O'zbekiston respublikasi oliy va o'rta maxsus ta’lim vazirligi


S iyd ik   a ’zolarin in g  r iv o jla n is h i..............................................................175


Download 24 Kb.
Pdf ko'rish
bet43/43
Sana17.02.2017
Hajmi24 Kb.
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   43

S iyd ik   a ’zolarin in g  r iv o jla n is h i..............................................................175
T anosil  a ’z o la r i............................................................................................... 176
E rkaklam ing  tan osil  a ’z o la r i.......................................................... 176
A yollarn in g  tan osil  a ’zolari  ........................................................... 180
B a c h a d o n ............................................................................................................182
www.ziyouz.com kutubxonasi

O r a liq .........................................................................................................185
Su t  b e z la r i...............................................................................................187
T a n o sil  a ’zolarining  r iv o jla n ish i............................................................ 187
S iy d ik -ta n o sil  a ’zolarin in g  a n o m a liy a la r i............................... 188
M oddalar  va  en ergiya  alm ashinuvi  ............................................190
O q sillar  a lm a s h in u v i.......................................................................... 191
U g lev o d la r  a lm a sh in u v i.................................................................... 193
Y o g ia r   (lipidlar)  a lm a s h in u v i....................................................... 194
Su v  va  mineral  tuzlar  a lm a s h in u v i............................................. 195
Issiq lik n in g  idora  e t i l i s h i ................................................................ 197
V ita m in la r ................................................................................................ 2 0 0
Ichki  sekretsiya  b e z la r i..................................................................... 2 0 2
M e ’da  osti  b ezin in g  inkretor  q i s m i ............................................2 0 7
Jin siy  bezlarning  endokrin  qism lari  .......................................... 2 0 8
O rgan izm n in g  ichki  m uhiti  to 'g 'risid a
t u s h u n c h a ..........................................................................................................2 0 9
Q o n ..............................................................................................................2 1 0
K islorod  tanqisligi  (g ip o k siy a )  .....................................................2 1 8
A n e m iy a ................................................................................................... 2 1 9
Q on  aylan ish in in g  b u z ilis h i........................................................... 2 2 0
Q on n in g  venada  dim lanib  oqishi  ................................................2 2 0
Q on  um um iy  m iqdorining  o'zg a rish i  ........................................2 2 3
Q on  o q is h i.............................................................................................. 2 2 3
Im m unitet  haqida  tu s h u n c h a ..........................................................2 2 4
T om irlar  sistem asi  (a n g io lo g iy a )............................................................ 2 2 7
Q on  tomirlar  s i s t e m a s i...................................................................... 2 2 8
Y u r a k ......................................................................................................... 231
Katta  q on   aylanish  d oirasining  to m ir la r i.......................................... 2 3 9
P astga  y o 'n a lu v ch i  aorta  ta rm o q la ri.......................................... 2 5 0
A rteriya  qon  tom irlarining  tarm oqlanish  ta rtib i....................2 6 0
A ’z o   sirtidagi  arteriya  qon  to m irla r i.......................................... 261
A rteriya  qon  tom irlarining  a so siy   poyadan  a ’zolarga 
y o 'n a lish   ta rtib i.................................................................................... 2 6 2
www.ziyouz.com kutubxonasi

Y on lam a  (kollateral)  qon  aylanishi  ........................................... 2 6 3
V ena  s is te m a s i...................................................................................... 2 6 4
K ovak  vena  sistem asi  bilan  qopqa  vena  sistem asi
o 'rtasid agi  a n a sto m o z la r .................................................................. 2 7 0
E m brionda  qon  a y la n ish i.................................................................271
T om irlarda  qon  oqishi  va  b o s i m i ............................................... 2 7 2
L im fa  s is te m a s i..................................................................................... 2 7 5
T a l o q ......................................................................................................... 2 7 9
N erv  sistem asi  (n e v r o lo g iy a )....................................................................2 81
Orqa  m i y a ............................................................................................... 2 8 3
B osh   m i y a .............................................................................................. 2 8 7
U zunchoq  m i y a ....................................................................................2 8 8
Ortqi  m i y a .............................................................................................. 2 9 0
M iy a c h a ................................................................................................... 291
O 'rta  m iy a ............................................................................................... 2 9 3
Oraliq  m iy a .............................................................................................2 9 4
O xirgi  m i y a ............................................................................................2 9 6
M iya  yarim sharlarining  ichki  t u z ilis h i..................................... 2 9 7
M iya  p o 's tlo g 'in in g   t u z ilis h i...................................................................3 0 0
B osh   m iya  f iz io lo g iy a s i....................................................................3 0 7
Periferik  nerv  s is te m a s i............................................................................... 3 1 0
B osh  m iya  n erv la ri..............................................................................3 1 0
Orqa  m iya  n e r v la r i..............................................................................3 1 5
B o 'y in   c h i g a l i .......................................................................................3 1 6
Y elka  c h ig a l i......................................................................................... 3 1 7
B el  c h ig a li...............................................................................................3 1 9
D u m g 'a za   c h i g a l i................................................................................ 3 2 0
U yatli  c h ig a l...........................................................................................321
Periferik  nervlar  fiz io lo g iy a s i.........................................................3 2 2
V egetativ  (avton om )  nerv  s is te m a s i...................................................... 3 2 5
Sim patik  qism   ....................................................................................... 3 2 6
Parasim patik  q i s m ............................................................................... 3 2 7
www.ziyouz.com kutubxonasi

V egetativ  nerv  sistem a sin in g   m arkaziy 
y a d r o la r i.............................................................
S ezg i  a ’zolari  to 'g 'r isid a   um um iy  m a ’l u m o t ...................................3 2 9
Teri  an alizatorlari.................................................................................3 3 0
E shitish  va  m uvozanat  a ’z o la r i.....................................................331
K o'rish  a ’z o la r i......................................................................................3 3 7
www.ziyouz.com kutubxonasi

Nosir  Ahmedov,
Zumrad  Sodiqova
NORMAL ANATOMIYA 
VA  FIZIOLOGIYA
«O 'zbekiston  m illiy  ensiklopediyasi» 
Davlat  ilm iy  nashriyoti  —  2008 
T oshkent,  700129,  N avoiy  ko'chasi,  30-uy.
Muharrir: 
H.  Zokirov
Badiiy  muharrirlar:  A.  Burxonov, 
A.  Yoqubjonov 
T exnik  muharrir: 

Katalog: pars docs -> refs
refs -> T o s h k e n t d a V l a t iq t is o d iy o t in IV e r s I t e t I a bd u ra h im o rtiq o V sanoat iqtisodiyoti


Download 24 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   43
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling