O’zbekiston respublikasi oliy va o’rta maxsus


IV.  BITIRUV MALAKAVIY ISHINING DASTLABKI


Download 444.9 Kb.
Pdf ko'rish
bet2/3
Sana13.03.2020
Hajmi444.9 Kb.
1   2   3

IV.  BITIRUV MALAKAVIY ISHINING DASTLABKI 

HIMOYASI 

 

 11

Bitiruvchi talabalarni bitiruv malakaviy ishini dastlabki himoya 

qilish jarayoni ikki bosqichda amalga oshiriladi.  

Dastlabki himoyani birinchi bosqichida talaba tomonidan quyida-

gi ma’lumotlarni dastlabki himoya komissiya a’zolariga taqdim etadi. 

Jumladan: 

−  ilmiy rahbar tomonidan tasdiqlangan bitiruv malakaviy ishi 

rejasi;   

−  bitiruv malakaviy ishining kirish qismi (mavzuni dolzarbligi, 

o‘rganilganlik darajasi, izlanishning maqsadi va vazifalari, izlanish 

ob’ekti, ishning predmeti va ma’lumot bazasi) aks ettiriladi; 

−  bitiruv malakaviy ishining 1 – bobini har bir paragrafi bo‘yicha 

mavzuning nazariy-huquqiy asoslari bayon etiladi; 

−  bitiruv malakaviy ishini yozish jarayonida foydalaniladigan 

adabiyotlar ro‘yxati taqdim etadilar. 

Dastlabki himoyaning ikkinchi bosqichida talaba tomonidan quyi-

dagi ma’lumotlar taqdim etiladi: 

−  talabani bitiruv oldi amaliyoti davrida amaliyot bazasining bar-

cha ma’lumotlari bo‘yicha bitiruv malakaviy ishining tahlil etilganlik 

darajasi asosida ishning 2-bobi dastlabki himoya komissiyasi a’zo-

lariga bayon etiladi; 

−  bitiruv malakaviy ishining 3-bobi (ishning 2-bobi ya’ni, tahliliy 

qismidan kelib chiqib, mavzuni takomillashtirishga qaratiladi ) taqdim 

etiladi; 

−  bitiruv malakaviy ishining xulosa qismi ko‘rsatib beriladi.   

V. BITIRUV MALAKAVIY ISHINI HIMOYA QILISH 

 

Belgilangan tartibda rasmiylashtirilgan malakaviy ish talaba to-monidan rahbarga takdim etiladi. Rahbar, malakaviy ish bilan tanishb 

chiqib, talab darajasida bajarilganligiga ishonch bildirgandan so‘ng, 

ishni o‘z taqrizi bilan birga kafedra mudiriga taqdim etadi. Taqrizda 

talabaning faolligi, qabul qilingan qarorlardagi yangiliklar va mala-

kaviy ishning boshqa ijobiy tomonlari tavsiflanadi. Kafedra mudiri, 

taqdim etilgan materiallar asosida, malakaviy ishni talaba tomonidan 

DAKda himoya qilishga kiritish haqida qaror qabul qiladi. Agar, 

kafedra mudiri talabaning malakaviy ishini himoyaga kiritish mumkin 

emas deb hisoblasa, masala kafedra majlisida, rahbar ishtirokida mu-

hokama etiladi. Bu holatda kafedra majlisining bayonnomasi fakultet 

dekani tomonidan tasdiq uchun rektorga takdim etiladi. 

 

12Himoyaga kiritilgan malakaviy ish taqrizga yuboriladi. 

Taqrizchilar tarkibi bitiruvchilarni iste’mol qiluvchi soha muta-

xassislari safidan tanlanadi. Moliya vazirligining hududiy boshqarma 

va bo‘limlari hamda boshqa moliya tashkilotlari mutaxassislari taq-

rizchi sifatida tanlanadi. Taqrizchilar sifatida turdosh oliy o‘quv yurt-

larining professor va o‘qituvchilari ham jalb etilishi mumkin. 

Taqriz olingandan so‘ng, kafedrada tuziladigan bitiruv malakaviy 

ishining dastlabki himoyasi bo‘yicha Attestatsiya hay’ati oldida mala-

kaviy ishlarning dastlabki himoyasi o‘tkaziladi. Dastlabki himoyada 

ijobiy baholangan bitiruv malakaviy ishlari ro‘yxati fakultet dekaniga 

taqdim etiladi. 

Fakultet dekani malakaviy ishni taqriz bilan himoya uchun DAK-

ga yuboradi. Dekanat tomonidan kafedra bilan kelishilgan holda biti-

ruv malakaviy ishlarini himoya qilish reja jadvali ishlab chiqiladi. 

Uzrli sabab bilan bitiruv malakaviy ishini belgilangan muddatda hi-

moya qilolmagan talabalarga rektorning qarori bilan, Davlat attes-

tatsiya komissiyasining ishi yakunlanishiga qadar, boshqa muddatlar-

da himoya qilishga ruxsat beriladi. 

Bitiruv malakaviy ishini himoya qilish tartibi O’zbekiston Res-

publikasi oliy o‘quv yurtlari bitiruvchilarining yakuniy davlat attestat-

siyasi to‘g‘risidagi Nizom asosida amalga oshiriladi. 

Bitiruv malakaviy ishlarini baholash mezonlari kafedra tomonidan 

tayyorlanadi, Davlat attestatsiya komissiyalarining raislari ishtirokida 

muhokama qilinadi va oliy o‘quv yurti ilmiy kengashi tomonidan 

tasdiqlanadi. Baholash mezonlarida bitiruv malakaviy ishi mavzusida 

ommaviy axborot vositalarida ilmiy maqolalarini chop etgan talabalar-

ni rag‘batlantirish ko‘zda tutiladi. 

Bitiruv malakaviy ishlari himoyasi davlat attestatsiya komissiya-

larining ochiq majlislarida, a’zolarning uchdan ikki qismi ishtirok 

etgan holda o‘tkaziladi. 

Davlat attestatsiya komissiyalari institut rahbariyati va ilmiy-pe-

dagogik kadrlari tarkibidan (attestatsiya komissiyasi tarkibining 50% 

dan ortiq bo‘lmagan) va boshqa taklif etiladigan muassasalar vakillari-

dan – mazkur soha kadrlarini iste’molchilari bo‘lmish korxona, tashki-

lot va muassasalarning etuk mutaxassislari, turdosh oliy o‘quv yurt-

larining etakchi professor-o‘qituvchi va ilmiy xodimlari, muvofiq 

sohalar va O’zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi tizimidagi 

olimlardan shakllantiriladi.  

 

13


Yakuniy Davlat attestatsiyasiga kiritilgan barcha turdagi attestat-

siya sinovlarining natijalari o‘zlashtirish ko‘rsatkichlari (%ga nisba-

tan) bilan aniqlanadi va attestatsiya komissiyasining majlis bayoni bel-

gilangan tartibda rasmiylashtirilgandan so‘ng shu kunning o‘zida 

e’lon kilinadi. 

O’zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi-

ning “Me’yoriy hujjatlarni tasdiqlash to‘g‘risida”gi 1998 yil 31 dekabr 

362-sonli  buyrug‘i bilan tasdiqlangan “O’zbekiston Respublikasi oliy 

o‘quv yurtlari bitiruvchilarining yakuniy Davlat attestatsiyasi to‘g‘risi-

dagi Nizom” va O’zbekiston Respublikasi  Oliy va o‘rta maxsus max-

sus ta’lim vazirligining 2010 yil 9 iyundagi 255-son buyrug‘i bilan 

yangi tahrirdagi “Institutda bakalavrlarning bitiruv malakaviy ish 

(BMI)ini bajarishga qo‘yiladigan talablar” va mazkur qo‘llanma Tosh-

kent Moliya instituti talabalari uchun bitiruv malakaviy ishini yozish 

va himoya qilish jarayonini tartibga so-luvchi asosiy me’yoriy hujjat 

hisoblanadi. Bitiruv malakaviy ishlarini tayyorlash va himoya qilish 

jaranyonida ushbu hujjatlarda ko‘rsatilmagan boshqa hujjatlarni talab 

qilish, boshqa cheklovlar yoki talablarga yo‘l qo‘yilmaydi. 

BMI himoyadan so‘ng (kamida 10 yil) oliy ta’lim muassasasida 

saqlanadi. Har xil sabablar bo‘yicha BMIni boshqa tashkilot yoki xo-

dimlarga topshirish zaruriyati mavjud bo‘lgan holda (tadbiq etish, tan-

lovlar va hakozo), ishdan nusxa olinadi (ishning asl nusxasi oliy o‘quv 

yurtida qoldiriladi). 

 

14ILOVALAR 

1-ilova 

 

Oliy ta’limning bakalavriat bosqichi 5340600 - “Moliya” 

yo‘nalishi bo‘yicha  bitiruvchi talabalarniig bitiruv-malakaviy ishi 

mavzularining  NAMUNAVIY RO’YXATI  

 

1. Moliyaviy globallashuv sharoitida milliy moliya bozorlarining 

raqobatbardoshligini mustahkamlash yo‘llari 

2. 

Xalqaro moliya bozorlari barqarorligini ta’minlashda risklar boshqaruvini takomillashtirish 

3. 


Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida korxonalar  moliyasi-

ni samarali tashkil etish istiqbollari 

4. 

Mamlakat moliya bozorini xalqaro bozorga integratsiyasini ja-dallashtirish yo‘llari  

5. 


Mamlakat moliyaviy xizmatlar bozorini rivojlantirish masalalari  

6. 


Mamlakatimizda xalqaro sug‘urta bozorini rivojlantirish masa-

lalari 


7. 

Xalqaro moliya bozoridagi instituttsional investorlar va ularni 

mamlakat iqtisodiy taraqqiyotidagi roli 

8. 


Xalqaro moliyaviy oqimlarni milliy iqtisodiyotimizning rivoj-

lanishidagi roli 

9. 

Mamlakat moliya bozorini tartibga solishni takomillashtirish ma-salalari 

10.  Moliya bozorini rivojlantirishda hosila moliyaviy vositalarining 

roli 

11.  Mamlakatimiz moliya bozorida moliyaviy innovatsiyalarni qo‘l-lash masalalari  

12.  O’zbekistonda valyuta munosabatlarini tartibga solish masa-

lalari.  

13.  Mamlakatimiz ishlab chiqarish jarayonlarini moliyalashtirishda 

fond bozorining faoliyat mexanizmini takomillashtirish 

14.  Mamlakatimizda sindikatlashgan kreditlar bozori taraqqiyotini 

jadallashtirish masalalari 

15.  Xalqaro moliya bozoridagi indekslardan milliy moliya bozorida 

foydalanish istiqbollari 

16.  Mamlakatimiz valyuta bozorida valyuta kurslarining shakllanish 

mexanizmi va ular bilan operatsiyalarni takomillashtirish 

17.  Mamlakatimiz tashqi savdo operatsiyalarining rivojlanishiga va-

 

15


lyuta kurslarining ta’siri 

18.  O’zbekistonda qishloq xo‘jaligi korxonalarini moliyalashtirishni 

takomillashtirish  

19.  Korporativ boshkaruvning moliyaviy mexanizmini rivojlantirish. 

20.  Xususiylashtirilgan korxonalar faoliyati samaradorligini oshi-

rishning moliyaviy mexanizmi 

21.  Soliq yukining tadbirkorlik sub’ektlari moliyaviy faoliyatiga ta’siri 

22.  Kichik biznes sub’ektlarining moliya-kredit mexanizmini tako-

millashtirish yo‘llari 

23.  Mamlakat Pensiya tizimi va uni isloh qilish masalalari 

24.  Agrar sohada moliyaviy nazoratni samarali tashkil etish yo‘llari. 

25.  Fermer xo‘jaliklarida moliyaviy nazoratni tashkil etish  

26.  O’zbekiston Respublikasida agrar sohani investitsiyalashni tash-

kil etish muammolari 

27.  Maktabgacha tarbiya muassasalari xarajatlarini moliyalashtirish-

da davlat moliyaviy nazoratini tashkil etish 

28.  O’zbekiston Respublikasida nazorat-iqtisodiy ishlarni samarali 

tashkil qilish 

29.  Fermer xo‘jaliklari faoliyatida bank kreditlaridan foydalanish 

amaliyoti. 

30.  Sanoat korxonalarining bozor qiymatini baholash  

31.  Korxonalarni moliyaviy boshqaruvida iqtisodiy qo‘shilgan qiy-

mat kontseptsiyasi. 

32.  Xorijiy davlatlarda korxonalarning savdo markalarini boshqarish 

va baholash  

33.  O’zbekiston Respublikasi moliya tizimida g‘aznachilik tizimi-

ning tutgan o‘rni  

34.  Davlat moliyasini boshqarishning yagona axborot tizimini yara-

tish va uning istiqbolli yo‘nalishlari 

35.  G’aznachilik tizimini tashkil etishning xalqaro tajribalari va ular-

ni O’zbekistonda qo‘llash imkoniyatlari. 

36.  Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida moliya tizimini tako-

millashtirish masalalari. 

37.  Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida O’zbekiston Respub-

likasida auditorlik nazoratini rivojlantirishning ahamiyati. 

38.  Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida O’zbekiston Respub-

likasida byudjet-soliq nazoratini rivojlantirish yo‘nalishlari 

39.  Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida O’zbekiston Respubli-

kasida ijtimoiy sug‘urta munosabatlarini  rivojlantirish muammolari.

 

1640.  Kichik biznes sub’ektlarini soliqqa tortish bo‘yicha xorij tajribasi 

va undan O’zbekiston amaliyotida foydalanish imkoniyatlari. 

41.  Korxonalar moliyaviy barqarorligini ta’minlashning zamonaviy 

muammolari 

42.  O’zbekiston Respublikasida natijaviylikka yo‘naltirilgan byud-

jetlashtirish tizimiga o‘tish orqali byudjet jarayonini takomillash-

tirish masalalari. 

43.  O’zbekiston bojxona  xizmati organlarining moliyaviy nazoratni 

tashkil etishdagi roli. 

44.  Mamlakat iqtisodiy taraqqiyotida bojxona nazoratining o‘rni. 

45.  Iqtisodiyotni modernizatsiyalash  sharoitida korxonalarda narx-

larni shakllantirish. 

46.  Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida moliyaviy risklarni 

boshqarish 

47.  Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida fond bozorini rivoj-

lantirish istiqbollari. 

48.  Mamlakat moliya bozori va uni rivojlantirish istiqbollari 

49.  Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida korporativ qimmatli 

qog‘ozlar bozorini rivojlantirish istiqbollari. 

50.  Korporativ qimmatli qog‘ozlar daromadliligini oshirish yo‘llari. 

51.  O’zbekistonda uy xo‘jaliklari moliyasining hozirgi holati va 

uning istiqbolli yo‘nalishlari 

52.  Oila byudjeti, aholining daromad, xarajat va jamg‘armalarini op-

timallashtirish masalalari. 

53.  Davlat buyurtmalari, zaxiralari va ehtiyojlarini moliyalashtirish 

54.  Davlat kreditining davlat moliya tizimida tutgan o‘rni 

55.  Moliya bozorini davlat tomonidan boshqarishni takomillash-

tirish. 


56.  Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida korxonaning narx 

siyosatini shakllantirish masalalari. 

57.  Davlat tomonidan qimmatli qog‘ozlar bozorini innovatsion usul-

lar orqali boshqarish masalalari. 

58.  Korporativ qimmatli qog‘ozlar bozorida innovatsiyalarni tatbiq 

etish masalalari. 

59.  Korporativ moliyaviy boshqaruvni takomillashtirish masalalari. 

60.  Korxonada optimal kapital tuzilmasini shakllantirish masalalari. 

61.  Korxonaning dividend siyosatiga innovatsion yondashuv 

62.  Innovatsion faoliyatni moliyaviy rag‘batlantirish. 

63.  Barkamol avlod yili Davlat dasturini davlat tomonidan moliya-

 

17lashtirish masalalari. 

64.  O’zbekistonning Osiyo taraqqiyot banki bilan moliyaviy muno-

sabatlarini rivojlantirish masalalari. 

65.  «Bolalar sportini rivojlantirish» jamg‘armasini moliyaviy jihat-

dan  shakllantirish masalalari. 

66.  Byudjet tashkilotlarining byudjetdan tashqari mablag‘larini shakl-

lantirish masalalari. 

67.  Oliy ta’lim muassasalarida moliyaviy rejalashtirish masalalari. 

68.  Maktabgacha ta’lim muassasalarini moliyaviy ta’minotini 

amalga oshirishda moliyaviy nazoratning o‘rni. 

69.  Moliyaviy nazorat organlari faoliyatini muvofiqlashtirish masa-

lalari. 


70.  Mustaqil moliyaviy nazoratni amalga oshirishda auditorlik fir-

malarining ahamiyati. 

71.  O’zini o‘zi boshkarish organlari moliyaviy munosabatlarini o‘zi-

ga xos xususiyatlari. 

72.  Byudjetdan tashqari davlatning maqsadli pul fondlarini boshqa-

rishda moliyaviy nazoratning o‘rni 

73.  Qimmatli qog‘ozlar bozori faoliyatini moliyaviy nazorat qilish 

masalalari. 

74.  O’zbekiston Respublikasida risklarni xejirlashtirish va uning 

afzalliklari.   

75.  O’zbekistonda qimmatli qog‘ozlarni emissiya qilish mexanizmi-

ni takomillashtirish 

76.  Moliya bozorida banklarning faoliyatini tartibga solish mexaniz-

mini takomillashtirish yo‘llari. 

77.  O’zbekistonda qimmatli qog‘ozlar bozori faoliyatining shaffof-

liligini ta’minlash masalalari. 

78.  Banklarning jahon moliya bozoridagi operatsiyalarini faollash-

tirish 


79.  O’zbekiston banklarining moliya bozoridagi xizmatlari turlarini 

kengaytirish masalalari. 

80.  Davlatning byudjetdan tashqari maqsadli jamg‘armalari faoliyati 

samaradorligini oshirish yo‘nalishlari. 

81.  Fermer xo‘jaliklarini moliyalashtirishning jahon tajribasi va uni 

O’zbekistonda qo‘llash masalalari 

82.  Mahalliy moliyani tashkil etish va boshqarishda nazorat organ-

lari rolini kuchaytirish yo‘nalishlari. 

83.  Korxonalar moliyaviy menejmentini samarali tashkil etish istiq-

 

18bollari. 

84.  Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini moliyalashti-

rishda mikrokreditlashning roli. 

85.  Mamlakatimizda moliya sanoat guruhlarini tashkil etish istiq-

bollari. 

86.  Mamlakatda erkin iqtisodiy hududlarni rivojlantirishning moliya-

viy masalalari 

87.  Korxonalarda debitorlik va kreditorlik qarzlarini boshqarish  

88.  O’zbekiston Respublikasida kichik biznes subektlarining inno-

vatsion faoliyatini moliyaviy rag‘batlantirish yo‘nalishlari. 

89.  Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida davlat byudjeti daro-

madlarini shakllantirishda soliq stavkalarini optimallashtirish 

masalalari 

90.  Korxonalar moliyaviy nochorligining kelib chiqish omillari va 

ularni bartaraf etish masalalari 

91.  Mahalliy soliqlar va yig‘imlarni undirish usullari hamda ularni 

byudjetga to‘lash mexanizmini takomillashtirish 

92.  Xo‘jalik sub’ektlarida moliyaviy rejalashtirishni tashkil etish va 

takomillashtirish  

93.  Xo‘jalik sub’ektlarida byudjet tuzish va uni takomillashtirish  

94.  Ishlab chiqarishni mahalliylashtirish va uning moliyaviy asoslari 

95.  Banklarning kapitallashuvi va likvidligini oshirishda moliyaviy 

imtiyozlardan samarali foydalanish yo‘llari  

96.  Davlat moliya tizimining tadbirkorlikni moliyaviy rag‘batlanti-

rishga ta’sirini kuchaytirish masalalari 

97.  Iqtisodiyotning real sektorini moliyaviy ta’minlashni rivojlanti-

rishning  innovatsion yo‘nalishlari. 

98.  Sanoatni modernizatsiyalash–moliyaviy-iqtisodiy inqiroz oqibat-

larini bartaraf etishning ustuvor yo‘nalishi  

99.  Xo‘jalik sub’ektlari faoliyatida korporativ soliq menejmentining 

o‘ziga xos o‘rni 

100. Mamlakatning tashqi qarzi va tashqi to‘lovlarini boshqarish ma-

salalari. 

101. Banklarning investitsion faoliyati va ularning bank kredit port-

felidagi o‘rni. 

102. O’zbekistonning jahon iqtisodiyotiga integratsiyalashuvida bank-

moliya tizimini rivojlantirish va isloh etish muammolari. 

103. Mahalliylashtirish dasturlarini amalga oshirishda jalb etilayotgan 

to‘g‘ridan-to‘g‘ri investitsiyalar ko‘lamini oshirish istiqbollari. 

 

19104. O’zbekiston Respublikasi investitsiya siyosatini takomillashti-

rishda bojxona imtiyozlarining ahamiyati. 

105. Moliya bozorlarida reyting kompaniyalarining faoliyati va uni 

rivojlantirish. 

106. Moliya bozori va O’zbekistonda uni rivojlantirish istiqbollari. 

107. Moliyaviy risklarni baholash usullarini takomillashtirish. 

108. Tijorat banklarida moliyaviy risklarni boshqarishning xorij taj-

ribasi va uni O’zbekistonda qo‘llash imkoniyatlari. 

109. O’zbekiston Respublikasida Tiklanish va taraqqiyot fondi mab-

lag‘larini samarali investitsiya qilish yo‘llari. 

110. O’zbekiston banklarining fond bozoridagi faoliyatini rivojlanti-

rish yo‘llari. 

111. O’zbekiston iqtisodiyotiga mintaqaviy ekologik muammolarning 

salbiy ta’siri va uni hal etishning moliyaviy masalalari. 

112. O’zbekiston ichki va tashqi qarzlarini samarali boshqarish mexa-

nizmini tashkil etish 

113. Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida  Davlat maqsadli 

jamg‘armalarining mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojalantirish-

dagi o‘rni va ahamiyati 

114. Kichik biznes sub’ektlarining moliyaviy ta’minotida lizing xiz-

matlaridan foydalanish istiqbollari 

115. Kasanachilikda moliyaviy munosabatlarni tashkil etish va ta-

komillashtirish yo‘llari 

116. Fermer xo‘jaliklarida ish haqi fondini takomillashtirish yo‘llari 

117.  O’rmon xo‘jaliklarini moliyalashtirishni takomillashtirish 

118. Ekologik muammmolarni bartaraf etishda byudjetdan tashqari 

mablag‘lar salmog‘ini oshirish masalalari 

119. Davlat byurtmalariga belgilanadigan narxlarni takomillashtirish 

120. Qurilish tashkilotlarida moliyaviy nazoratni takomillashtirish 

yo‘llari 

121. Ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarni moliyaviy tartibga solish 

122. Ommaviy axborot vositalari va nashriyot sohasida moliyaviy 

munosabatlarni takomillashtirish 

123. Yo‘l jamg‘armasi mablag‘laridan samarali foydalanish usullari 

124. Kichik biznes korxonalari  raqobatbardoshligini  ta’minlashning 

moliyaviy vositalari 

125. Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozining salbiy oqibatlarini bar-

taraf etishda davlat  moliyasining ahamiyati 

126. Iqtisodiy globallashuv sharoitida davlat moliyasi samaradorligini 

 

20ta’minlash omillari 

127. Xo‘jalik yurituvchi sub’ektlar faoliyatini samarali tashkil etishda  

moliyaviy rejalashtirishning zarurligi. 

128. Ijtimoiy moliyaviy siyosat 

129. Mahalliy byudjetlarning moliyaviy imkoniyatlarini oshirish mu-

ammolari 

130. Yangi ish o‘rinlarini yaratish va aholi turmush darajasini yanada 

oshirishning moliyaviy jihatlari; 

131. Mamlakatda yagona elektr va gaz tarmog‘i tizimlarini tashkil 

etishning moliyaviy jihatlari 

132. Xo‘jalik sub’ektlari faoliyatida biznes-reja ishlab chiqish ja-

rayonlarini samarali tashkil etish va takomillashtirish 

133. Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida turizm sohasini mo-

liyalashtirishning zamonaviy muammolari  

134. Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida aholi pul jamg‘ar-

malarini ko‘paytirishning istiqbolli yo‘nalishlari 

135. Transport kommunikatsiyalarini yanada rivojlantirish va ijtimoiy 

infratuzilma ob’ektlarini barpo etishda ichki moliyaviy manba-

larni safarbar etish masalalari; 

136. Moliya-sanoat guruhlarini tashkil etishning xalqaro tajribalari va 

ularni O’zbekiston moliya bozorida qo‘llash imkoniyatlari 

137. Byudjetdan tashqari fondlarni rivojlantirishdagi muammolar va 

ularni bartaraf etish yo‘nalishlari 

138. Iqtisodiyotni diversifikatsiyalash sharoitida fermer xo‘jaliklari 

moliyasini samarali tashkil etishning istiqbolli yo‘nalishlari 

139. Qishloq ho‘jaligi korxonalari faoliyatini moliyaviy resurslar 

bilan ta’minlashning zamonaviy muammolari 

140. Qishloq xo‘jaligi korxonalarini moliyalashtirishda chet el inves-

titsiyalaridan foydalanish istiqbollari  

141. Iqtisodiy nochor korxonalar faoliyatini tugatishning moliyaviy 

mexanizmini takomillashtirish  

142. Fermer xo‘jaliklari moddiy-texnika bazasini mustahkamlashda 

bank kreditlaridan samarali foydalanish masalalari  

143. Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida fond bozorini rivoj-

lantirish istiqbollari. 

144. Byudjetdan tashqari fondlar faoliyatini moliyaviy tartibga so-

lishni takomillashtirish masalalari 

145. Pensiya jamg‘armasi faoliyatini samarali tashkil etish masalalari 

146. O’zbekiston Respublikasida g‘aznachilik tizimini  rivojlantirish 

 

21istiqbollari 

147. Davlat xaridini samarali tashkil etish yo‘llari  

148. O’zbekiston Respublikasida Davlat xaridini tashkil etish tavsifi 

va uni takomillashtirish istiqbollari 

149.   Davlat  moliyasini  samarali  tashkil etish va boshqarishni tako-

millashtirish istiqbollari  

150. Mahalliy byudjetlarning moliyaviy resurslaridan samarali foydal-

anish masalalari 

151. Erkin iqtisodiy zonani tashkil etish va uning moliyaviy masalalari 

152. Natijaviylikka asoslangan byudjet tuzish tizimi 

153. Rivojlanayotgan davlatlarda erkin iqtisodiy hududlarni tashkil etish 

amaliyoti, (O’zbekiston Respublikasi Navoiy viloyati misolida). 

154. Oliy ta’lim muassasalarini moddiy texnik ta’minotini moliya-

lashtirish  

155.  “Barkamol avlod yili” Davlat dasturini moliyaviy ta’minlash 

masalalari. 

156. Xususiylashtirish jarayonida hissadorlik jamiyatlari qimmatli 

qog‘ozlarini investitsion jozibadorligini oshirish masalalari. 

157. Rivojlangan davlatlarda moliyaviy nazoratni tashkil etish tajri-

basi va undan O’zbekiston amaliyotida foydalanish imkoniyat-

lari.  

158. Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida xo‘jalik yurituvchi sub’ektlar moliyaviy menejmentini tashkil etish masalalari. 

159. Davlat xaridini tashkil etishda elektron savdo tizimini rivojlan-

tirish istiqbollari. 

160. Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida oliy ta’lim muas-

sasalarida innovatsiya–investitsiya jarayonini rivojlantirish istiq-

bollari. 

161. Byudjetdan tashqari Pensiya fondi mablag‘laridan samarali foy-

dalanish yo‘llari 

162. Xususiylashtirish jarayonida hissadorlik jamiyatlarining qimmat-

li qog‘ozlarini investitsion jozibadorligini oshirish masalalari. 

163. Xalqaro valyuta bozori va O’zbekistonda valyuta operatsiyalarini 

rivojlantirish yo‘llari. 

164. Moliya bozori infratuzilmasini takomillashtirish yo‘nalishlari. 

165. O’zbekiston Respublikasi  Davlat byudjeti ijrosi jarayonida to‘-

lov tizimini takomillashtirish masalalari. 

166. Xalqaro moliya munosabatlarining zamonaviy muammolari. 

167. Xalqaro moliya munosabatlarida valyuta risklarining yuzaga 

 

22kelish sabablari  va ularni boshqarish usullari. 

168. Xalqaro moliya munosabatlari taraqqiyotida iqtisodiy integrat-

siyaning o‘rni va ahamiyati. 

169. O’zbekistonda moliyaviy vositachi institutlar faoliyatini rivojlan-

tirish masalalari. 

170. Xalqaro moliya munosabatlarining rivojlanishida transmilliy kor-

poratsiyalarning roli. 

171. Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida kichik biznes va 

xususiy tadbirkorlikni moliyalashtirishni takomillashtirish. 

172. O’zbekistonda fiskal siyosatni takomillashtirish masalalari. 

173. O’zbekistonda investitsion loyihalarni moliyalashtirishda xalqaro 

moliya institutlari bilan o‘zaro hamkorlik istiqbollari 

174. Mamlakat valyuta siyosati va tashqi savdo operatsiyalari 

175. O’zbekistonda xalqaro moliya tashkilotlari ishtirokidagi loyiha-

larni moliyalashtirishni takomillashtirish. 

176. Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida korxona va firma-

larning xalqaro hisob-kitoblarini takomillashtirish masalalari 

177. Lizing asosida kichik biznes sub’ektlari faoliyatini moliyalash-

tirish tendentsiyalari 

178. O’zbekiston Respublikasida mahalliy byudjetlarni dotatsiyadan 

chiqarish yo‘llari. 

179. O’zbekiston Respublikasi davlat byudjetini o‘rta va uzoq  mud-

datli prognozlashtirishga o‘tish masalalari. 

180.   O’zbekiston Respublikasida daromadlarni byudjetlararo oqilona 

taqsimlash yo‘llari. 

181. O’zbekiston Respublikasi davlat byudjeti daromadlarini shakl-

lantirishda egri soliqlarning o‘rni.  

182. O’zbekiston Respublikasi davlat byudjeti daromadlarini shakl-

lantirishda to‘g‘ri soliqlarning o‘rni. 

183. O’zbekistonda davlat byudjetini  ijro etishda g‘aznachilik tizi-

mini qo‘llashdagi muammolar.   

184. Byudjet defitsiti va uni boshqarishning zamonaviy usullari.  

185. O’zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini rivojlantirishda davlat 

kreditining roli. 

186. Korxonaning debitorlik qarzlarini samarali boshqarish yo‘llari 

187.  Aktsionerlik jamiyatlarida dividend siyosatini samarali tashkil 

etish yo‘llari  

188. Aktsionerlik jamiyatlarida korporativ boshqaruvni takomillash-

tirish yo‘llari 

 

23189. Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida turli  mulkchilik 

shaklidagi korxonalarda ishlab chiqarish xarajatlarini kamayti-

rish yo‘llari 

190.  Pensiya fondi shakllanishida yagona ijtimoiy to‘lovning tutgan 

o‘rni va uni takomillashtirish 

191. Korxonalar moliyasini nazorat qilish usullari va ularni samarali 

tashkil etish yo‘nalishlari 

192.  Korxonalar moliyaviy-xo‘jalik faoliyatini sog‘lomlashtirishning 

tashqi omillari 

193.  Xususiylashtirilgan korxonalar moliyasini samarali tashkil etish 

yo‘llari 

194.  Korxonalar investitsion faoliyatini rag‘batlantirish masalalari 

195.  Chet el investitsiyalarini jalb qilishdagi muammolar va ularni 

bartaraf etish yo‘llari 

196. Lizing operatsiyalarining aktivlarni shakllantirishdagi ahamiyati  

197.  Mikromoliyalash xizmatlarini samarali tashkil etish yo‘llari  

198.  Korxonalarning moliyaviy sektor bilan o‘zaro iqtisodiy aloqala-

rini takomillashtirish masalalari 

199. O’zbekiston Respublikasida jamg‘arib boriladigan pensiya fondi 

va uning o‘ziga xos xususiyatlari. 

200.  O’zbekiston Respublikasida mikromoliyalashtirish sektorini ri-

vojlantirishdagi muammolar.   

201.  Jahon moliyaviy inqirozidan chiqish davrida O’zbekistonda 

budjet siyosatini takomillashtirish yo‘llari. 

202.  AQSH davlat qarzining jahon moliya tizimiga ta’siri. 

203.  Evropa Ittifoqi mamlakatlarida davlat qarzi holatining tahlili. 

204.  Xitoy milliy valyutasining dunyo iqtisodiyotiga ta’siri.  

205.  Rivojlangan mamlakatlarning moliyaviy holatini ko‘rsatuvchi 

indekslar va ularni O’zbekistonda qo‘llash imkoniyatlari. 

206.  Jahonda moliyaviy globallashuvning chuqurlashuvi va uning 

milliy iqtisodiyotlarga ta’siri. 

207. O’zbekiston Respublikasida byudjet ijrosini nazorat etish organ-

lari faoliyatini takomillashtirish yo‘llari 

208. Umumdavlat moliyaviy nazoratini takomillashtirish masalalari. 

209. Moliya organlarida byudjetni tuzish va ijro etishda moliyaviy 

nazoratning roli. 

210. Davlatning soliq siyosati va korxonalarning byudjet bilan mu-

nosabatlarini takomillashtirish muammolari. 

211. Qo‘shilgan qiymat solig‘ining davlat byudjeti daromadlarini 

 

24mustahkamlashdagi o‘rni va ahamiyati 

212. Mahalliy byudjetlar xarajatlarini samarali boshqarish masalalari. 

213. Mahalliy byudjet xarajatlarini oqilona tashkil etish masalalari 

214. Ijtimoiy sohalarga investitsiyalarning samaradorligini oshirish 

yo‘nalishlari   

215. Davlat moliyaviy nazoratining mohiyati, shakllari va ular taraq-

qiyotining zamonaviy muammolari 

216. Iqtisodiyotning erkinlashuvi sharoitida oliy o‘quv yurtlarini mo-

liyalashtirishni takomillashtirish masalalari  

217. O’rta maxsus ta’lim tizimi xarajatlarini rejalashtirish va mo-

liyalashtirish masalalari 

218. Agrosanoat majmuasida moliyaviy munosabatlarni rivojlantirish 

yo‘llari  

219. Moliyaviy resurslarni boshqarishning zarurligi, vazifalari va za-

monaviy muammolari  

220. Kichik korxonalar moliyasini boshqarishning zamonaviy muam-

molari 

221. Fermer xo‘jaliklari taraqqiyotining moliyaviy muammolari 222. Mikrofirmalarni moliyaviy jihatdan ta’minlashning o‘ziga xos 

xususiyatlari 

223. Davlat moliyasini boshqarishda xalqaro moliya institutlari bilan 

hamkorlikning asosiy yo‘nalishlari  

224. Ijtimoiy soha xodimlari mehnatini rag‘batlantirishni takomillash-

tirish yo‘llari 

225. Milliy iqtisodiyotga chet el investitsiyalarini jalb etishning mo-

liyaviy masalalari 

226. Rivojlangan mamlakatlar moliya tizimlari: shakllanishi, taraq-

qiyoti va rivojlanish bosqichlari 

227. Davlat moliyaviy resurslarini boshqarishning zarurligi, vazifalari 

va hozirgi davr muammolari 

228. O’zbekiston Respublikasida pensiya jamg‘armasi mablag‘larini 

sarflanishini takomillashtirish masalalari 

229. Davlat byudjetini rejalashtirishda byudjet me’yorlarining ahamiyati 

230. Aholini ijtimoiy qo‘llab-quvvatlashda moliyaviy resurslardan sa-

marali foydalanish yo‘llari 

231. Iqtisodiyotni erkinlashtirish sharoitida moliya organlari nazorat-

iqtisodiy faoliyatini rag‘batlantirish yo‘llari 

232. Iqtisodiyotning erkinlashuvi  sharoitida davlat byudjeti mablag‘-

larini hududlararo qayta taqsimlash masalalari 

 

25233. Davlat mulkini samarali boshqarish va xususiylashtirishni jadal-

lashtirish  orqali byudjet daromadlarini oshirish yo‘llari 

234. G’aznachilik tizimida byudjetlararo munosabatlarni tashkil etish 

va boshqarish 

235. Xalq ta’limini moliyalashtirishni takomillashtirish masalalari  

236. Kichik biznes korxonalarida moliyaviy menejmentni rivojlan-

tirish yo‘llari  

237. Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida kichik biznes kor-

xonalari moliyasini tashkil etish va boshqarish muammolari 

238. O’zbekiston Respublikasida moliyaviy infratuzilma tizimining 

xususiyatlari 

239. Davlat byudjeti xarajatlarini samarali boshqarish masalalari 

240. Maktab ta’lim fondini tashkil etishning moliyaviy masalalari 

241. Moliyaviy nazoratni tashkil etishda mahalliy moliya organlarini 

faollashtirish yo‘llari 

242. Jamlanma byudjet xarajatlarini samarali tashkil etish masalalari 

243. Mahalliy moliya organlarining mahalliy byudjetlarning samarali 

ijrosini tashkil etishdagi vazifalari va ularni faollashtirish yo‘llari

244. Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida hududiy iqtisodiyot-

ning moliyaviy imkoniyatlarini barqarorlashtirish masalalari 

245. Mahalliy hokimiyat va boshqaruv organlari faoliyatini moliya-

lashtirishni takomillashtirish masalalari 

246. O’zbekiston Respublikasida qo‘shma korxonalar taraqqiyotining 

moliya-kredit mexanizmi 

247. Iqtisodiy islohotlarning chuqurlashuvi sharoitida byudjet nazora-

tini tashkil etish 

248. O’zbekiston Respublikasida kichik korxonalarning moliyaviy 

ta’minotini takomillashtirish masalalari 

249. Davlatning investitsiya siyosati va uning asosiy yo‘nalishlari 

250. Byudjet tashkilotlari xarajatlar smetasini rejalashtirish va ijro 

etishda moliyaviy nazoratni takomillashtirish 

251. Hududlarning moliyaviy resurslari va ulardan foydalanish sa-

maradorligini oshirish yo‘llari 

252. Byudjet daromadlarini takomillashtirishda to‘g‘ri soliqlar man-

balari o‘sishini ta’minlash masalalari 

253. Davlat moliyasini boshqarish va uning zamonaviy muammolari 

254. Davlat maqsadli fondlari moliyaviy resurslaridan samarali foy-

dalanish yo‘nalishlari 

255. Korxonalar kapitali tarkibi va uni shakllantirishning investitsion 

 

26qarorlar qabul qilishga ta’siri 

256. Investitsion qaror qabul qilish usullari va ularni O’zbekistonda 

qo‘llash masalalari 

257. Aktsiyadorlik korxonalarida korporativ boshqaruvni tashkil etish 

va menejerlarni rag‘batlantirish tizimi 

258. Korxonalarda moliyaviy qarorlar qabul qilish va risklarni baholash 

259. O’zbekiston Respublikasi fond bozorida risklarni baholash ama-

liyoti va uning investitsiyalarni amalga oshirishga ta’siri 

260. Ishlab chiqarishni optimallashtirish va uni moliyalashtirish 

261. Sanoat korxonalarida raqobatbardoshlikni ta’minlash va moder-

nizatsiyalashni amalga oshirishning moliyaviy mexanizmi 

262. Kichik va o‘rta biznes korxonalarini moliyaviy baholash ama-

liyoti 

263. Korporativ baholashni tashkil etish 264. Pul oqimlarini bashoratlash va baholash 

265. Investitsion qarorlar qabul qilishning diskontlashtirilgan usullari-

dan foydalanish 

266. Moliyaviy qarorlar qabul qilishda chiziqli dasturlash usullaridan 

foydalanish 

267. Investitsion loyihalarni baholash va ularni moliyalashtirish  

268. Davlat xaridi va uni takomillashtirish masalalari 

269. Davlat xaridini amalga oshirishda tenderlarni tashkil etishni ta-

komillashtirish 

270. Elektron davlat xaridini tashkil etish bo‘yicha xorijiy tajriba va 

uni O’zbekistonda qo‘llash masalalari 

271. Davlat xaridini tashkil etishning xorijiy tajribasi 

272. Optsionlar va ularni O’zbekistonda qo‘llash masalalari 

273. Muddatli valyuta operatsiyalari va ularni  O’zbekistonda qo‘llash 

masalalari 

274. Evro hudud moliyaviy barqarorligini mustahkamlash masalalari 

va uning xalqaro valyuta bozoriga ta’siri 

275. Mamlakat to‘lov balansi va unga ta’sir etuvchi asosiy makroiq-

tisodiy ko‘rsatkichlarni boshqarish 

276. Xalqaro qarzdorlikni boshqarish 

277. Xalqaro moliyaviy inqirozning mamlakatlar moliya tizimiga ta’siri 

278. Milliy valyuta kursi va uning shakllanishiga ta’sir etuvchi omillar 

279. BRICga a’zo davlatlarning moliyaviy ko‘rsatkichlari va ularning 

xalqaro moliyaga ta’siri 

280. Mamlakat valyuta siyosati va uni takomillashtirish 

 

27281. O’zbekiston Respublikasida valyuta operatsiyalarini rivojlanti-

rish masalalari 

282. Banklarda korporativ boshqaruvni takomillashtirish masalalari 

283. Iqtisodiyoti tez sur’atlarda rivojlanayotgan mamlakatlar iqtiso-

diyoti va ushbu davlatlarga xorijiy investitsiyalarni kiritishni 

amalga oshirishning asosiy yo‘nalishlari 

284. Multimilliy korporatsiyalar faoliyatini jadallashtirish masalalari  

285. Milliy iqtisodiyotga to‘g‘ridan-to‘g‘ri investitsiyalarni jalb etish-

ning zamonaviy muammolari 

286. Milliy iqtisodiyotni diversifikatsiyalashning xorijiy investitsiya-

larni jalb etishga ta’siri 

287. Korxonalar raqobatbardoshligini ta’minlashning moliyaviy asoslari 

288. Davlat xarajatlarini boshqarishni takomillashtirish 

289. Davlat innovatsion siyosati va uning mamlakat moliya tizimiga 

ta’siri 

290. Iqtisodiyotni modernizatsiyalash siyosatining korxonalar moliya-

viy munosabatlariga ta’siri 

291. Moliyaviy hisobotlar tuzishning xalqaro standartlari va uning 

milliy iqtisodiyotga ta’siri 

292. Xitoy monetar siyosati va uning xalqaro moliyaviy munosabat-

larga ta’siri 

293. Davlat moliyasi va ijtimoiy siyosatning asosiy yo‘nalishlari 

294. Markazlashgan investitsiyalarning mamlakat iqtisodiyotiga ta’siri 

295. Hududlar rivojiga xorijiy investitsiyalarni jalb etishning ta’sirini 

oshirish masalalari 

296. Pensiya tizimi va O’zbekistonda pensiya islohotlarini amalga 

oshirish yo‘nalishlari 

297. Moliyaviy institutlar va ular faoliyatining mamlakat moliya tizi-

miga ta’siri 

298. Global moliyaviy inqiroz va xalqaro moliyaviy nazorat tizimi-

dagi asosiy islohot yo‘nalishlari 

299. Davlatning qarzdorlik qimmatli qog‘ozlari va uning mam-

lakatdagi investitsion jarayonlarga ta’siri   

300. O’zbekiston Respublikasida Davlat kreditlarini samarali bosh-

qarish tizimi 

301. Fiskal va monetar siyosatni muvofiqlashtirishning asosiy yo‘na-

lishlari 

302. G’aznachilik tizimi va uni tashkil etishning istiqbolli yo‘na-

lishlari 

 

28303. Moliyaviy bozorlarni rivojlantirishning dolzarb muammolari 

304. Xalqaro moliya bozorlari va ularning xalqaro moliya tizimida 

tutgan o‘rni 

305. Global moliyaviy inqiroz va xalqaro moliya munosabatlarini is-

loh etishning asosiy yo‘nalishlari   

306. Mamlakat fond bozorlarining  investitsion qaror qabul qilishga 

ta’siri 

307. Davlat byudjetining fan sohasi xarajatlari va ularni innovatsion 

siyosatga ta’siri 

308. Davlat byudjetining ta’lim xarajatlari va ushbu sohani moliya-

lashtirish tizimida amalga oshirilayotgan islohotlarning asosiy 

yo‘nalishlari 

309. Davlat ishtirokidagi korxonalarning moliyaviy xususiyatlari 

310. Korxonalarda moliyaviy strategiyani samarali tashkil etishdagi 

muammolar va ularni bartaraf etish yo‘llari 

311. Takror ishlab chiqarishni samarali amalga oshirishda moliyaviy 

munosabatlarning o‘rni 

312. Davlat byudjetidan sog‘liqni saqlash tizimiga xarajatlarni amalga 

oshirish mexanizmi va islohotlarning asosiy yo‘nalishlari 

313. Aktivlarni baholashning zamonaviy usullari va ularni O’zbekis-

tonda qo‘llash masalalari 

314. Kapital byudjetlashtirish usullari va ularni O’zbekistonda qo‘l-

lash masalalari 

315. Optsionlarni baholash  

316. Korporativ obligatsiyalarni baholash  

317. Risklarni boshqarish: moliyaviy injiniringga kirish 

318. O’zbekistonda lizing munosabatlari va ularning korxonalarni in-

vestitsion faoliyatiga ta’siri 

319. Xalqaro valyuta almashuv bozorlari va valyuta kursi  

320. Korxonalarda likvidlilikni boshqarish 

321. Qisqa muddatli moliyalashtirish va ularni rejalashtirish 

322. Dividend va dividend siyosati 

323. Moliyaviy resurslarni jamlash va kapital bahosi 

324. Loyihalarni baholash va moliyalashtirish 

325. Kapital investitsion qarorlar qabul qilish asoslari 

326. NPV va boshqa investitsion mezonlarni qo‘llashning asosiy yo‘-

nalishlari 

327. Korxonalar aktsiyalarini baholash 

328. Kichik biznes sub’ektlari faoliyatini moliyalashtirishda xalqaro 

 

29lizing operatsiyalaridan foydalanish 

329. Moliyaviy menejer faoliyatini baholash va uni moliyaviy rag‘-

batlantirish masalalari 

330. Mamlakat moliyaviy xavfsizligini ta’minlashning dolzarb yo‘na-

lishlari 

331. Mamlakat moliyaviy barqarorligini ta’minlash muammolari 

332. Milliy valyuta siyosati va uni eksport-import operatsiyalariga ta’siri 

333. Xalqaro savdoni moliyalashtirish va xalqaro hisob-kitoblarni 

tashkil etish 

334. Davlat byudjetidan moliyalashtirishni tashkil etishning inno-

vatsion usullari va ularni amalda tadbiq etish masalalari 

335. Mamlakat suveren reytingi va uning milliy iqtisodiyotga ta’siri 

336. Investitsion qarorlar qabul qilishda siyosiy risklarni baholash 

337. Investitsion qarorlar qabul qilishda valyuta kursi o‘zgarishi risk-

larini boshqarish 

338. Mamlakatning oltin-valyuta zaxirasini boshqarish va uning 

zamonaviy muammolari 

339. Eksportni rag‘batlantirishga qaratilgan moliyaviy siyosat (Xitoy 

tajribasi) 

340. Innovatsiyalarni rag‘batlantirishning moliyaviy mexanizmi (Xi-

toy tajribasi) 

341. Ishlab chiqarishni rivojlantirishni soliqlar orqali rag‘batlantirish 

mexanizmi (Xitoy tajribasi) 

342. Xalqaro raqobatni moliyaviy rag‘batlantirish mexanizmi (Xitoy 

tajribasi) 

343. Xorijiy investitsiyalarni jalb etishning qulay muhitini shakllan-

tirish (Xitoy tajribasi) 

344. Post-inqiroz xalqaro investitsion muhiti va investitsiyalarni 

amalga oshirishning asosiy yo‘nalishlari 

345. Transport xarajatlarining raqobatbardoshlikka ta’siri va milliy 

transport tizimini takomillashtirishning moliyaviy muammolari 

346. O’zbekistonda paxtachilik va uni davlat tomonidan qo‘llab-quv-

vatlashning moliyaviy mexanizmi 

347. O’zbekistonda irrigatsiya tizimini moliyaviy ta’minlash mexa-

nizmi 

348. Ekologik muhitni sog‘lomlashtirishni moliyaviy mabalag‘lar bilan ta’minlashni tashkil etish masalalari 

349. Madaniyat sohasi xarajatlarini davlat byudjetidan moliyalashti-

rish masalalari 

 

30350. Mahalliy moliya organlari ishini optimallashtirish va muvofiq-

lashtirish muammolari 

351. BRIC: affects of global crisis and post crisis management 

352. The analysis of Uzbekistan’s  stock exchange market 

353. Future of euro and financial stability in eurozone 

354. Cross-country mergers and acquisitions (in the case of  Emerging 

Markets) 

355. Investment analysis of Russian market 

356. The problems of development of insurance market in Uzbekistan 

357. Social welfare and state pension system in Uzbekistan 

358. The pension reform and perspectives of development of private 

pension scheme in Uzbekistan 

359. Budget reforms and implementation the Treasury system in 

Uzbekistan 

360. The problems of corporate governance and corporate valuation 

in Uzbekistan  

 

31
Download 444.9 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling