O„zbekiston respublikasi oliy va o„rta maxsus ta‟lim vazirligi toshkent davlat sharqshunoslik instituti


O„zbekiston Respublikasi Davlat byudjeti daromadlarining tarkibi


Download 8.29 Kb.
Pdf ko'rish
bet30/39
Sana17.02.2017
Hajmi8.29 Kb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   39

O„zbekiston Respublikasi Davlat byudjeti daromadlarining tarkibi
 
3 – ilova 
O„zbekiston Respublikasi Davlat byudjeti daromadlari tarkibi
 
4 – ilova 
Davlat byudjeti daromadlarining manbai nosoliq(soliqsiz) daromadlari bo‗lib, ularga quyidagilar 
kiradi: 
1.
 
Davlat  yoki  mahalliy  xokimiyat  egaligida  bo‗lgan  mulkdan  yoki  xo‗jalik  faoliyatidan 
olingan daromadlar;  
2.
 
Davlat yoki mahalliy xokimiyat egaligida bo‗lgan mulkni sotishdan olingan daromadlar; 
3.
 
Davlat zahiralarini sotishdan olingan daromadlar; 
4.
 
Er va nomoddiy aktivlarni sotishdan olingan daromadlar; 
5.
 
Davlatga qarashli bo‗lmagan manbalardan kapital transfertlar tizimlari; 
Ўзбекистон Республикаси давлат бюджети 
даромадлар таркиби
27,7
27,6
23,9
25,3
26,6
26,1
49,2
49,1
48,6
50,2
49,5
53,2
19
18,6
18,3
17,1
16
15
0
10
20
30
40
50
60
2005й
2006й
2007й
2008й
2009й
2010й
Йиллар
Ж
ам
и 
да
ро
ма
дл
арг
а 
нис
ба
та
н 
%
да
ги 
ул
уш
и
Тўғри солиқлар
Эгри солиқлар
Мол мулк ва ресурс тўловлари
Давлат бюджети даромадлар таркиби (%  да)
94,50%
5,50%
солиқли даромадлар
солиқсиз даромадлар

 
 
197 
 
6.
 
Jarima jazolarini qo‗llash yetkazilgan zararni qoplashdan tushumlar; 
7.
 
Tashqi iqtisodiy faoliyatdan olingan daromadlar; 
8.
 
Boshqa turli nosoliq tushumlari. 
 
Seminar mashgulotining texnologik kartasi  
Bosqichlar, 
vaqti 
Faoliyat mazmuni 
O„qituvchi 
talaba 
1-bosqich. 
Kirish  
(10 min.) 
 
1.1. O`quv mashg`ulotining mavzusi maqsadi, 
rejalashtirilgan natijasi va uni o`tkazish rejasini 
aytadi. O`qitish guruhlarda ishlash texnologiyasi 
asosida olib borilishini e‘lon qiladi. 
1.2. Mavzuning tayanch iboralari asosida blits-
so`rov o`tkazadi. Guruhlarda ishlar taqdimotidan 
so`ng davom etishini e‘lon qiladi. Har bir talaba 
guruh bahosiga mos ravishda baho olishini 
tushuntiradi, guruhlarda ishlash qoidalari bilan 
tanishtiradi. Guruhlarda ishlash natijasi plakat 
qog`ozlarda ko`rsatilishi kerakligini ma‘lum 
1.1. Tinglaydilar, 
yozib 
oladilar. 
 
1.2. Savollarga javob 
beradilar 
13-Mavzu.    Moli ya, moli ya ti zi mining mohiyati va vazifalari  
Seminar mashg`ulotida o`qitish texnologiyasi. 
Vaqti: 2 soat  
Talabalar soni: 45-50 nafar 
Oquv mashgulotining 
shakli  
Muammoli ma‘ruza 
Seminar 
mashg`ulotining 
rejasi 
1. Moliyaning mohiyati va vazifalari. 
2. Moliya tizimi va uning tarkibiy bo`g`inlari. 
3. Byudjet taqchilligi va davlat qarzlari. 
4. Soliq tizimi va uning vazifalari. 
5. O`zbekistonda byudjet va soliq tizimini takomillashtirish 
masalalari. 
O`quv mashg`ulotining maqsadi   moliya tizimi, uning asosiy va byudjet mablag`larining 
shakllanishida soliqlarning o`rni borasidagi bilimlarni chuqurlashtirish. 
Pedagogik vazifalar: 
- moliyaning mohiyatini va vazifalarini 
tavsiflab berish ; 
- byudjet, byudjet taqchilligi va davlat 
qarzlarini tushuntirish; 
- kategoriyalarining mazmuni bilan 
tanishtirish; 
- soliq, soliq tizimi va uning vazifalarini  
bayon qilish; 
- O`zbekistonda soliq tizimini 
takomillashtirish masalalari bilan 
tanishtirish.  
O`quv faoliyatining natijalari: 
Talaba: 
- moliya tizimiga ta‘rif beradi, vazifalarini 
sanab beradi; 
- byudjet va byudjet tizimiga ta‘rif berib, uning 
taqchilligi sabablarini sanaydi; 
- soliqning mazmunini va vazifalarini aytib 
bera oladi 
O„qitish uslubi va texnikasi 
 
Muammoli usul, suhbat, aqliy hujum, texnikasi: 
―o`yla-ishla va fikr almash‖, blits-so`rov, grafik 
organayzer: klaster, ―Savol-javob‖ jadvali. 
O„qitish vositalari 
Ma‘ruza matni, proektor, vizual materiallar 
O„qitish shakli  
Frontal, jamoa va juftlikda ishlash 
O„qitish shart-sharoiti  
 
Namunadagi auditoriya, proektor va kompyuter 
bilan ta‘minlangan. 

 
 
198 
 
qiladi. 
 
 
 
2-bosqich. 
Asosiy 
(55 min.) 
2.1. Talabalarni 3 guruhga ajratadi. O`quv 
topshiriqlarini tarqatadi (1-ilova). 
Vazifa butun guruh tomonidan bajarilishini e‘lon 
qiladi. Vazifani bajarishda darslik, ma‘ruza 
matnlari va boshqa qo`llanmalardan foydalanish 
mumkinligini tushuntiradi.. 
2.1. O`quv 
topshiriqlarini 
oladilar. 
 
3-bosqich 
Taqdimot 
(45 min.) 
3.1. Taqdimotdan kutilayotgan natijalarni eslatadi. 
Guruhlarda ishlashni boshlashganini e‘lon qiladi. 
3.2. Taqdimot qiladi, javoblarni sharhlaydi
bilimlarni umumlashtiradi va guruhlarda ishlash 
natijalarini o`zaro baholashni tashkil etadi, 
vazifani bajarish jarayonidagi asosiy xulosalarga 
e‘tiborni qaratadi. 
3.1. Vazifani 
bajaradilar. 
3.2. Taqdimot 
qilishadi, 
qo`shimchalar qiladi, 
o`zaro baholaydi 
4-bosqich 
YAkuniy 
(10 min 
4.1. Mashg`ulotga yakun yasaydi. Talabalarni 
baholaydi, faol ishtirok etgan talabalar 
rag`batlantiradi. 
4.2. Mustaqil ish uchun vazifa beradi 
4.1. Tinglaydilar, 
aniqlashtiradilar 
4.2. Mustaqil ish 
uchun 
vazifani yozib 
oladilar. 
1-ilova. 
Guruhlarda ishlash uchun o`quv topshiriqlar 
1-guruh 
Topshiriq 1 
1. Pul va moliya tushunchalari o`rtasidagi farq nimada? 
2. Iqtisodiyotda moliyaning asosiy vazifalari nimalardan iborat? 
(Jaavob berishda grafik organayzer: sxema, klaster, jadvallardan foydalaning.) 
Topshiriq 2 
To`g`ri juftlikni toping 
Pul mablag`larining  harakati, ya‘ni ularning shakllanishi, 
taqsimlanishi va foydalanilishi bilan bog`liq ravishda vujudga 
keladigan munosabatlar 
Laffer egri chizig`i 
Moliyaviy munosabatlar va turli darajada ularga xizmat qiluvchi 
moliyaviy muassasalardir 
Soliq stavkasi 
Davlat xarajatlari va ularni moliyaviy ta‘minlash  manbalarining 
tartiblashtirilgan rejasi 
Soliqlar 
Byudjet xarajatlarining daromadlar qismidan ortiqcha bo`lishi 
natijasida vujudga kelgan farq 
Davlat qarzlari 
Byudjet taqchilligini qoplash maqsadida davlat tomonidan  jalb 
qilingan moliyaviy resurslar 
Byudjet taqchilligi 
Jamiyatda vujudga keltirilgan sof daromadning bir qismini 
byudjetga jalb qilish shakli 
Davlat byudjeti 
Soliq summasining soliq olinadigan summaga nisbatining 
foizdagi ifodasi 
Moliya tizimi 
Davlat byudjeti daromadlari va soliq stavkasi o`rtasidagi 
bog`liqlikning tasvirlanishi 
Moliya 
 
2-guruh 
Topshiriq 1. 
1. Davlat moliyasi va davlat byudjeti tushunchalari o`rtasidagi farq nimada? 
2. Moliya tizimi tarkibining asosiy unsurlari nimalardan iborat? 
(Jaavob berishda grafik organayzer: sxema, klaster, jadvallardan foydalaning.) 

 
 
199 
 
Topshiriq 2. 
To`g`ri juftlikni toping 
Pul mablag`larining harakati, ya‘ni ularning shakllanishi, 
taqsimlanishi va foydalanilishi bilan bog`liq ravishda vujudga 
keladigan munosabatlar 
Laffer egri chizig`i 
Moliyaviy munosabatlar va turli darajada ularga xizmat qiluvchi 
moliyaviy muassasalardir 
Soliq stavkasi 
Davlat xarajatlari va ularni moliyaviy ta‘minlash manbalarining 
tartiblashtirilgan rejasi 
Soliqlar 
Byudjet xarajatlarining daromadlar qismidan ortiqcha bo`lishi 
natijasida vujudga kelgan farq 
Davlat qarzlari 
Byudjet taqchilligini qoplash maqsadida davlat tomonidan jalb 
qilingan moliyaviy resurslar 
Byudjet taqchilligi 
Jamiyatda vujudga keltirilgan sof daromadning bir qismini 
byudjetga jalb qilish shakli 
Davlat byudjeti 
Soliq summasining soliq olinadigan summaga nisbatining 
foizdagi ifodasi 
Moliya tizimi 
Davlat byudjeti daromadlari va soliq stavkasi o`rtasidagi 
bog`liqlikning tasvirlanishi 
Moliya 
3-guruh 
Topshiriq 1. 
1. Moliya tizimining mohiyati nimada? 
2. Bozor iqtisodiyotiga o`tish davrida O`zbekistonning moliya siyosatining yo`nalishlari 
ifodalang. 
(Javob berishda grafik organayzer: sxema, klaster, jadvallardan foydalaning.) 
Topshiriq 2. 
To`g`ri juftlikni toping 
Pul mablag`larining harakati, ya‘ni ularning shakllanishi, 
taqsimlanishi va foydalanilishi bilan bog`liq ravishda vujudga 
keladigan munosabatlar 
Laffer egri chizig`i 
Moliyaviy munosabatlar va turli darajada ularga xizmat qiluvchi 
moliyaviy muassasalardir 
Soliq stavkasi 
Davlat xarajatlari va ularni moliyaviy ta‘minlash manbalarining 
tartiblashtirilgan rejasi 
Soliqlar 
Byudjet xarajatlarining daromadlar qismidan ortiqcha bo`lishi 
natijasida vujudga kelgan farq 
Davlat qarzlari 
Byudjet taqchilligini qoplash maqsadida davlat tomonidan jalb 
qilingan moliyaviy resurslar 
Byudjet taqchilligi 
Jamiyatda vujudga keltirilgan sof daromadning bir qismini 
byudjetga jalb qilish shakli 
Davlat byudjeti 
Soliq summasining soliq olinadigan summaga nisbatining 
foizdagi ifodasi 
Moliya tizimi 
Davlat byudjeti daromadlari va soliq stavkasi o`rtasidagi 
bog`liqlikning tasvirlanishi 
Moliya 
 
Munozara uchun umumiy savollar 
1. Pul muomilasi va pul tizimi. 
2. Pulga bo`lgan talab va taklif, pul bozorida muvozanatning o`rnatilishi. 
3. Inflyatsiya, uning sabablari va oqibatlari. 
“Sinkveyn” (5 qator) texnikasi 
Maqsad – kategoriyaga xarakteristika berish 
Sinkveyn sxemasi: 

 
 
200 
 
1–qator – tushuncha 
2-qator – tushunchani tavsiflovchi 2 sifat 
3-qator – ushbu tushuncha vazifalari to`g`risidagi 3 ta fe‘l 
4-qator – ushbu tushuncha mohiyati to`g`risidagi 4 so`zdan iborat so`z so`z birikmasi 
5-qator – ushbu tushuncha sinonimi. 
 
Ma`ruza mashgulotining texnologik kartasi  
Bosqichlar, 
vaqti 
Faoliyat mazmuni 
O„qituvchi 
talaba 
1-bosqich. 
Kirish  
(10 min.) 
1.1. O`quv mashg`ulotining mavzusi, maqsadi, 
rejalashtirilgan natijasi va uni o`tkazish rejasini 
aytadi 
1.1. Diqqat bilan 
tinglaydilar va yozib 
oladilar. 
 
 
 
 
 
2-bosqich. 
2.1. Mavzu bo`yicha asosiy tushunchalarga 
ta‘rif berishni taklif qiladi va shu asosida blits-
so`rov o`tkazadi (1-ilova) 
2.2. Ish guruhlarda ―Davra suhbati‖ 
sifatida davom ettirilishini e‘lon qiladi. 
Guruhlarda ishlash qoidalarini eslatadi. 
2.1. Iqtisodiy 
tushunchalarga ta‘rif 
beradilar. 
2.2. Davra suhbatiga 
tayyorgarlik ko`radi. 
2.3. Savol va vazifalarni 
14-Mavzu.  Bozor iqtisodiyoti sharoitida pul-kredit tizimi 
Ma‟ruza mashg`ulotining o`qitish tehnologiyasi . 
Vaqti: 2 soat  
Talabalar soni: 45-50 nafar 
O„quv 
mashgulotining 
shakli  
Vizual ma‘ruza. 
Ma‘ruza 
mashg`ulotining rejasi 
1. Pul muomalasi va uning amal qilish qonuniyatlari. Pulga bo`lgan 
talab va pul taklifi. 
2. Inflyatsiya, uning mohiyati va turlari. 
3. O`zbekistonda milliy valyutani mustahkamlash vazifalari. 
4. Kreditning mohiyati, manbalari va vazifalari. 
5. Bank tizimi. Markaziy va tijorat banklar hamda ularning 
vazifalari. .  
O`quv mashg`ulotining maqsadi     pul muomalasi qonuniyatlari, kredit tizimi va 
banklarning 
iqtisodiyot uchun ahamiyati to`g`risida bilim va ko`nikmalarni hosil qilish. . 
Pedagogik vazifalar: 
- pul, pul tizimi va pul muomalasi bilan 
bog`liq vizual materiallarni namoyish 
qilish asosida ularning mazmunini yoritib 
berish; 
- inflyatsiya sabablari, oqibatlarini 
ifodalovchi materiallarni namoyish etish 
va munozaralarni tashkil etish; 
- kredit tizimining mohiyatini va turlarini 
tavsiflab berish; 
- banklarning vazifalari, bank tizimi, 
ularning rolini vizual ma‘lumot asosida 
tushuntirib berish. 
O`quv faoliyatining natijalari: 
Talaba: 
- pul tizimlarini va pul muomalasi qonunini 
aytib berish; 
- inflyatsiyaga ta‘rif berib, uning sabab va 
oqibatlarini sanab berish; 
- kredit, kredit turlari va uning ahamiyatini 
aytish; 
- ikki bosqichli bank tizimining mazmunini 
yoritib 
beradi. 
O„qitish uslubi va texnikasi 
Vizual ma‘ruza 
O„qitish vositalari 
Jamoada, guruhda ishlash 
O„qitish shakli  
Kompyuter texnologiyasi, proektor 
O„qitish shart-sharoiti  
Jihozlangan auditoriya 

 
 
201 
 
Asosiy 
(55 min.) 
2.3. Davra suhbatida muhokama qilish uchun 
savollar va vazifalarni, natijalarni baholash 
varaqlarini tarqatadi. Guruhlarda ish 
boshlaganligini e‘lon qiladi, maslahatlar beradi. 
2.4. Guruhlarda bajarilgan ishning natijalarini 
muhokamasi va o`zaro baholashni tashkil etadi. 
Vazifalarni bajarish jarayonida qilingan 
xulosalar, umumlashtirishlarga aloxida e‘tibor 
qaratadi. 
oladilar va o`z guruhida 
muhokama qiladi. 
2.4. Guruh yetakchilari 
jamoaviy ishlab 
chiqilgan 
fikrlarni bayon qiladilar. 
Ishtirokchilar 
qo`shimcha 
qiladilar, savollar 
beradilar va o`zaro 
baholaydilar 
 
 
3-bosqich. 
YAkuniy 
(15 min.) 
3.1. Darsga yakun yasaydi, baholaydi va faol 
ishtirokchilarni rag`batlantiradi. 
3.2. Mustaqil ta‘lim uchun vazifa beradi: 
Mavzu bo`yicha asoslangan ―Esse‖ yozing, 
keyingi mavzuni mustaqil ravishda o`qib 
kelish.) 
3.1. Tinglaydilar, 
aniqlashtiradilar. 
3.2. Vazifalarni yozib 
oladilar. 
1-ilova. 
“Sinkveyn” (5 qator) texnikasi 
Maqsad – kategoriyaga xarakteristika berish 
Sinkveyn sxemasi: 
1–qator – tushuncha 
2-qator – tushunchani tavsiflovchi 2 sifat 
3-qator – ushbu tushuncha vazifalari to`g`risidagi 3 ta fe‘l 
4-qator – ushbu tushuncha mohiyati to`g`risidagi 4 so`zdan iborat so`z so`z birikmasi 
5-qator – ushbu tushuncha sinonimi. 
2-ilova. 
B.B.B. usuli asosida tarqatma materiallar 
№ 
Bilaman  
Bilmayman 
Bildim 

Pul 
 
 

Inflyatsiya 
 
 

Bank 
 
 

 
 
 
... 
 
 
 
Vizual materiallar. 
3-ilova. 
Pul muomalasi – bu tovarlar aylanishi, notovar tavsifidagi bitimlar va hisoblarga xizmat 
qiluvchi naqd pullar va unga tenglashtirilgan moliyaviy aktivlar (kredit pullar) harakati. 
4-ilova. 
Naqd pullar 
Bank biletlari 
Metall tangalar (pul biletlari) 
 

 
 
202 
 
5-ilova. 
Pul muomalasi qonuni - muomala uchun zarur bo`lgan pul miqdorini aniqlash va unga 
muvofiq 
muomalaga pul chiqarishni taqozo qiladi. 
Pul tizimi – bu mamlakatda mavjud pul birligi muomalasining tashkil qilish tartibi, usullari 
va unga nazorat qiluvchi kredit muassasalaridir. 
Pul tizimining tarkibiy qismlari. 
Pul birligi (dollar, marka, iena, rubl, so`m va h.k.). 
Pul turlari (bank billetlari, tanga, chaqalar). 
Pul emissiyasi tarkibi. 
Muomaladagi pul massasini tartibga soluvchi davlat muassasalari. 
Naqd pulsiz hisob kitobni amalga oshirish tartibi. 
Milliy valyutani chet el valyutasiga almashtirish tartibi. 
Pul bozori – moliyaviy bozorning tarkibiy qismi bo`lib, unda pul va unga tenglashtirilgan 
moliyaviy aktivlar harakati ularga bo`lgan talab va taklif ta‘sirida uyg`unlashtiriladi. 
6-ilova. 
O`zbekistonda umumiy pul miqdorini hisoblash uchun qo`llaniladigan pul 
agregatlari. 
M0 q naqd pullar 
M1 q M0 Q hisob varaqlaridagi pul qoldiqlari Q mahalliy byudjet mablag`lari Q byudjet, 
jamoat va boshqa tashkilot mablag`lari 
M2 q M1 Q banklardagi muddatli omonatlar 
M3 q M2 Q chiqarilgan sertifikatlar Q aniq maqsadli zayom obligatsiyalari Q davlat zayom 
obligatsiyalari Q xazina majburiyatlari 
Inflyatsiya – bu pul aylanish kanallarining ortiqcha pul massasi bilan to`lib ketishi oqibatida 
narxlar o`rtacha (umumiy) darajasining ko`tarilib borishini va natijada milliy pul birligining 
qadrsizlanishini anglatadi. 
7-ilova. 
Pul-kredit siyosati – Mamlakat Markaziy banki tomonidan iqtisodiyotning barqaror, samarali 
amal qilishini ta‘minlash maqsadida o`tkaziladigan kurs va barqaror pul tizimini qo`llab-
quvvatlashga qaratilgan pul muomalasi va kredit sohasidagi chora-tadbirlar. 
 
14-Mavzu.  Bozor iqtisodiyoti sharoitida pul-kredit tizimi 
Seminar mashg`ulotining o`qitish tehnologiyasi . 
Vaqti: 2 soat  
Talabalar soni: 45-50 nafar 
O„quv 
mashgulotining 
shakli  
Vizual ma‘ruza. 
Seminar 
mashg`ulotining rejasi 
1. Pul muomalasi va uning amal qilish qonuniyatlari. Pulga bo`lgan 
talab va pul taklifi. 
2. Inflyatsiya, uning mohiyati va turlari. 
3. O`zbekistonda milliy valyutani mustahkamlash vazifalari. 
4. Kreditning mohiyati, manbalari va vazifalari. 
5. Bank tizimi. Markaziy va tijorat banklar hamda ularning 
vazifalari. .  
O`quv mashg`ulotining maqsadi     pul muomalasi qonuniyatlari, kredit tizimi va banklarning 
iqtisodiyot uchun ahamiyati to`g`risida bilim va ko`nikmalarni hosil qilish. . 
Pedagogik vazifalar: 
- pul, pul tizimi va pul muomalasi bilan 
bog`liq vizual materiallarni namoyish 
qilish asosida ularning mazmunini yoritib 
O`quv faoliyatining natijalari: 
Talaba: 
- pul tizimlarini va pul muomalasi qonunini 
aytib berish; 

 
 
203 
 
Seminar mashgulotining texnologik kartasi  
Bosqichlar, 
vaqti 
Faoliyat mazmuni 
O„qituvchi 
talaba 
1-bosqich. 
Kirish  
(10 min.) 
1.1. O`quv mashg`ulotining mavzusi, maqsadi, 
rejalashtirilgan natijasi va uni o`tkazish rejasini 
aytadi 
1.1. Diqqat bilan 
tinglaydilar va yozib 
oladilar. 
 
 
 
 
 
2-bosqich. 
Asosiy 
(55 min.) 
2.1. Mavzu bo`yicha asosiy tushunchalarga 
ta‘rif berishni taklif qiladi va shu asosida blits-
so`rov o`tkazadi (1-ilova) 
2.2. Ish guruhlarda ―Davra suhbati‖ 
sifatida davom ettirilishini e‘lon qiladi. 
Guruhlarda ishlash qoidalarini eslatadi. 
2.3. Davra suhbatida muhokama qilish uchun 
savollar va vazifalarni, natijalarni baholash 
varaqlarini tarqatadi. Guruhlarda ish 
boshlaganligini e‘lon qiladi, maslahatlar beradi. 
2.4. Guruhlarda bajarilgan ishning natijalarini 
muhokamasi va o`zaro baholashni tashkil etadi. 
Vazifalarni bajarish jarayonida qilingan 
xulosalar, umumlashtirishlarga aloxida e‘tibor 
qaratadi. 
2.1. Iqtisodiy 
tushunchalarga ta‘rif 
beradilar. 
2.2. Davra suhbatiga 
tayyorgarlik ko`radi. 
2.3. Savol va vazifalarni 
oladilar va o`z guruhida 
muhokama qiladi. 
2.4. Guruh yetakchilari 
jamoaviy ishlab 
chiqilgan 
fikrlarni bayon qiladilar. 
Ishtirokchilar 
qo`shimcha 
qiladilar, savollar 
beradilar va o`zaro 
baholaydilar 
 
 
3-bosqich. 
YAkuniy 
(15 min.) 
3.1. Darsga yakun yasaydi, baholaydi va faol 
ishtirokchilarni rag`batlantiradi. 
3.2. Mustaqil ta‘lim uchun vazifa beradi: 
Mavzu bo`yicha asoslangan ―Esse‖ yozing, 
keyingi mavzuni mustaqil ravishda o`qib 
kelish.) 
3.1. Tinglaydilar, 
aniqlashtiradilar. 
3.2. Vazifalarni yozib 
oladilar. 
1-ilova. 
Blits-so`rov savollari. 
Pul muomalasi – Pul tizimi – Inflyatsiya – Kredit – Foiz normasi (stavkasi) – Bank krediti – 
Tijorat krediti – Iste‘mol krediti – Ipoteka krediti – Davlat krediti – Lizing – Bank – 
Bank foyda normasi – 
 
berish; 
- inflyatsiya sabablari, oqibatlarini 
ifodalovchi materiallarni namoyish etish 
va munozaralarni tashkil etish; 
- kredit tizimining mohiyatini va turlarini 
tavsiflab berish; 
- banklarning vazifalari, bank tizimi, 
ularning rolini vizual ma‘lumot asosida 
tushuntirib berish. 
- inflyatsiyaga ta‘rif berib, uning sabab va 
oqibatlarini sanab berish; 
- kredit, kredit turlari va uning ahamiyatini 
aytish; 
- ikki bosqichli bank tizimining mazmunini 
yoritib 
beradi. 
O„qitish uslubi va texnikasi 
Guruhlarda ishlash 
O„qitish vositalari 
Jamoada, guruhda ishlash 
O„qitish shakli  
Kompyuter texnologiyasi, proektor 
O„qitish shart-sharoiti  
Jihozlangan auditoriya 
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   39
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling