O„zbekiston respublikasi oliy va o„rta maxsus ta‟lim vazirligi toshkent davlat sharqshunoslik instituti


Download 8.29 Kb.
Pdf ko'rish
bet25/39
Sana17.02.2017
Hajmi8.29 Kb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   39

qonuni deyiladi.  
 

 
 
158 
 
2-ilova 
Munozara qatnashchilariga eslatma 
1. Munozara munosabatlar yig`indisi emas, balki muammo echimi uslubiyatidan iborat. 
2. Ko`p gapirmasdan boshqalarning so`zlashiga imkon ber. 
3. Maqsadga erishish yo`lida xissiyotlarinni jilovlab, batafsil o`ylagan holda so`zla. 
4. Raqiblaring vaziyatini o`rganib, ularga xurmat bilan murojaat qil. 
5. Raqiblaring tomonidan aytilgan fikrlarga tanqidiy va istehzoli yondash. 
6. Munozara predmeti bo`yicha chetga chiqmagan holda to`g`ri yondashib gapir. 
Muammoli seminarning boshqaruv dastaklari 
Boshlovchi barcha vazifalarni o`ziga oladi – munozara bosqichlarini boshqarish, 
javoblarning asoslanishi va to`g`riligini tasdiqlash, qo`llangan termin va tushunchalarning 
aniqlash, munosabatlarni to`g`ri qo`llash va boshqalar. Taqdimotlarning taqsimotini to`g`ri 
boshqarish. 
Taqrizchi – tomonlarning ma‘ruzalarini yo`nalishlar bo`yicha belgilash va to`liq 
xarakterda baholash: dolzarbligi, ilmiy jihati, mantiqiyligi va masalalarning aniq 
qo`yilganligi, xulosalarning aniq ko`rsatilishi. 
Raqib – qabul qilingan tadqiqot o`rtasida raqobatchilik jarayonini shakllantiradi. U 
faqatgina ma‘ruzachining asosiy holatini tanqid qilish emas, shu bilan birgalikda, uning 
aytgan fikrlaridan zaif yoki xato tomonlarini topish hamda o`zining hal qiluvchi fikrlarini 
taklif qilishi ham mumkin. 
Ekspert – barcha munozaralarning, jumladan, munozara qatnashchilari tomonidan 
aytilgan fikrlarning, qilingan xulosalarning, taklif va gipotezalarning maxsuldorligini 
baholaydi. 
Munozara reglamentini o`tkazish tartibi 
1. Boshlovchi ma‘ruza mavzusi va ma‘ruzachilarning taqdimotlarini e‘lon qiladi. 
2. Ma‘ruza 5 minut davom etadi. 
3. Taqrizchi – 2 minut. 
4. Raqib – ma‘ruza mavzusi bo`yicha fikrlarini 1-3 minut taqdim etadi. 
5. Jamoaviy muhokama – 5-10 minut. 
 
3-ilova 
Muhokama va xulosalar chiqarish uchun savollar 
1. Talab qonunini tushuntiring. Talabga qanday omillar ta‘sir qiladi? Bu omillardan 
har biri o`zgarsa, talab egri chizig`ida qanday o`zgarish ro`y beradi? 
2. Taklif qonunini tushuntiring. Taklifga qanday omillar ta‘sir qiladi? Bu 
omillardan har biri o`zgarsa, talab egri chizig`ida qanday o`zgarish ro`y beradi? 
3. Engel qonunining mohiyatini tushuntirib bering. 
4. Iste‘molchi xatti-harakati nazariyasining asosida nimalar yotadi? Bu nazariyaning 
asosiy qonun-qoidalarini izohlang. 
5. Iste‘molchining afzal ko`rishi nima? U iste‘molchi tanloviga qanday ta‘sir 
ko`rsatadi? 
6. YAlpi (umumiy) naflilik va so`nggi qo`shilgan naflilik tushunchalari o`rtasida qanday 
bog`liqlik mavjud? 
7. Befarqlik egri chizig`i nimani ifodalaydi? Befarqlik kartasi-chi? Ularning 
iste‘molchi xatti-harakatini tushuntirishdagi ahamiyatini izohlang. 
8. Iste‘molchi byudjeti chizig`iga narx va daromaddagi o`zgarishlar qanday ta‘sir 
ko`rsatadi? 
 

 
 
159 
 
4-ilova 
Taklif hajmi - muayyan vaqt oralig`ida ma‘lum narxda sotishga taklif etilgan tovarlar 
miqdori. 
Taklif qonuni - har qanday bozorda, istalgan vaqtda boshqa teng sharoitlarda tovar narxi va 
unga taklif hajmi orasida to`g`ridan-to`g`ri bog`liqlik. 
Taklif egri chizig`i – Qs ning P ga to`g`ridan-to`g`ri bog`liqligining grafik ko`rinishi. U 
ijobiy og`ish burchagiga ega va SS bilan belgilanadi. Taklif egri chizig`i ishlab 
chiqaruvchilarning joriy vaqtda turli narxlarda qancha miqdorda mahsulot sotishga tayyor 
ekanliklarini ko`rsatadi. 
 
Taklifga ta‟sir etadi: 
• resurslar narxi o`zgarishi 
• texnologiyalar o`zgarishi 
• soliq va subsidiyalar o`zgarishi 
• o`rinbosar tovarlar narxi o`zgarishi 
• ishlab chiqaruvchilar soni o`zgarishi 
 
 
6-Mavzu.  Raqobat va monopoliya 
Ma‟ruza mashgulotining o„qitish texnologiyasi 
Vaqti: 2 soat  
Talabalar soni: 45-50 nafar 
O„quv mashg„ulotining 
shakli  
Bilimlarni chuqurlashtirish va kengaytirish boyicha seminar 
mashguloti 
Ma‟ruza 
mashg„ulotining rejasi 
1. Raqobatning mohiyati, ob‘ektiv asoslari va rivojlanish 
bosqichlari. 
2. Raqobatning shakllari va usullari. 
3. Monopoliyalarning iqtisodiy asosi va ularning turlari. 
4. Monopoliyalarning afzalliklari va ijtimoiy oqibatlari. 
5. O`zbekistonda raqobatchiliq muhitining vujudga kelishi va 
monopoliyaga qarshi qonunchilik. 
O`quv mashg`ulotining maqsadi: raqobat bozor iqtisodiyotining takomillashib borishidagi 
ahamiyatini ochib berish va uning qo`llanishi mumkin bo`lgan usullarini ilgari surish. 
Pedagogik vazifalar: 
raqobat to`g`risida dastlabki tushuncha 
berish; 
- raqobatning usullari va 2 turini 
yoritish orqali ular bilimini chuqurlashtirish; 
- monopoliyalar paydo bo`lishi va 
rivojlanishining iqtisodiy asoslarini 
o`rganish; 
- monopoliyaga qarshi qonunlar 
to`g`risida tushuncha berish.  
O`quv faoliyatining natijalari: 
Talaba: 
- guruh namoyondalari har bir raqobat usulini 
sharhlaydi va o`z misolini keltiradi; 
- monopoliyalar faoliyatining ijobiy va salbiy 
tomonlarini asoslaydilar; 
- monopoliyaga qarshi qonunlarning amaliy 
ahamiyatini tahlil qiladilar.  
O„qitish uslubi va texnikasi 
 
Axborot- ma‘ruza, insert, hamkorlikda o`qitish 
texnikasi, sinkveyn 
O„qitish vositalari 
 
Ma‘ruza matni, proektor, grafik organayzerlar, 
O`TVG‗KT 
O„qitish shakli  
Frontal, guruhlarda 
O„qitish shart-sharoiti  
 
Kompyuter texnologiyalari, proektor bilan 
ta‘minlangan auditoriya. 

 
 
160 
 
Ma‟ruza mashgulotining texnologik kartasi  
Bosqichlar, 
vaqti 
Faoliyat mazmuni 
O„qituvchi 
talaba 
1-bosqich. 
Kirish  
(10 min.) 
 
1.1. Ma‘ruzaning mavzusi, maqsadi va rejasini ma‘lum 
qiladi, mashg`ulotdan kutilayotgan o`quv natijalari bilan 
tanishtiradi. 
1.2.  Mashg`ulot  davomida  aniq  holatlarni  tahlil  qilishga 
e‘tibor  qilishni  eslatadi  (talabalarqo`llarida  o`tgan  dars 
oxirida tarqatilgan ma‘ruza matnlari mavjud). 
1.1. Tinglaydi 
va 
yozadilar. 
 
 
 
2-bosqich. 
Asosiy 
(55 min.) 
2.1. Avvalgi mavzuni esga solish va ma‘ruza matni o`qish 
natijasida nimalarni o`rganganligini aniqlash maqsadida blis-
so`rov o`tkazadi. Vizual meteriallar asosida ma‘ruza 
o`qiydi(1-4-ilovalar): 
- raqobat to`g`risida dastlabki tushuncha berish; 
- raqobatning usullari va 2 turini 
yoritish orqali ular bilimini chuqurlashtirish; 
- monopoliyalar paydo bo`lishi va 
rivojlanishining iqtisodiy asoslarini o`rganish; 
- monopoliyaga qarshi qonunlar 
to`g`risida tushuncha berishni tavsiflaydi. 
2.2. Raqobat va unga uning miqdoriga ta‘sir qiluvchi omillar 
to`g`risida axborot beradi va o`zgarishini tushuntiradi. 
2.3. Monopoliyaga qarshi qonunlar 
to`g`risida  tushunchalarini yoritib beradi. 
2.1. Eslaydi, 
savollarga javob 
beradi. YOzib 
boradi. Talab  
hamda taklif 
kategoriyasiga 
klaster tuzadilar. 
2.2. Grafikni 
chizadilar, 
misollar  
keltiradilar. 
 
 
 
3-bosqich. 
YAkuniy 
(15 min.) 
3.1. Mavzuga yakun yasaydi, umumiy xulosalarni 
shakllantiradi, faol ishtirok etgan talabalarni rag`batlantiradi. 
Olingan bilimlarni ahamiyatini ochib beradi. 
3.2. Faollik ko`rsatmagan talabalarga qo`shimcha vazifa 
beradi. 
3.3.  Mustaqil  ish  uchun  vazifa:  test  savollari  tuzib  kelishni 
topshiradi (5-ilova namuna sifatida beriladi). 
3.1. Eshitadi, 
aniqlashtiradi. 
Topshiriqlarni 
yozib oladilar. 
1-ilova. 
Reglament. 
1. Muammoni yechish va prezentatsiya varog`ini yozish uchun guruhda ishlashga - 20 min. 
2. Muammo yechimini prezentatsiya qilish – 8 min. gacha. 
3. Jamoa bo`lib muhokama qilish, xulosalarni shakllantirish - 10 min. gacha. 
4. O`zaro baholash – 1 min. 
2 – ilova. 
Baholash ko`rsatkichlari va mezonlari 
Har bir guruh boshqa guruxlar taqdimotni baholaydi, mezonlar bo`yicha ballarni jamlaydi. 
Baholash 
ko`rsatkichlari 
va mezonlari 
Maksimal 
ball 
 

guruh 
 

guruh 
 

guruh 
 

guruh 
Echimlar:  
1,2 
 
 
 
 
- muammoni va 
quyi muammoni 
to`g`ri 
shakllantirish; 
0,4 
 
 
 
 
- yechimni 
muammo va 
quyi muammo 
shakliga mos 
0,4 
 
 
 
 

 
 
161 
 
kelishi; 
- mantiqiylik, 
aniqlik, 
xulosalarni 
qisqaligi.  
0,4 
 
 
 
 
Taqdimot: 
1,4 
 
 
 
 
- javoblarni 
aniqligi va 
tushunarliligi;  
1,0 
 
 
 
 
- har bir guruh 
ishtirokchisining 
faolligi 
(savollar, 
qo`shimchalar). 
0,4 
 
 
 
 
Reglament  
0,4 
 
 
 
 
Umumiy ballar 
yig`indisi  
3,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-ilova. 
1-ekspert varag`i. 
1. Raqobatning mohiyati, shakllari, usullari, vazifalarini ayting. 
(T-sxema, klaster, insert texnikasidan foydalangan holda) 
2-ekspert varag`i. 
2. Monopoliyaning iqtisodiy asosini ayting va uning turlarini ko`rsatib bering. 
(T-sxema, klaster, insert texnikasidan foydalangan holda) 
3-ekspert varag`i. 
3. Monopoliyaga qarshi qanday qonun va cheklashlarni bilasiz? 
(T-sxema, klaster, insert texnikasidan foydalangan holda) 
4-ekspert varag`i. 
4. O`zbekistonda raqobatchilik muhitining vujudga kelishi va monopoliyaga qarshi 
qonunchilik 
borasida qanday ishlar qilinmoqda? 
(T-sxema, klaster, insert texnikasidan foydalangan holda) 
4-ilova. 
Guruhlarga beriladigan qo`shimcha savollar. 
1. Raqobatning mohiyati va maqsadini tushuntirib bering. 
2. Raqobatning asosiy vazifalari nimalardan iborat? Bu vazifalarning bir-biridan farqini 
ajratib ko`rsating. 
3. Raqobat shakllariga tushuncha bilan va ularning har biriga xos belgilarini ko`rsating. 
4. Tarmoq ichidagi va tarmoqlararo raqobatning farqini tushuntirib bering. 
5. Halol va g`irrom raqobatlashuv usullariga nimalar kiradi? 
6. Raqobatlashuvning demping narxlarni qo`llash usuli qanday sharoitlarda amalga oshiriladi? 
7. Monopoliya nima va uning vujudga kelishining iqtisodiy asoslari nimalardan iborat? 
Monopoliyaning qanday turlari mavjud? 
8. Kapitalning to`planishi va markazlashuvi o`rtasida qanday farq bor? 
9. Tabiiy, legal va sun‘iy monopoliyalarning bir-biridan farqlanishini ko`rsating. 
10. Monopoliyaning ijobiy va salbiy tomonlari nimalarda namoyon bo`ladi? 
11. Monopoliyaga qarshi siyosat va monopoliyaga qarshi qonunchilikning mohiyati qanday? 
12. Raqobat muhitining shakllanishiga qanday omillar ta‘sir ko`rsatadi? 
13. O`zbekistonda monopoliyaga qarshi kurashuvchi va raqobatni qo`llab-quvvatlovchi 
qanday tashkilot bor va qachon tashkil etilgan? 

 
 
162 
 
 
Vizual materiallar 
5-ilova. 
Raqobat – bozor sub‘ektlari iqtisodiy manfaatlarining 
to`qnashishidan iborat bo`lib, ular o`rtasidagi yuqori foyda va 
ko`proq naflikka ega bo`lish uchun kurash 
 
Tarmoq ichidagi raqobat 
Tarmoqlararo raqobat 
 
 
Ishlab chiqarish va 
sotishning qulayroq 
sharoitiga ega bo`lish, 
qo`shimcha foyda olish uchun 
bir tarmoq korxonalari 
o`rtasida boruvchi raqobat 
kurashi 
Turli tarmoq korxonalari 
o`rtasida eng yuqori foyda 
normasi olish uchun olib 
boriladigan raqobat kurashi 
 
 
BOZOR TUZILMALARI 
 
 
 
 
 
Sof 
raqobat 
Nomukammal raqobat 
monopoliya  
oligopoliya 
monopolistik 
raqobat 
Belgilari 
 
 
 
 
 
Firmalar soni  
 
Mahsulotning 
tabiati 
Bozor 
to`siqlari 
Axborotlar 
mavjudligi 
Narxlar 
ustidan 
nazorat 
Raqobat quyidagilarga 
ko`maklashadi 
 
ishlab chiqarishni 
kengaytirish va 
ixchamlashtirishg

ilg`or 
yangiliklarn
i joriy 
etishga 
resurs 
harajatlarin
i tejashga 
iqtisodiyotnin
g umumiy 
samaradorligin
i oshirishga 
talabning 
qulay 
qondirilishig

narxlarni 
tenglashtiris
h va 
pasaytirishg

 
1.  Sherman  qonuni  (1890  yilda  qabul  qilingan).  Bu  qonun  savdoni  yashirin 
monopollashtirish,  u  yoki  bu  tarmoqdagi  yakka  nazoratni  qo`lga  olish,  narxlar  bo`yicha 
kelishuvlarni taqiqlaydi. 
2. Kleyton qonuni (1914 yilda qabul qilingan). Bu qonun mahsulot sotish sohasidagi 
cheklovchi  faoliyatlarni,  narx  bo`yicha  kamsitish,  ma‘lum  ko`rinishdagi  birlashib  ketishlar, 
o`zaro bog`lanib ketuvchi direktoratlar va boshqalarni taqiqlaydi. 
3. Robinson-Petmen qonuni (1936 yilda qabul qilingan). Bu qonun savdo sohasidagi 
cheklovchi  faoliyatlar,  «narxlar  qaychisi»,  narx  bo`yicha  kamsitishlar  va  boshqalarni 
taqiqlaydi.  1950  yilda Kleyton  qonuniga  Seller-Kefover tuzatishi  kiritildi.  Unda noqonuniy 
birlashib ketishlar tushunchasiga aniqlik kiritilib, aktivlarni sotib olish orqali birlashib ketish 
taqiqlandi. Agar Kleyton qonuni yirik firmalarning gorizontal ravishdagi birlashib ketishlariga 
to`siq  qo`ygan  bo`lsa,  Seller-Kefover  tuzatishi  vertikal  ravishdagi  birlashib  ketishlarga 
cheklov kiritdi. 
 
 

 
 
163 
 
Seminar mashg„ulotining texnologik kartasi  
Bosqichlar, 
vaqti 
Faoliyat mazmuni 
O„qituvchi 
talaba 
1-bosqich. 
Kirish  
(10 min.) 
1.1. 
O`quv 
mashg`ulotining 
mavzusi 
maqsadi, 
rejalashtirilgan natijasi va uni o`tkazish rejasini aytadi. 
1.2. Mashg`ulot munozara tarzida o`tishini ma‘lum qiladi. 
1.1. Diqqat bilan 
tinglaydilar va 
yozib oladilar 
 
 
 
2-bosqich. 
Asosiy 
(55 min.) 
2.1.  Mavzu  bo`yicha  asosiy  tushunchalarga  ta‘rif  berishni 
taklif qiladi va shu asosida blis-so`rov o`tkazadi (1-ilova) 
2.2. 
Ish 
guruhlarda 
juftliklarda 
o`quv 
vazifani 
bajarilgandan  so`ng  ―Muammoli  seminar‖  sifatida  davom 
ettirilishini  e‘lon  qiladi.  ―Muammoli  seminar‖  qoidalari 
bilan  tanishtiradi  (2-ilova).  Guruhlarda  ishlash  qoidalarini 
eslatadi.  
2.3.  Talabalarni  4  ta  guruhlarga  ajratadi.  Davra  suhbatida 
muhokama  qilish  uchun  savollar  va  vazifalarni  tarqatadi 
(3-ilova).  Vazifani  bajarishda  qo`shimcha  materiallardan 
foydalanish mumkinligini ta‘kidlaydi. 
2.4. Guruhlarni o`zaro baholashni tashkil etadi.  Natijalarni 
baholash varaqlarini tarqatadi (4-ilova). 
2.5. 
Guruhlarda  ish  boshlaganligini  e‘lon  qiladi, 
2.1. Iqtisodiy 
tushunchalarga 
tarif beradilar. 
2.2. O`quv 
vazifasi oladilar 
va tanishib 
chiqadilar. 
2.3. Vazifani 
bajaradilar, 
taqdimot  
varaqlarini 
rasmiylashtiradi. 
2.4. Boshqa 
guruhlar uchun 
6-Mavzu.  Raqobat va monopoliya 
Seminar mashgulotining o„qitish texnologiyasi 
Vaqti: 2 soat  
Talabalar soni: 45-50 nafar 
O„quv mashg„ulotining 
shakli  
Bilimlarni chuqurlashtirish va kengaytirish boyicha seminar 
mashguloti 
Seminar 
mashg„ulotining rejasi 
1. Raqobatning mohiyati, ob‘ektiv asoslari va rivojlanish 
bosqichlari. 
2. Raqobatning shakllari va usullari. 
3. Monopoliyalarning iqtisodiy asosi va ularning turlari. 
4. Monopoliyalarning afzalliklari va ijtimoiy oqibatlari. 
5. O`zbekistonda raqobatchiliq muhitining vujudga kelishi va 
monopoliyaga qarshi qonunchilik. 
O`quv mashg`ulotining maqsadi: raqobat bozor iqtisodiyotining takomillashib borishidagi 
ahamiyatini ochib berish va uning qo`llanishi mumkin bo`lgan usullarini ilgari surish. 
Pedagogik vazifalar: 
raqobat to`g`risida dastlabki tushuncha 
berish; 
- raqobatning usullari va 2 turini 
yoritish orqali ular bilimini chuqurlashtirish; 
- monopoliyalar paydo bo`lishi va 
rivojlanishining iqtisodiy asoslarini 
o`rganish; 
- monopoliyaga qarshi qonunlar 
to`g`risida tushuncha berish.  
O`quv faoliyatining natijalari: 
Talaba: 
- guruh namoyondalari har bir raqobat usulini 
sharhlaydi va o`z misolini keltiradi; 
- monopoliyalar faoliyatining ijobiy va salbiy 
tomonlarini asoslaydilar; 
- monopoliyaga qarshi qonunlarning amaliy 
ahamiyatini tahlil qiladilar.  
O„qitish uslubi va texnikasi 
 
Axborot- ma‘ruza, insert, hamkorlikda o`qitish 
texnikasi, sinkveyn 
O„qitish vositalari 
 
Ma‘ruza matni, proektor, grafik organayzerlar, 
O`TVG‗KT 
O„qitish shakli  
Frontal, guruhlarda 
O„qitish shart-sharoiti  
 
Kompyuter texnologiyalari, proektor bilan 
ta‘minlangan auditoriya. 

 
 
164 
 
maslahatlar beradi.  
2.6.  Prezentasiyalarni  taqdim  etishlarini  taklif  qiladi  va 
munozarani  shakllantiradi.  Munozara  savol-javoblariga 
aniqlik kiritadi. Munozara bo`yicha xulosalar qiladi. 
savollar  
tayyorlaydi. 
Munozarada 
ishtirok etadi. 
YOzib oladi. 
3-bosqich. 
YAkuniy 
(15 min.) 
3.1.  Ishga  yakun  yasaydi  umumiy  xulosalar  qiladi, 
talabalarni baholaydi. 
3.2. Kelgusi mavzuni Insert usulida o`qib kelishni mustaqil 
ish uchun vazifa qilib beradi.  
3.1. Tinglaydilar, 
vazifani yozib 
oladilar. 
 
1-
 
ilova 
Guruh bilan ishlash qoidalari 
Har bir guruh a‘zosi: 
- o`z sheriklarining fikrlarini xurmat qilishlari lozim; 
- berilgan topshiriqlar bo`yicha faol, hamkorlikda va mas‘uliyat bilan ishlashlari lozim; 
- o`zlariga yordam kerak bo`lganda so`rashlari mumkin; 
- yordam so`raganlarga ko`mak berishlari lozim; 
- guruhni baholash jarayonida ishtirok etishlari lozim; 
- ―Biz bir kemadamiz, birga cho`kamiz yoki birga qutilamiz‖ qoidasini yaxshi bilishlari 
lozim. 
 
2-ilova 
Guruhlar uchun vazifalar 
1. Guruh. 
1. Iqtisodiyotda monopoliyalar, ularning faoliyat qilishi va tartibga solinishi izohlang. 
2. Guruh. 
1. O`zbekistonda bozor iqtisodiyotiga o`tish davrida raqobatchilik muhitini vujudga 
keltirishni izohlang. 
3. Guruh. 
1. Erkin raqobatning afzalliklari izohlang. 
 
Guruh 
 
Mavzuning 
echimi 
Tushuntirish 
(aniqlik, 
mantiq) 
Guruh faolligi 
(qo`shimchalar, 
savollar) 
Jami ballar 
Baho 
(1,2) 
(1,2) 
(0,6) 
(3,0) 
 
1. 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
 
3-ilova 
“Insert usuli” 
Insert  -  samarali  o`qish  va  fikrlash  uchun  belgilashning  interfaol  tizimi  hisoblanib, 
mustaqil  o`qib-o`rganishda  yordam  beradi.  Bunda  ma‘ruza  mavzulari,  kitob  va  boshqa 
materiallar    oldindan  talabaga  vazifa  qilib  beriladi.  Uni  o`qib  chiqib,  «V;  Q;  -;  ?»  belgilari 
orqali o`z fikrini ifodalaydi. 

 
 
165 
 
Matnni belgilash tizimi 
(v) - men bilgan narsani tasdiqlaydi. 
(Q) – yangi ma‘lumot. 
(-) – men bilgan narsaga zid. 
(?) – meni o`ylantirdi. Bu borada menga qo`shimcha ma‘lumot zarur. 
Insert jadvali 
Tushunchalar 
Raqobat 
 
 
 
 
Tarmoqlar 
ichidagi raqobat 
 
 
 
 
Tarmoqlararo 
raqobat 
 
 
 
 
Monopoliya 
 
 
 
 
Sof monopoliya 
 
 
 
 
Oligopoliya 
 
 
 
 
Monopolistik 
raqobat 
 
 
 
 
 
4-ilova. 
Raqobat ishtirokchilarining asosiy maqsadlari 
Iste‘molchi va xaridorlar 
o`rtasida 
 
Ko`proq naflilikka 
erishish 
 
 
 
Raqobat 

Download 8.29 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   39
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling