O’zbekiston respublikasi qishloq va suv xo’jaligi vazirligi toshkent irrigatsiya va melioratsiya instituti


Download 1.54 Mb.
Pdf ko'rish
bet1/5
Sana02.07.2020
Hajmi1.54 Mb.
#122772
  1   2   3   4   5
Bog'liq
surxondaryo viloyati qumqorgon tumanidagi oqtosh siu sugorish tizimini nov va kanallari va yumshoq egiluvchan quvurlari asosida modernizatsiyalash (1)
ariza, surxondaryo viloyati qumqorgon tumanidagi oqtosh siu sugorish tizimini nov va kanallari va yumshoq egiluvchan quvurlari asosida modernizatsiyalash (1), HBA-60 No'monova Yulduz. Inflatsiya va uning turlari, HBA-60 No'monova Yulduz. Budjet hisobi(Mustaqil ish)., HBA-60 No'monova Yulduz. Making telephone arrangements, HBA-60 No’monova Yulduz. Statistika. Yakuniy nazorat. 11-variant, HBA-60 No’monova Yulduz. Moliyaviy tahlil. 38-39 jadvallar, XBA-60 Payziyev Sunnatilla, HBA-60 No'monova Yulduz. Budjet hisobi(Mustaqil ish)., HBA-60 No'monova Yulduz. Byudjet hisobi kurs ishi, HBA-60 Raximova Sh Freelance, 1403946433 48913, Doc1, 15.Турар-жой биноларининг қаватлараро ёпмалари

 

 O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ VA SUV XO’JALIGI 

VAZIRLIGI 

 

TOSHKENT IRRIGATSIYA VA MELIORATSIYA INSTITUTI 

 

 

«Gidromelioratsiya» fakulteti 

 

«Gidromeliorativ tizimlardan foydalanish» kafedrasi 

 

 

Ximoyaga ruxsat etilsin «GMTF» kafedrasi 

mudiri 


prof: Baraev F.A.___________ 

«_____» __________ 2014___ 

yil. 

 

  

Bakalavr darajasini olish uchun 

 

MALAKAVIY BITIRUV ISHI 

 

 

Mavzu: “Сурхондарё вилояти Қумқурғон туманидаги «Оқтош» 

СИУ  суғориш  тизимини    нов  ва  каналлари  ва  юмишок 

эгилувчанг қувурлари асосида модернизациялаш

” 

 

 

  

 

 Bajaruvchi: 

 

Дониев Ўрол. Bitiruv ishi rahbari:     

Baraev  F. A 

 

 

    

 

  

 

  

 

TOSHKENT - 2014  

 KIRISH 

 

Hozirdarespublikada 4,25 

mln.ga 


sug’orishmaydonimavjudbo’lib, 

bumaydonlargao’zvaqtidavakeraklimiqdorda 

sug’orish 

suvinietkazibberishuchunkanal, 

zovur, 

gidrouzel, gidrotexnikainshootlari, 

suvomborlari,  nasos  stanstiyalariqurilgan  suvxo’jaligidaumumiy  suv  sarfi 

sekundiga2500  m3danortiqbo’lgan  75  yirikkanal,  umumiyhajmi19,2mlrd.m3 

bo’lgan 


55 

suvva 


25 

selomborlari, 

27,3mingkmxo’jaliklararokanallar 

(uning8,69mingkmbetonbilanqoplangan)  157,57mingkmichki  sug’orishtarmoqlari 

(125,4mingkm  –  tuproquzanliochiqariqlar,  11,434mingkm  –  betonariqlar, 

20,7mingkm 

–  lotokli,  3,7  mingkm  –  yopiqquvurlitarmoqlar),  31,0 

mingkmxo’jaliklararo  106,3  mingkmxo’jalikichkizovurtarmoqlari  (shundan  67,1 

mingkm – ochiq 39,2 mingkmyopiq) bor. 

Respublikaxo’jaliklarida  12,8  minggayaqinnasosagregatlarimavjudbo’lib, 

ularyordamida  1050  minggaekinmaydoni  sug’oriladi.  Nasosagregatlarining  5,800 

gayaqinielektrlashtirilganqolganlaridizelnasoslaridaniborat. 

Xo’jaliklarhisobida 

 

2.0 minggayaqin 

sug’orishquduqlariishlatiladi. 

Respublika 

4800 


dantikzovur-quduqlari 

24,6 


mingdanortiqkuzatuvquduqlarimavjuddir. 

Mavjud  4,3 mln.ga sug’orishmaydonidan 144 mingga sikuchsiz, 668 mingga 

sio’rta, 168 mingga sikuchlisho’rlanganhisoblanadi. 

  Yuqoridakeltirilgantizimlardanfoydalanishuchunmeliorativtexnika 

(ekskovatorlar,  skreperlar,  buldozerlar,  greyderlar,  avtokranlar,  ariqolgichlar) 

vairrigastiyavameliorastiyaxizmatkadrlari 

(injener-gidrotexniklar, 

texnikmexanizatorlar) 

faoliyatko’rsatishadi. 

Mamlakatimizmustaqillikkaerishganidan 

so’ngiqtisodiyotimizningmuhim 

sektorlaridanbo’lishqishloqxo’jaligidakattao’zgarishlaramalgaoshirildi. 

BungaOliyMajlis, 

O’zbekistonRespublikasiPrezidentivaHukumatitomonidanqabulqilinganqishloqva 

suvxo’jaligigaoidqonunlar, 


 

 farmonlarhamdaqarorlaralohidahuquqiymunosabatlarnijoriyetibko’ptarmoqliiqtiso

diyotnirivojlantirishbilanbog’liqbo’lgankattaimkoniyatlarniochibberdi. 

Respublikadapaxtayakkahokimliginibartarafetishvaekinmaydonlaritarkibiniilmiyas

osdatuzishtadbirlariko’rildi. 

YangiiqtisodiysharoitlardaO’zbekistonningengmuhimoziq 

– 

ovqatresurslaribilano’zini-o’zita’minlashgaerishishvazifasiqo’yildi.   Respublikag’allamustaqilliginita’minlashmaqsadidapaxtamaydonlariqisqarti

rildi,  erlarningmeliorativholatiniyaxshilashishlaridavometirilmoqda. 

  Hozirda  1  mln.  gamaydong’alla,  4,5  mln.gamaydondapaxtaekinlariga,  600 

minggamaydondehqonxo’jaliklari 

2500 

minggamaydon 93768 

tafermerxo’jaliklariuchunajratildi. 

Qishloqxo’jalik 

sohasidagizararko’ribishlayotgandavlatxo’jaliklariiqtisodiyjihatdano’zinioqlamaga

nxo’jaliklarxo’jalikyuritishningshirkat, 

fermerdehqonxo’jaliklarishakllarigao’tkaziberlardaniqtisodiy 

samarako’proqolinaboshlandi. 

Yangichaiqtisodiymunosabatlarniqishloqdatoborakengroqvachuqurroqjoriyetilishi,  

ularniqonuniyasoslarinimustahkamlashnitaqozoetadi. 

Tizimnimukammallashtirishvaqaytajihozlash, 

ta’mirlashbuyichadastlabkiasoslovchihujjathisoblanadi. 

Tizimlardafoydalanishjarayonidaundagiichkiimkoniyatlarvatizimdanfoydalanishda

unimukammallashtirishbuyichatakliflarpaydobo’laboshlaydi. 

  GMtizimnimukammallashtirishbo’yichakiritilgantakliflar, 

ularniamalgaoshirilishimkoniyatitug’ilgincha, 

yillardavomidabutakliflargaaniqlikkiritilibmukammallashtirilibborilaveradi. 

  Burejalardaasosanqo’yidagi savollarechilishiyo’lgaqo’yiladi: 

-  E.F.Knioshirishmasalalari (hozirdaEFKamalda 0,5-0,6); 

-  Sug’orishtizimini suvta’minotinioshirish; 

-  sug’orishtiziminiFIKnioshirish  (qoplamalarqo’llashuzunliginikamaytirish 

(20-45 mm/ga). 


 

 -  Erlarnimeliorativholatiniyaxshilash 

(sizotsuvlarsatxinipasaytirish, 

sho’rlanganmaydonlarnikamaytirish; 

-  sug’orishtizimlarigaloyqakiriminikamaytirish; 

-  tizimnijihozlarini 

(aloqa, 


bino,suvo’lchashpoylarielta’minot, 

kompyuter,laboratoriyayullarhimoyadaraklari) yaxshilashvamukammallashtirish. 

Bularnime’yorlashjudamushkul, 

ularniasosiyvazifasisuvdanrejalifoydalanishniamalgaoshirishnito’g’rivaaniqtashkil

etishdir: 

-  mahalliyvamarkazlashgandespetcherlikaloqanitashkiletishvauniavtomatlash

tirishtashkiletish; 

-  tizimlarnita’mirlashdaqo’llaniladiganmashinavamexanizmlarnitanlashvax.o

Tizimdanfoydalanishnimukammallashtirishvauniqo’shimchajixozlashtizimnikelajaktarakkiyotrejasigaasosanamalgaoshiriladivabundatizimdanfoydalanuvchilarni

faolligitalabqilinadi. 

Tizimnikaytaqurishvaqo’shimchajixozlashishlartarkibiga. 

-  tizimniboshinshoatqismida, 

suvolishnimukammallashtirish, 

daryokirgoqlarinimustaxkamlash, 

shporavadambalarqurish, 

loyihanitizimgautkazmaslikinshoatlarinibarpoetish, 

inshoatnielektrlashtirishvajixozlash 

(belgilar, 

pezometrlar) 

daraxtlarekish, 

kukalamzorlashtirish; 

-  XATdakanaltrassasinio’zgartirish, 

kanallarniqoplama 

(beton) 


larbilanjixozlash, uningloykachukishqismlaridazemsnaryadlarni 

-  urnatish, kanaltrassanipiket, kilometrustunchalaribilanjixozlash; 

-  XITdakanaldanbirxo’jalikgasuvolishnuqtalarsonini, 

kanallaruzunliginikamaytirish, 

sug’orishdalalariniqullaminioshirish, 

erlarnitekislashZ.KTlariniko’paytirish,    yuluzunligini,  daraxtlarsoninioshirish, 

suvulchashpunktlariniko’paytirishmukammalsug’orishtexnikasinijoriyqilish; 

-  Alohidaolinganinshootlardaularnielektrlashtirish, avtomat, shit  

 larnio’rnatish, 

reperbelgipezometr, 

binolar, 

telefonaloqasi, 

yul, 

daraxtekishishlarinibajarish.  

  

Yuqoridagilarnivasobiqshirkatxo’jaligifermerxo’jaliklarigatarqatilishinihisobg

aolib, 

mazkurishdaSIUtashkillashtirilishi, GMtarmoqlarniqaytaqurishvasuvdanfoydalanishrejanituzishmasalalariechilgan.Ju

mladan,mavjudsug’orishtarmoqlario’rnigalotokvayumshoqsug’orishquvurlariloyih

alandi, 

SIUtarkibituzildivahisoblangansuvdanfoydalanishrejasiniamalgaoshirishtexnik-

iqtisodiyechimlarbajariladi.SurxondaryoviloyatiO’zbekistonRespublikasitarkibida 

1941 


yil 

 

6-martdatashkiltopgan. Viloyatrespublikaningjanubiyqismidajoylashganbo’lib, 

uningmarkaziTermizshahrihisoblanadi. 

Surxondaryoviloyatishimoliy-

sharqdanTojikistonRespublikasibilan, shimoliy-g’arbdanQashqadaryoviloyatibilan, 

g’arbdanTurkmanistondavlatibilanvajanubdanAmudaryobo’ylabAfg’onistondavlati

bilanchegaralangan. 

Viloyatningumumiymaydoni 

20,1 


mingkm

2

bo’lib, shimoldanjanubgacha200  kmvag’arbdansharqgacha150  kmuzunlikkateng.  Viloyat 

14 


ma’muriytumandantashkiltopgan: 

Sug’orishgayaroqlierlar 

399,27 

minggektarbo’lib, shundan 

325,31 


minggektario’zlashtirilib, 

241,22 


minggektariqishloqxo’jalikmahsulotlarietishtirishuchunfoydalanilmoqda. Jumladan 

sug’orishmaydonitumanlarbo’yicha:  Uzun-14694  ga,  Sariosiyo-15637  ga,  Denov-

33281  ga,  Sho’rchi-20608  ga,  Oltinsoy-19719  ga,  Qumqo’rg’on-27528  ga, 

Jarqo’rg’on-27434  ga,  Termiz-17970  ga,  Angor-19579  ga,  Qiziriq-29677  ga, 

Sherobod-41146 ga, Muzrabod-37913 ga, Bandixon-14020 ga, Boysun-6107 ga. 

1.1. Geologiyavagidrogeologiyasharoiti. 

  Tuproqningko’rinishibo’yichaviloyatdabirnechahududmavjud: 

Ochzangori 

To’qshakl. 

Zangorishakl 

4.   Saxrohududi. 

  Birinchi, 

ikkinchihududlarbaland, 

o’rtachabaland, 

tog’etaklarihamdajudabalandtepaliklarbilanbo’linibturganrel’eflar, 


 

 buhududlarningmaydoniozbo’libasosano’tyaylov 

sifatidafoydalaniladi. 

BumaydonlarBoysun, 

Sherobod, 

Uzun, 

Denov, 


Sariosiyo, 

Sho’rchivaJarqo’rg’ontumanlaridamavjud. 

Quruqdeltalarvaulargatutashgan 

«konusavinos» 

larasosanunumdorvafiziksharoitiqulaybo’lgantuproqlardaniborat. 

Eskidan 


sug’oribkelinganerlarvadaryo 

sohillaridajoylashganerlarunumdorligibilanajralibturadi. 

Vohamizshimoliyqismidarelefningeroziy-aqumliyativshaklio’rinolgan, 

bungaTo’palang, 

Sangardak, 

Xujapokkonuschiqindilarihalqiluvchiasosiyomilnitashkiletadi. 

Buerlarda 

300 


metrdanchuqurshag’alvayiriktoshlarqatlami, 

uningustkiqismidaesamaydatoshlardaniborat siyrakkobikqatlaminiuchratamiz. 

YuqoriTibetmassivitog’tizmalarioralig’idajoylashganquruqvodiynieslatib, 

o’znavbatidavohamizniigqadimiy 

sug’oriladiganerlarininggeologiktuzilishito’g’risidamalumotnioydinlashtirisho’rinli

Tog’larvatog’oldibalandliklariasosan suvmanbalariningvaerosti 

suvlariningshakllanishmanbaihisoblanadi. 

Tuproqtarkibidagi 

suvningmineralizastiyasibundayjoylarda 

0,5-0,7 

gr/l. 


Tekislikdatuproqtarkibidagivaerosti suvitarkibidagimineralizastiyaoshibboradi. 

1.2. Sug’orishmanbai, sug’orishvazaxqochirishtarmoqlari. 

Viloyatningasosiy 

sug’orishmanbalariQoratog’vaTo’palangdaryolariningqo’shilishidanhosilbo’lganS

urxondaryo, 

Sangardak, 

Dashnabod, 

Xo’jaipok, 

Oltinsoy, 

SheraboddaryovaAmudaryohisoblanadi  . Viloyatterritoriyasidaumumiyhajmi  1572 

mlnm3 gatengkeladiganbeshta suvomborlarmavjud: 

-JanubiySurxon suvombori 

 

  - 800 mlnm3 

-Uchqizil suvombori 

 

                                 -160 mlnm3 -To’palang suvombori 

 

 -500 mlnm3 

-Oqtepa suvombori   

                    -100 mlnm3 

-Degrez suvombori   

   -12,0  mlnm3 


 

 Viloyatdaquyidagimagistralkanallarmavjud: 

Xazorbog’,  Oqqopchig’oy,    Qumqo’rg’on,  Ostona,  Daytulak,  Kakayti,  

ShMMK, Zang, Amu-zang,  Bobotog’nomlikanallar. 

Sug’orishtarmoqlariningumumiyuzunligi - 14971 kmbo’lib, jumladan: 

-Xo’jaliklararo 

sug’orishtarmoqlari 

1498 


kmShundanbetonbilanqoplangan - 643 km . 

Xo’jalikichki sug’orishtarmoqlari13473 

km 


shundanbetonbilanqoplangan3160 kmvatemirbetonlatoklar  -  857 kmyotqizilgan. 

Viloyatbo’yichahisobotyilida  sug’orishuchunolingan  suvhajmi    2915  mln.  

m

3bo’lib, shundan sug’orishmanbalaridan  2794,2 mln. m

3

, tikzaxkashquduqlardan  5,92 mln.m

3

vazovurlardan  114,88 mln. m3

 suvolingan. Sug’orishuchunolinadigan 

suvlarningmineraltarkibiasosan  0-1  gr/lnitashkiletadi.  Suvdan  sug’orishuchun 

samaralifoydalanishni 

suvnazoratinspekstiyasixodimlaribilanbirgalikdadoimiynazoratqilibborilmoqda. 

Viloyatda  2007  yil  123,0  minggektargapaxtaekilib,  28,1  stentnerdanhosilolingan, 

2008 yilda 123,0 minggektardan 28,1 stentnerdanhosilolindi. 

Zovur 


drenaj 

tarmoqlari.Sug’oriladiganerlariingmeliorativholatinimo’tadilholatda 

saqlashmaqsadidaviloyatda10333 kmzovur-drenajtarmoqlariqurilgan, jumladan: 

 

-Xo’jaliklararozovurtarmoqlari - 1106 km ; 

 

-Xo’jalikichkiochiqzovurlari  - 4978,1 km    

 -Yopik-yotiqdrenajlar  -  4249,25  km,  jumladandavlatbalansida 

3170,35  km, xo’jalikbalansida 1078,9  kmnitashkiletadi. 

Viloyatbo’yichadrenajbilanta’minlanganmaydon  202,2  mingga.  Birgektar 

sug’orishmaydoniga 

60 


p.mzovuruzunligito’g’rikelishinormalhisoblanganholatdaviloyatbo’yichaamalda 

sug’orishmaydoniga 

15,3 

p.mvadrenajbilanta’minlanganmaydonda 24,62 

p.mto’g’rikelmoqda. 

Zovurtarmoqlaridanchikadigan 

suvlarniqabulqiluvchiasosiymanbalarAmudaryo, 

SurxondaryovaQorasuvdaryosihisoblanadi.  


 

  

 

10 


 

 

Кора

су

вМ

е

хнат

Г

ули

ст

он

Жончек а


К

-2

Ко

р

ас

ув

К-63

Юрчи


-1

Кизил ф


аргона

кампиркул

Ан

ди

жанс

ой

К-1

М

аслоз

ав

адГо

род


ск

ой

Ромсов

хо

зКорм оксой

Кор


ате

па

Жинд ибулокЧумч

уклис


ой

Элбаёнсой

хур

л ик


Ш

ол

д.

М

арк

аш

Й

игм

а

зкуш


те

ги

рмо

н

Обиза

ран


г

инги


чка

Пахтак ор

какайти

за

ркам

ар

лай

л

акхо

н

акуш

ч

ека

Ж

ануб

ий

Сур

хо

нС

ув

омбо

ри

Кумк ур

га

н- 1

Кум


к уг

он

- 2К

-1

Ургул

со

йК

-2

К-4

ги

лам

с

ой

Ги

лам

со

й-

1

нкК-6

Ч

ап

та

рмок

ш

мм

к

К-9К-8

К-7


К-6

К-5


К-4

К-3


К-2

К-1


в

с

тК

-9

-20К

-9

-18К

-9

-12К-10

К

-11Шер

обод


даре

Вск-14


К

-2

К-2

-7

К-3

К

-4К

-5

К-6

К

-1К

-2

К- 3

К-

4К

-5

К-5

а

К-6

К

-7К

-8

К-10

К

-11К

-12


К

-13


Учкиз ил сув

омбори


ён

б

ош

бо

лшнв

ик

К-4С

-2

-4С

-2

С-2-

2

Фая

з

тепа

мс

С-1

-3

С-3

-1

К-5гвк

К

- 1мс

ма

рказ

ий

С-1

-4

Анго

рск


ий

С-

1-2

запо


дны

й

С-1-1

С

-1-1

- 1


Ан

го

рский

Урд али


К-

2-

18К

-3

С- 3

-1

Минор-м

М

ин

о

рМ

-6

М-ро

ха

т-9

Мо

ха

т-1

Моха

т-

4М-ро

хат-


2

Вс-1


Х

а

итоб

од

Оккурго

н-2


Ок

кур


гон

- 1


А

хм

атк

ул

Мар

к

ази

й

жол оирШаркийк

-

лЗанг к

анали


занг

Ун

г тар

мо

к ШММ

К

Ам

уа

н

гА М

У Д


А Р Е

А М У Д А Р Ё

ТЕРМИЗ ш.

Сан


гар

дак


Юкори-Сурхон

мелиорация тизими

Тупол

онг д


арё

Марказий-Сурхон

Мелиорация тизими

Сурхон Мелиорация

тизими

Корасув-ВСТМелиорация

тизими


Аму-дарё мелиорация тизими

Аму-


Шер

обод


мели

орац


ия

тизи


ми

Аму-Сурхон ирригация тизимлари хавза бошкармаси Кошидаги Гидрогеология

мелиоратив экспедицияси мелиоратив тармоклар харитаси

--

--1

4

57

17

Кувурл иОчик

8

158

8

1826

83

Гид ро-пост

85,4


143,9

68,4


122,7

109


163,8

693,2


Кони

карл и


Кони

карсиз


--

--

13

14

86104

Сув т ашл ама

33

38

37,173,8

123,6


107,3

412,8


Техник хол ат и

118,4


183,2

102,8


196,5

232,6


271,1

1106


Умум

уз унл и


ги

Юкори С урхон

мел тиз

Марк азий С урхмел тиз

Сурхон мел т

Амуд арё мел

тизим и


Корасув ВСТ

мел тиз


Аму- Шеробод

мел тиз


Жам и

Тум анл ар номи

Вилоятдаги ёпик горизонтал дренажларнинг 2006 йил

январга техник холатиВилоятдаги хужаликлараро зовурларнинг 2006 йил

январга техник холати22,5

19

4687,5

Кай


та

жорий


218

487,1


705,1

шундан


22,5

237


533,1

792,6


таъми

ртал аб


Ишлай

ди

31,9689

1650,5


6,35

2377,8


Шу жумлад ан

34,25


926

2183,6


6,35

3170,35


Умум ий

уз унл иги

Аму- Дарё

мел тиз


Корасув ВСТ

мел т


Аму- Шер-д

мел. т из

Юкори С урх

Мел т из


Жам и

Тум анл ар

ном и

ШАРТЛИ БЕЛГИЛАР.

Темир йул

Хужаликлараро зовурлар

Туманлар чегараси

Дарё ва каналлар

65,15


40,41

54,24


36,24

43,29


35,09

323,4


м

данюкор

и

----

1,007


0,027

0,483


1,176

2,693


м-р


гача

Сизот сув с атхи

минг га

0,17


--

--

0,370,65

1,33


2,49

Коник


ар

сиз


0,91

--

1,28,56

8,63


21,11

40,29


Кони

кар


ли

64,07


40,41

54,05


27,34

34,65


56,51

283,3


Яхши

Мелиоратив х олати буйича (м инг га)

0,17

--

--0,10

0,39


0,95

1,61


Кучл

шурл


0,91

--

--1,85

8,7


21,49

32,95


Уртач

шурл


--

--

--13,03

18,01


36,86

67,90


Кам

шурл


Шур

лан


маг ан

64,07


40,41

55,25


21,29

16,68


19,65

223,6


Тупрок шурланиши буйич а (минг г а)

21,42


17,83

15,99


32,28

40,24


74,24

202,0


Дрен

б-н


таъм

май- н


минг

га

65,15404 1

55,25


36,27

43,78


78,95

326,1


Сугор

ган


май-

дон


минг

га

Юкори Сурх он м ел тизМарказий Су рхон мел тиз

Сурхон мел тиз

Аму-дарё мел тиз

Корасув -ВСТ м ел тиз

Аму-Шеробод мел тиз

Жами


Тизимлар

ном и


Л

е

вв

ет

каВ

С

ТК

о

ра

с

ув-2

ЖК

-1Давлат чегараси

ЖК

-IIК-11

- 11


К

-11


-

11

-1

К-11


- 12

К

-11-

12

-1

К-2-


15

К-2-23


К-

3-

6 аК

-2

-7-13

К-5-4- 5


К-3-1

А-0


А

-10


К-

5-

6У

чк

изил

Биб изайнаб

Элбаёнсой

С

-1Download 1.54 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling