O’zbekiston respublikasi qishloq va suv xo’jaligi vazirligi


Download 273.04 Kb.
Pdf ko'rish
bet4/6
Sana10.03.2020
Hajmi273.04 Kb.
1   2   3   4   5   6

mehnat   jamoasidagi   xodimlarning   mehnati   hisoblanadi.    

O’zbekiston   Respublikasi   iqtisodiyotining   bozor   munosabatlariga   o’tishi      

mulkchilikning   turli   shakllari   paydo   bo’lishi,   natijada   yangicha   xo’jalik   

yuritish   tizimlari   paydo   bo’lishiga   olib   keldi.   Bunday   sharoitda      qishloq   

xo’jaligi   korxonalarida   mehnat   resurslari   va   ularning   ishlatilishini   belgilab   

beruvchi      buxgalteriya      hisobi      va      tahlilining      uslubiyati      yangi      sharoitga   

moslashishi      talab      etiladi.      Qishloq      xo’jaligi      korxonalarida      endilikda   

nafaqat   o’zining   ichki   omillarini,   balki   tashqi   omillarni   ham   inobatga   

olishi      zarurdir.      Qishloq      xo’jaligi      korxonalarini      boshqarish      nuqtai   

nazaridan   esa   korxona   xodimlari   soni,   tarkibi,   mehnat   unumdorligi,   ish   

haqi   va   ish   haqi   fondi,   ish   haqiga   nisbatan   ajratmalar,   ularning   ishlab   

chiqarish   dasturining   bajarilishiga    mos   kelishi   yoki   kelmasligi,   mehnat   

va      ish      haqi      bo’yicha      unumsiz      xarajatlar,      asosiy      ishlab      chiqarish   

xodimlari   va   ma’muriy   boshqaruv   xodimlari   bo’yicha   ish   haqi   xarajatlari   

kabi      ishonchli      ma’lumotlar      zarur      bo’ladi.      Ushbu      ma’lumotlarni   

ishonchliligi   xodimlar   bilan   mehnatga   haq   to’lash   bo’yicha   hisob-kitoblar   

hisobi   va   tahlili   asosida   ta’minlanadi. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version 

www.pdffactory.comIshlovchilarga   to’lanadigan   mehnat   haqini   iqtisodiy   asoslangan   holda   

oshirib      borish      asosida,      xodimlar      moddiy      manfaatdorligini      ta’minlash   

hozirgi      kundagi      dolzarb      muammolardan      hisoblanadi.      Moddiy   

manfaatdorlik   to’g’ri   yo’lga   qo’yilganda,   ya’ni   ishlovchilarning   oladigan   

mehnat      haqlaridan      qoniqish      hissi      paydo      bo’lgandagina,      xodimlarning   

mehnatga   bo’lgan   munosabati   o’zgarib,   mehnat   intizomi   mustahkamlanib,   

mehnat   unumdorligi   oshib,   umuman   qishloq   xo’jaligi   korxonalarida   ishlab   

chiqarish      samadorligi      oshadi.      Bunday      ma’suliyatli      vazifani      hal      etish   

boshqaruv      jarayonining      samaradorligini      oshirishga,      boshqaruv      tizimini   

ishonchli   va   aniq   axborotlar   bilan   ta’minlashga   xizmat   qiluvchi   hodimlar   

bilan   mehnatga   haq   to’lash   hisobi   xalqaro   standartlar   talablari   asosida   

tashkil   etishni   va   tahlilini   to’g’ri   amalga   oshirishni   talab   etadi.    

Qishloq   xo’jaligi   korxonalarida   xodim   mehnatiga   tarif   tizimi   asosida   

sarflangan   mehnat   miqdori   va   sifatiga   muvofiq   haq   to’lanadi.    

Tarif      tizimi      -      tarif-malaka      ma’lumotnomasi,      tarif      setkasi      va      tarif   

stavkasi      kabi      tushunchalarni      o’z      ichiga      oladi.      Qishloq      xo’jaligi   

korxonalarida   bajariladigan   ishlarning   ishlab   chiqarish   tavsifi   tarif-malaka   

ma’lumotnomasida   keltiriladi.   Ushbu   hujjat   xodimlar   malakasini   aniqlash   

va   ularga   ma’lum   razryad   belgilashga   asos   bo’lib   xizmat   qiladi. 

Tarif      setkasi      -      bu      razryadlar      va      ularga      tegishli      bo’lgan      tarif   

koeffisiyentlari      ko’rsatiladigan      hujjatdir.      Qishloq      xo’jaligi      korxonalarida   

birinchi   razryadning   tarif   koeffisenti   birga   teng   bo’lib,   razryad   ortgan   

sari   tarif   koeffisenti   ham   oshib   boradi. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version 

www.pdffactory.com


Tarif   stavkasi   -   xodimning   razryadiga    muvofiq   unga   ma’lum   vaqt   

birligi(soat,kun)   uchun   to’lanadigan   haq   miqdorini   aniqlaydi.   Odatda   tarif   

stavkasi   birinchi   razryad   uchun   belgilanib,   qolgan   razryadlar   uchun   esa   

birinchi    razryad   tarif   stavkasini   qolgan    razryadlar   tarif   koeffisiyentiga   

ko’paytirish   yo’li   bilan   aniqlanadi. 

Qishloq      xo’jaligi      korxonalarida      ish      haqining      asosan      ishbay      va   

vaqtbay      shakllari      qo’llaniladi.      Ish      haqining      ishbay      shaklida      mehnatga   

haq   ishbay   narx   asosida   ishlab   chiqarilgan   mahsulot   miqdori   va   sifatiga   

muvofiq      to’lanadi.      Narx-      bu      bir      birlik      mahsulotni      ishlab      chiqarish   

uchun      to’lanadigan      ish      haqi      summasidir.      Amalda      ishbay      ish      haqi   

shaklining   oddiy,   mukofot   va   akkord   tizimlari   qo’llaniladi.    

Oddiy      ishbay      shaklida      ishlab      chiqarilgan      mahsulot      sonini      ishbay   

narxiga   ko’paytirish   yo’li   bilan   ish   haqi   miqdori   aniqlanadi. 

Ishbay-mukofot   shaklida   xodim   asosiy   ish   haqidan   tashqari   ma’lum   

ishlab   chiqarish   yutuqlariga   erishganligi   uchun   mukofot   oladi.   Masalan,   

ishlab      chiqarishda      xom-ashyo,      material      va      boshqa      moddiy      boyliklar   

tejab-tergab   sarflanganligi,   ishlab   chiqarish   rejasini   oshirib   bajarilganligi   

va      h.k.      Ishbay      ish      haqi      shaklining      ushbu      tizimi      amalda      keng   

qo’llaniladi.    

Ishbay   akkord   shaklida   ish   haqi   summasi   ishlab   chiqarilishi   lozim   

bo’lgan   mahsulot   yoki   bajarilishi   lozim   bo’lgan   ish   uchun   belgilanadi.   

Akkord      shaklining      afzalliklaridan      biri      shundaki,      unda      bajarilgan      jami   

ishning      hajmi      yoki      olingan      mahsulot      uchun      haq      to’lanadi.      Bu      esa   

PDF created with pdfFactory Pro trial version 

www.pdffactory.com


mehnatni   me’yorlashni   va   ish   haqi   bo’yicha   hisob   kitob   ishlarini   bir   

muncha   yengillashtiradi.   Ishbay   akkord   tizimi   asosan   mavsumiy   ishlarni   

hamda   ayrim   buyurtmalarni   bajarishda   qo’llaniladi. 

   Ish   haqining    vaqtbay   shaklida    mehnatga    haq    xodimning   ishlagan   

vaqti      va      malakasiga      qarab      to’lanadi.      Amalda      vaqtbay      ish      haqining   

oddiy   va   mukofot   shakllari   qo’llaniladi.    

Oddiy      vaqtbay      shaklida      qishloq      xo’jaligi      korxonalari      xodimlar   

haqiqatan      ishlagan      vaqtiga      qarab      belgilangan      maosh      asosida      haq   

olishadi.   Vaqtbay    ish    haqi   oluvchi    xodimlar    mehnatiga    haq   ularning   

ishlagan    vaqti    va   tarif   stavkalari   asosida   aniqlanadi.   Vaqtbay-mukofot   

shaklida   asosiy   ish   haqidan   tashqari   mukofot   ham   to’lanadi.    

Qishloq   xo’jaligi   korxonalari   mehnat   va   unga   haq   to’lash   bo’yicha   

masalalarni      mustaqil      ravishda      o’zlari      hal      qiladilar.      Qishloq      xo’jaligi   

korxonalari   rahbari   tasdiqlangan    mehnatga   haq   to’lash    fondi   doirasida   

kasaba   uyushmasi   tashkiloti   bilan   kelishgan   holda   xodimlarning   ayrim   

guruhi   uchun   mehnatga   haq   to’lashning   ishbay,   vaqtbay   yoki   akkord   

shakllarini   belgilashi   hamda   xodimlarni   mukofotlash   uchun   mukofotlash   

shartlari   hamda   ko’rsatkichlarini   aniqlab   olishi   mumkin.    

Amaldagi      tarif-malaka      ma’lumotnomasiga      muvofiq      qishloq      xo’jaligi   

korxonalari      xodimlarga      razryad      belgilash,      ishlab      chiqarish      me’yorlarini   

qarab   chikish   va   yangilarini   tasdiqlashi   mumkin.   Undan   tashqari,   qishloq   

xo’jaligi      korxonalari      rahbari      yuqori      malakali      xodimlarning      oylik      ish   

PDF created with pdfFactory Pro trial version 

www.pdffactory.comhaqiga   qo’shimcha   belgilay   oladi,   shtatlar,   maosh,   ma’muriy   boshqaruv   

xarajatlari   smetasini   tasdiqlaydi.    

Qishloq      xo’jaligi      korxonalarida      mehnatga      haq      to’lash      fondini   

rejalashtirish      tartibini      o’zgartirish      bilan      bir      qatorda      mehnatga      haq   

to’lashning      ilg’or            shakllarini      qo’llashga,      mehnatga      haq      to’lashning   

rag’batlantirish   rolini   kuchaytirishga,   erishilgan   yuqori   natijalardan   moddiy   

manfaatdorlikni   oshirishga   alohida   etibor   berilishi   lozim.    

Ish   haqi   o’z   tarkibiga   ko’ra   ikkiga   bo’linadi:   asosiy   va   qo’shimcha. 

Asosiy   ish   haqi   deyilganda   qishloq   xo’jaligi   korxonalari   xodimlarining   

ishlagan   vaqti   uchun   to’lanadigan   haq   tushuniladi.   Masalan   vaqtbay   va   

ishbay   haqning   barcha   turlari,   mehnat   sharoitining   o’zgarganligi   uchun   

to’lanadigan      qo’shimcha      haq      uchun      to’lanadigan      haq      va      boshqalar   

nazarda   tutiladi.    

Qo’shimcha      ish      haqi      deb      xodimlarning      ishlamagan      vaqti      uchun   

amaldagi   qonun-qoidalarga   muvofiq   to’lanadigan   haqga   aytiladi.   Masalan,   

mehnat   ta’tili   uchun,   yoshi   18   ga   yetmagan   o’smirlarning   ishlamagan   

soati      uchun,      davlat,      jamoa      ishlari      bilan      band      bo’lingani      uchun   

to’lanadigan   haq   va   boshqalar. 

Qishloq      xo’jaligi      korxonalari      xodimlarining      asosiy      va      qo’shimcha   

mehnat      haqlari      hamda      ro’yxatda      bo’lmagan      xodimlar      mehnat      haqi   

summasi   mehnatga   haq   to’lash   fondini   tashkil   qiladi.   Unga   quyidagilar   

kiradi: 


PDF created with pdfFactory Pro trial version 

www.pdffactory.com  -   qishloq   xo’jaligi   korxonalarida   mehnatga   haq   to’lash   shakllari   va   

tizimlariga   muvofiq   hisoblangan   mehnat   haqi; 

  -   mehnat   haqi   ko’rinishida   berilgan   mahsulot   qiymati; 

  -   tarif   stavkalari   va   okladlariga   qo’shimchalar;    

  -   mukofotlar; 

  -   qishloq   xo’jaligi   korxonalari   shtatida   bo’lmagan   xodimlar   

mehnatiga   haq; 

  -   mehnat   ta’tiliga   to’lanadigan   haq   va   boshqalar.   

Qishloq      xo’jaligi      korxonalari      pul      to’lovlari      va      rag’batlantirishlariga   

quyidagilar   kiradi: 

  -  yillik   ish   yakunlari   bo’yicha   rag’batlantirish; 

  -  ishlab   chiqarish   topshiriqlarini   bajarganligi   uchun   rag’batlantirish; 

  -   qishloq   xo’jaligi   korxonalaridan   o’qishga   yuborilgan   talabalarga   

stipendiya; 

  -  davolanish   uchun   beriladigan   yo’llanmalar   qiymati   va   boshqalar. 

  Qishloq    xo’jaligi   korxonalari    xodimlarning   o’rtacha    mehnat    haqi.   

Qishloq   xo’jaligi   korxonalari   xodimlari   o’rtacha   ish   haqiga   korxonalarda   

mehnatga   haq   to’lash   fondi   tarkibiga   kiritiladigan   jami   to’lovlar   kiradi.   

Faqat      qishloq      xo’jaligi      korxonalari      shtatida      bo’lmagan      xodimlar   

mehnatiga      to’lanadigan      haq      kiritilmaydi.      O’rtacha      mehnat      haqiga      pul   

to’lovlari      va      rag’batlantirishlardan      tashqari      yil      natijalari      bo’yicha   

rag’batlantirish      hamda      ishlab      chiqarish      topshirig’ini      bajarganligi      uchun   

mukofotlar   ham   kiradi.   Qishloq   xo’jaligi   korxonalari   xodimlari   o’rtacha   

PDF created with pdfFactory Pro trial version 

www.pdffactory.com


daromadiga   o’rtacha   ish   haqiga   kiritiladigan   summalardan   tashqari   yana   

moddiy      yordam,      mehnat      faxriylari      nafaqaga      ketayotgan      vaqtlarida   

to’lanadigan      mukofot,      talabalar      stipendiyasi,      korxonalar      xodimlariga   

beriladigan      yengilliklar,      davolanish      uchun      beriladigan      yo’llanmalar      va   

boshqalar   kiradi.       

Qishloq   xo’jaligi   korxonalarida   mehnatga   haq   to’lash   fondini   tarkibiga   

kirmaydigan   to’lovlarga   quyidagilar   kiradi: 

  -  tadqiqot   va   rasionalizotirlik   takliflari   uchun   rag’batlantirish; 

  -   xizmat   safari   xarajatlari

  -  vaqtincha   mehnat   qobilyatini   yo’qotganligi   uchun   nafaqa; 

  -   maxsus   kiyim,   poyabzal   qiymati; 

  -  o’quv   muassasalari,   bolalar   internatlariga   ko’rsatiladigan   yordam; 

  -  madaniy-ommaviy   tadbirlarini   olib   borish   uchun   ijaraga   olingan   

bino   ijara   haqi; 

  -  profilakreditoriy,   dam   olish   uylari,   pansionatlar   xarajatlari; 

  -      kutubxonalar,      tibbiyot      punkrediti,      muzeylar      bilan      bog’liq   

xarajatlar. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version 

www.pdffactory.com


 

Mehnat   haqi   hisobini   hujjatlarda   rasmiylashtirish 

 

Korxona   va   tashkilotlarda   mehnat   haqi   hisobini   to’g’ri   tashkil   qilish   uchun,      eng      avvalo,      shaxsiy      tarkib      hisobini      to’g’ri      yuritish      lozim.   

Xodimlarni   ishga   qabul   qilish,   ishdan   bo’shatish,   boshqa   ishga   o’tkazish,   

ularga      ta’til      berilgani,      tunda,      ish      vaqtidan      tashqari      vaqtda,      bayram   

kunlarida   ishlaganligi   haqida   ishonchli   ma’lumot   bo’lgandagina   korxona   

xodimlari      bilan      o’z      vaqtida      hisob-kitob      qilishi      mumkin.      Ana      shu   

maqsadda   korxona   kadrlar   bo’limi   shaxsiy   tarkib   hisobini   hamda   boshqa   

xizmatlar   bilan   birgalikda   ish   vaqtidan   foydalanish   hisobini   olib   boradi. 

Shaxsiy   tarkibni   hisobga   olish   uchun   quyidagi   hujjatlardan   foydalaniladi:    

T-1   shakli.   Ishga   qabul   qilish   haqida   buyruq. 

T-2   shakli.   Shaxsiy   varaqa. 

T-5   shakli.   Boshqa   ishga   o’tkazish   haqida   buyruq. 

T-6   shakli.   Ta’til   berish   haqida   qayd. 

T-8   shakli.   Mehnat   shartnomasini   bekor   qilish   haqida   buyruq. 

Ish   vaqtini   hisobga   olish   uchun    

T-12   shaklidagi   maxsus   tabeldan   foydalaniladi.   Tabel   -   bo’lim,   brigada,   

sex      xodimlarining      nomma-nom      ro’yxati      bo’lib,      undan      ish      vaqtini   

hisobga   olish   uchun   foydalaniladi. 

 

Har   bir   xodimga   tabel   raqami   biriktiriladi   va   u   mehnat,   ish   haqi   bo’yicha   ramiylashtiriladigan   barcha   hujjatlarda   ko’rsatilib   boradi. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version 

www.pdffactory.com


 

Hisobot      davri      boshlanishidan      avval      o’tgan      oydagi      tabeldan   

xodimning   ism-sharifi   ko’chirib   yoziladi   va   ishga   chiqish,   ish   vaqtini   

sarflashi      shartli      belgilar      yordamida      hisobga      olib      boriladi.      Masalan,   

mehnat      ta’tilidagilar      «T»,      kasallik      varaqasi      bo’yicha      ishga   

chiqmayotganlar   «K»   harfi   va   hokazolar   bilan   belgilanadi. 

 

Ishga   chiqish   va   ish   vaqtidan   foydalanish   hisobi   tabelda   ikki   xil   usulda      amalga      oshiriladi.      Birinchi      usulda      barcha      ishga      chiqqan,   

kechikkan   va   ishga   chiqmagan   xodimlar   to’liq   ro’yxat   qilib   boriladi.   

Ikkinchi   usulda   esa   tabelda   faqat   kechikkanlar,   ishga   chiqmaganlar,   ya’ni   

ma’lum   me’yordan   chetga   chiqqan   xodimlar   ro’yxat   qilib   boriladi. 

 

Har   bir   xodimning   ishlagan   vaqti   tabelda   hisobot   oyining   birinchi   yarmiga   va   oy   oxiriga,   ya’ni   ikki   marta   hisoblab   chiqiladi.   Tabel   sex   

boshlig’i      tomonidan      imzolanadi      va      buxgalteriyaga      ish      haqi      hisoblash   

uchun   topshiriladi. 

 

Mehnatga   haq   to’lashning   ishbay   shaklida   ish   haqi   hisoblash   uchun   tabel      ma’lumotlari      yetarli      emas.      Buning      uchun      quyidagi      birlamchi   

hujjatlardan   foydalaniladi: 

-   Ishbay   ishlash   uchun   naryadlar; 

-   Raportlar;-   Marshrut   varaqalari; 

-   Qaydnomalar; 

-   Bichish   kartalari   va   hokazo. 

 

Mahsulotni   hisobga   olish   bo’yicha   birlamchi   hujjatning   eng   keng   tarqalgan   turi    naryaddir.   Ko’pchilik    korxonalarda   naryad   ayrim    ishchi   

PDF created with pdfFactory Pro trial version 

www.pdffactory.com


yoki      brigada      tomonidan      bajariladigan      har      bir      ishlab      chiqarish   

topshirig’iga   alohida   yoziladi.   Topshiriqlar   sexning   reja-dispetcher   byurosi   

tomonidan   sexning    ishlab   chiqarish    rejasiga    muvofiq   texnologik   karta   

asosida   to’ldiriladi.   Ishchi   tomonidan   topshiriq   bajarilgandan   keyin   ishlab   

chiqarilgan      mahsulot      soni      yoki      bajarilgan      ish      hajmi      bajarish      uchun   

sarflanishi      lozim      bo’lgan      material      me’yori      va      haqiqatda      berilgan   

materialning   soni   topshiriqda   ko’rsatiladi.   Bu,   o’z   navbatida,   ish   haqini   

topshiriq      asosida      hisoblashdagina      emas,      balki      materiallar      sarfining   

belgilangan      me’yoriga      rioya      qilinishi      ustidan      nazorat      olib      borish   

imkonini   ham   beradi. 

 

Ba’zi      korxonalarda      ishlab      chiqarish      hisobi      marshrut      varaqalari   tizimida      yuritiladi.      Odatda,      marshrut      varaqalari      sexning      reja-dispetcher   

xodimlari   tomonidan   yozilib,   unda   qayta   ishlanishi   lozim   bo’lgan   ayrim   

detallar      partiyasi      ishlab      chiqarish      topshirig’i      sifatida      qayd      qilinadi,   

bajarilgan      ish      natijalari      qayta      ishlash      jarayonlarining      birinchi   

operasiyasidan      to      oxirgi      operasiyasigacha      nazorat      qilinadi.      Shu      bilan   

birgalikda   marshrut   varaqalari   yordamida   texnologik   jarayonning   borishi   

nazorat   qilinadi. 

 

Ishchilarga      ish      haqi      hisoblashda      yo’nalish      varaqasi      faqat      bir   smenada      ishlab      tamomlangan      detallar      bo’yichagina      asos      bo’la      oladi.   

Agar      shu      smenada      ayrim      detallarning      ishlovi      tugallanmasa,      unda   

ishchilarga   ish   haqi   hisoblash   uchun   raport   ochiladi.   Raport   ish   smena   

boshlanmasdan   oldin   yoziladi   va   zarur   detallarni   sexga   jo’natish   uchun   

PDF created with pdfFactory Pro trial version 

www.pdffactory.comombor   xodimiga   topshiriladi.   Ombor   xodimi   detallarni   jo’natib,   bu   haqda   

raportga   tegishli   belgi   qo’yganidan   keyin   u   texnika   nazorati   bo’limiga   

beriladi.      Smena      oxirida      qayta      ishlangan      detallar      soni      raportda      qayd   

qilinadi. 

 

Mehnat      va      ish      haqini      hisoblash      bo’yicha      rasmiylashtiriladigan   boshlang’ich   hujjatlar   belgilangan   muddatda   buxgalteriyaning   ish   haqini   

hisoblash      bo’limiga      topshiriladi.      Buxgalteriyada      boshlang’ich      hujjatlar   

tekshiriladi   va   qayta   ishlash   uchun   hisoblash   markaziga   beriladi.   Qayta   

ishlangan      hujjatlar,      ishchilarning      tabel      raqamlari      buxgalteriyada      sexlar   

bo’yicha      guruhlanadi      va      ishchilarning      ish      haqi      shaxsiy      varaqalariga   

yozib   boriladi.   Ushbu   boshlang’ich   hujjatlar   asosida   hisoblash   vedomosti,   

ish      haqi      bo’yicha      me’yordan      chetga      chiqish      vedomosti      va      boshqa   

yig’ma   hujjatlar   tuziladi. 

O’zbekiston      Respublikasi      iqtisodiyotining      bozor      munosabatlariga   

o’tishi   mulkchilikning   turli   shakllari   paydo   bo’lishiga,   natijada   yangicha   

xo’jalik   yuritish   tizimlari   paydo   bo’lishiga   olib   keldi.   Bunday   sharoitda      

qishloq   xo’jaligi   korxonalari   moliyaviy   resurslari   va   ularning   ishlatilishini   

belgilab      beruvchi      buxgalteriya      hisobining      uslubiyati      yangi      sharoitga   

moslashishi   talab   etiladi.   Qishloq   xo’jaligi   korxonalari   endilikda   nafaqat   

o’zining      ichki      omillarini,      balki      tashqi      omillarni      ham      inobatga      olishi   

zarurdir.   Shuni   ham   unutmaslik   kerakki,   bugungi   kunda   qishloq   xo’jaligi   

korxonalari   haqidagi   ma’lumotlar   faqat   uning   o’zinigina   emas,   balki   u   

PDF created with pdfFactory Pro trial version 

www.pdffactory.com


bilan   aloqador   barcha   jismoniy   va   huquqiy   shaxslarni   ham   qiziqtiradi.   

Oldingi      paragraflarda      aytib      o’tganimizdek      buxgalteriya      hisobi      ikkiga,   

ya’ni   moliyaviy   va   boshqaruv   hisobiga   bo’linadi.      Buxgalteriya   hisobi   

ayrim   sohalari   bo’yicha   vazifalarni   aniqlashda   ana   shu   bo’linish   albatta   

inobatga   olinishi   kerak,   deb   hisoblaymiz.   Xo’sh,   mehnat   va   unga   haq   

to’lash      hisobi      qaysi      buxgalteriyaga      tegishli,      moliyaviygami      yoki   

boshqaruvgami?      Uning      oldida      qanday      vazifalar      turibdi?      Mana      shu   

savollarga   javob   berishimiz   uchun   avvalom   bor   buxgalteriya   hisobining   

umumiy   vazifalarini   eslashimiz   kerak.   Ma’lumki,   buxgalteriya   hisobining   

maqsadi      va      vazifalari      foydalanuvchilarni      axborot      bilan      ta’minlashdir.   

Mehnat      va      unga      haq      to’lash      haqidagi      ma’lumotlar      Respublikamizda   


Download 273.04 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling