O„zbekiston respublikasi oliy va o„rta maxsus ta‟lim vazirligi toshkent davlat sharqshunoslik instituti


Download 8.29 Kb.
Pdf ko'rish
bet29/39
Sana17.02.2017
Hajmi8.29 Kb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   39

1-ilova. 
Blits-so`rov savollari 
1. Iqtisodiy o`sish nima? 
2. Iqtisodiy o`sishni qaysi ko`rsatkichlar tavsiflaydi? 
3. Qanday omillar evaziga iqtisodiy o`sish ta‘minlanadi? 
4. Milliy boylik nima va u qanday ko`payadi? 
5. Mamlakat ekstensiv yoki intensiv o`sish yo`lidan rivojlanayotganini qanday 
ko`rsatkichlardan 
bilish mumkin? 
6. Iqtisodiy o`sishga erishish qanday ziddiyatlarni keltirib chiqaradi? 
7. Alohida sohalar iqtisodiy o`sishi evaziga umumiy iqtisodiy o`sishga erishish mumkinmi? 
2-ilova. 
Iqtisodiy o`sish 
Iqtisodiy o`sish potensial yalpi ichki mahsulot hajmining mutlaq ko`rsatkichlarda va aholi 
jon boshiga uzoq muddatli ortib borishini yoki o`tgan davrga nisbatan o`sishini namoyon 
etadi. 
 
Iqtisodiy o`sish sur‟ati – mazkur mamlakat iqtisodiyoti qanchalik tez rivojlanayotganini 
aniqlash imkonini beruvchi ko`rsatkichdir. 
 
Guruhlarda ishlash reglamenti va tartibi 
1. Guruhda ishlash va qog`ozda prezentatsiyani yozish – 15 min. 
2. Kichik guruhlarga (juftliklarga) bo`linadi va umumiy vazifa taqsimlanadi hamda alohida 
javobni shakllantirish 5 min. 
3. Guruhda o`zining individual yechimini taqdim etish – 5 min. 
4. O`zaro fikr almashadi, qo`shimchalar qiladi, to`g`rilaydi va umumiy guruh 
prezentatsiyasini 
tayyorlaydi – 5 min. 
5. Savol bo`yicha guruh nuqtai-nazarini aytish – 3 min. 
6. Jamoa bo`lib muhokama qilish, xulosalarni shakllantirish – 2 min. 
3-ilova. 
Baholash mezonlari va ko`rsatkichlari (ball) 
Guruh 
 
Echim 
(to`liqligi, 
to`g`riligi) 
 
Tushuntirish (aniqligi, 
mantiqiyligi T-sxema va 
Venna diagrammalarining 
to`g`ri tuzilganligi) 
Guruh faolligi 
 
Ballar 
yig`indisi 
(1,2) 
(1,2) 
(0,6) 
(3,0) 

 
 
 
 
… 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
189 
 
4-ilova. 
O`quv topshiriqlari 
Ekspert varag`i 1 
Iqtisodiy o`sish va ijtimoiy yuksalish 
1. Iqtisodiy o`sishni mazmuni va asosiy maqsadi nimadan iborat? 
(Iqtisodiy o`sishni ijobiy va salbiy oqibatlari bo`yicha T-sxemasini tuzing) 
2. Iqtisodiy o`sishni qanday o`lchash mumkin, buni ifodalash uchun qaysi ko`rsatkichlardan 
foydalaniladi? 
Ekspert varag`i 2 
Iqtisodiy o`sish va ijtimoiy yuksalish 
1. Iqtisodiy o`sishning qanday sur‘ati eng maqbul hisoblanadi? 
(Iqtisodiy o`sish sur‟atining har bir turi bo`yicha T-sxemasini tuzing) 
YUqori o`sish sur‘ati 
 
Nolli o`sish sur‘ati 
 
Salbiy o`sish sur‘ati 
 
Maqbul o`sish sur‘ati 
 
2. Iqtisodiy o`sish va ijtimoiy yuksalish tushunchalari qanday bog`langan? 
Ekspert varag`i 3 
Iqtisodiy o`sish omillari 
1. Iqtisodiy o`sishga nimalar ta‘sir etadi? 
2. Iqtisodiy o`sishning taklif omiliga nimalar kiradi? 
(Iqtisodiy o`sishning taklif omillarining har birini jadvalda ifodalang) 
Ekspert varag`i 4 
Iqtisodiy o`sish omillari 
1. Iqtisodiy o`sishga nimalar ta‘sir etadi? 
2. Iqtisodiy o`sishning talab omiliga nimalar kiradi? 
(Iqtisodiy o`sishning talab omillarining har birini jadvalda ifodalang) 
 
 
11-Mavzu.  Iqtisodiy o`sish, milliy iqtisodiyotning nisbatlari va muvozanati
 
Seminar mashg`ulotida o`qitish texnologiyasi. 
Vaqti: 2 soat  
Talabalar soni: 45-50 nafar 
Oquv mashgulotining 
shakli  
Muammoli ma‘ruza 
Seminar 
mashg`ulotining 
rejasi 
1. Iqtisodiy o`sishning mazmuni, mezonlari va ko`rsatkichlari. 
2. Iqtisodiy o`sish omillari. 
3. Iqtisodiy o`sishning turlari. 
4. Milliy boylik va uning tarkibiy tuzilishi. 
O`quv mashg`ulotining maqsadi  ―Iste‘mol‖, ―jamg`arma‖ va ―investitsiya‖ tushunchalari va 
ularning milliy iqtisodiyotni rivojlantirishdagi roli to`g`risida to`liq bilim hosil qilish. 
Pedagogik vazifalar: 
 
O`quv faoliyatining natijalari: 
Talaba: 
 
O„qitish uslubi va texnikasi 
 
Muammoli usul, suhbat, aqliy hujum, texnikasi: 
―o`yla-ishla va fikr almash‖, blits-so`rov, grafik 
organayzer: klaster, ―Savol-javob‖ jadvali. 
O„qitish vositalari 
Ma‘ruza matni, proektor, vizual materiallar 
O„qitish shakli  
Frontal, jamoa va juftlikda ishlash 
O„qitish shart-sharoiti  
 
Namunadagi auditoriya, proektor va kompyuter 
bilan ta‘minlangan. 

 
 
190 
 
 
 
Vizual materiallar 
1-ilova. 
Iqtisodiy sikl – ishlab chiqarish hajmi, bandlilik va inflyatsiya darajasidagi davriy 
tebranishlardir. 
Sikl davomiyligi bo`yicha bir inqirozdan ikkinchi inqiroz boshlanguncha o`tgan davrdan 
iborat 
bo`ladi. 
2-ilova. 
Siklni keltirib chiqaruvchi sabablar: 
- takror ishlab chiqarishdagi nomutanosibliklar; 
- talab va taklif o`rtasidagi nomutanosibliklar; 
- yalpi sarflar darajasining o`zgarishi (o`z navbatida bu sarflar hajmini ishlab chiqarish va 
bandlik darajasi belgilab beradi); 
- investitsiyalar hajmining davriy kamayishi; 
- pul massasi hajmining tebranishi
- asosiy kapitalning yangilanishi; 
- multipikator samarasining pasayishi va boshqalar. 
12-Mavzu.  Iqtisodiyotning siklligi va makroiqtisodiy beqarorlik 
Ma`ruza mashg`ulotida o`qitish texnologiyasi. 
Vaqti: 2 soat  
Talabalar soni: 45-50 nafar 
Oquv mashgulotining 
shakli  
Vizual ma‘ruza. 
Ma‟ruza 
mashg`ulotining rejasi 
1. Sikllik - iqtisodiy taraqqiyotning umumiy 
shakli ekanligi va uning sabablari. 
2. Iqtisodiy sikl xaqida turlicha nazariyalar 
3. Iqtisodiy siklning fazalari. Iqtisodiy inqirozlarning turlari. 
4. Agrar inqirozlar va ularning xususiyatlari. 
5. O`zbekistonda inqirozli jarayonlarning namoyon bo`lish 
xususiyatlari va ularni bartaraf etish yo`llari.  
O`quv mashg`ulotining maqsadi    iqtisodiy sikllar, iqtisodiyot uchun xos bo`lgan ishlab 
chiqarish, bandlik va narx darajasining davriy tebranishlari to`g`risida chuqur bilim berish. 
Pedagogik vazifalar: 
- iqtisodiy sikl va uning bosqichlari 
to`g`risida tushuncha berish; 
- internal, eksternal, yetarlicha iste‘mol 
qilmaslik, jamg`arish va psixologik 
nazariyalarning mazmunini yoritadi; 
- iqtisodiy sikl nazariyalarini tahlil qiladi; 
- inqiroz va uning turlarini tavsiflaydi. 
O`quv faoliyatining natijalari: 
Talaba: 
- iqtisodiyotning sikliligini tavsiflash; 
- siklik, tarkibiy va agrar inqirozlarga qisqacha 
tavsif berish; 
-inqiroz, uning turlari va kelib chiqish sabablarini 
sanab berish; 
- davlatning inqirozga qarshi siyosatini tavsiflash 
va aytish; 
- O`zbekiston iqtisodiyotida inqiroz holatlarini 
bartaraf etish xususiyatlari va yo`llarini aytish. 
O„qitish uslubi va texnikasi 
 
Vizual ma‘ruza, texnika: prezentatsiya, aqliy 
hujum, grafik organayzer: klaster . 
O„qitish vositalari 
 
Ma‘ruza matni, kompyuter texnologiyasi, A32 
bichimdagi qog`oz, marker, skotch. 
O„qitish shakli  
Frontal, guruh va jamoada ishlash 
O„qitish shart-sharoiti  
 
Jihozlangan. Kompyuter texnologiyasi bilan 
ta‘minlangan auditoriya . 

 
 
191 
 
 
Iqtisodiy siklning kelib chiqishini faqat tashqi yoki faqat ichki omillarga bog`lovchi qarashlar 
mavjud bo`lib, ular fanda eksternal va internal nazariyalar deb nomlanadi. 
3-ilova. 
Testlar 
1. Sikl qanday fazani o`z ichiga oladi? 
a) inqiroz; 
b) turg`unlik; 
v) jonlanish; 
g) yuksalish; 
d) hammasi to`g`ri. 
2 Stagnatsiya - bu .................. 
a) bozordagi keskin vaziyat; 
b) xalqaro bitim; 
v) iqtisodiyotdagi tang holat; 
g) narxlar o`sishi; 
d) to`g`ri javob yo`q. 
3 Iqtisodiy sikllar bir-biridan nima bilan farqlanadi? 
a) har xil fazalarga ega bo`lishi bilan; 
b) davomiyligi bo`yicha; 
v) intensivligi bo`yicha; 
g) a va b to`g`ri; 
d) b va v to`g`ri. 
4 Tarkibiy inqirozlarni keltirib chiqaruvchi asosiy sabab nima? 
a) ishlab chiqarishning notekis rivojlanishi; 
b) xalq xo`jaligi ayrim tarmoqlari va sohalarining rivojlanishidagi chuqur nomutanosibliklar; 
v) yalpi talabning o`zgarishi; 
g) yalpi taklifning o`zgarishi; 
d) ishlab chiqarish va iste‘molning mos kelmasligi. 
5 Agrar inqirozlarning asosiy xususiyatlari nimalarda namoyon bo`ladi? 
a) mahsulotlarning nisbiy ortiqcha ishlab chiqarilishida; 
b) narxlarning pasayishi, daromadlar va foydaning kamayishida; 
v) siklli xarakterga ega bo`lmaslikda va nisbatan uzoq davom etishida; 
g) ishsizlikning o`sishida; 
d) ishlab chiqarishning qisqarishida. 
6. Iqtisodiy sikldan iqtisodiyotning qaysi sohalari ko`proq yo`qotishga uchraydi? 
a) qisqa muddatli foydalaniladigan iste‘molchilik tovarlari ishlab chiqaruvchi tarmoqlari; 
b) uzoq muddatli foydalaniladigan iste‘molchilik tovarlari ishlab chiqaruvchi sanoat 
tarmoqlari; 
v) investitsion tovar ishlab chiqaruvchi sanoat tarmoqlari; 
g) v va b to`g`ri; 
d) b va v to`g`ri. 
7 Iqtisodiy inqirozlarning asosiy mazmuni nimada namoyon bo`ladi? 
a) tovarlar ishlab chiqarishning kamayishida; 
b) ishsizlikning o`sishida; 
v) narxlarning o`sishida; 
g) ishlab chiqarilgan tovarlar massasining to`lovga qobil talabidan oshib ketishi yoki kam 
bo`lishida; 
d) ishlab chiqarish hajmining keskin kamayib ketishida. 
 

 
 
192 
 
 
Seminar mashgulotining texnologik kartasi  
Bosqichlar, 
vaqti 
Faoliyat mazmuni 
O„qituvchi 
talaba 
1-bosqich. 
Kirish  
(10 min.) 
 
1.1. Mavzuni, maqsadi rejadagi o`quv natijalarini 
e‘lon qiladi, ularning ahamiyati va dolzarbligini 
asoslaydi. 
1.2. Savollar bo`yicha talabalar bilimlarini 
faollashtiradi. 
Blits-so`rov o`tkazadi. 
Mavzuni yozadilar va 
savollarga 
javob 
beradilar 
 
 
 
 
2-bosqich. 
Asosiy 
(55 min.) 
2.1. Muammoli vazifani talabalarga o`qib beradi 
va guruhlarda ishlash qoidalarini eslatadi (1-
ilova). Muammoni shakllantirishni tashkil qiladi. 
Taklif etilgan muammoni shakllantirish 
variantlarini talabalar bilan birgalikda tahlil 
qiladi va muhokama qiladi. Ularning ichidan 
aniqlashtirilgan va tahrir qilingan variantni 
tanlaydi. 
2.2. Talabalarni 3 guruhga ajratadi. Mummoli 
vazifani hal qilishni topshiradi (2-ilova). O`quv 
vazifasini baholash ko`rsatkichlari va mezonlarini 
tarqatadi. Muammoni hal qilish bo`yicha uslubiy 
ko`rsatmalarni, kutilayotgan natijalarni tushuntirib 
beradi. Aqliy hujum, g`oyalarni tanlash va 
baholash, guruhlarda ishlash qoidalarni eslatadi. 
Guruh ishlarini boshlanganligini aytadi.  
2.1. Eshitadilar,  
muammoni shakllantirish 
bo`yicha 
takliflarni kiritadilar. 
2.2. Guruhlarda 
ishlaydilar: 
Muammoli vazifani hal 
qiladilar, taqdimot 
varaqalarini 
rasmiylashtiradilar. 
2.3. Muammoli  
vazifaning 
natijalarini taqdimot 
qiladilar. Muammoni hal 
qilish bo`yicha qarorlar 
variantlarini muhokama 
12-Mavzu.  Iqtisodiyotning siklligi va makroiqtisodiy beqarorlik 
Seminar mashg`ulotida o`qitish texnologiyasi. 
Vaqti: 2 soat  
Talabalar soni: 45-50 nafar 
Oquv mashgulotining 
shakli  
Muammoli ma‘ruza 
Seminar 
mashg`ulotining 
rejasi 
1. Sikllik - iqtisodiy taraqqiyotning umumiy 
shakli ekanligi va uning sabablari. 
2. Iqtisodiy sikl xaqida turlicha nazariyalar 
3. Iqtisodiy siklning fazalari. Iqtisodiy inqirozlarning turlari. 
4. Agrar inqirozlar va ularning xususiyatlari. 
5. O`zbekistonda inqirozli jarayonlarning namoyon bo`lish 
xususiyatlari va ularni bartaraf etish yo`llari.  
O`quv mashg`ulotining maqsadi  ―Iste‘mol‖, ―jamg`arma‖ va ―investitsiya‖ tushunchalari va 
ularning milliy iqtisodiyotni rivojlantirishdagi roli to`g`risida to`liq bilim hosil qilish. 
Pedagogik vazifalar: 
 
O`quv faoliyatining natijalari: 
Talaba: 
 
O„qitish uslubi va texnikasi 
 
Muammoli usul, suhbat, aqliy hujum, texnikasi: 
―o`yla-ishla va fikr almash‖, blits-so`rov, grafik 
organayzer: klaster, ―Savol-javob‖ jadvali. 
O„qitish vositalari 
Ma‘ruza matni, proektor, vizual materiallar 
O„qitish shakli  
Frontal, jamoa va juftlikda ishlash 
O„qitish shart-sharoiti  
 
Namunadagi auditoriya, proektor va kompyuter 
bilan ta‘minlangan. 

 
 
193 
 
2.3. Taqdimotni boshlashni e‘lon qiladi. Taqdimot 
jarayonida javoblarni sharhlaydi. To`g`ri qarorni 
ta‘kidlaydi, xatolarni ko`rsatadi. Muammoli vazifa 
yechimlarini munozara shaklida muhokamasini 
tashkil qiladi. Talabalar bilan birgalikda javoblarni 
baholaydi. Javoblar to`liq bo`lmagan holda o`zi 
javob beradi. Guruhlarning o`zaro baholashini 
tashkil etadi. 
2.4. YAkun chiqaradi. 
qiladilar. Guruhlarni 
o`zaro baholaydilar. 
2.4. Tinglaydilar 
 
 
3-bosqich. 
YAkuniy 
(15 min.) 
3.1. O`quv faoliyatini yakunlaydi. Talabalar 
e‘tiborini asosiy jihatlarga qaratadi. Muammoni 
hal qilish jarayonida guruhlar faoliyatidagi 
muvoffaqiyatlarni, bajarilgan ishning kasbiy 
faoliyat uchun ahamiyatini 
ta‘kidlaydi, baholaydi. 
3.2. Mustqil ish uchun vazifa beradi: mustaqil 
ravishda tayyorlang (5-ilova) 
3.1. Tinglaydilar, 
aniqlashtiradilar. 
Mustaqil ish uchun 
vazifalarni yozib 
oladilar. 
1- ilova. 
O`quv topshiriqlari 
Guruh bilan ishlash qoidalari 
Har biri o`z sheriklarining fikrlarini hurmat qilishlari lozim; 
Har biri berilgan topshiriqlar bo`yicha faol, hamkorlikda va mas‘uliyat bilan ishlashlari lozim; 
Har biri o`zlariga yordam kerak bo`lganda so`rashlari mumkin; 
Har biri yordam so`raganlarga ko`mak berishlari lozim; 
Har biri guruhni baholash jarayonida ishtirok etishlari lozim; 
Har biri: ―Biz bir kemadamiz, birga cho`kamiz, yoki birga qutilamiz‖ atamasini yaxshi 
bilishlari lozim. 
2-ilova 
1-guruh 
1- topshiriq. Savolga javob bering. Iqtisodiy inqirozning moddiy asosi va sabablari nimada? 
2-topshiriq. Venna diagrammasi asosida siklik, tarkibiy va agrar inqirozlarni taqoslang. 
3-topshiriq. Boshqa guruhlarni tekshirish uchun 3 ta savol tuzing. 
2-guruh 
1-topshiriq. Savolga javob bering. Iqtisodiy inqirozning qanday turlari mavjud. Ularga 
tavsif bering. ―Iqtisodiy inqiroz turlari‖ga klaster tuzing. 
2-topshiriq. Venna diagrammasi asosida ishlab chiqarishning pasayishi va iqtisodiy 
inqirozlarni taqoslang. 
3-topshiriq. Boshqa guruhlarni tekshirish uchun 3 ta savol tuzing 
3-guruh 
1-topshiriq. Savolga javob bering. Iqtisodiyot siklliligining mohiyati nimada, iqtisodiy sikl 
nazariyasi mazmunini ochib bering. 
2-topshiriq. Jadvalni to`ldiring. 
3-topshiriq. Boshqa guruhlarni tekshirish uchun 3 ta savol tuzing. 
3-ilova. 
 
Sikl bosqichlari 
Umumiy tavsifi 
YUksalish 
1 
Jonlanish 
 
 
2 
YUksalish 
 
Inqiroz 
3 
Inqiroz 
 
 
4 
Turg`unlik 
 
 

 
 
194 
 
4-ilova 
Baholash ko`rsatkichlari va mezonlari 
Har bir guruh boshqa guruhlar taqdimotni baholaydi, mezonlar bo`yicha ballarni jamlaydi. 
Baholash ko`rsatkichlari va mezonlari 
Maksimal 
ball 

guruh 

guruh 

guruh 
Echimlar: 
1,2 
 
 
 
 
0,4 
 
 
 
 
0,4 
 
 
 
- mantiqiylik, aniqlik, xulosalarni qisqaligi. 
0,4 
 
 
 
Taqdimot: 
1,4 
 
 
 
- javoblarni aniqligi va tushunarliligi
1,0 
 
 
 
- har bir guruh ishtirokchisining faolligi (savollar, 
qo`shimchalar). 
0,4 
 
 
 
 
Reglament 
0,4 
 
 
 
Umumiy ballar yig`indisi 
3,0 
 
 
 
Guruh ishini umumlashtiruvchi baho 
Guruh 
 

 

 

 
Umumiy ball 
Baho 
(umuiy ball 2 ga bo`linadi) 
2,2 -3 ball – «a‘lo» 
1,2 - 2 ball – «yaxshi» 
0,5 – 1,1 ball – «qon-li» 
0-0,5 ball – «yomon» 
1. 

 
 
 
 
2. 
 

 
 
 
3. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
5-ilova. 
Muhokama uchun savollar 
1. Siklli tebranishlar va uning ko`rinishlari: milliy daromad, investitsiyalar va bozor 
kon‘yunkturasidagi tebranishlar. 
2. Milliy va jahon xo`jaligidagi sikllar hamda ularning xususiyatlari. 
3. Iqtisodiy sikl to`g`risidagi turli xil nazariyalar. 
 

 
 
195 
 
 
Ma‟ruza mashg‟ulotining texnologik kartasi 
Bosqichlar, 
vaqti 
Faoliyat mazmuni 
O„qituvchi 
talaba 
1-bosqich. 
Kirish  
(15 min.) 
 
1.1. 
Dastlab 
dolzarb 
iqtisodiy 
voqealar, 
o‗zgarishlar, xabarlar to‗g‘risida ma‘lumot beradi.  
1.2.  O‗quv  mashg‘ulotining  mavzu  va  rejasini 
ma‘lum qiladi.  
1.3.  Mazkur  mashg‘ulotning  ayrim  savollari 
muammoli  tarzda  muhokama  qilinishini  e‘lon 
qiladi. Talabalarni faol bo‗lishga chaqiradi.  
1.1. 
Eshitadi, 
asosiy 
joylarini yozib 
oladi. 
1.2. Rejani yozib oladi. 
1.3.  O‗qituvchiga  savollar 
beradi.  
2-bosqich. 
Asosiy 
(50 min.) 
2.1.  Talabalar  e‘tiborini  O‗zbekiston  byudjet 
qonunchiligiga oid ayrim xujjatlarga qaratadi. Blis-
sorov (1-ilova). 
2.2.  Vizual  materiallardan  foydalangan  holda 
ma‘ruzaning  asosiy  qismini  bayon  etadi;  asosiy 
iqtisodiy  tushunchalar  to‗grisida  ilmiy-nazariy 
ma‘lumot  beradi.  O‗zbekiston  Respublikasi  Davlat 
byudjeti daromadlarining tarkibi. (2-ilova). 
2.3.  Mavzu  bo`yicha  jadvallar  va  matnlardan 
foydalanadi (3-4-ilova). 
2.1. Talabalar javob 
beradilar, 
daftarlariga 
jadval chizadilar. 
2.2. 
Asosiy 
iqtisodiy 
tushunchalar 
va 
tendensiyalar 
mazmuni 
muhokamasida qatnashadi.  
2.3. Munozara qiladilar. 
13-Mavzu.    Moli ya, moli ya ti zi mining mo hiyati va vazifalari  
Ma‟ruza mashg`ulotining o`qitish tehnologiyasi . 
Vaqti: 2 soat  
Talabalar soni: 45-50 nafar 
Oquv mashgulotining 
shakli  
Binar . 
Ma‘ruza 
mashg`ulotining rejasi 
1. Moliyaning mohiyati va vazifalari. 
2. Moliya tizimi va uning tarkibiy bo`g`inlari. 
3. Byudjet taqchilligi va davlat qarzlari. 
4. Soliq tizimi va uning vazifalari. 
5. O`zbekistonda byudjet va soliq tizimini takomillashtirish 
masalalari. 
O`quv mashg`ulotining maqsadi    moliya tizimi, uning asosiy va byudjet mablag`larining 
shakllanishida soliqlarning o`rni borasidagi bilimlarni chuqurlashtirish. 
Pedagogik vazifalar: 
- moliyaning mohiyatini va vazifalarini 
tavsiflab berish ; 
- byudjet, byudjet taqchilligi va davlat 
qarzlarini tushuntirish; 
- kategoriyalarining mazmuni bilan 
tanishtirish; 
- soliq, soliq tizimi va uning vazifalarini  
bayon qilish; 
- O`zbekistonda soliq tizimini 
takomillashtirish masalalari bilan tanishtirish.  
O`quv faoliyatining natijalari: 
Talaba: 
- moliya tizimiga ta‘rif beradi, vazifalarini 
sanab beradi; 
- byudjet va byudjet tizimiga ta‘rif berib, 
uning 
taqchilligi sabablarini sanaydi; 
- soliqning mazmunini va vazifalarini aytib 
bera oladi 
O„qitish uslubi va texnikasi 
Binar, esse, 
O„qitish vositalari 
 
Ma‘ruza matni, proektor, vizual materiallar, 
doska, bo`r 
O„qitish shakli  
Frontal, kollektiv, individual 
O„qitish shart-sharoiti  
Namunadagi auditoriya  

 
 
196 
 
 
 
3-bosqich. 
Yakuniy 
(15 min.) 
3.1.  Mavzu  savollari  bo‗yicha  umumiy  xulosa 
qiladi. 
3.2. 
Mashg‘ulotda 
faol 
ishtirok 
etganlarni 
rag‘batlantiradi. 
3.3. Mustaqil ish uchun vazifa beradi: ―O‗zbekiston 
Respublikasi  davlat    byudjeti    qurilmasi  mavzuida 
esse 
yozib 
kelishni 
topshiradi. 
Seminar 
mashgulotlari savollarini yozdiradi. 
3.1. Eshitadi, 
aniqlashtiradi. 
3.2. Topshiriqni yozib 
oladi. 
1 - ilova 
Blis-sorov 
1.
 
Byudjet tushunchasiga tavsif bering. 
2.
 
Byudjet funksiyalari to‗g‗risida gapirib bering. 
3.
 
Byudjetning daromadlari tarkibiga tavsif bering. 
4.
 
Byudjetni xarajatlari tarkibiga tavsif bering. 
5.
 
Moliyaviy resurslar deganda nimani tushunasiz? 
6.
 
Moliyaning funksiyalari to‗g‗risida gapirib bering. 
2 – ilova 

Download 8.29 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   39
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling