O„zbekiston respublikasi oliy va o„rta maxsus ta‟lim vazirligi toshkent davlat sharqshunoslik instituti


Download 8.29 Kb.
Pdf ko'rish
bet23/39
Sana17.02.2017
Hajmi8.29 Kb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   39

 
 
 
PUL 
Pulning vazifalari  
qiymat o‟lchovi 
 
muomala vositasi 
 
jahon puli
 
jamgarish 
vositasi
 
To‟lov 
vositasi
 

 
 
144 
 
 
Seminar mashgulotining texnologik kartasi  
Bosqichlar, 
vaqti 
Faoliyat mazmuni 
O„qituvchi 
talaba 
1-bosqich. 
Kirish 
(10 min.) 
1.1. Mavzu, reja va maqsad, seminar mashgulotining 
rejasi ma‟lum qilinadi. 
Eshitadilar va 
mavzuni 
yozadilar 
2-bosqich. 
Asosiy 
(45 min.) 
2.1. Muammoli masalalarni oqib beradi, muammoni 
shakllantiradi va muammoli dars qoidasini eslatib otadi (1-
ilova). 
2.2. Bilimlarni faollashtirish maqsadida asosiy 
tushunchalar borasida blis sorov va test otkazadi (2 va 3-
ilova). 
2.1. Eshitadilar, 
eslaydilar. 
Savollarga javob 
beradilar. 
2.2. Guruhlarda 
ishlaydilar 
3-Mavzu. Tovar-pul munosabatlari rivojlanishi va bozor munosabatlarining 
shakllanishi  
Seminar mashgulotining o„qitish texnologiyasi 
Vaqti: 2 soat  
Talabalar soni: 45-50 nafar 
O„quv  mashg„ulotining 
shakli  
Mustaqil ishlash konikmalarini shakllantirish boyicha muammoli 
seminar. 
Seminar 
mashgulotining rejasi 
1. Tovar ishlab chiqarishning vujudga kelish va bozor 
munosabatlarining paydo bolishi. 
2. Tovar va uning xususiyatlari. Tovarning nafliligi va 
ayirboshlanish nisbati (qiymati). 
3. Tovar qiymati va qiymat qonuni. 
4. Pulning kelib chiqishi, iqtisodiy mazmuni va vazifalari. 
5. Tovar-pul munosabatlarining rivojlanish bosqichlari. 
6.  O`zbekistonda  tovar-pul  munosabatlari  qaror  topish  shart-
sharoitlari. 
Oquv  mashgulotining  asosiy  maqsadi:  tovar-pul  munosabatlari    rivojlanishining  bozor 
iqtisodiyoti  shakllanishi  va  amal  qilinishidagi  roli  va  ahamiyatini  tushunib  olish,  asosiy 
iqtisodiy kategoriyalarning mohiyatini bilib olish. 
Pedagogik vazifalar: 
- tovar ishlab chiqarishning vujudga kelishining 
bozor munosabatlari paydo bolishiga bogliqligini 
tushuntirish; 
- tovarning xususiyatlari, nafliligi va 
ayirboshlanish nisbati togrisida tasavvur hosil 
qilish; 
- qiymat qonunining amal qilishi togrisida 
tushuncha hosil qilish; 

pulning 
kelib 
chiqishi 
va 
tovar-pul 
munosabatlarining 
rivojlanish 
bosqichlarini 
korsatish; 
-  O`zbekistonda  tovar-pul  munosabatlari  qaror 
topish shart-sharoitlarini korsatish. 
Oquv faoliyatining natijalari: 
Talaba: 
– tovar, qiymat, iste‘mol qiymati, almashuv 
qiymati, pul kategoriyalariga ta‘rif bera 
oladi; 
– tovarning asosiy xususiyatlarini tavsiflay 
oladi; 
– qiymat qonunining mazmunini tushuntirib 
bera oladi; 
–  O`zbekistonda  tovar-pul  munosabatlari 
qaror 
topish 
shart-sharoitlari 
va 
xususiyatlarini bilib oladi. 
O„qitish uslubi va texnikasi 
Muammoli usul, blis-sorov. 
O„qitish vositalari 
 
Ma‘ruza matni, proektor, marker, 
konspektlar 
O„qitish shakli  
Frontal, jamoa va guruhlarda ishlash. 
O„qitish shart-sharoiti  
 
Guruhlarda ishlash uchun moljallangan 
auditoriya 

 
 
145 
 
2.3. Talabalarni guruhlarga boladi va guruhlar 
e‘tiboriga vazifani havola qiladi. Vazifa sifatida berilgan 
muammoli savollarning javoblarini guruhlarda ozaro 
muhokama qiladi va taqdimotga tayyorlaydi. 
2.4. Guruh sardorlari muhokamani, oz prezentasiya-larini 
taqdimotlarini namoyish qilishiga taklif etadi. 
2.5. Noaniq jihatlarni aniqlashtiradi, savollarga javob 
beradi. Bajarilgan ishlarni, guruhlar faoliyatini baholaydi. 
Ozlashtirish darajasini aniqlash uchun nazorat savollari 
beradi. 
Zamonaviy bozor xo`jaligi modellari xususiyatlarini 
tushuntiradi (4--ilova). 
taqdimotga 
tayyorlanadilar. 
2.3. Raqib guruhga 
savollar beradi. 
Munozarada 
ishtirok etadi. 
Eshitadilar, yozib 
oladilar. 
2.4. Savollarga 
javob beradilar. 
3-bosqich. 
YAkuniy 
(15 min.) 
3.1. Mavzuni yakunlaydi, umumiy xulosa chiqaradi, 
ishtirokchilarni baholaydi, ragbatlantiradi. 
3.1.Eshitadi, 
aniqlashtiradi 
va 
topshiriqni 
yozib 
oladilar. 
1-ilova 
Munozara uchun savollar: 
1.Tovar ishlab chiqarishning vujudga kelish va bozor munosabatlarining paydo bolishi 
ortasida qanday bogliqlik mavjud? 
 
 
3. O`zbekistonda tovar-pul munosabatlari qaror topish shart-sharoitlarini tushuntiring. 
2-ilova 
Blis-sorov uchun savollar 
1. Tovarning xususiyatlaridan qaysi biri asosiy hisoblanadi? 
2. Tovar qiymatining miqdoriga ta‘sir etuvchi omillar qaysilar? 
3. Pul sotiladimi, sotilsa qiymati nimaga teng boladi? 
4. Tovarning nafliligi va aniq mehnat ortasida qanday bogliqlik bor? 
5. Tovarning almashuv qiymati va abstrakt mehnat ortasida qanday bogliqlik bor? 
6. Tovar qiymatining asosini nimalar tashkil etadi?3-ilova 
3-ilova 
Testlar 
1. Tovar xojaligining vujudga kelishi va rivojlanish shart-sharoitlari nimadan iborat? 
a) ijtimoiy mehnat taqsimoti; 
b) mulk egalarining alohidalashuvi; 
v) mahsulotning ayirboshlash uchun ishlab chiqarilishi; 
g) bozorlarning vujudga kelishi; 
d) yuqoridagilarning barchasi. 
2. Tovar qiymati qanday mehnat sarflarini ifodalaydi? 
a) individual; b) zaruriy; v) qoshimcha; g) ijtimoiy-zaruriy;  d) umumiy. 
3. Pulning qaysi vazifasi narxning shakllanishi bilan bogliq? 
a) muomala vositasi; b) tolov vositasi; v) qiymat olchovi; 
g) jamgarma vositasi;  d) jahon puli. 
4. Mehnat unumdorligi qanday aniqlanadi? 
a) mahsulot miqdorini uni ishlab chiqarishga ketgan ish vaqtiga nisbati bilan; 
b) mahsulot miqdorini qilingan sarf-xarajatlarga nisbati bilan; 
v) mahsulot miqdorini asosiy kapitalga taqqoslash yoli bilan; 
g) mahsulot miqdorini aylanma kapitalga taqqoslash yoli bilan; 
d) yuqoridagi barcha usullarda. 
5. Mehnat intensivligi nima? 
a) mehnatning aniq turining mahsuldorligi
2. Tovar-pul munosabatlarining rivojlanishiga nimalar sabab bolgan?. 

 
 
146 
 
b) mehnatning sarflanish tezligi va jadalligi; 
v) qollaniladigan mehnat hajmining ortishi; 
g) qollaniladigan mehnat hajmining qisqarishi; 
d) yuqoridagilarning barchasi. 
6.Pulning qaysi vazifasi narxning shakllanishi bilan bogliq? 
a) muomala vositasi;  b) tolov vositasi;  v) qiymat olchovi; 
g) jamgarma vositasi;  d) jahon puli. 
7. Pulning vazifasi nimadan iborat? 
a) pul iste‘moli bilan ijtimoiy talabga bolgan investisiya omili; 
b) ijtimoiy taklif va almashuv uchun zarur bolgan miqdorni belgilaydigan kapital qoyilmalar 
omili; 
v) daromadlar va xarajatlarni hisobga olish tizimi; 
g) yagona hisob-kitob yurgizish, almashuv, jamgarma, muomala, tolov vositasi vazifasini 
bajaradi; 
d) iqtisodiy faoliyatni ragbatlantiradi. 
8. Pulning kutilmagan qadrsizlanishidan aholining qaysi qismi koproq jabr koradi? 
a) obligasiya egalari;  b) ishlab chiqaruvchilar
v) qarz oluvchilar;   g) dehqon (fermer) xojaligi; 
d) doimiy daromad oluvchilar. 
9.Pulning aylanish tezligi nimaga ta‟sir qiladi? 
a) tovar bahosiga;     b) muomala uchun zarur pul miqdoriga; 
v) ayirboshlash kurslariga;     g) foiz stavkasiga; 
d) sof eksport hajmiga. 
10. Pulning vazifalaridan qaysi biri uning muomaladan chiqarilishini taqozo qiladi? 
a) muomala vositasi;    b) qiymat olchov vositasi; 
v) jahon puli;    g) tolov vositasi; 
d) boylik toplash vositasi. 
4-ilova 
Zamonaviy bozor xo`jaligi modellari 
Mezonlar 
 
 
Ijtimoiy 
yo`naltirilgan 
bozor 
 
Aralash 
iqtisodiyot 
 
Korporativ 
iqtisodiyot 
 
 
 
 
 
 
 
Davlat 
dasturlarining 
maqsadga 
yo`naltirilganligi 
 
Fuqarolar 
manfaatlarini 
himoya qilish 
 
Tadbirkorlikni 
rivojlantirish 
bo`yicha shart- 
sharoitlar yaratish 
 
Yirik ishlab 
chiqarish man- 
faatlarini 
himoya qilish 
 
 
 
 
 
 
 
Iqtisodiyotni 
tartibga solish 
tamoyillari 
 
Uzoq muddatli 
dasturlarning 
ishlab chiqilishi 
 
Taktik usullar-
dan 
ustun ravish-da 
foydalanish 
 
Asosiy ustuvor- 
liklarni belgi- 
lab olish 
 
 
 
 
 
 
 
Davlat sektori- 
ning iqtisodiyot- 
dagi ulushi 
 
30% 
 
10% atrofida 
 
Ahamiyatsiz 
darajada 
 
 
 
 
 
 
 
Ko`rsatilgan 
mezonlarga 
muvofiq 
keluvchi davlatlar 
 
Germaniya 
 
AQSh 
 
YAponiya, 
Shvesiya 
 

 
 
147 
 
Ma‟ruza mashgulotining texnologik kartasi 
Bosqichlar, 
vaqti 
Faoliyat mazmuni 
O„qituvchi 
talaba 
1-bosqich. 
Kirish  
(10 min.) 
 
1.1.  Darsning  avvalida  talabalarga  blis-savollarni 
tarqatadi (1-ilova) va javoblarni eshitadi. 
1.1. Eshitadilar va 
savollarga javob 
tayyorlashadi. 
2.1. Topshiriqlarni 
bajaradi, muammolarni 
juftlikda muhokama qiladi, 
savollarga javob beradi. 
 
 
 
 
2.1. Mavzuga doir asosiy tushunchalarni ―Insert‖ 
jadvalida tarqatadi. Mazkur tushunchalar 
to`g`risida mulohaza yuritishni taklif etadi (2-
ilova). 
2.1.Eshitadilar. ―Insert‖ 
jadvalini to`ldiradilar. 
2.2. Eshitadilar, muhim 
jihatlarni yozib oladilar. 
4-Mavzu.  Bozor iqtisodiyoti mazmuni va unga  
o`tishning O`zbekistondagi xususiyatlari 
Ma‟ruza mashgulotining o`qitish texnologiyasi 
Vaqti: 2 soat  
Talabalar soni: 45-50 nafar 
O„quv mashg„ulotining 
shakli  
Bilimlarni chuqurlashtirish va kengaytirish boyicha seminar 
mashguloti 
Ma‟ruza  mashgulotining 
rejasi 
1. Bozor iqtisodiyotining mazmuni va uning asosiy 
belgilari. 
2. Bozor iqtisodiyotining afzalliklari va ziddiyatlari. 
3. Bozor turlari va tuzilishi. 
4.Bozor iqtisodiyotiga otish yollari, ularning 
farqlari va umumiy tomonlari. 
5.O`zbekistonda bozor iqtisodiyotiga otishning asosiy 
xususiyatlari. 
Ma‟ruza  mashgulotining asosiy maqsadi: 
talabalarga bozor iqtisodiyotining amal qilishi va rivojlanishi hamda O`zbekistonda bozor 
munosabatlari shakllanishining asosiy xususiyatlari togrisida bilim berish.  
Pedagogik vazifalar: 
- bozor iqtisodiyotining mazmunini ochib 
berish va uning asosiy belgilarini korsatish; 
- bozor iqtisodiyotining afzalliklari va 
ziddiyatlarini tahlil qilish; 
- bozor turlari va tuzilishini korsatish; 
- bozor iqtisodiyotiga otish modellari 
togrisida tushuncha berish; 
- O`zbekistonda bozor iqtisodiyotiga 
otishning asosiy xususiyatlarini ochib 
berish; 
- O`zbekistonda bozor islohotlarning asosiy 
va muhim natijalarini tushuntirish. 
O„quv faoliyatining natijalari: 
Talaba: 
- bozor iqtisodiyotining mohiyati va asosiy 
belgilarini bilib oladi; 
- bozor iqtisodiyotining afzalliklari va 
ziddiyatlarini idrok eta oladi; 
- bozor turlari va tuzilishi togrisida tasavvurga 
ega boladi; 
- bozor iqtisodiyotiga otish yollarining oziga xos 
jihatlarini bilib oladi; 
- O`zbekistonda bozor iqtisodiyotiga otish  
xususiyatlari va bozor islohotlarning asosiy 
natijalarini tahlil qila oladi. 
O„qitish uslubi va texnikasi 
Ma‘ruza, birgalikda oqiymiz, munozara. 
O„qitish vositalari 
Ma‘ruzalar matni, oquv qollanmasi, marker, 
doska 
O„qitish shakli  
 
individual va guruh 
boyicha O‘qitish. 
O„qitish shart-sharoiti  
 
Kompyuter texnologiyalari, proektor bilan 
ta‘minlangan auditoriya. 

 
 
148 
 
 
2-bosqich. 
Asosiy 
(55 min.) 
2.2. Bozor iqtisodiyotining muhim belgilarini 
amaliy misollar orqali tushuntiradi (3-ilova). 
2.3.  Bozor  tushunchasiga  ta‘rif  berishni,  uning 
turlarini sanab berishni taklif etadi. 
Bozorning  asosiy  vazifalarini  sharhlab  beradi. 
Zamonaviy 
bozor 
xo`jaligi 
modellari 
xususiyatlarini tushuntiradi (4--ilova). 
2.4. O`zbekistonda bozor iqtisodiyotiga o`tish 
xususiyatlarini ochib beradi, asosiy tamoyillarini 
sharhlaydi.  
2.3. Bozor tushunchasiga 
ta‘rif beradilar, 
munozarada qatnashadilar. 
2.4. YOzadilar, misollar 
keltiradilar. 
 
 
3-bosqich. 
YAkuniy 
(15 min.) 
3.1. ―Insert‖ jadvalidagi ―?‖ belgisi qo`yilgan 
noaniq qolgan savollarga javob beradi. 
3.2. Mavzuga xulosa qiladi va faol ishtirok etgan 
talabalarni rag`batlantiradi. 
3.3.  Seminar  mashhulotiga  tayyorgarlik  ko`rish 
uchun topshiriq beradi(6-ilova). 
Eshitadilar. 
YOzib oladilar. 
1-ilova 
Blis-so`rov uchun savollar 
1. Bozor iqtisodiyotiga o`tish zarurati nimalar bilan izohlanadi? 
2. Bozor iqtisodiyoti boshqariladimi yoki o`z-o`zidan amal qiladimi? 
3. Qaysi davlatlar bozor iqtisodiyoti amal qilishi bo`yicha namuna bo`la oladi? 
4. O`zbekistonda bozor islohotlari nimadan boshlandi? 
5. Davlat bozor islohotlarining ijrochisimi yoki tashabbuskorimi, nima uchun? 
6. Bozor iqtisodiyotisiz xo`jalik yuritib bo`lmaydimi?  
2-ilova 
“Insert usuli” 
Insert – samarali o`qish va fikrlash uchun belgilashning interfaol tizimi hisoblanib, mustaqil 
o`qib-o`rganishda  yordam  beradi.  Bunda  ma‘ruza  mavzulari,  kitob  va  boshqa  materiallar 
oldindan  talabaga  vazifa  qilib  beriladi.  Uni  o`qib  chiqib,  «V;  Q;  -;  ?»  belgilari  orqali  o`z 
fikrini ifodalaydi. 
Insert jadvali 
 
Tushunchalar 
V  
(men bilgan 
narsani 
tasdiqlaydi) 
Q  
(yangi 
ma‘lumo
t). 
-  
(men 
bilgan 
narsaga 
zid) 
?  
(meni o`ylantirdi. Bu 
borada menga 
qo`shimcha 
ma‘lumot zarur). 
Bozor 
 
 
 
 
Bozor iqtisodiyoti 
 
 
 
 
Klassik bozor iqtisodiyoti 
 
 
 
 
Bozor iqtisodiyoti sub‘ektlari 
 
 
 
 
Bozor turlari 
 
 
 
 
Bozorga o`tish yo`llari 
 
 
 
 
Bozor strategiyasi 
 
 
 
 
Rivojlangan bozor iqtisodiyoti  
 
 
 
 
Erkin iqtisodiyot 
 
 
 
 
YOpiq iqtisodiyot 
 
 
 
 
 

 
 
149 
 
3-ilova 
Bozor iqtisodiyotining muhim va umumiy 
belgilari 
Turli 
shakllardagi 
mulkchilikning 
mavjud bo`lishi 
va unda xususiy 
mulkchilikning 
ustun turishi 
tadbirkorlik va 
tanlov erkinligi 
raqobat 
kurashining 
mavjudligi 
davlatning 
iqtisodiyotga 
cheklangan 
holda aralashuvi 
korxona va 
firmalarning ichki 
hamda tashqi shart-
sharoitlar 
o`zgarishlariga 
moslashuvchanligi 
4-ilova 
Bozorning vazifalari 
Ishlab chiqaruvchilar 
tomonidan yaratilgan tovar 
va xizmatlarni, iqtisodiy 
resurslarni 
iste‘molchilarga etkazish 
 
Ishlab 
chiqarishning 
uzluksiz 
takrorlanib 
turishini 
ta‘minlash 
Iqtisodiyotni 
tartibga 
solib turish 
 
Resurslarning erkin 
harakatini ta‘minlash 
va 
ularni tarmoqlar 
o`rtasida 
taqsimlash 
5-ilova 
Seminarga tayyorgarlik ko`rish uchun topshiriqlar 
1. O`zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimovning bozor iqtisodiyoti, bozor 
munosabatlarini shakllantirish va rivojlantirish borasidagi fikrlari, qarashlari. 
2. Islom Karimov islohotlarning hozirgi bosqichida iqtisodiyotni erkinlashtirish to`g`risida. 
3. Islom Karimovning ―Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi, O`zbekiston sharoitida uni 
bartaraf etishning yo`llari va choralari‖ nomli asari mazmunini gapirib bering. 
 
4-mavzu.  Bozor iqtisodiyoti mazmuni va unga o`tishning  
O`zbekistondagi xususiyatlari 
Seminar mashgulotining o„qitish texnologiyasi 
Vaqti: 2 soat  
Talabalar soni: 45-50 nafar 
O„quv mashg„ulotining 
shakli  
Bilimlarni chuqurlashtirish va kengaytirish boyicha seminar 
mashguloti 
Seminar 
mashgulotining rejasi 
1. Bozor iqtisodiyotining mazmuni va uning asosiy 
belgilari. 
2. Bozor iqtisodiyotining afzalliklari va ziddiyatlari. 
3.Bozor iqtisodiyotiga otish modellari, ularning 
farqlari va umumiy tomonlari. 
4. Otish davrida O`zbekistonda bozor islohotlarning 
konsepsiyasi va strategiyasi. 
Seminar mashgulotining asosiy maqsadi: 
Talabalarning  ―Iqtisodiyot nazariyasi‖ fani predmeti va bilish usullari, fanning asosiy qonun 
va kategoriyalari, boshqa fanlar bilan aloqasi togrisida shakllangan bilimlarini aniqlash, ularda 
bu borada mustaqil tafakkur konikmalarini shakllantirish.  
Pedagogik vazifalar: 
- bozor iqtisodiyotining mazmuni 
bo`yicha bilimlarni kengaytirish; 
- bozor iqtisodiyotining afzalliklari va 
ziddiyatlarining namoyon bo`lish 
xususiyatlarini tahlil qilish; 
- bozor iqtisodiyotiga otish modellarining 
shakllanish shart-sharoitlarini 
O„quv faoliyatining natijalari: 
Talaba: 
- bozor iqtisodiyotining mazmuni bo`yicha 
bilimlari chuqurlashadi; 
- bozor iqtisodiyotining afzalliklari va 
ziddiyatlarining namoyon bo`lish xususiyatlarini 
bilib oladi; 
- bozor iqtisodiyotiga otish modellarining 

 
 
150 
 
Seminar mashgulotining texnologik kartasi 
Bosqichlar, 
vaqti 
Faoliyat mazmuni 
O„qituvchi 
talaba 
1-bosqich. 
Kirish  
(10 min.) 
 
1.1. Seminar mashg`ulotining tartibi bilan tanishtiradi. 
1.2.  Aqliy  hujum  usulidan  foydalangan  holda,  masalan, 
bozorga  o`tish  shartmi,  bozorsiz  yashab  bo`lmaydimi, 
rejali  iqtisodiyotning  afzalliklari  ham  bor-ku,  kabi 
savollar  bilan  auditoriyaning  mashgulotga  tayyorgarlik 
darajasini oshiradi.  
1.1. 
Mavzuni 
yozadi 
va 
savollarga  javoblar 
tayyorlaydi. 
 
 
 
2-bosqich. 
Asosiy 
(55 min.) 
2.1. 
Dars 
mashg`uloti 
guruhlarda 
ishlash 
texnologiyasidan  foydalangan  holda  amalga  oshirilishini 
e‘lon  qiladi.  Guruhda  ishlash  qoidalarini  eslatadi.  Ish 
tartibi va reglamentni aniqlashtiradi (1,2-ilova). 
2.2.  Talabalarni  3-6  nafardan  qilib  guruhlarga  ajratadi. 
Nazorat va natijalarni baholash uchun ekspertlar guruhini 
shakllantiradi. Guruhlarga o`quv topshiriqlarini topshiradi 
(3-ilova). Baholash ko`rsatkichlari va mezonlari (4-ilova) 
bilan,  qanday  qo`shimcha  materiallardan  foydalanish 
mumkinligi  bilan  (darslik,  ma‘ruzalar  matni,  Prezident 
I.A.Karimov  asarlari)  tanishtiradi.  Guruhlarda  ishlash 
boshlanganligini e‘lon qiladi. 
2.3.  Taqdimot  va  natijalarni  baholashni  tashkil  etadi. 
Izohlaydi,  javoblarni  tartibga  keltiradi,  asosan  ishlarni 
bajarish 
jarayonida 
shakllangan 
xulosalarni 
umumlashtiradi. 
2.1. Eshitadi, 
mavzuni 
yozadi.  
2.2. O`quv 
topshiriqlari, 
baholash mezonlari 
bilan tanishadi, 
topshiriqni guruhga 
taqsimlaydi, 
umumiy ma‘ruzani  
shakllantiradi. 
2.3. Natijalarni 
prezentasiya qiladi, 
nazorat savollariga 
javob beradi. 
Qolgan 
ishtirokchilar 
taqdimotni 
to`ldiradi 
va savollar beradi. 
Ekspertlar 
baholaydi. 
 
3-bosqich. 
YAkuniy 
(15 min.) 
3.1. O`quv faoliyatini yakunlaydi. Talabalar diqqatini 
asosiy jihatlarga qaratadi. Muammoni hal qilish 
jarayonida g`olib bo`lgan guruhni aniqlaydi va baholaydi. 
3.2. Mustqil ish uchun vazifa beradi. 
3.1. Tinglaydilar, 
aniqlashtiradilar. 
Mustaqil ish uchun 
vazifalarni yozib 
oladilar. 

Download 8.29 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   39
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling