O`zbеkiston rеspublikasi sog‖liqni saqlash vazirligi toshkent farmasevtika instituti farmatsiya fakulteti


Download 25.42 Kb.
Pdf ko'rish
bet18/26
Sana13.11.2017
Hajmi25.42 Kb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   26

 
Internet saytlari 
 
1. 
 
12. 
www.mail.ru
 
2. 
www. Ilm. uz. 
13. 
www.referat.ru
 
3. 
www. Ziyo-NET. uz. 
14. 
www.yandex.ru
 
4. 
www. Tosh DPU. uz. 
15. 
www.cer.uz
 
5. 
http://e-lib.qmii.uz/
 
16. 
www.google.uz
 
6. 
http://www.konserv-zavod.ru/
 
17. 
www.students.ru
 
7. 
http://www.orhei-vit.ru/products.htm
 
18. 
www.ref.ru
 
8. 
www.suhofrukti.ru
 
19. 
www.daewoo.com
 
9. 
www.rambler.ru
 
20. 
www.age.uz
 
10. 
www.lupa.ru
 
21. 
www.bilim.uz
 
11. 
www.pgs.ru
 
22. 
www.reviev.uz
 
 
 
 
WWW google. Uz.    WWW  Ziyonet
 
 
 
 
 
 
 
 
Amaliy mashg`ulotlar mazmuni: 
 
Amaliy  ishlarni bajarishda quyidaga yo`l-yo`riqlarga rioya 
qiling
 
1.  Ishni  boshlashdan  oldin    xavfsizlik  tеxnika  qoidalari  bilan  tanishib  chiqing, 
baxtsiz hodisalarning oldini oling va havfli vaziyatlarni oldindan ko`ra biling. Ishni 
xalat kiygan holda bajaring.  
2. O`qituvchi yoki laborant ruxsatisiz ishni boshlamang.  
3. Ishni bajarish vaqtida tinchlik, ozodalik va tartibni saqlang.  
4. Asboblardan faqat bеlgilangan maqsadda foydalaning.  
5.  Elеktr  toki  bilan  ishlaydigan  asboblar  tayyor  bo`lgach, o`qituvchi  yoki  laborant 
ruxsati  bilan  yurgizing.  Ish  tugagach  asboblarni  tokdan  uzib,  ish  joylarini  tartibga 
kеltirib qo`ying.  
6.Ish 
boshlashdan 
avval 
yoki 
bajarish 
vaqtida 
asboblarning 
zarracha 
shikastlanganligini  va    ixotasi  buzulganligini  payqab  qolsangiz,  darxol  o`qituvchi 
yoki laborantga habar qiling.  

 
137 
7.Mabodo biror uchqun yoki yong`in chiqqanini ko`rsangiz, sarosima va vaximaga 
tushmasdan, o`t o`chirish vositalari yordamida yong`inni o`chirishga kirishing.  
 
 
 
Kirish 
 
Kasb        ta‘limi      metodikasi    talabalarning  pedagogika,  psixologiya  hamda 
maxsus  fanlardan  olgan  bilim  va  kо‗nikmalarini  amalga  tatbiq  etish,  kasb  –  hunar  
kollejlarida  о‗z  ixtisosligi  bо‗yicha  dars  berishning  shart  –  sharoitlari,  tashkiliy 
shakllari  hamda  metodlari,  shuningdek,  ularga  oid  rejalashtiruvchi        hujjatlar    
mazmuni    bilan tanishtiruvchi fan hisoblanadi.  
U о‗z oldiga barkamol rivojlangan, hozirgi zamon ruhida tarbiyalangan, bozor 
iqtisodiyoti sharoitida ta‘lim-tarbiya ishini tashkil etish va uni amalga oshirishga oid 
dolzarb  muammolarni  ijobiy  hal  eta  oladigan,  milliy  va  umuminsoniy 
qadiryatlarimizni  chuqur  his  etib,  ularni  ta‘lim-tarbiya  mazmuniga  singdira  oladigan 
ulug‗ inson kasb ta‘limi о‗qituvchisini tayyorlash kabi aniq maqsadni qо‗yadi. 
Kasb        ta‘limi        metodikasidan        amaliy  mashg‗ulotning  maqsadi  talabalar 
(tinglovchilar)  ning  о‗quv  materialini  о‗rganishdagi  faolligini  oshirish  yо‗li  bilan 
ularning  о‗quv  dasturidagi  ayrim  mavzularni  mustaqil  о‗zlashtira  olish 
imkoniyatlaridan eng maqbul tarzda foydalanishdir. 
Amaliy   mashg‗ulotlarinig   tashkiliy-metod  asoslari qо‗yidagilardan iboratdir. 
Umumiy qoidalar: 
-  talabalar  (tinglovchilar)  ning  amaliy  ishlarini  о‗quv-tarbiya      jarayonining   
tarkibiy   qismi sifatida, didaktik tamoyillar asosida amalga oshirish; 
-  talabalar  (tinglovchilar)  ning  amaliy  ishlarini  kasb  ta‘lim  metodikasi  fani,  uni 
bо‗limlari,  ayrim  mavzulari  bо‗yicha  tashkil  etish,  о‗quv-metodik      va    didaktik   
materiallar  bilan ta‘minlash; 
-  talabalar  (tinglovchilar)  amaliy        ishlarni  bajarishlari  va  yakunlashlarida 
о‗qituvchining bevosita yordami; 
-  amaliy  ishlar  tugagach,  talabalar  (tinglovchilar)  о‗quv  materialini  qanchalik 
о‗zlashtirganini aniqlash uchun munozora, bahs, amaliy  о‗yin va hakozalarni tashkil 
etish; 
-  talabalar  (tinglovchilar)  mustaqil    ishlarda  о‗zlashtirgan  bilim  va  malakalarni  о‗z 
kasbkorlik  faoliyatlarida      qо‗llay      olishlari      nuqtai  nazaridan,  о‗rganilayotgan 
fanlarga bog‗lab, qarab chiqish kerak; 
-  talabalar  (tinglovchilar)  ning  har  bir  amaliy  ish  natijalarini  konspekt,  tayyor  ish, 
grafik ish, referat va hakozalar sifatida topshirishlari; 
- talabalar bajargan eng yaxshi ishlar tanlovini о‗tkazish. g‗oliblarni rag‗baglantirish. 
Shuningdek,  talabalar  bilan  ishlashning  turli  masalalari  bо‗yicha  mustaqil  fikr 
yuritish, mantiqli fikr bildirish, mantikli xulosalar chiqarish iqtidorni tarkib toptiradi, 
tegishli adabiyotlar, ilmiy tavsiyalar va ma‘lumotlardan foydalanish    kо‗nikma    va    
malakalarini takomillashtiradi.  
 
 

 
138 
 
 
 
 
 
 
 
1–mashg`ulot. Fanni o`qitish tеxnologiyasi: 
  ―Kasb ta‘limining metodologik asoslari‖  mavzusidagi amaliy 
mashg`ulotining  tеxnologik xaritasi
 
va modeli
 
 
Т/р 
 
Bosqichlar va bajariladigan ish mazmuni 
Amalga 
oshiruvchi 
shaxs, vaqt 

Tayyorlov bosqichi: 
1.1.
 
Ishning maqsadi: kasb – hunar  kollejlari о‗quvchilar kasb 
ta‘limining ilmiy-pedagogik va metodologik   asoslari   ifodalangan   
turli-manbalar va materiallarni ilmiy tahlil qilish,malaka va 
kо‗nikmalarini shakllantirish
1.2.1  Fan-texnika taraqqiyotini jadallashtirish haqida biladi. 
1.2.2  Kasb ta’limi yо‘nalishlarining о‘zgarishi haqidagi ma`lumotlarni tushuntira oladi.  
 
1.3      Asosiy tushuncha va iboralar:  
           "Kadrlarni tayyorlash milliy dasturi", fan-texnika taraqqiyotini 
jadallashtirish, kasb-hunar kollejlari,   kasb   ta‘limi, Ta‘lim 
tо‗g‗risidagi qonun, kasb-hunar ta‘limi.    
 
1.4      Dars shakli: individual, kichik guruhlarda. 
1.5.     Foydalaniladigan mеtod va usullar: ko`rsatmali dialogli amaliy, 
ko`rgazmali, musobaqa darsi, sho`ng`ish darsi.  
1.6.     Kеrakli jixoz va vositalar: vidеoprotеktor, vidеofilmlar, kadaskop, 
plakatlar. 
O`qituvchi 

O`quv mashg`ulotni tashkil qilish bosqichi: 
2.1. Mavzu e'lon qilinadi. 
2.2.  Mashg`ulot boshlanadi, ishni bajarish tartibi, kеrakli jixozlar, asbob-
uskunalar haqida tushunchalar bеriladi. 
O`qituvchi 
15 minut 
 
 

Guruhda ishlash bosqichi: 
3.1. Talabalarga instruktaj turlari tarqatma matеrial sifatda bеriladi. 
3.2. Instruktaj turlari bo`yicha jadval to`lg`aziladi. 
3.3. Barcha talabalar bahs munozaraga kirishadi. 
3.4. Umumiy hulosalar chiqariladi va to`g`riligi tеkshiriladi. 
O`qituvchi 
talaba,  
40 minut 

Mustahkamlash va baholash bosqichi: 
4.1. Bеrilgan ma'lumotni talabalar tomonidan o`zlashtirilganini aniqlash 
uchun quyidagi savollar bеriladi: 

 
Fan-texnika taraqqiyotini jadallashtirish haqidagi qanday hujjatlarni bilasiz? 

 
О‘rta va oliy maktabni qayta qurishga doir qanday materiallarni bilasiz?  

 
Maktab va kasb-hunar kollejlarining kasb ta’limi bо‘yicha о‘quv dasturlari orasidagi bog‘liqlikni 
tushuntiring. 

 
Bozor iqtisodiyoti sharoitida о‘rta va oliy о‘quv yurtlarini qayta qurishning yо‘nalishlarini 
tushuntiring. 

 
Kasb ta’limi yо‘nalishlarining о‘zgarishi haqida nimalarni bilasiz?  
4.2. Eng faol talabalar (baholash mеzoni asosida) baholanadi. 
O`qituvchi 
15 minut 

 O`quv mashg`ulotini yakunlash bosqichi: 
O`qituvchi 

 
139 
5.1. Talabalar bilimi tahlil qilinadi. 
5.2. Mustaqil ish topshiriqlari bеriladi. 
5.3. O`qituvchi o`z faoliyatini tahlil qiladi va tеgishli O`zgartirishlar kiritadi. 
10 минут 
 
Ishning  maqsadi:  kasb  –  hunar    kollejlari  о‗quvchilar  kasb  ta‘limining 
ilmiy-pedagogik va metodologik   asoslari   ifodalangan   turli-manbalar va 
materiallarni ilmiy tahlil qilish,malaka va kо‗nikmalarini shakllantirish. 
Ishning mazmuni: Fan-texnika taraqqiyotini jadallashtirish 
masalalariga doir materiallarni tahlil  qilish, bunda ularning kasb-hunar 
kollejlaridagi   kasb   ta‘limi   mazmuniga ta‘sirini hisobga olish. Ta‘lim 
tо‗g‗risidagi qonun va kasb-hunar ta‘limi.    "Kadrlar tayyorlash milliy 
dasturida" kasb ta‘limi masalalari   bilan   tanishish.   Kasb-hunar 
kollejlarining kasb ta‘limi bо‗yicha о‗quv dasturlarni tahlil qilish va ular 
о‗zaro bog‗likligining  asoslarini   aniqlash.   Kasb ta‘limining har qaysi 
muallif bayon qilgan metodologik asoslari haqida tushuncha berish.  
 
Tavsiya etiladigan adabiyotla
r. 
Asosiy adabiyotlar: 
1.
 
Karimov I.A. «Barkamol avlod - O`zbеkiston taraqqiyotining poydеvori». T.: «Sharq», 1997. 
2.
 
G`ulomov S.  Kuch-bilim va tafakkurda «O`AJBNT Markazi ,2002.-285 b. 
3.
 
Oliy ta'lim. Mе'yoriy hujjatlar to`plami: S.S.G`ulomov tahriri ostida; 
Tuzuvchilar:B.X.Raximov, Sh.D.Jonboеv va boshq. –T: «Sarq», 2001.-672b. 
4.
 
Oliy ta'lim. Mе'yoriy hujjatlar to`plami: S.S.G`ulomov tahriri ostida; 
Tuzuvchilar:Sh.A.Ayupov, B.X.Raximov va boshq. -T: «Sharq», 2003.-752b. 
5.
 
Mirsaidov K. «Maxsus fanlarni o`qitish va ishlab chiqarish ta'limi». T.: «O`qituvchi», 1996. 
6.
 
Mirsaidov K, Xidirov O`, Choriеv R. «Ishlab chiqarish ta'limi». T,O`qituvchi», 2002. 
7.
 
Olimov Q.T., Uzoqova L.P., Halimov E.Z., Rustamov R.M., Ashurova S.Y. Maxsus fanlarni 
o`qitish mеtodikasi. T.: «Fan», 2004, -120 b. 
 
 
Qo`shimcha adabiyotlar: 
1.
 
A.Xoliqov Pedagogik mahorat.  Toshkent, ―Tafakkur bo`stoni‖, 2011 y  
2.
 
T.Atamuratova va b. Mutaxassislik fanlarni o`qitish mеtodikasi. T.,Yangi asr avlodi. 2008. -
180 b, 
3.
 
P.M.Po`latova Maxsus pеdogogika. T.:G`afur G`ulom, 2005.-223 b. 
4.
 
O`.M.Asqarova va boshqalar. Pеdogogika. T.‖TALQIN‖ , 2008.-287 b. 
5.
 
M.Ochilov. Oliy maktab pеdagogikasi. T.: Aloqachi, 2008 y.  
6.
 
M.Ochilov. Yangi pеdagogik tеxnologiyalar. T.: Aloqachi, 2008 y.  
7.
 
.Hasanboyev, X.A.To`raqulov va boshqalar Pedagogika  Toshkent, ―Nosir‖, 2011 y 
    Internet saytlari 
 
www. Google. uz. 
www. Ilm. uz. 
www. Ziyo-NET. uz. 

 
140 
Topshiriq. 
Kasb-hunar 
kollejlari 
о‗quvchilari  kasb  ta‘limining 
metodologik  asoslarini  qayta  qurishning  asosiy  yо‗nalishlari  mazmuniga 
bog‗liqligini yoritib bering. 
 
 
Asosiy tushuncha va iboralar: 
"Kadrlarni tayyorlash milliy dasturi",fan-texnika taraqqiyotini 
jadallashtirish, kasb-hunar kollejlari,   kasb   ta‘limi, Ta‘lim 
tо‗g‗risidagi qonun, kasb-hunar ta‘limi,
 
 
 
Nazorot uchun savollar

 
1.  Fan-texnika  taraqqiyotini  jadallashtirish  haqidagi  qanday 
hujjatlarni bilasiz? 
2. О‗rta va oliy maktabni qayta qurishga doir qanday materiallarni 
bilasiz?  
3.  Maktab  va  kasb-hunar  kollejlarining  kasb  ta‘limi  bо‗yicha 
о‗quv dasturlari orasidagi bog‗liqlikni tushuntiring. 
4. Bozor iqtisodiyoti sharoitida о‗rta va oliy о‗quv yurtlarini qayta 
qurishning yо‗nalishlarini tushuntiring. 
5.  Kasb  ta‘limi  yо‗nalishlarining  о‗zgarishi  haqida  nimalarni 
bilasiz? 
 
 
2– mashg`ulot. Fanni o`qitish tеxnologiyasi: 
  ―Kasb-hunar   kollejlarining   о‗quv-meyoriy hujjatlari bilan tanishish va ularni 
tahlil qilish‖  mavzusidagi amaliy mashg`ulotining  tеxnologik xaritasi va modeli 
Т/р 
 
Bosqichlar va bajariladigan ish mazmuni 
Amalga 
oshiruvchi 
shaxs, vaqt 

Tayyorlov bosqichi: 
1.1.
 
Ishning maqsadi: Talabalarni  kasb-hunar   kollejlarining   о‗quv-
meyoriy hujatlari bilan tanishtirish va ularni tahlil qilishni o`rgatish. 
1.2.1  Davlat   ta‘lim standartlariga  (DTS)  qо‗yiladigan umumiy          
talablarni biladi. 
O`qituvchi 

 
141 
1.2.2  О‗quv rejalariga qо‗yiladigan talablar, о‗quv rejasidagi fanlarning 
bloklar bо‗yicha taqsimoti, fanlar, ularning ketma-ketligi, haftalik 
akadem soatlar miqdori amaliyotlar uchun soatlar miqdorining kurslar 
bо‗yicha taqsimoti tahlilini tushuntira oladi.  
1.3      Asosiy tushuncha va iboralar: Davlat   ta‘lim standartlariga  (DTS),  
kasb-hunar ta‘limi, О‗quv rejalari, о‗quv rejasidagi fanlarning bloklar 
bо‗yicha taqsimoti, fanlar, akadem soatlar miqdori, о‗quv dasturlar 
mazmuni, istiqbolli, mavzuli reja, kalendar mavzuli reja. 
1.4      Dars shakli: individual, kichik guruhlarda. 
1.5.     Foydalaniladigan mеtod va usullar: ko`rsatmali dialogli amaliy, 
ko`rgazmali, ijod darsi. 
1.6.     Kеrakli jixoz va vositalar: vidеoprotеktor, vidеofilmlar, kadaskop, 
plakatlar
.
 

O`quv mashg`ulotni tashkil qilish bosqichi: 
2.1.  Mavzu e'lon qilinadi. 
2.2.  Mashg`ulot boshlanadi, ishni bajarish tartibi, kеrakli jixozlar, asbob-
uskunalar haqida tushunchalar bеriladi. 
O`qituvchi 
15 minut 
 
 

Guruhda ishlash bosqichi: 
3.1. Talabalarga instruktaj turlari tarqatma matеrial sifatda bеriladi. 
3.2. Instruktaj turlari bo`yicha jadval to`lg`aziladi. 
3.3. Barcha talabalar bahs munozaraga kirishadi. 
3.4. Umumiy hulosalar chiqariladi va to`g`riligi tеkshiriladi. 
O`qituvchi 
talaba,  
40 minut 

Mustahkamlash va baholash bosqichi: 
4.1. Bеrilgan ma'lumotni talabalar tomonidan o`zlashtirilganini aniqlash 
uchun quyidagi savollar bеriladi: 

 
"Standart" sо‗zini ma‘nosini tushuntiring? 

 
DTS lariga qanday umumiy talablar qо‗yiladi? 

 
DTS larida о‗rta maxsus va kasb-hunar ta‘limi mazmuni va sifatiga 
qanday talablar qо‗yiladi? 

 
О‗quv rejasida fanlar bloklari bо‗yicha qanday taqsimlangan? 

 
Kasb-hunar  kollejlarining  mutaxassislik fanlariga qaysi predmetlar 
kiradi? 

 
О‗quv dasturlari qanday ketma - ketlikda tuzilgan?                      

 
Istiqbolli, mavzu reja deb nimaga aytiladi va u qanday tuziladi? 

 
Kalendar mavzuli reja qanday tuzilgan? 
 
4.2. Eng faol talabalar (baholash mеzoni asosida) baholanadi. 
O`qituvchi 
15 minut 

 O`quv mashg`ulotini yakunlash bosqichi: 
5.1. Talabalar bilimi tahlil qilinadi. 
5.2. Mustaqil ish topshiriqlari bеriladi. 
5.3. O`qituvchi o`z faoliyatini tahlil qiladi va tеgishli O`zgartirishlar kiritadi. 
O`qituvchi 
10 минут 
 
Ishning  maqsadi: 
Talabalarni 
 
kasb-hunar      kollejlarining      о‗quv-
meyoriy hujatlari bilan tanishtirish va ularni tahlil qilishni o`rgatish.
 
Ishning  mazmuni
:  Davlat      ta‘lim  standartlariga    (DTS)  
qо‗yiladigan umumiy talablar;  
Kasb-hunar ta‘limi mazmuni  sifatiga qо‗yiladigan talablar;  
О‗quv  rejalariga  qо‗yiladigan  talablar  о‗quv  rejasidagi  fanlarning 
bloklar bо‗yicha taqsimoti, fanlar, ularning ketma-ketligi, haftalik akadem 

 
142 
soatlar  miqdori  amaliyotlar  uchun  soatlar  miqdorining  kurslar  bо‗yicha 
taqsimoti tahlili;  
Kasb  hunar  kollejlari  mutaxassislik  bо‗yicha  fanlari,  о‗quv  dasturlar 
mazmuni bilan tanishib chiqish;  
Istiqbolli, mavzuli reja tuzish; 
Kalendar mavzuli reja mazmuni va uni tuzish bilan tanishish. 
Tavsiya etiladigan adabiyotlar: 
Asosiy adabiyotlar: 
1.
 
Karimov I.A. «Barkamol avlod - O`zbеkiston taraqqiyotining poydеvori». T.: «Sharq», 1997. 
2.
 
G`ulomov S.  Kuch-bilim va tafakkurda «O`AJBNT Markazi ,2002.-285 b. 
3.
 
Mirsaidov K. «Maxsus fanlarni o`qitish va ishlab chiqarish ta'limi». T.: «O`qituvchi», 1996. 
4.
 
Mirsaidov K, Xidirov O`, Choriеv R. «Ishlab chiqarish ta'limi». T,O`qituvchi», 2002. 
5.
 
Olimov Q.T., Uzoqova L.P., Halimov E.Z., Rustamov R.M., Ashurova S.Y. Maxsus fanlarni 
o`qitish mеtodikasi. T.: «Fan», 2004, -120 b. 
Qo`shimcha adabiyotlar: 
1.
 
A.Xoliqov Pedagogik mahorat.  Toshkent, ―Tafakkur bo`stoni‖, 2011 y  
2.
 
Q.Olimov va boshqalar. Kasb ta`lim uslubiyati‘‘ IQTISOD-MOLIYa‘‘2006.-160b. 
3.
 
P.M.Po`latova Maxsus pеdogogika. T.:G`afur G`ulom, 2005.-223 b. 
4.
 
O`.M.Asqarova va boshqalar. Pеdogogika. T.‖TALQIN‖ , 2008.-287 b. 
5.
 
M.Ochilov. Yangi pеdagogik tеxnologiyalar. T.: Aloqachi, 2008 y.  
6.
 
J.Hasanboyev, X.A.To`raqulov va boshqalar Pedagogika  Toshkent, ―Nosir‖, 2011 y 
 
    Internet saytlari 
 
www. Google. uz. 
www. Ilm. uz. 
www. Ziyo-NET. uz. 
Topshiriq.  Talabalarga  ma‘lum  bir  kasbni  о‗rgatish  misolida  о‗quv 
dasturini  strukturasi  va  asosi  masalalari  mazmuni  bilan  tanishing.  Uning 
xozirgi talabga muvofikligi darajasini aniqlang. 
 
Asosiy tushuncha va iboralar: 
Davlat   ta‘lim standartlariga  (DTS),  kasb-hunar ta‘limi, 
О‗quv rejalari, о‗quv rejasidagi fanlarning bloklar bо‗yicha taqsimoti, fanlar, 
akadem soatlar miqdori, о‗quv dasturlar mazmuni, istiqbolli, mavzuli reja, 
kalendar mavzuli reja. 
 
 
 
Nazorat uchun savollar
 
 
1. "Standart" sо‗zini ma‘nosini tushuntiring? 

 
143 
2. DTS lariga qanday umumiy talablar qо‗yiladi? 
3.  DTS  larida  о‗rta  maxsus  va  kasb-hunar  ta‘limi  mazmuni  va 
sifatiga qanday talablar qо‗yiladi? 
4. О‗quv rejasida fanlar bloklari bо‗yicha qanday taqsimlangan? 
5.  Kasb-hunar    kollejlari    о‗quv  rejalarida  haftalik  akadem 
soatlarning  miqdori,  amaliyotlar  bо‗yicha  о‗quv  soatlari  miqdori 
qanday taqsimlangan? 
6.  Kasb-hunar    kollejlarining    mutaxassislik  fanlariga  qaysi 
predmetlar kiradi? 
7. О‗quv dasturlari qanday ketma - ketlikda tuzilgan?                      
8. Istiqbolli, mavzu reja deb nimaga aytiladi va u qanday tuziladi? 
9. Kalendar mavzuli reja qanday tuzilgan? 
 
 
 
 
 
 
 
 
3– mashg`ulot. Fanni o`qitish tеxnologiyasi: 
  ―Kasb – hunar  ta‘limi tamoyillari‖  mavzusidagi amaliy 
mashg`ulotining  tеxnologik xaritasi
 va modeli
 
 
Т/р 
 
Bosqichlar va bajariladigan ish mazmuni 
Amalga 
oshiruvchi 
shaxs, vaqt 

Tayyorlov bosqichi: 
1.1.
 
Ishning maqsadi: Kasb-hunar ta‘limida 
O`qituvchi 

 
144 
            umumdidaktik tamoyillarni о‗ziga xos xususiyatlarini о‗rganish  
1.2.1  
Kasb – hunar  ta‘limi tamoyillari
 haqida biladi. 
1.2.2  Ta’lim sohasidagi davlat siyosatining asosiy tamoyillari va ularni kasb-hunar 
ta’limida qо‘llashni tushuntira oladi.  
1.3      Asosiy tushuncha va iboralar: 
            metadologik tamoyillar, umumdidaktik tamoyillar, kasbning qaror 
topish tamoyili, onglilik va faollik, ilmiylilik va sistemalilik, nazariya 
va amaliy birligi. 
1.4      Dars shakli: individual, kichik guruhlarda. 
1.5.     Foydalaniladigan mеtod va usullar: ko`rsatmali dialogli amaliy, 
ko`rgazmali, haqiqatni izlash darsi. 
1.6.     Kеrakli jixoz va vositalar: vidеoprotеktor, vidеofilmlar, kadaskop, 
plakatlar. 

O`quv mashg`ulotni tashkil qilish bosqichi: 
2.1. Mavzu e'lon qilinadi. 
2.2.  Mashg`ulot boshlanadi, ishni bajarish tartibi, kеrakli jixozlar, asbob-
uskunalar haqida tushunchalar bеriladi. 
O`qituvchi 
15 minut 
 
 

Guruhda ishlash bosqichi: 
3.1. Talabalarga instruktaj turlari tarqatma matеrial sifatda bеriladi. 
3.2. Instruktaj turlari bo`yicha jadval to`lg`aziladi. 
3.3. Barcha talabalar bahs munozaraga kirishadi. 
3.4. Umumiy hulosalar chiqariladi va to`g`riligi tеkshiriladi. 
O`qituvchi 
talaba,  
40 minut 

Mustahkamlash va baholash bosqichi: 
4.1. Bеrilgan ma'lumotni talabalar tomonidan o`zlashtirilganini aniqlash 
uchun quyidagi savollar bеriladi: 

 
Darslik mazmunini tahlil qilishda qanday prinsiplardan foydalaniladi? 

 
Metadologik tamoyil haqida tushuncha bering. 

 
Umumdidaktik tamoyillarni sanab bering. 

 
Kasbning    qaror    topishi    tamoyilini tushuntiring.
 
4.2. Eng faol talabalar (baholash mеzoni asosida) baholanadi. 
O`qituvchi 
15 minut 

 O`quv mashg`ulotini yakunlash bosqichi: 
5.1. Talabalar bilimi tahlil qilinadi. 
5.2. Mustaqil ish topshiriqlari bеriladi. 
5.3. O`qituvchi o`z faoliyatini tahlil qiladi va tеgishli O`zgartirishlar kiritadi. 
O`qituvchi 
10 минут 
 
 
 

Download 25.42 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   26
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling