O„zbekiston respublikasi oliy va o„rta maxsus ta‟lim vazirligi toshkent davlat sharqshunoslik instituti


Download 8.29 Kb.
Pdf ko'rish
bet31/39
Sana17.02.2017
Hajmi8.29 Kb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   39

2-ilova. 
1. Guruhlarda ishlash uchun vazifa. 
1. Pul tizimi va uning turlari ifodalang. 
2. Pul agregatlari mazmunini yoriting. 
3. Inflyatsiya, uning sabablari va turlari tavsiflang. 
2. Uslubiy ko`rsatma: xarakat ketma-ketligi (algoritm) 
1. Muammoni savol shakliga keltiring. 
2. Asosiy masalani shakllantiring, uning yechimi muammoli savolga javob berish darajasida 
bo`lsin. 
3. Milliy iqtisodiyot holatini tavsiflash imkonini beruvchi asosiy mezonlarni (belgi, tahlil 
yo`nalishi) ayting. 
4. yechish algoritmini tuzing. 
5. Jamoa bo`lib tanlangan ko`rsatkichni baholang, ularni yoritish ketma-ketligini o`rnating. 
6. Milliy iqtisodiyot holatini baholash bo`yicha tanlangan ko`rsatkich asosida bir qator kichik 
muammolarni shakllantiring va jadvalga yozing. 
7. ―Echimning mazmuni‖ ustuniga ularni aniqlash, hisoblash algoritmini (formulasi, tartibini) 
yozing. 
8. Muammoni yechish jadvalini to`ldiring. 
9. Siz tomonigizdan keltirilgan ko`rsatkichning milliy iqtisodiyot uchun ahamiyatini yoriting 
va oraliq xulosalarni shakllantiring va yozing. 
10. YAkuniy xulosani aniq va lo`nda qilib shaklantiring. 
3. Muammoni yechish jadvali 
Muammoni shakllantirilishi: 
YAkuniy xulosa: 
Quyi muammolarni 
shakllantirish 
Echimlar mazmuni 
 
Xulosalar 
1. 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
... 
 
 
3-ilova. 
Ish tartibi va reglament 
1. Muammoni yechish va prezentatsiya varog`ini yozish uchun guruhda ishlashga - 20 min. 
2. Muammo yechimini prezentatsiya qilish – 8 min. gacha. 
3. Jamoa bo`lib muhokama qilish, xulosalarni shakllantirish - 10 min. gacha. 
4. O`zaro baholash – 1 min. 
4-ilova. 
Baholash ko`rsatkichlari va mezonlari 
Har bir guruh boshqa guruhlar taqdimotini baholaydi, mezonlar bo`yicha ballarni jamlaydi 
Baholash ko`rsatkichlari va mezonlari 
Maksimal 
ball 
1 guruh 

guruh 

guruh 
Echimlar: 
1,2 
 
 
 
- muammoni va quyi muammoni to`g`ri shakllantirish; 
0,4 
 
 
 
- yechimni muammo va quyi muammo shakliga mos kelishi; 
0,4 
 
 
 
- mantiqiylik, aniqlik, xulosalarni qisqaligi. 
0,4 
 
 
 
Taqdimot: 
1,4 
 
 
 
- javoblarni aniqligi va tushunarliligi; 
1,0 
 
 
 
- har bir guruh ishtirokchisining faolligi (savollar, 
qo`shimchalar). 
0,4 
 
 
 
 
Reglament 
0,4 
 
 
 
Umumiy ballar yig`indisi 
3,0 
 
 
 
 

 
 
205 
 
5-ilova. 
Mustaqil ish uchun topshiriq. 
Mavzuga asoslangan ―Esse‖ yozib kelish. 
 
Ma`ruza mashgulotining texnologik kartasi  
Bosqichlar, 
vaqti 
Faoliyat mazmuni 
O„qituvchi 
talaba 
1-bosqich. 
Kirish  
(10 min.) 
 
1.1. Mavzuni, maqsadi rejasi kutilayotgan 
o`quv natijalarini e‘lon qiladi, ularning 
ahamiyatini va dolzarbligini asoslaydi. 
1.2. Reja savollari bo`yicha talabalar 
bilimlarini faollashtiradi.  
Blits-so`rov o`tkazadi 
 
1.1. Mavzuni yozadilar. 
 
1.2. Savollar tezkor 
javob 
beradilar. 
 
 
2-bosqich. 
Asosiy 
(55 min.) 
2.1. Muammoli vazifani talabalarga o`qib 
beradi. Muammoni shakllantirishni tashkil 
qiladi. Taklif etilgan muammoni 
shakllantirish variantlarini talabalar bilan 
birgalikda tahlil qiladi va muhokama qiladi. 
2.1. Eshitadilar, 
muammoni shakllantirish 
bo`yicha takliflarni 
kiritadilar. 
 
15-Mavzu.   Bozor munosabatlarini tartibga solish, davlatning iqtisodiy roli   
Ma‟ruza mashg`ulotining o`qitish tehnologiyasi . 
Vaqti: 2 soat  
Talabalar soni: 45-50 nafar 
O„quv 
mashgulotining 
shakli  
Munozara-ma‘ruza, Insert 
Ma‘ruza 
mashg`ulotining rejasi 
1. Davlatning milliy iqtisodiyotni tartibga solishdagi roli haqidagi 
nazariya va qarashlar. 
2. Iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solish, uning maqsadi va 
vazifalari. 
3. Davlatning iqtisodiyotga ta‘sir qilish usullari va vositalari. 
4. O`tish davri iqtisodiyotning shakillanishida davlatning roli va 
chegaralari. 
5. Mahalliy o`z-o`zini boshqarishning iqtisodiy asosini 
mustahkamlash. 
O`quv mashg`ulotining maqsadi       iqtisodiyotni tartibga solishda davlatning roli va 
iqtisodiy vazifalari to`g`risida yaxlit tassavur hosil qilish . 
Pedagogik vazifalar: 
iqtisodiyotni boshqarishning zarurligi 
va mohiyatini tushuntirish; 
- iqtisodiyotni boshqarishning turli 
modellarini tavsiflash; 
- iqtisodiyotni davlat tomonidan 
tartibga solishning maqsad va vazifalarini 
izohlash; 
- davlatning iqtisodiyotga ta‘sir qilish 
usullari va vositalari to`g`risida 
tushuncha berish. 
O`quv faoliyatining natijalari: 
Talaba: 
- davlat boshqaruvi tushunchasini yoritish; 
- iqtisodiyotga davlat aralashuvi zarurligining 
sabablarini sanab berish; 
- davlat boshqaruvining bevosita usullari va 
shakillarini aytib berish; 
- davlat boshqaruvining bilvosita usullarini ayta 
olish; 
- iqtisodiyotga davlat aralashuvi chegarasining 
tushuntish. 
O„qitish uslubi va texnikasi 
Munozara ma‘ruza, aqliy hujum. , 
O„qitish vositalari 
Frontal, jamoa bo`lib ishlash. 
O„qitish shakli  
Ma‘ruza matni, flip chart marker, skotch 
O„qitish shart-sharoiti  
Namunadagi auditoriya  

 
 
206 
 
Ularning ichidan aniqlashtirilgan va tahrir 
qilingan bir variantni tanlaydilar. 
2.2. Talabalarni 3 guruhga ajratadi. 
Muammoli vazifani hal qilishni topshiradi. 
O`quv vazifasini baholash ko`rsatkichlari va 
mezonlarini tarqatadi. Muammoni hal qilish 
bo`yicha uslubiy ko`rsatmalarni, 
kutilayotgan natijalarni tushuntirib beradi. 
Aqliy hujum, 
g`oyalarni tanlash va baholash, guruhlarda 
ishlash qoidalarni eslatadi. Guruh ishlarini 
boshlanganligini aytadi. 
2.3. Taqdimotni boshlashni e‘lon qiladi. 
Taqdimot jarayonida javoblarni sharhlaydi. 
To`g`ri qarorni ta‘kidlaydi, xatolarni 
ko`rsatadi. Muammoli vazifa yechimlarini 
munozara shaklida muhokamasini tashkil 
qiladi. Talabalar bilan birgalikda javoblarni 
baholaydi. Javoblar to`liq bo`lmagan holda 
o`zi javob beradi. Guruhlarning o`zaro 
baholashini tashkil etadi. 
2.4. YAkun chiqaradi. 
2.2. Guruhlarda 
ishlaydilar: 
Muammoli vazifani 
yechadilar, 
taqdimot varaqalarini 
rasmiylashtiradilar. 
 
2.3. Muammoli 
vazifaning 
natijalarini taqdimot 
qiladilar. Muammoni hal 
qilish bo`yicha 
o`zlarining 
variantlarini suradilar. 
O`zaro baholaydilar. 
 
2.4. Tinglaydilar 
3-bosqich. 
YAkuniy 
(10 min.) 
3.1. O`quv faoliyatini yakunlaydi. Talabalar 
diqqatini asosiy jihatlarga qaratadi. 
Muammoni hal qilish jarayonida guruhlar 
faoliyatidagi muvofaqiyatlarni takidlaydi. 
Bajarilgan ishning kasbiy faoliyat uchun 
ahamiyatiga to`xtaladi. 
3.2. Mustqil ish uchun vazifa beradi.. 
3.1. Tinglaydilar, 
aniqlashtiradilar. 
 
3.2. Mustaqil ish uchun 
vazifalarni yozib oladilar 
1-ilova. 
BAHS, MUNOZARA 
Bahs – o`z fikrini ifoda etishni xohlovchilar orasida biron- bir munozarali masalani 
muhokama qilish, haqiqatni aniqlash va to`g`ri qarorni qabul qilish 
??? Bahs ishtirokchisiga eslatma: 
1. Bahs munosabatlarni emas, balki muammoni hal etish usulidir. 
2. Boshqa ishtirokchilarga ham so`z berish uchun uzoq vaqt nutq so`zlama. 
3. Har bir so`zni o`ylab, to`g`ri ifoda qil, hissiyotlaringni nazorat qil, chunki sening fikrlaring 
o`z maqsadiga yetishi kerak. 
4. Opponent nuqtai nazarini tushunishga harakat qil, uni hurmat qil. 
5. Opponent fikrini buzmasdan e‘tirozlaringni aniq bildir. 
6. Faqat bahs mavzusi bo`yicha fikr bildir, ko`p o`qiganliging va umumiy bilimdonligingni 
ro`kach qilma. 
7. Kimgadir yoqishni ko`zlab xushomad qilishiga va o`z nutqing bilan ranjitishga qarshi 
kurashgin. 
2-ilova. 
YOrdamchi savollar 
Muammolarni shakllantirish: bozor iqtisodiyotini davlat tomonidan tartibga solishni 
optimallashtirish. 
Echish uchun quyi muammolar: 
1. Rivojlanishning hozirgi bosqichida davlat tomonidan tartibga solishni zarurligi nimada? 
Bilimlarni faollashtirish. Ushbu savol bo`yicha asosiy iqtisodiy maktablarning 
qarashlarini eslang. 

 
 
207 
 
1.
 
Merkantilistlar, fiziokratlar va klassiklar qanday munosabatda bo`lgan? 
2.
 
Nima uchun 20 asrning boshlariga kelib davlatni iqtisodiyotga aralashuvining zarurligi 
yuzaga 
1.
 
keldi? 
2.
 
Erkin bozor iqtisodiyotining nima kamchiligi mavjud? 
2. Bozor iqtisodiyoti sharoitida davlat nimani tartibga solishlari shart? 
Bilimlarni faollashtirish. 
1.
 
Bozor tizimini kamchiliklarini ayting. 
2.
 
Nimani amalga oshirish zarur: 
1.
 
- bozor tizimini amal qilishi uchun; 
2.
 
- iqtisodiyotni barqarorlashtirish uchun. 
3.
 
solishning maqsadi nima? 
4.
 
- davlat qanday vazifalarni o`z zimmasiga 
5.
 
oladi? 
6.
 
- bu vazifalarni qaysi usul va vositalar 
7.
 
yordamida bajaradi? 
8.
 
Talabalarni 2 guruhga ajratadi va munozara 
9.
 
savollarini beradi (2-ilova). 
 
Konspektlardan foydalangan xolda javob 
10.
 
berishni tashkil qiladi. 
 
Javoblarni tinglaydi, to`ldiradi va 
11.
 
aniqlashtiradi. 
 
Munozarada ishtirok etmagan talabalarga 
12.
 
yozma tarzda javob yozishni taklif etadi. 
13.
 
3-bosqich. 
14.
 
YAkuniy 
15.
 
(10 min.) 
 
Munozara ma‘ruzasiga yakun yasaydi asosiy 
16.
 
masalar bo`yicha xulosa chiqaradi. 
17.
 
3.2.Munozara ishtirokchilarini baxolaydi. 
 
Mustaqil ish uchun topshiriq beradi. 
18.
 
Tinglaydilar, yozib oladi. 
 
Aniqlashtiradi. 
 
Topshiriqni yozib oladi. 
3-ilova. 
Makroiqtisodiy tartibga solish 
Makroiqtisodiy tartibga solish – bu milliy xo`jalikni ijtimoiy tashkil etish va tartibga solish 
usullari va mazkur bosqichda tabiiy, moddiy, mehnat, moliyaviy, intellektual va boshqa 
resurslarni jamiyat ehtiyojlariga muvofiq tarzda taqsimlash mexanizmlari yig`indisi. 
4-ilova. 
-a‘zolari  ehtiyojlarini  qondirish  darajasini  oshirish  uchun  cheklangan  iqtisodiy 
resurslaridan  yanada  samarali  foydalanishni  ta‘minlovchi,  umumiy  iqtisodiy  muvozanatga 
erishishga  yo`naltirilgan,  ijtimoiy  takror  ishlab  chiqarish  jarayonini  tashkil  etish  bo`yicha 
faoliyati tushuniladi. 
5-ilova. 
Davlatning iqtisodiyotdagi rolini oshirish nazariyalari 
A.Smitning «Tinch qo`yish» 
nazariyasi 
1929-1933 
yillarda 
bozor 
iqtisodiyotiga 
asoslangan deyarli barcha mamlakatlarni qamrab 
olgan iqtisodiy inqiroz davrida tanqidga uchradi. 
Iqtisodiy 
tanazzul 
va 
ommaviy 
ishsizlik 
davlatning  iqtisodiy  jarayonlarga  aralashuvini 
kuchaytirishni taqozo qildi. 

 
 
208 
 
J.M.Keynsning «Ish bilan 
bandlik, foiz va pulning umumiy 
nazariyasi» (1936) nomli asari 
Davlat  fiskal  (xazinaviy)  va  kreditli  tartibga 
solish  vositalaridan  foydalanib,  jamiyatning 
yalpi  talabini  rag`batlantirishni  va  aholining  ish 
bilan bandligini ta‘minlashi zarur. 
 
 
Seminar mashgulotining texnologik kartasi  
Bosqichlar, 
vaqti 
Faoliyat mazmuni 
O„qituvchi 
talaba 
1-bosqich. 
Kirish  
(10 min.) 
 
1.1. Mavzuni, maqsadi rejasi kutilayotgan o`quv 
natijalarini e‘lon qiladi, ularning 
ahamiyatini va dolzarbligini asoslaydi. 
1.2. Reja savollari bo`yicha talabalar 
bilimlarini faollashtiradi.  
Blits-so`rov o`tkazadi 
 
1.1. Mavzuni yozadilar. 
 
1.2. Savollar tezkor 
javob 
beradilar. 
 
 
 
 
2.1. Muammoli vazifani talabalarga o`qib 
beradi. Muammoni shakllantirishni tashkil qiladi. 
Taklif etilgan muammoni shakllantirish 
2.1. Eshitadilar, 
muammoni shakllantirish 
bo`yicha takliflarni 
15-Mavzu.   Bozor munosabatlarini tartibga solish, davlatning iqtisodiy roli   
Seminar mashg`ulotining o`qitish tehnologiyasi . 
Vaqti: 2 soat  
Talabalar soni: 45-50 nafar 
O„quv 
mashgulotining 
shakli  
Munozara-ma‘ruza, Insert 
Seminar 
mashg`ulotining  
rejasi 
1. Davlatning milliy iqtisodiyotni tartibga solishdagi roli haqidagi 
nazariya va qarashlar. 
2. Iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solish, uning maqsadi va 
vazifalari. 
3. Davlatning iqtisodiyotga ta‘sir qilish usullari va vositalari. 
4. O`tish davri iqtisodiyotning shakillanishida davlatning roli va 
chegaralari. 
5. Mahalliy o`z-o`zini boshqarishning iqtisodiy asosini 
mustahkamlash. 
O`quv mashg`ulotining maqsadi       iqtisodiyotni tartibga solishda davlatning roli va 
iqtisodiy vazifalari to`g`risida yaxlit tassavur hosil qilish . 
Pedagogik vazifalar: 
iqtisodiyotni boshqarishning zarurligi 
va mohiyatini tushuntirish; 
- iqtisodiyotni boshqarishning turli 
modellarini tavsiflash; 
- iqtisodiyotni davlat tomonidan 
tartibga solishning maqsad va vazifalarini 
izohlash; 
- davlatning iqtisodiyotga ta‘sir qilish 
usullari va vositalari to`g`risida 
tushuncha berish. 
O`quv faoliyatining natijalari: 
Talaba: 
- davlat boshqaruvi tushunchasini yoritish; 
- iqtisodiyotga davlat aralashuvi zarurligining 
sabablarini sanab berish; 
- davlat boshqaruvining bevosita usullari va 
shakillarini aytib berish; 
- davlat boshqaruvining bilvosita usullarini ayta 
olish; 
- iqtisodiyotga davlat aralashuvi chegarasining 
tushuntish. 
O„qitish uslubi va texnikasi 
Munozara seminari, aqliy hujum. , 
O„qitish vositalari 
Frontal, jamoa bo`lib ishlash. 
O„qitish shakli  
Ma‘ruza matni, flip chart marker, skotch 
O„qitish shart-sharoiti  
Namunadagi auditoriya  

 
 
209 
 
2-bosqich. 
Asosiy 
(55 min.) 
variantlarini talabalar bilan birgalikda tahlil qiladi 
va muhokama qiladi. Ularning ichidan 
aniqlashtirilgan va tahrir qilingan bir variantni 
tanlaydilar. 
2.2. Talabalarni 3 guruhga ajratadi. Muammoli 
vazifani hal qilishni topshiradi. O`quv vazifasini 
baholash ko`rsatkichlari va 
mezonlarini tarqatadi. Muammoni hal qilish 
bo`yicha uslubiy ko`rsatmalarni, kutilayotgan 
natijalarni tushuntirib beradi. Aqliy hujum, 
g`oyalarni tanlash va baholash, guruhlarda ishlash 
qoidalarni eslatadi. Guruh ishlarini 
boshlanganligini aytadi. 
2.3. Taqdimotni boshlashni e‘lon qiladi. 
Taqdimot jarayonida javoblarni sharhlaydi. 
To`g`ri qarorni ta‘kidlaydi, xatolarni ko`rsatadi. 
Muammoli vazifa yechimlarini 
munozara shaklida muhokamasini tashkil 
qiladi. Talabalar bilan birgalikda javoblarni 
baholaydi. Javoblar to`liq bo`lmagan holda o`zi 
javob beradi. Guruhlarning o`zaro baholashini 
tashkil etadi. 
2.4. YAkun chiqaradi. 
kiritadilar. 
2.2. Guruhlarda 
ishlaydilar: 
Muammoli vazifani 
yechadilar, 
taqdimot varaqalarini 
rasmiylashtiradilar. 
2.3. Muammoli 
vazifaning 
natijalarini taqdimot 
qiladilar. Muammoni hal 
qilish bo`yicha 
o`zlarining 
variantlarini suradilar. 
O`zaro baholaydilar. 
2.4. Tinglaydilar 
3-bosqich. 
YAkuniy 
(10 min.) 
3.1. O`quv faoliyatini yakunlaydi. Talabalar 
diqqatini asosiy jihatlarga qaratadi. 
Muammoni hal qilish jarayonida guruhlar 
faoliyatidagi muvofaqiyatlarni takidlaydi. 
Bajarilgan ishning kasbiy faoliyat uchun 
ahamiyatiga to`xtaladi. 
3.2. Mustqil ish uchun vazifa beradi.. 
3.1. Tinglaydilar, 
aniqlashtiradilar. 
 
3.2. Mustaqil ish uchun 
vazifalarni yozib oladilar 
1-ilova. 
Blits so`rov savollari. 
Iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solish -Iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga 
solishning maqsadi –Davlatning iqtisodiy vazifalari - Iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga 
solishning usullari – Bevosita usullar – Bilvosita usullar - 
2 – ilova. 
1. Muammoli vazifa 
Davlatni iqtisodiyotga aralashuvi qay darajada bo`lishi kerak. 
2. Uslubiy ko`rsatma: xarakat ketma-ketligi (algoritm) 
1.
 
Muammoni savol shakliga keltiring. 
2.
 
Asosiy masalani shakllantiring, uning yechimi muammoli savolga javob berish 
darajasida bo`lsin. 
3.
 
Milliy iqtisodiyot holatini tavsiflash imkonini beruvchi asosiy mezonlarni (belgi, tahlil 
yo`nalishi) ayting. 
4.
 
Echish algoritmini tuzing. 
5.
 
Jamoa bo`lib tanlangan ko`rsatkichni baholang, ularni yoritish ketma-ketligini 
o`rnating. 
6.
 
Milliy iqtisodiyot holatini baholash bo`yicha tanlangan ko`rsatkich asosida bir qator 
kichik muammolarni shakllantiring va jadvalga yozing. 
7.
 
―Echimning mazmuni‖ ustuniga ularni aniqlash, hisoblash algoritmini (formulasi, 
tartibini) yozing. 
8.
 
Muammoni yechish jadvalini to`ldiring. 

 
 
210 
 
9.
 
Siz tomoningizdan keltirilgan ko`rsatkichning milliy iqtisodiyot uchun ahamiyatini 
yoriting va oraliq xulosalarni shakllantiring va yozing. 
10.
 
YAkuniy xulosani aniq va lo`nda qilib shaklantiring. 
 
3. Muammoni yechish jadvali 
Muammoni shakllantirilishi: 
YAkuniy xulosa 
Quyi muammolarni 
shakllantirish 
Echimlar mazmuni 
 
Xulosalar 
1. 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
4. 
 
 
3 – ilova. 
Ish tartibi va reglament 
1. Muammoni yechish va prezentatsiya varog`ini yozish uchun guruhda ishlashga - 20 min. 
2. Muammo yechimini prezentatsiya qilish – 8 min. gacha. 
3. Jamoa bo`lib muhokama qilish, xulosalarni shakllantirish - 10 min. gacha. 
4. O`zaro baholash – 1 min. 
4 – ilova 
Guruh 
 

 

 

 
Umumiy ball 
Baho 
(umuiy ball 2 ga bo`linadi) 
2,2 -3 ball – «a‘lo» 
1,2 - 2 ball – «yaxshi» 
0,5 – 1,1 ball – «qon-li» 
0-0,5 ball – «yomon» 
1. 

 
 
 
 
2. 
 

 
 
 
3. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
5-ilova. 
Nazorat savollari 
1. Iqtisodiyotni davlat  tomonidan boshqaruvning zaruriyati nimada? 
2. Bozor iqtisodiyotida davlatning iqtisodiy vazifasi nimadan iborat? 
3. Iqtisodiyotni boshqarishning modellarining farqi nimada? 
(klassik, monetar, keyns va niokeynscha) 
4. Iqtisodiyotni davlat tomonidan boshqaruvi usullarini ayting?. 
 

 
 
211 
 
 
Ma`ruza mashgulotining texnologik kartasi  
Bosqichl
ar, 
vaqti 
Faoliyat mazmuni 
O„qituvchi 
talaba 
1-
bosqich. 
Kirish  
(10 
min.) 
 
1.1. Mavzuni, maqsadi rejadagi o`quv 
natijalarini e‘lon qiladi ularning ahamiyatini va 
dolzarbligini asoslaydi. 
1.2. Savollar bo`yicha talabalar bilimini 
faollashtiradi.Blits-so`rov o`tkazadi. 
1) Qanday integratsion birlashmalar 
mavjud? 2) Iqtisodiy rivojlanish bo`yicha 
davlatlar qanday farqlanadi? 
1.1. Mavzuni eshitadi va 
yozadilar. 
 
1.2. 
Savollarga 
javob 
beradilar. 
 
 
2-
bosqich. 
Asosiy 
(55 
min.) 
2.1. Talabalarni uchta kichik guruhlarga bo`ladi va 
mavzu beradi: 1) ―integratsiya‖ tushunchasiga klaster 
tuzing. 2) mavzu bo`yicha iqtisodiy kategoriyalarni 
yozing. 3) mavzu bo`yicha umumiy fikrni 
shakllantiring. Guruhlarda ish boshlanganligini e‘lon 
qiladi (1,2-ilova). Topshiriqni bajarish jarayonida 
maslaxat berib turadi. 
2.2. Prezentatsiyani, muhokamani va o`zaro 
2.1. Eshitadilar, guruh 
sardori topshiriqlarni 
bajarilishini tashkil qiladi. 
Bajarilgan ishlar bo`yicha 
taqdimot tayyorlaydi. 
Prezentatsiyani taqdim 
etadi. Guruhlar taqdimoti 
muhokama qiladi va 
16-Mavzu.  Jahon xo`jaligi va O`zbekistonning jahon hamjamiyatiga kirib borishi    
Ma‟ruza mashg`ulotining o`qitish tehnologiyasi . 
Vaqti: 2 soat  
Talabalar soni: 45-50 nafar 
O„quv 
mashg„ulotining shakli  
Insert, mutaxassis bilan o`tkaziladigan ma‘ruza 
Ma‘ruza 
mashg`ulotining rejasi 
1. Xalqaro iqtisodiy integratsiyaning mohiyati, shakllari 
va ob‘ektiv asoslari. 
2. Jahondagi asosiy integratsion guruhlarning amal 
qilish xususiyatlari 
3. O`zbekistonning jahon iqtisodiyotiga integratsiyalashuvi va 
tashqi iqtisodiy faoliyati 
4. Davlatlararo iqtisodiy integratsiyaning rivojlanishidagi shart-
sharoitlar. 
5. O`zbekiston tashqi iqtisodiy faoliyatining asosiy yo`nalishlari. 
O`quv mashg`ulotining maqsadi        xalqaro iqtisodiy integratsiya, uning shakllari va 
jahondagi asosiy integratsion guruhlar to`g`risida talabalar bilimini chuqurlashtirish. 
Pedagogik vazifalar: 

Download 8.29 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   39
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling