O’zbekiston respublikasi oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi toshkent moliya instituti


Download 286.42 Kb.
Pdf ko'rish
bet3/3
Sana17.02.2017
Hajmi286.42 Kb.
1   2   3

Asosiy adabiyotlar: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 21. 

 

Qo’shimcha adabiyotlar: 

6, 8, 9, 20, 21, 29, 38, 39. 

 

28 – MAVZU. AHOLI DAROMADLARI VA DAVLATNING IJTIMOIY 

SIYoSATI 

(2 soat) 

 

Ijtimoiy adolat kontseptsiyasi. Ijtimoiy adolat printsiplarining rivojlanishi. Jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy tuzilishi. Jamiyat a’zolarining daromadlari, mol-

mulkka egaligi va ijtimoiy ahvoli bo’yicha farqlari. Lorents egri chizig’i.  

Aholi daromadlari, uning turlari va shakllanish manbalari. Nominal va real daromad. Daromadlarning tabaqalanish sabablari va omillari. Turmush darajasi va 

sifati. Turmush darajasi va qashshoqlikning ko’rsatkichlar tizimi. Oila byudjeti: 

daromadlari va xarajatlari tarkibi. Daromadlarning davlat tomonidan qayta 

taqsimlash g’oyasi, maqsadi va dastaklari.  

Ijtimoiy fondlar, ularning roli, manbalari va tuzilishi. Ijtimoiy tenglik va iqtisodiy samaradorlik. Mehnat faoliyatini rag’batlantirish tadbirlari.  

O’zbekiston bozor iqtisodiyotiga o’tish sharoitida davlatning ijtimoiy siyosati. Aholini ijtimoiy himoyalash tizimi: tabaqalashtirilgan soliqqa tortish, dotatsiyalash 

siyosati, ishsizlik bo’yicha nafaqalar, hayr-ehson dasturlari.  

 

 23

Asosiy adabiyotlar: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 21, 31, 34. 

 

Qo’shimcha adabiyotlar: 

6, 8, 9, 10, 13, 15, 29, 34, 45. 

 

JAHON XO’JALIGI 

 

29 – MAVZU. JAHON XO’JALIGI VA UNING EVOLYuTsIYaSI 

(2 soat) 

 

Jahon xo’jaligining tashkil topish bosqichlari va asosiy belgilari. Xalqaro mehnat taqsimoti va ishlab chiqarishning baynalminallashuvi. Iqtisodiy o’zaro 

bog’liqning o’sishi va bevosita xalaro ishlab chiqarishning shakllanishi - 

integratsion jarayonlar asosi ekanligi. Iqtisodiyotni baynalminallashuvida FTT va 

transmilliy kapitalning roli.  

Xalqaro iqtisodiy integratsiyaning turlari. Evropa iqtisodiy hamkorligi va uning vazifalari. Markaziy Osiyo regioni, MDH - yagona iqtisodiy makoni va butun 

jahon xo’jaligi doirasida integratsion tamoyillar.  

Dunyo mamlakatlarining iqtisodiy rivojlanishi bo’yicha tabaqalanishi. 

Rivojlangan, o’rtacha rivojlangan, rivoj-lanayotgan va qoloq mamlakatlar. Yangi 

xalqaro iqtisodiy tartib. Xalqaro iqtisodiy xavfsizlik tizimining yaratilishi. 

Mamlakatlar rivojida milliy va baynalminal tamoyillar nisbati.  

O’zbekistonda ochiq tipdagi iqtisodiyotning yaratilishi. Respublikaga chet el kapitallarini jalb qilish. Tashqi iqtisodiy aloqalar rivojining ustuvor yo’nalishlari.  

 

Asosiy adabiyotlar: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 21. 

 

Qo’shimcha adabiyotlar: 

6, 8, 9, 18, 29, 42, 44. 

 

2430 – MAVZU. JAHON BOZORI. XALO’ARO VALYuTA VA KREDIT 

MUNOSABATLARI 

(2 soat)

 

 

Jahon bozori va xalqaro savdo. Qiyosiy ustunlik nazariyasi. Tashqi savdo multiplikatori va uning makroiqtisodiy muvozanatga ta’siri. Savdo balansi. Jahon 

bozori baholari. Milliy va xalqaro bozorlarining o’zaro bog’liqligi. Protektsionizm 

va erkin savdo. Bojxona siyosati. Jahon bozorini xalqaro tartibga solish.  

O’zbekistonning jahon bozoriga faol kirib borish muammolari.  

Xalqaro valyuta tizimi. Hozirgi zamon valyuta tizimlari. Evropa valyuta 

ittifoqi - EVS, "Katta ettilik" kelishuvi. Xalqaro valyuta fondi (XVF). Mintaqa valyuta 

tizimlari. Valyuta bozori va valyuta kurslari. Valyutalarni konvertatsiya qilish. 

Oltinning xalqaro bozori. Xalqaro hisob-kitob shakllari: milliy valyutalar, qarz 

olishning maxsus huquqi (SDR). Evropa valyuta birligi (EKYu-EVRO). 

 

To’lov balansi. Tashqi qarz muommalari. Bozor iqtisodiyotiga o’tish sharoitida O’zbekistonning valyuta muammolari. 

Ssuda kapitallarining jahon bozori. Xalqaro kredit. Transmilliy banklarning roli. Ta’mirlash va taraqqiyot xalqaro banki (MBRR). Evropa ta’mirlash va 

taraqqiyot bankining vazifalari, O’zbekison Respublikasining bu banklar bilan 

hamkorligining istiqbollari.  

 

Asosiy adabiyotlar: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 21. 

 

Qo’shimcha adabiyotlar: 

6, 8, 9, 18, 29, 40, 42, 44. 

 

 25

3. SEMINAR MAShG’ULOTLARI MAVZULARI 

 

1 – MAVZU. IQTISODIYoT NAZARIYaSI FANINING PREDMETI VA USLUBI 

(2 soat)

 

 

1.  Iqtisodiyot va uning bosh masalasi. Iqtisodiyot nazariyasining fan sifatida qaror 

topishi. 

2.  Hozirgi zamon iqtisodiyot nazariyasidagi asosiy oqimlar. Iqtisodiyot nazariyasi 

fanining predmeti.* 

3. Iqtisodiy qonunlar, ularning tizimi va amal qilish mexanizmi. Iqtisodiy 

tushunchalar (kategoriyalar). 

4. 


Iqtisodiy munosabatlarni ilmiy bilishning asosiy usullari. Iqtisodiyot 

nazariyasining fan sifatida vazifalari.  

Asosiy adabiyotlar: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24. 

 

Qo’shimcha adabiyotlar: 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37.  

2 – MAVZU. SOTsIAL - IQTISODIY EHTIYoJLAR 

(2 soat)

 

 

1.  Sotsial - iqtisodiy ehtiyojlarning mazmuni,* turlari va tarkibi. 2.  Ehtiyojlarning cheksizligi. Ehtiyojlarning yuksalish qonuni. 

3.  Ehtiyoj va ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlik. Cheklangan resurslar sharoitida 

cheksiz ehtiyojlarni qondirish muammosi. 

4.  Ehtiyojlarning qondirilishi, ehtiyojlarni qondirilish va uning darajasini aniqlash. 

 

Asosiy adabiyotlar: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 24. 

 

Qo’shimcha adabiyotlar: 

1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 19, 20, 29, 30, 31, 32.  

 

263 – MAVZU. IQTISODIY FAOLIYaT VA IShLAB ChIO’ARISh 

(2 soat)

 

 

1.  Iqtisodiy faoliyat va uning turlari.  2.  Ishlab chiqarish jarayonining iqtisodiy mazmuni va ijtimoiy shakllari. 

3.  Ishlab chiqarish omillari, ularning birikish usullari va o’zaro ta’siri. 

4.  Moddiy va nomoddiy ishlab chiqarish, ularning o’zaro bog’liqligi va nisbatlari. 

Asosiy adabiyotlar: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 23, 24. 

 

Qo’shimcha adabiyotlar: 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 20, 29, 30, 31, 32. 

 

 

4 – MAVZU. TOVAR – PUL MUNOSABATLARI BOZOR IQTISODIYoTI ShAKLLANIShI VA AMAL O’ILIShNING ASOSIDIR 

(2 soat) 

 

1.  Natural va tovar ishlab chiqarish – ijtimoiy xo’jalik shakllari ekanligi, ularning farqlari. 

2.  Tovar va uning xususiyatlari. Tovarning nafliligi va uni ayirboshlanishi. 

3.  Pul-tovar ayirboshlash taraqqiyotining maxsuli ekanligi.* 

4.  Pulning o’ziga xos xususiyatlari va vazifalari. 

 

Asosiy adabiyotlar: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 23, 24. 

 

Qo’shimcha adabiyotlar: 

1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 20, 29, 30, 31, 32. 

 

5 – MAVZU. MULKChILIK MUNOSABATLARI 

(2 soat) 

 

1.  Mulkchilik munosabatlarining iqtisodiy mazmuni va tarkibiy tuzilishi.* 2.  Mulk sub’ektlari va ob’ektlari. Mulkdorning manfaati va ma’suliyati. 

3.  Mulk shakllari va turlari ularning xilma-xilligining sabablari. 

4.  Mulkni davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish maqsadi, asosiy shakllari 

va usullari. 

 

Asosiy adabiyotlar: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24. 

 

Qo’shimcha adabiyotlar: 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 19, 29, 30, 31, 32. 

 

 

276 – MAVZU. SOTSIAL-IQTISODIY TIZIMLAR VA ULARNING 

O’ZGARISHI 

(2 soat)

 

 

1.  Sotsial-iqtisodiy tizim tushunchasi* va ularning belgilari. 

2.  Iqtisodiy taraqqiyot bosqichlarini bilishga turli xil yondashuvlar. 

3. Taraqqiyot bosqichlari va ularning o’rin almashuvlari. Monostruktura va 

polistruktura tizimining mazmuni. 

4.  O’zbekistonda aralash iqtisodiyotni shakllantirish vazifalari. Asosiy adabiyotlar: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24. 

 

Qo’shimcha adabiyotlar: 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 19, 29, 30, 31, 32.  

7 – MAVZU. BOZOR IQTISODIYOTINING MOHIYATI VA BELGILARI 

(2 soat) 

  

1.  Bozor iqtisodiyoti tushunchasi.* Bozor iqtisodiyotining rejali iqtisodiyotdan farqi. 2.  Bozor IQTISODIYoTining belgilari va sub’ektlari.* 

3. Bozor IQTISODIYoTining tartibga solish mexanizmi. Bozor iqtisodiyotida 

tovarlar, resurslar va daromadlarning doiraviy aylanish xususiyatlari. 

4.  Bozor iqtisodiyotining afzalliklari va kamchiliklari.  

 

Asosiy adabiyotlar: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 21, 23, 24, 32. 

 

Qo’shimcha adabiyotlar: 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 19, 30, 31, 32. 

 

8 – MAVZU. BOZOR IQTISODIYOTIGA O’TISH DAVRI VA UNING 

O’ZBEKISTONDAGI XUSUSIYATLARI 

(2 soat) 

 

1. Bozor IQTISODIYoTiga o’tish umuminsoniy jarayon ekanligi va uning asosiy yo’llari. 

2. 


O’zbekistonda bozor iqtisodiyotiga o’tish kontseptsiyasi va isloxatlar 

strategiyasi.* 

3. 

Bozor iqtisodiyotiga o’tishning besh tamoyili. O’zbekiston modelining xususiyatlari. 

4. O’zbekistonda aralash iqtisodiyotni shakllantirish va raqobatchilik muhitini 

yaratish vazifalari.* 

 

 28

Asosiy adabiyotlar: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 24. 

 

Qo’shimcha adabiyotlar: 

1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 18, 20, 29, 30, 31, 32. 

 

 

 

 

9 – MAVZU. BOZOR VA UNING TUZILIShI 

(2 soat)

 

 

1.  Bozor tushunchasi.* Bozorning iqtisodiyot uchun axamiyati va vazifalari. 

2.  Bozorning ob’ektlari va sub’ektlari. Taqchil bozor, to’yingan bozor. 

3. Bozorning turlari. Erkin, monopol, raqobatli, olipopolistik va sof monopoliya 

bozor. 

4.  Bozor infratuzilmasi va uning unsurlari.  

Asosiy adabiyotlar: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21. 

 

Qo’shimcha adabiyotlar: 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 29, 30, 31, 32. 

 

10 – MAVZU. TALAB VA TAKLIF NAZARIYASI. BOZOR MUVOZANATI 

(2 soat)

 

 

1.  Talab tushunchasi. Talab qonuni.* 2.  Talabning o’zgaruvchanligi va unga ta’sir etuvchi omillar. 

3.  Taklif tushunchasi. Taklif qonuni.* 

4.  Taklifning o’zgaruvchanligi va unga ta’sir etuvchi omillar. 

5.  Talab va taklifning mos kelishi, bozor muvozanati.  

Asosiy adabiyotlar: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24. 

 

Qo’shimcha adabiyotlar: 

1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 18, 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32. 

 

 

2911 – MAVZU. TADBIRKORLIK FAOLIYATI. TADBIRKORLIK KAPITALI 

VA UNING XARAKATI 

(2 soat) 

 

1.  Tadbirkorlik faoliyati tushunchasi.* Tadbirkorlik tamoyillari va qoidalari. 2.  Tadbirkorlikning asosiy turlari. Aktsionerlik jamiyati va aktsionerlik kapitali.* 

3. Tadbirkorlik faoliyatida menejment va marketing o’rni, ularning vazifalari va 

qoidalari.  

4. Tadbirkorlik kapitali.* Kapital xarakati, uning uch bosqichi va funktsional 

shakllari.  

5.  Tadbirkorlik kapitalining aylanishi. Asosiy va aylanma kapital (fond).*  

Asosiy adabiyotlar: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 24. 

 

Qo’shimcha adabiyotlar: 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 19, 29, 30, 31, 32.  

12 – MAVZU. SARF XARAJATLAR VA FOYDA NAZARIYALARI 

 

(2 soat)

 

 

 1.  Iqtisodiy xarajatlar tushunchasi, xarajatlarning tarkibi va turlari.*  

2.  O’rtacha va me’yoriy (chegaraviy) xarajatlar. 

3.  Pul tushumi va uning turlari. Iqtisodiy foyda, sof foyda va omad foydasi. Foyda 

normasi va massasi. 

4. Foyda kelishining kamayib borish qonuni. Tijorat xarajatlari va ularni qoplash 

manbalari.  

Asosiy adabiyotlar: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 30 

 

Qo’shimcha adabiyotlar: 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 46.  

 

3013 – MAVZU. ISH XAO’I VA MEHNAT NAZARIYALARI 

(2 soat)

 

 

1.  Ish haqining iqtisodiy mazmuni* va turlari. 2.  Ish haqi tizimi. Nominal va real ish haqi. 

3.  Ish kuchi bozorida raqobat* va ish haqi darajasining aniqlanishi.  

4.  Mehnat munosabatlari. Mehnat shartnomalari va ularning mazmuni. 

Asosiy adabiyotlar: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 20, 21, 24. 

 

Qo’shimcha adabiyotlar: 

4, 5, 6, 8, 9, 11, 19, 29, 30, 31, 32. 

 

14 – MAVZU. RAO’OBAT NAZARIYASI 

(2 soat)

 

 

1.  Raqobatning mohiyati, iqtisodiy asoslari, maqsadi* va rivojlanish bosqichlari.  2.  Raqobat shakllari va ularning belgilari. 

3. Raqobat usullari. G’irrom raqobat, xalol raqobat. Narx yordamida va narxsiz 

raqobatlashish.* 

4.  Antimonopol qonunchilik va uning asosiy yo’nalishlari. 

 

Asosiy adabiyotlar: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24. 

 

Qo’shimcha adabiyotlar: 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 29, 30, 32. 

 

15 – MAVZU. NARX NAZARIYASI 

(2 soat) 

 

1.  Narxning iqtisodiy mazmuni va vazifalari.* 2.  Narx turlari va ularning qo’llash doirasi. Narxlarning xilma-xillik sabablari. 

3.  Narxning shakllanishiga ta’sir etuvchi omillar. 

4.  Erkin va monopollashgan bozorda narxning shakllanish xususiyatlari. 

 

Asosiy adabiyotlar: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24. 

 

Qo’shimcha adabiyotlar: 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 29, 30, 32.  

 

3116 – MAVZU. AGRAR MUNOSABATLAR VA AGROBIZNES 

(2 soat)

 

 

1.  Agrar munosabatlar va uning bozor iqtisodiyotidagi xususiyatlari.* 2.  Er rentasi va uning turlari. Renta miqdoriga ta’sir etuvchi omillar. 

3.  Differentsial renta. (differentsial renta I, differentsial renta. II) va ularning vujudga 

kelish mexanizmi. 

4. Absolyut va monopol renta. O’azib oluvchi, undirma sanoatdagi, qurilish 

uchastkasidagi renta. 

5.  Agrobiznes va uning turlari. Agrofirmalar va agrosanoat birlashmalari, fermerlar 

uyushmasi. 

 

Asosiy adabiyotlar: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 33. 

 

Qo’shimcha adabiyotlar: 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 19, 29, 30, 31, 32.  

 

17 – MAVZU. MILLIY IQTISODIYOT VA UNING MAKROIQTISODIY 

O’LCHAMLARI. YALPI MILLIY MAHSULOT VA UNING HARAKAT 

SHAKLLARI 

(4 soat) 

 

1- mashg’ulot 

1.  «Milliy iqtisodiyot» tushunchasi. O’zbekiston milliy iqtisodiyotning shakllanish 

xususiyatlari.* 

2.  Milliy iqtisodiyotning asosiy o’lchamlari va makroiqtisodiy ko’rsatkichlar tizimi. 

3.  Milliy hisoblar tizimi va O’zbekistonning unga o’tish vazifalari. 

4.  Milliy maxsulotning iqtisodiy mazmuni va uning harakat shakllari.*  

2-mashg’ulot 

1. Yalpi va ichki milliy mahsulot, ularning tarkibiy tuzilishi. Oraliq va pirovard 

mahsulot, sof milliy mahsulot, milliy daromad. 

2.  Yalpi va ichki milliy mahsulotni hisoblash usullari: qo’shilgan qiymatlar, resursli 

daromadlar va sarf-xarajatlar bo’yicha.* 

3.  Nominal va real yalpi milliy mahsulot. YaMM hajmi va dinamikasi. 

4.  YaMMning taqsimlanishi va ijtimoiy farovonlik. 

 

Asosiy adabiyotlar: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24. 

 

Qo’shimcha adabiyotlar: 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 28, 30, 31, 32, 35.  

 

3218 – MAVZU. YALPI TALAB VA YALPI TAKLIF 

(2 soat) 

 

1.  Yalpi talab tushunchasi, uning tarkibi va hajmi ta’sir qiluvchi omillar. Yalpi talab egri chizig’i va uning o’zgarishi.* 

2.  Yalpi taklif tushunchasi. Yalpi taklif hajmiga ta’sir qiluvchi omillar.* 

3.  Yalpi talab va yalpi taklif o’rtasidagi muvozanatlik. J.B.Sey qonuni. 

4.  Bozorning to’yinganlik darajasi. Taqchillikning iqtisodiy tabiati va uni bartaraf 

qilish yo’llari. 

 

Asosiy adabiyotlar: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 23, 24. 

 

 

Qo’shimcha adabiyotlar: 4, 5, 7, 8, 19, 28, 30, 31, 32. 

 

19 – MAVZU. ISTE’MOL, JAMG’ARMA VA INVESTITsIYaLAR 

(2 soat)  

 

1.  Iste’mol, jamg’arma va iqtisodiy jamg’arishning mazmuni.* 2.  Iste’mol va jamg’armaga o’rtacha va oxirgi moyilik.* 

3.  Iste’mol va jamg’arma darajasini belgilovchi omillar. 

4. Jamg’arish manbalari. Investitsiyalar, uning tarkibi va darajasi. Investitsiyalar 

samarasi.  

Asosiy adabiyotlar: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 20, 21, 24. 

 

Qo’shimcha adabiyotlar: 

4, 5, 6, 8, 9, 11, 19, 29, 30, 31, 32.  

20 – MAVZU. IQTISODIY O’SISh VA MILLIY BOYLIKNING KO’PAYIShI 

(2 soat) 

 

1.  Iqtisodiy o’sish tushunchasi, uning mezoni va ko’rsatkichlari.* 2.  Iqtisodiy o’sishning turlari. 

3.  Iqtisodiy o’sishning omillari. Iqtisodiy o’sishda talab va taklif omillarining roli. 

4.  Milliy boylik.* Moddiy-buyumlashgan va intellektual boylik. Milliy boylikning 

tarkibi. 

 

33


Asosiy adabiyotlar: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24. 

 

Qo’shimcha adabiyotlar: 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 18, 19, 29, 30, 31, 32.  

21 – MAVZU. MAKROIQTISODIY NISBATLAR VA MUVOZANATLIK 

(2 soat) 

 

1.  Makroiqtisodiy muvozanatlik tushunchasi.* Muvozanatlik turlari. 

2. Milliy iqtisodiyotning takror ishlab chiqarish va tarmoq tuzilishi. Iqtisodiy 

mutanosibliklar va ularning turlari. 

3. Makroiqtisodiy muvozanatlikka erishishning bozor mexanizmi va davlat 

tomonidan tartibga solishning zarurligi. 

4.  Iqtisodiyotda multiplikatorlar samarasi. Retsession va inflyatsion farqni hisoblash. 

5.  O’zbekistonda iqtisodiyot tarkibini qayta qurish jarayonida iqtisodiy barqarorlikni 

ta’minlash muammolari. 

 

Asosiy adabiyotlar: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 24. 

 

Qo’shimcha adabiyotlar: 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 19, 29, 30, 31, 32.  

22 – MAVZU. IQTISODIYoTNING TsIKLLIGI VA MAKROIQTISODIY 

BEO’ARORLIK 

(2 soat) 

 

1. Ijtimoiy takror ishlab chiqarish ziddiyatlari va iqtisodiy inqirozlarning moddiy asosi. 

2. Iqtisodiy tsikl nazariyasi.* Iqtisodiy tsiklning mazmuni, uning fazalari va 

xarakterli belgilari. 

3. Tarkibiy qayta qurishlar va tarkibiy inqirozlar. N.D.Kondratevning «uzun 

to’lqinlar» nazariyasi. 

4.  Agrar inqirozlar va uning xususiyatlari. 

5. O’zbekistonda  inqirozli  jarayonlarning namoyon bo’lish xususiyatlari va 

davlatning unga qarshi tadbirlari.  

Asosiy adabiyotlar: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24. 

 

Qo’shimcha adabiyotlar: 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 18, 19, 21, 29, 30, 31, 32. 

 

 

3423 – MAVZU. YALPI ISHCHI KUCHI, UNING BANDLIGI VA ISHSIZLIK 

(2 soat) 

 

1. Ishchi kuchini takror tashkil qilish. Yalpi ishchi kuchining miqdor va sifat tomonlari. 

2.  Nufus qonuni. O’zbekistonda ijtimoiy-demografik jarayonlarning xususiyatlari.* 

3.  Ishchi kuchining to’liq va samarali bandlik muammosi. Ishsizlik va uning turlari.* 

4.  Ishsizlikning iqtisodiy va ijtimoiy oqibatlari. Ouken qonuni. 

5. Ishchi kuchi bozori. O’zbekistonda ishchi kuchi bozorining shakllanishi va 

tartibga solinishi. 

 

Asosiy adabiyotlar: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24. Qo’shimcha adabiyotlar: 

1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 19, 29, 30, 31, 32.  

24 – MAVZU. MOLIYA TIZIMI VA MOLIYAVIY SIYOSAT 

(2 soat) 

 

1.  Moliyaning mohiyati, vazifalari va milliy iqtisodiyotni tartibga solishdagi roli.* Moliyaviy munosabatlarning ob’ekti va sub’ektlari. 

2.  Moliya tizimi.* Davlat byudjeti, uning daromadlari va xarajatlari tarkibi. 

3.  Byudjet taqchilligi va uni bartaraf qilish yo’llari. Davlat qarzlari.  

4. Soliqlar, uning vazifalari va turlari.* Soliqlarning tabaqlanishi va soliq 

imtiyozlari.  

5. Bozor iqtisodiyotiga o’tishda davlatning moliya siyosati. Moliyaviy resurslar 

bozorining shakllanishi. 

 

Asosiy adabiyotlar: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 31, 34.  

Qo’shimcha adabiyotlar: 

1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 18, 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32. 

 

 

3525 – MAVZU. PUL MUOMALASI 

(2 soat)  

 

1.  Pul tizimi haqida nazariyalar.*  2.  Pul muomalasi qonuni. Pul miqdoriga ta’sir etuvchi omillar. 

3.  Pul taklifi va pulga bo’lgan talab. Pul agregati.*  

4.  Pulnig ortiqchaligi, inflyatsiya va uning sabablari va oqibatlari.  

Asosiy adabiyotlar: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 23. 

 

Qo’shimcha adabiyotlar: 

1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 21, 29, 30, 31, 32, 43.  

26 – MAVZU. KREDIT VA BANK TIZIMI 

(2 soat) 

 

1.  Kreditning moxiyati va vazifalari.* 2.  Kreditning turlari: komertsiya, bank, davlat, iste’mol, xalqaro kreditlar. 

3.  Foiz, uning miqdori va normasi.* Foiz normasiga ta’sir qiluvchi omillar.  

4.  Banklar, ularning roli, turlari va vazifalari.  

5. 


O’zbekiston Respublikasida bank tizimini takomillashti-rishning asosiy 

yo’nalishlari. 

 

Asosiy adabiyotlar: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24. 

 

Qo’shimcha adabiyotlar: 

4, 5, 7, 8, 9, 11, 18, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 43.  

27 – MAVZU. BOZOR IQTISODIYOTINI TARTIBGA SOLISH. 

DAVLATNING IQTISODIY ROLI 

(2 soat) 

 

1. Iqtisodiyotni tartibga solishning mohiyati. Iqtisodiyot tartiblanishining bozor mexanizmi. 

2.  Davlatning iqtisodiy roli va vazifalari.* Iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga 

solishning Keynscha, monetar va yangi klassik modellari. 

3. Iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solish usullari va ulardan samarali 

foydalanish.  

4.  Iqtisodiyotning tartibga solishning iqtisodiy va moliyaviy dastaklari.  

 

36


Asosiy adabiyotlar: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24. 

 

Qo’shimcha adabiyotlar: 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 29, 30, 32, 38, 39. 

 

28 – MAVZU. AHOLI DAROMADLARI VA DAVLATNING IJTIMOIY 

SIYoSATI 

(2 soat)

 

 

1.  Aholi daromadlari, uning turlari va shakllanish manbalari.* Aholining nominal, real daromadi. 

2.  Daromadlar tengsizligi, uning sabablari va omillari. Lorents egri chizig’i. 

3. Aholi turmush darajasi va uning ko’rsatkichlari. Oila byudjeti, iste’molchilik 

savati va hayot kechirish minimumi.* 

4.  Bozor iqtisodiyotiga o’tish sharoitida davlatning ijtimoiy himoyalash tizimi.    

Asosiy adabiyotlar: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 23, 24. 

 

Qo’shimcha adabiyotlar: 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 18, 19, 29, 30, 32, 34. 

 

29 – MAVZU. JAHON XO’JALIGI VA UNING EVOLYuTsIYaSI 

(2 soat) 

 

1.  Jahon xo’jaligining tashkil topishi, uning bosqichlari va asosiy belgilari. 2. Xalqaro mehnat tao’simoti va xalqaro iqtisodiy integratsiya jahon xo’jaligi 

shakllanishi va rivojlanishining ob’ektiv asosi ekanligi. 

3.  Jahon mamlakatlarining iqtisodiy etukligi darajasi bo’yicha tabaqalanishi.* 

4. O’zbekiston iqtisodiyotining jahon xo’jaligiga kirib borish va uning ustuvor 

yo’nalishlari. 

 

Asosiy adabiyotlar: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 23, 24. 

 

Qo’shimcha adabiyotlar: 

4, 5, 7, 8, 19, 28, 30, 31, 32, 42, 44. 

 

 

3730 – MAVZU. JAHON BOZORI. XALO’ARO VALYUTA VA KREDIT 

MUNOSABATLARI 

(2 soat)

 

 

1. Jahon bozorining mazmuni. Xalqaro savdo va uning vujudga kelish shart-sharoitlari. 

2.  Jahon bozorida narxning shakllanish xususiyatlari. Xalqaro marketing. 

3.  Valyuta tizimi va ularning tarkibi. Valyuta kursi. 

4.  Chetga kapital chiqarish va uning hozirgi davrdagi xususiyatlari. 

 

Asosiy adabiyotlar: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24. 

 

Qo’shimcha adabiyotlar: 

4, 5, 7, 8, 18, 19, 21, 28, 30, 32, 40, 42, 44. 

 

 

 

38KURS ISHI (LOYIHASI) MAVZULARINING TAXMINIY RO’YXATI 

 

1.  Iqtisodiyot nazariyasining fan sifatida shakllanishida turli xil oqimlarning roli. 2.  Iqtisodiyot nazariyasi fanining hozirgi zamon tadqiqot uslublari. 

3.  Mikro va makroiqtisodiy tahlilning xususiyatlari. 

4.  Ishlab chiqarish omillari, ularning o’zaro ta’siri va rivojlanishi.  

5.  Hozirgi zamon iqtisodiy tafakkurining shakllanishida iqtisodiyot nazariyasi fanining 

ahamiyati. 

6.  Ishlab chiqarishning ixtisoslashuvi va iqtisodiy integratsiyaning hozirgi zamon 

tamoyillari. 

7.  Asosiy makroiqtisodiy ko’rsatkichlar va ularni tahlil qilish xususiyatlari. 

8.  Milliy hisoblar tizimi va O’zbekistonda unga o’tishning vazifalari. 

9.  Bozor iqtisodiyotida taqsimot munosabatlarining mohiyati va vazifalari. 

10. Yalpi milliy mahsulot va O’zbekistonda uni ko’paytirish muammolari. 

11. Milliy iqtisodiyot va uning shakllantirishdagi dolzarb muammolar. 

12. Nominal va real yalpi milliy mahsulot, ularning nisbati va o’zgarish sur’atlari.  

13. Inflyatsiya, uning iqtisodiy va ijtimoiy oqibatlari. 

14. O’zbekistonda ishlab chiqarish tarkibini qayta qurish jarayonida iqtisodiy 

barqarorlikni ta’minlash muammolari. 

15. Iqtisodiy o’sish, uning turlari va hisoblash usullari. 

16. Ishlab chikarish samaradorligi va uni ta’minlashning hozirgi zamon muammolari. 

17. Milliy boylik uning tarkibi va ko’paytirish omillari. 

18. Ishlab chiqarishning tsiklli xarakteri va iqtisodiy inqirozlarning ob’ektiv asoslari. 

19. O’zbekistonda inqirozli jarayonlarning namoyon bo’lish xususiyatlari va uni bartaraf 

etish yullari.  

20. Iqtisodiy tsikl va uning turli xil nazariyalari.  

21. Iqtisodiy o’sish haqidagi nazariyalar. 

22. Iqtisodiy o’sish va uning samaradorligi muammolari. 

23. Iqtisodiy tizimda inson omilining roli. 

24. Bozor iqtisodiyotiga o’tish davrida davlat byudjeti daromadlarining shakillanish va 

harajatlarining taqsimlanish xususiyatlari.  

25. Bozor iqtisodiyotiga o’tishning milliy kontseptsiyasi va islohatlar strategiyasi. 

26. Bozor iqtisodiyotida mulkchilik munosabatlarining iqtisodiy mazmuni. 

27. Mulkchilik shakllarining xilma - xilligi raqobatchilik muhitini vujudga keltirishning 

ob’ektiv asosi.  

28. Xo’jalik yuritish shakllari - mulkchilikni ruyobga chiqarish vositasi sifatida. 

29. Sotsial - iqtisodiy ehtiyojlar, ularning tarkibi va qondirish usullari. 

30. Xususiy mulkning mohiyati va uni rivojlantirish muammolari. 

31. Mulkni davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirishning maqsadi, asosiy 

shakllari va usullari. 

32. Iqtisodiy tizim modellari va ularning rivojlanishi. 

33. O’zbekistonda milliy pul - so’mning qadrini oshirish va barqarorligini ta’minlash 

muammolari. 

34. Agrar munosabatlar va ularni bozor tizimidagi xususiyatlari. 

35. Bozor iqtisodiyoti, uning vujudga kelishi va rivojlanishining shart - sharoitlari. 

 

3936. Tovarlar nafliligi va ayirboshlash qiymatining mazmuni hamda ularning narx tashkil 

topishdagi ahamiyati. 

37. Pulning mohiyati va uning asosiy vazifalari.  

38. Pul haqidagi turli xil nazariyalar va hozirgi zamon pulining tabiati. 

39. Bozor mexanizmi va uning tarkibiy qismlarining iqtisodiy nazariy tavsifi. 

40. Bozor iqtisodiyotida iqtisodiy muassasalar va davlatning roli. 

41. Tovarning nafliligi va qadr - qiymat to’g’risidagi nazariyalar.  

42. Bozorning iqtisodiy munosabatlardagi o’rni va ahamiyati.  

43. O’zbekistonda milliy bozorni shakllantirish muammolari. 

44. Bozor infratuzilmasi, uning asosiy sohalari va unsurlari.   

45. O’zbekistonda antimonopol qonunchilik va muhitning yaratilishi. 

46. Yalpi taklif, uning tarkibi va ta’sir qiluvchi omillari.  

47. Aralash iqtisodiyotni shakillantirish O’zbekistonning kelajakdagi vazifasi ekanligi. 

48. Xufyona iqtisodiyot, uning o’lchamlari va namoyon bo’lish shakllari.  

49. O’zbekistonda erga yagona soliq solish nazariyasi va uning ro’yobga chiqarish 

amaliyoti. 

50. O’zbekistonda fermer va dehqon ho’jaliklarni rivojlantirish vazifalari va istiqbollari. 

51. Talab va uning o’zgaruvchanligi. 

52. Iqtisodiy resurslarga talab va taklifning xususiyatlari. 

53. Iste’molchi xulqi nazariyasi. 

54. Narxning tashkil topish mexanizmi. 

55. Ishlab chiqarish xarajatlari va foyda, tashkil topishining xususiyatlari.  

56. O’zbekistonning bozor iqtisodiyotiga o’tishga ijtimoiy siyosatining asosiy 

yo’nalishlari. 

57. Keyingi xarajatlarning o’sib va foydaning kamayib borishi qonunlarining amal qilish 

mexanizmi. 

58. Ishsizlik uning turlari va O’zbekistonda bandlik muammolari. 

59. O’zbekistonda ishchi kuchi bozorini shakllantirish va tartibga solish muammolari. 

60. O’zbekistonda to’liq va samarali bandlik muammosi.  

61. Moliya bozori va uning moliyaviy resurslarni shakllantirishdagi axamiyati. 

62. Pul tizimi evolyutsiyasi va uning turlari. 

63. Bozor iqtisodiyotiga o’tishda davlatning moliyaviy siyosati, uning dastaklari va 

amalga oshirish vazifalari.  

64. Moliya munosabatlarining mohiyati, vazifalari va iqtisodiyotni tartibga solishdagi 

roli. 

65. Soliqlar va ularning bozor iqtisodiyotidagi vazifalari. 66. Banklar, ularning turlari va kredit tizimidagi roli. 

67. O’zbekistonda bank tizimining takomillashtirish vazifalari va iqtisodiyotni davlat 

tomonidan tartibga solishning maqsadi, vazifalari va usullari. 

68. Iqtisodiyotni tartibga solishning turli xil nazariyalari va hozirgi zamon usullari.  

69. O’zbekistonda bozor iqtisodiyotiga o’tish sharoitida davlatning ijtimoiy siyosati. 

70. Davlatning kredit - pul siyosati, uning dastaklari va amalga oshirish vositalari. 

71. Agrobiznes, uning turlari va rivojlantirish muammolari.  

72. Korxonalarning bozor tizimidagi o’rni va iqtisodiy faoliyatning xususiyatlari. 

 

40


73. Tadbirkorlik kapitalining aylanishi va undan foydalanish samaradorligini oshirish 

muammolari. 

74. Iqtisodiy xarajatlar, uning tarkibi va turlari.  

75. Korxona (firma) foydasi, uning taqsimlanishi va ishlatilishi.  

76. Tadbirkorlik faoliyati uning turlari va asosiy belgilari. 

77. Marketing, uning vazifasi, qoidalari va bozor tizimidagi o’rni.  

78. Axoli daromadlari, uning turlari va shakllanish manbalari.  

79. O’zbekistonda iqtisodiy islohatlarni amalga oshirishda tashqi iqtisodiy faoliyatni 

erkinlashtirishning axamiyati. 

80. O’zbekistonda aholini ijtimoiy himoyalash tizimi va davlatning ijtimoiy siyosati. 

81. Investitsiyalarning iqtisodiy mazmuni, uning manbalari va omillari.  

82. Halqaro iqtisodiy integratsiyaning mohiyati, uning turlari va ob’ektiv asoslari.  

83. O’zbekiston tashki iqtisodiy aloqalarning rivojlantirishning ustuvor yo’nalishlari.  

84. O’zbekiston Respublikasining Halkaro iqtisodiy tashkilotlar bilan hamkorligining 

hozirgi darajasi va istiqbollari.  

85. Halqaro savdo, uning turlari va tartibga solish mexanizmi. 

86. Halqaro valyuta tizimlari va ularning o’zgarishi. 

87. Halqaro kredit va uning milliy iqtisodiyotni rivojlantirishdagi roli. 

88. Nominal va real ish haki hamda ularning darajasini belgilovchi omillar. 

89. Jahon xo’jaligining tashkil topishi va uning rivojlanish bosqichlari. 

90. Bozor iqtisodiyotida ijtimoiy fondlar, ularning turlari va manbalari. 

91. O’zbekistonning jahon bozoriga kirib borish muammolari. 

92. Pul taklif va pulga bo’lgan talab hamda ularni belgilovchi omillar. 

93. Jahon bozorida narx tashkil topishining o’ziga xos xususiyati. 

94. Bozor iqtisodiyoti sharoitida mehnat munosabatlari va uni tartibga solishda mehnat 

shartnomalarining roli. 

95. Makro iqtisodiy muvozanatlik va unga erishishning bozor iqtisodiyotidagi shart - 

sharoitlar. 

96. Milliy ishlab chiqarish muvozanatli hajmini aniqlashning turli xil usullari. 

97. Iqtisodiyot nazariyasining fan sifatida shakillanishida turli xil oqimlarning roli.  

 

414. DASTURDAGI MAVZULAR BO’YICHA KO’RGAZMA-

NAMOYISH MATERIALLARI, O’QO’V FILMLARI VA BOSHO’A

 DIDAKTIK 

MATERIALLAR 

 

 1. Ko’rgazma-namoyish materiallari. 

-  Ko’rgazmali o’urollar: 

 

“Ishlab chiqarish omillari va uni turkumlanishi”; “Mulkning turlari”, “Bozor iqtisodiyotining umumiy belgilari”, “Erkin, monopol, raqobatli, oligopolistik va sof 

monopoliya bozori”, “Talabga ta’sir etuvchi omillar” va “Taklifga ta’sir etuvchi 

omillar”; xarajatlar tarkibi va turlari; “foyda turlari”; “Narx turlari”; “Narxni 

shakllanishiga ta’sir etuvchi omillar”; “renta turlari”; “Differentsial renta I ning hosil 

bo’lishi”; “Yalpi milliy va yalpi ichki mahsulot tarkibiy tuzilishi”.  

-  Sxema va grafiklar: 

“Extiyojlar tarkibi”; “Extiyojlarning qondirilish darajasi dinamikasi”; mulkni 

davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish bosqichlari”; “Iste’mol, jamg’arma 

nisbati”; “Investitsiya miqdorini o’zgarishi”; “Iqtisodiy o’sish dinamikasi”; “milliy 

boylikning tarkibiy tuzilishi”; “tsikl va uning fazalari”; iqtisodiyotni to’lqinsimon 

rivojlanishi.; “davlat byudjetining daromad va xarajatlari” tarkibi to’g’risidagi grafik 

va sxemalar. 

 

2. O’QO’V filmlari 

“O’zbekistonda IQTISODIY islohotlarni chuo’urlashtirish va IQTISODIYoTni erkinlashtirish yo’llari” mavzusida. 

-  


3. Didaktik materiallar  

 3.1. Darsning mao’sadi, mazmuni va guruh tarkibiga ko’ra: 

-  o’o’itish uslublari (ma’ruza matni va adabiyotlar) 

-  O’QO’V vositalari (ko’rgazmali o’urollar, sxema, jadval, grafik, 

videofilm, slayd va bosho’alar). 

-  darsning tashkiliy sharoitlari (texnik vosita, videolar) 

 

4. Multimedik ilovalar. 

“Talab va taklif nazariyasi: Bozor muvozanati”, “Tadbirkorlik faoliyati tadbirkorlik kapitali va uning harakati” mavzulari bo’yicha. 

 

 42

5. 

O’

ZLAShTIRISh NAZORATI. 

 

 

Ushbu fan b

o’

yicha 


o’q

uv rejasida jami 213 soat rejalashtirilgan b

o’

lib, shundan 63 soat ma’ruza, 63 slat amaliy mashg’ulot 87 soat mustaqil ta’lim. 

 

Talabalarni fan bo’

yicha 


o’

zlashtirishlarini baxolash semestr davomida 

muntazam ravishda olib boriladi va quydagi turlar orqali amalga oshiriladi: joriy 

baxolash, oraliq baxolash, yakuniy baxolash, joriy va oralik boxolash turlari 

ajratiladigan ballar miqdori 

o’

quv rejasida fanga ajratilgan auditoriya va mustaqil ta’lim soatining 70% i, yakuniy baxolashda 30 %i miqdorida belgilanadi. «Iqtisodiyot 

nazariyasi» birinchi semestrda 124 soat 

o’

rgatiladi. Demak, joriy va oraliq baxolashga maksimal 86,8 ball yakuniy baxolashga esa 37,2 ball ajratiladi. 2 smestrda 89 soat 

b

o’lib joriy va oraliq baxolashga maksimall 62,3 ball, yakuniy baxolashga esa 26,7 

ajratiladi. Joriy va oraliq baxolash turlariga belgilangan ballar quyidagi xollarda 

q

o’

yiladi.   

- talabaning 

o’q

uv jarayonidagi faolligi va davomati; - fan b

o’

yicha asosiy manbalarini konspektlashtirish;  - dolzarb mavzular b

o’

yicha referatlar yozish; - ilmiy tezislar tayyorlash; 

- olimpiada va ilmiy anjumanlarda ishtirok etish; 

- amaliy va labaratoriya mashg’ulotlariga tayyorgarlik darajasiga; 

- mustaqil ta’lim uchun berilgan topshiriqlarning bajarilishi va shu kabilar. 

 

Yakuniy baxolashda tayanch so’

z va iboralar asosida «yozma ish» olinadi. 

Buni utkazish tartibi Uzbekiston Respublikasi Oliy va Urta maxsus ta’lim Vazirligi 

tomonidan ishlab chikarilagan «Reyting tizimini yakuniy baxolash boskichida 

«yozma ish» usuli tadbik etish buyicha nizom» bilan belgilanadi. 

Semestr davomida fanlar buyicha tuplangan ballar kuyidagi uzlashtirish 

kursatkichlari bilan baxolanadi. 

 

 - 86 - 100 %  - 71 – 85 % 

 - 55 – 70 % 

 - 55 va undan kam.  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

43 

6. ADABIYOTLAR RO’YXATI 

 

Asosiy adabiyotlar: 

 

1.  Karimov I.A. O’zbekiston milliy istio’lol, io’tisod, siyosat, mafkura. Tom 1., T.: O’zbekiston, 1996. 

2.  Karimov I.A. Bizdan obod va ozod Vatan o’olsin. Tom 2., T.: O’zbekiston, 1996. 

3.  Karimov I.A. Vatan sajdagoh kabi muo’addasdir. Tom 3., T.: O’zbekiston, 1996. 

4.  Karimov I.A. Bunyodkorlik yo’lidan. Tom 4., T.: O’zbekiston, 1996. 

5.  Karimov I.A. Yangicha fikrlash va ishlash davr talabi. Tom 5., T.: O’zbekiston, 

1997. 


6. Karimov I.A. Xavfsizlik va baro’aror tarao’o’iyot yo’lida. Tom 6., T.: 

O’zbekiston, 1998. 

7. Karimov I.A. Biz kelajagimizni o’z o’o’limizni bilan o’uramiz. Tom 7., T.: 

O’zbekiston, 1998. 

8.  Karimov I.A. O’zbekiston buyuk kelajak sari. T.: O’zbekiston, 1998. 

9.  Karimov I.A. O’zbekiston XXI asrga intilmoo’da. T.: O’zbekiston, 1999. 

10. 

Karimov I.A. Ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot – pirovard 

mao’sadimiz. Tom 8., T.: O’zbekiston, 2000. 

11. 

Karimov I.A. Vatan ravnao’i uchun har birimiz ma’sulmiz. Tom 9, T.: O’zbekiston, 2001. 

12. Karimov. I. A. IQTISODIYoTni erkinlashtirish, resurslardan tejamkorlik bilan foydalanish - 

bosh yo’limiz. «Xalo’ so’zi» 2002 yil, 15 fevral.. 

13. 


 

Karimov I.A. Bizning bosh maksadimiz jamiyatni demokratlashtirish va yangilash 

mamlakatni modernizatsiya va islox etishdir. T. o’zbekiston 2005 yil. 

14. Makkonnell K., Bryu S. «Ekonomiks», M.: Respublika, 1992., tom 1, 2. 

15. Borisov E.F. Ekonomicheskaya teoriya. Uchebnik. M.: «Yurist», 1997. 

16. O’lmasov A. IQTISODIYoT asoslari. O’QO’V o’o’llanma. T.: Mehnat, 1997. 

17. 

Ekonomicheskaya teoriya: Uchebnik dlya studentov visshix uchebnix zavedeniy. Kol. avt. K. Abduraxmonov i dr. T.: «Shark», 1999. 

18. Rasulov M. Bozor IQTISODIYoTi asoslari. T.: O’zbekiston, 1999. 

19. G’ulomov S., Sharifxo’jaev M. Bozor IQTISODIYoTi nazariyasi va amaliyoti. T.: 

O’zbekiston, 2000. 

20. 

Shodmonov Sh., Jo’raev T. «IQTISODIYoT nazariyasi». Ma’ruza matnlari. T.: DITAF. 2000.  

21. Ekonomicheskaya teoriya: Uchebnik. Pod. Red. A.I.Dobrinina, L.S.Tarasevicha. - 

Sankt- Peterburg: Izd. «Piter», 2000. 

22. 


Shodmonov Sh.Sh., Alimov R.X., Jo’raev T.T. IQTISODIYoT nazariyasi. 

O’QO’V o’o’llanma. T.: «Moliya» nashriyoti, 2002.  

23. Strategic Planning Workbook for Nonprofit Organizations Revised and updated 

By Bryan W. Barry Amherst H.Wilder Foundation Saint Paul Minnesota. 1997.  

24. Djumao’ulov T.T., Safarova Z.G. Ispolzovanie trudov I.Karimova v prepodovaniy 

Ekonomicheskoy teorii i ego vklad v ee razvitie. T., «Abu Ali Ibn Sino» 2002.  

25. Tojiboeva D. Iqtisodiyot nazariyasi. O’QO’V o’o’llanma. T., «O’o’ituvchi» 2002.  

 

4426. Economics Development. Michael P. Tudor. Longmen. London. 1995.  

27. Economics David C.Colander. Irwin, inc.,1994.  

28. Economics Stephen L. Slavin. Irwin Book Team 1996. 

29. Gukasyan G.M. Ekonomicheskaya teoriya: «Problemi novoy ekonomiki». Izd. 2-

e. – SPb. «Piter», 2003. 

30. Ekonomicheskaya teoriya: Ucheb. dlya stud. vissh. ucheb. Zavedeniy. Pod red. 

V.D.Kamaeva. – 7-e izd., pererab. i dop. – M.: «Gumanitarnoe izdatelstvo tsentr 

VLADOS», 2002. 

31.  A. V.Vaxobov, R.X. Ayupov, G’.X Qudratov tadbirkorlik asoslari birinchi qism 

Asosiy tushunchalar: tadbirkorlik marketingi tadbirkorlik madaniyati. 

32. A. Jo’raev Davlat byudjeti daromadlarining shakillantirishning samarali yo’llari. 

T. Fan 2004 yil. 

33. O. Abdullaev Bozor Iqtisodiyoti T. «O’AJBNT»  

34. 


G’. Qudratov, R.Xasanova. M. Isokova Agrar sektorda kichik biznesni 

rivojlanishi, o’quv qo’llanma TMI 2005 yil  

 

45Qo’shimcha adabiyotlar: 

 

1.  Abulo’osimov X.P., Xudoyberganov N.T. IQTISODIYoTni davlat tomonidan tartibga solish muammolari. T.: «Universitet»,1997. 

2.  Alekseev Yu.P. Mejdunarodnaya torgovlya. T.: 1997. 

3.  Krosovina L.N. Mejdunarodnie valyutno-kreditnie finansovie otnosheniya. T.: 1997. 

4.  Abdullaev Yo. Bozor IQTISODIYoTi asoslari. T.: «Mehnat», 1997. 

5.  Andreev B.F. Sistemniy kurs ekonomicheskoy teorii: Uchebnoe posobie.Chast 

IX.glava 36 - Sankt-Peterburg. Lenizdat, 1998. 

6.  Nikolaeva I.P. Ekonomicheskaya teoriya. Uchebnik – T.: «Kno Rus», 1998  

7.  O’o’ldoshev O’., Muftoydinov O’. IQTISODIY bilim asoslari. T.: «O’o’ituvchi», 

1999. 

8.  Ekonomicheskaya teoriya. Ucheb. Posobie: A.O’odirov i dr. TGTU., I., 1997. 9.  Kurs ekonomicheskoy teorii. — M.: Izdatelstvo «Dis», 1997.  

10. Yahyoev O’.A. Solio’ nazariyasi. T.: «Mehnat» , 1998. 

11. Bazeler U., Savob Z., Xaynrix Y., Kox V. Osnovi ekonomicheskoy teorii: printsipi, 

problemi, politika. Uchebnik. - Sankt-Peterburg: izd. «Piter», 2000. 

12. Abdullaeva Sh.Z. Pul, kredit va banklar. T.: “Moliya” 2000. 

13. Yahyoev O’.A. Soliqqa tortirish nazariyasi va amaliyoti.(darslik). T.: “Adabiyot va 

san’at”, 2000. 

14. Ibratov B. Tadbirkorlik huo’uo’i. T.: «Moliya», 2001. 

15. Butikov I. O’immatli o’og’ozlar bozori. T.: «Konsauditinform», 2001. 

16. Yo’ldoshev M., Tursunov Y. Bank huo’uo’i. T.: «Moliya» , 2001. 

17. Hamdamov Q. Mikroiqtisod. (o’quv qo’llanma), T.: TDIU., 2001. 

18. Hamedov I.A., Alimov A.M. O’zbekiston Respublikasida tashqi iqtisodiy faoliyat 

asoslari. (darslik). T.: O’zbekiston yozuvchilar uyushmasi. “Adabiyot jamg’armasi”, 

2001. 


19. Sharifxo’jaev M., Abdullaev Yo. Menejment. T.: “O’qituvchi”, 2001. 

20. Gerochenko V.P. Prognozirovanie i planirovanie ekonomiki. Minsk., “Novie znanie”, 

2001. 

21. Stolyarov I.I. i dr. Gosudarstvennoe regulirovanie rinochnoy ekonomiki. Moskva. “Delo”, 2001. 

22. Tomos T., Negl Xolden, Rid K. Strategiya i taktika tsenobrazovaniya. M.:“Piter”, 

2001. 

23. Ryabov R.I. Nalogi. M.: 2001. 24. Koltinok B.A. Rinok tsennix bumag. Sankt-Peterburg. 2001.  

25. G’ulomov S.S. Tadbirkorlik va kichik biznes. “Sharq” 2002. 

26. Economics Merrill. Columbus, ohio 1996. 

27. International Finance J. Manville Harris, Jr, Ph,D. Barren’s 1996.  

28. Improve your business Edited by D.E.N. Dickson International labor off Geneva 

1991.  


29. Shodmonov Sh., Jo’raev T. Iqtisodiyot nazariyasi fanidan test savol-javoblari. T.; 

DITAF. 1998. 

30. Marshall A. Printsip politicheskoy ekonomiki. T.I, kn.III, gl.3-6. Stoimost i 

poleznost. «Progress», 1984. 

 

46


31. Iqtisodiyot nazariyasi. (noiqtisodiy fakultetlar uchun ma’ruza matnlari). T. 

«Universitet». 1998.  

32. Mehnat resurslari balansini tuzish va ishga joylashtirishga muhtoj shaxslarni aniqlash 

metodikasi va o’quv metodik qo’llanmasi. - T.: «O’zbekiston», 2002.  

33. Muftaydinov Q., Yo’ldoshev Q. Sharq iqtisodiy ta’limotlar tarixi. Ma’sul muharrir: 

A.Sotvoldiev. – T.: A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 2002.  

34. O’lmasov A. Oila iqtisodi. Taqrizchi M.Yo’ldoshev. T.: «Mehnat», 2000.  

35. Bunkina M.K. Natsionalnaya ekonomika: Ucheb. Dlya vuzov. – M.: Izd. «Poleotip», 

2002.  

36. Yadgarov Ya.S. Istoriya ekonomicheskix ucheniy: Uchebnik. – 4-e izd. Pererab. I dop. – M.: «INFRA-M», 2003.  

37. Istoriya ekonomicheskix ucheniy: uchebnik dlya vuzov. Pod red. Prof. V.S.Advadze, 

prof. A.S.Kvasova. M.: «YuNITI-DANA», 2002.  

38. Valyutnoe regulirovanie v sisteme gosudarstvennogo upravleniya ekonomikoy: 

Uchebnik. Pod. Obshch. Red. V.M.Krasheninnikova. – M.: ZAO «Ekonomika», 

2003.  


39. Gosudarstvennoe regulirovanie rinochnoy ekonomiki: Ucheb. Posobie. Otv. 

Redaktor. I.I.Stolyarov. - 2-e izd. – M.: «Delo», 2002.  

40. Mejdunarodnie valyutno-krednie i finansovie otnosheniya: Uchebnik. Pod red. 

L.N.Krasavinoy. - 2 - e izd., pererab. i dop. M.: «Finansi i statistika», 2002.  

41. G’ulomov S.S. Dadabaev Yu.T. Xalqaro moliyaviy munosabatlar asoslari. (Darslik). 

– T.: 2003.  

42. Galaeva N.A., Maxmudov B.M. Mejdunarodnie ekonomicheskie otnosheniya. 

(Uchebnoe posobie). – T.: TFI, 2003. 

43. Abdullaeva Sh. Pul, kredit va banklar. Darslik. T.: TMI, 2003.  

44. Maksimova L.M., Noskova I.Ya. Mejdunarodnie ekonomicheskie otnosheniya: 

Uchebnoe. posobie. – M.: Banki i birji, YuNITI, 1995.  

45.  A.B.Mamanazarov Maxalliy byudjet va soliq Tyu Ma’rifat-madatkor 2004 yil 

46.  E.Egamberdiev G’. Qudratov korxona iqtisodiyoti (darslik) T. TMI 2004 yil. 

 

 

 

 

 

47Document Outline

  • BAKALAVRIAT YO’NALISHLARI VA MAGISTRATURA MUTAXASSISLIKLARIDA O’QITILADIGAN FANLARDAN ISHCHI O’QUV DASTURLARI TO’PLAMI.
  • 1. “IQTISODIYOT NAZARIYASI” FANIDAN MA’RUZA VA SEMINAR MAShG’ULOTLARIGA AJRATILGANS O A T L A R.
  • 2. MA’RUZA MASHG’ULOTLARI MAVZULARI.
  • 3. SEMINAR MAShG’ULOTLARI MAVZULARI.
  • 4. DASTURDAGI MAVZULAR BO’YICHA KO’RGAZMA-NAMOYISH MATERIALLARI, O’QO’V FILMLARI VA BOSHO’A DIDAKTIK MATERIALLAR.
  • 5. O’ZLAShTIRISh NAZORATI.
  • 6. ADABIYOTLAR RO’YXATI.


Download 286.42 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling