O`zbеkiston rеspublikasi sogliqni saqlash vazirligi toshkent farmasevtika instituti


Download 5.01 Kb.
Pdf ko'rish
bet29/35
Sana15.02.2017
Hajmi5.01 Kb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   35

F a o l i ya t     m a z m u n i 
Trеnеr 
talaba 
13. Amaliy ishga kirish. 
1.1.Mavzuning   nomi,   maqsadi   va   kutilajak o‘quv natijalarini 
e'lon qiladi. 
1.2.O‘quv mashg‘ulotining to‘zilishi va o‘tkazilish tartibini 
tushuntirib bеradi. 
1.4.Tеzkor    so‘rov    tеxnikasini    qo‘llab, talabalar bilimlarini 
faollashtiradi: 
- Muammoli ta'lim  mohiyati haqida  savollar bеrish 
- muammoli ta'lim maqsadi mazmuni va mohiyati nimalardan 
iborat? 
- Muammoli o‘qitish tеxnologiyasi dеganda nimani tushunasiz ? 
Fikringizni izohlang 
- Ta'lim jarayonida  muammoli vaziyatlar yaratish qanday amalga 
oshiriladi? 
1.5. Javoblarni  umumlashtiradi  va asosiy mashg‘ulot bosqichiga 
o‘tilishin ma'lum qiladi. 
Tinglaydilar. 
Savollarga javob 
bеradilar 
2.Asosiy qism. 
2.1. xar bir talabaning ishlash qoidasini yana bir bor eslatadi.  
2.2. xar bir talabaning tayyorlagan taqdimotlari to‘g‘risida 
ma'lumotlarni bеrishlarini e'lon qiladi. 
2.3. Javoblarni to‘ldiradi va qisqacha xulosalar qiladi. 
Javoblarni to‘ldiradi va qisqacha xulosalar qiladi. 
2.5. Talabalarning bajargan ishlarini baholaydi. 
Xar   bir   talaba 
o‘zining bajarishi 
lozim bo‘lgan ishlari 
yuzasidan topshiriq 
bo‘yicha faoliyatini 
boshlaydi.   
Yakunlangan ishlari 
bo‘yicha hisobotini 
taqdimot qiladi. 
 
Sh. Yakuniy bosqich 
Faoliyat mazmuni 
trеnеrning 
talabaning 
3.
 Amaliy 
ishni yakunlash. 
Amaliy
 mashg‘ulot mavzusi bo‘yicha yakun yasaydi: 
• amaliyish yuzasidan savollarga javob bеradi; 
• xar bir talabaning  ish natijasini tahlil qiladi; 
• Talabaning faolligini baholaydi; 
• Mustaqil ish yuzasidan maslahatlar bеradi. 
Savollar bеradilar. 
Tinglaydilar. 
 
Nazorat savollari : 
1. Muammoli ta'lim  dеganda nimani tushunasiz? 
2.Muammoli vaziyatni vujudga kеltiring.   
3.O‘quv jarayonini takomillashtirishning asosiy maqsadi nima ?  
4. M.N. Skatking muammoli ta'limning nеchta asosiy turini aloxida ifodalab bеrdi.     
 

 
265 
Adabiyotlar ro‘yxati: 
1. M.N.Skatkin tahriri ostida didaktika srеdnеy shkol,.M,1984. 
2. V.Okon.Vvеdеniе v obshuyu didaktiku.M,1990 
3. Munavvarov tahriri ostida Pеdagogika.,T,1996 
4. Tursunov.I.Nishonaliеv U. Pеdagogika.T,1997. 
5. R. Mavlonova, N. Voxidova, N. Raxmonqulova ―Pеdagogika nazariyasi va tarixi‖ Toshkеnt 
―Fan va tеxnologiya‖ nashriyoti 2010 .  
 
 
 
 
 
 
             
 
 
12-
mavzu: Pedagogika tarixi fan va o‗quv predmeti sifatida. Eng qadimgi 
davrlarda 
VII
 asrgacha ta'lim –tarbiya va pedagogik fikrlar 

Mavzu 
 
 
Pedagogika tarixi fan va o‗quv predmeti sifatida. Eng 
qadimgi davrlarda 
VII
 asrgacha ta'lim –tarbiya va pedagogik 
fikrlar
.
.  
 

Darsning 
maqsadi va 
vazifalari 
 
Talabalarning pedagogika tarixi fan va o‗quv predmeti sifatida. Eng 
qadimgi  davrlarda  VII  asrgacha  ta'lim  –tarbiya  va  pedagogik  fikrlar 
haqidagi bilimlarini rivojlantirish. 
Suhbat – munozara tarzda berilgan mavzu matnining qay darajada 
o‗zlashtirilganligini nazorat qilish.       
 

O‗quv 
jarayoning 
mazmuni 
 
―Pedagogika  tarixi‖  fanining  maqsadi,  vazifalari,  ustivor 
tamoyillari,  mazmuni.  ―Pedagogika  tarixi‖  o‗quv  fani  sifatida. 
―Pedagogika  tarixi‖  fani  g‗oyalarining  kishilik  jamiyati  taraqqiyot 
bilan  o‗zaro  aloqadorligi.  O‗zbekiston  Respublikasi  Prezidenti 
I.A.Karimov  ta'lim-tarbiya  jarayonida  milliy  meros,  pedagogik 
qadriyatlardan  samarali  foydalanishning  ijtimoiy  ahamiyati  haqida. 
Ta'lim-tarbiya va pedagogika tarixini davrlashtirish muammolari. 
Eng  qadimgi  davrlardan  VII  asrgacha  ta'lim-tarbiya  va 
pedagogik fikrlarning rivojlanishi. Eng qadimgi yodgorliklarda shaxs 
tarbiyasiga  oid  fikrlarning  ifodalanishi.  Qadimgi  davrlarda  ijtimoiy 
tarbiyaning shakllanishi. Shaxs tarbiyasiga oid ilk fikrlarning kishilik 
faoliyati  bilan  bog‗liqligi.  Ibtidoiy  jamiyatda  tashkil  etilgan 
tarbiyaning o‗ziga xos xususiyatlari. 
Xalq ijodiyoti namunalari (afsonalar, qo‗shiqlar, ―O‗gitnoma‖lar)da 
ibtidoiy ahloq-odob va ta'lim-tarbiyaga oid masalalarning 
ifodalanishi. Qadimgi davlatlar – So‗g‗diyona, Baqtriya, Xorazmda 
ta'lim-tarbiyaning rivojlanishi va pedagogik fikrlarning shakllanishi.   
 

O‗quv 
jarayoning 
Dars turi : seminar mashg‗uloti 
Metod :  ― Suxbat munozara ‖ savol-javob 

 
266 
amalga 
oshirish 
texnologiyalasi  
 
Dars shakli : Gurux va individual  
Vosita :  Didaktik tarqatma materiallar, test, mavzuga oid adabiyotlar, 
chizma jadvallar, slaydlar, doska, bo‗r.  
Usul :  tezkor so‗rov, suxbat munozara 
Nazorat : Kuzatish, o‗z -  o‗zini nazorat qilish.  
Baholash : Rag‗batlantirish va reyting asosida. 

Kutiladigan 
natijalar 
 
O‗ q i t u v ch i. 
Mavzuni qisqa vaqt ichida barcha  
talabalar talabalar tomonidan  
o‗zlashtirishiga erishadi.  
Talabalarning mustaqil  
fikrlari va faolligini oshiradi.  
Ularga mavzuga nisbatan  
qiziqishini uyg‗otadi, o‗z oldiga  
qo‗ygan maqsadlarga erishadi.   
T a l a b a. 
Mavzuga doir yangi bilimlarni 
egallaydi, nutq rivojlanadi va 
eslab qolish qobiliyati kechadi. 
Kerakli adabiyotlar va ularning 
mazmuni bilan qisqacha 
tanishadi.  
Ma'ruza rivojlanadigan savol va 
javoblarni ongli ravishda 
tinglab, eng muhim joylarini 
yozib olishadi. 

Kelgusi rejalar 
( tahlili 
o‗zgarishlar 
O‗ q i t u v ch i. 
O‗tilgan mashg‗ulotni tahlil qilish, 
yo‗l qo‗yilgan xato va 
kamchiliklarni o‗ziga qayd etish, 
buni bartaraf etish maqsadida o‗z 
ustuda ishlash va pedagogik 
mahoratini amalga oshirishning 
o‗zgartirilgan texnologiyasini 
ishlab chiqish.    
 
T a l a b a. 
Mavzuga oid adabiyotlarni 
o‗rganish konspektlarish, o‗z 
fikrini ravon bayon qilish 
ko‗nikmasiga ega bo‗lish 
 
 
 
Nazorat uchun savollar 
1. Ibtidoiy odamlar hayotida tarbiyaning o‗ziga xosligi nimalarda namoyon 
bo‗ladi? 
2. Qadimgi yozuvlar va ularning kelib chiqishi haqida nimalarni bilasiz? 
3. Halq og‗zaki ijodida insondagi qaysi xislatlar ulug‗langan? 
4. Mahmud Qoshg‗ariyning ―Devonu lug‗atit-turk‖ asaridagi o‗gitlardan 
misollar keltiring. 
5. ―Avesto‖dagi axloqiy uchlik jadvalini tuzing. 
6. Qadimgi turkiy bitiglarda ulug‗langan xislatlarni yozib chiqing va mazmunini 
izohlang. 
 
                                                     Adabiyotlar ro‗yxati 
 

 
267 
1.Barkamol avlod O‗zbekiston taraqqiyotining poydevori.  T.: Sharq 1997-64 b. 
2.N.P.Anikeeva. Jamoadagi ruhiy muhit T.: «O‗qituvchi» 1993. 256 b. 
3.O‗zbek  pedagogikasi antologiyasi. T.: «O‗qituvchi» 1995.  
4.Pedagogika tarixi. T.: «Sharq». 2000. 
5.R.Mavlanova., O.To‗raeva., q.Xoliqberdiev. Pedagogika T.: 
6.O‗zbek pedagogikasi tarixi. Tuzuvchi muallif, prof. A. Zunnunov. - T.: 
O‗qituvchi, 1997.- 512 b. 
7. Hoshimov K., Nishonova S. Pedagogika tarixi. 2- Qism. T.: Alisher Navoi 
nomidagi O‗zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2005.-304 b. 
 
13-mavzu: VII asrdan IX asrgacha tarbiya, maktab, va pedagogik fikrlar.
 
 
 

Mavzu 
 
 
  VII  asrdan  IX  asrgacha  tarbiya,  maktab,  va  pedagogik 
fikrlar.     

Darsning 
maqsadi va 
vazifalari 
 
Talabalarning VII asrdan IX asrgacha tarbiya, maktab, va 
pedagogik fikrlarhaqidagi bilimlarini rivojlantirish.  
Suhbat – munozara tarzda berilgan mavzu matnining qay darajada 
o‗zlashtirilganligini nazorat qilish. 

O‗quv 
jarayoning 
mazmuni 
 
Movarounnahrda  Islom  dini  g‗oyalari  yoyilishining  ta'lim-
tarbiyaga ta'siri. Musulmon maktablarida tashkil etilgan ta'lim-tarbiya 
mazmuni. Islom dinining muqaddas manbalari (―Qur'on‖ va ―Hadis‖) 
-  musulmon  maktablari  ta'lim-tarbiyasining  g‗oyaviy  asoslari.  Arab 
tilining savdo va madaniy aloqalar tiliga aylanishi. 
Hadis  ilmining  paydo  bo‗lishi.  Muhaddislar  (Imom  Ismoil  al-
Buhoriy,  Imom  Iso  at-Termiziy  va  boshqalar)ning  hadis  ilmini 
yaratishdagi  xizmatlari.  Imom  Ismoil  al-Buxoriyning  ―As-sahix‖ 
(―Ishonarli  to‗plam‖),  ―Al-adab  al-  mufrad‖  (―Adab  durdonalari‖) 
asarlarining shaxs ma'naviy kamolotining tarkib topishidagi o‗rni. 
So‗fiylik  ta'limoti  va  namoyondalarining  pedagogik  qarashlari. 
Imom  G‗azzoliy  -  islom  falsafasi  va  pedagogikasining  asoschisi 
sifatida.  Imom  G‗azzoliyning  ―Kimyoi  saodat‖  asari.  ―Kimyoi 
saodat‖  asarining  tarbiya  taraqqiyotidagi  o‗rni.  Ahmad  Yassaviy 
―Hikmatlar‖ining  ahloqiy-ma'rifiy  ahamiyati.  Masjidlar  va  ular 
huzuridagi  maktablar  -  o‗rta  asrlar  Movarounnahrning  asosiy  ta'lim 
muassasalari.  Masjidlar  va  ular  huzuridagi  maktablarda  ta'lim-
tarbiyaning tashkil etilishi.        

O‗quv 
jarayoning 
amalga 
oshirish 
texnologiyalasi  
 
Дарс тури : amaliy машғулот 
Metod :  ― Suxbat munozara ‖ savol-javob 
Dars shakli : Gurux va individual  
Vosita :  Didaktik tarqatma materiallar, test, mavzuga oid adabiyotlar, 
chizma jadvallar, slaydlar, doska, bo‗r.  
Usul :  tezkor so‗rov, suxbat munozara 
Nazorat : Kuzatish, o‗z -  o‗zini nazorat qilish.  
Baholash : Rag‗batlantirish va reyting asosida.     

 
268 

Kutiladigan 
natijalar 
 
O‗ q i t u v ch i. 
Mavzuni qisqa vaqt ichida barcha  
talabalar talabalar tomonidan  
o‗zlashtirishiga erishadi.  
Talabalarning mustaqil  
fikrlari va faolligini oshiradi.  
Ularga mavzuga nisbatan  
qiziqishini uyg‗otadi, o‗z oldiga  
qo‗ygan maqsadlarga erishadi. 
T a l a b a. 
Mavzuga doir yangi bilimlarni 
egallaydi, nutq rivojlanadi va 
eslab qolish qobiliyati kechadi. 
Kerakli adabiyotlar va ularning 
mazmuni bilan qisqacha 
tanishadi.  
Ma'ruza rivojlanadigan savol va 
javoblarni ongli ravishda 
tinglab, eng muhim joylarini 
yozib olishadi. 

Kelgusi rejalar 
( tahlili 
o‗zgarishlar 
O‗ q i t u v ch i. 
O‗tilgan mashg‗ulotni tahlil qilish, 
yo‗l qo‗yilgan xato va 
kamchiliklarni o‗ziga qayd etish, 
buni bartaraf etish maqsadida o‗z 
ustuda ishlash va pedagogik 
mahoratini amalga oshirishning 
o‗zgartirilgan texnologiyasini 
ishlab chiqish.      
T a l a b a. 
Mavzuga oid adabiyotlarni 
o‗rganish konspektlarish, o‗z 
fikrini ravon bayon qilish 
ko‗nikmasiga ega bo‗lish  
 
 
                         Nazorat uchun savollar 
1. Musulmon maktablarida ta'lim tizimi va mazmuni qanday edi? 
2.Qur'oni Karimda ilgari surilgan axloqiy tamoyillar haqida so‗zlang. 
3. Hadis ilmida qaysi davr ―Oltin davr‖ deb nom oldi.  
4. ―Hadim‖ va ―Sunna‖ tushunchalarining mazmunini so‗zlab bering. 
5. Hadislarda ilgari surilgan axloqiy tamoyillarni daftaringizga yozib      chiqing. 
6. So‗fiylik ta'limotining jadvalini tuzing va uning asosiy suluklarining ma'nosini 
tushuntirib bering. 
 
                                  Adabiyotlar ro‗yxati 
1.Barkamol avlod O‗zbekiston taraqqiyotining poydevori.  T.: Sharq 1997-64 b. 
2.N.P.Anikeeva. Jamoadagi ruhiy muhit T.: «O‗qituvchi» 1993. 256 b. 
3.O‗zbek  pedagogikasi antologiyasi. T.: «O‗qituvchi» 1995.  
4.Pedagogika tarixi. T.: «Sharq». 2000. 
5.R.Mavlanova., O.To‗raeva., q.Xoliqberdiev. Pedagogika T.: 
6.O‗zbek pedagogikasi tarixi. Tuzuvchi muallif, prof. A. Zunnunov. - T.: 
O‗qituvchi, 1997.- 512 b. 
7. Hoshimov K., Nishonova S. Pedagogika tarixi. 2- Qism. T.: Alisher Navoi 
nomidagi O‗zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2005.-304 b 
 

 
269 
 
 
 
.  14-mavzu: IX asrdan XIV asrning birinchi yarmigacha tarbiya. maktab 
va pedagogik fikrlar.      

Mavzu 
 
13-mavzu:  IX  asrdan  XIV  asrning  birinchi  yarmigacha 
tarbiya. maktab va pedagogik fikrlar.     

Darsning 
maqsadi va 
vazifalari 
 
   Talabalarning IX asrdanXIV asrning birinchi yarmigacha tarbiya. 
maktab va pedagogik fikrlar  ?a?idagi bilimlarini rivojlantirish.  
Suhbat – munozara tarzda berilgan mavzu matnining qay darajada 
o‗zlashtirilganligini nazorat qilish. 

O‗quv 
jarayoning 
mazmuni 
 
Sharq Uyg‗onish davrida ta'lim-tarbiyaning taraqqiy etishi. 
Muhammad al- Xorazmiy, Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, 
Abu Ali ibn Sinolarning umumpedagogik hamda didaktik g‗oyalari. 
Mahmud  Qoshg‗ariy,  Yusuf  Xos  Hojib,  Unsurul-Maoliy 
Kaykovus, Ahmad Yugnakiylarning ta'limiy-ahloqiy qarashlari. 
Mahmud Qoshg‗ariy va uning ―Devoni lug‗atit turk‖ asari. 
Yusuf  Xos  Hojibning  ―Qutadg‗u  bilig‖i  ta'lim-tarbiyaga  oid 
birinchi asar sifatida. 
Unsurul-Maoliy 
Kaykovusning 
―Qobusnoma‖ 
asari. 
―Qobusnoma‖ asarining pedagogik fikr taraqqiyotida tutgan o‗rni. 
Ahmad Yugnakiy va uning ―Hibbat ul-xaqoyik‖ asari.    

O‗quv 
jarayoning 
amalga 
oshirish 
texnologiyalasi  
 
 Dars turi : amaliy машғулот 
Metod :  ― Suxbat munozara ‖ savol-javob 
Dars shakli : Gurux va individual  
Vosita :  Didaktik tarqatma materiallar, test, mavzuga oid adabiyotlar, 
chizma jadvallar, slaydlar, doska, bo‗r.  
Usul :  tezkor so‗rov, suxbat munozara 
Nazorat : Kuzatish, o‗z -  o‗zini nazorat qilish.      

Kutiladigan 
natijalar 
 
O‗ q i t u v ch i. 
Mavzuni qisqa vaqt ichida barcha  
talabalar talabalar tomonidan  
o‗zlashtirishiga erishadi.  
Talabalarning mustaqil  
fikrlari va faolligini oshiradi.  
Ularga mavzuga nisbatan  
qiziqishini uyg‗otadi, o‗z oldiga  
qo‗ygan maqsadlarga erishadi. 
T a l a b a. 
Mavzuga doir yangi bilimlarni 
egallaydi, nutq rivojlanadi va 
eslab qolish qobiliyati kechadi. 
Kerakli adabiyotlar va ularning 
mazmuni bilan qisqacha 
tanishadi.  
Ma'ruza rivojlanadigan savol va 
javoblarni ongli ravishda 
tinglab, eng muhim joylarini 
yozib olishadi. 

Kelgusi rejalar 
( tahlili 
o‗zgarishlar 
O‗ q i t u v ch i. 
O‗tilgan mashg‗ulotni tahlil qilish, 
yo‗l qo‗yilgan xato va 
kamchiliklarni o‗ziga qayd etish, 
buni bartaraf etish maqsadida o‗z 
T a l a b a. 
Mavzuga oid adabiyotlarni 
o‗rganish konspektlarish, o‗z 
fikrini ravon bayon qilish 
ko‗nikmasiga ega bo‗lish  

 
270 
ustuda ishlash va pedagogik 
mahoratini amalga oshirishning 
o‗zgartirilgan texnologiyasini 
ishlab chiqish.      
 
 
                         Nazorat uchun savollar. 
1. Amir Temur va temuriylar davrida Movarounnahrda fan, madaniyat, ta'lim 
qanday rivojlandi? 
2. Nima sababdan XIV asrning ikkinchi yarmi — XVI asrlar Sharq Uyg‗onish 
davrining ikkinchi bosqichi deyiladi? 
3. Amir Temurning ta'lim-tarbiya taraqqiyotida tutgan o‗rni haqida gapirib bering. 
4. Ulug‗bekning fan va ta'limni rivojlantirishdagi xizmati nimalardan iborat? 
                                  
                                    Adabiyotlar ro‗yxati 
1.Barkamol avlod O‗zbekiston taraqqiyotining poydevori.  T.: Sharq 1997-64 b. 
2.N.P.Anikeeva. Jamoadagi ruhiy muhit T.: «O‗qituvchi» 1993. 256 b. 
3.O‗zbek  pedagogikasi antologiyasi. T.: «O‗qituvchi» 1995.  
4.Pedagogika tarixi. T.: «Sharq». 2000. 
5.R.Mavlanova., O.To‗raeva., q.Xoliqberdiev. Pedagogika T.: 
6.O‗zbek pedagogikasi tarixi. Tuzuvchi muallif, prof. A. Zunnunov. - T.: O‗qituvchi, 1997.- 512  
7. Hoshimov K., Nishonova S. Pedagogika tarixi. 2- Qism. T.: Alisher Navoi nomidagi 
O‗zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2005. 
 
 
 
                          15-mavzu: XVII – XX asrlarda tarbiya va pedagogik fikrlar 
 

Mavzu 
 
XVII – XX asrlarda tarbiya va pedagogik fikrlar 

Darsning 
maqsadi va 
vazifalari 
 
Talabalarning XVII – XX asrlarda tarbiya va pedagogik fikrlarhaqidagi bilimlarini 
rivojlantirish.  
Suhbat – munozara tarzda berilgan mavzu matnining qay darajada 
o‗zlashtirilganligini nazorat qilish.      
 

O‗quv 
jarayoning 
mazmuni 
 
XVII asr va XIX asrning birinchi yarmida Buxoro, Qo‗qon va Xiva 
xonliklarida ilm-fanning taraqqiy etishi. Xonliklar xududlarida masjid- madrasalar 
tizimining barpo etilishi. 
Madrasalarda o‗rganilgan asosiy manbalar (―Qur'on‖, ―Tafsir‖, ―Odob 
as- solihin‖, ―Sabot ul-ojizin‖, ―Kimyoi saodat‖, ―Hadis‖, ―Shamoyil ul-nabi‖, 
―Hikmat ul-ayn‖). Qizlar maktablarining faoliyati. 
Jahon Otin Uvaysiyning qizlar maktabidagi faoliyati. Muhammad 
SodiqQoshg‗ariyning ―Odob as-solihin‖ asari — yuksak ma'naviy-ahloqiy 
sifatlarni yorituvchi manba. 
Abdulla Avloniyning ―Turkiy Gulitson yoxud ahloq‖ asarida tarbiya 
tizimining yoritilishi. Hamza Hakimzoda, Abdurauf  Fitratlarning milliy 
pedagogik meroslari. 
1917 yildan mustaqillik e'lon qilingunga qadar bo‗lgan davrda 
Uzbekitson Respublikasi ta'lim tizimi va pedagogika fani rivojining o‗ziga xosligi. 

 
271 
Ta'lim mazmuni. O‗quv darsliklari va qo‗llanmalarining yaratilishi. 
Ta'lim-tarbiya jarayonining mutsabid tuzum maqsadiga muvofiq tashkil etilishi va 
uning salbiy oqibatlari. 
O‗zbek ma'rifatparvarlari - Abduqodir Shakuriy, Mahmudxo‗ja 
Behbudiy, Abdulla Avloniy, Hamza Hakimzoda, Abdurauf Fitrat va boshqalar 
ilmiy- pedagogik merosining o‗rgani lishi. 
 

O‗quv 
jarayoning 
amalga oshirish 
texnologiyalasi  
 
Dars turi : seminar mashg‗uloti 
Metod :  ― Suxbat munozara ‖ savol-javob 
Dars shakli : Gurux va individual  
Vosita :  Didaktik tarqatma materiallar, test, mavzuga oid adabiyotlar, chizma 
jadvallar, slaydlar, doska, bo‗r.  
Usul :  tezkor so‗rov, suxbat munozara 
Nazorat : Kuzatish, o‗z -  o‗zini nazorat qilish.  
 

Kutiladigan 
natijalar 
 
O‗ q i t u v ch i. 
Mavzuni qisqa vaqt ichida barcha  
talabalar talabalar tomonidan  
o‗zlashtirishiga erishadi.  
Talabalarning mustaqil  
fikrlari va faolligini oshiradi.  
Ularga mavzuga nisbatan  
qiziqishini uyg‗otadi, o‗z oldiga  
qo‗ygan maqsadlarga erishadi 
.    
T a l a b a. 
Mavzuga 
doir 
yangi 
bilimlarni 
egallaydi,  nutq  rivojlanadi  va  eslab 
qolish  qobiliyati  kechadi.  Kerakli 
adabiyotlar  va  ularning  mazmuni 
bilan qisqacha tanishadi.  
Ma'ruza rivojlanadigan savol 
va javoblarni ongli ravishda tinglab, 
eng muhim joylarini yozib olishadi. 
 

Kelgusi rejalar 
( tahlili 
o‗zgarishlar 
O‗ q i t u v ch i. 
O‗tilgan mashg‗ulotni tahlil 
qilish, yo‗l qo‗yilgan xato va 
kamchiliklarni o‗ziga qayd etish, buni 
bartaraf etish maqsadida o‗z ustuda 
ishlash va pedagogik mahoratini amalga 
oshirishning o‗zgartirilgan 
texnologiyasini ishlab chiqish. 
 
T a l a b a. 
Mavzuga  oid  adabiyotlarni  o‗rganish 
konspektlarish,  o‗z  fikrini  ravon 
bayon qilish ko‗nikmasiga ega bo‗lish 
 
 
Nazorat uchun savollar. 
1.
 
XIX – asrning II yarmi va XX asr boshlarida Chorizm siyosati. 
2.
 
Turkiston o‗lkasida o‗tkazilgan islohatlar asosida qanday maktablar tashkil qilindi? 
3.
 
Mazkur davrda ayollar maktabida ta'lim tizimi va mazmuni haqida so‗zlab bering. 
4.
 
Jahon otin Uvaysiyning qizlar maktabida ta'lim mazmuni qanday bo‗lgan? 
5.
 
Muhammad  Sodiq  Qoshg‗ariyning  ―Odob  as-solihin‖  asarining  mazmunini  so‗zlab 
bering. 
6.
 
―Odob as-solihin‖ asaridan o‗zingiz uchun qanday saboq oldingiz (kichik insho yozing). 
7.
 
Xonliklar davridagi ilm-fan, ta'lim-tarbiyadagi o‗zgarishlar haqida gapiring. 
                                   
                                        Adabiyotlar ro‗yxati 
1.Barkamol avlod O‗zbekiston taraqqiyotining poydevori.  T.: Sharq 1997-64 b. 
2.N.P.Anikeeva. Jamoadagi ruhiy muhit T.: «O‗qituvchi» 1993. 256 b. 
3.O‗zbek  pedagogikasi antologiyasi. T.: «O‗qituvchi» 1995.  
4.Pedagogika tarixi. T.: «Sharq». 2000. 
5.R.Mavlanova., O.To‗raeva., q.Xoliqberdiev. Pedagogika T.: 
6.O‗zbek pedagogikasi tarixi. Tuzuvchi muallif, prof. A. Zunnunov. - T.: O‗qituvchi, 1997.- 512  

 
272 
7. Hoshimov K., Nishonova S. Pedagogika tarixi. 2- Qism. T.: Alisher Navoi nomidagi 
O‗zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2005.-329 b. 
 
 
16-mavzu: Mustaqil O‗zbekiston respublikasida ta'lim tizimi. istiqlol yillarida 
pedagogik fikrlar taraqqiyoti. 
 

Mavzu 
 
Mustaqil O‗zbekiston respublikasida ta'lim tizimi. istiqlol yillarida pedagogik 
fikrlar taraqqiyoti. 
 

Darsning 
maqsadi va 
vazifalari 
 
Talabalarning  Mustaqil  O‗zbekiston  respublikasida  ta'lim  tizimi.  itsiqlol 
yillarida pedagogik fikrlar taraqqiyotihaqidagi bilimlarini rivojlantirish.  
Suhbat  –  munozara  tarzda  berilgan  mavzu  matnining  qay  darajada 
o‗zlashtirilganligini nazorat qilish. 

Download 5.01 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   35
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling