O„zbekiston respublikasi oliy va o„rta maxsus ta‟lim vazirligi toshkent davlat sharqshunoslik instituti


Ma‟ruza mashgulotining texnologik kartasi


Download 8.29 Kb.
Pdf ko'rish
bet28/39
Sana17.02.2017
Hajmi8.29 Kb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   39

Ma‟ruza mashgulotining texnologik kartasi  
Bosqichlar, 
vaqti 
Faoliyat mazmuni 
O‟qituvchi 
talaba 
1-bosqich. 
Kirish  
(10 min.) 
 
1.1. O`quv mashg`ulotining mavzusi 
maqsadi, 
rejalashtirilgan natijasi va uni o`tkazish 
rejasini aytadi. 
1.2. Dars ―hamkorlikda o`qish‖ usulidan 
foydalangan holda tashkil etilishini e‘lon 
qiladi. Har bir talaba guruh faoliyatiga mos 
holda individual bahosini olishi, guruhning 
birgalikdagi faoliyati prezentatsiyada aks 
etishi zarurligini eslatadi. Seminarda 
ishlash tartibi, reglamentni (1- ilova), 
sinkveyn texnikasini eslatadi. O`zaro 
1.1. Diqqat bilan tinglaydilar va 
yozib oladilar 
10-Mavzu.   Iste‟mol, jamgarish va investisiyalar 
Ma‟ruza mashg`ulotida o`qitish texnologiyasi. 
Vaqti: 2 soat  
Talabalar soni: 45-50 nafar 
Oquv mashgulotining 
shakli  
Muammoli ma‘ruza 
Ma‟ruza 
mashg`ulotining 
rejasi 
1. Iste‘mol va jamg`arishning iqtisodiy mazmuni. 
2. Iste‘mol va jamg`arish o`rtasidagi o`zaro bog`liqlik, ularni 
belgilovchi omillar. 
3. Investitsiya darajasi va funksiyasi. 
4. Investitsion faollik. Kapital qo`yilmalar samaradorligini aniqlovchi 
omillar. 
O`quv mashg`ulotining maqsadi  ―Iste‘mol‖, ―jamg`arma‖ va ―investitsiya‖ tushunchalari va 
ularning milliy iqtisodiyotni rivojlantirishdagi roli to`g`risida to`liq bilim hosil qilish. 
Pedagogik vazifalar: 
- iste‘mol, jamg`armaning iqtisodiy 
mazmunini ochib berish; 
- iste‘mol va jamg`armaning o`zaro 
bog`liqligi, ularni aniqlovchi 
omillarni tavsiflash; 
- investitsiyaning iqtisodiy mazmunini 
va uning darajasini aniqlovchi omillar 
ochib berish; 
O`quv faoliyatining natijalari: 
Talaba: 
- iste‘mol, jamg`arma va investitsiyalarga ta‘rif 
berish; 
- iste‘mol va jamg`armaga bo`lgan o`rtacha va 
so`nggi qo`shilgan moyilliklarni aytib berish, 
formulasini yozish; 
- iste‘mol, jamg`arma va investitsiyaga bo`lgan 
talab 
funksiyalari grafigini chizib, sharhlab berish; 
- iste‘mol, jamg`arma va investitsiyalarga ta‘sir 
etuvchi omillarni sanab berish. 
O„qitish uslubi va texnikasi 
 
Ma‘ruza, muammoli usul, suhbat, aqliy hujum
texnikasi: 
―o`yla-ishla va fikr almash‖, blits-so`rov, grafik 
organayzer: klaster, ―Savol-javob‖ jadvali. 
O„qitish vositalari 
Ma‘ruza matni, proektor, vizual materiallar 
O„qitish shakli  
 
Frontal, jamoa va juftlikda ishlash 
O„qitish shart-sharoiti  
 
Namunadagi auditoriya, proektor va kompyuter 
bilan 
ta‘minlangan. 

 
 
182 
 
baholash varaqlarini tarqatadi (4-ilova) 
ularning mazmunini izohlaydi. 
 
 
 
 
 
2-bosqich. 
Asosiy 
(55 min.) 
2.1. 3 ta kichik guruhni shakllantiradi. 
Guruhlarga o`quv topshiriqlarini beradi (2- 
ilova). Kutilayotgan natijani, topshiriqni 
bajarishda kanday qo`shimcha 
materiallardan 
(darslik, ma‘ruza matn) foydalanish 
mumkinligini aniqlashtiradi. 
Guruhda ish boshlanganligini e‘lon qiladi. 
2.2. Prezentatsiyani tashkil etadi: 
- guruh faoliyatini prezentatsiya qilish 
uchun 
taqdimot etuvchini aniqlaydi; 
- xulosalarga katta e‘tibor qaratadi va 
ularni 
izohlaydi, xato va kamchiliklarga to`xtalib 
o`tadi; 
- o`quv faoliyati natijalarini o`zaro 
baholashni 
tashkil etadi. 
2.3. Muammoli topshiriqni tarqatadi  
(3-ilova), 
aqliy hujum qoidasini, g`oyalarni 
baholashni 
eslatadi. Muammoli topshiriqni yechishni 
boshlashga ruxsat beradi. 
2.4. Prezentatsiya va muammoli savolni 
jamoa bo`lib muhokama qilish  
boshlanganligini e‘lon qiladi.  
Munozarani yo`naltiradi, boshqaradi. 
Izohlaydi, o`zaro baholashni tashkil qiladi
yakuniy baho chiqaradi 
2.1. Guruhlarda ishlaydilar: 
1) o`quv topshirig`i bilan tanishadi 
va umumiy topshiriq guruh ichida 
taqsimlanadi; 
2) alohida topshiriqlarni 
bajaradilar; 
3) topshiriq bo`yicha o`z guruhi 
ichida 
a‘zolarning kichik ma‘ruzalarini 
eshitadi, umumiy ma‘ruza 
tayyorlanadi. 
2.2. Guruhning belgilangan vakili 
ishlar natijalari bilan 
tanishtiradi va nazorat savollariga 
javob beradi. 
Boshqa ishtirokchilar to`ldiradilar, 
savollarga javob beradilar, 
baholaydilar. 
2.3. Muammoli topshiriq bilan 
tanishadi va guruh sardori 
rahbarligida muammoli savolga 
javob topadi. YAkuniy xulosa 
shakllantiriladi va qog`ozga 
tushiraldi. 
2.4. Guruh sardori jamoaviy 
yechimni 
taqdim etadi. Taqdim etilgan 
yechimlar faol 
muhokama qilinadi,  o`zaro 
baholash amalga oshiriladi. 
 
 
3-bosqich. 
YAkuniy 
(15 min.) 
3.1. Guruhlarda bajarilgan ishning 
natijalarini muhokama qiladi, baholaydi va 
xulosa qiladi. 
3.2. Mustaqil ta‘lim uchun topshiriq 
beradi: 
Insert usuli bo`yicha keyingi mavzuni 
o`qish va jadvalni to`ldirish. 
3.1. Eshitadilar, aniqlashtiradilar. 
3.2. Vazifani yozib oladilar.. 
Vizual materiallar 
1-ilova 
Iste‟mol (S) – bu biror-bir davr davomida xarid va iste‘mol qilingan umumiy tovarlar 
miqdori. 
Jamg`arma (S) – bu daromadning iste‘mol qilinmaydigan qismi. 
Investitsiyalar (I) – iqtisodiyotning turli tarmoqlariga mamlakatda va xorijda davlat hamda 
xususiy sektor tomonidan foyda olish maqsadida kapital va qimmatli qog`ozlarning uzoq 
muddatli qo`yilmasi. 
2-ilova 
Muammolarni G„ kichik muammo va xulosalarni shakllantirish 
Muammoni shakllantirish: Iqtisodiy rivojlanish va milliy daromadning o`sishiga qanday 
erishishmumkin? 

 
 
183 
 
Birinchi kichik muammoni shakllantirish: Milliy daromad o`sishini qanday qilib ta‘minlash 
mumkin? 
Kichik muammoni hal etish uchun savollar: 
1. Milliy daromadning mazmun-mohiyati nimada? 
2. Milliy daromadni aniqlovchi omillar qanday? 
Ikkinchi kichik muammoni shakllantirish: Iste‘mol va jamg`armaning iqtisodiy mazmuni 
nimada 
hamda ularni belgilovchi omillar nimalar? 
   Iste‟mol (S) – bu biror-bir davr davomida xarid va iste‘mol qilingan umumiy tovarlar 
miqdori. 
       Jamg`arma (S) – bu daromadning iste‘mol qilinmaydigan qismi. 
Investitsiyalar (I) – iqtisodiyotning turli tarmoqlariga mamlakatda va xorijda davlat 
hamda xususiy sektor tomonidan foyda olish maqsadida kapital va qimmatli qog`ozlarning 
uzoq muddatli qo`yilmasi. 
Kichik muammoni hal etish uchun savollar: 
1. Iste‘molning mazmun-mohiyati nimada? 
2. Jamg`armaning mazmun-mohiyati nimada? 
3. Iste‘mol va jamg`arma bir-birlari bilan qanday bog`liqlikda? 
3-ilova 
Iste‘mol va jamg‗arma darajasi, mlrd., so‗m 
(shartli ma‘lumotlar) 
Yillar 
Daromad 
darajasi  (D) 
Iste‘mol 
(I) 
Jamg‗arma 
(J) 
IO‗M 
JO‗M 
IqM 
JqM 
1990 
1500 
1300 
200 
0,87 
0,13 


1995 
1800 
1500 
300 
0,83 
0,17 
0,67 
0,33 
2000 
2200 
1700 
500 
0,77 
0,23 
0,50 
0,50 
 


3 (1-2) 
4 (2:1)  5(3:1) 
6(2:1) 
7 (3:1) 
4-ilova 
Shaxsiy  daromaddan  tashqari  iste‘mol  va  jamg‗arma  o‗rtasidagi  o‗zaro  bog‗liqlikka 
ta‘sir  ko‗rsatuvshi  boshqa  bir  qator  omillar  ham  mavjud  bo‗ladi.  Bu  omillarning  asosiylari 
quyidagilar: 
- uy xo‗jaliklari jamg‗argan boylik darajasi; 
- narxlar darajasi; 
- narxlar, daromadlar va tovarlar taklifi o‗zgarishining kutilishi; 
- iste‘molchi qarzlari; 
- soliq stavkalari o‗zgarishi.  
10-Mavzu.   Iste‟mol, jamgarish va investisiyalar 
Seminar mashg`ulotida o`qitish texnologiyasi. 
Vaqti: 2 soat  
Talabalar soni: 45-50 nafar 
Oquv mashgulotining 
shakli  
Muammoli ma‘ruza 
Seminar 
mashg`ulotining rejasi 
1. Iste‘mol va jamg`arishning iqtisodiy mazmuni. 
2. Iste‘mol va jamg`arish o`rtasidagi o`zaro bog`liqlik, ularni 
belgilovchi omillar. 
3. Investitsiya darajasi va funksiyasi. 
4. Investitsion faollik. Kapital qo`yilmalar samaradorligini 
aniqlovchi omillar. 
O`quv mashg`ulotining maqsadi  ―Iste‘mol‖, ―jamg`arma‖ va ―investitsiya‖ tushunchalari va 
ularning milliy iqtisodiyotni rivojlantirishdagi roli to`g`risida to`liq bilim hosil qilish. 
Pedagogik vazifalar: 
- iste‘mol, jamg`armaning iqtisodiy 
O`quv faoliyatining natijalari: 
Talaba: 

 
 
184 
 
 
Seminar mashgulotining texnologik kartasi  
Bosqichl
ar, 
vaqti 
Faoliyat mazmuni 
O‟qituvchi 
talaba 
1-
bosqich. 
Kirish  
(10 
min.) 
 
1.1. O`quv mashg`ulotining mavzusi maqsadi, 
rejalashtirilgan natijasi va uni o`tkazish 
rejasini aytadi. 
1.2. Dars ―hamkorlikda o`qish‖ usulidan 
foydalangan holda tashkil etilishini e‘lon 
qiladi. Har bir talaba guruh faoliyatiga mos holda 
individual bahosini olishi, guruhning 
birgalikdagi faoliyati prezentatsiyada aks etishi 
zarurligini eslatadi. Seminarda ishlash tartibi, 
reglamentni (1- ilova), sinkveyn texnikasini 
eslatadi. O`zaro baholash varaqlarini tarqatadi (4-
ilova) ularning mazmunini izohlaydi. 
1.1. Diqqat bilan tinglaydilar 
va 
yozib oladilar 
 
 
 
 
 
2-
bosqich. 
Asosiy 
(55 
min.) 
2.1. 3 ta kichik guruhni shakllantiradi. 
Guruhlarga o`quv topshiriqlarini beradi (2- 
ilova). Kutilayotgan natijani, topshiriqni 
bajarishda kanday qo`shimcha materiallardan 
(darslik, ma‘ruza matn) foydalanish 
mumkinligini aniqlashtiradi. 
Guruhda ish boshlanganligini e‘lon qiladi. 
2.2. Prezentatsiyani tashkil etadi: 
- guruh faoliyatini prezentatsiya qilish uchun 
taqdimot etuvchini aniqlaydi; 
- xulosalarga katta e‘tibor qaratadi va ularni 
izohlaydi, xato va kamchiliklarga to`xtalib 
o`tadi; 
- o`quv faoliyati natijalarini o`zaro baholashni 
tashkil etadi. 
2.3. Muammoli topshiriqni tarqatadi (3-ilova), 
aqliy hujum qoidasini, g`oyalarni baholashni 
eslatadi. Muammoli topshiriqni yechishni 
boshlashga ruxsat beradi. 
2.4. Prezentatsiya va muammoli savolni jamoa 
2.1. Guruhlarda ishlaydilar: 
1) o`quv topshirig`i bilan 
tanishadi va umumiy 
topshiriq guruh ichida 
taqsimlanadi; 2) alohida 
topshiriqlarni bajaradilar; 
3) topshiriq bo`yicha o`z 
guruhi ichida a‘zolarning 
kichik ma‘ruzalarini eshitadi, 
umumiy ma‘ruza 
tayyorlanadi. 
2.2. Guruhning belgilangan 
vakili ishlar natijalari bilan 
tanishtiradi va nazorat 
savollariga javob beradi. 
Boshqa ishtirokchilar 
to`ldiradilar, savollarga javob 
beradilar, baholaydilar. 
2.3. Muammoli topshiriq 
bilan tanishadi va guruh 
mazmunini ochib berish; 
- iste‘mol va jamg`armaning o`zaro 
bog`liqligi, ularni aniqlovchi 
omillarni tavsiflash; 
- investitsiyaning iqtisodiy 
mazmunini 
va uning darajasini aniqlovchi 
omillar ochib berish; 
- iste‘mol, jamg`arma va investitsiyalarga ta‘rif berish; 
- iste‘mol va jamg`armaga bo`lgan o`rtacha va so`nggi 
qo`shilgan moyilliklarni aytib berish, formulasini 
yozish; 
- iste‘mol, jamg`arma va investitsiyaga bo`lgan talab 
funksiyalari grafigini chizib, sharhlab berish; 
- iste‘mol, jamg`arma va investitsiyalarga ta‘sir 
etuvchi omillarni sanab berish. 
O„qitish uslubi va texnikasi 
 
Muammoli usul, suhbat, aqliy hujum, texnikasi: 
―o`yla-ishla va fikr almash‖, blits-so`rov, grafik 
organayzer: klaster, ―Savol-javob‖ jadvali. 
O„qitish vositalari 
Ma‘ruza matni, proektor, vizual materiallar 
O„qitish shakli  
Frontal, jamoa va juftlikda ishlash 
O„qitish shart-sharoiti  
 
Namunadagi auditoriya, proektor va kompyuter bilan 
ta‘minlangan. 

 
 
185 
 
bo`lib muhokama qilish  boshlanganligini e‘lon 
qiladi.  
Munozarani yo`naltiradi, boshqaradi. 
Izohlaydi, o`zaro baholashni tashkil qiladi, 
yakuniy baho chiqaradi 
sardori rahbarligida 
muammoli savolga 
javob topadi. 2.4. Guruh 
sardori jamoaviy yechimni 
taqdim etadi. Taqdim etilgan 
yechimlar faol 
muhokama qilinadi,  o`zaro 
baholash amalga oshiriladi. 
3-
bosqich. 
YAkuniy 
(15 
min.) 
3.1. Guruhlarda bajarilgan ishning 
natijalarini muhokama qiladi, baholaydi va 
xulosa qiladi. 
3.2. Mustaqil ta‘lim uchun topshiriq beradi: 
Insert usuli bo`yicha keyingi mavzuni o`qish va 
jadvalni to`ldirish. 
3.1. Eshitadilar, 
aniqlashtiradilar. 
3.2. Vazifani yozib oladilar.. 
 
1-ilova. 
Seminarda ishlash reglamenti va tartibi 
1. Guruhda ishlash va qog`ozda prezentatsiyani yozish – 15 min. 
2. Ish natijalari prezentatsiyasi bilan taqdimot – 5 min. 
3. Guruh faoliyatini baholash va jamoa bo`lib muhokama qilish – 15 min. 
4. O`qituvchi tomonidan umumlashtirish – 5 min. 
2-ilova. 
O`quv topshiriqlar. 
Ekspert varag`i №1. 
Siz ―Iste‘mol mazmuni. Sof milliy mahsulotni taqsimlash va iste‘mol fondini shakllantirish‖ 
savoli bo`yicha ekspertsiz. 
Sizning vazifangiz – uning mazmuni va mohiyatini boshqalarga tushuntirish. 
1.
 
Savolni yoritishda grafik organayzerdan foydalaning. 
2.
 
―Iste‘mol‖ so`ziga sinkveyn tuzing. 
3.
 
Umumlashtiruvchi xulosa chiqaring. 
Ekspert varag`i №2. 
Siz ―Jamg`arish mazmuni va manbalari. Nominal va real jamg`arma. Iste‘mol va jamg`armaga 
bo`lgan o`rtacha va qo`shilgan moyillik.‖ savollari bo`yicha ekspertsiz. 
Sizning vazifangiz – uning mazmuni va mohiyatini boshqalarga tushuntirish. 
1.
 
Savolni yoritishda grafik organayzerdan foydalaning. 
2.
 
―Jamg`arma‖ so`ziga sinkveyn tuzing. 
3.
 
Umumlashtiruvchi xulosa chiqaring. 
Ekspert varag`i №3. 
Siz ―Investitsiyaning mazmuni, tarkibi va turlari uning darajasini aniqlovchi omillar.‖ savoli 
bo`yicha ekspertsiz. 
Sizning vazifangiz – uning mazmuni va mohiyatini boshqalarga tushuntirish. 
1.
 
Savolni yoritishda grafik organayzerdan foydalaning. 
2.
 
―Investitsiya‖ so`ziga sinkveyn tuzing. 
3.
 
Umumlashtiruvchi xulosa chiqaring. 
3-ilova. 
Muammoli topshiriq. 
Mavzu: O`zbekistonda investitsion faollikni ta‘minlash. 
Muammoli savol: O`zbekistonda bozor iqtisodiyoti sharoitida sub‘ektlarni investitsion 
faolligini qanday qilib oshirish mumkin? 

 
 
186 
 
4-ilova. 
Baholash ko`rsatkichlari va mezonlari 
Har bir guruh boshqa guruhlar taqdimotni baholaydi, mezonlar bo`yicha ballarni jamlaydi. 
Baholash ko`rsatkichlari va mezonlari 
Maksimal 
ball 

guruh 

guruh 

guruh 
Echimlar: 
1,2 
 
 
 
- muammoni va quyi muammoni to`g`ri 
shakllantirish; 
0,4 
 
 
 
- yechimni muammo va quyi muammo shakliga 
mos  kelishi; 
0,4 
 
 
 
- mantiqiylik, aniqlik, xulosalarni qisqaligi. 
0,4 
 
 
 
Taqdimot: 
1,4 
 
 
 
- javoblarni aniqligi va tushunarliligi; 
1,0 
 
 
 
- har bir guruh ishtirokchisining faolligi (savollar, 
qo`shimchalar). 
0,4 
 
 
 
 
Reglament 
0,4 
 
 
 
Umumiy ballar yig`indisi 
3,0 
 
 
 
 
5-ilova. 
Muhokama etish uchun savollar 
1.
 
Investitsiyalarning o`zgaruvchanligi va investitson muhitda xavf-xatarni hisobga 
1.
 
olishning ahamiyatini ko`rsating? 
2.
 
O`zbekistonda bozor iqtisodiyotiga o`tishda investitsion faollikni ta‘minlash vazifalari 
3.
 
qanday? 
4.
 
O`zbekistonda iste‘mol fondlarining shakllanishi va taqsimlanish xususiyatlari 
qanday? 
5.
 
O`zbekistonda davlatning investitsion siyosati va uning yo`nalishlari qanday? 
6-ilova. 
“Sinkveyn” (5 qator) texnikasi 
Maqsad – kategoriyaga xarakteristika berish 
Sinkveyn sxemasi: 
1-qator – tushuncha 
2-qator – tushunchani tavsiflovchi 2 sifat 
3-qator – ushbu tushuncha vazifalari to`g`risidagi 3 ta fe‘l 
4-qator – ushbu tushuncha mohiyati to`g`risidagi 4 so`zdan iborat so`z so`z birikmasi 
5-qator – ushbu tushuncha sinonimi. 
 
11-Mavzu.    Iqtisodiy o`sish, milliy iqtisodiyotning nisbatlari va muvozanati 
Ma‟ruza  mashg`ulotida o`qitish texnologiyasi. 
Vaqti: 2 soat  
Talabalar soni: 45-50 nafar 
Oquv mashgulotining 
shakli  
Birgalikda o`qish va muammoli masalalarni yechish usullaridan 
foydalangan holda vizual ma‘ruza. 
Ma‘ruza 
mashg`ulotining rejasi 
1. Iqtisodiy o`sishning mazmuni, mezonlari va ko`rsatkichlari. 
2. Iqtisodiy o`sish omillari. 
3. Iqtisodiy o`sishning turlari. 
4. Milliy boylik va uning tarkibiy tuzilishi. 
O`quv mashg`ulotining maqsadi   talabalarda iqtisodiy o`sish uning turlari va omillari to`g`risida 
yaxlit tasavvur hosil qilish, milliy boylik mazmuni va tarkibi bilan tanishtirish. . 
Pedagogik vazifalar: 
-iqtisodiy rivojlanish va 
iqtisodiy o`sish 
-tushunchalarining mazmunini 
O`quv faoliyatining natijalari: 
Talaba: 
- iqtisodiy o`sish va milliy boylik tushunchalariga 
ta‘rif beradilar; 

 
 
187 
 
Ma‟ruza mashgulotining texnologik kartasi  
Bosqichlar, 
vaqti 
Faoliyat mazmuni 
O„qituvchi 
talaba 
1-bosqich. 
Kirish  
(10 min.) 
 
1.1. O`quv mashg`uloti mavzusi, maqsadi, 
rejalashtirilgan natijasi, ularning ahamiyati 
muhimligini aytadi. 
1.2. Talabalar bilimlarini faollashtirish bo`yicha 
savollar beradi: 
- Iqtisodiy o`sish va milliy boylik tushunchalariga 
ta‘rif bering; 
- Iqtisodiy o`sishning ekstensiv va intensiv turlari 
o`zida nimani namoyon etadi? 
1.1. Mavzuni yozib 
oladilar. 
 
1.2. Savollarga 
javob beradilar 
 
 
 
 
 
2-bosqich. 
Asosiy 
(55 min.) 
2.1. Talabalarga muammoli vazifalarni aytadi (1-
ilova). 
Muammoni shakllantirish harakatlarini tashkil etadi. 
Shakllantirilgan muammolar variantlarini talabalar 
bilan birgalikda muhokama va tahlil qiladi. 
Variantlarni 
aniqlashtiradi, izohlaydi va bittasiga to`xtaladi. 
2.2. Talabalarni 3 kichik guruhlarga bo`ladi va 
muammolivazifani guruhda birgalikda yechishni taklif 
etadi. Muammoli 
vazifani beradi, uslubiy ko`rsatmalarni izohlaydi, 
muammoni yechish jadvali, baholash ko`rsatkich va 
mezonlari (2-ilova). 
Aqliy hujum qoidasini, g`oyalarni tanlash va baholash, 
guruhlarda ishlash qoidalarini eslatadi. Guruhda 
ishlash boshlanganini e‘lon qiladi. 
2.3. Taqdimotning boshlanganini e‘lon qiladi. 
Taqdimot davomida to`g`rilaydi,   aniqlashtiriladi, 
izohlaydi. YAkun yasaydi, muammoni hal etishdagi 
qiyinchilik va 
muammolarni aniqlaydi. Talabalar bilan birga 
javoblarning to`liqligini baholaydi, javob to`liq 
bo`lmasa o`zi javob beradi. Guruh ishlarini o`zaro 
baholashni tashkil etadi. 
2.4. Muammoni yechish bo`yicha xulosalar talabalar 
2.1. Eshitadilar. 
Shakllantirilgan 
muammoni taklif 
qiladi.  
2.2. 3 guruhga 
bo`linadilar. 
Muammoli 
vazifalarni 
echadilar. 
2.3. O`quv faoliyati 
natijasi bo`lgan 
Taqdimotni 
namoyish qiladi. 
 
2.4. Jadvalni 
to`ldiradi va 
o`qituvchiga 
topshiradi. 
ochib berish; 
- iqtisodiy o`sish omillarini 
tavsiflash va tushuntirish; 
- iqtisodiy o`sishning zamonaviy turlarini 
tavsiflash; 
- milliy boylikning mazmuni 
va uni tarkibiy tuzilishini ochib berish. 
- ekstensiv va intensiv iqtisodiy o`sishning mazmunini 
yoritadilar; 
- iqtisodiy o`sish omillarini sanaydilar; 
- milliy boylikni tavsiflab, moddiy-buyumlashgan 
boylik, tabiiy va intelektual boyliklarning mazmunini 
yoritadi.. 
O„qitish uslubi va texnikasi 
 
Vizual ma‘ruza, insert, birgalikda o`qish, aqliy hujum, 
muammoli topshiriqlar usuli, texnikasi: ―o`yla-ishla va 
juftlikda fikr almash‖, ―kop-kop‖, blits-so`rov, grafik 
organayzer: T-sxema, diagramma Venna. . 
O„qitish vositalari 
 
Ma‘ruza matni, proektor, o`quv daftarlar, markerlar, 
skotch, A32 bichimidagi qog`oz varaqlari 
O„qitish shakli  
Frontal, jamoa va juftlikda ishlash 
O„qitish shart-sharoiti  
 
Namunadagi auditoriya, proektor va kompyuter bilan 
ta‘minlangan. 

 
 
188 
 
tomonidan yozib olinadi va o`qituvchiga topshiradi. 
 
 
3-bosqich. 
YAkuniy 
(15 min.) 
3.1. O`quv faoliyatining yakuni, guruhlarda bajarilgan 
ish 
natijalarining muhokamasi va baholanishini tashkil 
etadi. 
3.2. Kelajak uchun amalga oshirilgan ishning 
ahamiyatini ta‘kidlaydi. 
3.3. Mustaqil ta‘lim bo`yicha topshiriq beradi: 
―Iqtisodiy o`sish va O`zbekistonda iqtisodiy 
rivojlanish yo`nalishlari‖ mavzusida esse yozish. 
Eshitadilar, 
aniqlaydilar, 
topshiriqlarni 
yozib oladilar 

Download 8.29 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   39
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling