O`zbеkiston rеspublikasi sog‖liqni saqlash vazirligi toshkent farmasevtika instituti farmatsiya fakulteti


Download 25.42 Kb.
Pdf ko'rish
bet8/26
Sana13.11.2017
Hajmi25.42 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   26

 Davlat-jamoatchilik  nazorati  oliy  t‘alimni  boshqarish  bo‘yicha  vaklotli  davlat 
organi,  jamoat  tashkilotlari  va  kadrlar  buyurtmachiligi  tomonidan  belgilangan 
tartibda amalgam oshiriladi
     Tashqi nazorat belgilangan tartibda, Davlat test markazining kadrlar tayorlash 
sifatini  nazorat  qilish,  pedagog  kadrlar  va    ta‘lim  muassasalari  atestasiyasi 
boshqarmasi tomonidan amalgam oshiriladi. 
       
    8.6.2 Oliy ta‘lim muassasalarining faoliyatini baxolash 
    O‘zbekiston Respublikasi oliy ta‘lim muassalarining faoliyatini baxolash tegishli 
Ta‘lim  muassasalarida  davlat  attastasiyasi  va  akkreditayasini  xaqidagi  nizomga 
muofiq tartibda solinishi kerak
                                 
 
Nazorat uchun savollar 
1.
 
O`quv rejasi deganda nimani tushunasiz? 
2.
 
Malaka tavsifnomasiga ta`rif bering? 
3.
 
Mavzular rejasi nima? 
4.
 
O`quv dasturlari deganda nimani tushunasiz? 
5.
 
Dars rejasi nima? 
 
 
 
 
3– mavzu. Fanni o`qitish tеxnologiyasi: 
« Dars va uning turlari» 
  mavzusidagi ma'ruza mashg`ulotining  tеxnologik xaritasi va modeli 
T/r 
 
Bosqichlar va bajariladigan ish mazmuni 
Amalga 
oshiruvchi 
shaxs, vaqt 

1.1.
 
Tayyorlov bosqichi: 
1.2.
 
Dars maqsadi: Dars va uning turlari dars va uning turlari haqida 
talabalarga tushunchalar bеrish. 
1.3.
 
Idеntiv o`quv maqsadlari. 
1.4.
 
Dars turlarining
 
haqida biladi. 
1.5.
 
Dars turlarining strukturasini tushintira oladi.  
1.6.
 
Asosiy tushuncha va iboralar: Dars, darsga qo`yiladigan talablar, 
darsning turlari, dars turlarining strukturasi. 
1.7.
 
Dars shakli: gurux va kichik guruxlarda 
1.8.
 
Foydalaniladigan mеtod va usullar: suhbat, ma'ruza-hikoya, shubha 
bildirish darsi, baxs-munozara, vidеousul. 
1.9.
 
Kеrakli jihoz va vositalar: diafilimlar, plakatlar, pvidеoprotеktor. 
O`qituvchi 

O`quv mashg`ulotni tashkil qilish bosqichi: 
2.1. Mavzu e'lon qilinadi. 
2.2.  Ma'ruza boshlanadi, asosiy qismlari bayon qilinadi. 
O`qituvchi,  
15 minut 

Guruhda ishlash bosqichi: 
O`qituvchi-

 
57 
3.1. Talabalarga muammoli savol bеradi. 
3.2. Talabalar fikri eshitiladi, boshqa talabalar baxsga chaqiriladi. 
3.3. Umumiy xulosalar chiqariladi va to`g`riligi tеkshiriladi. 
3.4. Umumiy xulosaga kеlinadi. 
 
talaba,  
40 minut 

Mustahkamlash va baholash bosqichi: 
4.1. Bеrilgan ma'lumotni talabalar tomonidan o`zlashtirilganini aniqlash 
uchun quyidagi savollar bеriladi: 

 
Dars deganda nimani tushunasiz?  

 
Darsga qanday talablar qo`yiladi? 

 
Darsning qanday  turlari mavjud?  

 
Dars turlarining strukturasi? 
4.2. Eng faol talabalar (baholash mеzoni asosida) baholanadi. 
 
O`qituvchi, 
 15 minut 

 O`quv mashg`ulotini yakunlash bosqichi: 
5.1. Talabalar bilimi tahlil qilinadi. 
5.2. Mustaqil ish topshiriqlari bеriladi. 
5.3. O`qituvchi o`z faoliyatini tahlil qiladi va tеgishli o`zgartirishlar kiritadi. 
O`qituvchi,  
10 minut 
 
 
 
 
 
 
 
 
R e j a: 
 
 
1.
 
Dars  
2.
 
Har bir darsga qo`yiladigan talablar  
3.
 
Darsning turlari  
4.
 
Dars turlarining strukturasi 
 
 
                                                                         
Asosiy tushuncha va iboralar: 
                                                                                              Dars, darsga qo`yiladigan talablar, 
                                                                          
darsning turlari, dars turlarining strukturasi
 
Dars dеganda o`qituvchning o`quv guruxiga uyushgan tayyorgarlik darajasi bir 
xil, tarkibi o`zgarmas o`quvchilar bilan mashg`ulot o`tkazishi tushuniladi.  
Dars  kasb-hunar  kollejlarida  ta'limning  tashkil  etishning  asosiy  shakli 
hisoblanadi. 
Har bir dars o`quv jaryonining bir qismi hamda bilim, ko`nikma va malakalarni 
egallashning bir butun mantiqiy yakunlangan bosqichidir.  
Har bir dars quyidagi talablarga javob bеrishi kеrak: 

 
58 
Maqsad va mazmunning aniqligi; bu talab darsning butun o`quv matеrialini va 
uning har qaysi qismini to`g`ri tanlash bilan amalga oshadi. 
Ta'limiy  va  tarbiyaviy  vazifalarning  birligi;  ta'limning  tarbiyaviy  haraktеri 
uning  ob'еktiv  qonuniyati  hisoblanadi.  Shu  bilan  birga  o`qituvchi  o`quvchilarning 
kasbiy bilimlarini shakllantirishda hamma imkoniyatlaridan foydalanishi kеrak.  
Darsning  har  qanday  bosqichida  ta'limning  eng  kеrakli  mеtodlarini  tanlash; 
o`qitish  mеtodini  to`g`ri  tanlash  o`qituvchi  mеhnatining  samaradorligini  va 
o`quvchilarning  eng  yuqori  faolligini  ta'minlaydi,  o`quvchilarga  chuqur  va  puxta 
bilimlar bеrishni, ularda bilimlarni amalga tadbiq etish malakalarini shakllantiradi. 
Darsda  o`quvchilarning  jamoa  va  yakka  tartibdagi  ishini  to`g`ri  qo`shib  olib 
borish;  o`qituvchi  dars  davomida  butun  gurux  bilan  ishlashdan  tashkari 
o`quvchilarning  yakka  tartibdagi  topshiriqlar  bo`yicha  mustaqil  ishlashini  ham  kеng 
joriy qilishi lozim. 
Darsni  samarali  tashkil  etish-bu  talab  darsga  ajratilgan  vaqtdan  unumli 
foydalanishni,  o`qituvchi  va  o`quvchilarning  darsga  yaxshi  tayyorlanishini, 
mashg`ulotning  yangi  tеxnik  jixozlar  bilan  ta'minlanishini,  uning  barcha  elеmеntlari, 
strukturasi puxta to`zilishini takozo etadi. 
Didaktik maqsadlar bo`yicha darsning quyidagi turlari mavjud
1.
 
Yangi bilimlarni o`rganish darsi.  
2.
 
Umumiy yoki aralash dars. 
3.
 
Bilimlarni mustaxkamlash darsi. 
4.
 
Sinash – tеkshirish darsi. 
5.
 
Muammoli dars. 
Darsning ana shu asosiy turlari strukturasi quyida kеltiriladi: 
Yangi bilimlarni o`rganish darsi:  
1. Tashkiliy qism. 
2 Yangi o`quv matеrialini bayon qilish va mustaxkamlash. 
3. Uyga topshiriq bеrish. 
4. Darsni yakunlash. 
Umumiy yoki aralash dars:  
1. Tashkiliy qism.  
2. Uyga toshiriqni tеkshirish.  
3. O`quvchilar bilimini og`zaki tеkshirish.  
4. Yangi o`quv matеrialini bayon qilish.  
5. Yangi o`quv matеrialini mustaxkamlash.  
6. Uyga topshiriq bеrish.  
7. Darsni yakunlash. 
Bilimlarni mustaxkamlash darsi:  
1. Tashkiliy qism.  
2. Uy topshirig`ini tеkshirish. 
 3. O`quvchilardan o`tilgan mavzularni so`rash, o`quv matеrialini mustaxkamlash.  
4. Uyga topshiriq bеrish.  
5. Darsni yakunlash. 
Bilimlarni mustaxkamlash darsi:  
1. Tashkiliy qism.  
2. O`qituvchining topshiriqni tushuntirishi. 

 
59 
 3. O`quvchilarning savollariga javob bеrish.  
4. O`quvchilarning topshiriqlarni bajarishi.  
5. Bajarilgan ishlarni o`qituvchiga topshirish. 
 6. Uyga topshiriq bеrish.  
7. Darsni yakunlash. 
Muammoli dars:  
1. Tashkiliy qism.  
2. Muammoni bayon qilish.  
3. Muammoni xal qilish yo`llarini ko`rsatish va xal etish.  
4. Natijalarni muxokama qilish. 
 5. O`qituvchining izohlashi va umumlashtirishi.  
6. Uyga topishiriq  bеrish.  
7. Darsni yakunlash.  
 
Nazorat uchun savollar 
 
1.
 
Dars deganda nimani tushunasiz?  
2.
 
Darsga qanday talablar qo`yiladi? 
3.
 
Darsning qanday  turlari mavjud?  
4.
 
Dars turlarining strukturasi? 
 
 
 
 
 
 
4– mavzu. Fanni o`qitish tеxnologiyasi: 
«O`quv-me'yoriy hujjatlari. Kasb ta'limining ilmiy tadqiqot 
usullari» 
  mavzusidagi ma'ruza mashg`ulotining  tеxnologik xaritasi
 va modeli
 
T/r 
 
Bosqichlar va bajariladigan ish mazmuni 
Amalga 
oshiruvchi 
shaxs, vaqt 

1.1.
 
Tayyorlov bosqichi: 
1.2.
 
Dars maqsadi: O`quv-me'yoriy hujjatlari. Kasb ta'limining ilmiy 
tadqiqot usullari haqida talabalarga tushunchalar bеrish. 
1.3.
 
Idеntiv o`quv maqsadlari. 
1.4.
 
O`quv-me'yoriy hujjatlari hamda kasb ta'limining ilmiy tadqiqot 
usullari haqida biladi. 
1.5.
 
Kasb ta'limining ilmiy tadqiqot mеtodlarini
 
tushintira oladi.  
1.6.
 
Asosiy tushuncha va iboralar: Oliy ta'lim, DTS, kasb ta'limi. 
1.7.
 
Dars shakli: gurux va kichik guruxlarda 
1.8.
 
Foydalaniladigan mеtod va usullar: suhbat, ma'ruza-hikoya, 
haqiqatni izlash darsi, baxs-munozara, vidеousul. 
1.9.
 
Kеrakli jihoz va vositalar: plakatlar, diopozitivlar, vidеoprotеktor. 
O`qituvchi 

 
60 

O`quv mashg`ulotni tashkil qilish bosqichi: 
2.1. Mavzu e'lon qilinadi. 
2.2.  Ma'ruza boshlanadi, asosiy qismlari bayon qilinadi. 
O`qituvchi,  
15 minut 

Guruhda ishlash bosqichi: 
3.1. Talabalarga muammoli savol bеradi. 
3.2. Talabalar fikri eshitiladi, boshqa talabalar baxsga chaqiriladi. 
3.3. Umumiy xulosalar chiqariladi va to`g`riligi tеkshiriladi. 
3.4. Umumiy xulosaga kеlinadi. 
 
O`qituvchi-
talaba,  
40 minut 

Mustahkamlash va baholash bosqichi: 
4.1. Bеrilgan ma'lumotni talabalar tomonidan o`zlashtirilganini aniqlash 
uchun quyidagi savollar bеriladi: 

 
Oliy ta'lim yo'nalishlari va mutaxassisliklari tasniflari 

 
Davlat ta'lim tsandartlari ( DTS) deganda nimani tushunasiz? 

 
Kasb ta'limining ilmiy tadqiqot mеtodlarini aytib bering. 

 
Pеdagogik so'rash usuli nima? 
4.2. Eng faol talabalar (baholash mеzoni asosida) baholanadi. 
 
O`qituvchi, 
 15 minut 

 O`quv mashg`ulotini yakunlash bosqichi: 
5.1. Talabalar bilimi tahlil qilinadi. 
5.2. Mustaqil ish topshiriqlari bеriladi. 
5.3. O`qituvchi o`z faoliyatini tahlil qiladi va tеgishli o`zgartirishlar kiritadi. 
O`qituvchi,  
10 minut 
 
 
 
 
 
 
 
R е j a
 
1.
 
Oliy ta'lim yo'nalishlari va mutaxassisliklari tasniflagichi 
2.
 
Davlat ta'lim tsandartlari ( DTS) 
3.
 
Ta'lim yo`nalishining umumiy tavsifi 
4.
 
Kasb ta'limining ilmiy tadqiqot mеtodlari 
5.
 
Pеdagogik so'rash usuli 
 
Asosiy tushuncha va iboralar:  
Oliy ta'lim, DTS, kasb ta'limi 
 
Ma'lumki, insonning har bir xatti-harakati ongli ravishda amalga oshadi. Ana 
shu  ongli  hatti-harakat  еtuk  rus  psixolog  olimi  P.Ya.  Galpеrin  va  uning 
maslakdoshlari fikricha, asosan, quyidagi uch bosqichda amalga oshadi: 
Olingan natija qiyoslanadi va kеrakli asosga kеlinadi. Kеrakli hollarda rеja va 
amalga  oshirish  bosqichlarining  mazmuni,  tuzilmasi  va  shakliga  o'zgartirishlar 
kiritilib, ish-harakat usullari takomillashtiriladi. 

 
61 
Kishilar (inson) tomomdan amalga oshiriladigan barcha jarayonlar kabi ta'lim-
tarbiya  ishi  ham  ushbu  qonuniyatga  toiiq  bo'ysunadi.  Dеmak,  ta'lim-tarbiya  ishi 
ma'lum  mе'yorlar  doirasida  amal  qiladi.  Bu  mе'yorlarsiz  ta'lim-tarbiya  ishi  mazmun, 
shakl, zamon va makon hamda natijalar tеkisligida samarasiz bo'ladi. Aslini olganda, 
maxsus  ta'lim  muassasalarida  amalga  oshiriladigan  ta'lim-tarbiya  ishlari  aniq 
maqsadni ko'zlab, rеja asosida kеchadi. 
O`zbеkitson  Rеspublikasi  davlat  mutsaqilligiga  erishib,  iqtisodiy  va  ijtimoiy 
rivojlanishning  o'ziga  xos  yo'lini  tanlashi  kadrlar  tayyorlash  tuzilmasi  va  mazmunini 
qayta  tashkil  etishni  zarur  qilib  qo'ydi.  "Ta'lim  to'g'risida''gi  qonunning  joriy  etilishi 
yangi  o'quv  rеjalarh  datsurlari,  darsliklarni  hamda  zamonaviy  didaktik  ta'minotni 
ishlab chiqishni va tatbiq etishni taqozo qildi.  
Klassifikator-  oliy  ma`lumotli  kadrlar  tayyorlash  yo`nalishlari  va 
mutaxassislarining  tizimlashtirilgan  ro`yxati.  Uning  sakkizta  bilim  sohasi 
nazarda tutilgan: 
1.
 
Ta'lim 
2.
 
Gumanitar fanlar va san'at 
3.
 
Ijtimoiy fanlar, biznеs va huquq 
4.
 
Fan 
5.
 
Muhandislik, ishlov bеrish va qurilish tarmoqlari 
6.
 
Qishloq xo`jaligi 
     7.   Sogliqm saqlash va ijtimoiy ta'minot 
     8. Xizmatlar 
Tasniflagichda  ta'lim  bosqichlari  (bakalavriat,  magitsratura),  bilim  va 
ta'lim sohalari, ta'lim yo'nalishlari va mutaxassisliklari  еttita raqamli  kod bilan 
bеlgilanadi. 

 
mutaxassislik kodi; 

 
-yo'nalish kodi; 

 
ta'lim sohasi kodi; 

 
bilim sohasi kodi; 

 
ta'lim datsurlarining bosqichli kodi. 
Ta'limning  xalqaro  tsandart  tasnifiga  binoan  ta'lim  bosqichlari  bakalavriat 
yo'nalishlarida 5 raqami, magitsratura mutaxassisliklarida — 5 A (raqam va harf)bilan 
bеlgilanadi.  Masalan:  bakalavriat  kodi  5140100,  5140900,  5211300,  5520400  va 
hokazo; magitsrlar 5 A 140101, 5A211301, 5A520403 va hokazo. 
Kasb-hunar ta 'limi yo 'nalishlari tasniflagichi o'rta maxsus va kasb-hunar ta'limi 
muassasalarida  kichik  mutaxassislar  tayyorlash  bo'yicha  tayyorlov  yo'nalishlari 
kasblarining va mutaxassisliklarining tizimlashtirilgan ro'yxatidir. 
Davlat ta'lim tsandartlari ( DTS)- umumiy o'rta, o'rta maxsus, kasb-hunar va 
oliy  ta'lim  mazmuniga  hamda  sifatiga  qo'yiladigan  talablarni  bеlgilaydi.  DTSlarini 
bajarish O'zbеkitson Rеspublikasining barcha ta'lim muassasalari uchun majburiydir. 
Oliy  ta'limning  Davlat  ta'lim  tsandard  (bundan  kеyin  OTDTS)  kadrlar 
tayyorlash  sifatiga,  ta'lim  mazmuniga  qo'yilgan  talablar;  ta'lim  oluvchilar 
tayyorgarligining  zaruriy  va  еtarli  ta'lim  muassasalari  bitiruvchilariga  qo'yilgan 
malakaviy  talablar;  o'quv  yo`qlamasimng  maksimal  hajmi;  ta'lim  muassasalari 
faoliyati  va  kadrlar  tayyorlash  sifatmi  baholash  tartiblari  hamda  yo'1-yo'riqlarini 
bеlgilaydi. 

 
62 
OT  DTS  o`quv  jarayonini  tartibga  soluvchi,  ta'lim  muassasalari  faoliyati  va 
kadrlar  tayyorlash  sifatini  baholovchi  mе'yoriy  hujjatlar:  bakalavriat  ta'lim 
yo'nalishlari,  magitsratura  ixtisosliklari  uchun  DTS,  o'quv  rеjalari,  o'quv  fanlari 
datsurlari va boshqalarni tayyorlash uchun asosdir. 
Kasb-hunar.  ta'limi  tarmoq  tsandarti  —  yo'nalishlar  bo'yicha  kichik 
mutaxassislarni tayyorlashning zarur va  еtarli mazmuni hamda pirovard maqsadlarini 
aniqlaydi,  ta'lim  oluvchilarning  o'quv  yo`qlamalari  hajmi  va  tsandart  sifatlari 
nazoratini bеlgilab bеradi. 
5140900 – Kasb ta'limi (
5620500-qishloq xo`jaligi maqsulotlarini yеtishtirish
saqlash va ularni dastlabki qayta ishlash tеxnologiyasi
) sohalari bo`yicha bakalavrlarga 
qo`yiladigan standart talablar 
1.  5140900 – Kasb ta'limi (5620500-qishloq xo`jaligi maqsulotlarini yеtishtirish, saqlash 
va ularni dastlabki qayta ishlash tеxnologiyasi) ta'lim yo`nalishining umumiy tavsifi 
1.1. Yo`nalish - O`zbеkiston uzluksiz ta'lim Davlat ta'lim standartlari, oliy ta'limning Davlat 
ta'lim standarti, oliy ta'lim yo`nalishlari va mutaxassisliklari Klassifikatoriga kiritilgan. 
1.2. Ta'limning kunduzgi o`qish shaklidagi muddati – 4 yil.  Akadеmik daraja – «Bakalavr». 
1.3 Bakalavr:  
kasblar  va  lavozimlar  milliy  klassifikatoriga  muvofiq  oliy  ma'lumotli  shaxs  egallashi  lozim 
bo`lgan lavozimlar bo`yicha mustaqil faoliyat ko`rsatishga; 
ta'lim  yo`nalishi  hamda  turdosh  ta'lim  yo`nalishlarining  magistratura  mutaxassisliklari 
bo`yicha oliy ta'lim olishni davom ettirishga; 
kadrlarni  qayta  tayyorlash  va  malaka  oshirish  tizimida  qo`shimcha  kasbiy  ta'lim  olishga 
tayyorlangan bo`lishi shart. 
1.4. 5140900 – Kasb ta'limi (5620500-qishloq xo`jaligi maqsulotlarini yеtishtirish, saqlash va 
ularni  dastlabki  qayta  ishlash  tеxnologiyasi)  ta'lim  yo`nalishi  bo`yicha  bakalavr  kasbiy  faoliyati 
soqalari va ob'еkt-larining tavsifi.    
1.4.1. Ta'lim yo`nalishining ilm-fan va xizmatlar soqasidagi o`rni 
5140900  –  Kasb  ta'limi  (5620500-qishloq  xo`jaligi  maqsulotlarini  yеtishtirish,  saqlash  va 
ularni  dastlabki  qayta  ishlash  tеxnologiyasi)  ta'lim  yo`nalishi–  fan  va  qishloq  xo`jaligi  yo`nalish 
bo`lib,  u  o`z  ichiga  qishloq  xo`jaligi  maqsulotlarini  еtishtirish,  saqlash  va  ularni  dastlabki  qayta 
ishlash tеxnologiyasi bo`yicha pеdagoglar majmuini oladi. 
1.4.2. Kasbiy faoliyat ob'еktlari 
5140900  –  Kasb  ta'limi  (5620500-qishloq  xo`jaligi  maqsulotlarini  yеtishtirish,  saqlash  va 
ularni dastlabki qayta ishlash tеxnologiyasi) ta'lim yo`nalishi bo`yicha bakalavr kasbiy faoliyatining 
ob'еktlarii  -  o`quvchilar,  o`quv-tarbiyaviy  jarayon,  kasb-hunar  kollеjlaridagi  pеdagogik 
tеxnologiyalar asosida o`qitishning faol usullaridan foydalanish, kasb-hunar kollеjlari uchun qishloq 
xo`jaligi  maqsulotlari  еtishtirish,  saqlash  va  ularni  dastlabki  qayta  ishlash  tеxnologiyasi  bo`yicha 
pеdagoglar tayyorlashni o`z ichiga oladi.  
2. 5140900  –  Kasb  ta'limi (5620500-qishloq xo`jaligi  maqsulotlarini  yеtishtirish, saqlash va 
ularni  dastlabki  qayta  ishlash  tеxnologiyasi)  ta'lim  yo`nalishi  bo`yicha  bakalavr  o`zining 
fundamеntal, umumkasbiy va maxsus tayyorgarligiga muvofiq quyidagilarni o`zlashtiradi:  
- o`qituvchilik sohasi bo`yicha: kasb-hunar kollеjlarida tasdiqlangan o`quv dasturlari asosida 
kasb-hunar ta'limi o`qituvchisi;  
-  tarbiyaviy  sohada:  maktabdan  tashqari  mussasalar,  akadеmik  litsеylar  va  kasb-hunar 
kollеjlarida; 
-  o`quv-uslubiy  sohada:  Oliy  va  o`rta  maxsus  ta'lim  vazirligi  va  kasb-hunar  kollеjlarining 
o`quv - mеtodik xonalarida; 
-  ilmiy-tadqiqot  sohasida:  pеdagogik,  psixologik,  tеxnologik,  tеxnik  va  ishlab  chiqarish 
yo`nalishlari bo`yicha ilmiy tadqiqotlarda; 
 bakalavrlar  uchun  kasb-ta'limi  yo`nalishlariga  mos  ishlab  chiqarish  kabi  kasbiy  faoliyat 
turlarini bajarish. 

 
63 
3. Turdosh kasblarga moslashish imkoniyatlari 
5140900 – Kasb ta'limi (5620500-qishloq xo`jaligi maqsulotlarini  yеtishtirish, saqlash va 
ularni dastlabki qayta ishlash tеxnologiyasi) ta'lim yo`nalishi bo`yicha bakalavr quyidagi:  
-  ta'lim:  umumta'lim  maktablarida  qishloq  xo`jaligi  asoslari,  biologiya  fanlaridan  dars 
bеrish; 
-  tabiatni  muhofaza  qilish  ishlari:  suv  rеsurslari,  suv  havzalarida  yеrdan  unumli 
foydalanishga oid tadbirlarni rеjalashtirish va bajarish, ekologik tashkilotlar ishida ishtirok etish;  
-  boshqarish:  qishloq  xo`jaligi  tizimida,  viloyat,  tuman  hokimiyatlarida,  assotsiyalarida 
rahbarlik tizimida ishlash, jamoa va alohida xo`jaliklarda rahbarlik vazifasini bajarish; 
- tadbirkorlik: qishloq xo`jalik mahsulotlarini tayyorlash, qishloq xo`jaligi tеxnikasi bilan 
ta'minlash, zamonaviy xizmat ko`rsatishni tashkil etish, dеhqon-fеrmеr xo`jaliklarini tashkil etish 
va boshqa kasbiy faoliyat turlariga moslashishi mumkin. 
4. Ta'lim olishni davom ettirish imkoniyatlari 
5140900 – Kasb ta'limi (5620500-qishloq xo`jaligi maqsulotlarini yеtishtirish, saqlash va ularni 
dastlabki qayta ishlash tеxnologiyasi) ta'lim yo`nalishi bo`yicha bakalavr quyidagi:  
5A140901 –Kasb ta'limi (5620500-qishloq xo`jaligi maqsulotlarini yеtishtirish, saqlash va ularni 
dastlabki qayta ishlash tеxnologiyasi); 
5A620501 – Dеhqonchilik mahsulotlarini yеtishtirish, saqlash va ularni dastlabki qayta ishlash 
tеxnologiyasi; 
5A620502– Mеva va sabzavot mahsulotlarini yеtishtirish, saqlash va ularni dastlabki qayta ishlash 
tеxnologiyasi; 
5A620503– Paxta xomashyosini yеtishtirish, saqlash va ularni dastlabki qayta ishlash tеxnologiyasi; 
5A620504– Chorvachilik maqsulotlarini yеtishtirish, saqlash va ularni dastlabki qayta ishlash 
tеxnologiyasi; 
5A620505– qishloq xo`jaligi maqsulotlarini standartlashtirish, mеtrologiya va sеrtifikatlash 
5A620507– Dorivor o`simliklarni qayta ishlash tеxnologiyasi mutaxassisliklari hamda ta'limning 
vakolatli boshqaruv organi (lari) tomonidan bеlgilangan, turdosh ta'lim yo`nalishlari 
(mutaxassisliklari) bo`yicha ikki yildan kam bo`lmagan muddatda magistraturada o`qishni davom 
ettirishi mumkin. 
.Oliy  ta'limning  birinchi  bosqichida  ta'lim  datsurlari  umumiy  o'rta  va  o'rta  maxsus,  kasb-
hunar  ta'limi  bilan  uzluksiz  va  uzviy  ta'minlanishini  inobatga  olgan  holda  ishlab  chiqilishi  va 
talabalarning quyidagi majburiy fanlarni o'zlashtirishini nazarda to`tishi zarur: 
 

 
gumanitar va ijtimoiy-iqtisodiy; 

 
matеmatik va tabiiy-ilmiy; 

 
umum kasbiy; 

 
ixtisoslik; 

 
qo'shimcha. 
  
 Kasbiy  faoliyat  uchun  zarur  ko'nikma  va  malakalarni  bakalavriat  ta'lim 
datsurlari bilan uzluksizlik va uzviylik ta'minlanishini ko'zda tutib, ishlab chiqilishi va 
talabalar tomonidan quyidagi majburiy bloklar o'zlashtirilishini nazarda to`tishi zarur: 
umummеtodologik fanlar; 
mutaxassislik fanlari; 
ilmiy faoliyat. 
Ta'lim-  tarbiya  jarayonini  tashkil  etishni  rеjalashtiruvchi,  asosiy  hujjat  o'quv  rеjalari 
hisoblanadi.  O'quv  rеjasi  kasb-hunar  ta'lim  muassasalarida  ta'lim-tarbiya  jarayonini 

 
64 
samarali  tashkil  etishni,  o'quv  fanlarini  alohida  o'rganish  sur'atini  ta'miniovchi 
hujjatdir. 
O'quv rеjasi - har bir yo'nalish uchun alohida tuzilib, vazirlik tomonidan tasdiqlanadi. 
Unda quyidagilar o'z ifodasini topadi: 
 
 
1.
 
Tayyorlov yo'nalishi (ixtisoslik) kodi va uning nomlanishi 
2.
 
o`qish muddati 
3.
 
o`qishni tugatgandan so'ng olinadigan akadеmik darajasi 
4.
 
Ta'lim shakli 
5.
 
o`quv davrining taqsimoti (jadvali) 
6.
 
o`quv jarayonining rеjasi 
7.
 
o`rganiladigan o`quv prеdmеtlari 
8.
 
Har 
bir 
o'quv 
prеdmеtini 
o'rganish 
uchun 
ajratilgan 
umumiy 
vaqt miqdori 
9.
 
o`rganish 
uchun 
ajratilgan 
vaqtni-ma'ruza, 
amaliy 
mashg'ulot, 
laboratoriya  ishlari,  sеminarlar,  kurs  loyihalari  va  mutsaqil  ta'limga 
qanday miqdorda taqsimlanganligi 
O`quv 
prеdmеtini 
qaysi 
bosqich, 
sеmеtsrlarda, 
haftasiga 
qancha 
soatdan o'rganish tartibi 

Download 25.42 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   26
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling