O„zbekiston respublikasi oliy va o„rta maxsus ta‟lim vazirligi toshkent moliya instituti


Download 4.73 Mb.
Pdf ko'rish
bet34/34
Sana20.12.2019
Hajmi4.73 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34

«Osiyo fojiasi». Atoqli shved iqtisodchisi, Nobel mukofoti sohibi 
Gunnar  Myurdal  o„zining  1968-yili  chop  etilgan  «Osiyo  fojiasi» 
kitobida  rivojlanayotgan  mamlakatlar  (Janubiy  Osiyo  mamlakatlari) 
iqtisodiy o‗sishini ancha chuqur tahlil qildi. Uning ko‗rsatib berishicha, 
kam  rivojlangan  mamlakatlarning  iqtisodiy  o‗sish  qiyinchiliklari, 
ko‗pchilik  G‗arb  mutaxassislari  aytganlaridek,  kapital  yetishmasligida 
emas,  balki 
mehnat 
resurslarining 
yetishmasligidadir. 
Mehnat 
resurslarning  yetishmasligi,  deganda  bir  vaqtda  ishchi  kuchining 
taqchilligi  va  ishchi  kuchining  ko‗pligi  tufayli  bo‗ladigan  ziddiyat 
nazarda tutiladi. Bunday ziddiyatning asosiy sababi qishloq xo‗jaligining 
juda  qoloqligi:  eski  tuzilma,  kadrlar  tayyorlash  va  ta‘limning  past 
darajasi  tufayli  u  sanoat  va  shaharga  erkin  ishchi  kuchini  yetkazib 
berishga qodir emas. 
Myurdal  iste‘mol  bilan  jamg‗armani  bir-biriga  qarshi  qo‗yish 
mumkin  emasligini  qayd  qilib  o‗tadi.  Iste‘molni  oshirmasdan 
rivojlanayotgan mamlakatlarda muvaffaqiyatli iqtisodiy o‗sishga erishib 
bo‗lmaydi.  Nafaqat  jamg‗arish  Me‘yorini  ko‗paytirish,  balki  aholining 
turmush  darajasini  oshirish  uchun  resurslarni  topish,  zamonaviy  ishlab 
chiqarish  talablariga  javob  beradigan  ishchilarni  shakllantirish  uchun 
sharoit yaratish kerak. 
  Myurdal davlatning iqtisodiyotga faol aralashuvini asoslab berdi. 
Davlat  iqtisodiy,  siyosiy,  ijtimoiy  va  texnologik  qayta  o‗zgarishlarni 
amalga  oshirishi  lozim.  Myurdalning  isbotlab  berishicha,  aholining 
o‗sishini nazorat qilish, qishloq  xo‗jaligi  yerlarini taqsimlash,  sog‗liqni 
saqlash  va  ta‘lim  sohalarida  chuqur  islohotlarni  o‗tkazish  zarur. 
Iqtisodiy  rivojlanishning  muhim  shart-sharoitlaridan  biri  –  jiddiy 
institutsional  qayta  o‗zgarishlarni  amalga  oshirish.  Eskirgan  odat  va 
an‘analarni tugatish juda katta ahamiyatga ega. 
  Myurdal  kam  rivojlangan  mamlakatlar  xo‗jaligini  rivojlantirish 
uchun to‗sqinlik qilayotgan illatlarni, ya‘ni davlat apparati korrupsiyasi, 
amaldorlar  va  yirik  kapital  egalarining  jamiyat  manfaatlariga  xilof 
ravishda  o‗zlarining  egoistik  manfaatlarini  amalga  oshirishi,  yuqori 
boshqaruv xodimlarining imtiyozli holatini ko‗rsatib beradi. 

337 
 
Muhokama uchun savollar 
1. 
Xarrod  –  Domar  iqtisodiy  o‗sish  modelining  o‗ziga  xosligi 
nimada? 
2.  Dinamikadagi iqtisodiy o‗sish tenglamasini qanday tushunasiz? 
 
3.  Xarrod  –  Domar  modeli  bo‗yicha  barqaror  o‗sish  shartlarini 
tushuntirib bering. 
4.  Kobb  –  Duglasning  ikki  omilli  modelining  mohiyatini 
tushuntirib bering. 
5.  E.Denison  iqtisodiy  o‗sishni  tushuntirib  berishda  qanday 
usuldan foydalandi? 
6.  Rivojlanayotgan mamlakatlar iqtisodiy o‗sish modelining o‗ziga 
xos xususiyatlari nimada? 
7.  ―Kambag‗allik tuzog‗i‖ ning mohiyatini ochib bering. 
8.  G.Myurdal 
bo‗yicha 
rivojlanayotgan 
Janubiy 
Osiyo 
mamlakatlari iqtisodiy o‗sish qiyinchiliklarining sabablari nimada? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

338 
 
 
 
ADABIYOTLAR RO„YXATI 
 
Asosiy adabiyotlar 
 
1.  O‗zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. - T., 2013. 
2.  Ўзбекистон  Республикаси  Президентининг  2017  йил  7 
февралдаги  ПФ-4947-сонли  ―2017-2021  йилларда  Ўзбекистон 
Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши 
бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида‖ги фармони.  
3.  Мирзиѐв  Ш.М.  Танқидий  таҳлил,  қатъий  тартиб-интизом  ва 
шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик 
қоидаси  бўлиши  керак.  Мамлакатимизни  2016  йилда 
ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг асосий якунлари ва 
2017  йилга  мўлжалланган  иқтисодий  дастурнинг  энг  муҳим 
устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг 
кенгайтирилган  мажлисидаги  маъруза,  2017  йил  14  январь// 
Ш.М. Мирзиѐев, Тошкент: Ўзбекистон, 2017. 
4.  Мирзиѐв  Ш.М.  Буюк  келажагимизни  мард  ва  олийжаноб 
халқимиз билан қурамиз. Ш.М. Мирзиѐев. Тошкент: ―Ўзбекис-
тон‖, 2017. - 488 б.  
5.  Karimov  I.A.  Jahon  moliyaviy-iqtisodiy  inqirozi,  O‗zbekiston 
sharoitida  uni  bartaraf  etishning  yo‗llari  va  choralari  /–  T: 
O‗zbekiston, 2009. 
6.  Karimov  I.A.  Yuksak  ma‘naviyat-yengilmas  kuch.  T.:  Ma‘naviyat, 
2008. 
7.   Harry  Landreth.,  David  C.  Colander  ―History  of  Economic 
Thought‖ 
8.  Razzoqov  A.,  Toshmatov  Sh.,  O‗rmonov  N.  Iqtisodiy  ta‘limotlar 
tarixi. Darslik – T. ―Iqtisod-moliya‖, 2007. –320. 
9.  Razzoqov  A.,  Toshmatov  Sh.,  O‗rmonov  N.  Iqtisodiy  ta‘limotlar 
tarixi. Ma‘ruzalar matni – T.: TDIU, 2007. 256. 

339 
 
10.  Razzoqov  A  .  O‗rta  Osiyo  mutafakkirlarining  iqtisodiy  g‗oyalari. 
O‗quv qo‗llanma. - T.: TDIU, 2009. - 270. 
11.  Shodmonov  Sh.Sh.,  G‗ofurov  U.  ―Iqtisodiyot  nazariyasi‖  T.:  Fan 
va texnologiyalar. 2005. 
12.  Bekmurodov A., Boltaboyev N., Amonboyev M., Toshxo‗jayev M. 
O‗zbekiston  iqtisodiyotini  liberallashtirish  yillarida.  1  -qism. 
Makroiqtisodiy siyosat va iqtisodiy islohotlar. T., TDIU. 2005. 
13.  Bekmurodov  A.,  Sattorov  S.,  To‗rayev  J.,  Soliyev  Q., Ro‗ziyev  S. 
O‗zbekiston iqtisodiyotini liberallashtirish yillarida. 3-qism. Kichik 
biznes va tadbirkorlik rivoji - davr talabi. T., TDIU. 2005.  
14.  Тошматов  Ш.,  Ўрмонов  Н,  Иқтисодий  таълимотлар  тарихи. 
Дарслик - T.: Молия, 2002.  
15. Yuldoshev  Q.,  Muftaydinov  Q.  Abdurahmonov  V.  Iqtisodiy  ta‘li-
motlar tarixi T.: ―Iqtisod-Moliya‖, 2006. 
16. Djumanov D., Husanov D., Allaberganov Z.G. Iqtisodiy ta‘limotlar 
tarixi (ma‘ruzalar matni) Toshkent-2015 
17. Egamov  E.,  Djumanov  D.  Zamonaviy  iqtisodiy  ta‘limotlar 
(ma‘ruzalar matni) Toshkent-2010. 
 
Qo„shimcha adabiyotlar 
1.  O‗zbekiston 
Respublikasining 
birinchi 
Prezidenti 
Islom 
Karimovning  ―Jahon  moliyaviy-iqtisodiy  inqirozi,  O‗zbekiston 
sharoitida uni bartaraf etishning yo‗llari va choralari‖ nomli asarini 
o‗rganish  bo‗yicha  o‗quv  qo‗llanma.  Tuzuvchilar:  B.Yu.Xodiyev, 
A.Sh.  Bekmurodov,  U.V.G‗afurov,  B.K.To‗xliyev.  -T.:  Iqtisodiyot, 
2009. 
2.  Экономическая  теория:  Новейшие  течения  Запада:  учебное 
пособие. – М.: ИНФРА-М, 2009.  
3. История  экономических  учений:  Учеб.  пособ.  /Под  ред.  В. 
Автономова,  О.  Ананина,  Н.  Макашевой.  –  М.:  ИНФРА-М, 
2009. 
4. Беккин  Р.И.  Исламская  экономика.  Краткий  курс.  –  М.:  АСТ: 
Восток – Запад, 2008. – 288. 

340 
 
5. Самуэлсон  Пол  Э.,  Нордхаус  Вилям  Д.  Экономика,  18-е  изд.: 
Пер с англ. – М.: ООО «И.Д. Вилямс», 2009. 
6.  Экономическая  история  мира:  В  6  т.  /  под  ред.  М.В. 
Конотопова. – М.: Изд.: «Кно-Рус» Т. 1 -2008; стр – 496.  
7. Федотова  В.  Г.,  и  др.  Глобалный  капитализм:  три  великие 
трансформации.- М.: Кулътурная революция. 2008.- 608 с. 
8. Гилман  М.  Дефолт,  которого  могло  не  быт/  Пер.  с  англ.  А. 
Багаева.- М.: Время, 2009. 
 
Интернет сайтлари 
 
1. 
www.gov.uz
 – Ўзбекистон Республикаси хукумат портали. 
2. 
www.lex.uz
  –  Ўзбекистон  Республикаси  Қонун  ҳужжатлари 
маълумотлари миллий базаси. 
3. 
www.edu.uz
  –  Ўзбекистон  Республикаси  Олий  ва  ўрта  махсус 
таълим вазирлиги портали 
 
 

341 
 
 
MUNDARIJA 
 
 
KIRISH.........................................................................  5 
1-Bob. 
Iqtisodiy  ta‘limotlar  tarixi  fanining  predmeti  va 
o‗rganish usuli.............................................................. 
 

2-Bob. 
Klassik 
davrgacha 
bo‗lgan 
qadimgi 
iqtisodiy 
ta‘limotlar...................................................................... 
 
35 
3-Bob. 
O‗rta asr iqtisodiy qarashlari ........................................  64 
4-Bob. 
Merkantilizm iqtisodiy ta‘limoti 
...
...............................   94 
5-Bob. 
Klassik iqtisodiy maktabning vujudga kelishi..............  :8 
6-Bob. 
Klassik iqtisodiy maktabning rivojlanishi ...................  30; 
7-Bob. 
Klassik iqtisodiy maktabning yakunlanishi .................  349 
8-Bob. 
Marjinalizm iqtisodiy ta‘limoti ....................................  395 
9-Bob. 
Neoklassik maktab iqtisodiy qarashlari .......................  3:: 
10-Bob. 
Keyns va keynschilik ta‘limoti ....................................  438 
11-Bob. 
Monetarizm 
....
..............................................................   465 
12-Bob. 
Institutsionalizm ...........................................................  473 
13-Bob. 
Neoliberalizm va ijtimoiy bozor xo‗jaligi ...................  497 
14-Bob. 
Xalqaro savdo nazariyalari ..........................................  4:8 
15-Bob. 
Iqtisodiy o‗sish to‗g‗risidagi nazariyalar .....................  537 
 
ADABIYOTLAR RO‗YXATI
........
............................
.
  55: 
 
 
 
 
 

 
 
 
D.S.Djumonov, Z.G.Allaberganov 
 
 
IQTISODIY  
TA‟LIMOTLAR TARIXI 
 
O„quv qo„llanma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muharrir  N. Artiqova 
Badiiy muharrir  M. Odilov 
Kompyuterda sahifalovchi  Z. Ulug„bekova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nashr lits. AI¹ 507. Bosishga ruxsat etildi 29.03.201:. 
Qog‗oz bichimi 60х84 
1/16
. Shartli bosma tabog‗i 3;,:. 
Hisob-nashr tabog‗i 40,8. Adadi 50. 
82-buyurtma. 
 
 
«IQTISOD-MOLIYA» nashriyotida tayyorlandi.  
100000, Toshkent, Amir Temur ko‗chasi, 60
a

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«HUMOYUNBEK-ISTIQLOL MO‗JIZASI» 
bosmaxonasida ofset usulida chop etildi. 
100000, Toshkent, Amir Temur ko‗chasi, 60
a

 


Download 4.73 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling