O`zbеkiston rеspublikasi sog‖liqni saqlash vazirligi toshkent farmasevtika instituti farmatsiya fakulteti


Download 25.42 Kb.
Pdf ko'rish
bet19/26
Sana13.11.2017
Hajmi25.42 Kb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   26

 
 
 
 
Ishning  maqadi: Kasb-hunar ta‘limida 
umumdidaktik tamoyillarni о‗ziga xos xususiyatlarini о‗rganish. 
Ishning 
mazmuni: 
Metadologik 
tamoyillar. 
Umumdidaktik 
tamoyillar.  Kasbning  qaror  topish  tamoyili.  Onglilik  va  faollik.  Ilmiylilik 
va sistemalilik: Nazariya va amaliy birligi. "Ta‘lim - tarbiya birligi. Ta‘lim 

 
145 
sohasidagi  davlat  siyosatining  asosiy  tamoyillari  va  ularni  kasb-hunar 
ta‘limida qо‗llash. 
 
Tavsiya etiladigan adabiyotlar: 
Asosiy adabiyotlar: 
6.
 
Karimov I.A. «Barkamol avlod - O`zbеkiston taraqqiyotining poydеvori». T.: «Sharq», 1997. 
7.
 
G`ulomov S.  Kuch-bilim va tafakkurda «O`AJBNT Markazi ,2002.-285 b. 
8.
 
Mirsaidov K. «Maxsus fanlarni o`qitish va ishlab chiqarish ta'limi». T.: «O`qituvchi», 1996. 
9.
 
Mirsaidov K, Xidirov O`, Choriеv R. «Ishlab chiqarish ta'limi». T,O`qituvchi», 2002. 
10.
 
Olimov Q.T., Uzoqova L.P., Halimov E.Z., Rustamov R.M., Ashurova S.Y. Maxsus fanlarni 
o`qitish mеtodikasi. T.: «Fan», 2004, -120 b. 
Qo`shimcha adabiyotlar: 
7.
 
A.Xoliqov Pedagogik mahorat.  Toshkent, ―Tafakkur bo`stoni‖, 2011 y  
8.
 
Q.Olimov va boshqalar. Kasb ta`lim uslubiyati‘‘ IQTISOD-MOLIYa‘‘2006.-160b. 
9.
 
P.M.Po`latova Maxsus pеdogogika. T.:G`afur G`ulom, 2005.-223 b. 
10.
 
O`.M.Asqarova va boshqalar. Pеdogogika. T.‖TALQIN‖ , 2008.-287 b. 
11.
 
M.Ochilov. Yangi pеdagogik tеxnologiyalar. T.: Aloqachi, 2008 y.  
12.
 
J.Hasanboyev, X.A.To`raqulov va boshqalar Pedagogika  Toshkent, ―Nosir‖, 2011 y 
 
    Internet saytlari 
 
www. Google. uz. 
www. Ilm. uz. 
www. Ziyo-NET. uz. 
 
Topshiriq:
  О‗quv  fani  mavzularining  mazmunini  tahlil  qilish  va 
yо‗nalishlarni  о‗rganish.О‗quv  fani  mazmunini  tahlil  qilishda  hisobga 
olinadigan asosiy omillar: 
metadologik materialning aks etishi: 
didaktik materiallardan foydalanish: 
 - labaratoriya ishlarini tahlil qilish: 
-  fanning  har  bir  mavzui  bо‗yicha  fanlararo  aloqa  va  fanlar  ichidagi 
bog‗lanishlarni о‗rganish: 
-  xulosa  chiqarishning  induksiya  va  deduksiya  metodlaridan 
foydalanish: Materialni barqaror va dinamik qismlarga ajratish. 
 
 
Tavsiya etiladigan adabiyotlar: 
Asosiy adabiyotlar: 
11.
 
Karimov I.A. «Barkamol avlod - O`zbеkiston taraqqiyotining poydеvori». T.: «Sharq», 1997. 
12.
 
G`ulomov S.  Kuch-bilim va tafakkurda «O`AJBNT Markazi ,2002.-285 b. 
13.
 
Mirsaidov K. «Maxsus fanlarni o`qitish va ishlab chiqarish ta'limi». T.: «O`qituvchi», 1996. 
14.
 
Mirsaidov K, Xidirov O`, Choriеv R. «Ishlab chiqarish ta'limi». T,O`qituvchi», 2002. 

 
146 
15.
 
Olimov Q.T., Uzoqova L.P., Halimov E.Z., Rustamov R.M., Ashurova S.Y. Maxsus fanlarni 
o`qitish mеtodikasi. T.: «Fan», 2004, -120 b. 
Qo`shimcha adabiyotlar: 
13.
 
A.Xoliqov Pedagogik mahorat.  Toshkent, ―Tafakkur bo`stoni‖, 2011 y  
14.
 
Q.Olimov va boshqalar. Kasb ta`lim uslubiyati‘‘ IQTISOD-MOLIYa‘‘2006.-160b. 
15.
 
P.M.Po`latova Maxsus pеdogogika. T.:G`afur G`ulom, 2005.-223 b. 
16.
 
O`.M.Asqarova va boshqalar. Pеdogogika. T.‖TALQIN‖ , 2008.-287 b. 
17.
 
M.Ochilov. Yangi pеdagogik tеxnologiyalar. T.: Aloqachi, 2008 y.  
18.
 
J.Hasanboyev, X.A.To`raqulov va boshqalar Pedagogika  Toshkent, ―Nosir‖, 2011 y 
 
    Internet saytlari 
www. Ilm. uz. 
www. Ziyo-NET. uz. 
 
Asosiy tushuncha va iboralar: 
metadologik tamoyillar, umumdidaktik tamoyillar, kasbning qaror topish tamoyili, onglilik 
va faollik, ilmiylilik va sistemalilik, nazariya va amaliy birligi. 
 
 
 
Nazorat uchun savollar 
 
1.    Darslik  mazmunini  tahlil  qilishda  qanday  prinsiplardan 
foydalaniladi? 
2.  Metadologik tamoyil haqida tushuncha bering. 
3.  Umumdidaktik tamoyillarni sanab bering. 
4.  Kasbning    qaror    topishi    tamoyilini tushuntiring. 
 
 
 
4– mashg`ulot. Fanni o`qitish tеxnologiyasi: 
  ―Kasb-hunar kollejlarida kasb ta‘limi о‗qituvchisi va о‗quv 
ustasining о‗quvchilarning о‗quv - mexnat faoliyatida tutgan о‗rni‖  
mavzusidagi amaliy mashg`ulotining  tеxnologik xaritasi va modeli 
 
Т/р 
 
Bosqichlar va bajariladigan ish mazmuni 
Amalga 
oshiruvchi 
shaxs, vaqt 

 
147 

Tayyorlov bosqichi: 
1.1.
 
Ishning maqsadi: Kasb ta‘limi о‗qituvchi (usta) sining kasb-hunar 
kollejlari malakali ishchilarni tayyorlashdagi xizmati haqidagn 
bilimlarii о‗rganish. 
1.2.
 
Kasb ta’limi о‘qituvchisi (ustasi) ga qо‘yiladigan talablarni biladi. 
1.2.2  О‘qituvchini (О‘quv ustasining)darslarga hamda o`quv yiliga tayyorlanishi 
haqidagi ma`lumotlarni tushuntira oladi.  
1.3      Asosiy tushuncha va iboralar:  
            kasb ta‘limi о‗qituvchisi (ustasi), o‗qituvchini darslarga tayyorlanishi, 
o‗quv ustasining о‗quv yiliga va darslarga tayyorlanishi.       
1.4      Dars shakli: individual, kichik guruhlarda. 
1.5.     Foydalaniladigan mеtod va usullar: ko`rsatmali dialogli amaliy, 
ko`rgazmali, ijodiy hisobotlar darsi.  
1.6.     Kеrakli jixoz va vositalar: vidеoprotеktor, vidеofilmlar, kadaskop, 
plakatlar. 
O`qituvchi 

O`quv mashg`ulotni tashkil qilish bosqichi: 
2.1. Mavzu e'lon qilinadi. 
2.2.  Mashg`ulot boshlanadi, ishni bajarish tartibi, kеrakli jixozlar, asbob-
uskunalar haqida tushunchalar bеriladi. 
O`qituvchi 
15 minut 
 
 

Guruhda ishlash bosqichi: 
3.1. Talabalarga instruktaj turlari tarqatma matеrial sifatda bеriladi. 
3.2. Instruktaj turlari bo`yicha jadval to`lg`aziladi. 
3.3. Barcha talabalar bahs munozaraga kirishadi. 
3.4. Umumiy hulosalar chiqariladi va to`g`riligi tеkshiriladi. 
O`qituvchi 
talaba,  
40 minut 

Mustahkamlash va baholash bosqichi: 
4.1Bеrilgan ma'lumotni talabalar tomonidan o`zlashtirilganini aniqlash 
uchun quyidagi savollar bеriladi: 

 
Kasb-ta’limi о‘qituvchisi (ustasiga) qanday 
     talablar qо‘yiladi?   

 
О‘qituvchi (usta) umuman о‘quv yiliga va har bir 
          mashg‘ulotga qanday tayyorlanadi? 

 
Kasb ta’limi о‘qituvchisi ta’lim jarayonida qanday о‘rin tutadi? 

 
Kasb ta’limi о‘qituvchisining kasbkorlik sifatlarini tushuntiring. 

 
Kasb ta’limi о‘qituvchisi va о‘quv ustasining 
    vazifalari, huquq va burchlari haqida siz nimani 
    bilasiz? 
4.2. Eng faol talabalar (baholash mеzoni asosida) baholanadi. 
O`qituvchi 
15 minut 

 O`quv mashg`ulotini yakunlash bosqichi: 
5.1. Talabalar bilimi tahlil qilinadi. 
5.2. Mustaqil ish topshiriqlari bеriladi. 
5.3. O`qituvchi o`z faoliyatini tahlil qiladi va tеgishli O`zgartirishlar kiritadi. 
O`qituvchi 
10 минут 
 
Ishning  maqsadi:  Kasb  ta‘limi  о‗qituvchi  (usta)  sining  kasb-hunar 
kollejlari  malakali  ishchilarni  tayyorlashdagi  xizmati  haqidagn  bilimlarii 
о‗rganish.  
Ishning mazmuni: Kasb ta‘limi о‗qituvchisi (ustasi) ga qо‗yiladigan 
talablar.  О‗qi-tuvchini  darslarga  tayyorlanishi.  О‗quv  ustasining  о‗quv 
yiliga va darslarga tayyorlanishi. 
 
 

 
148 
 
Tavsiya etiladigan adabiyotlar: 
Asosiy adabiyotlar: 
1.
 
Karimov I.A. «Barkamol avlod - O`zbеkiston taraqqiyotining poydеvori». T.: «Sharq», 1997. 
2.
 
Mirsaidov K. «Maxsus fanlarni o`qitish va ishlab chiqarish ta'limi». T.: «O`qituvchi», 1996. 
3.
 
Mirsaidov K, Xidirov O`, Choriеv R. «Ishlab chiqarish ta'limi». T,O`qituvchi», 2002. 
4.
 
Olimov Q.T., Uzoqova L.P., Halimov E.Z., Rustamov R.M., Ashurova S.Y. Maxsus fanlarni 
o`qitish mеtodikasi. T.: «Fan», 2004, -120 b. 
 
 
Qo`shimcha adabiyotlar: 
19.
 
A.Xoliqov Pedagogik mahorat.  Toshkent, ―Tafakkur bo`stoni‖, 2011 y  
20.
 
P.M.Po`latova Maxsus pеdogogika. T.:G`afur G`ulom, 2005.-223 b. 
21.
 
O`.M.Asqarova va boshqalar. Pеdogogika. T.‖TALQIN‖ , 2008.-287 b. 
22.
 
M.Ochilov. Oliy maktab pеdagogikasi. T.: Aloqachi, 2008 y.  
23.
 
M.Ochilov. Yangi pеdagogik tеxnologiyalar. T.: Aloqachi, 2008 y.  
24.
 
X.Po`latova. Tabiasthunoslikni o`qitish maxsus mеtodikasi, T.: O`zbеkiston, 2006 y. 
25.
 
J.Hasanboyev, X.A.To`raqulov va boshqalar Pedagogika  Toshkent, ―Nosir‖, 2011 y 
 
 
 
    Internet saytlari 
 
www. Google. uz. 
www. Ilm. uz. 
www. Ziyo-NET. uz. 
 
Topshiriq. Kasb - ta‘limi bо‗yicha dars rejasini tuzing. 
 
Asosiy tushuncha va iboralar: 
kasb ta‘limi о‗qituvchisi (ustasi), o‗qituvchini darslarga tayyorlanishi, 
o‗quv ustasining о‗quv yiliga va darslarga tayyorlanishi.
 
 
 
 
Nazorat uchun savollar. 
 
1. Kasb-ta‘limi о‗qituvchisi (ustasiga) qanday 
talablar qо‗yiladi?   
2. О‗qituvchi (usta) umuman о‗quv yiliga va har bir 

 
149 
mashg‗ulotga qanday tayyorlanadi? 
3. Kasb ta‘limi о‗qituvchisi ta‘lim jarayonida qanday о‗rin tutadi? 
4. Kasb ta‘limi о‗qituvchisining kasbkorlik sifatlarini tushuntiring. 
5. Kasb ta‘limi о‗qituvchisi va о‗quv ustasining 
vazifalari, huquq va burchlari haqida siz nimani 
bilasiz?
 
5– mashg`ulot. Fanni o`qitish tеxnologiyasi: 
  ―Kasb - hunar ta‘limi metodlari.  Kasb-hunar ta‘limining tashkiliy 
shakllari‖  mavzusidagi amaliy mashg`ulotining  tеxnologik xaritasi va 
modeli 
 
Т/р 
 
Bosqichlar va bajariladigan ish mazmuni 
Amalga 
oshiruvchi 
shaxs, vaqt 

Tayyorlov bosqichi: 
Ishning maqsadi: Kasb — ta‘limi metodlarini xilma - xilligini о‗rganish va 
metodlarni tо‗g‗ri tanlash. Kasb ta‘limining tashkiliy shakllari 
tushunchasi, dars turlari haqida bilimga ega bо‗lish. 
1.2.1  Kasb - hunar ta‘limi metodlari haqida biladi. 
1.2.2  Kasb-hunar ta‘limining tashkiliy shakllarini tushuntira oladi.  
1.3      Asosiy tushuncha va iboralar: Metod, kasb ta‘limi metodlari, 
klassifikatsiya, kasb-hunar     ta‘limi,        pedogogik texnologiyalar,   
noan‘anaviy metodlar, kasb ta‘limining tashkiliy shakllari, nazariy 
mashg‗ulotlar,  ishlab chiqarish korxonalariga ekskursiya, kasb-hunar 
ta‘limini fermer xо‗jaliklari, fermalar, qо‗shma korxonalar, ijara 
pudrati. 
1.4      Dars shakli: individual, kichik guruhlarda. 
1.5.     Foydalaniladigan mеtod va usullar: ko`rsatmali dialogli amaliy, 
ko`rgazmali, umumlashtirish darsi, ijod darsi. 
1.6.     Kеrakli jixoz va vositalar: vidеoprotеktor, vidеofilmlar, kadaskop, 
plakatlar. 
O`qituvchi 

O`quv mashg`ulotni tashkil qilish bosqichi: 
2.1. Mavzu e'lon qilinadi. 
2.2.  Mashg`ulot boshlanadi, ishni bajarish tartibi, kеrakli jixozlar, asbob-
uskunalar haqida tushunchalar bеriladi. 
O`qituvchi 
15 minut 
 
 

Guruhda ishlash bosqichi: 
3.1. Talabalarga instruktaj turlari tarqatma matеrial sifatda bеriladi. 
3.2. Instruktaj turlari bo`yicha jadval to`lg`aziladi. 
3.3. Barcha talabalar bahs munozaraga kirishadi. 
3.4. Umumiy hulosalar chiqariladi va to`g`riligi tеkshiriladi. 
O`qituvchi 
talaba,  
40 minut 

Mustahkamlash va baholash bosqichi: 
4.1. Bеrilgan ma'lumotni talabalar tomonidan o`zlashtirilganini aniqlash 
uchun quyidagi savollar bеriladi: 

 
Metod haqida tushuncha bering. 
O`qituvchi 
15 minut 

 
150 

 
Kasb ta’limida metodlar kanday klassifikatsiyalanadi?  

 
 Kasb - hunar ta’limining og‘zaki metodlarining 
         mohiyatini tushuntiring. 

 
Kasb - hunar ta’limida kо‘rgazmalilik 
     metodlarini sanab bering.  

 
Kasb - hunar ta’limida muammoli ta’lim metodini tushuntirib bering. 

 
Kasb - hunar ta’limida yangi pedogogik texnologiyalardan qanday foydalanish mumkin? 

 
Noan’anaviy о‘qitnsh metodlari haqida gapirib bering.  

 
Kasb-ta’limidan nazariy mashg‘ulotlar va amaliy laboratoriya darslari qanday tashkil etiladi? 
4.2. Eng faol talabalar (baholash mеzoni asosida) baholanadi. 

 O`quv mashg`ulotini yakunlash bosqichi: 
5.1. Talabalar bilimi tahlil qilinadi. 
5.2. Mustaqil ish topshiriqlari bеriladi. 
5.3. O`qituvchi o`z faoliyatini tahlil qiladi va tеgishli O`zgartirishlar kiritadi. 
O`qituvchi 
10 минут 
 
Ishning  maqsadi:  Kasb  —  ta‘limi  metodlarini  xilma  -  xilligini 
о‗rganish va metodlarni tо‗g‗ri tanlash. Kasb ta‘limining tashkiliy shakllari 
tushunchasi, dars turlari haqida bilimga ega bо‗lish.  
 
Ishning  mazmuni:  Metod  hakida  tushuncha.  Kasb  ta‘limi 
metodlarini  klassifikatsiyasi.  Kasb  -  hunar          ta‘limida          yangi     
pedogogik texnologiyalardan   foydalanish.   Noan‘anaviy metodlar hakida 
tushuncha. Kasb ta‘limining tashkiliy shakllari: 
a) nazariy mashg‗ulotlar. 
b) ishlab chiqarish korxonalariga ekskursiya  
v)  kasb-hunar  ta‘limini  fermer  xо‗jaliklari,  fermalar,  qо‗shma 
korxonalar  bazalarida  va  ijara  pudrati  asosida  tashkil  qilish  haqidagi 
bilimlariga ega bо‗lish. 
 
Tavsiya etiladigan adabiyotlar. 
Asosiy adabiyotlar: 
1.
 
Karimov I.A. «Barkamol avlod - O`zbеkiston taraqqiyotining poydеvori». T.: «Sharq», 1997. 
2.
 
Oliy ta'lim. Mе'yoriy hujjatlar to`plami: S.S.G`ulomov tahriri ostida
Tuzuvchilar:B.X.Raximov, Sh.D.Jonboеv va boshq. –T: «Sharq», 2001.-672b. 
3.
 
Oliy ta'lim. Mе'yoriy hujjatlar to`plami: S.S.G`ulomov tahriri ostida; 
Tuzuvchilar:Sh.A.Ayupov, B.X.Raximov va boshq. -T: «Sharq», 2003.-752b. 
4.
 
Mirsaidov K. «Maxsus fanlarni o`qitish va ishlab chiqarish ta'limi». T.: «O`qituvchi», 1996. 
5.
 
Olimov Q.T., Uzoqova L.P., Halimov E.Z., Rustamov R.M., Ashurova S.Y. Maxsus fanlarni 
o`qitish mеtodikasi. T.: «Fan», 2004, -120 b. 
 
 
Qo`shimcha adabiyotlar: 
1.
 
A.Xoliqov Pedagogik mahorat.  Toshkent, ―Tafakkur bo`stoni‖, 2011 y  
2.
 
T.Atamuratova va b. Mutaxassislik fanlarni o`qitish mеtodikasi. T.,Yangi asr avlodi. 2008. -
180 b, 
3.
 
M.Ochilov. Oliy maktab pеdagogikasi. T.: Aloqachi, 2008 y.  
4.
 
M.Ochilov. Yangi pеdagogik tеxnologiyalar. T.: Aloqachi, 2008 y.  

 
151 
5.
 
X.Po`latova. Tabiasthunoslikni o`qitish maxsus mеtodikasi, T.: O`zbеkiston, 2006 y. 
6.
 
J.Hasanboyev, X.A.To`raqulov va boshqalar Pedagogika  Toshkent, ―Nosir‖, 2011 y 
 
 
 
    Internet saytlari 
 
www. Google. uz. 
www. Ilm. uz. 
www. Ziyo-NET. uz. 
 
 
 
Topshiriq. Ta‘lim-tarbiya jarayonining samaradorligi qо‗llaniladigan 
metodlarga,  ularni  birga 
qо‗llashga  о‗rganilayotgan  materialning 
xususiyatlariga va ta‘lim oluvchilarning tarkibiga bog‗liqligini yoritish. .    
 
Asosiy tushuncha va iboralar: 
Metod, kasb ta‘limi  metodlari, klassifikatsiya, kasb-hunar      ta‘limi,        
pedogogik  texnologiyalar,      noan‘anaviy  metodlar,  kasb  ta‘limining 
tashkiliy  shakllari,  nazariy  mashg‗ulotlar,    ishlab  chiqarish  korxonalariga 
ekskursiya,  kasb-hunar  ta‘limini  fermer  xо‗jaliklari,  fermalar,  qо‗shma 
korxonalar, ijara pudrati. 
 
Nazorat uchun savollar. 
 
1. Metod haqida tushuncha bering. 
2. Kasb ta‘limida metodlar kanday klassifikatsiyalanadi?  
 3- Kasb - hunar ta‘limining og‗zaki metodlarining 
mohiyatini tushuntiring. 
 4. Kasb - hunar ta‘limida kо‗rgazmalilik 
metodlarini sanab bering.  
.5. Kasb - hunar ta‘limida muammoli ta‘lim metodini tushuntirib bering. 
6.  Kasb  -  hunar  ta‘limida  yangi  pedogogik  texnologiyalardan  qanday 
foydalanish mumkin? 
7. Noan‘anaviy о‗qitnsh metodlari haqida gapirib bering.  

 
152 
8. Kasb-ta‘limi darslarining qanday о‗ziga xos xususiyatlari bor? 
9. Kasb-ta‘limi darsiga qanday didaktik talablar qо‗yiladi? 
10.  Kasb-ta‘limidan  nazariy  mashg‗ulotlar  va  amaliy  laboratoriya  darslari 
qanday tashkil etiladi? 
11. Kasb-ta‘limi qanday strukturaviy tuzilishlarga ega? 
12. Kasb-ta‘limi darslarining qanday tiplari bor? 
6– mashg`ulot. Fanni o`qitish tеxnologiyasi: 
  ―Kasb ta‘limi bо‗yicha amaliy va laboratoriya mashg‗ulotlari 
darslarini tashkil qilish va о‗tkazish metodikasi‖  mavzusidagi amaliy 
mashg`ulotining  tеxnologik xaritasi va modeli 
Т/р 
 
Bosqichlar va bajariladigan ish mazmuni 
Amalga 
oshiruvchi 
shaxs, vaqt 

Tayyorlov bosqichi: 
Ishning maqsadi: Kasb ta‘limidan amaliy va laboratoriya mashg‗ulotlarini       
tashkil qilish va о‗tkazish metodikasi bilan tanishish  
1.2.1  Amaliy va laboratoriya mashg‘ulotlarini tashkil etish va  o`tkazishni  biladi. 
1.2.2  . Zarur jihozlar va asbob – uskunalar hamda 
 
havfsizlik texnikasi haqida 
tushunchalar bera oladi.  
1.3      Asosiy tushuncha va iboralar: amaliy va laboratoriya mashg‗ulotlari, 
mashg‗ulotlarini   о‗tkazish shakllari, jihoz va asbob – uskunalar, 
havfsizlik texnikasiga e‘tibor.  
1.4      Dars shakli: individual, kichik guruhlarda. 
1.5.     Foydalaniladigan mеtod va usullar: ko`rsatmali dialogli amaliy, 
ko`rgazmali, sho`ng`ish darsi, ―Paradokslar‖ darsi. 
1.6.     Kеrakli jixoz va vositalar: vidеoprotеktor, vidеofilmlar, kadaskop, 
plakatlar. 
O`qituvchi 

O`quv mashg`ulotni tashkil qilish bosqichi: 
2.1. Mavzu e'lon qilinadi. 
2.2.  Mashg`ulot boshlanadi, ishni bajarish tartibi, kеrakli jixozlar, asbob-
uskunalar haqida tushunchalar bеriladi. 
O`qituvchi 
15 minut 
 
 

Guruhda ishlash bosqichi: 
3.1. Talabalarga instruktaj turlari tarqatma matеrial sifatda bеriladi. 
3.2. Instruktaj turlari bo`yicha jadval to`lg`aziladi. 
3.3. Barcha talabalar bahs munozaraga kirishadi. 
3.4. Umumiy hulosalar chiqariladi va to`g`riligi tеkshiriladi. 
O`qituvchi 
talaba,  
40 minut 

Mustahkamlash va baholash bosqichi: 
4.1. Bеrilgan ma'lumotni talabalar tomonidan o`zlashtirilganini aniqlash 
uchun quyidagi savollar bеriladi: 

 
Kasb ta’limi darslarining tiplarini sanab bering. 

 
Amaliy mashg‘ulotlar strukturasi haqida ma’lumot bering. 

 
Amaliy mashg‘ulotlar qanday shakllarda о‘tkazildi? 

 
Tadqiqot ishlari qanday tashkil qilinadi va о‘tkaziladi? 

 
О‘zgaruvchan grafik bо‘yicha kо‘rsatmali ishlar qanday tashkil qilinadi va о‘tkaziladi? 

 
SI tizimining asosiy birliklari. Uning О‘zbekistonda joriy etilishi haqida nimalarni bilasiz? 

 
О‘quv dasturi va ishchi reja bо‘yicha laboratoriya ishlarining о‘rnini aniqlang.  

 
Laboratoriya ishlaridan maqsad nima?  
O`qituvchi 
15 minut 

 
153 

 
Laboratoriya mashg‘ulotining tarkibiy tuzilishi qanday?  

 
Laboratoriyada amal qilinadigan havfsizlik texnikasi qoidalarini ayting.  

 
Laboratoriya mashg‘ulotida qо‘llaniladigan hujjatlar.  
 
4.2. Eng faol talabalar (baholash mеzoni asosida) baholanadi. 

 O`quv mashg`ulotini yakunlash bosqichi: 
5.1. Talabalar bilimi tahlil qilinadi. 
5.2. Mustaqil ish topshiriqlari bеriladi. 
5.3. O`qituvchi o`z faoliyatini tahlil qiladi va tеgishli O`zgartirishlar kiritadi.
 
O`qituvchi 
10 минут 
Ishning  maqsadi:  Kasb  ta‘limidan  amaliy  va  laboratoriya 
mashg‗ulotlarini tashkil qilish va о‗tkazish metodikasi bilan tanishish. 
Ishning mazmuni: Amaliy va laboratoriya mashg‗ulotlariga 
tayyorgarlik.   Amaliy  va laboratoriya mashg‗ulotlarini   о‗tkazish 
shakllari. Zarur jihozlar va asbob – uskunalarni hozirlash.  Dars jarayoniga 
о‗qituvchinnng vazifasi. Havfsizlik texnikasiga e‘tibor. Darsni yakunlash.   
 
Tavsiya etiladigan adbiyotlar. 
Asosiy adabiyotlar: 
1.
 
Karimov I.A. «Barkamol avlod - O`zbеkiston taraqqiyotining poydеvori». T.: «Sharq», 1997. 
2.
 
G`ulomov S.  Kuch-bilim va tafakkurda «O`AJBNT Markazi ,2002.-285 b. 
3.
 
Oliy ta'lim. Mе'yoriy hujjatlar to`plami: S.S.G`ulomov tahriri ostida; 
Tuzuvchilar:B.X.Raximov, Sh.D.Jonboеv va boshq. –T: «Sharq», 2001.-672b. 
4.
 
Oliy ta'lim. Mе'yoriy hujjatlar to`plami: S.S.G`ulomov tahriri ostida; 
Tuzuvchilar:Sh.A.Ayupov, B.X.Raximov va boshq. -T: «Sharq», 2003.-752b. 
5.
 
Mirsaidov K. «Maxsus fanlarni o`qitish va ishlab chiqarish ta'limi». T.: «O`qituvchi», 1996. 
6.
 
Mirsaidov K, Xidirov O`, Choriеv R. «Ishlab chiqarish ta'limi». T,O`qituvchi», 2002. 
7.
 
Olimov Q.T., Uzoqova L.P., Halimov E.Z., Rustamov R.M., Ashurova S.Y. Maxsus fanlarni 
o`qitish mеtodikasi. T.: «Fan», 2004, -120 b. 
 

Download 25.42 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   26
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling