobat 

muhitini shakllantirish,  qurilishning bozor infratuzilmasini yanada rivojlantirishga 

ko'maklashish; 

-  kapital    qurilishda    iqtisodiy    islohotlarning    borishini    aks    ettiruvchi 

ko'rsatkichlar tizimini ishlab chiqish va joriy etish

-  tanlov    savdolari     natijalariga    ko'ra    tuzilgan    shartnomalar majburiyatlari   

bajarilishining      monitoringini      olib      borish,      ob'ektlarni  qurish  sifati  va 

muddatlarini nazorat qilish. 

         O'zbekiston    Respublikasi    Davlat    arxitektura    va    qurilish    qo'mitasining 

tashkiliy  tuzilmasi  hamda  xodimlarining  cheklangan  umumiy  soni  96  nafar,    shu 

jumladan    boshqaruv    xodimlarining    soni  85  nafar    bo'lgan    markaziy    apparati 

tuzilmasi, hududiy   arxitektura   va   qurilish   bosh boshqarmasining   namunaviy   

tuzilmasi ,  ushbu   qarorda   belgilab berilgan. 

         O'zbekiston  Respublikasi  Davlat  arxitektura  va  qurilish  qo'mitasi  raisiga 

xodimlarning cheklangan soni doirasida raisning uch nafar,  shu jumladan bir nafar  

birinchi  o'rinbosari  hamda 9 kishidan  iborat  hay'at tuzish  hamda xodimlarning 

cheklangan    soni    va    mehnatga    haq    to'lash  fondi  doirasida  qo'mita  markaziy  

apparatining  tasdiqlangan tuzilmasiga  o'zgartirish  kiritish huquqi berilgan. 


 

 

        Qurilish    sohasidagi    tashkilot    va    korxonaarning    texnik    rivojlanish darajasining asosiy ko'rsatkichlari bo'lib quyidagilar hisoblanadi: 

1.Samarali    qurilish    konstruksiyalaridan    va    yangi    qurilish    materiallaridan 

foydalanish; 

2.Qurilish-montaj jarayonlarini mexanizatsiyalash, kompleks mexanizatsiyalash va 

avtomatlashtirishni rivojlantirishning keyingi bosqichiga o'tish; 

3.Qurilish ishlab chiqarishining yetakchi texnologiyasini amaliyotga tadbiq etish; 

4.Ko'rgazmali qurilishni tashkil etish. 

Bozor   iqtisodiyoti   sharoitida   tashkilotlar   va   korxonalarga   barcha sohalarda  

huquq    va    erkinliklar    berilib,    sobiq    itifoq    davrida    bo'lganidek  yuqoridan   

ko'rsatmalar   berilmay,   balki   texnik   rivojlanish   korxona   va tashkilotlarning  

o'z  tashabbuskorligidan  kelib  chiqadi.  Bu  masala  qurilish tashkilotining  bosh  

muhandisi      rahbarligi    ostida    hal    qilinadi    va    kerak  bo'lganda      bunga   

korxonaning   iqtisodiy instrumentlari jalb qilinadi. Dastavval  reja  va  dasturning  

asosiy    yo'nalishlarini    belgilovchi    tadbirlar  ro'yhati  tuziladi,    ushbu    ro'yhatda  

tadbirlarning  qisqacha  tasnifi va  ularning qaysi  ob'ektlarda  amalga  oshirilishi 

ko'rsatiladi.    Rejaga    kiritiladigan    har  bir    tadbir    zarur    texnik    iqtisodiy    hisob  

kitoblar    natijasida    tasdiqlanadi,  malakali    ishchilardan    tashkil    topgan  

tashabbuskor  guruh  tashkil  etiladi.  

Boshqaruv  tuzilmasi  samaradorligi  ko‘p  jihatdan  korxonaning  tashkiliy 

tuzilmasiga  bog‘liq.  Tashkiliy  tuzilmaning  to‘g‘ri  tanlanishi  qarorlarninig  tez  va 

tejamli qabul qilinishiga, rahbariyat oldiga qo‘yilgan vazifalarning tez va oson hal 

bo‘lishiga va bular orqali boshqaruv tuzilmasi samaradorligi oshishiga olib keladi. 

Shuning  uchun  ham  tashkiliy  tuzilmaga  e‘tibor  qaratish  vaboshqaruv  tuzilmasi 

samaradorligini  oshirish  maqsadida  undagi  kamchiliklarni  aniqlab,  tashkiliy 

tuzilmani  qayta  tashkil  etish,  takomillashtirish  zarur.  Tashkiliy  tuzilmani  qayta 

tashkil qilishning bir qancha usullari bor: 

1.  Amaldagi  tuzilmani  soddalshtirish  usuli  –  bunda  boshqaruv  tuzilmasi 

bo‘g‘inlari sonini qisqartiriladi va boshqaruv tuzilmasining quyi bo‘g‘iniga huquq 

va vakolatlarni ko‘proq beriladi (demarkazlashuv). Shtablar yoki ulardagi xodimlar 


 

 

sonini  kamaytiriladi,  matrisali  tuzilmadan  chiziqli  funksional  tuzilmaga o‘tiladi.Boshqaruv  tuzilmasichilar  sonini  har  3-7  kishiga  bitta  rahbar  emas,  balki 

10-12 kishiga bitta rahbar to‘g‘ri kelishiga erishish lozim. 

2. Mexanik tarzda tashkil etilgan tuzilmani ko‘nikma hosil qilingan tuzilma 

bilan  almashtirish  –  mexanik  tarzda  tashkil  etilgan  tuzilmada  bir  qancha  salbiy 

holatlar  (gorizontal  tabaqalanishdagi  keskinlik,  iyerarxik  aloqalardagi  qat‘iylik, 

me‘yorlashtirilgan ma‘suliyat va h.k.)  mavjud bo‘lib, bu tuzilmani ko‘nikma hosil 

qilingan, sinovdan o‘tib o‘zini oqlagan tuzilma bilan almashtirish ma‘quldir. 

3.  Mexanik  tarzda  tashkil  etilgan  tuzilma  ichida  turli  shakllardagi  uzviy 

tuzilmani  tashkil  qilish  –  korxonaga  tarkibiga  venchur  va  innovatsiya  bo‘limlari, 

biznes  markazlar,  ekspert  guruhlari,  ishchi,  brigadalar  guruhlarini  tashkil  qilish 

orqali amalga oshiriladi. 

4.  Konglomerat,  modulli  va  atomistik  tuzilmani  barpo  etish  –  turli 

tuzilmalarni  birgalikda  qo‘shib  olib  borilishi  orqali  amalga  oshiriladi.  Bunday 

tuzilmani  yirik  korporatsiyalarda,  ya‘ni  chiziqli,  funksional,  dasturli  maqsadli 

tuzilmalarning  birgalikda  amal  qilishida  ko‘rishimiz  mumkin.  Axborot  inqilobi 

byurokratiyaga  bolta  uruvchi  modulli  tuzilmaning,  to‘g‘ridan-to‘g‘ri  ma‘muriy 

bo‘ysunuvchilikka  chek  qo‘yuvchi  ―atomistik‖  tuzilmalarning  tashkil  topishini 

taqozo etadi. 

Bоshqaruvning  aхbоrоt  bazasi,  ma‘lumоtlarni  ro‘yхatga  оlish  tuzilmasi, 

ularni  bоshqaruv  apparatiga  uzatish  shakl  va  usullarini  takоmillashtirish  ham 

boshqaruv  tuzilmasi  samaradorligini  oshirishda  muhim  rol  o‘ynaydi.  Bunga  bir 

qancha yo‘llar bilan erishish mumkin: 

 

Tashkilotda yagona kompyuter setini tashkil etish 

Korxona uchun axborot bazasini yaratish;  

Axborotlarni elektronlashtirish;  

Turli darajada 

boshqaruv 

tuzilmasi 

bo‘g‘inlarida 

axborot 

almashinuvini komyuter orqali amalga oshirish. Korxonaning  ijtimoiy  muhitini  yaxshilash.Jamоada  barqarоr  ijtimоiy-

ruhiy  muhitni  yaratish  boshqaruv  tuzilmasi  samaradorligiga  ta‘sir  etmay  

 

qolmaydi.Korxonaning ijtimoiy muhitini yaxshilash va ishchilarni o‘z mehnatidan zavq  olib  ishlashlariga  erishish  uchun  motivatsiyadan  foydalanish  yaxshi  natija 

beradi. Bunda: 

 

ishchi-xodimlar uchun qulay ish sharoitlarini yaratib berish (ixcham ish joyi, shovqinning past bo‘lishi, dizayn holati, toza ozodalik darajasi, oshxonaning 

mavjudligi); 

 

rag‘batlantirish  (yaxshi  ish  haqi,  mehnatiga  yarasha  adolatli  rag‘batlantirish, mukofot dividentlar berib turish, ovqatlanish, sport va madaniy xordiq); 

 xavfsizlik  (korxonaga  zarurligini  his  etish,  hurmat,  kasbdoshlar  va  rahbarlar 

tomonidan tan olinish, jamoaga bo‘lgan yaxshi munosabat); 

 

ishchining  shaxsiy  o‘sishi,  yuksalishi  (o‘qish  uchun  imkoniyat,  amalga ko‘tarilish imkoniyati, tashabbus, o‘zini ko‘rsatish va sinash imkoniyati); 

 daxldorlik hissi (ishchining o‘z ishi foydaliligini his etishi, korxona faoliyati, 

rejalari  va  istiqboli  haqida  axborotlarga  egaligi,  rahbariyat  tomonidan 

xodimlar fikrining tan olinishi); 

 qiziqish  va  undash  (ishning  maroqliligi,  zavqli  va  qiziq  bo‘lishi,  mahoratni 

o‘stirishni  talab  qiluvchi  murakkab  ish,  yuksaluvchi  ma‘suliyat)  kabilarga 

e‘tibor berish zarur. 

Xodimlarning  sog‘lig‘i  va  ularning  mehnat  qilish  uchun  xavfsiz  sharoitni 

yaratish  ishga  vaqtinchalik  qobiliyatsizlik  sababi  bilan  ta‘til  olishlar  sonini 

qisqartiradi,  xodimlarning  kasal  bo‘lish  hollari  kamayadi,  korxonada  hamjihatlik 

kuchayadi,  korxonaning  obro‘si  xodimlarning  ko‘z  oldida  oshadi,  mehnatga 

qobiliyatlilik darajasi oshadi.  

Korxonada  xodimlarni  qo‘llab-quvvatlash  va  ularni  rag‘batlantirish  orqali 

mehnat  unumdorligi  keskin  oshirish  mumkin.  Bundan  tashqari  raqobat  sharoitida 

korxonaning  mavqei  mustahkamlanadi,  yangi  mijozlar  soni  ko‘payadi, 

korxonaning obro‘si xodimlar ko‘z oldida oshadi. 

Xodimlarni o‘qitish va qayta o‘qitish tizmining mavjudligi va uning to‘g‘ri 

tashkil  etilganligi  korxonada  mehnat  unumdorligini  oshishiga,  mijozlarga  xizmat 

ko‘rsatish  madaniyati  oshishiga,  turli  ishlarni  bajarishda  yo‘l  qo‘yiladigan 


 

 

xatolarning kamayishiga, xato uchun to‘lanadigan jarimalarning kamayishiga olib keladi.  

Yuqoridagi  fikrlardan  ko‘rinib  turibdiki,  korxonaning  ijtimoiy  muhitini 

yaxshilash xodimlar va mijozlar uchun korxona obro‘sining ko‘tarilishiga, mehnat 

unumdorligining  o‘sishiga  va  bevosita  boshqaruv  tuzilmasi  samaradorligining 

oshishiga olib keladi.  

 

3.2. “ Hisorakgidroqurilish‟‟korxonasida boshqarishning tashkiliy tuzilmasini 

takomillashtirishni yo‟lga qo‟yish 

―Hisorakgidroqurilish‖  MCHJ  ida  mavjud  muammolarni  va  kamchiliklarini 

bartaraf  etish  borasida  quyidagi  takliflarni  berish  maqsadga  muvofiq  bo`ladi 

deb o`ylayman: 

 

yangi  texnika  va  texnologiyalarni  lizing  shartnomalari  asosida  harid  qilish ishlarini jonlanyirish va qurilish montaj ishlarini bajarishda ko`proq mahalliy xom 

ashyo va tovarlardan foydalanish; 

 

ishlab turgan mashina va asbob-uskunalarni modеrnizatsiyalash bilan;  

ortiqcha va kam foydalaniladigan asbob-uskunalarni tugatish bilan;  

asosiy fondlarning ayrim guruhlari o‘rtasida oqilona nisbatlarni     ta‘ minlash  bilan.  

 uskunalarning smеnalik koeffitsiеntini oshirish; 

 bеkor turuvchi uskunalarni qisqartirish va tugatish; 

 ta‘mirlash  va  profilaktika  tadbirlarini  o‘z  vaqtida  va  sifatli  ravishda                                                             

amalga   oshirish; 

 

uskunalarni ekspluatatsiya qiluvchi хodimlarning malakasini oshirish;  

ishlab chiqarishni tashkil etishni va rеsurslar bilan ta‘minlashni yaхshilash.  

  qurilishda yangi matеriallar va konstruktsiyalarni yaratish hamda qo‘llash;  

   qurilish montaj 

ishlarini 

mехanizatsiyalash, 

komplеks                

mехanizatsiyalash va avtomatlashtirish; 

       


 

  

kapital  qurilishda  islohotlarning  borishini  muvofiqlashtirish  va  uning 

monitoringini    olib  borish,    tanlov  savdolarini    tashkil  etish    va  o'tkazishning 

belgilangan    tartibiga     rioya    etilishini    nazorat     qilish,     shartnoma 

munosabatlarining      rolini      oshirish,      qurilishda      narxlarni      shakllantirish 

tizimini takomillashtirish yuzasidan takliflar ishlab chiqish; 

 

loyihalashtirish    va    pudrat    ishlari,    qurilish    materiallari  bozorlarida  raqobat muhitini  shakllantirish,    qurilishning  bozor  infratuzilmasini  yanada 

rivojlantirishga ko'maklashish; 

 

kapital    qurilishda    iqtisodiy    islohotlarning    borishini    aks    ettiruvchi ko'rsatkichlar tizimini ishlab chiqish va joriy etish; 

   tanlov        savdolari          natijalariga        ko'ra        tuzilgan        shartnomalar 

majburiyatlari     bajarilishining      monitoringini     olib     borish,    ob'ektlarni  qurish 

sifati va muddatlarini nazorat qilish. 

 progrеssiv tехnologiya va yеtakchi usullarni qurilish ishlab chiqarishini tashkil 

qilishda qo‘llash. 

 

qurilishda  menejment  samaradorligini  oshirish  maqsadida  qurilish  montaj ishlari hajmining o`z ishini ta`minlash, eng ko`p miqdorda sof mahsulot va foyda 

olish,  qurilish  muddatlarini  qisqartirish  va  chegaralangan  yoki  eng  kam  mehnat 

harajatlari  bilan  ishlash,  aylanma  mablag`lar,  asosiy  ishlab  chiqarish  fondlari  va 

moddiy resurslar sifatini oshirish; 

 

hozirgi bozor iqtisodiyotida rentabellik darajalarining o`sishi va ishlab chiqarish foydaligini ta`minlash har qanday qurilish tashkilotining muhim vazifasi 

hisoblanadi. Endilikda uning ko`plab masalalari davlat mablag`lari hisobiga emas, 

balki o`zi qo`lga kiritgan mablag`lar hisobiga hal qilinadi. Shuning uchun ham ular 

bozor iqtisodiyoti sharoitida nafaqat ko`p ―pul topish‖, foydani ko`paytirish va 

rentabellikni oshirishga intilishi emas balki o`zlari ishlab topgan mablag`larining 

iqtisod qilishni va ulardan oqilona foydalanishni ham bilishlari kerak. 

Yuqorida  ta`kidlab  o`tilgan  takliflardan  korxonani  boshqarishda  qo`llansa, 

menejment  samaradorligi,  ya`ni  ―Hisorakgidroqurilish‖  ma`suliyati  cheklangan  

 

jamiyati faoliyati samaradorligini oshishi va natijada iqtisodiy mustaxkam faoliyat yuritishga erishish mumkin. 

 

Hisorakgidroqurilish‖ МCHJ  korxonasining tashkiliy tuzilmasini rivojlantirishni 

ko‘rib  chiqish  hamda  takomillashtirish  uchun  tavsiyalar  ishlab  chiqishni  va  shu 

korxonaning moliyaviy va boshqaruv jarayonini tahlil qilishdan iboratdir. 

Qurilish  iqtisodiyotni  katta  tarmoqlaridan  biri  hisoblanadi.  Qurilish  xalq 

xo`jaligi  uchun  ishlab  chiqarish  kuchi  hamda  asosiy  fondlarning  keng  ko`lamda 

qayta ishlab chiqarishini taminlaydi. 

Qurilish  ishlarini  tanlov  savdolari  asosida  amalga  oshirish  chet  el 

investrlariga,  buyurtmachilariga, davlat  tashkilotlari  hamda,  hususiy  korxonalarga 

bir  qancha  imkoniyatlarni,  imtiyozlarni  yaratishga  va  raqobatni  shakllantirishga, 

quvvat  quvatlashga  shart  sharoitlarni  yaratib  beradi.  Bu  esa  mamlakatimizna 

rivbojlantirishga  turli  ko`rinishdagi,  murakkab  yechimli,  zamonaviy,  jahon 

standartlariga  javob  bera  oladigan  turar  joy,  sanoat  inshootlarining  yaratilishiga 

turtki bo`ladi. 

        Korxonada  boshqaruv  tuzilmasi  faoliyatini  takomillashtirish  bo‘yicha  yangi 

g‘oyalar ishlab chiqish imkoniyatini yaratish va ularni amaliyotga tadbiq etish va 

korxonaning  ijtimoiy  muhitini  yaxshilash  yo‘nalishlarida  tadbirlarni  qo‘llash 

maqsadga muvofiq deb o‘ylayman.  

 

 

  

 

  

 

  

 

 

Xulosa 

 

Mustaqil  ta`limning  tadqiqot  natijalariga  asoslanib  ―Hisorakgidroqurilish‖ MCHJ  ida  mavjud  muammolarni  va  kamchiliklarini  bartaraf  etish  borasida 

quyidagi takliflarni berish maqsadga muvofiq bo`ladi deb o`ylayman: 

 

yangi  texnika  va  texnologiyalarni  lizing  shartnomalari  asosida  harid qilish  ishlarini  jonlanyirish  va  qurilish  montaj  ishlarini  bajarishda 

ko`proq mahalliy hom ashyo va tovarlardan foydalanish 

 

qurilishda  menejment  samaradorligini  oshirish  maqsadida  qurilish montaj  ishlari  hajmining  o`z  ishini  ta`minlash,  eng  ko`p  miqdorda  sof 

mahsulot  va  foyda  olish,  qurilish  muddatlarini  qisqartirish  va 

chegaralangan yoki eng kam  mehnat harajatlari bilan ishlash, aylanma 

mablag`lar, asosiy ishlab chiqarish fondlari va moddiy resurslar sifatini 

oshirish; 

 hozirgi bozor iqtisodiyotida rentabellik darajalarining o`sishi va ishlab 

chiqarish  foydaligini  ta`minlash  har  qanday  qurilish  tashkilotining 

muhim vazifasi hisoblanadi. Endilikda uning ko`plab masalalari davlat 

mablag`lari  hisobiga  emas,  balkin  o`zi  qo`lga  kiritgan  mablag`lar 

hisobiga  hal  qilinadi.  Shuning  uchun  ham  ular  bozor  iqtisodiyoti 

sharoitida  nafaqat  ko`p  ―pul  topish‖,  foydani  ko`paytirish  va 

rentabellikni  oshirishga  intilishi  emas  balki  o`zlari  ishlab  topgan 

mablag`larining  iqtisod  qilishni  va  ulardan  oqilona  foydalanishni  ham 

bilishlari kerak. 

Fikrimizcha  yuqorida  ta`kidlab  o`tilgan  takliflardan  korxonani  boshqarishda 

qo`llansa,  menejment  samaradorligi,  ya`ni  ―Hisorakgidroqurilish‖  ma`suliyati 

cheklangan  jamiyati  faoliyati  samaradorligini  oshishi  va  natijada  iqtisodiy 

mustaxkam faoliyat yuritishga erishish mumkin. 

 


 

 

Darhaqiqat  iqtisodiy  o‘sishga  korхonalar  moddiy  tехnik  ba‘zasini modеrnizatsiya  qilish  va  yangilashsiz    erishib  bo‘lmaydi.  SHu  maqsadda  bitiruv 

malkaviy  ishida  biz  ham  korхonalarning  ishlab  chiqarish  quvvatlari  va  asosiy 

fondlaridan samarali foydalanishni tahlil qilishga harakat qildik. Jumladan, asosiy 

vositalardan foydalanish ko‘rsatkichlari,   ifodalovchi ko‘rsatkichlar tizmi va ularni 

aniqlash  yo‘llari,  korхonaning  asosiy  vositalar  holatini  va  ta‘minlanganlikni 

ifodalovchi ko‘rsatkichlarini yoritib bеrishga harkat qildik. Хulosa qilib aytganda, 

zamonaviy  iqtisodiyot  fani  asosiy  fondlarni  ma‘lum  bir  istе‘mol  qiymati 

ko‘rinishida  ijtimoiy  mеhnat  asosida  yaratiluvchi,  ishlab  chiqarishning  moddiy-

buyumlashgan  matеrial  omillari  qatoriga  kiritadi.  Hozirgi  bozor  iqtisodiyoti 

sharoitida  korхona  kuchi  va  vositalari  yordamida  yaratilgan  asosiy  fondlar  ishlab 

chiqarish  quvvatlarini  shakllantirish  va  ulardan  foydalanishga  faol  ravishda  ta‘sir 

ko‘rsatuvchi  mulk  hisoblanadi.  Butun  хalq  хo‘jaligi  miqyosida  asosiy  fondlar 

mamlakatning milliy boyligini tashkil qiladi. 

       “Hisorakgidroqurilish‖ 

МCHJ    korxonasining  tashkiliy  tuzilmasini 

rivojlantirishni  ko‘rib  chiqish  hamda  takomillashtirish  uchun  tavsiyalar  ishlab 

chiqishni  va  shu  korxonaning  moliyaviy  va  boshqaruv  jarayonini  tahlil  qilishdan 

iboratdir. 

Qurilish  iqtisodiyotni  katta  tarmoqlaridan  biri  hisoblanadi.  Qurilish  xalq 

xo`jaligi  uchun  ishlab  chiqarish  kuchi  hamda  asosiy  fondlarning  keng  ko`lamda 

qayta ishlab chiqarishini taminlaydi. 

Qurilish  ishlarini  tanlov  savdolari  asosida  amalga  oshirish  chet  el 

investrlariga,  buyurtmachilariga, davlat  tashkilotlari  hamda,  hususiy  korxonalarga 

bir  qancha  imkoniyatlarni,  imtiyozlarni  yaratishga  va  raqobatni  shakllantirishga, 

quvvat  quvatlashga  shart  sharoitlarni  yaratib  beradi.  Bu  esa  mamlakatimizna 

rivbojlantirishga  turli  ko`rinishdagi,  murakkab  yechimli,  zamonaviy,  jahon 

standartlariga  javob  bera  oladigan  turar  joy,  sanoat  inshootlarining  yaratilishiga 

turtki bo`ladi. 

 

  

 

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati  

1.1  O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. T.: O'zbekiston, 2003. 

1.2  O'zbekiston Respublikasining Mehnat Kodeksi.-T.: ‖Adolat‖,1999 yil. 

1.3  O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmonlari. 

2.1 

O'zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasining  ―Qurilish  ishlab chiqarishni tashkil etish va boshharishning chet el tajribasini o'rganish va ularning 

yangi  usullari  qamda  ilqor  tehnologiyalarini  joriy  etish  ishlarini  tashkil  etish 

to‘g‘risida‖gi qarori. 2000 yil 19 sentyabr,359-son. 

2.2 


O'zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasining  ―Mehnatga  haq 

to'lashning  yagona  ta'rif  setkasini  yanada  takomillashtirish  to‘g‘risida‖gi  qarori. 

2009 yil 21 iyul, 206-son. 

2.3 


O'zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasining  ―Kapital  qurilishni 

boshharish  tashkiliy    tuzilmasini  yanada  takomillashtirish  chora-tadbirlari 

to‘g‘risida‖gi qarori. 2007 yil 18 avgust. 

3.1 


Yil yakunlari 

3.2 


I.A.Karimov    «Yuksak  ma'naviyat  engilmas  kuch»    T.:  «O'zbekiston»  

2008y 


3.3 

«O'zbekiston  jamiyatni  demokratlashtirish  va  yangilash,  mamlakatni 

modernizatsiya va isloq qilish yo'lida», Toshkent  «Akademiya» 2005. 

3.4.  Islom  Karimov  Eng  asosiy  me`zon  –  haqiqatini  aks  ettirish.  T.:  O`zbekiston, 

2009 yil-24b 

3.5.  Ozbekiston  Respublikasi  prezidentining  ‘‘kapital  qurilishda  iqtisodiy 

islohotlarni yanada chuqurlashtirishning asosiy  yo`nalishlari to`g`risida‘‘ 2003 yil 

6 may 3240 son farmoni 

3.6  Karimov.I.  Jahon  moliyaviy  iqtisodiy  inqirozi,  O`zbekiston  sharoitida  uni 

bartaraf etishning choralari. T.: O`zbekiston, 2009 yil 56 b 

3.7.  Ozbekiston  Respublikasi  Prezidentining  Islom  Karimovning  ―Jahon 

moliyaviy-iqtisodiy inqirozi, O`zbekiston sharoitida uni bartaraf etishning yo`llari  

 

va  choralari‖  nomli  asarini  o`rganish  bo`yicha  o`quv  qo`llanma  T.:  Iqtisodiyot, 2009 yil 121 b. 

4.1 


Davlat soliq qo'mitasi, Moliya Vazirligining ―Personal soni va mehnatga haq 

to'lash fondining eng kam me'yorlari joriy etilishini hisobga olgan holda soliqlar va 

boshqa  majburiy  to'lovlar  hisoblab  chiqarishni  va  to'lash  tartibi  to‘g‘risida‖gi 

nizom. 2011 yil, 5 mart. 

4.2 

―Davarhitektqurilish‖ qo'mitasi va O'zbekiston qurilish va qurilish ashyolari sanoati  personali  kasaba  uyushmalari  markaziy  kengashi  o'rtasida  tuzilgan  

―Davarhitektqurilish‖  qo'mitasi  tuzilmasi  personaliga  beriladigan  ijtimoiy 

kafolatlar to‘g‘risida‖gi tarmoq kelishuvi. 2011 yil. 

5.1   A.V.Vaqobov,  A.T.Ibroqimov,  N.F.  Ishonqulov.  Moliyaviy    va  boshqaruv 

Tahlili.  O'zbekiston  Respublikasi  Oliy  va  o'rta  maxsus  ta'lim  vazirligi,  Toshkent 

Moliya instituti - 2-qayta ishlangan nashr. - T.: «SHarq», 2005 y. 

5.2   Yo'ldoshev Z. ―Milliy iqtisodiyot‖ Moliya T.: 2004 yil. 

5.3   B.H.Raqimov, E.A.Shomirzaev, S.T.Qosimova. SHahar qurilishi va xo'jaligi 

iqtisodiyoti.-T.:2010 yil. 

5.4   Zaynutdinov  SH.N.,  R.I.Nurimbetov.  Personalni  boshharish.  -Toshkent, 

2007 yil. 

5.5 


Qosimova    M.S.,  B.YU.Hodiev  va  boshqalar.  Kichik  biznesni  boshqarish.-

Toshkent, 2003 yil. 

5.6   Nishanova  Z.,  SH.Asomuddinova.  Psixologik  maslahat.-T.:  O'zbekiston 

faylasuflari milliy nashriyoti, 2010 yil. 

5.7   q.q.Imomov. Investitsiyalarni tashkil etish va  moliyalashtirish.-T.: «Iqtisod-

Moliya», 2010 yil. 

5.8   M.Bostonaqulov.  Byudjet  tashkilotlarida  buhgalteriya  hisobi.-T.:  «Iqtisod-

Moliya», 2009 yil. 

5.9   F.M.Matmurodov. Ma'muriy  menejment.-T.:  O'zbekiston  faylasuflari  milliy 

nashriyoti, 2008 yil. 

 

 


 

 

6.1 O'zbekiston Respublikasi Davlat Arxitektura qurilish qo'mitasining 2008-2010 yillardagi hisobot ma'lumotlari 

6.2 O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasining tegishli yillar bo'yicha 

statistik to'plamlari. 

 

                                                        Internet saytlari 7.1    www.gov.uz  .  (O'zbeksiton  Respublikasi  hukumatining 

rasmiy sayti) 

7.2    www.  gkas.uz  (O'zbekiston  Respublikasi  Davlat  Arxitektura  va  qurilish    

qo'mitasi qo'mitasi rasmiy sayti). 7.3   www.google.uz 


Download 448.04 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling