O`zbekiston respublikasi sog`liqni saqlash vazirligi toshkent farmasevtika instituti tillar kafedrasi


Download 29.66 Kb.
Pdf ko'rish
bet22/25
Sana19.02.2020
Hajmi29.66 Kb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25


Kalanchoѐ, ѐs, f – kalanxoy 
Kalium, i, n – kaliy 
  
 
 
 
 
 
 

laboro, are, f –  ishlamoq 
lac, lactis, n – sut 
lacteus, a, um – sutli 
Laevomycetinum, i, n – levomitsetin 
Lagochilus, i, m –  bozulbang, lаgoxilus 
lana, ae, f – jun 
Lanolinum, i, n – lanolin 
lavo, are, f –  yuvmoq 
laxans, ntis –   ich suradigan, surgi 
Ledum, i, n – ledum 
Leonurus, i, m – arslonquyruq 
letalis, e – o‗ldiradigan 
Leuzea, ae, f - levzeya 
Liliaceae – lolaguldoshlar 
limpidus, a, um – tiniq,  shaffof 
Linaceae, ae, f -   zig‗irdoshlar 
lingua, ae, f –  til 
linimentum, i, n – liniment 
linteum, i, n – kanop, polotno 
Linum, i, n – zig‗ir 
liquidus, a, um – suyuq 
Liquiritia, ae, f – qizilmiya, shirinmiya 
liquor, oris, m – suyuqlik, eritma 
Liquor (oris) Ammonii anisatus (i)  –  
novshadil- arpabodiyon  tomchilari  
Liquor (oris) Burovi –  Burov suyuqligi 
Lithium, i, n –  litiy 
luteus, a, um – sariq 
   

magister, tri, m – o‗qituvchi 
Magnesium, i, n – magniy 
Magnium, i, n – magniy 
Magnolia, ae, f – magnoliya 
Magnoliaceae – magnoliyadoshlar 
majalis, e – may  –i (-si) 
Malvaceae –  gulxayridoshlar 
Manganum, i, n –  marganets 
manus, us, f – qo‗l 
massa, ae, f – massa 
materia, ae, f – modda 
Mays, ydis, f – makkajo‗xori 
medicamentum, i, n – dori, dori-darmon 
medicatus, a, um – tibbiyot  -i (-si) 
medicinalis, e – tibbiyot  - i (-si) 
medico, are, 1 – davolamoq 
medicus, i, m – vrach,  shifokor 
mel, mellis, n –   asal 
membranulla, ae, f –  parda 
Mentha, ae, f – yalpiz 
Mentholum, i, n – mentol 
Menyanthes, idis, f –  meniantes 

216 
 
Menyanthes(idis)   trifoliata(ae) – uchbargli 
meniantes (uchbarg) 
metallum, i, n - metal  
Methacinum,i, n – metatsin 
Methandrostenolum, i, n -  
metandrostenolon 
Methindionum, i, n - metindion  
Methioninum, i, n -  metionin 
methodus, i, f -  usul  
Methylandrostendiolum, i, n - 
metilandrostendiol 
Methylenum(i)   coeruleum (i) -  metilen 
ko‗ki 
Methylum, i, n - metil  
Methyltestosteronum, i, n -  metiltestosteron 
Millefolium, i, n – bo‗ymodaron  
minutum- mayda 
misceo, ere, 2- aralashtirmoq 
mitis, e- kuchsiz ta‘sir qiladigan 
mixtio, onis, f-  aralashma 
mixtura, ae, f-  mikstura 
mixtus, a, um- aralashtirilgan 
mollis, e -  yumshoq 
morbus, i,n-  kasallik 
Morphinum, i, n- morfin 
muсilago, inis, f-  shilliq  eritma 
multus, a, um - ko‗p 
Myrtillus, i,m - chernika 

naphthalanatus, a,um - naftalanli 
Naphthalanum, i,n - naftalan 
Naphthyzinum, i,n - naftizin 
narcosis, is, f - narkoz 
narcoticus, a, um - narkotik 
Natrium, i,n - natriy 
natura, ae, f -  tabiat 
naturalis, e -  tabiiy 
niger, gra, grum - qora 
Nitrogenium, i,n - azot 
Nitroglycerinum, i,n - nitroglitserin 
nomen, inis, n - ism, nom, nomlanish 
nomino, are, 1 -  atamoq 
normalis, e -  odatdagi 
Norsulfazolum, i,n- norsulfazol 
No-spa, ae, f- no-shpa 
Novocainum, i,n- novokain 
novus, a, um-  yangi 
Noxyron, i,n- noksiron 
numerus, i,m-  son 
Nuphar, aris, n-  nufar 
Nux, Nucis, f- yong‗oq 
Nux (ucis) vomica (ae) – kuchala 
 

obductus, a, um - parda (po‗st) bilan 
qoplangan 
Octoestrolum, i,n- oktestrol 
odor, oris, m-  hid 
officina, ae, f - dorixona 
officinalis, e - dorivor, dorixona  -i (-si) 
oleosus, a, um - moyli 
oleum, i,n - moy 
Oleum(i)  jecoris  Aselli -  baliq yog‗i 
Oleum(i)  Ricini – kanakunjut moyi 
Oleum(i) Terebinthinae-  terpentin moyi, 
skipidar 
Oleum(i) Terebinthinae rectificatum (i)- 
tozalangan  terpentin    moyi     (skipidar)                                                                     
Oliva, ae, f - zaytun 
olla, ae, f - shisha idish 
ophthalmicus, a, um -  ko‗z –i (-si) 
optime -  eng yaxshi 
optimus, a, um - eng yaxshi 
Oryza, ae, f -   guruch 
os, oris, n - og‗iz 
os, ossis, n -  suyak 
Oxycoccus, i,m - klyukva 
oxydulatus, a, um -  chala oksid 
oxydum, i,n-  oksid 
Oxygenium, i,n-  kislorod 
 

Pachycarpinum, i, n -  paxikarpin 
paluster, tris, tre - botqoqda o‗sadigan, 
botqoqdagi   
pancreas, atis, n - me‘da osti bezi 
Pancreatinum, i,n - pankreatin 
Pantocrinum, i,n- pantokrin 
Papaver, eris, n- ko‗knori 
Papaveraceae- ko‗knoridoshlar 
Papaverinum, i,n- papaverin 
Paracetamolum, i,n- paratsetamol 
paraffinatus, a,um- parafin bilan qoplangan 
paraffinum, i, n- parafin 

217 
 
paratus, a, um- tayyorlab qo‗yilgan 
paro, are, 1- tayyorlamoq 
pars, partis, f- qism, bo‗lak 
parvus, a, um- kichkina 
parum- ozgina 
Passiflora, ae, f -  passiflora 
pasta, ae, f- pasta 
pasta (ae) Lassari- Lassar pastasi 
pectoralis, e- ko‗krak –I(-si)  
Peganum (i) harmala (ae) – oddiy isiriq 
Pentalginum, i, n- pentalgin 
Pentaminum, i, n- pentamin 
Pepsinum, i, n- pepsin 
per – orqali,  dan 
Perhydrolum, i,n-  pergidrol 
periodus, i,f- davr, zamon 
Periploca, ae, f- periploka 
per os- og‗iz orqali 
peroxydum, i,n- peroksid 
per rectum -  to‗g‗ri ichak orqali 
per se- toza holida  
Persicum, i,n- shaftoli 
pertussicus, a, um - ko‗kyo‗talga oid 
pes, pedis, m - oyoq 
pharmaceuta, ae, f - farmatsevt 
pharmacopoea, ae, f- farmokopeya 
Phenacetinum, i,n -   fenatsetin 
Phenaminum, i,n - fenamin 
Phenobarbitalum, i,n - fenobarbital 
Phenolphthaleinum, i,n - fenolftalein 
Phenolum, i,n- fenol 
Phenoxymethylpenicillinum, i,-
fenoksimetilpenitsillin 
Phosphorus, i,m- fosfor 
Phthalazolum, i,n- ftalazol 
Phthivazidum, i,n- ftivazid 
Phytinum, i,n- fitin 
Pilocarpinum, i,n- pilokarpin 
pilula, ae,f - hab dori 
Pinaceae - qarag‗aydoshlar 
Pinus, i,f -  qarag‗ay 
Piper, eris, n - qalampir 
piperitus, a, um - qalampir –i (-si) 
pix, picis, f - smola, qatron 
pix liquida, picis liquidae -  qoramoy, qatron 
planta, ae, f - o‗simlik 
Plantaglucidum i,n - plantaglyutsid 
Plantago, inis, f - zupturum 
Plantago(inis)  major (is)- katta zupturum 
Plantago(inis)  psillium (i)- burga zupturum 
Platyphyllinum i,n- platifillin 
Plumbum, i,n- qo‗rg‗oshin 
Podophyllum, i,n-  podofillum 
Polemonium, i,n-  polemonium 
Polygala, ae,f- istod 
Polygonaceae- torondoshlar 
Polygonum (i) hydropiper (eris) -  achchiq 
toron, suv qalampir 
pono, ere, 3- solmoq, qo‗ymoq 
porcinus, a, um – cho`chqa –i, (si) 
potus, us,m- ichimlik 
praecipitatus, a,um-  cho‗ktirilgan 
praeparatio, onis, f- tayyorlash 
praeparatum, i,n- preparat 
praeparo, are, 1-  tayyorlamoq 
Prednisolonum, i,n- prednizolon 
pro - uchun, o‗rniga 
pro adultis - kattalar uchun  
pro die- dorining bir sutkalik dozasi 
pro dosi- dorining bir marta qabul qilish 
dozasi 
pro infantibus- bolalar uchun 
pro inhalationibus- ingalyatsiyalar uchun  
pro injectionibus-in‘yeksiyalar uchun 
Promedolum, i,n- promedol 
pro narcosi-  narkoz uchun 
Proserinum, i,n-  prozerin 
Protargolum, i,n- protargol  
pulmo, onis, m- o‗pka 
pulveratus, a, um-  kukunga aylantirilgan 
pulvis, eris, m- kukun 
purificatus, a, um-  tozalangan 
purissimus, a, um- toza, sof 
purpureus, a, um- qip-qizil, to‗q qizil 
purus, a, um- toza 
Pyrophosum, i,n- pirofos 
 

quantum satis- keragicha 
Quercus, us, f- eman, dub 
 

radix, icis, f- ildiz, tomir 
recens, ntis - yangi 
receptum, i,n- retsept 
recipio, ere, 3-  olmoq 

218 
 
rectalis, e-  to‗g‗ri ichak 
rectificatus, a, um-  tozalangan 
redistillo, are, 1-  qayta distillyatsiya qilmoq 
reductus, a, um-  qaytarilgan 
refrigeration, onis, f-  sovutish, sovush 
refrigero, are, 1-  sovutmoq 
remedium, i,n- vrachlik vositasi 
repeto, ere, 3- takrorlamoq 
res, rei, f- narsa, buyum 
Reserpinum, i,n-  rezerpin 
Resorcinum, i,n-  rezorsin 
resina, ae, f- qoramoy 
Rhamnus, i,f- itjumrut 
Rheum, i, n-  ravoch 
rhizoma, atis, n-  ildizpoya 
rhizoma (atis) cum radicibus-  ildizpoya 
ildizlar bilan 
Riboflavinum, i,n- riboflavin 
Ricinus, i,n-  kanakunjut 
Rosa, ae, f-  na‘matak 
Rosaceae-  ra‘noguldoshlar 
ruber, bra, brum - qizil 
Rubia, ae, f-  ravoch 
Rubus (i)  idaeus (i) -  malina 
 
                                                     S 
saccharum, i,n- shakar, qand 
sal, salis, n- tuz 
Sal (is)  carolinum (i)  factitium (i) –  sun‘iy 
karlovari  tuzi 
Salvia, ae, f-   mavrak 
Sanguisorba, ae, f- sangvizorba 
sanitas, atis, f-  sog‗liq 
sapo, onis, m-  sovun 
saponatus, a, um-  sovunli 
sapor, onis, m-  maza, ta‘m 
scatula, ae, f- quticha 
Schizandra, ae, f-  limonnik 
Scopolia, ae, f- skopoliya 
Scopolaminum, i,n- skopolamin 
Secale (is) cornutum (i)-  shoxkuya 
sedativus, a, um-  tinchlantiradigan 
semen, inis, n- urug‗ 
Senna, ae, f- sano 
serum, i,n-  zardob 
serva in loco frigido -  sovuq yerda saqla 
siccus, a, um- quruq 
signatura, ae, f-  belgilash, ko‗rsatish 
signo, are, 1-  belgilamoq 
silvester, tris, tre- o‗rmonda o‗sadigan, 
o‗rmondagi 
simplex, icis- oddiy 
Sinapis, is, f -  xantal,  gorchitsa 
sirupus, i,m- sharbat 
solidus, a, um- mahkam, mustahkam 
solubilis, e- eruvchan 
solutio, onis, f- eritma 
Solutio(onis)  Ammonii  caustici -  
novshadil spirti 
solutus, a, um- eritilgan 
solvo, ere, 3- eritmoq 
somnifer, fera, ferum- uxlatadigan, uyqu  
keltiradigan 
Sophora, ae, f-  tuxumak 
species, ei, f-  yig‗ma 
species(erum)  aromaticae (arum) -   
xushbo‗y yig‗ma (choy) 
species(erum)  antiasthmaticae (arum)-  
astmaga qarshi yig‗ma (choy) 
species(erum)  carminativae (arum)- yel 
haydovchi yig‗ma (choy) 
species(erum)  cholagogae (arum)-  o‗t 
haydovchi yig‗ma  (choy) 
species(erum)  diureticae (arum)- siydik 
haydovchi yig‗ma (choy) 
species(erum)  laxantes (ium)-  ich 
suradigan yig‗ma (choy) 
species(erum) pectorales (ium)-  ko‗krak 
yig‗masi (choy) 
species(erum) sedativae (arum)- 
tinchlantiruvchi yig‗ma  (choy) 
species(erum) stomachicae (arum)-  me‘da 
(oshqozon) yig‗masi (choy)                                                                     
spirituosus, a, um- spirtli, spirtga tegishli 
spiritus, us, m- spirt 
spissus, a,um-  quyuq 
spongia, ae, f- gubka 
statim-  darhol, zudlik bilan 
status,us, m- holat, ahvol 
Sterculia, ae, f- sterkuliya 
sterilis, e- sterilizatsiya qilingan 
sterilisatus, a, um -   sterilizatsiya qilingan 
steriliso, are,1-  sterilizatsiya qilmoq 
stigma, atis, n - og‗izcha 
stilus, i,m - qalam 
stipes, itis, m -  poya,  novda 
stomachicus, a, um- oshqozon,  me‘da   -i (-
si) 
Streptocidum, i,n- streptotsid 
Streptomycinum, i,n- streptomitsin 

219 
 
Strophanthinum, i,n- strofantin 
Strophanthus, i, m- strofant 
Strychninum, i,n- strixnin 
Strychos, i, m-  kuchala (daraxti) 
sublinguales, e - til ostiga, til tagiga 
subtilis, e -  mayda 
succus, i,m- shira 
suillus, a, um-  cho‗chqa    -i (-si) 
Sulfadimethoxinum i,n- sulfadimetoksin 
Sulfadimezinum, i,n- sulfadimezin 
Sulfamonomethoxinum, i,n-  
sulfamonometoksin 
Sulfapyridazinum, i,n- sulfapiridazin 
Sulfur, uris, n- oltingugurt 
sulfuratus, a, um- oltingugurtli 
suspensio, onis, f- suspenziya, shilliq 
Synoestrolum, i,n- sinestrol 
Synthomycinum, i,n- sintomitsin 

tabuletta, ae, f- tabletka 
tabulettae contra tussim-   yo‗talga qarshi 
tabletkalar 
talis, e- shunaqa, shunday 
Tannalbinum, i,n- tannalbin 
Tanninum, i,n- tanin 
Taraxacum, i,n- qoqi 
tela, ae, f- doka 
Terebinthina, ae, f- terpentin 
Testosteronum, i,n- testosteron 
Tetracyclinum, i,n- tetratsiklin 
Thea, ae, f- choy 
Thecodinum, i,n -  tekodin 
Themisalum, i,n- temizal 
Theobrominum, i,n- teobromin 
Theophyllinum, i,n- teofillin 
Thermopsis, idis, f- termopsis 
Thermopsis (idis) alterniflora (ae)- ketma-
ket gulli termopsis 
Thermopsis (idis) lanceolata (ae)- 
nishtarsimon termopsis 
Thymus, i,m-  tog‗ jambil 
Thyreoidinum, i,n-  tireoidin 
Tilia, ae, f- jo‗ka 
tinctura, ae, f- nastoyka 
Tormentilla, ae, f- g‗ozpanja 
toxicus, a,um-  zaharli 
Triftazinum, i,n-  triftazin 
Triticum, i,n- bug‗doy 
tritus, a,um-  ishqalab maydalangan 
tuber, eris, n-  tuganak 
tumor, oris, m- shish, o‗sma 
tussis, is,f- yo‗tal 
  
 
 
 
 
 

unguentum, i,n -  surtma 
unguentum(i)  Naphthalani -  naftalan 
surtmasi 
unguentum(i)  Wilkinsoni - Vilkinson 
surtmasi 
unguentum(i)  Vischnevsky - Vishnevskiy  
surtmasi 
Urodanum i,n- urodan 
Urosulfanum, i,n- urosulfan 
Urotropinum, i,n- urotropin 
Urtica, ae, f-  gazanda 
Urticaceae- gazandadoshlar 
ustus, a, um-  olovda kuydirilgan 
usus, us, m-  ishlatish, qo‗llanish 
Uva, ae, f-  uzum 
Uva (ae) ursi- toloknyanka 

220 
 

vaccinum, i,n-  vaksina 
vaginalis, e- qinga oid 
Valeriana, ae, f- valeriana 
Validolum, i,n -  validol 
validus, a, um - kuchli, quvvatli 
Valocordinum, i,n- valokordin 
vas, vasis, n -  idish 
Vaselinum, i,n -  vazelin 
vena, ae, f -  vena, ko‗k tomir 
venenum,i,n -  zahar 
Veratrum, i,n- maralquloq 
vernalis, e - bahorgi 
verto, ere, 3- aylantirmoq, o‗girmoq 
vesicatorius, a,um - chipqonga 
qo‗yiladigan 
Viburnum, i,n -  kalina, bodrezak 
Vikasolum, i,n -  vikasol 
Vinylinum, i,n - vinilin 
Viride (is)  nitens  (ntis)- brilliant yashili 
viridis, e - yashil 
vita, ae, f - hayot 
vitaminisatus, a, um -  vitaminlashtirilgan  
vitaminum, i,n -  vitamin 
Vitis (is) idaea (ae)-  brusnika 
vitrum, i,n-  kichkina  shisha idish 
volatilis, e -  uchuvchi 
vulgaris, e- oddiy 
 

xeroformium, i,n -  kseroform 
 

Zea(ae)  mays (idis)- makkajo‗xori 
Zincum, i,n - rux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

221 
 
IX.TESTLAR BANKI 
 
1.C harfi [K] tarzida talaffuz qilinadigan so‘zni aniqlang? 
  +Creta         
  -Cito              
  - Coeruleus              
   -Cera 
2. S   harfi  [S] tarzida talaffuz qilinadigan so‘zni aniqlang? 
-  Rosa           
+ Solanum          
- Glucosum           
- Cortisonum 
3. Colatura so‘zida urg‘u qaysi bo‘g‘inga tushadi? 
-la                  
-  co                    
+ tu               
 -ra 
4. Lotin tilida nechta kelishik bor? 
+ 5                   
-  6                     
 -4                   
-7 
5. II turlanishdagi otlarga qaysi roddagi otlar kiradi? 
- jenskiy rod                
+mujskoy,sredniy  rod             
- mujskoy, jenskiy rod                    
-jenskiy, sredniy rodlar 
6. Qutichalarning so‘zini lotincha muqobilini tanlang? 
-   scatula                
-scatulis             
-scatulas                
+scatularum 
7. Jenskiy roddagi otlar qaysi turlanishlarda qo‘llaniladi? 
+   I, III, V                  
-  I, III, II                   
-   II,IV                
- I,IV 
8.  Pro so‘zi qanday ma‘noni anglatadi? 
-   va                        
-bilan                 
+ uchun                      
 -ga 
9. Limon moyi so‘z birikmasini lotinchaga tarjima qiling? 
- oleum Citrium                    
- olei Citrii                  
+ oleum Citri                    
-olei Citrium 
10. Turlanmaydigan otni ko‘rsating? 
-  Glucosum                             
 -  amylum                
+Ginseng                       

222 
 
-paraffinum 
11. Fe‘llarda nechta tuslanish bor? 
+ 4              
 -3                   
 -5             
 -12 
12. Buyruq mayli asosan nechinchi shaxsga qaratilgan? 
- I shaxs              
- II shaxs         
+III shaxs    
- II  va III shaxslarga 
13.  Lotin tilida otlar nechta songa ega? 
+ 2 ta     
 - 3ta     
- 5 ta      
- 4ta 
14.IV turlanishdagi otlar Genetivus  singularisda qanday qo‘shimchalarga ega bo‘ladi? 
- is      
+ us        
-  as        
 - ae 
15. Planta so‘zi qaysi rodga tegishli? 
- mujskoy        
- sredniy         
+jenskiy      
- A va B 
16. Contra so‘zining ma‘nosi? 
- orqali       
+ qarshi      
- uchun     
-gacha 
17.Nisbatlar necha xil bo‘ladi? 
+ 2 xil     
- 3 xil      
- 4 xil        
- 5 xil 
18. Retsept necha qismdan iborat bo‘ladi? 
- 8      
- 9      
+ 10    
 -7 
19.Yunonchadan o‘tgan otlarda asosan qanday qo‘shimchalar qo‘yiladi? 
+ѐs      
- es      
- us     
- as 
20. Sirupus so‘zini nominativus pluralisda yozing? 
- Sirupus     
- Sirupil    
+ siruporum    
 -siruparum 

223 
 
21. Diftonglarni toping 
- ao      
-oѐ     
- ea      
+au 
22. C harfi qaysi diftong oldida kelsa [s] deb o‘qiladi. 
- ae, au        
+ ae, oe      
- oe, eu     
- ae, eu 
23. K harfiga tegishli javobni toping? 
- K harfi yumshoq talaffuz qilinadi     
- K harfi yunonchadan o‘zlashgan so‘zlarda uchraydi. 
+ K harfi tibbiy lotin tilida kam qo‘llanadi    
- K harfi [S] va [k] ni ifoda etadi. 
24. Qaysi harf birikmalari bo‘lgan bo‘g‘in qisqa o‘qiladi? 
- ol , ul , al      
+ ol , ul, il          
- ol, al , il        
- al , ul , il 
25. Noaniq shakldagi I tuslanishdagi fellar qo‘shimchasiga ega? 
+ are      
- ere     
 -ere     
–ire 
26. Saqlamoq so‘zning berilmagan qatorini toping ? 
- Conservare     
- Continere     
+ Contundere    
- Servare 
27. Lug‘atda o‘tlar qaysi kelishik va sonda yoziladi va qaysi kelishik yonida yoziladi? 
- Nominativus singularis , Genetivus pluralis   
 + Nominativus singularis, Genetivus singularis 
- Nominativus pluralis, Dativus singularis         
 - Genetivus singularis, Ablativus pluralis 
28. Ikki xil ma‘noni anlatuvchi yani so‘zlar o‘rtasiga qo‘yiladigan bog‘lovchi? 
- out            
+ et        
- cum      
- et 
29. Aniqlovchilarga tegishli bo‘lmagan javobni toping? 
- Aniqlovchilar moslashgan va moslashmagan aniqlovchilardan iborat 
+ Moslashmagan aniqlovchi aniqlovchi bilan bir xil rod, son kelishikda beradi 
- Moslashmagan aniqlovchi sifat bilan ifoda 
- Moslashmagan aniqlovchi ot bilan ifoda 
30. II turlanishdagi otlar nominativus singularis da qanday qo‘shimchaga ega bo‘ladi? 
+ us , er , um      
- us, er , i,    
-a ,us, er     
-  us , er , olum 
31. Lotin alifbosida nechta harf bor? 

224 
 
 - 26    
 - 28     
 +25     
 - 24 
32. Lotin tilida nechta unli harf bor? 
 - 5    
 +6       
 -7       
 - 8 
33. C harfi qaysi deftong unli harflari oldida tursa [s] deb o‘qiladi? 
+ oe, ae , e, i, y         
- au, eu , ae , u       
- ae, oe ,e , i, u      
- ae ,oe, a, o, i 
34. Ngu harf birikmasi unli harf oldidan qanday o‘qiladi? 
- ng    
- g     
+ ngv     
 - n 
35. Fe‘llar lotin tilida nechta turda tuslanadi? 
+  4ta      
 - 3ta     
- 2 ta      
- 5ta 
36. I turlanishdagi otlarga qaysi otlar kiradi? 
+ Jenskiy roddagi otlar    
- Mujskoy roddagi otlar     
- sredniy roddagi otlar   
- mujskoy va sredniy roddagi otlar 
37. Sirupus so‘zi qaysi turlanishdagi otlarga kiradi? 
- I tur   
+ II tur     
- III tur      
- IV tur 
38 ‖Gemma‖ so‘zining lotincha nomi? 
+ kurtak    
-o‘simlik   
-o‘t   
-modda 
39. Senna so‘zi o‘zbekcha nomi? 
- massa    
+ Sano    
-dolia    
-bez 
40.Belladonna so‘zi Nom.plurda qanday qo‘shimchaga ega bo‘ladi? 
+ ae     
- a     
- arum       
- i 
41. Accusativusda ishlatiladigan predloglar to‘g‘ri yozilgan qatori  toping? 
+ Sine, pro , ex     

225 
 
- ad, per, contra     
- et, av, sine, per     
- contra, pro 
42. Va bog‘lovchisining lotincha nomi? 
+ et    
- aut     
- seu    
-cum 
43.Retsept nechta qismdan iborat? 
- 9 ta  
+ 10 ta  
- 7 ta 
 - 5 ta 
44.  II turlanishdagi otlarga qaysilar kiradi ? 
+Mujskoy , sredniy va bazi bir jenskiy roddagi otlar 
-Jenskiy rod va mujskoy rod 
- jenskiy rod      
- mujskoy rod 
45. Andiz so‘zining lotincha nomi turi va rodi qaysi qatorda to‘g‘ri ko‘rsatilgan? 
- Polugala i, f    
- Tilia i, f   
+Inula i, f   
-Frangula i, f 
46.Evkalipt barglari Genetivus Plurda qanday yoziladi? 
- Foliorum Eucalypti     
-Folia Eucalypti    
- Folium  Eucalypti      
+ Foliorum Eucalypti 
47. Gazako‘t ekstrakti Nominativus Singda qanday deyildi? 
+ Extractum  Gentianae   
- Extracti Gentianae    
- Extraca Gentian    
- Extractium Gentianoe 
48) mujskoy roddagi otlar qanday qo‘shimchalarga ega? 
- um, i, a , orum   
- us, i ,orum    
- a, ae , orum   
+ us, i ,i ,orum 
49. Jenskiy roddagi ot bosh  kelishik birlikda qanday qo‘shimchaga ega? 
- arum   
+a     
-ae      
-i 
50. Limon moyi Genetivusda qanday yoziladi? 
- olei citri    
+oleum Citri      
- olei citra   
- olei citreus 
51. 1 tuslanishdagi fellar qanday qo‘shimchalarga ega bo‘ladi? 
- ere    
+are    

226 
 
- ire    
- ere 
52. III tuslanishdagi fellarning buyruq mayli shakli qanday hosil bo‘ladi? 
- Te qo‘shimchasi    
- Tu qo‘shimchasi  
+ ite qo‘shimchasi     
+ itu qo‘shimchasi 
53. Qo‘shmoq fe‘li qaysi javobda to‘gri ko‘rsatilgan? 
-  coquere    
- recipere    
+ addere   
- aquare 
54. Lotin tilida nechta son bor? 
- 5 ta  
+ 2 ta 
 - 3 ta  
- 5 ta 
55. Bosh kelishikning lotincha nomi qanday? 
+Casus Nominativus  
-casus Ablativus  
- casus Dativus   
- casus Accusativus 
56. Lotin tilida nechta rod bor? 
- 5 ta  
- 4ta  
+ 3 ta  
- 6 ta 
57. I turlanishdagi otlarning genetivus singularisdagi qo‘shimchasi qaysi? 
+ ae   
- us   
- is   
- as 
58. gutta qaysi rodga tegishli? 
- II. m      
+I. f   
- II n  
 - III ,f 
59.Lotin  tilida aniqlovchilarning nechta turi qo‘llaniladi? 
+2 ta    
-4 ta    
- 3 ta   
- 5 ta 
60. Rubia so‘zining tarjimasi ? 
-moychechak    
+ ro‘yon   
-do‘lana   
- archa 
61. per predlogining o‘zbekcha ma‘nosi ? 
- Ber   
- qarshi   
+ orqali   

227 
 
-bilan 
62.Va bog‘lovchisining  lotinchaa nomi? 
- aut    
+ et   
- seu    
- etu 
63.Oliva so‘zi qaysi rodga tegishli? 
+jenskiy    
- sredniy    
- mujskoy   
- A va B 
64. Limon moyi so‘z birikmasini lotincha nomi? 
+Oleum Citri    
-olei citri   
- olius citrius   
- oleum citrum 
65. Retseptlarda shart mayli nechanchi shaxsda ishlatiladi? 
+ III     
- II    
- I     
- I va II 
66. I guruh sifatlarga qaysi turlanishdagi sifatlar kiradi? 
+ I- II    
- III    
-I-III   
- II va III 
67.Lotin tilida nechta unli bor 
- 7 ta   
+ 6 ta    
- 8 ta  
-5 ta 
68. ―uchun‖ manosi bildiruvchi so‘z? 
- pre    
- pru    
+pro  
-pra 
69. ―Qayin bargaining‖ lotincha nomi ? 
- folia betulal   
- folia betula 
+folium betulae 
- foliorum betulae 
70. Lotin tilida predloglar qaysi kelishiklarda bo‘ladi? 
+Accusativus va Ablativus   
- Accusativus va Dativus  
- Accusativus va Nominativus  
- Accusativus vaGenetivus 
71. Fermentlarga tegishli? 
- test 
- vit   
+ as  
- cort , cortic 

228 
 
72. Androgen steroidlarni ko‘rsaning? 
- Oestr  
+ test , andr, vir, stan, ster   
- vit    
- abol 
73.Qusishga qarshi tez- tez takror bo‘lakli ko‘rsating? 
- allerg  
+ vom emet  
- Lax  
- cor , card 
74. Gijjaga qarshi 
- lax   
- flog , phlog   
+verm , helm  
- vom, emet 
75.Sedavit tinchlantiruvchi tez-tez? 
- ur   
+ stess, tranqu , atrax ,zepam   
-seol   
- chol, bil 
76.Siydik xaydov chi 
+ur             
- sed       
-lax     
-vit 
77. Nastoyka so'zining tarjimasini toping. 
-  mentha, ae, f 
+ tinctura, ae, f  
-  Tilia, ae,f 
-  Senna, ae, f 
78 Suv so'zining tarjimasini toping. 
-  planta, ae, f 
-  Urtica, ae, f 
-  Betula, ae, f 
+ aqua, ae, f 
79 O't, yer ustki qismi so'zining tarjimasini toping. 
+ herba, ae, f 
-  cera, ae, f 
-  Tilia, ae, f 
-  Betula, ae, f 
79Do'ka so'zining tarjimasini toping. 
-  cera, ae, f 
+ tela, ae, f 
-  gutta, ae, f 
-  materia, ae, f 
80 Mum so'zining tarjimasini toping. 
-  planta, ae, f  
-  materia, ae, f 
+ cera, ae, f 
-  gutta, ae, f 
81 Hab dori so'zining tarjimasini toping. 

229 
 
+ Pilula, ae, f  
-  Betula, ae, f 
-  glandula, ae, f 
-  Senna, ae, f 
82 Quticha  so'zining tarjimasini toping. 
-  gelatina, ae, f 
+ scatula, ae, f 
-  gemma, ae, f 
-  Mentha, ae, f 
83 O'simlik so'zining tarjimasini toping. 
-  Farfara, ae, f 
-  Betula, ae, f  
-  herba,  ae, f 
+ planta, ae, f 
84 Kurtak  so'zining tarjimasini toping. 
-  gutta, ae, f 
-  glandula, ae, f 
+  gemma, ae, f 
-  Urtica , ae, f 
85 Tomchi so'zining tarjimasini toping. 
+ gutta, ae, f  
-  herba, ae, f 
-  scatula, ae, f 
-  glandula, ae, f 
86 Bez so'zining tarjimasini toping. 
- Farfara, ae, f 
+ glandula, ae, f 
- planta, ae, f  
- materia, ae, f 
87 Modda so'zining tarjimasini toping. 
+ materia, ae, f 
-  Belladonna, ae, f  
-  Farfara, ae, f 
- Betula, ae, f 
88 Qayin so'zining tarjimasini toping. 
- materia, ae, f 
- Tilia, ae, f 
+ Betula, ae, f 
- glandula, ae, f 
89 Jo'ka so'zining tarjimasini toping. 
- Farfara, ae, f 
- Betula, ae, f 
+ Tilia, ae, f 
-  Convallaria, ae, f 
90 Oqqaldirmoq so'zining tarjimasini toping. 
-  Chamomilla, ae, f 
-  Convallaria, ae, f 
-  Urtica, ae, f 
+ Farfara, ae, f 
91 Marvaridgul so'zining tarjimasini toping. 
+ Convallaria, ae, f 

230 
 
- herba, ae, f 
- Pilula, ae, f  
- Chamomilla, ae, f 
92 Sano so'zining tarjimasini toping. 
+  Senna, ae, f 
-  Calendula, ae, f 
-  Mentha, ae, f 
- Urtica, ae, f 
93 Yalpiz so'zining tarjimasini toping. 
- herba, ae, f 
-  gutta, ae, f 
+ Mentha, ae, f 
- Urtica, ae, f 
94 Moychechak so'zining tarjimasini toping. 
-  tinctura, ae, f  
-  Tilia, ae,f 
-  Senna, ae, f 
+ Chamomilla, ae, f 
95 Jelatin so'zining tarjimasini toping. 
-  cera, ae, f 
- tela, ae, f 
+ Gelatina, ae, f 
- Urtica, ae, f 
96 Gazanda, chayono't so'zining tarjimasini toping. 
-  Mentha, ae, f 
- Pilula, ae, f  
- Chamomilla, ae, f 
+ Urtica, ae, f 
97 Tirnoqgul so'zining tarjimasini toping. 
+ Calendula, ae, f 
-  Senna, ae, f 
-  materia, ae, f 
-  planta, ae, f 
98 gutta so'zini Nominativus Pluralis da qo'llanilgan qatorni ko'rsating 
-  gutta 
- guttais 
+ guttae 
- guttas 
99 pilula so'zini Nominativus Pluralis da qo'llanilgan qatorni ko'rsating  
+ pilulae 
- pilulis 
- pilul 
- pilulam 
100 glandula so'zini Nominativus Pluralis da qo'llanilgan qatorni ko'rsating  
- glandulam 
- glandulis 
+ glandulae 
- glandularum 
101 tinctura so'zini Nominativus Pluralis da qo'llanilgan qatorni ko'rsating  
- tincturis 
-tincturarum 

231 
 
+ tincturae 
- tincturam 
102 Mentha so'zini Nominativus Pluralis da qo'llanilgan qatorni ko'rsating  
-  Mentharum 
+ Menthae 
- Menthis 
- Menthi 
103 gemma so'zini Nominativus Pluralis da qo'llanilgan qatorni ko'rsating  
- gemma 
-  gemmis 
+ gemmae 
- gemmarum 
104 Senna so'zini Nominativus Pluralis da qo'llanilgan qatorni ko'rsating  
+ Sennae 
- Sennarum 
- Sennaris 
- sennam 
 
105 Betula so'zini Nominativus Pluralis da qo'llanilgan qatorni ko'rsating  
- Betulari 
+ Betulae 
- Betularum 
- Betulas 
106 massa so'zini Nominativus Singularis da qo'llanilgan qatorni ko'rsating 
+ massa 
- massae 
-massarum 
-massare 
107. materia so'zini Nominativus Singularis da qo'llanilgan qatorni ko'rsating 
-  materiarum 
-  materiae 
- materis 
+ materia 
108. Chamomilla so'zini Nominativus Singularis da qo'llanilgan qatorni ko'rsating 
- Chamomillae 
+ Chamomilla 
- Chamomillis 
- Chamomillam  
109.Farfara so'zini Nominativus Singularis da qo'llanilgan qatorni ko'rsating 
- Farfarae 
+ Farfara 
- Farfaris 
- Farfaram 
110. Aqua so'zini Nominativus Singularis da qo'llanilgan qatorni ko'rsating 
- Aquae 
- Aquarum 
+ Aqua 
- Aquam 
111. tinctura so'zini Genetivus Singularis da qo'llanilgan qatorni ko'rsating 
+ tincturae 
- tincturam 
- tincturis 

232 
 
- tnictura 
112. tela so'zini Genetivus Singularis da qo'llanilgan qatorni ko'rsating 
- telam 
- telis  
- telarum 
+ telae 
113. scatula so'zini Genetivus Singularis da qo'llanilgan qatorni ko'rsating 
- scatula 
+ scatulae 
- scatularum 
- scatulis 
114. Tilia so'zini Genetivus Singularis da qo'llanilgan qatorni ko'rsating 
-  Tiliarum 
+ Tiliae 
- Tilia 
- Tilis 
115. Calendula so'zini Genetivus Singularis da qo'llanilgan qatorni ko'rsating 
- Calendula 
+ Calendulae 
- Calendularum 
- Calendulis 
116. aqua so'zini Genetivus Pluralis da qo'llanilgan qatorni ko'rsating 
+ aquarum 
-aquam 
- aqua 
- aquis 
117. cera so'zini Genetivus Pluralis da qo'llanilgan qatorni ko'rsating 
- ceram 
+ cerarum 
- ceris 
- cerae 
118. massa so'zini Genetivus Pluralis da qo'llanilgan qatorni ko'rsating 
+ massarum 
- massam 
- massis 
- massae 
119. tela so'zini Genetivus Pluralis da qo'llanilgan qatorni ko'rsating 
- telis 
- telam 
+ telarum 
- telae 
120.  Calendula so'zini Genetivus Pluralis da qo'llanilgan qatorni ko'rsating 
+ Calendularum 
- Calendulis 
- Calendulam 
- Calendulas 
121. Urtica so'zini Genetivus Pluralis da qo'llanilgan qatorni ko'rsating 
- Urticae 
+ Urticarum 
- Urticis 
- Urtia 

233 
 
122. Valerina so'zini Genetivus Singularis da qo'llanilgan qatorni ko'rsating 
+ Valerinae 
- Valerina 
- Valeriarum 
- Valerias 
123. mixtura so'zini Nominativus Singularis da qo'llanilgan qatorni ko'rsating 
- mixturae 
- mixturis 
+ mixtura 
- mixturarum 
124. tabuletta so'zini Nominativus Pluralis da qo'llanilgan qatorni ko'rsating 
+ tabulettae 
- tabulis 
- tabuleta 
- tabulettarum 
125. Senna so'zini Genetivus Singularis da qo'llanilgan qatorni ko'rsating 
+ Sennae 
- Senna 
- Sennarum 
- Sennis 
 
126.   "C" harfi qaysi javobda "K" o`qiladi ? 
- cera  
 
- cito  
 
- coeruleus   
 
+ lac 
127.Lotin tilida nechta digraf bor ? 
+ 4 ta  
 
- 3 ta  
 
- 5 ta  
 
- 6 ta 
128  "Su" harf birikmasi qachon  [sv] deb o`qiladi ? 
-a, o dan oldin 
 
 
+ a, e dan oldin 
-u, e dan oldin 
 
-a, u dan oldin 
129.  Qaysi bo`g`inlar cho`ziq o`qiladi ? 
+in, ur, at 
 
- ut, os, ol 
 
 
-ib, at, ur 
     
-ol, in, ur 
130.Qaysi javobda urg`u 2 - bo`g`inga tushmagan ? 
-extractum      
- pilula 
  
 -vertebra 
     
+-colatura 
131.  Qaysi harf oldida kelgan unli qisqa o`qiladi ? 
-ph              
 - th   
 
+h 
 
 
-c 

234 
 
132.  "dare" so`zining ma'nosi ? 
-bering 
 
 
- ber   
 
+bermoq 
   
-berilsin 
133.  I turlanishga qaysi roddagi otlar kiradi ? 
-jenskiy, mujskoy      
- jenskiy, sredniy 
    
  +jenskiy 
 
 
-mujskoy 
134.  "Gemmarum" so`zining ma'nosi ? 
-kurtaklar 
 
- kurtak 
 
+kurtaklarning 
-kurtakning 
135.  I turlanishdagi otlarning genetiv pluralisdagi qo`shimchasini ko`rsating ? 
  -a    
 - ae   
 
+arum 
 
-orum 
136..  II turlanishdagi otlarga qaysi roddagi otlar kiradi ? 
+mujskoy, sredniy   
- jenskiy, mujskoy   
 
-mujskoy 
  
 -sredniy 
137.  II turlanish mujskoy roddagi otlarning genetivus singularisdagi qo`shimchasini 
ko`rsating ? 
-orum 
 
 
+i 
 
 
-arum 
 
-us, er 
138.  "Bug`doy ekstrakti" so`z birikmasini lotin tiliga tarjima qiling ? (Nomda) 
-extracti Triticum 
 
-+extractum Tritici     
-extractum Triticum  
-Tritici extractum 
139.  II turlanish jenskiy roddagi otlarni toping ? 
+Eukalyptus      
- decoctum   
-globulus 
    
-Rheum 
140.  "Qarag`aylarning" so`zini lotin tiliga tarjima qiling ? 
+Pinorum 
 
- Pini  
 
-Pinus 
 
-Pinarum 
141.  Infusum folii Rhei  -  o`zbekchaga tarjima qiling ? 
-Ravoch barglarining damlamasi      
- Do`lana barglarining qaynatmasi 
 -Qayin bargining qaynatmasi 
 
 
+Ravoch bargining damlamasi 

235 
 
142.  "S" harfi qachon "z" o`qiladi ? 
+unli + s + unli 
 
 
- unli + s + undosh      
-undosh + s + unli        
-m + s + undosh 
143.  Yodlashgan unli harflar qaysilar ? 
+a, o, e, u 
 
- a, u, e, y 
   
 -a, i, o, e 
        
-a, i, o, u 
144.  Qaysi undosh harfi oldida kelgan unli cho`ziq o`qiladi ? 
+x, z     
 - h, r  
-ch, x   
 -z, ch 
145.  Qaysi bo`g`in qisqa o`qiladi ?    solubilis 
-so   
+lu      
-bi 
 
 
-lis 
146.  Qaysi qatordagi so`z ―Sanoning murakkab damlamasi‖ (Nom) da ko`rsatilgan ? 
+infusum Sennae compositum 
 
 
- infuse sennae composite 
 -infusi Sennae compositum   
 
 
-infusa Sennae composite 
147.  Quyidagi ( II tuslanish) lotincha so`zlarni o`zbek tiliga tarjima qilingan variantini 
[miscent. misket] ko`rsating ? 
-aralashtirilsin, u aralashtirsin 
 
 
+ular aralashtirishyapti, u aralashtiryapdi 
-ular berishyapdi, u berishdi 
 
 
-eshitilsin, eshitilyabdi 
148.  Retseptning qaysi qismi lotincha bo`ladi ? 
+7 - qismi 
   
- 8 - qismi 
 
 
-6 - qismi 
 
 
-hech qaysi qismi bo`lmaydi 
149.  Quyidagi (solutio) so'zini to'g'ri o'qilgan variantini ko'rsating? 
- Solittio 
 
 
+Solitsio 
 
 
-Solio 
 
 
-Soliyotsio 
150.       I. II. IV. Tuslanishdagi fe'llarning buyruq mayli ko'plik sonini hosil qilish uchun 
qaysu qo'shimcha qo'llaniladi? 
- ite   
 
- e 
 
 
 
-ire   
 
 
+te 
151. recipĕre so‘zini negizini va buyruq mayli birlik sonini ko‘rsating? 
+recip, recipe 
 
- recipe, recipere 
 
-reci, recip   
 

236 
 
-recci, recipe 
152. et bog‘lovchisi qanday tarjima qilinadi? 
- bilan 
 
 
- lekin    
 
 
+va    
 
 
-yoki 
153. Majhullik nisbati III shaxs birlik sonini hosil qilish uchun fe'l negiziga qaysi 
qo'shimcha qo'shiladi? 
- tur    
 
- ntur  
 
 
+nt   
 
 
-t 
154. Lotin tilidagi ―eshitmoq‖  fe'lining to‘g‘ri variantini toping? 
-finire 
 
-linire 
 
 
+audire 
 
-vivere 
155. globulus so'zini genetivus shaklini ko'rsating? 
- globulus 
 
+globuli 
 
 
-globulorum  
-globule 
156.. Kunga boqar moyini (nom) da ko'rsatilgan tarjimasini ko'rsating? 
+ Oleum, Helianthi   
- Olei, Helianthi   
 
-Olea, Helianthi 
 
-Oleae, Helianthi 
157. Qaysi so'z turlanmaydi? 
+ Dragee 
 
 
- Vitrum 
 
 
-Venenum   
 
-Serum 
 
 
158. Quyidagi so'zlarni tarjima qiling. Glucosum, Gemma, Bolus 
- Glukoza, kurtak, ko'k 
 
+ Glukoza, kurtak, tuproq 
-Glukoza, ildiz, gil   
 
-Glukoza, barg, tuproq 
159 Ko'krak yig'masini (Gen) da ko'rsating. 
+ Specierum, Pectoralium   
 
- Speciorum, Pectoralium 
-Speci, Pectori 
 
 
 
-Speci, Pectorus 
160. Lotin tilida nechta undosh harf bor? 
- 20   
 
- 6 
 
 
-7 
 
 
+19 
161. Su qachon Sv deb o'qiladi? 
+ a,e harfidan oldin kelsa   
 
- a,c harfidan keyin kelsa   
 
-a,e harfidan keyin kelsa 
 
 

237 
 
-d,e harfi o'rtasida kelsa 
162. Quantum satis ni tarjimasini ko'rsating? 
+ keragicha    
 
- kerak 
 
 
-teng miqdorda  
 
 
-aralashtirilsin 
163. Qora so'zi sredniy rodda qanday yoziladi? 
+ Nigrum 
 
 
- Nigra 
 
 
-Gra   
 
 
 
-Nigrorum   
 
164. Lotin tilida nechta diftong bor? 
+ 4   
 
 
- 5 
 
 
 
-6 
 
 
 
 
-3 
165. ae diftongi qanday o'qiladi? 
- ai   
 
 
+ e   
 
 
-a  
 
 
 
 
-ae 
166. "Su" qanday hollarda "Sv" deb o'qiladi? 
- Diftong oldidan kelsa 
 
 
- Digraf oldidan kelsa 
 
-Unli harf oldidan kelsa 
 
 
+a,e unli harf oldidan kelsa 
167. 2 ta undosh harfni bir bo'g'in sifatida talafus qilinishiga … deyiladi va ular … bo'ladi. 
- Digraf, 4    
 
- Diftong, 6   
 
-Digraf, 6 
 
 
 
+Diftong, 4 
168. Retseplar qaysi kelishikda yoziladi? 
- Casus Nominativus 
 
 
+Casus Genetivus   
 
-Casus Dativus 
 
-Casus Ablativus  
169. Bolus nechinchi turlanish qaysi rod va o'zbekcha nomi nima? 
-  I tuslanish, jenskiy rod, tuproq   
 
- II tuslanish, sreniy rod, tuproq 
+II tuslanish, jenskiy rod, gil 
 
 
-II tuslanish , murskoy, gil 
170. Harf birikmalarini ko'rsating. 
- qu, ngu, su, ph 
 
 
- ph, rh,ti,su 
-ch, ph, rh,th  
 
+qu, ngu, su, ti 
171. Sariq do'lana Nom. Sing da ko'rsating 
+Crataegus, lutea 
 
 
- Crataegus, lutei 
 
 
-Crataega, lutea 
 
-Crataega, luteae 

238 
 
172. III tuslanishdagi fe'llar qanday qo'shimchaga ega? 
+qisqa ere 
 
 
- cho'ziq ere   
-are   
 
-ire 
173. IV tuslanishdagi fe'llar qanday qo'shimchaga ega? 
- qisqa ere 
 
 
- cho'ziq ere   
-are   
 
+ire 
174. tashqi vosita Gen. Plur da ko'rsating. 
+ remedii externi    
 
 
- remedium externum  
 
  
 
-remedium externi    
 
 
-remedi externum 
 
175. zaytun moyi nom.sing da yozing. 
+oleum olivae  
 
 
 
- olea olevae  
 
  
 
-olei olivay    
 
 
-oleum olivi 
176. murskoy otlar qanday qo'shimchaga ega? 
+ us, er  
 
 
 
- um   
  
 
-a 
 
 
 
-t.j.y 
177. moslashmagan aniqlovchi qanday so'roqqa javob bo'ladi? 
- Kimning      
 
 
+nimaning    
 
-kimdan  
 
 
-nimadan 
178. diftonglarni toping. 
- aѐ   
 
 
+eu   
 
 
-ea   
 
 
-ao 
 
178. ae diftongi qanday talaffuz qilinadi? 
+ e    
 
 
- ae   
 
 
 
-i 
 
 
-u 
179. diagnostik rengenokontrast. 
- ur   
 
 
- vom, emet   
 
 
+trust, gnos, graf 
 
-chol, bil 
180.  uxlatadiganlar 
-cillin, cyclin, mycin 
 
 
 
- barb 
+al, mal(so'z ohirida somn, hypn dorm) 
 

239 
 
-cor, card 
181.bugingi kunda jahonda mavjud bo'lgan dorivor vositalarning nomlari qancha? 
- 1000  
 
 
 
+60000 
 
 
-7000  
 
-8000 
182. og'riq qolduruvchi. 
+ dol, olg 
 
 
 
- cor, card 
 
 
-vas,ang(i)   
 
-pris(s), ten(s) 
183. gipertoniyaga qarshi. 
- cain  
 
 
 
- sulfa,fur(a)   
+pres(s), ten(s) 
 
-barb  
 
 
 
  
184 ‗‘ ae, oe‘‘ diftonlglar qanday o‘qiladi? 

[o] 

[a] 

[ae] 
  +     [e] 
185.  ‗‘C‘‘ qaysi harflaran oldin kelsa ‗‘S‘‘ deb o‘qiladi? 

ae oe ei e i a 

a o u 
         +    ae oe ei e i y 

ae oe o u au ou 
186. Qaysi  harf yunonchadan o‘zlashtirilgan so‘zlarda uchraydi? 


 +    z x  
187 ―qu‖ harf birikmasi qachon ―kv‖ deb o‘qiladi? 

Undosh harflardan oldin 

Undosh harflardan keyin 

Unli  harflardan keyin 
+   Unli  harflardan oldin 
188―c‖ harfining ―ц‖ tovushidek o‘qiladigan so‘zni toping. 
         +  cito  

Cucurbita 

Decoctum 

Costa 
189.  ―S‖ harfining [z] tovushidek o‘qiladigan so‘zni toping   
        - sapo  
        -  sirupus 
        -  quercus 
        +  mensura 
190.  I - turlanishdagi otni toping. 
+ cera  
- pix 
- acidum 

240 
 
- rheum 
191.  II - turlanishdagi otni toping. 
+folium  
- material 
- gemma 
-solution 
191.  Atamaning ―tirnoqgul nastoykasi‖ tarjimasini toping. 
- tincture  Calendula 
-  tincturae  Calendulae 
-  tincturarum   Calendulae 
+  tinctura  Calendulae 
192.  Atamaning ―Marvaridgul o‘ti‖ tarjimasini toping. 
- herba Convallaria 
-  herbae Convallariae 
-   herba Convallarii 
+herba Convallariae 
 
193.  Atamaning ―Ravoch nastoykasi‖ tarjimasini toping. 
-   tincture   Rhei 
+  tinctura   Rhei 
-   tinctura   Rheum 
-   tincturae   Rheum 
194.   Atamaning ―Evkalipt barglari‖ tarjimasini toping. 
-folium Eucalypti 
-folii  Eucalypti 
-  foliorum  Eucalypti 
+folia Eucalypti 
195.  eu au diftonlglar qanday o‘qiladi? 
- [ei] [ai] 
+ [eu] [au] 
- [e] 
- [ue] [au] 
196.  ‗‘C‘‘ harfi qachon ‗‘K‘‘ deb o‘qiladi? 
+  ae oe o dan va undoshlardan oldin 
- u au ou dan va undoshlardan keyin 
-  a o u va undoshlardan oldin 
-  a I y o  va undoshlarning o‘rtasida 
197.  ―S‖ harfi qachon ‗‘Z‘‘ deb o‘qiladi? 
- Undosh harflardan oldin 
+Unli harflar o‘rtasida  
- Undosh harflardan keyin 
- Unli harflar o‘rtasida va unli bilan n yoki m o‘rtasida kelsa 
198. ―ngu‖ harf birikmasi unli harflardan oldin qanday o‘qiladi? 
-  [kv] 
-  [ngu] 
+  [ngv] 
-  [nkv] 
199.  ―C‖ harfining [k] tovushidek o‘qiladigan so‘zni toping. 
-  cito  
-  officina 
-  cera  

241 
 
+  quercus 
200.  ―C‖ harfining [S] tovushidek o‘qiladigan so‘zni toping. 
- creta 
- carbo  
-Cucurbita 
+ coeruleus 
201.  I - turlanishdagi otni toping. 
- solution 
- folium 
+ gutta  
- calcium 
202.  II - turlanishdagi otni toping. 
- gemma  
+ succus 
- Cucurbita 
- Aloѐ 
203. ―Yalpiz tabletkasi‖ tarjimasini toping. 
-  tabulettae Menthae 
-  tabuletta Mentha 
+tabuletta Menthae  
- tabulettae Mentha 
204. ―Oqqaldirmoq barglari‖ tarjimasini toping. 
-  foliorum Farfarae 
-  folia Farfara 
-  folii Farfarae 
+ folia Farfarae 
205.  ―Qand sharbati‖ tarjimasini toping. 
 - sirupus  saccharum 
 +  sirupus sacchari 
 - sirupi saccharum 
 - sirupus saccharorum 
206.  ―Ukrop suvi‖ tarjimasini toping. 
- aqua Foeniculum 
-  aquae Foeniculi 
+ aqua Foeniculi 
- aquae Foeniculum 
207.  Oqqaldirmoq so‘zining tarjimasini toping. 
- Tilia  
- Betula 
+Farfara  
- Senna 
208.  ―Z‖ harfining [S] tovushidek o‘qiladigan so‘zni toping. 
- Rhizoma 
- Glycyrrhiza 
+  Schizandra 
-  Zincum 
209. ―C‖ harfining [K] tovushidek o‘qiladigan so‘zni toping. 
+tincture 
-  bacillus  
-  glacialis 
- cera  

242 
 
210.  ―S‖ harfining [S] tovushidek o‘qiladigan so‘zni toping. 
-  resina 
- infusum 
+ semen 
- Magnesium 
211.  ―S‖ harfining [Z] tovushidek o‘qiladigan so‘zni toping. 
-  fuscus 
+  mensis 
-  Salicylicus 
-  scabies 
212.  Marvaridgul so‘zining tarjimasini toping. 
-  Farfara 
-  Tilia 
-  Betula 
+Convallaria 
213. Gazako‘t so‘zining  Genetivus Pluralisdagi shaklini  toping. 
- Amygdalarum 
-Urtica 
- Gentianae  
+ Urticarum 
214.  Bodom so‘zining  Genetivus Pluralisdagi shaklini  toping. 
+ Amygdalarum 
- Urticarum 
- Gentianae  
- Amygdalae  
215.  ―G‘ozpanja nastoykasi‖ tarjimasini toping. 
+  tinctura   Tormentillae 
-   tincture   Tormentillae 
-  tincturae   Tormentillae 
-  tinctura   Tormentillarum 
216.  ―O‘simlik bezi‖ tarjimasini toping. 
- Glandulae plantae 
-  Glandula planta 
-  Glandulae planta 
+  Glandula plantae 
217.  Mujskoy roddagi otni ko‘rsating. 
-  Aѐrosolum 
+Leonurus  
-  Pilula  
-  Emulsum 
218.  Sredniy roddagi otni  ko‘rsating. 
-  succus 
-  stilus 
+  decoctum 
-  bolus 
219.  II turlanish Genetivus Singularisdagi otni toping. 
- capsulae 
- sirupus 
+ sirupi 
- oleum 
220.  II turlanish Nominativus Pluralisdagi sredniy rod otini toping 

243 
 
- mixture 
-granulum 
-  grandule 
+  folia 
221.  I turlanishdagi otni Genetivus Pluralisdagi shaklini  toping. 
- briketi 
- oleorum  
+ampularum 
- baccae 
222. I turlanishdagi otni Nominativus Pluralisdagi shaklini  toping. 
+ tincturae 
- capsularum 
- tabulettarum 
- tabuletties 
223.  II turlanishdagi otni Nominativus Singularisdagi mujskoy rodini toping. 
- sirupus 
- folium 
- mixture 
+Succi 
224.  II turlanishdagi otni Nominativus Singularisdagi sredniy rodini toping. 
-oleum 
- stilus 
- aqua 
+ extracta 
225.  II turlanishdagi otni Nominativus Pluralisdagi sredniy rodini toping. 
+decocta  
- herba 
- pilula 
- oleum 
226.  II turlanish Genetivus Singularisdagi otni toping. 
- unguentum 
+globuli 
- plantae 
-globules 
226.  II turlanishdagi otni Genetivus Pluralisdagi shaklini  toping. 
+numerorum 
- numeri 
- linimentum 
- liniment  
227.  II turlanishdagi otni Nominativus Singularisdagi jenskiy rodini toping. 
- sirupus 
- glandula 
- aѐrosolum 
+ bolus 
228. II turlanishdagi otni Nominativus Singularisdagi mujskoy rodini toping. 
+Leonurus  
- gemma 
- officinal 
- infusum 
229.  II turlanishdagi otni Nominativus Singularisdagi sredniy rodini toping. 
- aqua 

244 
 
-Rubus idaeus 
+ Capsicum 
- sirupus 
230.  III turlanishdagi otni Nominativus Singularisdagi sredniy rodini toping. 
- emulsum 
-gutta  
-cortex 
+ corpus 
231. III turlanishdagi otni Nominativus Singularisdagi mujskoy rodini toping. 
- semen 
- tincture 
- solutio 
+ carbo 
232.  III turlanishdagi otni Nominativus Singularisdagi jenskiy rodini toping. 
- flos 
- crystalus 
+mucilago 
- planta 
233.  III turlanishdagi otni Nominativus Singularisdagi jenskiy rodini toping. 
- sapo 
- Adonis 
+ mixtio 
- extractum 
234. III turlanishdagi otni Nominativus Singularisdagi sredniy rodini toping. 
- unguentum 
- amylum 
+ sal 
- taraxacum 
235.  III turlanishdagi otni Nominativus Singularisdagi sredniy rodini toping. 
+ animal 
- Mentholum 
- oleum 
-fluidum 
236. IV turlanishdagi otni Nominativus Singularisdagi sredniy rodini toping. 
- remedium 
+ cornu 
- cortex 
- infusum 
237. IV turlanishdagi otni Nominativus Singularisdagi mujskoy rodini toping. 
+quercus 
- aether 
- color  
- adeps 
238. IV turlanishdagi otni Nominativus Singularisdagi mujskoy rodini toping. 
+ exitus  
- homo 
- sapor 
- flos  
239.  IV turlanishdagi otni Nominativus Singularisdagi sredniy rodini toping. 
- dens 
- sulfur 

245 
 
- elixir 
+ gelu 
240.  IV turlanishdagi otni Nominativus Singularisdagi jenskiy rodini toping. 
- fructus 
+ manus 
- periodus 
- bolus 
241.  V turlanishdagi otni Nominativus Singularisdagi shaklini toping. 
- unguentum 
- amylum 
+ dies 
- taraxacum 
242. ―Valeriananing nastoykasi‖ tarjimasini toping. 
-   tinctura   Belladonnae 
-   tincture   Belladonna 
-   tinctira   Belladonnae 
+  tinctura   Valeriannae 
243.  ―Shirinmiyaning  sharbati‖ tarjimasini toping. 
 +  sirupi Glycyrrhizae   
 -  sirupus Glycyrrhizae 
 -  sirupi Liquiritiae 
-  sirupus Glycyrrhizi 
244.  ―Belladonnaning bargi‖ tarjimasini toping. 
- folium Tormentillae 
+ folium Belladonnae 
- folium Urtica  
-  folium Tormentilla 
245.  ―Aloyening ekstrakti‖ tarjimasini toping. 
- Aloѐs extractum. 
- Aloѐs extractum. 
+extractum Aloѐs 
+ extractum. Aloѐae 
246. ―Boymadaron o‘tining damlamasi‖ tarjimasini toping. 
+infusum herbae Millefolii 
- decoctum herba Millefolii 
- decoctum herbae Centaurii 
-infusum herbae Centaurii 
247. ―Bodom suvi‖ tarjimasini toping. 
-  aqua Foeniculum 
- aquae Amygdala 
aqua Amygdalae 
-  aquae Amygdalarum 
248. V turlanishdagi otni Genetivus Pluralisdagi shaklini  toping. 
- gemma 
- foliorum 
+ amarities 
- specierum 
249.  IV turlanishdagi otni Genetivus Pluralisdagi jenskiy rodini toping. 
- spiritus 
- spissus 
- siruporum 

246 
 
+ manuum 
250.  IV turlanishdagi otni Genetivus Pluralisdagi sredniy rodini toping. 
- seminum 
- semina 
+ animalium 
- salis 
251. IV turlanishdagi otni Nominativus Pluralisdagi mujskoy rodini toping. 
- cortices 
- carbonis 
+ fructus 
- fructunum 
252. III turlanishdagi otni Nominativus Pluralisdagi jenskiy rodini toping. 
- radix 
+ aspersiones 
- solutionis 
- stigma 
253. III turlanishdagi otni Genetivus Pluralisdagi jenskiy rodini toping. 
+radices 
- berberidis 
- solution 
- hirudinis 
254. III- turlanish undosh tipdagi otni Nominativus Pluralisdagi sredniy rodini toping. 
- stigma  
-  decocta  
- liniment 
+rhizomata 
255. III- turlanish undosh tipdagi otni Genetivus Pluralisdagi sredniy rodini toping. 
-stigmatis  
- rhizomatis 
- alumen 
+ nominum 
256.  III- turlanish undosh tipdagi otni Nominativus Pluralisdagi mujskoy rodini toping. 
-auctoris 
- carbonis  
+pulveres 
- adipis 
257. III- turlanish aralash tipdagi otni Genetivus Pluralisdagi jeniskiy rodini toping. 
- Dentis  
- Amygdalarum 
- amyla 
+digitalium 
258.  II- turlanishdagi otni Nominativus Pluralisdagi jeniskiy rodini toping. 
- sirupi 
- amyli 
+ methodi 
- Bolis 
259. Sariq so‘zining tarjimasini toping. 
+ flavus 
- siccus 
- purus 
- frigidus 

247 
 
260.  Sovuq so‘zining tarjimasini toping. 
- albus 
- siccus 
- purus 
+ frigidus 
261.  Zangori  so‘zining tarjimasini toping. 
-  frigidus 
+ coeruleus 
- siccus 
- spissus 
262.  ―Vrach davolaydi, tabiat sog‘aytiradi‖ hikmatining lotincha tarjimasi. 
+ Natura sanat, medicus curat morbos 
- Mendaci homini verum quidem dicenti credere non solemus 
- Dulce et  decorum est  pro patria mori 
- Mens sana in corpora sano 
263.  ―Tinchlik oldida urush chekinsin‖  hikmatining lotincha tarjimasi. 
- Natura sanat, medicus curat morbos 
- Mendaci homini verum quidem dicenti credere non solemus 
- Dulce et  decorum est  pro patria mori 
+Cedant arma togae 
264.  ―Yetti o‘lchab bir kes‖  hikmatining lotincha tarjimasi. 
- Mendaci homini verum quidem dicenti credere non solemus 
+ Pulchre sedens melius agens 
- Dulce et  decorum est  pro patria mori 
- Nihil est tam populare, quam bonitos. 
- Salus populi – suprema lex. 
265.  ―Begona o‘t tez o‘sadi‖ hikmatining lotincha tarjimasi. 
- A Mendaci homini verum quidem dicenti credere non solemus 
- Pulchre sedens melius agens 
+ Mala herba cito crescit. 
- Nihil est tam populare, quam bonitos. 
266.Kombinatsiyalashtirilgan dorivor preparatlart. Tez-tez takrorlanadigan bo‘laklar                                     
o‘t haydovchi  
- –cor , card –,[i] 
- –cain 
+ –chol– ,  bil– 
- –barb– 
267. Antibiotiklar 
- –lax– 
- –allerg – 
- –vom –, –emet– 
+ –cillin–, cyclin –, mycin– 
268.  Og‘riq qoldiruvchi 
- –cor , card –,[i] 
- –cain 
+ –dol– ,  –alg– 
- –barb 
269.  Antikogulantlar 
- –lax– 
- –allerg – 
- –vom –, –emet– 

248 
 
+ –coum–, cum –, –arolum– 
270.  Qusishga qarshi 
- –chol– ,  bil– 
- –coum–, cum –, –arolum– 
 - –pres (s) –, –ten(s) – 
+ –vom –, –emet– 
271.  Gipertoniyaga qarshi 
- –verm –, –helm– 
+ –pres (s) –, –ten(s) – 
- –flog –, –phlog– 
- –coum–, cum –, –arolum– 
272.  I- tuslanish fe‘lining noaniq shaklini toping. 
-–ere 
+ –are 
- –ire 
- –e‘re 
273.  II- tuslanish fe‘lining noaniq shaklini toping. 
+ –ere 
- –ure  
- –are 
- –ire 
274.  III- tuslanish fe‘lining noaniq shaklini toping. 
+ –ere 
- –ure  
- –are 
- –ire 
275.  IV- tuslanish fe‘lining noaniq shaklini toping. 
- –ere 
- –ure  
- –are 
+ –ire 
276.  ―Dorivor ―so‘zining tarjimasini toping. 
- pectoralis 
- vernalis 
+ officinalis 
- aequalis 
277. Chayono‘t barglarining nastoykasi tarjimasini toping. 
- decoctum foliori Salviae 
- decoctum foliorum Urticae 
- infusum foliori Salviae 
+tinctura foliorum Urticae 
278. Limonnik nastoykasining tarjimasini toping. 
+ tinctura Schizandrae 
- tincturae Schizandra 
- tincturae Citri  
- infusum  Schizandrae 
279.  Gulxayri sharbatining tarjimasini toping. 
- sirupus  Althae 
+ sirupi Althaeae 
- sirup Althaea 
- sirupus  Aloѐs 

249 
 
280.  Chakanda moyining tarjimasini toping. 
- olei Hyperici 
- oleum Hyperici 
- olea Hyperici 
+ oleum Hyppophaѐs 
281.  Oqqaldirmoq barglarining tarjimasini toping. 
- folia Centaurii 
+foliorum Farfarae 
- folii Betulae 
- folia Althae 
 
282.Sifatni  otga  moslashtiring: cera (albus, a, um) 
-cera  albus              
 +-cera  alba              
-cera  album              
-cerae   albus 
283.Sifatni  otga  moslashtiring: emulsum  (albus, a, um) 
-emulsi  albus        
 -emulsum  alba                  
-emulsi album        
+emulsum album 
284. Sifatni  otga  moslashtiring: Amygdala (amarus, a, um) 
+Amygdala  amara          
 -Amygdalae  amarum        
-Amygdala  amarus          
-Amygdalae  amara 
285. Sifatni  otga  moslashtiring: tinctura (amarus, a, um) 
-tincturae  amara         
-tinctura  amarus          
+ tinctura  amara           
-tinctura  amarum 
286. Sifatni  otga  moslashtiring: bacca (siccus, a, um) 
-bacca  siccus            
-baccae  sicca            
-bacca  siccum         
 +d)bacca  sicca 
287. Sifatni  otga  moslashtiring: massa (purus, a, um) 
-massae  purum          
+-massa  pura             
-massa  purus        
 -massa purum  
288. Sifatni  otga  moslashtiring: Glycerinum (purus, a, um) 
+ Glycerinum  purum          
 - Glycerinum   pura           
-Glycerinum   purus            
 -Glycerini purus 
289. Sifatni  otga  moslashtiring: extarctum (fluidus, a, um) 
+a)extractum  fluidum              
-extracti     fluidus           
-extracti  fluida                        
 -extractum  fluidus  

250 
 
290. Sifatni  otga  moslashtiring: bacca (grossus, a, um) 
-baccae   grossa            
-bacca  grossum           
+ bacca  grossa           
-baccae  grossus 
291. Sifatni  otga  moslashtiring: aqua (frigidus, a, um) 
-aquae  frigidus         
+-aqua  frigida             
-aquae  frigidum          
-aqua  frigidus 
292. Sifatni  otga  moslashtiring: infusum (compositus, a, um) 
-infusi  compositum                        
-infusum   compositus 
+ infusum   compositum                
-infusi    compositi  
293. Sifatni  otga  moslashtiring: remedium  (externus, a, um) 
-remedium  externus                  
-remedii  externa 
-remedii   externus                    
 + remedium  externum 
294.Nuqtalar  o‘rniga  mos  keladigan qo‘shimchani  qo‘ying. 
Misce, ut  fiant  globul… 
-us                
 -orum               
-is                 
+ i   
295. Lotin tiliga  tarjima  qiling: Shamchalar  hosil  bo‘lguncha  aralashtiring. 
-Misce, ut  fiat  suppositorium                     
+-Misce, ut fiant  suppositoria  
-Misce, ut  fiat  suppositorii                          
-Misce, ut fiant  suppositoriorum 
296.Mujskoy,  jenskiy  va  sredniy  roddagi  otlarning  Gen.Sing  da bir  xil qo‘shimchaga  
ega  bo‘lishi III  turlanishdagi  otlarning  o‘ziga xos  xususiyatidir. U  qaysi  qo‘shimcha? 
-es                
 -or               
 +is               
-er 
297. Lotin  tiliga  tarjima  qiling: Surtma  hosil  bo‘lguncha  aralashtiring.  
-Misce, ut  fiat  unguenti                               
 -Misce, ut fiant  unguentorum  
-Misce, ut  fiant  unguenta                           
+ Misce, ut fiat   unguentum 
298.‖murakkab  damlama‖  atamasini  Nom.  va  Gen. ga to‘rg‘i  qo‘yilgan  javobni toping. 
+ Nom: infusum  compositum                              
 Gen: infusi  compositi                                                       
 - Nom: infusum  compositus                                                 
 Gen: infusi  composite 
-Nom: infusum  compositus  
Gen: infusi  compositi                                  
 -Nom: infusum  compositi                              
  Gen: infusum   compositi                                                

251 
 
299.‖jenshen  nastoykasi‖ atamasini Nom.  va  Gen. ga to‘rg‘i  qo‘yilgan  javobni toping. 
 
Nom: tinctura  Ginseng                              
  Gen: tincturae  Ginseng   
 - -Nom: tinctura  Ginseng 
   Gen: tinctura  Ginseng                                          
-Nom: tinctura  Ginsengi                                 
  Gen: tincturae Ginsengi 
 -Nom: tinctura  Ginseng 
   Gen: tincturae Ginsengi                                        
300.O‘zbek  tiliga  tarjima qiling: Misce,  ut fiat linimentum. 
-Surtma  hosil  bo‘lguncha  aralashtiring. 
-Suyuq  surtma hosil qilinsin. 
+ Suyuq  surtma  hosil bo‘lguncha  aralashtiring. 
-Surtmalar hosil  bo‘lguncha  aralashtiring. 
301.Lotin  tiliga  tarjima qiling: Mikstura  hosil bo‘lguncha aralashtiring. 
-Misce, ut fiant  mixturae                    
-Misce, ut fiat mixturae 
-Misce, ut fiant mixtura                        
+Misce, ut fiat mixtura  
302.Nuqtalar  o‘rniga  mos  keladigan qo‘shimchalarni qo‘ying: Resipe massae pilul…. 
quantum satis ut fiant pilul… 
- a; ae                
 +-arum; ae               
  -ae; ae             
-a; arum 
303.‖quantum  satis‖ ni o‘zbek tiliga tarjima qiling. 
-hosil qilinsin           
-shunday  dozada             
+ keragicha            
-bildirilgan bo‘lsin 
304.‖signetur‖ ni o‘zbek  tiliga tarjima qiling. 
-hosil qilinsin           
-shunday  dozada            
 -keragicha            
+ bildirilgan bo‘lsin 
305. ‖achchiq  nastoyka‖  atamasini  Nom.  va  Gen. ga to‘rg‘i  qo‘yilgan  javobni toping. 
+ Nom: tinctura amara                          
    Gen: tincturae  amarae 
  - Nom: tinctura  amarae                                               
     Gen: tincturae  amarae                                      
Nom: tincturae  amarae                             
Gen: tinctura amara                                            
- -Nom: tinctura amara                                            
Gen: tincturae  amara 
306.Quyidagi  otni  Gen.Sing.  va  Nom.Plur.  da to‘g‘ri  yozilgan javobni toping: qaynatma 
-decoctum; decocta                       
+-decocti; decocta              
-decocta; decoctorum                    
-decocti; decoctis 
307. Quyidagi  otni  Gen.Sing.  va  Nom.Plur.  da to‘g‘ri  yozilgan javobni toping: kraxmal 

252 
 
-amyli; amylum                       
 -amylum; amyla  
-amyla; amylorum                  
 + amyli; amyla 
308. Quyidagi  otni  Gen.Sing.  va  Nom.Plur.  da to‘g‘ri  yozilgan javobni toping: sharbat 
-sirupi; sirupus                        
-sirupus; siruporum               
+ sirupi; sirupi                        
 -siruporum; sirupi 
309. Quyidagi  otni  Gen.Plur.  va  Nom.Plur.  da to‘g‘ri  yozilgan javobni toping: sharbat  
-sirupi; sirupus                        
-sirupus; siruporum               
-sirupi; sirupi                          
 +siruporum; sirupi 
310. Quyidagi  otni  Gen.Plur.  va  Nom.Plur.  da to‘g‘ri  yozilgan javobni toping: qaynatma 
-decoctum; decocta                        
-decocti; decocta              
+ decoctorum ; decocta                  
-decocti; decoctis 
311.Retseptni  tarjima  qiling:   
Oling: Mentoldan 
            Kungaboqar  moyidan teng miqdorda 20,0 
             Aralashtiring.Bering                                                                
            Belgilang: Mentolli  moy 
-Resipe: Mentholi                                                             
                  Olei  Helianthi  ad  20,0                                                      
                 Misce. Da.                                                                               
                 Signa: Mentolli  moy                                                            
Download 29.66 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling