O`zbеkiston rеspublikasi sog‖liqni saqlash vazirligi toshkent farmasevtika instituti farmatsiya fakulteti


Download 25.42 Kb.
Pdf ko'rish
bet20/26
Sana13.11.2017
Hajmi25.42 Kb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   26

 
Qo`shimcha adabiyotlar: 
1.
 
A.Xoliqov Pedagogik mahorat.  Toshkent, ―Tafakkur bo`stoni‖, 2011 y  
2.
 
Q.Olimov va boshqalar. Kasb ta`lim uslubiyati‘‘ IQTISOD-MOLIYa‘‘2006.-160b. 
3.
 
T.Atamuratova va b. Mutaxassislik fanlarni o`qitish mеtodikasi. T.,Yangi asr avlodi. 2008. -
180 b, 
4.
 
P.M.Po`latova Maxsus pеdogogika. T.:G`afur G`ulom, 2005.-223 b. 
5.
 
O`.M.Asqarova va boshqalar. Pеdogogika. T.‖TALQIN‖ , 2008.-287 b. 
6.
 
V.Gorskiy. Tеxnik ijodkorlik va qishloq xo`jalik tajribachiligi bo`yicha sinfdan tashqari 
ishlar. T.: «O`qituvchi », 1991. 
7.
 
M.Ochilov. Oliy maktab pеdagogikasi. T.: Aloqachi, 2008 y.  
8.
 
M.Ochilov. Yangi pеdagogik tеxnologiyalar. T.: Aloqachi, 2008 y.  
9.
 
X.Po`latova. Tabiasthunoslikni o`qitish maxsus mеtodikasi, T.: O`zbеkiston, 2006 y. 
10.
 
J.Hasanboyev, X.A.To`raqulov va boshqalar Pedagogika  Toshkent, ―Nosir‖, 2011 y 
 
 
 
 
    Internet saytlari 
 

 
154 
www. Google. uz. 
www. Ilm. uz. 
www. Ziyo-NET. uz. 
 
 
 
 
Topshiriq:   Umumiy   kо‗rsatmali   amaliy mashg‗ulotlarni tashkil qiling 
va о‗tkazing.  
Kо‗rsatmali  ishlarning  natijalaridan  keyingi  о‗quv  jarayonida 
foydalaning.  Umumiy  kо‗rsatmali  laboratoriya  ishlarini  о‗tkazishda  ta‘lim 
oluvchilarga baho bering. 
 
Laboratoriya mashg‗ulotining reja bayonnomasini tuzing.  
 
Asosiy tushuncha va iboralar: 
amaliy va laboratoriya mashg‗ulotlari, mashg‗ulotlarini   о‗tkazish 
shakllari, jihoz va asbob – uskunalar, havfsizlik texnikasiga e‘tibor
 
Nazorat uchun savollar. 
 
1. Kasb ta‘limi darslarining tiplarini sanab bering. 
2. Amaliy mashg‗ulotlar strukturasi haqida ma‘lumot bering. 
3. Amaliy mashg‗ulotlar qanday shakllarda о‗tkazildi? 
4. Tadqiqot ishlari qanday tashkil qilinadi va о‗tkaziladi? 
5. О‗zgaruvchan grafik bо‗yicha kо‗rsatmali ishlar qanday tashkil  qilinadi 
va о‗tkaziladi? 
6. SI tizimining asosiy birliklari. Uning О‗zbekistonda joriy etilishi haqida 
nimalarni bilasiz? 
7.  О‗quv  dasturi  va  ishchi  reja  bо‗yicha  laboratoriya  ishlarining  о‗rnini 
aniqlang.  
8. Laboratoriya ishlaridan maqsad nima?  
9. Laboratoriya mashg‗ulotining tarkibiy tuzilishi qanday?  
10. Laboratoriyada amal qilinadigan havfsizlik texnikasi qoidalarini ayting.  

 
155 
11. Laboratoriya mashg‗ulotida qо‗llaniladigan hujjatlar.  
 
 
 
 
7– mashg`ulot. Fanni o`qitish tеxnologiyasi: 
  ―Istiqbolli, mavzuli reja tuzish. Mashg‗ulot rejasini tuzish va dars 
matnini tayyorlash‖  mavzusidagi amaliy mashg`ulotining  tеxnologik 
xaritasi va modeli 
 
Т/р 
 
Bosqichlar va bajariladigan ish mazmuni 
Amalga 
oshiruvchi 
shaxs, vaqt 

Tayyorlov bosqichi: 
1.1.
 
Ishning maqsadi: О‗quvchilarga   aniq mutaxassislik fanlaridan 
istiqbolli, mavzuli reja va mashg‗ulot rejasini tuzishni о‗rgatish  
1.2.1  Istiqbolli, mavzuli reja tuzishni biladi. 
1.2.2  Mashg‗ulot rejasini tuzish va dars matnini tayyorlashni tushuntira oladi.  
1.3      Asosiy tushuncha va iboralar: Ishchi о‗quv dasturlari, mavzuli reja, 
mavzularni taqsimlanishi, kalendar mavzuli reja, mashg‗ulot rejasi, 
dars matni, mashg‗ulot rejasi, kо‗rgazmali qurollar, 
1.4      Dars shakli: individual, kichik guruhlarda. 
1.5.     Foydalaniladigan mеtod va usullar: ko`rsatmali dialogli amaliy, 
ko`rgazmali, haqiqatni izlash darsi, ijod darsi. 
1.6.     Kеrakli jixoz va vositalar: vidеoprotеktor, vidеofilmlar, kadaskop, 
plakatlar. 
O`qituvchi 

O`quv mashg`ulotni tashkil qilish bosqichi: 
2.1. Mavzu e'lon qilinadi. 
2.2.  Mashg`ulot boshlanadi, ishni bajarish tartibi, kеrakli jixozlar, asbob-
uskunalar haqida tushunchalar bеriladi. 
O`qituvchi 
15 minut 
 
 

Guruhda ishlash bosqichi: 
3.1. Talabalarga instruktaj turlari tarqatma matеrial sifatda bеriladi. 
3.2. Instruktaj turlari bo`yicha jadval to`lg`aziladi. 
3.3. Barcha talabalar bahs munozaraga kirishadi. 
3.4. Umumiy hulosalar chiqariladi va to`g`riligi tеkshiriladi. 
O`qituvchi 
talaba,  
40 minut 

Mustahkamlash va baholash bosqichi: 
4.1. Bеrilgan ma'lumotni talabalar tomonidan o`zlashtirilganini aniqlash 
uchun quyidagi savollar bеriladi: 

 
Kasb  ta’limida qanday rejalashtiruvchi hujjatlar bо‘ladi? 

 
Rejalashtiruvchi hujjatlarni tayyorlaganda nimalarga e’tibor berish kerak? 

 
Yillik mavzuli reja nima uchun kerak? 

 
Yillik mavzuli rejada qanday materiallar о‘z 
     aksini topishi kerak? 
 
4.2. Eng faol talabalar (baholash mеzoni asosida) baholanadi. 
O`qituvchi 
15 minut 

 O`quv mashg`ulotini yakunlash bosqichi: 
5.1. Talabalar bilimi tahlil qilinadi. 
5.2. Mustaqil ish topshiriqlari bеriladi. 
5.3. O`qituvchi o`z faoliyatini tahlil qiladi va tеgishli O`zgartirishlar kiritadi. 
O`qituvchi 
10 минут 

 
156 
 
 
 
Ishning      maqsadi:      О‗quvchilarga      aniq  mutaxassislik  fanlaridan 
istiqbolli, mavzuli reja va mashg‗ulot rejasini tuzishni о‗rgatish. 
Ishning  mazmuni:  Ishchi  о‗quv  dasturlari  va  ulardagi  mavzuli  reja. 
Mavzuli  rejadagi  boblar  bо‗yicha  mavzular  taqsimlanishi.  Kalendar 
mavzuli  reja  mazmuni  va  uni  tuzish.  Mashg‗ulot  rejasini  tuzish  va  dars 
matnini  tayyorlash.  Mashg‗ulot  rejasi.  Dars  matnini  va  kо‗rgazmali 
qurollarni tayyorlash. 
Tavsiya etiladigan adabiyotlar. 
Asosiy adabiyotlar: 
1.
 
Karimov I.A. «Barkamol avlod - O`zbеkiston taraqqiyotining poydеvori». T.: «Sharq», 1997. 
2.
 
G`ulomov S.  Kuch-bilim va tafakkurda «O`AJBNT Markazi ,2002.-285 b. 
3.
 
Mirsaidov K, Xidirov O`, Choriеv R. «Ishlab chiqarish ta'limi». T,O`qituvchi», 2002. 
4.
 
Olimov Q.T., Uzoqova L.P., Halimov E.Z., Rustamov R.M., Ashurova S.Y. Maxsus fanlarni 
o`qitish mеtodikasi. T.: «Fan», 2004, -120 b. 
 
 
Qo`shimcha adabiyotlar: 
1.
 
A.Xoliqov Pedagogik mahorat.  Toshkent, ―Tafakkur bo`stoni‖, 2011 y  
2.
 
Q.Olimov va boshqalar. Kasb ta`lim uslubiyati‘‘ IQTISOD-MOLIYa‘‘2006.-160b. 
3.
 
T.Atamuratova va b. Mutaxassislik fanlarni o`qitish mеtodikasi. T.,Yangi asr avlodi. 2008. -
180 b, 
4.
 
P.M.Po`latova Maxsus pеdogogika. T.:G`afur G`ulom, 2005.-223 b. 
5.
 
V.Gorskiy. Tеxnik ijodkorlik va qishloq xo`jalik tajribachiligi bo`yicha sinfdan tashqari 
ishlar. T.: «O`qituvchi », 1991. 
6.
 
M.Ochilov. Yangi pеdagogik tеxnologiyalar. T.: Aloqachi, 2008 y.  
7.
 
J.Hasanboyev, X.A.To`raqulov va boshqalar Pedagogika  Toshkent, ―Nosir‖, 2011 y 
 
   Internet saytlari 
www. Google. uz. 
www. Ilm. uz. 
www. Ziyo-NET. uz. 
 
Topshiriq. О‗quv ishlab chiqarish ishlarini meyorlashtirish mavzusi 
bо‗yicha darsni reja konspektini tuzing 
Asosiy tushuncha va iboralar: 
Ishchi о‗quv dasturlari, mavzuli reja, mavzularni taqsimlanishi, kalendar 
mavzuli reja, mashg‗ulot rejasi, dars matni, mashg‗ulot rejasi, kо‗rgazmali 
qurollar, 
 Nazorat uchun savollar. 
1. Kasb  ta‘limida qanday rejalashtiruvchi hujjatlar bо‗ladi? 
2. Rejalashtiruvchi hujjatlarni tayyorlaganda nimalarga e‘tibor berish kerak? 

 
157 
3. Yillik mavzuli reja nima uchun kerak? 
4. Yillik mavzuli rejada qanday materiallar о‗z 
aksini topishi kerak? 
8– mashg`ulot. Fanni o`qitish tеxnologiyasi: 
  ―Kasb ta‘limi metodikasidan kurs va bitiruv ishlarini bajarish hamda 
ularni yoqlash metodikasi‖  mavzusidagi amaliy mashg`ulotining  
tеxnologik xaritasi va modeli 
 
Т/р 
 
Bosqichlar va bajariladigan ish mazmuni 
Amalga 
oshiruvchi 
shaxs, vaqt 

Tyyorlov bosqichi: 
1.1
 
 Ishning maqsadi: Kasb ta‘limi metodikasi kursini о‗rganish 
jarayonida tegishli nazariy, amaliy va laboratoriya ishlarni bajarganda 
shakllangan bilim hamda о‗quvlarni mustahkamlash 
 1.2.1  Kasb ta’limi metodikasidan kurs ish(loyiha)larini bajarish    hamda ularni 
yoqlash metodikasini biladi. 
1.2.2  
Kasb ta‘limi metodikasidan bitiruv malakaviy ishlarini 
bajarish hamda ularni yoqlash metodikasini
 tushuntira oladi.  
1.3      Asosiy tushuncha va iboralar: kasb ta‘limi metodikasi,kurs   ishlari,  
rasmiylashtirish, kurs ishining   metodik   qismi,  bitiruv malakaviy 
ishlari, yoqlash metodikasi, moddiy baza. 
1.4      Dars shakli: individual, kichik guruhlarda
1.5.     Foydalaniladigan mеtod va usullar: ko`rsatmali dialogli amaliy, 
ko`rgazmali, ijodiy hisobotlar darsi, shubha bildirish darsi. 
1.6.     Kеrakli jixoz va vositalar: vidеoprotеktor, vidеofilmlar, kadaskop, 
plakatlar. 
O`qituvchi 

O`quv mashg`ulotni tashkil qilish bosqichi: 
2.1. Mavzu e'lon qilinadi. 
2.2.  Mashg`ulot boshlanadi, ishni bajarish tartibi, kеrakli jixozlar, asbob-
uskunalar haqida tushunchalar bеriladi. 
O`qituvchi 
15 minut 
 
 

Guruhda ishlash bosqichi: 
3.1. Talabalarga instruktaj turlari tarqatma matеrial sifatda bеriladi. 
3.2. Instruktaj turlari bo`yicha jadval to`lg`aziladi. 
3.3. Barcha talabalar bahs munozaraga kirishadi. 
3.4. Umumiy hulosalar chiqariladi va to`g`riligi tеkshiriladi. 
O`qituvchi 
talaba,  
40 minut 

Mustahkamlash va baholash bosqichi: 
4.1. Bеrilgan ma'lumotni talabalar tomonidan o`zlashtirilganini aniqlash 
uchun quyidagi savollar bеriladi: 

 
Kasb  ta’limidan bitiruv va kurs ishini bajarIshning maqsadi  nima? 

 
Kurs ishining tuzilishiga qanday talablar qо‘yiladi? Bitiruv ishiga-chi? 

 
Siz qanday mavzuda kurs ishi (bitiruv ishi) yozgan bо‘lardingiz va nima 
sababdan? 

 
Kurs ishi (loyihasi)ni tayyorlash tartibini tushuntiring.  
 
4.2. Eng faol talabalar (baholash mеzoni asosida) baholanadi. 
O`qituvchi 
15 minut 

 O`quv mashg`ulotini yakunlash bosqichi: 
5.1. Talabalar bilimi tahlil qilinadi. 
5.2. Mustaqil ish topshiriqlari bеriladi. 
5.3. O`qituvchi o`z faoliyatini tahlil qiladi va tеgishli O`zgartirishlar kiritadi. 
O`qituvchi 
10 минут 

 
158 
 
Ishning  maqsadi:  Kasb  ta‘limi  metodikasi  kursini  о‗rganish 
jarayonida  tegishli  nazariy,  amaliy  va  laboratoriya  ishlarni  bajarganda 
shakllangan bilim hamda о‗quvlarni mustahkamlash. 
Ishning  mazmuni:    Kasb    ta‘limi  metodikasidan      kurs      ishlariga  
qо‗yiladigan  talablar,  ularni  rasmiylashtirish.  Kurs  ishining      metodik   
qismi.  Kasb  ta‘limi  metodikasidan  bitiruv  ishlariga  qо‗yiladigan  talablar 
ularni  rasmiylashtirish  va  yoqlash  metodikasi.  Kasb  ta‘limi  moddiy 
bazasining tahlili. 
 
Tavsiya etiladigan adabiyotlar. 
Asosiy adabiyotlar: 
1.
 
Karimov I.A. «Barkamol avlod - O`zbеkiston taraqqiyotining poydеvori». T.: «Sharq», 1997. 
2.
 
G`ulomov S.  Kuch-bilim va tafakkurda «O`AJBNT Markazi ,2002.-285 b. 
3.
 
Oliy ta'lim. Mе'yoriy hujjatlar to`plami: S.S.G`ulomov tahriri ostida
Tuzuvchilar:B.X.Raximov, Sh.D.Jonboеv va boshq. –T: «Sharq», 2001.-672b. 
4.
 
Oliy ta'lim. Mе'yoriy hujjatlar to`plami: S.S.G`ulomov tahriri ostida; 
Tuzuvchilar:Sh.A.Ayupov, B.X.Raximov va boshq. -T: «Sharq», 2003.-752b. 
5.
 
Mirsaidov K. «Maxsus fanlarni o`qitish va ishlab chiqarish ta'limi». T.: «O`qituvchi», 1996. 
6.
 
Mirsaidov K, Xidirov O`, Choriеv R. «Ishlab chiqarish ta'limi». T,O`qituvchi», 2002. 
7.
 
Olimov Q.T., Uzoqova L.P., Halimov E.Z., Rustamov R.M., Ashurova S.Y. Maxsus fanlarni 
o`qitish mеtodikasi. T.: «Fan», 2004, -120 b. 
 
 
Qo`shimcha adabiyotlar: 
1.
 
A.Xoliqov Pedagogik mahorat.  Toshkent, ―Tafakkur bo`stoni‖, 2011 y  
2.
 
Q.Olimov va boshqalar. Kasb ta`lim uslubiyati‘‘ IQTISOD-MOLIYa‘‘2006.-160b. 
3.
 
T.Atamuratova va b. Mutaxassislik fanlarni o`qitish mеtodikasi. T.,Yangi asr avlodi. 2008. -
180 b, 
4.
 
P.M.Po`latova Maxsus pеdogogika. T.:G`afur G`ulom, 2005.-223 b. 
5.
 
O`.M.Asqarova va boshqalar. Pеdogogika. T.‖TALQIN‖ , 2008.-287 b. 
6.
 
V.Gorskiy. Tеxnik ijodkorlik va qishloq xo`jalik tajribachiligi bo`yicha sinfdan tashqari 
ishlar. T.: «O`qituvchi », 1991. 
7.
 
M.Ochilov. Oliy maktab pеdagogikasi. T.: Aloqachi, 2008 y.  
8.
 
M.Ochilov. Yangi pеdagogik tеxnologiyalar. T.: Aloqachi, 2008 y.  
9.
 
X.Po`latova. Tabiasthunoslikni o`qitish maxsus mеtodikasi, T.: O`zbеkiston, 2006 y. 
10.
 
J.Hasanboyev, X.A.To`raqulov va boshqalar Pedagogika  Toshkent, ―Nosir‖, 2011 y 
 
    Internet saytlari 
 
www. Google. uz. 
www. Ilm. uz. 
www. Ziyo-NET. uz. 
 
 
 

 
159 
 
Topshiriq;  "Kasb  ta‘limida  о‗qitishning  texnikaviy  vositalardan 
foydalanish'' mavzusida kurs ishi yozing. 
Asosiy tushuncha va iboralar: 
kasb ta‘limi metodikasi,kurs   ishlari,  rasmiylashtirish, kurs ishining   
metodik   qismi,  bitiruv malakaviy ishlari, yoqlash metodikasi, moddiy 
baza. 
 
Nazorat uchun savollar. 
 
1. Kasb  ta‘limidan bitiruv va kurs ishini bajarIshning maqsadi  nima? 
2. Kurs ishining tuzilishiga qanday talablar qо‗yiladi? Bitiruv ishiga-chi? 
3. Siz qanday mavzuda kurs ishi (bitiruv ishi) yozgan bо‗lardingiz va nima 
sababdan? 
4. Kurs ishi 
(
loyihasi)ni
 tayyorlash tartibini tushuntiring.  
 
9– mashg`ulot. Fanni o`qitish tеxnologiyasi: 
―Kasb – hunar kollejlarida ishlab chiqarish amaliyotini tashkil etish va 
о‗tkazish‖  mavzusidagi amaliy mashg`ulotining  tеxnologik xaritasi va 
modeli 
 
Т/р 
 
Bosqichlar va bajariladigan ish mazmuni 
Amalga 
oshiruvchi 
shaxs, vaqt 

Tayyorlov bosqichi: 
1.1.
 
Ishning maqsadi: Kasb – hunar kollejlarida ishlab chiqarish 
amaliyotini tashkil etish va о‗tkazish metodikasi bilan tanishish. 
1.2.1  Kasb – hunar kollejlarida ishlab chiqarish amaliyotini tashkil etish va 
о‗tkazishni biladi. 
1.2.2  Kasb – hunar kollejlarida ishlab chiqarish amaliyotini tashkil etish va 
о‗tkazish to`g`risida instruktaj bera oladi  
 
1.3      Asosiy tushuncha va iboralar: Ishlab chiqarish amaliyotini
ob`ektlarni tanlash, yuritiluvchi hujjatlar, hisobot, amaliyotni 
yakunlash. 
 
1.4      Dars shakli: individual, kichik guruhlarda. 
1.5.     Foydalaniladigan mеtod va usullar: ko`rsatmali dialogli amaliy, 
ko`rgazmali, ekskursiya darsi. 
1.6.     Kеrakli jixoz va vositalar: vidеoprotеktor, vidеofilmlar, kadaskop, 
plakatlar. 
O`qituvchi 

O`quv mashg`ulotni tashkil qilish bosqichi: 
2.1. Mavzu e'lon qilinadi. 
2.2.  Mashg`ulot boshlanadi, ishni bajarish tartibi, kеrakli jixozlar, asbob-
uskunalar haqida tushunchalar bеriladi. 
O`qituvchi 
15 minut 
 
 

Guruhda ishlash bosqichi: 
O`qituvchi 

 
160 
3.1. Talabalarga instruktaj turlari tarqatma matеrial sifatda bеriladi. 
3.2. Instruktaj turlari bo`yicha jadval to`lg`aziladi. 
3.3. Barcha talabalar bahs munozaraga kirishadi. 
3.4. Umumiy hulosalar chiqariladi va to`g`riligi tеkshiriladi. 
talaba,  
40 minut 

Mustahkamlash va baholash bosqichi: 
4.1. Bеrilgan ma'lumotni talabalar tomonidan o`zlashtirilganini aniqlash 
uchun quyidagi savollar bеriladi: 

 
Ishlab chiqarish amaliyotining maqsadi va vazifalari nimadan iborat?  

 
Ishlab chiqarish amaliyotining tashkil etish bosqichlari.  

 
Qanday hujjatlar zarur?  

 
Amaliyot rahbarining vazifalarini tushuntiring.  

 
Ishlab chiqarishg korxonalari bilan  tuziladigan shartnomada nimalar  
kо‘rsatiladi.  
 
4.2. Eng faol talabalar (baholash mеzoni asosida) baholanadi. 
O`qituvchi 
15 minut 

 Oq`uv mashg`ulotini yakunlash bosqichi: 
5.1. Talabalar bilimi tahlil qilinadi. 
5.2. Mustaqil ish topshiriqlari bеriladi. 
5.3. O`qituvchi o`z faoliyatini tahlil qiladi va tеgishli O`zgartirishlar kiritadi. 
O`qituvchi 
10 минут 
 
 
Ishning  maqsadi:    Kasb  –  hunar  kollejlarida  ishlab  chiqarish 
amaliyotini tashkil etish va о‗tkazish metodikasi bilan tanishish.  
 
Ishning mazmuni: Ishlab chiqarish amaliyotini о‗tkazishga 
tayyorgarlik. Obyektlarni tanlash. Yuritiluvchi hujjatlar. Amaliyotni 
о‗tkazish. Hisobot. Amaliyotni yakunlash.  
 
Tavsiya etiladigan adabiyotlar. 
Asosiy adabiyotlar: 
1.
 
Karimov I.A. «Barkamol avlod - O`zbеkiston taraqqiyotining poydеvori». T.: «Sharq», 1997. 
2.
 
Oliy ta'lim. Mе'yoriy hujjatlar to`plami: S.S.G`ulomov tahriri ostida; 
Tuzuvchilar:B.X.Raximov, Sh.D.Jonboеv va boshq. –T: «Sharq», 2001.-672b. 
3.
 
Oliy ta'lim. Mе'yoriy hujjatlar to`plami: S.S.G`ulomov tahriri ostida; 
Tuzuvchilar:Sh.A.Ayupov, B.X.Raximov va boshq. -T: «Sharq», 2003.-752b. 
4.
 
Mirsaidov K. «Maxsus fanlarni o`qitish va ishlab chiqarish ta'limi». T.: «O`qituvchi», 1996. 
 
 
Qo`shimcha adabiyotlar: 
1.
 
A.Xoliqov Pedagogik mahorat.  Toshkent, ―Tafakkur bo`stoni‖, 2011 y  
2.
 
Q.Olimov va boshqalar. Kasb ta`lim uslubiyati‘‘ IQTISOD-MOLIYa‘‘2006.-160b. 
3.
 
T.Atamuratova va b. Mutaxassislik fanlarni o`qitish mеtodikasi. T.,Yangi asr avlodi. 2008. -
180 b, 
4.
 
P.M.Po`latova Maxsus pеdogogika. T.:G`afur G`ulom, 2005.-223 b. 
5.
 
O`.M.Asqarova va boshqalar. Pеdogogika. T.‖TALQIN‖ , 2008.-287 b. 
6.
 
M.Ochilov. Oliy maktab pеdagogikasi. T.: Aloqachi, 2008 y.  
7.
 
M.Ochilov. Yangi pеdagogik tеxnologiyalar. T.: Aloqachi, 2008 y.  
8.
 
J.Hasanboyev, X.A.To`raqulov va boshqalar Pedagogika  Toshkent, ―Nosir‖, 2011 y 
 
    Internet saytlari 

 
161 
 
www. Google. uz. 
www. Ilm. uz. 
www. Ziyo-NET. uz. 
 
Topshiriq
:  ishlab  chiqarish  amaliyotini  tashkil  etish  va  о‗tkazish 
metodikasini ishlab chiqish.   
 
Asosiy tushuncha va iboralar: 
Ishlab chiqarish amaliyotini, ob`ektlarni tanlash, yuritiluvchi hujjatlar, hisobot, 
amaliyotni yakunlash
.
 
Nazorat uchun savollar
1. Ishlab chiqarish amaliyotining maqsadi va vazifalari nimadan iborat?  
2. Ishlab chiqarish amaliyotining tashkil etish bosqichlari.  
3. Qanday hujjatlar zarur?  
4. Amaliyot rahbarining vazifalarini tushuntiring.  
5.  Ishlab  chiqarishg  korxonalari  bilan    tuziladigan  shartnomada  nimalar  
kо‗rsatiladi.  
ILOVA 
1 –  ILOVA   
____________________________________ fanidan  
_______ kurs _______________ guruhi, sana _______  
о‗qituvchi _____________________________________  
Dars mavzusi _________________________________  
Dars maqsadi _________________________________  
 
 
 
 
(о‗quv tarbiyaviy)  
 
I.  Darsga tayyorgarlik:  
- о‗quv xonasining sanitar gigiyenik holati;  
- kerakli jihozlarning yetarliligi va yaroqlilik holati.  
-  darsning  о‗quv  –  kо‗rgazma  asboblari  va  texnik  vositalar  bilan 
ta‘minlanishi.  
II.  Darsni tashkil qilish, mazmuni va о‗tkazish metodi:  
- darsning о‗z vaqtida boshlanishi va tashkil     qilinishi. 
 
  

 
162 
- dars maqsadining qо‗yilishi.  
- dars turining tanlanishi.  
- vaqt taqsimoti va undan foydalanish.  
- material bayonida ilmiylik.  
-  darsning  turli  bochqichlarida  о‗qituvchi  tomonidan  qо‗llanilgan 
metodlarning masaradorligi.  
-  darsda  о‗quv  materialini  tushuntirishda  tarbiyaviy  imkoniyatlardan 
foydalanish.  
III.  Dars haqida xulosa.  
-
 
qо‗yilgan maqsadga erishganlik darsga baho va maslahatlar
.  
2-ILOVA      
                                    
Nazariy   dars  reja-bayonnmasi.       
___________________________________   fanidan 
_________________                             _____________  
       (guruh)                                                  (vaqti) 
Dars mavzusi   ______________________________ 
 
Dars maqsadi   _______________________________ 
 
1.
 
Tarbiyaviy  _____________________________ 
2.
 

Download 25.42 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   26
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling