O’zbekiston respublikasi oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi


Download 0.53 Mb.
Pdf ko'rish
Sana10.01.2019
Hajmi0.53 Mb.

 

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI  

OLIY VA O’RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI 

 

 

 

Ro’yxatga olindi 

 

____________raqami  

“_____” _________2012-

yil 

 

   

 

                                                            

                                                                                                                                                           

 

 

F I Z I K A 

o’quv fan dasturi 

 

 

 

Bilim sohasi:                      100000    -   Gumanitar    

Ta’lim sohasi:                    110000    -   Pedagogika 

 

Ta’lim yo’nalishi:      5111000 - kasb ta’limi (5111047 –Kompyuter                                                            grafikasi  va  dizayn )  

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Toshkent-2012 

 

 

  

  Fanning o’quv dasturi  Oliy va o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi o’quv-uslubiy 

birlashmalari  faoliyatini  Muvofiqlashtiruvchi  Kengashning  2012  yil  «_________»   

dagi  «___ » - son majlis bayoni bilan ma’qullangan 

 

 

 Fanning  o’quv  dasturi    Nizomiy  nomidagi  Toshkent  davlat  pedagogika 

universitetida ishlab chiqildi.  

 

 

Tuzuvchilar:  

 

Maxmudova  X.M.    -  «Fizika  va  uni  o’qitish  metodikasi»  kafedrasi  mudiri,      p.f.n., dosent  

Rizaev T. -        «Fizika va uni o’qitish metodikasi» kafedrasi dosent,   p..f.n. 

 

Nurullaev B.-        «Fizika va uni o’qitish metodikasi» kafedrasi dosenti,   p.f.n.  

Taqrizchilar: 

 

Turdiev N.Sh. –    O’zR Xalq  ta’limi vazirligi , Respublika  ta`lim  markazi  direktor 

o`rinbosari  ,  f-m.f.n,  dosent,  O’zbekistonda    xizmat    ko’rsatgan 

xalq ta’limi xodimi

 

  

 Sodiqova  G.G’-              Yunusobod  mashinasozlik  KHK  fizika  o’qituvchisi,  “Aniq  va 

tabiiy fanlar” kafedrasi mudiri 

 

 

  

 

                     

 

  

 

Fanning  o’quv  dasturi  Nizomiy  nomidagi  Toshkent  davlat  pedagogika  

universiteti  Ilmiy-uslubiy  kengashida  tavsiya  qilingan  (2012    yil    «______  »  dagi   «___  » - sonli bayonnoma)  

 Kirish  

         “Fizika” fani 5111000 - kasb ta’limi (5111047 – kompyuter grafikasi va dizayn)  

bakalavriat  ta’lim  yo’nalishida    Mexanika,  Molekulyar  fizika  Elektromagnetizm, 

Optika Atom, Yadro va elementar zarralar fizikasi bo’limlaridan tashkil topgan. 

Unda mexanik harakat qonunlari to’g’risida bilimlar beriladi, amaliy ko’nikma 

va  malaka  shakllanadi,  gaz,  suyuqlik  va  qattiq  jismlar  xossalari  o’rganiladi, 

molekulalar  to’g’risida  to’liq  ma’lumotlar  beriladi.  Elektromagnit  maydon,  uning 

xususiyatlari,  zaryadlangan  zarralar  bilan  o’zaro  ta’siri  qaraladi,  yorug’likning  qo’rish 

sohasidagi  xossalarini,  to’lqin  manbalari,  yorug’lik  to’lqinlarini  qayd  qiluvchi 

asboblar,  chiziqli  va  nochiziqli  optikani,  mikroolamga  taalluqli  bo’lgan  zarralarni, 

ularning tabiatini harakat qonunlarini o’rganiladi. 

 

O’quv faninig maqsadi va vazifalari 

“Fizika”    fanini  o’qitishdan  maqsad  –  talabalarda,  bo’lajak  o’qituvchiga  zarur 

bo’lgan darajada makro va mikro dunyoda sodir bo’ladigan harakat va uning turlari,  

moddaning optik tushuncha va  xussusiyatlari hamda makroskopik sistemalarning turli 

agregat  holatlardagi  fizik  xossalari  (alohida  jism  va  maydonlar  uchun)  xaqida 

fenomenologik bilim, ko’nikma va malaka shakllantnrishdir. 

Fanning  vazifasi  -  talabalarga  “Fizika”  fanining  bo’limlariga  doir  amaliy 

mashg’ulotlarida  o’zlashtirilgan  barcha  mavzular  bo’yicha  masalalar  yechish, 

laboratoriya  ishlarini  tashkil  qilish,  o’tqazish  va  hisob  kitob  ishlarini  bajarib,  ularga 

doir  xulosalar  chiqara  olish,  fizikaviy  qonuniyatlarini  munosabatlari  to’g’ri  aniqlash 

kabi vazifalarni o’rgatishdan iborat. 

 

Fan bo’yicha talabalarning bilimiga, ko’nikma va malakasiga qo’yiladigan talablar 

“Fizika” fani bo’yicha talabalarning bilimiga qo’yiladigan talablar: Fizika fanini 

o’zlashtirish jarayonida amalga oshiriladigan masalalar doirasida bakalavr:  

- harakat turlari bo’yicha kinematika va dinamika qonunlari; Muvozanat va uning 

turlari;  jismlarning  mexanik  energiyasi  va  impulsi;  Saqlanish  qonunlari;  gidro  va 

aerodinamika  elementlari;  molekulyar  kinetik  nazariya  va  termodinamika    asoslari; 

agregat  xolatlari;  elektr  va  magnit  maydonidagi  hodisalar;  elektromagnit  induksiyasi 

xussusiyatlari; mexanik va elektromagnit tebranishlar va to’lqinlar; geometrik optika, 

fotometriya,  to’lqin  optikasi;  nisbiylik  nazariyasi  asoslari;  atomlarning  tuzulishi  va 

mikrodunyo fizikasi; atom yadrosi va elementar zarralar fizikasini bilishi kerak 

-talaba fizika kursining bo’limlariga doir amaliy mashg’ulotlarida o’zlashtirilgan 

barcha  mavzular  bo’yicha  masalalar  yechish,  laboratoriya  ishlarini  tashkil  qilish, 

o’tqazish va hisob kitob ishlarini bajarib, ularga doir xulosalar chiqara olish, fizikaviy 

qonuniyatlarining munosabatlarini to’g’ri aniqlash kabi ko’nikmalarga ega bo’lishlari kerak

-    talaba  fizikaviy  qonuniyatlarini  o’zlashtirish,  amaliy  mashg’ulotlarni  bajarish,  

o’tqazish hamda qo’llash malakalariga ega bo’lishi kerak

 


 Fanning o’quv rejasidagi boshqa fanlar bilan o’zaro bog’liqligi va uslubiy jihatdan uzviy ketma-ketligi 

“Fizika” fani uning barcha bo’limlari: nazariy fizika, astoronomiya,astrofizika 

bilan  o’zaro  bog’liq,  hamda oliy matematika, informatika  va axborot 

texnologiyalari,  kimyo, biologiya kabi tabiiy-ilmiy fanlar bilan uzviy bog’langan, 

shuningdek  talabaning ushbu fanlardan yetarli bilim va ko’nikmalarga ega bo’lishligi 

talab etiladi.   

Fanning ta’limdagi o’rni 

“Fizika”  fanini  o’zlashtirgan  talaba  makro  va  mikro  dunyodagi  moddalarning  

tuzilishi,  ularning  tashkil  etuvchilarning  xususiyatlarini,  ulardagi  turli  jarayonlarning 

o’tish  modellari  va  nazariyalari  haqidagi  qonuniyatlarini  o’rganadi,  yangi  axborot 

texnologiyalarini qo’llab, olgan bilimlari pedagogik  va ilmiy faoliyatida qo’llaydi. 

 

Fanni o’qitishda zamonaviy axborot va pedagogik texnologiyalari 

“Fizika”  fanini  o’qitishda  bir  qator  elektron  plakatlar,  tarqatma  materiallar, 

elektron  darsliklar  va  qo’llanmalar,  virtual  laboratoriyalar,    internet  ma’lumotlari, 

lokal  tarmoqdagi  turli  o’quv,  ilmiy  bilimni  nazorat  qilish  bo’yicha  ma’lumotlar 

jamlamasidan  foydalaniladi.  Mustaqil  ta’lim,  seminarlar,  aqliy  hujum,  vaziyatli 

masalalarni yechish, disskusiya, rolli o’yinlar, referatlar yozish kabi pedagogik usullar 

bilan fanning o’qitilishi amalga oshiriladi. 

 

Asosiy qism 

Moddiy  nuqta  kinematikasi.  Mexanik  harakat.  Fazo  va  vaqt.  Sanoq  sistemasi. 

Harakatning nisbiyligi. Moddiy nuqta, traektoriya, yo’l va ko’chish. Fizik kattaliklar. 

O’lchov  birliklari.  To’g’ri  chiziqli  tekis  harakat.  Tezlik.  To’g’ri  chiziqli  notekis 

harakat. Tezlanish. Yerning tortishish maydonidagi harakat. Moddiy nuqtaning aylana 

bo’ylab harakati. Burchak tezlik. Burchak tezlanish. Normal va tengensial tezlanishlar. 

Moddiy nuqta dinamikasi. Nyuton qonunlari Galileyning nisbiylik prinsipi. Kinetik va 

potensial  energiya.  Energiya  va  impulsning  saqlanish  qonunlari..  Butun  olam  tortish 

qonuni.  Kepler  qonunlari.  Ishqalanish  kuchlari.  Elastiklik  kuchlari.  Qattiq  jism 

mexanikasi.  Suyuqliklar  mexanikasi.  Mexanik  tebranishlar.  So’nuvchi  tebranishlar. 

Majburiy tebranishlar. Rezonans. Mexanik to’lqinlar. To’lqin tenglamasi. Temperatura 

va  termodinamik  muvozanat.  Ideal  gaz  qonunlari.  Termodinamika  qonunlari. 

Adiabatik jarayon.  Termodinamik metod. Klapeyron-Klauzius tenglamasi.. Zaryadlar 

va  zaryadlarning  elektr  maydoni.  Elektrostatik  maydoni  kuchlanganligi.  Elektr 

maydonlari  uchun  superpozisiya  prinsipi.  Bog’langan  zaryadlar  va  zlektr  induksiya 

vektori.  Elektr  dipol  maydonining  kuchlanganligi.  Maydon  kuchlanganligini  oqimi. 

Ostrogradskiy  –  Gauss  teoremasi.  Elektr  maydoni  va  ish.  Elektr  maydon  potensiali. 

Ekvipotensial sirtlar. Maydon kuchlanganligi va potensial orasidagi bog’lanish. Elektr 

sig’imi. Dielektriklar. Qutblanish vektori. Doimiy tok qonunlari. Zanjirning bir qismi 

uchun  Om  qonuni.  Joul–Lens  qonuni.  O’zgarmas  tok  zanjiridagi  ish  va  quvvat. 

Kirxgoff  qoidalari.  O’zgaruvchan  tok  qonunlari.  Yorug’lik  to’lqinlari.  Fotometriya 

asoslari. 

Yorug’likning  elektromagnit  tabiati.  Elektromagnit  to’lqinlarning 


 

ko’ndalangligi.  Yorug’likning  qutblanishi.  Yoruglik    interferensiyasi.  Kogerent    va  nokogerent  to’lqinlar.  Fazalar    farqi.  Difraksion    panjara.  Geometrik  optika.  Qaytish 

qonuni.  Yassi,  qavariq,  botiq  ko’zgu.  Yorug’likning  sinishi.  Prizma.  Linza.  Atom 

tuzilishi.  Vodorod  atomining  Bor  nazariyasi.  Atom  yadrosining  tuzilishi.  Yadro 

radiusi  va  uni  o’lchash  usullari.  Yadro  modellari.  Radioaktivlik.  α–  yemirilish.  β- 

yemirilish  γ  –  yemirilishning  energetik  spektri  va  neytrino  gipotezasi.  Yadro 

reaksiyasi. Zanjir reaksiyalari. Yadro reaktori.  Termoyadro reaksiyalari.   

Amaliy mashg’ulotlarni tashkil etish bo’yicha ko’rsatma va tavsiyalar 

Amaliy  mashg’ulotda  talabalar  Asosiy  mavzularga  oid  masalalar  yechishni 

o’rganadilar. 

      Amaliy    mashg’ulotlarni 5111000 - kasb ta’limi (5111047 – kompyuter grafikasi 

va  dizayn)    ta’lim  yo’nalishida    tashkil      etish        bo’yicha      kafedra      professor- 

o’qituvchilari    tomonidan      ko’rsatma    va    tavsiyalar      ishlab      chikiladi.    Unda 

talabalar asosiy ma’ruza mavzulari bo’yicha olgan bilim va ko’nikmalarini masalalar 

yechish orkali yanada boyitadilar. Shuningdek, darslik va o’quv qo’llanmalar asosida 

talabalar  bilimlarini  mustahkamlashga  erishish,  tarqatma  materiallardan  foydalanish, 

ilmiy  maqolalar  va  tezislarni   chop    etish  orqali talabalar bilimini  oshirish,  mavzular 

bo’yicha ko’rgazmali qurollar tayyorlash va boshqalar tavsiya etiladi. 

 

Amaliy mashg’ulotlarning taxminiy tavsiya etiladigan mavzulari: 

To’g’ri chiziqli tekis harakat. Moddiy nuqta kinematikasi. Tezlik. To’g’ri chiziqli 

notekis harakat. Tezlanish. Harakatning nisbiyligi.Jismlarning erkin tushishi. Yuqoriga 

tik otilgan jismning harakati.Moddiy nuqtaning aylana bo’ylab tekis harakati. Normal 

va  tangensial  tezlanishlar.Moddiy  nuqta  dinamikasi.  Nyutonning  birinchi  qonuni. 

Kuch  va  massa.  Nyutonning  ikkinchi  qonuni.Jism  impulsi.  Ishqalanish  kuchi. 

Jismning qiya tekisligidagi harakati. Mexanik ish va quvvat. FIK. Kinetik va potensial 

energiya. Energiyaning saqlanish va aylanish qonuni. 

Og’irlik kuchi. Jism og’irligi. Vaznsizlik. Elastiklik kuchlari. Elastiklik kuchlari 

bajargan  ish.  Kuch  momenti.  Inersiya  momenti.  Aylanma  harakat.  Tebranishlar  va 

to’lqinlar. Garmonik tebranishlar. Mexanik to’lqinlar.  

Zaryadlar  va  zaryadlarning  elektr  maydoni.  Maydon    kuchlanganligi.  Elektr 

maydoni  va  ish.  Elektr  sig’imi.  Doimiy  tok  qonunlari.  Kirxgoff  qoidalari. 

Eritmalarning elektr xossalari. Toklarning magnit maydoni. Gazlardagi elektr toki.  

Fotometriya asoslari.  Energetik va fotometrik kattaliklar. Nyuton xalqalari. 

Geometrik  optika.  Yassi  ko’zgu.  Qavariq  va  botiq  ko’zgular.  Yassi  parallel 

shisha.  Prizma.  Qavariq  linza.  Linzani  kattalashtirish.  Linza  fokus  masofasini 

aniqlash. To’lqin optikasi. 

Atom  modellari.  Vodorod  va  vodorodsimon  atomlar.  Zarralarning  to’lqin  xossalari. 

Atomdagi  elektronlarning  holatlari.  Atom  yadrosining  asosiy  xarakteristikalari. 

Radioaktivlik hodisasi. Yadro reaksiyalari.  Elementar zarralar.  

 

Laboratoriya ishlarini tashkil etish bo’yicha ko’rsatmalar 

 

Laboratoriya    ishlari    talabalarda  fizika  faniga  doir  bilimlarni  mustahkamlash  

ko’nikmalar hosil qilishga mo’ljallangan. Tavsiya etilgan mavzulardan har bir talaba kamida 6 ta laboratoriya ishini bajarishi lozim, shu jumladan 2 tasi virtual laboratoriya 

ishi. 


Laboratoriya ishlariga tavsiya etiladigan mavzular: 

1.

  To’g’ri geometrik shakldagi jismlarning zichligini aniqlash. 

2.

 Suyuqlikning zichligini piknometr yordamida aniqlash. 

3.

 Qattiq jismlarning sirpanish ishqalanish koeffisientini aniqlash. 

4.

 Oddiy mashinalarning foydali ish koeffisientini aniqlash. 

5.

 Erkin tushish tezlanishini matematik mayatnik yordamida aniqlash.  

6.

 Solishtirma (gazlarning) issiqlik sig’imlarining 

v

р

с

с /

 o’rganish. 

7.

 

 Havoning  ichki  ishqalanish  koeffisienti  va  molekulalarning  erkin      yugurish yo’lini aniqlash. 

8.

   Suyuqliklarning  sirt  taranglik  koeffisientini  tomchi  tortish  usuli  yordamida 

aniqlash. 

9.

 

 Qattiq jismlarning issiqlikdan kengayish koeffisientini aniqlash. 10.

 

Elektr sig’imini aniqlash. 11.

 

 Doimiy tok qonunlari o’rganish. 12.

 

 Kirxgoff qoidalari. 13.

 

 Difraksion panjara yordamida yorug’likningto’lqin uzunligini aniqlash. 14.

 

Linzaning egrilik radiusini  Nyuton halqasi yordamida aniqlash.  15.

 

To’g’nog’ichlar  yordamida  uch  yoqli  prizma  moddasining  sindirish ko’rsatkichini aniqlash.   

16.


 

Shishaning sindirish ko’rsatkichini mikroskop vositasida aniqlash.  

17.

 

Qavariq va botiq linzalarning bosh fokus masofalarini aniqlash.   

Mustaqil  talimni tashkil etishning shakli va mazmuni 

Talaba  mustaqil  mustaqil    ta`lim  olishida  fizika  fanining  xususiyatlarini  hisobga 

olgan holda quyidagi shakllardan foydalanish tavsiya etiladi: 

 darslik va o’kuv qo’llanmalar bo’yicha fan boblari va mavzularini o’rganish; 

 tarqatma materiallar bo’yicha ma’ruzalar qismini o’zlashtirish; 

 avtomatlashtirilgan   o’rgatuvchi   va  nazorat   kiluvchi   tizimlar   bilan ishlash

 maxsus  adabiyotlar  bo’yicha  fanlar  bo’limlari  yoki  mavzulari  ustida ishlash; 

 yangi  texnikalarni,  apparaturalarni,  jarayonlar  va  texnologiyalarni o’rgannsh; 

 talabaning   o’kuv-ilmiy-tadqiqot   ishlarini   bajarish   bilan   bog’liq  bo’lgan 

fanlar  bo’limlari  va  mavzularni chuqur  o’rganish; 

 

faol va muammoli  o’qitish uslubidan  foydalaniladigan  o’quv    mashg’ulotlari;  

 masofaviy (distansion) ta’lim.  Tavsiya etilayotgan mustakil  ta`lim  mavzulari: 

1.

 Fizika fanining rivojlanish tarixi.  

2.

 Fazo va vaqt. Sanoq sistemasi.  

3.

 Harakatning nisbiyligi.  

4.

 Harakatning grafigi. Tezlik va tezlanish grafiklari. 

5.

 Normal va tangensial tezlanishlar  

6.

 Avtotebranishlar. 

 

7. 

To’lqin tenglamasi. 

8.

 

Ultratovush va infratovush. 9.

 

Issiqlik mashinalari 10.

 

Broun harakati  11.

 

Bernulli tenglamasi 12.

 

Plank formulasi. 13.

 

Elektr maydonlari uchun superpozisiya prinsipi.  14.

 

Ostrogradskiy – Gauss teoremasi. 15.

 

Ekvipotensial sirtlar.  16.

 

Zaryadlangan kondensator energiyasi.  17.

 

Ikki muxit chegarasida elektr maydon kuchlanganligining  sinishi. 18.

 

Joul–Lens qonuni. O’zgarmas tok zanjiridagi ish va quvvat. 19.

 

Kirxgoff qoidalari 20.

 

Metallarning o’tkazuvchanligi 21.

 

O’ta o’tkazuvchanlik. 22.

 

Elektron emissiya 23.

 

Bogoslavskiy-Lengmyur formulasi.  24.

 

To’yinish toki  25.

 

Yarim o’tkazgichlardagi kontakt xodisalar.  26.

 

Gazlardagi elektr toki 27.

 

Toklarning magnit maydoni 28.

 

Yorug’lik to’lqinlarini qayd qiluvchi asboblar.  29.

 

Fotometrlar. 30.

 

Qutblantirgichlar. 31.

 

Difraksion  panjara. 32.

 

To’lqin optikasidan geometrik optikaga o’tish. 33.

 

Linzaning kamchiliklari.  34.

 

Proeksion apparat.  35.

 

Fotoapparat.  36.

 

Ko’z.  37.

 

Ko’rish burchagi. 38.

 

 Lupa.  39.

 

Mikroskop.  40.

 

Teleskop. Durbin.  41.

 

Atomning Tomson modeli. 42.

 

α- zarralarning sochilishi.  43.

 

Rezerford formulasi.  44.

 

Bor postulatlari. 45.

 

Frank-Gers tajribalari.  46.

 

Balmerning umumlashgan formulasi. 47.

 

Vodorod atomining Bor nazariyasi.  48.

 

Shtern-Gerlax tajribasi.  49.

 

Pauli prinsipi.  50.

 

Yadro massasi va uni o’lchash usullari.  

 Dasturning informasion-uslubiy ta’minoti 

Mazkur fanni o’kitish jarayonida ta’limning zamonaviy metodlari, pedagogik va 

axborot-kommunikasion  texnologiyalari, ilmiy va o’quv adabiyotlar davriy ilmiy 

jurnallardan olingan ma’lumotlarning qo’llanilishi nazarda tutilgan. 

 

Foydalanadigan asosiy darsliklar va o’quv qo’llanmalar ro’yxati  

Asosiy darslik va o’quv qo’llanmalar 

1.

 B.F.Izbosarov  va  I.R.Kamolov.  “Mexanika”,  “Yurist-media  markazi”  nashriyoti 

2007 


2.

 

B.F.Izbosarov  va  I.R.Kamolov.  “Molekulyar  fizika  va  termodinamika  asoslari”, “Yurist-media markazi” nashriyoti 2008  

3.

 M.Ismoilov, P. Xabibullaev, M.Xaliulin, Fizika kursi, Toshkent, “O’zbekiston”, 

2000. 


4.

 

M.Raxmatullaev Fizika kursi, Mexanika,  Toshkent, “O’qituvchi”   1996. 5.

 

Umumiy  fizika  kursidan  masalalar  to’plami  (M.S.Sedrik  tahriri  ostida). Toshkent, O’qituvchi, 1992y. 

6.

 J.A.Tashxonova, T.Rizaev va boshqalar. Fizikadan praktikum. Mexanika va 

molekulyar fizika, Toshkent, “O’zbekiston Faylasuflar milliy jamiyati”, 2006.   

7.

 

J.A.Tashxonova, T.Rizaev va boshqalar. Fizikadan praktikum. Elektr va magnetizm, Toshkent, “O’zbekiston Faylasuflar milliy jamiyati”, 2006.   

8.

 J. Kamolov   va   boshqalar.   Umumiy   fizika   kursi.   Molekulyar   fizika   va 

termodinamika asoslari. Toshkent. O’qituvchi. 1992. 

9.

 

B.F.Izbosarov  va  I.R.Kamolov.  “Elektromagnetizm”,  “Yurist-media  markazi” nashriyoti 2009 

10.


 

R.B. Bekjonov  atom yadrosi va zarralar fizikasi Toshkent 1995  

Qo’shimcha adabiyotlar 

1.

 O.Gadoev. Mexanika (ma’ruzalar matni). Toshkent, TDPU, 2000 y. 

2.

 Tursunov S., Kamolov J. “Elektr va magnetizm”, 1996 y. 

3.

 Maxmudova  X.M.  “Elektr  zanjir  qismlarini  o’rganish”.  Toshkent,  TDPU. 

2005  y. 

4.

 

J.A.Toshxonova,  I.Ismailov  va  b.  «Fizikadan  praktikum»  mexanika  va molekulyar fizika «O’qituvchi » T. 1996y.  

5.

 Kvant  fizikadan  test  savollari.  TDPU  portalida 

www.pedagog

  uz    yoki  tdpu-

INTRANET ped. 2005 y. 

6.

 

Ye.M.Gershenzon i dr. Kurs obщey fiziki. Optika i atomnaya  fizika. M., "Prosveщenie", 1997y. 

 

                          Elektron ta’lim resurslari 1. www. tdpu. uz 

2. www. pedagog. uz 

3. www. Ziyonet. uz 

4. www. edu. uz 

5. tdpu-INTRANET. Ped.

 


Download 0.53 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling