O`zbеkiston rеspublikasi sogliqni saqlash vazirligi toshkent farmasevtika instituti


Adabiyotlar ro‘yhati: 1.1, 1.3, 1.5, 1.7 ,2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.8, 2.9, 2.10


Download 5.01 Kb.
Pdf ko'rish
bet2/35
Sana15.02.2017
Hajmi5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

Adabiyotlar ro‘yhati: 1.1, 1.3, 1.5, 1.7 ,2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.8, 2.9, 2.10. 
 
Ma`ruza №8 
 
MavzuTa'limni tashkil etish shakllari
   
 
Ta'lim 
turlari: 
illyustrativ 
(an'anaviy); 
problemali 
(muammoli); 
programmalashtirilgan ta'lim. 
Ta'limni  tashkil  etish  haqida  tushuncha,  uning  xilma-xil  turlari.  Ta'lim 
maqsadi  va  o‘quvchilarning  yosh  xususiyatlaridan  kelib  chiqqan  holda  o‘quv 
ishlarining  turli  shakllaridan  foydalanish.  Ta'limni  tashkil  etishning  an'anaviy 
shakli.  Dars  tiplari  va  tuzilishi.  hozirgi  zamonda  dars  va  darslarni 
modernizatsiyalash yo‘llari. Darsda o‘quvchilar o‘quv faoliyatini tashkil qilishning 
yal‘i,  guruhli  va  yakka  tartibdagi  shakllarini  uyg‘unlashtirish.  Ta'limni  tashkil 
etishning  noa'anaviy  shakllari;  o‘quv  dialogi,  munozara,  didaktik  (ishbo‘,  rolli) 
o‘yinlar,  trening,  ‗ress-konferentsiya,  o‘tkir  zehnlilar  klubi,  musobaqa  darslari, 
auktsion, «mo‘jizalar maydoni», «tergovni bilimdonlar olib boradi», bayt-barak va 
boshqalar. 
Ma'ruza  va  seminar  mashg‘ulotlari,  konsultatsiyalar,  ekskursiyalar, 
‗raktikumlar, konferentsiyalar. 
O‘quvchilarning uy vazifalari, uni tashkil etish mazmuni va metodlari. Ta'lim 
shakllarini rivojlantirish istiqboli. 
O‘quv  ishlarini  tashkil  etishning  darsdan  tashhari  shakllari:  fan  to‘garaklari, 
ilmiy jamiyatlar, olim‘iadalar va boshqalar. 
O‘qituvchi faoliyatida, o‘quv ishlari turli shakllarining o‘zaro aloqadorligi. 
Adabiyotlar ro‘yhati: 1.1, 1.3, 1.5, 1.7 ,2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.8, 2.9, 2.10. 
 
 
Ma`ruza №9 
 
MavzuDars tiplari va turlari
 
 
Ta'limni  tashkil  etish  haqida  tushuncha.  Ta'limni  tashkil  etishning  an'anaviy 
sinf-dars  shakli.  Dars  tiplari  va  uning  tuzilishi  tasnifi  (S.R.Radjabov, 
A.Q.Munavvarov,  U.Nishonaliev,  S.V.Ivanov,  I.N.Kazantsev,  G.I,  Shukina,  M.I. 
Maxmudov,  M.A.Sorokin,  R.A.mavlonova  va  boshq.).  Ta'limni  tashkil  etishning 
noan'anaviy shakllari. O‘qo‘v ishlarini tashkil etishning darsdan tashhari shakllari. 
Тарбия усуллари ҳақида тушунча  6 соат 
Adabiyotlar ro‘yhati: 1.1, 1.3, 1.5, 1.7 ,2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.8, 2.9, 2.10. 
 
Ma`ruza №10 
 
MavzuTa'lim tеxnologiyasi
 
 

 
13 
Texnologiyaning  nazariy  belgilari.  Pedagogikada  texnologiyaning  maqsadlari, 
darslarda rivojlantiruvchi ta'lim texnologiyasi. O‘quvchilar tomonidan nazariy bilimlarni 
o‘zlashtirilishi ehtimolini oldindan tashhislash, ta'lim jarayonini samaradorligini aniqlash, 
maqsadining natijalanganligini o‘rganish, faoliyat natijalarini tahlil etish. Musiqiy ta'limda 
qo‘llanilishi mumkin bo‘lgan ta'lim tеxnologiyalari. 
Adabiyotlar ro‘yhati: 1.1, 1.3, 1.5, 1.7 ,2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.8, 2.9, 2.10. 
 
 Ma`ruza №11 
 
Mavzu: Muammoli  ta'lim 
 
 
Muammoli  o‘qitish  bu  takomillashgan  o‘qitish  texnologiyasidir.  hozirgi  oliy 
maktabdagi  samarador  o‘qitish  texnologiyasi  -  bu  muammoli  o‘qitishdir.  Uning 
vazifasi  faol  bilish  jarayoniga  undash  va  tafakkurda  ilmiy-tadqiqot  uslubini 
shakllantirishdir. Muammoli o‘qitish ijodiy, faol shaxs tarbiyasi maqsadlariga mos 
keladi. Muammoli   o‘qitish   jarayonida   talabaning   mustaqilligi   o‘qitishniig   
reproduktiv  shakllariga  nisbatan  tobora  o‘sib  boradi.  Muammoli  o‘qitishning 
mohiyatini  o‘qituvchi  tomonidan  talabalarning  o‘quv  ishlarida  muammoli 
vaziyatni vujudga keltirish va o‘quv vazifalarini, muammolariii va savollarini hal 
qilish  orkali  yangi  bilimlarni  o‘zlashtirish  bo‘yicha  ularning  bilish  faoliyatini 
boshqarish tashkil atadi. Bu esa bilimlarni o‘zlashtirishning ilmiy-tadqiqot usulini 
yuzaga  keltiradi.  Muammoli  ta'limning  mohiyati  va  maqsadi:  M.I.Mahmudov, 
I.Ya.Lerner, M.N.Skatkin va boshqalarning muammoli vaziyat haqidagi qarashlari. 
Muammo  ilmiy  dunyoqarashni  rivojlantirirish  zarurligini  ifodalashning  sub'ektiv 
shakli sifatida. Tatqiqot metodi qisman izlanish yoki evrika tuo‘untirish namoyish 
qilish, muammoli bayon qilish, reproduktiv metodlar haqida fikr yuritiladi.  
Adabiyotlar ro‘yhati: 1.1, 1.3, 1.5, 1.7 ,2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.8, 2.9, 2.10. 
 
Ma`ruza №12 
 
Mavzu: Pedagogika tarixi fan va o‘quv predmeti sifatida. Eng qadimgi 
davrlardan VII asrgacha ta‘lim-tarbiya va pedagogik fikrlar
  
 
 
―Pedagogika  tarixi‖  fanining  maqsadi,  vazifalari,  ustuvor  tamoyillari, 
mazmuni.  ―Pedagogika  tarixi‖  o‘quv  fani  sifatida.  ―Pedagogika  tarixi‖  fani 
g‘oyalarining  kishilik  jamiyati  taraqqiyot  bilan  o‘zaro  aloqadorligi.  O‘zbekiston 
Respublikasi  Prezidenti  I.A.Karimov  ta‘lim-tarbiya  jarayonida  milliy  meros, 
pedagogik  qadriyatlardan  samarali  foydalanishning  ijtimoiy  ahamiyati  haqida. 
Ta‘lim-tarbiya va pedagogika tarixini davrlashtirish muammolari. 
Eng  qadimgi  davrlardan  VII  asrgacha  ta‘lim-tarbiya  va  pedagogik  fikrlarning 
rivojlanishi.  Eng  qadimgi  yodgorliklarda  shaxs  tarbiyasiga  oid  fikrlarning 
ifodalanishi.  Qadimgi  davrlarda  ijtimoiy  tarbiyaning  shakllanishi.  Shaxs 
tarbiyasiga oid ilk fikrlarning kishilik faoliyati bilan bog‘liqligi. Ibtidoiy jamiyatda 
tashkil etilgan tarbiyaning o‘ziga xos xususiyatlari. 
Xalq  ijodiyoti  namunalari  (afsonalar,  qo‘shiqlar,  ―O‘gitnoma‖lar)da  ibtidoiy 
ahloq-odob va ta‘lim-tarbiyaga oid masalalarning ifodalanishi. Qadimgi davlatlar – 

 
14 
So‘g‘diyona,  Baqtriya,  Xorazmda  ta‘lim-tarbiyaning  rivojlanishi  va  pedagogik 
fikrlarning shakllanishi. 
Eng  qadimgi  yozma  manbalarda  ta‘lim-tarbiya  masalalarining  yoritilishi. 
―Avesto‖  - eng qadimgi  ma‘rifiy  yodgorlik. Qadimgi so‘g‘d, Xorazm, Uyg‘ur va 
Turkiy-run yozuvlarining ta‘lim-tarbiyani rivojlantirishdagi o‘rni. O‘rxun- Enasoy 
yodgorliklari  va  ularning  ma‘rifiy  ahamiyati.  Kultegin,  Bilga  hoqon,  Tunyuquq 
bitiklarida  ta‘lim-tarbiya  masalalarining  o‘ziga  xos  yoritilishi.  Turkiy  xalqlarning 
dastlabki savod maktablari. 
Adabiyotlar ro‘yhati: 1.1, 1.3, 1.5, 1.7 ,2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.8, 2.9, 2.10. 
 
 
 
 
 
Ma`ruza №13 
 
Mavzu: VII asrdan IX asrgacha tarbiya, maktab va pedagogik fikrlar
  
 
Movarounnahrda Islom dini g‘oyalari yoyilishining ta‘lim-tarbiyaga ta‘siri. 
Musulmon  maktablarida  tashkil  etilgan  ta‘lim-tarbiya  mazmuni.  Islom  dinining 
muqaddas  manbalari  (―Qur‘on‖  va  ―Hadis‖)  -  musulmon  maktablari  ta‘lim-
tarbiyasining  g‘oyaviy  asoslari.  Arab  tilining  savdo  va  madaniy  aloqalar  tiliga 
aylanishi. 
Hadis  ilmining  paydo  bo‘lishi.  Muhaddislar  (Imom  Ismoil  al-Buhoriy, 
Imom  Iso  at-Termiziy  va  boshqalar)ning  hadis  ilmini  yaratishdagi  xizmatlari. 
Imom  Ismoil  al-Buxoriyning  ―As-sahix‖  (―Ishonarli  to‘plam‖),  ―Al-adab  al- 
mufrad‖  (―Adab  durdonalari‖)  asarlarining  shaxs  ma‘naviy  kamolotining  tarkib 
topishidagi o‘rni. 
So‘fiylik  ta‘limoti  va  namoyondalarining  pedagogik  qarashlari.  Imom 
G‘azzoliy  -  islom  falsafasi  va  pedagogikasining  asoschisi  sifatida.  Imom 
G‘azzoliyning  ―Kimyoi  saodat‖  asari.  ―Kimyoi  saodat‖  asarining  tarbiya 
taraqqiyotidagi  o‘rni.  Ahmad  Yassaviy  ―Hikmatlar‖ining  ahloqiy-ma‘rifiy 
ahamiyati. Masjidlar va ular huzuridagi maktablar - o‘rta asrlar Movarounnahrning 
asosiy  ta‘lim  muassasalari.  Masjidlar  va  ular  huzuridagi  maktablarda  ta‘lim-
tarbiyaning  tashkil  etilishi.  O‘rta  asrlar  ta‘lim  muassasalarida  savod  chiqarish 
metodikasi. ―Chor kitob‖ va ―Haftiyak‖ — dastlabki savod darsliklari sifatida

Adabiyotlar ro‘yhati: 1.1, 1.3, 1.5, 1.7 ,2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.8, 2.9, 2.10. 
 
Ma`ruza №14 
 
Mavzu: IX asrdan
 XIV
 asrning birinchi yarmigacha
 
tarbiya, maktab va 
pedagogik fikrlar
 
 
 
Sharq  Uyg‘onish  davrida  ta‘lim-tarbiyaning  taraqqiy  etishi.  Muhammad  al- 
Xorazmiy,  Abu  Nasr  Forobiy,  Abu  Rayhon  Beruniy,  Abu  Ali  ibn  Sinolarning 
umumpedagogik hamda didaktik g‘oyalari. 

 
15 
Mahmud  Qoshg‘ariy,  Yusuf  Xos  Hojib,  Unsurul-Maoliy  Kaykovus,  Ahmad 
Yugnakiylarning ta‘limiy-ahloqiy qarashlari. 
Mahmud Qoshg‘ariy va uning ―Devoni lug‘atit turk‖ asari. 
Yusuf  Xos  Hojibning  ―Qutadg‘u  bilig‖i  ta‘lim-tarbiyaga  oid  birinchi  asar 
sifatida. 
Unsurul-Maoliy  Kaykovusning  ―Qobusnoma‖  asari.  ―Qobusnoma‖  asarining 
pedagogik fikr taraqqiyotida tutgan o‘rni. 
Ahmad Yugnakiy va uning ―Hibbat ul-xaqoyik‖ asari. 
Adabiyotlar ro‘yhati: 1.1, 1.3, 1.5, 1.7 ,2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.8, 2.9, 2.10. 
 
 
 
 
 
Ma`ruza №15 
 
Mavzu: 
XIV
 asrning ikkinchi yarmidan
 
XVII
 asrgacha tarbiya, maktab  
va pedagogik fikrlar
 
 
 
 
XIV-XVII  asrlarda  Movarounnahrda  ta‘lim-tarbiya  va  pedagogik  fikrlar. 
Ijtimoiy hayotning tarbiya, ta‘lim va pedagogik fikr taraqqiyotiga ta‘siri. Ilm-fan, 
ta‘lim-tarbiyaning ravnaq topa borishi. 
Movarounnahrda  Amir  Temur  tomonidan  markazlashgan  davlatga  asos 
solinishi. Markazlashgan davlatning ilm-fan va ma‘rifat taraqqiyotiga ta‘siri. 
XIV-XVII asrlarda maktab va madrasalar faoliyatining yo‘lga qo‘yilishi. 
Tabiiy  fanlarning  rivojlanishi.  Maktab  va  madrasalarda  tabiiy  fanlarning 
o‘qitilishi.  Mirzo  Ulug‘bekning  ilm-ma‘rifat  sohasidagi  xizmatlari.  Mirzo 
Ulug‘bekning  ta‘lim  tizimining  shakllantirishdagi  roli.  Zahiriddin  Muhammad 
Boburning ilm-ma‘rifat, ta‘lim-tarbiya sohasidagi xizmatlari. 
Abdurahmon  Jomiy,  Alisher  Navoiy,  Jaloliddin  Davoniy,  Husayn  Voiz 
Koshifiylarning ta‘limiy-ahloqiy meroslari. Alisher Navoiyning ―Hayrat ul- abror‖, 
―Mahbub  ul-qulub‖  asarlari  va  ularda  ilgari  surilgan  ma‘naviy-  ahloqiy  g‘oyalar. 
Allomaning  maktab  va  madrasalar  rivojiga  qo‘shgan  hissasi.  Abdurahmon 
Jomiyning ―Tuhfat-ul-ahror‖ asari va uning ma‘rifiy-tarbiyaviy ahamiyati. 
Jaloliddin  Davoniyning  ahloqiy  qarashlari.  Allomaning  ―Ahloqi  Jaloliy‖ 
asari. ―Ahloqi Jaloliy‖ asarining pedagogik fikr taraqqiyotida tutgan o‘rni. 
Husayn Voiz Koshifiyning ahloqiy qarashlari. Allomaning ―Futuvvatnomai 
Sultoniy  yoxud  javonmardlik  tariqati‖  asari.  Asarning  ahloqiy  tarbiyada  tutgan 
o‘rni. 
Adabiyotlar ro‘yhati: 1.1, 1.3, 1.5, 1.7 ,2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.8, 2.9, 2.10. 
 
Ma`ruza №16 
 
Mavzu: 
XVII - XX
 asrlarda
 
tarbiya va pedagogik fikrlar
 
 
 

 
16 
XVII  asr  va  XIX  asrning  birinchi  yarmida  Buxoro,  Qo‘qon  va  Xiva 
xonliklarida ilm-fanning taraqqiy etishi. Xonliklar xududlarida masjid- madrasalar 
tizimining barpo etilishi. 
Madrasalarda o‘rganilgan asosiy manbalar (―Qur‘on‖, ―Tafsir‖, ―Odob as- 
solihin‖,  ―Sabot  ul-ojizin‖,  ―Kimyoi  saodat‖,  ―Hadis‖,  ―Shamoyil  ul-nabi‖, 
―Hikmat ul-ayn‖). Qizlar maktablarining faoliyati. 
Jahon  Otin  Uvaysiyning  qizlar  maktabidagi  faoliyati.  Muhammad  Sodiq 
Qoshg‘ariyning  ―Odob  as-solihin‖  asari  —  yuksak  ma‘naviy-ahloqiy  sifatlarni 
yorituvchi manba. 
Turkiston  o‘lkasida  faoliyat  yuritgan  ta‘lim  muassasalarining  an‘anaviy 
tizimi.  Chorizm  maktab  siyosatining  Turkiston  o‘lkasida  yoyilishi.  Chor 
Rossiyasining musulmon maktablariga bo‘lgan salbiy munosabati. 
Turkistonda  jadidchilik  xarakatining  yoyilishi.  Yangi  usul  maktablarining 
paydo  bo‘lishi.  Ismoilbek  Gaspirali  faoliyati.  Munavvar  Qori,  Abdulla  Avloniy, 
Abduqodir  Shakuriy,  Mahmudxo‘ja  Behbudiylarning  yangi  usul  maktablarini 
tashkil etishdagi ishtiroklari. Saidrasul Saidazizovning ―Ustodi avval‖ darsligi. 
Abdulla  Avloniyning  ―Turkiy  Guliston  yoxud  ahloq‖  asarida  tarbiya 
tizimining yoritilishi. Hamza Hakimzoda, Abdurauf  Fitratlarning milliy pedagogik 
meroslari. 
1917 yildan mustaqillik e‘lon qilingunga qadar bo‘lgan davrda Uzbekiston 
Respublikasi ta‘lim tizimi va pedagogika fani rivojining o‘ziga xosligi. 
Ta‘lim  mazmuni.  O‘quv  darsliklari  va  qo‘llanmalarining  yaratilishi. 
Ta‘lim-tarbiya jarayonining mustabid tuzum maqsadiga muvofiq tashkil etilishi va 
uning salbiy oqibatlari. 
O‘zbek ma‘rifatparvarlari - Abduqodir Shakuriy, Mahmudxo‘ja Behbudiy, 
Abdulla  Avloniy,  Hamza  Hakimzoda,  Abdurauf  Fitrat  va  boshqalar  ilmiy- 
pedagogik merosining o‘rganilishi. 
Adabiyotlar ro‘yhati: 1.1, 1.3, 1.5, 1.7 ,2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.8, 2.9, 2.10. 
 
Ma`ruza №17 
 
Mavzu: Mustaqil     O‘zbekiston Respublikasida   ta‘lim tizimi,  istiqlol 
yillarida
  
pedagogik fikrlar
 
 taraqqyoti 
                 
 
Mustaqillikni  qo‘lga  kiritish  arafasida  va  undan  keyingi  dastlabki  oylarda 
ta‘lim  tizimida  amalga  oshirilgan  islohatlar.  I.A.Karimovning  ―O‘zbekiston 
mustaqillikka  erishish  ostonasida‖  asarida  ta‘lim  sohasidagi  siyosiy  -  ijtimoiy 
faoliyatni aks ettirilishi. 
Ta‘limiy  islohatlarni  amalga  oshirishning  asosiy  bosqichlari.  Milliy 
maktabni  tashkil  etish  muammolari.  O‘zbekiston  Respublikasining  ―Ta‘lim 
to‘grisida‖gi Qonuni va ―Kadrlar tayyorlash milliy dasturi‖. 
Pedagogik  tadqiqotlarning  asosiy  yo‘nalishlari.  Ta‘lim  tizimida  milliy 
ma‘rifiy qadriyatlaridan foydalanish. 
O‘zbekiston  Prezidenti  I.A.Karimov  ta‘limiy  islohatlarning  ahamiyati  va 
barkamol  avlod  tarbiyasi  haqida  (―Yuksak  ma‘naviyat  -  yengilmas  kuch‖  asari 

 
17 
misolida). Ta‘lim tizimini yuksaltirish va modernizatsiya qilish jarayonida ekspert 
-  mutaxassislar  muloqoti  (―Yuksak  bilimli  va  intellektual  rivojlangan  avlodni 
tarbiyalash  -  mamlakatni  barqaror  taraqqiy  ettirish  va  modernizatsiya  qilishning 
eng muhim sharti‖ mavzusidagi Xalqaro konferensiya) 2012 yil 16-17 fevraldagi 
Xalqaro konferensiyaning yakuniy qo‘llash rezolyusiyasi

Adabiyotlar ro‘yhati: 1.1, 1.3, 1.5, 1.7 ,2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.8, 2.9, 2.10. 
 
Ma`ruza №18 
 
Mavzu:  Jahon pedagogika fanining taraqqyot tarixi    
 
 
Qadimgi Yunoniston va Rim davlatlarida tashkil etilgan ta‘lim-tarbiya 
mazmuni. Qadimgi Sharq davlatlari va Yunonistonda pedagogik fikrlarining 
shakllanishi. 
Qadimgi Yunoniston (Sparta va Afina davlatlari)da ustivor bo‘lgan 
tarbiyaviy g‘oyalar va ta‘lim tizimi. Qadimgi yunon faylasuflari (Suqrot, Aflotun, 
Arastu va Demokrit) ta‘limotida yoritilgan tarbiya masalalari. 
G‘arbiy Yevropa mamlakatlarida tashkil etilgan ta‘lim-tarbiya mohiyati. 
Ya.A.Komenskiyning pedagogik tizimi. Ya.A.Komenskiyning pedagogik 
tizimining pedagogika fani taraqqiyotidagi ahamiyati.Fridrix Distervergning 
rivojlantiruvchi ta‘lim nazariyasi. Fridrix Disterverg tomonidan asoslangan 
ta‘limning 33 qoidasi. 
Rus pedagog olimlarining ma‘rifiy, ma‘naviy-ahloqiy g‘oyalari. 
K.D.Ushinskiyning pedagogik merosi.Rivojlangan mamlakatlarning ta‘lim tizimi. 
Rivojlangan mamlakatlar ta‘lim muassasalari amaliyoti.Pedagogika fanining jahon 
mamlakatlari ijtimoiy fanlar tizimidagi o‘rni. 
AQSH ta‘lim tizimining yetakchi an‘analari. Yaponiya ta‘lim tizimining o‘ziga xos 
jihatlari. Angliya ta‘lim tizimining ustuvor tamoyillari. Janubiy Koreyada ta‘lim 
tizimining istiqbolli
 
rivojlanishi.
 
 
Adabiyotlar ro‘yhati: 1.1, 1.3, 1.5, 1.7 ,2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.8, 2.9, 2.10. 
 
 3.Amaliy (seminar ) mashg‘ulotlarining nomi. 
№ 
Amaliy (seminar ) 
mashg‘ulotlarining nomi 
Mustaqil vazifalarni 
bajarish uchun zarur 
bo‘lgan materiallar 
Adabiyotga 
ko‘rsatma 
1. 
Kadrlar  tayyorlashning  milliy 
modeli
.
 
O‘zbekiston 
Respublikasida 
ta‘lim 
sohasidagi islohotlar. 
 
 
Prezident I. A. Karimovning 
―Barkamol 
avlod 
– 
O‘zbekiston  taraqqiyotining 
poydevori‖ asarida   ta‘lim –
tarbiya masalalari.
 
1. 
Prezident 
I. 
A. 
Karimovning  ―Barkamol 
avlod 
–  O‘zbekiston 
taraqqiyotining 
poydevori‖ 
asarida  
ta‘lim 
–tarbiya 
masalalari.  
2. 
Prezident 
I. 
A. 
Karimovning 
 
ushbu 
asarida 
 
ta‘lim 
1.1, 1.3, 1.5,1.7 
,2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 
2.5, 2.8, 2.9, 2.10.
 

 
18 
soҳasidagi  o‘zgarishlar 
olib 
borilayotgan 
isloxatlar, mahnaviyat va 
komillik 
xaqida 
tushunchalar. 
3.  Kadrlar  tayyorlash 
milliy modelining turlari.  
 
2. 
 
Pedagogika fan sifatida . 
Pedagogikaning ilmiy tadqiqot  
metodlari. 
 
1.  Pedagogika  ijtimoiy 
fan sifatida  
2. 
Uning 
jamiyat 
taraqqiyotida 
tutgan 
o‘rni, 
rivojlanish 
bosqichlari 
3.    Pedagogika  fanining  
ilmiy tadqiqot  metodlari  
ularning tasnifi 
1.1, 1.3, 1.5, 1.7 
,2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 
2.5, 2.8, 2.9, 2.10.
 
3. 
 Shaxs rivojlanishiga ta‘sir 
etuvchi omillar. 
 
1. 
Shaxs 
haqida 
tushuncha.  Individ  — 
shaxs,  shaxsning  o‘ziga 
xosligi. 
2.  Shaxs  rivojlanishining 
biologik 
va 
ijtimoiy 
asoslari hamda jihatlari.  
3.  Bola  shaxsi  —  tarbiya 
ob'еkti 
va 
sub'еkti 
sifatida. Shaxs faoliyati.  
4. 
Ijtimoiylashuv 
jarayonida 
shaxsning 
shakllanishi. 
1.1, 1.3, 1.5, 1.7 
,2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 
2.5, 2.8, 2.9, 2.10.
 
4. 
Didaktika  ta'lim  nazariyasi 
sifatida.
 
Didaktika xaqida 
tushuncha. 
Ta'lim jarayoni va uning 
xususiyatlari. 
Ta'lim jarayonida bilish 
faoliyatining bosqichlari. 
Didaktikaning 
asosiy 
tushunchalari. 
  
1.1, 1.3, 1.5, 1.7 
,2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 
2.5, 2.8, 2.9, 2.10.
 
5. 
Ta'lim 
tamoyillari 
va 
qonuniyatlari.
 
2.Ta‘lim 
qonuniyatlari 
klassifikatsiyasi 
3.  Ta‘lim  qonuniyatlari 
va tamoyillarining o‘zaro 
aloqasini  o‘z  iqtisosligi 
1.1, 1.3, 1.5, 1.7 
,2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 
2.5, 2.8, 2.9, 2.10.
 

 
19 
fani  bo‘yicha  o‘qitishda 
ko‘rsatib berish. 
4. SHarq mutafakkirlari 
ta‘lim tamoyillari 
haqidagi fikrlari.  
6. 
Ta'lim mazmuni va mohiyati  
 
1.Ta'lim – tizimli bilim 
olishning eng muhim va 
ishonchli usuli ekanligi.. 
2.Ta'lim o‘quvchilar 
bilan muloqotga 
kirishish jarayoni.  
3.Ta'lim 
mazmuni 

DTS, o‘quv rеjasi, o‘quv 
dasturlar  va  darsliklar 
hamda  ularning  tavsifi 
ta'lim  jarayonida  ta'lim 
mazmunini 
to‘g‘ri 
tashkil etish yo‘llari.    
1.1, 1.3, 1.5, 1.7 
,2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 
2.5, 2.8, 2.9, 2.10.
 

Ta'lim usullari va vositalari 
1. O‘qitishning og‘zaki 
va ko‘rgazmali usullari. 
2. 
O‘qitishning     
rеproduktiv  va  muammoli-       
izl anish usullari. 
3. 
O‘qitishning 
induktiv  va  dеduktiv  us   
ullari. 
 
1.1, 1.3, 1.5, 1.7 
,2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 
2.5, 2.8, 2.9, 2.10. 
8. 
Ta'limni tashkil etish shakllari.  
 
1. Darsga bo‘lgan 
talablar. 
2. Sinf-dars shaklidagi 
dars turlari va ularning 
to‘zilishi. 
3. Sеminar va amaliy-
tajriba ishlar shaklidagi 
mashg‘ulotlar.  
 
1.1, 1.3, 1.5, 1.7 
,2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 
2.5, 2.8, 2.9, 2.10.
 
9. 
Dars tiplari va turlari. 
1.Dars 
tiplari 
haqida 
tushuncha. 
2.Dars  elеmеntlari  va 
strukturasi. 
3.Dars turlari. 
 
1.1, 1.3, 1.5, 1.7 
,2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 
2.5, 2.8, 2.9, 2.10. 
10 
Ta'lim tеxnologiyalari.  
 
1.Ta'limni 
tеxnologiyalashtirishning 
1.1, 1.3, 1.5, 1.7 
,2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 
2.5, 2.8, 2.9, 2.10.
 

 
20 
ahamiyati  va  o‘ziga  xos 
xususiyatlari 
2.Pеdagogik  tеxnologiya 
tushunchasi  va  asosiy 
tamoyillari 
3.Shaxsga  yo‘naltirilgan 
o‘qitish tеxnologiyalari 
11 
Muammoli talim
 
1.Muammoli talim 
mazmuni va mohiyati
 
2.Muammoli ta'limning 
maqsadi.  
3.Muammoli vaziyatlarni 
yaratish va hal qilishning 
yo‘llari 
 
1.1, 1.3, 1.5, 1.7 
,2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 
2.5, 2.8, 2.9, 2.10.
 
12 
 
Pedagogika tarixi fan va o‘quv 
predmeti 
sifatida. 
Eng 
qadimgi 
davrlarda 
VII 
asrgacha  ta‘lim  –tarbiya  va 
pedagogik fikrlar 
1.Qadimgu1.Qadimgi 
xalq og‗zaki ijodiyotida 
inson tarbiyasiga oid 
fikrlar. 
2.―Avesto‖ eng qadimgi 
yozma ma'rifiy 
yodgorlik sifatida. 
3.Qadimgi turkiy xalqlar 
yodgorliklarida tarbiyaga 
doir fikrlar 
 
1.1, 1.3, 1.5, 1.7 
,2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 
2.5, 2.8, 2.9, 2.10. 
13 
VII asrdan IX asrgacha 
tarbiya, maktab va pedagogik 
fikrlar. 
1.Islom 
dini 
g‗oyalarining 
ta'lim-
tarbiyaga 
ta'siri. 
Musulmon  maktablarida 
ta'lim-tarbiya mazmuni. 
2.  Hadis  ilmining  paydo 
bo‗lishi. Imom Ismoil al-
Buxoriy  va  Imom  at-
Termiziyning  hadis  ilmi 
rivojidagi xizmatlari. 

Download 5.01 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling