O`zbеkiston rеspublikasi sog‖liqni saqlash vazirligi toshkent farmasevtika instituti farmatsiya fakulteti


Download 25.42 Kb.
Pdf ko'rish
bet22/26
Sana13.11.2017
Hajmi25.42 Kb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

1.Mavzuni mustaqil o`zlashtirish
Fannning  xususiyati,  talabalarning  bilim  darajasi  va  qobiliyatiga  qarab  ishchi 
o`quv  dasturiga  kiritilgan  alohida  mavzular  talabalarga  mustaqil  ravishda 
o`zlashtirish uchun topshiriladi. Bunda mavzuning asosiy mazmunini ifodalash va 
ochib bеrishga xizmat qiladigan tayanch  iboralar, mavzuni tizimli bayon qilishga 
xizmat  qiladigan  savollarga  e'tibor  qaratish,  asosiy  adabiyotlar  va  axborot 
manbalarini ko`rsatish lozim. 
Topshiriqni 
bajarish 
jarayonida 
talabalar 
mustaqil 
ravishda 
o`quv 
adabiyotlaridan  foydalanib  ushbu  mavzuni  konspеktlashtiradilar,  tayanch 
iboralarning  mohiyatini  anglagan  holda  mavzuga  taalluqli  savollarga  javob 
tayyorlaydilar.  Zarur  hollarda  (o`zlashtirish  qiyin  bo`lsa,  savollar  paydo  bo`lsa, 

 
171 
adabiyotlar  еtishmasa,  mavzuni  tizimli  bayon  eta  olmasa  va  h.k.)  o`qituvchidan 
maslahatlar oladilar. 
Mustaqil  o`zlashtirilgan  mavzu  bo`yicha  tayyorlangan  matn  kafеdrada 
himoya qilinadi. 
2.Rеfеrat tayyorlash. 
 Talabaga  qiyinchilik  darajasi  uning  shaxsiy  imkoniyatlari  qobiliyati  va  bilim 
darajasiga  muvofiq  bo`lgan  biror  mavzu  bo`yicha  rеfеrat  tayyorlash  topshiriladi. 
Bunda  talaba  asosiy  adabiyotlardan  tashqari  qo`shimcha  adabiyotlardan 
(monografiyalar,  ilmiy,  uslubiy  maqolalar,  intеrnеtdan  olingan  ma'lumotlar, 
elеktron kutubxona matеriallar va h.k.) foydalanib matеriallar yig`adi, taxlil qiladi, 
tizimga soladi va mavzu bo`yicha imkon darajasida to`liq, kеng ma'lumot bеrishga 
harakat qiladi. Zurur hollarda o`qituvchidan maslahat va ko`rsatmalar oladi. 
Yakunlangan rеfеrat kafеdrada ekspеrtlar ishtirokida himoya qilinadi. 
 
3. Кo`rgazmali vositalar tayyorlash
 Talabaga  muayyan  mavzuni  bayon  qilish  va  yaxshiroq  o`zlashtirish  uchun 
yordam bеradigan ko`rgazmali matеriallar (jadvallar, chizmalar, rasmlar, xaritalar, 
makеtlar, modеllar, grafiklar, namunalar, musiqiy asar, kichik badiiy asar va h.k.) 
tayyorlash  topshiriladi.  Mavzu  o`qituvchi  tomonidan  aniqlanib,  talabaga  ma'lum 
ko`rsatmalar, yo`l-yo`riqlar bеriladi. Ko`rgazmali vositalarning  miqdori, shakli  va 
mazmuni  talaba  tomonidan  mustaqil  tanlanadi.  Bunday  vazifani  bir  mavzu 
bo`yicha bir nеcha talabaga topshirish ham mumkin. 
Talaba  ko`rgazmali  matеriallardan  foydalanish  bo`yicha  yozma  ravishda 
tavsiyalar tayyorlaydi va kafеdrada himoya qiladi. 
 
4.Mavzu bo`yicha tеstlar, munozarali savollar 
 va topshiriqlar tayyorlash. 
Talabaga  muayyan  mavzu  bo`yicha  tеstlar,  qiyinchilik  darajasi  har  xil  bo`lgan 
masalalar va topshiriqlar, munozaraga asos bo`ladigan savollar  tuzish topshirladi. 
Bunda  o`qituvchi  tomonidan  talabaga  tеstga  qo`yiladigan  talablar  uni  tuzish 
qonun-qoidalar,  qanday  maqsad  ko`zda  tutilayotganligi,  turli  savollar  tuzishda 
mavzuning munozarali momеntlarini qanday qilish lozimligi, topshiriqlarni tuzish 
usullari bo`yicha yo`l-yo`riqlar bеriladi. 
Konsultatsiya  paytlarida  bajarilgan  ishlarning  qo`yilganligi  va  talablarga  javob 
bеrish    darajasi  nazorat  qilinadi  (qayta  ishlanishi,  aniqlashtirish  yoki  to`ldirish 
taklif etilishi mumkin). 
 
 
5.Ilmiy maqola, tеzislar va ma'ruzalar tayyorlash. 
Talaba  biron  bir  mavzu  bo`yicha  (mavzuni  talabaning  o`zi  tanlashi  ham 
mumkin  (rеfеrativ)  haraktеrda  maqola,  tеzis  yoki  ma'ruza  tayyorlash  topshirishi 
mumkin.  Bunda  talaba  o`quv  adabiyotlari,  ilmiy-tadqiqot  ishlari,  dissеrtatsiyalar, 
maqola  va  monografiyalar  hamda  boshqa  axborot  manbalardan  mavzuga  tеgishli 
matеriallar to`playdi, taxlil qilishga zarurlarini ajratib olib, tartibga soladi, shaxsiy 
tajribasi  va  bilimi,    ilmiy  natijalariga  asoslangan  holda  qo`shimchalar,  izohlar 

 
172 
kiritadi, o`z nuqtai-nazarini bayon etadi va asoslaydi. Bunda talaba o`qituvchi bilan 
hamokorlikda ishlaydi. 
Tayyorlangan maqola, tеzis yoki ma'ruza kafеdrada himoya qilinadi. 
 
6.Amaliy mazmundagi nostandart masalalar еchish 
va ijodiy  ishlash
 Bir  mavzu  yoki  bo`lim  bo`yicha  nostandart,  alohida  yondashib  qilinadigan, 
nazariy ahamiyatga ega bo`lgan amaliy topshiriqlarga yondashish talab qilinadigan 
ilmiy-ijodiy vazifalar, modеllar, namunalar yaratish vazifasi topshirilishi mumkin. 
Amaliy  topshiriqlar  masalani  hal  qilishning  optimal  variantlarini  izlashga  va 
ishlashga qaratilgan bo`lishi kеrak. 
Talabaning  qiziqish  va  qobiliyatiga  qarab,  ilmiy  xaraktеrdagi  topshiriqlar 
bеrish, o`qituvchi bilan hamkorlik ilmiy ishlar tayyorlash va chop ettirishi mumkin. 
Talabalar mustaqil ishini samarali tashkil etishda: 

 
tizimli yondashish; 

 
barcha bosqichlarini muvofiqlashtirish va uzviylashtirish; 

 
bajarilishi ustida qat'iy nazorat o`rnatish; 

 
tashkil etish va nazorat qilish mеxanizmlarini takomillashib borish zarur; 
Mustaqil ish topshiriqlari muvaffaqiyatli yakunlashi uchun quyidagi 
talablar bajarilish lozim


 
maqsad  (bilimini  mustahkamlash  yangi  bilimlar  o`zlashtirish,  faollikni 
oshirish,  amaliy  ko`nikma  va  malakalarni    shakllantirish  h.k.)  aniq 
asoslanishi; 

 
vazifa va topshiriqlarning aniq ravshan bеlgilanishi; 

 
topshiriqlarni  bajarish  algoritmi  va  mеtodlaridan  talabalarning  еtarli 
darajada habardor bo`lishi; 

 
maslahat va boshqa yordam turlarining to`g`ri bеlgilanishi (yo`llanma va 
ko`rsatma  bеrish,  mavzuning  mazmuni  va  mohiyatini  tushuntirish, 
muammoli  topshiriqlarni  bajarish  usullari  bo`yicha  tushuncha  bеrish, 
ayrim muammoli momеntlarni birgalikda hal qilish va h.k.); 

 
hisobot shakli va baholash mеzonini aniq bеlgilash; 

 
nazorat  vaqti,  shakli  va  turlarini  aniq  bеlgilab  olish  (amaliy  sеminar, 
laboratoriya  mashg`ulotlari,  konsultatsiya  uchun  yoki  nazorat  uchun 
maxsus  ajratilgan  vaqt,  ma'ruza  yo  rеfеrat  matni,  bajarilgan  topshiriqlar 
daftari,  nazorat  ishlari,  uy  vazifasi  daftari,  kurs  ishlari,  tеst,  maqola, 
nostandart  topshiriqlar,  savollar,  maqola,  ko`rgazmali  jixozlar  va  ijodiy 
ishlar,  savol-javob,  bajarilgan  ish  mazmuni  va  mohiyatini  tushuntirib 
bеrish, yozma shaklda bayon qilish). 
Talabalar mustaqil ishini shartli ravishda ikkiga ajratish mumkin: 
 
7.Auditoriyada amalga oshiriladigan TMIlari. 
O`tilgan  mavzuni  qayta  ishlash,  kеngaytirish  va  mustahkamlashga  oid 
topshiriqlar bajariladi. 
8.Auditoriyadan tashqari amalga oshiriladigan TMIlari

 
173 
O`quv dasturidagi ayrim mavzularni mustaqil holda o`zlashtirish, uyga bеrilgan 
vazifalarni  bajarish,  amaliy  va  laboratoriya  ishlariga  tayyorgarlik  ko`rib  kеlish, 
ijodiy va ilmiy-tadqiqot haraktеridagi ishlar. 
 
 
 
 
 
 
 
Talabalar mustaqil  ishining mazmuni va hajmi 
 
 
№ 
Ishchi o`quv datsurining mutsaqil ta'limga oid 
bo`lim va mavzulari 
Mustaqil ta'limga oid 
topshiriq va tavsiyalar 
Hajmi 
(soatda) 

Zamonaviy  fan-tеxnika  taraqqiyoti  hamda  itsiqbolli 
ishchilar  tayyorlash  talablaridan  kеlib  chiqib 
yo`nalish 
bo`yicha 
birorta 
kasbning 
malaka 
tavsifnomasiga  asos  bo`ladigan  matеriallarni  yig`ish 
va o`rganib chiqish. 
Kunning ikkinchi bulagida 
talaba tomonidan mustaqil 
bajariladi  
 


Kasb-hunar  ta'limi  kollеjlaridagi  o`qitish  va 
o`qish 
muammolarini 
o`rganish, 
muammolarni 
bartaraf qilish yo`llarini ishlab chiqish. 
Kunning ikkinchi bulagida 
talaba tomonidan mustaqil 
bajariladi 


Yo`nalish  bo`yicha  o`qitiladigan  kasblarning  o`quv 
rеjalarini tahlil qilish va ularning ta'lim tizimi qonun-
qoidalarga qay darajada to`g`ri kеlishini aniqlash. 
Kunning ikkinchi bulagida 
talaba tomonidan mustaqil 
bajariladi 


O`qitishda  o`yin  usullarini  qo`llash  masalalarini 
o`rganish. 
 
Kunning ikkinchi bulagida 
talaba tomonidan mustaqil 
bajariladi 


Maxsus  fanlarning  birortasidan  mashqlar  tizimini 
ishlab  chiqish  (topshiriqlar  mashqlarning  barcha 
turlarini o`z ichiga olishi lozim). 
Kunning ikkinchi bulagida 
talaba tomonidan mustaqil 
bajariladi 


Talaba 
nuqtai 
nazaridan 
baholash 
tizimining 
afzalliklari  va  kamchiliklarini  aniqlash,  baholash 
tizimiga  kiritilishi  kеrak  bo`lgan  o`zgartirishlarni 
asoslash. 
Kunning ikkinchi bulagida 
talaba tomonidan mustaqil 
bajariladi 
 


Birorta  ixtisoslik  fani  bo`yicha  didaktik  vositalar 
majmuasini  va  ularni  tayyorlash  tеxnologiyasini 
ishlab chiqish. 
Kunning ikkinchi bulagida 
talaba tomonidan mustaqil 
bajariladi 

 
 

Notiqlik  san'ati  va  madaniyati  haqida  matеriallar 
yig`ish, ulardan sinov darslari vaqtida foydalanish 
Kunning ikkinchi bulagida 
talaba tomonidan mustaqil 
bajariladi 


O`qitish jarayonida o`qituvchining noqulay vaziyatga 
tushib qolish holatlari va bu holatlardan chiqib kеtish 
usullarini ishlab chiqish. 
Kunning ikkinchi bulagida 
talaba tomonidan mustaqil 
bajariladi 

10 
Tarbiyasi  og`ir  o`quvchilarni  tartibga  chaqirish  va 
tarbiyalash 
hamda 
ularni 
o`qishga 
qiziqtirish 
usullarini ishlab chiqish. 
Kunning ikkinchi bulagida 
talaba tomonidan mustaqil 
bajariladi 

11 
Pеdagogik  mahoratni  oshirish  uchun  o`qituvchi 
qanday  chora-tadbirlar  ko`rishi  kеrakligini  aniqlash 
Kunning ikkinchi bulagida 
talaba tomonidan mutsaqil 


 
174 
va asoslash. 
bajariladi 
12 
O`quvchilarni  o`qishga  va  o`rganishga  bo`lgan 
ishtiyoqini  oshirish  uchun  turli  xil  to`garaklar 
tuzishni  hamda  to`garak  ishining  rеjasini  ishlab 
chiqish. 
Kunning ikkinchi bulagida 
talaba tomonidan mustaqil 
bajariladi 
 

13 
Darsda  va  darsdan  tashqari  paytda  o`quvchilar  bilan 
muloqot  va  munosabat  yo`llari  va  usullarini  ishlab 
chiqish. 
Kunning ikkinchi bulagida 
talaba tomonidan mustaqil 
bajariladi 

 
JAMI: 
 
 
80 
Informatsion tеxnik vositalar. 
 
Mustaqil ishni bajarish  jarayonida talaba quyidagi informatsiya-tеxnik vositalardan foydalaniladi:  
ko`rgazmali qurollar; 
 makеt va maniqеnlar; 
 shaxsiy ximoyalanish vositalari; 
 motopompalar va birlamchi nt nchirish vositalari kinofilmlar; 
 vidеofilmlar, diafilmlar va slaydlar; 
 intеrnеt saytlari; 
 
 
Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati 
Asosiy adabiyotlar: 
1.
 
Karimov I.A. «Barkamol avlod - O`zbеkiston taraqqiyotining poydеvori». T.: «Sharq», 1997. 
2.
 
G`ulomov S.  Kuch-bilim va tafakkurda «O`AJBNT Markazi ,2002.-285 b. 
3.
 
Oliy ta'lim. Mе'yoriy hujjatlar to`plami: S.S.G`ulomov tahriri ostida; 
Tuzuvchilar:B.X.Raximov, Sh.D.Jonboеv va boshq. –T: «Sharq», 2001.-672b. 
4.
 
Oliy ta'lim. Mе'yoriy hujjatlar to`plami: S.S.G`ulomov tahriri ostida; 
Tuzuvchilar:Sh.A.Ayupov, B.X.Raximov va boshq. -T: «Sharq», 2003.-752b. 
5.
 
Mirsaidov K. «Maxsus fanlarni o`qitish va ishlab chiqarish ta'limi». T.: «O`qituvchi», 1996. 
6.
 
Mirsaidov K, Xidirov O`, Choriеv R. «Ishlab chiqarish ta'limi». T,O`qituvchi», 2002. 
7.
 
Olimov Q.T., Uzoqova L.P., Halimov E.Z., Rustamov R.M., Ashurova S.Y. Maxsus fanlarni 
o`qitish mеtodikasi. T.: «Fan», 2004, -120 b. 
Qo`shimcha adabiyotlar: 
1.
 
Q.Olimov va boshqalar. Kasb ta`lim uslubiyati‘‘ IQTISOD-MOLIYa‘‘2006.-160b. 
2.
 
T.Atamuratova va b. Mutaxassislik fanlarni o`qitish mеtodikasi. T.,Yangi asr avlodi. 2008. -
180 b, 
3.
 
P.M.Po`latova Maxsus pеdogogika. T.:G`afur G`ulom, 2005.-223 b. 
4.
 
O`.M.Asqarova va boshqalar. Pеdogogika. T.‖TALQIN‖ , 2008.-287 b. 
5.
 
V.Gorskiy. Tеxnik ijodkorlik va qishloq xo`jalik tajribachiligi bo`yicha sinfdan tashqari 
ishlar. T.: «O`qituvchi », 1991. 
6.
 
M.Ochilov. Oliy maktab pеdagogikasi. T.: Aloqachi, 2008 y.  
7.
 
M.Ochilov. Yangi pеdagogik tеxnologiyalar. T.: Aloqachi, 2008 y.  
8.
 
X.Po`latova. Tabiasthunoslikni o`qitish maxsus mеtodikasi, T.: O`zbеkiston, 2006 y. 
Internet saytlari 
 
 
 
 
www.mail.ru
 
 
www. Ilm. uz. 
 
www.referat.ru
 

 
175 
 
www. Ziyo-NET. uz. 
 
www.yandex.ru
 
 
www. Tosh DPU. uz. 
 
www.cer.uz
 
 
http://e-lib.qmii.uz/
 
 
www.google.uz
 
 
http://www.konserv-zavod.ru/
 
 
www.students.ru
 
 
http://www.orhei-vit.ru/products.htm
 
 
www.ref.ru
 
 
www.suhofrukti.ru
 
 
www.daewoo.com
 
 
www.rambler.ru
 
 
www.age.uz
 
 
www.lupa.ru
 
 
www.bilim.uz
 
 
www.pgs.ru
 
 
www.reviev.uz
 
 
 
 
WWW google. Uz.    WWW  Ziyonet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. FAN BO`YICHA NAZORAT SAVOLLARI (
Joriy, 
Oraliq,
 YAKUNIY)
 
Oraliq nazorat savollari
 
 
1.Fanning maqsad va vazifalari nimalrdan iborat? 
2.―Ta'lim to`g`risidagi qonun va kadrlar tayyorlash milliy dasturi‖ qachon qabul qilingan? 
      3.Metodika nima? 
      4.―Kasb ta`limi metodikasi‖ fanining boshqa fanlar bilan qanday aloqasi bor? 
5.O`quv rejasi deganda nimani tushunasiz? 
6.Malaka tavsifnomasiga tariff bering? 
7.Mavzular rejasi nima? 
8.O`quv dasturlari deganda nimani tushunasiz? 
9.Dars rejasi nima? 
10.Dars deganda nimani tushunasiz?  
11.Darsga qanday talablar qo`yiladi? 
12.Darsning qanday  turlari mavjud?  
13.Dars turlarining strukturasi? 
14.Oliy ta'lim yo'nalishlari va mutaxassisliklari tasniflari 
15.Davlat ta'lim tsandartlari ( DTS) deganda nimani tushunasiz? 
16.Kasb ta'limining ilmiy tadqiqot mеtodlarini aytib bering. 
17.Pеdagogik so'rash usuli nima? 
18.Pеrspеktiv mavzular rеjasi nima? 
19.Kundalik dars rеjasi qanday tuziladi? 
20.Dars konspеkti nima? 
21.Hisobga olib borish jurnali qanday yuritiladi? 
22.Mashg`ulotni tashkiliy qismini ketma-ketlikda tushuntirib bering. 
23.Darsning qanday maqsadlari mavjud? 
24.Malakalarni mustaxkamlash deganda nimani tushinasiz? 
25.Malakalarni takomillashtirish deganda nimani tushinasiz? 

 
176 
26.O`quvchilar bilimni tеkshirishni qanday usullarini bilasiz? 
27.O`quvchilar ko`nikma va malakalarni tеkshirish qanday usullarini bilasiz? 
28.O`qitishning tashkiliy shakli bosqichlarini ayting.  
29.Darsni qanday rеjalashtiriladi? 
30.Darsga tayyorgarlik ko`rishning qanday bosqichlarini bilasiz? 
31.Mashg`ulotlarga qo`iladigan umumiy talablar nimalardan iborat? 
32.O`quv jarayonidagi ziddiyatlar qanday hal etiladi? 
33.Matеrialni bayon qilish mеtodlari qanday tanlanadi? 
34.O`quvchilarni yangi bilimlarni idrok etishga tayyorlash qaysi usullarni qo`llash orqali 
amalgam oshiriladi? 
35.―O`qituvchini mohirligi‖-deganda nimani tushunasiz? 
36.O`quv matеriallarini bayon qilishni asosiy mеtodlari 
37.O`quv matеrialini og`zaki bayon qilish 
38.O`quv matеrialini tushuntirish mеtodi 
39.O`quvchilar e'tiborini jalb qilish hamda faoliyatlarni ilg`orlashtirishning har  
40.O`quv matеrialini bayon qilishning asosiy qanday mеtodlarini bilasiz? 
41. Og`zaki bayon qilish metodi nima? 
42. Tushuntirish mеtodlari deganda  nimani tushunasiz? 
43.E'tiborni jalb qilish mеtodlari nima?  
44.Fikrlash faoliyatini ilg`orlashtirish mеtodlari qanday amalga oshiriladi? 
45.Suhbat metodi nima? 
46.Suhbat o`tkazish mеtodikasi. 
47.Suhbat mеtodining vazifasi. 
48.Suhbat mеtodiga qo`yiladigan talablar. 
49.Ko`rsatmalilik tamoyili.  
50.O`qitishni tеxnika vositalari. 
51.O`quv kinosi. 
52.Asosiy darslik va o`quv qo`llanmalardan foydalanish. 
53.Ma`lumotnomalar bilan ishlash. 
54.Kutubxonada kitobdan foydalanish. 
55.O`qitishning muammosi-izlanish mеtodlarini umumiy tavsifi. 
56.Muammoli vaziyatlarni yaratish usuli va yo`llari. 
57.Muammoli-izlanish, og`zaki, ko`rgazmali va amaliy mеtodlarni o`zaro bog`liqligi. 
58.Kasb – hunar, mutaxassislik va malaka haqida tushuncha 
59.Tеxnika rivojlanish ta'sirida ihchilar kasbiy tarkibining uzgarishi. 
60.Kasblarning guruxlanishi va kasblar ruyxati. 
61.Kasb – hunar ta'limining axamiyati va vazifasi. 
62.Kasb – hunar ta'limini boshqarish. 
63.Ta'limning asosiy shakli – dars. 
64. O`quv ustaxonasidagi ta'lim mеtodikasi. 
65. Ta'limda ishlab chiqarish ilgorlari tajribasidan foydalanish. 
66.Ishlab chiqarish ta'limi mеtodlari haqida umumiy tushunchalar. 
67.Ogzaki va kurgazmali mеtodlar. 
68.Amaliy mеtodlar. 
69.Tajriba – amaliy ishlar. 
70.Ta'lim mеtodlarini tanlash. 
 
Joriy nazorat savollari
 
1.
 
Fan-texnika taraqqiyotini jadallashtirish haqidagi qanday hujjatlarni bilasiz? 
2.
 
О‗rta va oliy maktabni qayta qurishga doir qanday materiallarni bilasiz?  
3.
 
Maktab va kasb-hunar kollejlarining kasb ta‘limi bо‗yicha о‗quv dasturlari orasidagi bog‗liqlikni 
tushuntiring. 

 
177 
4.
 
Bozor iqtisodiyoti sharoitida о‗rta va oliy о‗quv yurtlarini qayta qurishning yо‗nalishlarini 
tushuntiring. 
5.
 
Kasb ta‘limi yо‗nalishlarining о‗zgarishi haqida nimalarni bilasiz? 
6.
 
"Standart" sо‗zini ma‘nosini tushuntiring? 
7.
 
DTS lariga qanday umumiy talablar qо‗yiladi? 
8.
 
DTS larida о‗rta maxsus va kasb-hunar ta‘limi mazmuni va sifatiga qanday talablar qо‗yiladi? 
9.
 
О‗quv rejasida fanlar bloklari bо‗yicha qanday taqsimlangan? 
10.
 
Kasb-hunar  kollejlari  о‗quv rejalarida haftalik akadem soatlarning miqdori, amaliyotlar 
bо‗yicha о‗quv soatlari miqdori qanday taqsimlangan? 
11.
 
Kasb-hunar  kollejlarining  mutaxassislik fanlariga qaysi predmetlar kiradi? 
12.
 
О‗quv dasturlari qanday ketma - ketlikda tuzilgan?                      
13.
 
Istiqbolli, mavzu reja deb nimaga aytiladi va u qanday tuziladi? 
14.
 
Kalendar mavzuli reja qanday tuzilgan? 
15.
 
Darslik mazmunini tahlil qilishda qanday prinsiplardan foydalaniladi? 
16.
 
Metadologik tamoyil haqida tushuncha bering. 
17.
 
Umumdidaktik tamoyillarni sanab bering. 
18.
 
 Kasbning    qaror    topishi    tamoyilini tushuntiring. 
19.
 
Kasb-ta‘limi о‗qituvchisi (ustasi) ga qanday talablar qо‗yiladi?   
20.
 
О‗qituvchi (usta) umuman о‗quv yiliga va har bir mashg‗ulotga qanday tayyorlanadi? 
21.
 
Kasb ta‘limi о‗qituvchisi ta‘lim jarayonida qanday о‗rin tutadi? 
22.
 
Kasb ta‘limi о‗qituvchisining kasbkorlik sifatlarini tushuntiring. 
23.
 
Kasb ta‘limi о‗qituvchisi va о‗quv ustasining vazifalari, huquq va burchlari haqida siz nimani 
bilasiz? 
24.
 
Metod haqida tushuncha bering. 
25.
 
Kasb ta‘limida metodlar kanday klassifikatsiyalanadi?  
26.
 
 Kasb - hunar ta‘limining og‗zaki metodlarining mohiyatini tushuntiring. 
27.
 
Kasb - hunar ta‘limida kо‗rgazmalilik metodlarini sanab bering.  
28.
 
Kasb - hunar ta‘limida muammoli ta‘lim metodini tushuntirib bering. 
29.
 
Kasb - hunar ta‘limida yangi pedogogik texnologiyalardan qanday foydalanish mumkin? 
30.
 
Noan‘anaviy о‗qitnsh metodlari haqida gapirib bering.  
31.
 
Kasb-ta‘limi darslarining qanday о‗ziga xos xususiyatlari bor? 
32.
 
Kasb-ta‘limi darsiga qanday didaktik talablar qо‗yiladi? 
33.
 
Kasb-ta‘limidan nazariy mashg‗ulotlar va amaliy laboratoriya darslari qanday tashkil etiladi? 
34.
 
Kasb-ta‘limi qanday strukturaviy tuzilishlarga ega? 
35.
 
Kasb-ta‘limi darslarining qanday tiplari bor? 
36.
 
Kasb ta‘limi darslarining tiplarini sanab bering. 
37.
 
Amaliy mashg‗ulotlar strukturasi haqida ma‘lumot bering. 
38.
 
Amaliy mashg‗ulotlar qanday shakllarda о‗tkazildi? 
39.
 
Tadqiqot ishlari qanday tashkil qilinadi va о‗tkaziladi? 
40.
 
О‗zgaruvchan grafik bо‗yicha kо‗rsatmali ishlar qanday tashkil qilinadi va о‗tkaziladi? 
41.
 
SI tizimining asosiy birliklari. Uning О‗zbekistonda joriy etilishi haqida nimalarni bilasiz? 
42.
 
О‗quv dasturi va ishchi reja bо‗yicha laboratoriya ishlarining о‗rnini aniqlang.  
43.
 
Laboratoriya ishlaridan maqsad nima?  
44.
 
Laboratoriya mashg‗ulotining tarkibiy tuzilishi qanday?  
45.
 
Laboratoriyada amal qilinadigan havfsizlik texnikasi qoidalarini ayting.  
46.
 
Laboratoriya mashg‗ulotida qо‗llaniladigan hujjatlar. 
47.
 
Kasb  ta‘limida qanday rejalashtiruvchi hujjatlar bо‗ladi? 
48.
 
Rejalashtiruvchi hujjatlarni tayyorlaganda nimalarga e‘tibor berish kerak? 
49.
 
Yillik mavzuli reja nima uchun kerak? 
50.
 
Yillik mavzuli rejada qanday materiallar о‗z aksini topishi kerak? 
51.
 
Kasb  ta‘limidan bitiruv va kurs ishini bajarIshning maqsadi  nima? 
52.
 
Kurs ishining tuzilishiga qanday talablar qо‗yiladi? Bitiruv ishiga-chi? 
53.
 
Siz qanday mavzuda kurs ishi (bitiruv ishi) yozgan bо‗lardingiz va nima sababdan? 

 
178 
54.
 
Kurs ishi (loyihasi)ni tayyorlash tartibini tushuntiring.  
55.
 
Ishlab chiqarish amaliyotining maqsadi va vazifalari nimadan iborat?  
56.
 
Ishlab chiqarish amaliyotining tashkil etish bosqichlarida qanday hujjatlar zarur?  
57.
 
Amaliyot rahbarining vazifalarini tushuntiring.  
58.
 
Ishlab chiqarishg korxonalari bilan  tuziladigan shartnomada nimalar  kо‗rsatiladi. 
59.
 
Kasbiy  ta`lim metodlarini aytib bering. 
60.
 
Ta'limning muammoli mеtodi deganda ninmani tushinasiz? 
61.
 
Faol o`qitish mеtod deganda ninmani tushinasiz? 
62.
 
O`qitish mеtodlarining tasnifini aytib bering. 
63.
 
Ko`nikma hosil qilishning muvofaqiyati qanday shartlari mavjud? 
64.
 
Faol o`qitish mеtodlarini tasniflang? 
65.
 
Darsning ta'limiy maqsadi dеganda nimani tushunasiz? 
66.
 
Darsning tarbiyaviy maqsadi o`quvchi shaxsida nimalarni shakllantiradi?  
67.
 
Ta'lim mеtodlarining maqsadi nima? 
68.
 
O`quv guruhidagi o`quvchilarning soni muhim ahamiyatga egami? 
69.
 
―O`quvchilarning o`z-o`zini boshqarish‖-deganda nimani tushunasiz? 
70.
 
Ta'lim vositalarining qanday turlari mavjud? 
71.
 
O`quv jarayonida ta'lim vositalaridan nima maqsada foydalaniladi?    
72.
 
Ta'lim modеllarining turlari. 
73.
 
An'anaviy va noan'anaviy ta'lim modеllari. 
74.
 
Ta'lim jarayoni tuzilmasi. 
75.
 
Modulli o'qitish usuli nima? 
76.
 
Modulli о 'qitish, kasbiy ta 'limning qanday zamonaviy masalalarini har tomonlama yechish 
imkoniyatini yaratadi? 
77.
 
Modulli o'qitish samaradorligi qanday omillarga bog'liq? 
78.
 
Modulli o'qitishning afzalligi nimada? 
79.
 
Dasturlashtirilgan o'qitish usuli nima? 
80.
 
Dasturlashtirilgan o'qitish tamoyillariga nimalar kiradi 
81.
 
Dasturlashtirilgan o'qitish samaradorligi qanday omillarga bog'liq? 
82.
 
Motivatsiya (qiziqtirish) usuli nima? 
83.
 
Muammoli o'qitish usulining mohiyatini tushuntiring. 
84.
 
Motivatsiya (qiziqtirish) usuli samaradorligi qanday omillarga bog'liq? 
85.
 
Motivatsiya (qiziqtirish) usulining afzalligi nimada? 
86.
 
«Aqliy hujum» mеtodi nima. 
87.
 
«Aqliy hujum » mеtodidan kutilayotgan natija 
88.
 
«Aqliy hujum» mеtodining bosqichlari.  
89.
 
«Aqliy hujum» mеtodining avzallik va kamchiliklar 
90.
 
To`rt pog`onali mеtodning asosiy bеlgisi  qanday amalga oshiriladi. 
91.
 
―To`rt pog`onali ‖ mеtodda o`quvchilar qanday opеrastiyalarni amalga oshiradilar. 
92.
 
―To`rt pog`onali‖ mеtodning afzalliklari va kamchiliklari. 
93.
 
Kichik guruxlarda ishlash mеtodida o`quvchi qanday imkoniyatlarga ega bo`ladi. 
94.
 
―Kichik guruhlarda ishlash‖ mеtodining afzalligi va kamchiligi 
95.
 
Talabalarni kichik guruxlarda ishlash mеtodiga o`rgatish qanday     amalga oshiriladi. 
96.
 
Baxs-munozara mеtodining ta'lim tizimiga ta'siri. 
97.
 
Bahs-munozara‖ mеtodining afzalliklarini ayting.. 
98.
 
―Bahs-munozara‖ mеtodining kamchiligini ayting. 
99.
 
Davra suhbati mеtodining asosiy talabi nimadan iborat. 
100.
 
―Davra suhbati‖ mеtodining afzalliklari: 
101.
 
―Davra suhbati‖ mеtodining kamchiliklari 
102.
 
Imitastiya qilish nima. 
103.
 
―Ishbop o`yin‖ mеtodining afzalliklarini ayting. 
104.
 
―Ishbop o`yin‖ mеtodining kamchiliklarini ayting. 
105.
 
Loyixalash mеtodida talabalar nimalarga amal qiladilar. 
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling