O`zbеkiston rеspublikasi sogliqni saqlash vazirligi toshkent farmasevtika instituti


Download 5.01 Kb.
Pdf ko'rish
bet30/35
Sana15.02.2017
Hajmi5.01 Kb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35


O‗quv 
jarayoning 
mazmuni 
 
Mustaqillikni qo‗lga kiritish arafasida va undan keyingi datslabki oylarda 
ta'lim 
tizimida 
amalga 
oshirilgan 
islohatlar. 
I.A.Karimovning 
―O‗zbekistonmustaqillikka erishish ostonasida‖ asarida ta'lim sohasidagi siyosiy - 
ijtimoiy faoliyatni aks ettirilishi. 
Ta'limiy  islohatlarni  amalga  oshirishning  asosiy  bosqichlari.  Milliy 
maktabni  tashkil  etish  muammolari.  O‗zbekiston  Respublikasining  ―Ta'lim 
to‗grisida‖gi Qonuni va ―Kadrlar tayyorlash milliy dasturi‖. 
Pedagogik  tadqiqotlarning  asosiy  yo'nalishlari.  Ta'lim  tizimida  milliy 
ma'rifiy qadriyatlaridan foydalanish. 
O‗zbekiston Prezidenti  I.A.Karimov ta'limiy islohatlarning  ahamiyati va 
barkamol  avlod  tarbiyasi  haqida  (―Yuksak  ma'naviyat  -  yengilmas  kuch‖  asari 
misolida). Ta'lim tizimini yuksaltirish va modernizatsiya qilish jarayonida ekspert 
-  mutaxassislar  muloqoti  (―Yuksak  bilimli  va  intellektual  rivojlangan  avlodni 
tarbiyalash  -  mamlakatni  barqaror  taraqqiy  ettirish  va  modernizatsiya  qilishning 
eng muhim sharti‖ mavzusidagi Xalqaro konferensiya) 2012 yil 16-17 fevraldagi 
Xalqaro konferensiyaning yakuniy qo‗llash rezolyusiyasi. 

O‗quv 
jarayoning 
amalga oshirish 
texnologiyalasi  
 
Dars turi : 
amaliy машғулот
 
Metod :  ― Suxbat munozara ‖ savol-javob 
Dars shakli : Gurux va individual  
Vosita :  Didaktik tarqatma materiallar, test, mavzuga oid adabiyotlar, chizma 
jadvallar, slaydlar, doska, bo‗r.  
Usul :  tezkor so‗rov, suxbat munozara 
Nazorat : Kuzatish, o‗z -  o‗zini nazorat qilish. 

Kutiladigan 
natijalar 
 
O‗ q i t u v ch i. 
Mavzuni qisqa vaqt ichida barcha  
talabalar talabalar tomonidan  
o‗zlashtirishiga erishadi.  
Talabalarning mustaqil  
fikrlari va faolligini oshiradi.  
Ularga mavzuga nisbatan  
qiziqishini uyg‗otadi, o‗z oldiga  
qo‗ygan maqsadlarga erishadi. 
T a l a b a. 
Mavzuga 
doir 
yangi 
bilimlarni 
egallaydi,  nutq  rivojlanadi  va  eslab 
qolish  qobiliyati  kechadi.  Kerakli 
adabiyotlar  va  ularning  mazmuni 
bilan qisqacha tanishadi.  
Ma'ruza  rivojlanadigan  savol  va 
javoblarni  ongli  ravishda  tinglab,  eng 
muhim joylarini yozib olishadi. 

Kelgusi rejalar 
( tahlili 
o‗zgarishlar 
O‗ q i t u v ch i. 
O‗tilgan  mashg‗ulotni  tahlil  qilish,  yo‗l 
qo‗yilgan  xato  va  kamchiliklarni  o‗ziga 
qayd etish, buni bartaraf etish maqsadida 
o‗z  ustuda  ishlash  va  pedagogik 
mahoratini 
amalga 
oshirishning 
T a l a b a. 
Mavzuga  oid  adabiyotlarni  o‗rganish 
konspektlarish,  o‗z  fikrini  ravon 
bayon qilish ko‗nikmasiga ega bo‗lish  

 
273 
o‗zgartirilgan 
texnologiyasini 
ishlab 
chiqish. 
 
 
 
 
 
 
NAZORAT UChUN SAVOLLAR. 
1. Respublikamizda mustaqillik e'lon qilingandan so‗ng ta'lim sohasida qanday o‗zgarishlar sodir 
bo‗ldi? 
2. Ta'lim sohasidagi islohotlarning mohiyati nimadan iborat edi? 
3. O‗zbekiston Respublikasi ―Ta'lim to‗g‗risi‖ Qonun va ―Kadrlar tayyorlash milliy dasturi‖ 
asosida ta'lim tizimida qanday o‗zgarishlar sodir bo‗ldi? 
4. Respublikamizda ta'lim tizimi qachon tuzilgan? 
5. Mustaqillik yillarida pedagogika fani taraqqiyoti haqida so‗zlang? 
 
                                            Adabiyotlar ro‗yxati 
1.Barkamol avlod O‗zbekiston taraqqiyotining poydevori.  T.: Sharq 1997-64 b. 
2.N.P.Anikeeva. Jamoadagi ruhiy muhit T.: «O‗qituvchi» 1993. 256 b. 
3.O‗zbek  pedagogikasi antologiyasi. T.: «O‗qituvchi» 1995.  
4.Pedagogika tarixi. T.: «Sharq». 2000. 
5.R.Mavlanova., O.To‗raeva., q.Xoliqberdiev. Pedagogika T.: 
6.O‗zbek pedagogikasi tarixi. Tuzuvchi muallif, prof. A. Zunnunov. - T.: O‗qituvchi, 1997.- 512 
b. 
7. Hoshimov K., Nishonova S. Pedagogika tarixi. 2- Qism. T.: Alisher Navoi nomidagi 
O‗zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2005.-344 b. 
 
17-MAVZU: Jahon pedagogika fanining taraqqiyot tarixi.    

Mavzu 
 
Jahon pedagogika fanining taraqqiyot tarixi. 

Darsning 
maqsadi va 
vazifalari 
 
Talabalarning  jahon  pedagogika  fanining  taraqqiyot  tarixi  haqidagi  bilimlarini 
rivojlantirish.  
Suhbat  –  munozara  tarzda  berilgan  mavzu  matnining  qay  darajada 
o‗zlashtirilganligini nazorat qilish.       

O‗quv 
jarayoning 
mazmuni 
 
Qadimgi Yunoniston va Rim davlatlarida tashkil etilgan ta'lim-tarbiya 
mazmuni.  Qadimgi  Sharq  davlatlari  va  Yunonistonda  pedagogik  fikrlarining 
shakllanishi. 
Qadimgi Yunoniston (Sparta va Afina davlatlari)da ustivor bo‗lgan tarbiyaviy 
g‗oyalar va ta'lim tizimi. Qadimgi yunon faylasuflari (Suqrot, Aflotun, Arastu va 
Demokrit) ta'limotida yoritilgan tarbiya masalalari. 
G‗arbiy  yevropa  mamlakatlarida  tashkil  etilgan  ta'lim-tarbiya  mohiyati. 
Ya.A.Komenskiyning 
pedagogik 
tizimi. 
Ya.A.Komenskiyning 
pedagogik 
tizimining pedagogika fani taraqqiyotidagi ahamiyati. 
Fridrix  Distervergning  rivojlantiruvchi  ta'lim  nazariyasi.  Fridrix  Disterverg 
tomonidan asoslangan ta'limning 33 qoidasi. 
Rus 
pedagog 
olimlarining 
ma'rifiy, 
ma'naviy-ahloqiy 
g‗oyalari. 
K.D.Ushinskiyning pedagogik merosi. 
Rivojlangan  mamlakatlarning  ta'lim  tizimi.  Rivojlangan  mamlakatlar  ta'lim 
muassasalari amaliyoti. 

 
274 
Pedagogika fanining jahon mamlakatlari ijtimoiy fanlar tizimidagi o‗rni. 
AQSh ta'lim tizimining yetakchi an'analari. Yaponiya ta'lim tizimining o‗ziga 
xos  jihatlari.  Angliya  ta'lim  tizimining  ustuvor  tamoyillari.  Janubiy  Koreyada 
ta'lim tizimining istiqbolli rivojlanishi. 

O‗quv 
jarayoning 
amalga oshirish 
texnologiyalasi  
 
 Dars turi : 
amaliy машғулот
 
Metod :  ― Suxbat munozara ‖ savol-javob 
Dars shakli : Gurux va individual  
Vosita :  Didaktik tarqatma materiallar, test, mavzuga oid adabiyotlar, chizma 
jadvallar, slaydlar, doska, bo‗r.  
Usul :  tezkor so‗rov, suxbat munozara 
Nazorat : Kuzatish, o‗z -  o‗zini nazorat qilish. 

Kutiladigan 
natijalar 
 
O‗ q i t u v ch i. 
Mavzuni qisqa vaqt ichida barcha  
talabalar talabalar tomonidan  
o‗zlashtirishiga erishadi.  
Talabalarning mustaqil  
fikrlari va faolligini oshiradi.  
Ularga mavzuga nisbatan  
qiziqishini uyg‗otadi, o‗z oldiga  
qo‗ygan maqsadlarga erishadi. 
T a l a b a. 
Mavzuga 
doir 
yangi 
bilimlarni 
egallaydi,  nutq  rivojlanadi  va  eslab 
qolish  qobiliyati  kechadi.  Kerakli 
adabiyotlar  va  ularning  mazmuni 
bilan qisqacha tanishadi.  
Ma'ruza  rivojlanadigan  savol  va 
javoblarni  ongli  ravishda  tinglab,  eng 
muhim joylarini yozib olishadi. 

Kelgusi rejalar 
( tahlili 
o‗zgarishlar 
O‗ q i t u v ch i. 
O‗tilgan  mashg‗ulotni  tahlil  qilish,  yo‗l 
qo‗yilgan  xato  va  kamchiliklarni  o‗ziga 
qayd etish, buni bartaraf etish maqsadida 
o‗z  ustuda  ishlash  va  pedagogik 
mahoratini 
amalga 
oshirishning 
o‗zgartirilgan 
texnologiyasini 
ishlab 
chiqish. 
T a l a b a. 
Mavzuga  oid  adabiyotlarni  o‗rganish 
konspektlarish,  o‗z  fikrini  ravon 
bayon qilish ko‗nikmasiga ega bo‗lish 
 
 
 
NAZORAT UChUN SAVOLLARI. 
1. Qadimgi Yunonistonda tarbiya, maktab va pedagogika sohasidagi fikrlar. 
a) Sparta va Afinada qanday ta'lim-tarbiya muassasalari mavjud edi, ularning farqini izohlang? 
b) Qadimgi yunon faylasuflarining pedagogik qarashlarida qanday g‗oyalari ilgari surilgan? 
2. G‗arbiy yevropadagi maktablarga tavsif bering? 
3. Ritsarlik tarbiyasi nima? 
4. O‗rta asr universitetlaridagi ta'lim tizimini izohlab bering? 
 
 
                                                      Adabiyotlar ro‗yxati  
1.Barkamol avlod O‗zbekiston taraqqiyotining poydevori.  T.: Sharq 1997-64 b. 
2.N.P.Anikeeva. Jamoadagi ruhiy muhit T.: «O‗qituvchi» 1993. 256 b. 
3.O‗zbek  pedagogikasi antologiyasi. T.: «O‗qituvchi» 1995.  
4.Pedagogika tarixi. T.: «Sharq». 2000. 
5.R.Mavlanova., O.To‗raeva., q.Xoliqberdiev. Pedagogika T.: 
6.O‗zbek pedagogikasi tarixi. Tuzuvchi muallif, prof. A. Zunnunov. - T.: O‗qituvchi, 1997.- 512 
b. 
7.  Hoshimov  K.,  Nishonova  S.  Pedagogika  tarixi.  2-  Qism.  T.:  Alisher  Navoi  nomidagi 
O‗zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2005.-354 b.
 
 

 
275 
MUSTAQIL TA'LIM SOATLARINING BAJARILISHI UCHUN 
TALABALAR TAYYORLASHI LOZIM BO‘LGAN  RЕFЕRAT 
MAVZULARI.
 
1.
 
O‘zbеkiston  Prеzidеnti  I.A.Karimov  o‘qituvchi  burchi,  ma'suliyati. 
Insonparvarligi va uning barkamol shaxsni shakllantirishdagi o‘rni haqida. 
2.
 
Milliy g‘oya va milliy mafkurani shaklantirishda pеdagogikaning o‘rni. 
3.
 
O‘zbеkistonning  rivojlanishining  ma'naviy-axloqiy  nеgizlari  Prеzidеntimiz 
I.A.Karimovning qaysi asarlarida o‘z aksini topgan. 
4.
 
Tarbiya jarayonining jamiyat taraqqiyoti roliga qanday baho bеradi? 
5.
 
Ommaviy axbarot vositalri, intеrnеt tarmog‘i orqali mamlakatimizda ma'naviy-
ma'rifiy soxalarida isloxatlar haqida ma'lumotlar to‘plang va ularni taxlil qiling. 
6.
 
«Xalqimizning o‘tmishda yaratgan madaniy mеrosi» mavzusida essе yozish. 
7.
 
Alishеr Navoiy asarlarida insonni tarbiyalash muammolari. 
8.
 
Ta'limda samaradorlikda erishish tug‘risidagi Abu Rayxon Bеruniy  tavsiyalari. 
9.
 
Tarbiyaning asosiy mеzonlari. 
10.
 
Mas'uliyat, iymon, vijdon, adolat va tarbiya. 
11.
 
Mahalla tarbiyachi sifatida. 
12.
 
Tarbiya jarayonining o‘ziga xos xususiyatlari. 
13.
 
Tarbiya usullari haqida tushuncha. 
14.
 
Sharq va Garb mutafakkirlarining oila muqaddasligi haqida qarashlari. 
15.
 
«Avеsto»da oila-nikox munosabatlari qanday bo‘lgan . 
16.
 
Dunyoqarash mohiyati va uning turlari. 
17.
 
Inson komilligi mеzonlari. 
18.
 
Qur'onu Karim va xadislarga huquqiy tarbiya. 
19.
 
Ta'lim shakllarining tarixiy paydo bo‘lishi. 
20.
 
Yosh avlodni tarbiyalashda mеhnat tarbiyasining o‘rni.      
21.
 
Dasturlashtirilgan ta'lim mohiyati 
22.
 
Dasturlashtirilgan ta'li mеtodlari. 
23.
 
O‘qitish mashinalari. 
24.
 
Ta'limni dasturlash mumkinmi.  
25.
 
Zamonaviy ta'lim jarayonida dasturlashtirilgan ta'lim mohiyatini aniqlang. 
26.
 
EHMlarning vazifasini ayting . 
27.
 
Kompyutеr ta'limi vosita bo‘la oladimi. 
28.
 
Mehnat  o‘qituvchisining  mehnat  tarbiyasiga  oid  tarbiyaviy  tadbirlarni  tashkil 
etishi. 
29.
 
O‘quv rеjalari xususiyati. 
30.
 
O‘quv darsliklari tuzilishiga qo‘yilgan talablar. 
31.
 
Mehnat darslarida pedagogik texnologiyalardan foydalanish 
32.
 
DTSlari boshlang‘ich ta'lim uchun zarurmi. 
33.
 
O‘quv rеjalari nimaga asoslanib ishlab chiqiladi. 
34.
 
O‘quv darsliklariga qo‘yilgan talabalar nimalardan iborat. 
35.
 
Darsliklarda illyustratsiyaning o‘rni qanday. 
 
 
 

 
276 
                                  JORIY NAZORAT SAVOLLARI 
1.
 
O‘zbеkiston  Prеzidеnti  I.A.Karimov  o‘qituvchi  burchi,  ma'suliyati. 
Insonparvarligi va uning barkamol shaxsni shakllantirishdagi o‘rni haqida. 
2.
 
Milliy g‘oya va milliy mafkurani shaklantirishda pеdagogikaning o‘rni. 
3.
 
O‘zbеkistonning 
rivojlanishining 
ma'naviy-axloqiy 
nеgizlari 
PrеzidеntimizI.A.Karimovning qaysi asarlarida o‘z aksini topgan. 
4.
 
«Kadrlar tayyorlash milliy dasturi»ning bosh g'oyasi nimadan iborat. 
5.
 
Kadrlar tayyorlash milliy modeli nima. 
6.
 
Kadrlar  tayyorlash  milliy  modelining  asosiy  tarkibiy  qismlari  nimalardan 
iborat. 
7.
 
Uzluksiz ta 'lim tizimining mohiyatini yoritib bering. 
8.
 
Oliy o 'quv yurtidan keyingi ta 'lim mazmunini izohlab bering. 
9.
 
Pedagoglik kasbining asosiy xususiyatlari nimatarda namoyon bo 'ladi? 
10.
 
O'qituvchi qanday sifatlarga ega bo 'lishi zarur? 
11.
 
Sizning  nazaringizda  bugungi  kun.o'qituvchisiga  qanday  pedagogik  talablar 
qo'yilmoqda? 
12.
 
«Pedagogika» tushunchasi qanday mazmunni anglatadi? 
13.
 
Tarbiya nazariyasi nimalami o'rganadi? 
14.
 
Pedagogika fanining asosiy vazifalari nimalardan iborat? 
15.
 
Pedagogikaning asosiy kategoriyalarini ayting va mohiyatiniyoriting. 
16.
 
Qanday fanlar pedagogik fanlar tizimiga kiradi? 
17.
 
Qanday metodlar pedagogik ilmiy-tadqiqot metodlari hisoblanadi. 
18.
 
«Individ», «shaxs», «individuallik» tushunchalarini sharhlang. 
19.
 
Rivojlanish va shaxs rivojlanishini ta 'riflang. 
20.
 
Shaxsning shakllanishiga ta 'siretuvchi omillar haqida nimalarni bilasiz? 
21.
 
Shaxs faoliyati haqida so 'zlab bering. 
22.
 
O'quvchilarning yosh xususiyatlarini tavsiflang. 
23.
 
Shaxsning ijtimoiylashuvini qanday tushunasiz? 
24.
 
Pedagogikaning fani va uning ilmiy tadqiqot metodlari haqida fikr yuriting. 
25.
 
Pedagogikaning   fan   sifatida   tuzilishi   va   uning   boshqa  fanlar   bilan       
bog‘liqligi.   pedagogikaning   ilmiy-tadqiqot metodlari. 
26.
 
Xar tomonlama rivojlangan inson tarbiyasining maqsad va vazifalari. 
27.
 
Bola shaxsining rivojlanishi, tarbiyasi va kamoloti haqidagi fikrlaringiz. 
28.
 
Shaxs rivojlanishidagi ta'sir etuvchi omilar haqida so‘z yuriting. 
29.
 
Tarbiyaning maqsadi nimadan iborat? 
30.
 
Shaxsan siz tarbiyaning vazifalarini qanday tushunasiz? 
31.
 
Tarbiyaning turlarini tasvirlab bering. 
32.
 
Tarbiya jarayonining o'ziga xos xususiyatlari nimalardan iborat? 
33.
 
O‘qituvchi va uning jamiyatda tutgan o‘rni. 
34.
 
O‘qituvchining kasbiy shakillanish jarayoni. 
35.
 
Xalq ta'limi tizimi haqida tushuncha va uni tashkil etish tamoillari. 
36.
 
O‘zbekistonda  uzluksiz  ta'lim    tizimi    va  unda  «Boshlang‘ich  ta'limning» 
o‘rni va  ro‘li 
37.
 
Umumiy  urta  ta'limning  davlat  ta'lim  standarti  «Boshlang‘ich  ta'lim» 
bo‘limining taxlil qiling. 

 
277 
38.
 
Ta'lim  nazariyasi.  Didaktikaning  ‗redmeti  va  uning vazifalari  uning kasbiy 
kategoriyalari. 
39.
 
Shaxsni shakllantirish va kamol to‘tirish tushunchasi. 
40.
 
O‘qitish jarayonining moxiyati. 
41.
 
Xozirgi o‘qitish jarayoniga ko‘yiladigan talablar. 
42.
 
Boshlang‘ich maktabdagi uqitishning ta'lim – tarbiyaviy va kamol to‘tirish 
vazifalari. 
43.
 
O‘quvchilarni pedagogik jixatdan baxolash texnalogiyalari. 
44.
 
O‘quv-tarbiya  jarayonida  rivojlantirish  usulining texnologiyasi. 
45.
 
O‘quvchi bilimining tekshirish va baxolash texnalogiyasi. 
46.
 
Qonuniyat. Ta'lim qonuniyatlari. 
47.
 
Ta'lim qoidalari. 
48.
 
Ta'lim mazmuni. 
49.
 
O‘quv rejasi. 
50.
 
O‘quv dasturi. 
51.
 
Darslik. 
52.
 
Chet el mamlakatlarida ta'limning mazmuni. 
53.
 
O‘quv ishining tashkil etish shakllari haqida tushuncha. 
54.
 
Ta'limda sinf dars tizimining vujudga kelishi. 
55.
 
Dars  maktabda   o‘quv   ishlarini   tashkil   etishning   asosiy shakli. 
56.
 
Darsning strukturasi, elementa va tiplari. 
57.
 
Muammoli ta'lim. 
58.
 
Muammoli vaziyatlarni yaratish va xal qilishning yo‘llari. 
59.
 
Muammoli ta'lim metodlari. 
60.
 
Ta'lim va tarbiyada xalq og‘zaki ijodi. Xalq og‘zaki ijodi asarlarida axloqiy –aqliy, 
jismoniy tarbiya xaqidagi qarashlar. 
61.
 
Xadisning paydo bo‘lishi xadis to‘plamining asosiy yo'nalishi. 
62.
 
Sharq uyg‘onish davrida ta'lim tarbiya. 
63.
 
Movarounnaxrda  ijtimoiy  -  iqtisodiy  va  madaniy  taraqqiyotning  tarixiy 
rivojlanishi. 
64.
 
Temur shaxsi. Temur saltanatining vujudga kelishi.  
65.
 
Mirzo Ulug‘bekning xayoti va ijodiy faoliyati. 
66.
 
Ulug‘bek davrida maktab - madrasa o‘quv tarbiya ishlari. 
67.
 
Mustaqillik va ta'lim tizimida islohotlar.  
68.
 
O‗zbekiston  Respublikasi  ―Ta'lim  to‗g‗risida‖gi  Qonun  va  ―Kadrlar 
tayyorlash milliy dasturi‖. 
69.
 
O‗zbekiston Respublikasida ta'lim tizimi. 
70.
 
Qadimgi Yunoniston va Rim davrlarida ta'lim-tarbiya. 
71.
 
Qadimgi Yunonistonda pedagogik nazariyalarning tug‗ilishi. 
72.
 
G‗arbiy  yevropada  maktab,  maorif  hamda  pedagogik  fikrlar  taraqqiy 
ORALIQ NAZORAT SAVOLLARI 
1 –variant 
1.
 
«Kadrlar tayyorlash milliy dasturi»ning bosh g'oyasi nimadan iborat? 
2.
 
Kadrlar tayyorlash milliy modeli nima? 
3.
 
Kadrlar tayyorlash milliy modelining asosiy tarkibiy qismlari nimalardan iborat? 

 
278 
 
2 –variant 
1.
 
Uzluksiz ta 'lim tizimining mohiyatini yoritib bering. 
2.
 
Oliy o 'quv yurtidan keyingi ta 'lim mazmunini izohlab bering. 
3.
 
Pedagoglik kasbining asosiy xususiyatlari nimatarda namoyon bo 'ladi? 
 
3 –variant 
1.
 
O'qituvchi qanday sifatlarga ega bo 'lishi zarur? 
2.
 
Sizning  nazaringizda  bugungi  kun.o'qituvchisiga  qanday  pedagogik  talablar 
qo'yilmoqda? 
3.
 
«Pedagogika» tushunchasi qanday mazmunni anglatadi? 
  
4 –variant 
1.
 
Ta ‗lim nazariyasi (didaktika) nima ? 
2.
 
Tarbiya nazariyasi nimalami o'rganadi? 
3.
 
Pedagogika fanining asosiy vazifalari nimalardan iborat? 
 
 5 –variant 
1.
 
Pedagogikaning asosiy kategoriyalarini ayting va mohiyatiniyoriting. 
2.
 
Qanday fanlar pedagogik fanlar tizimiga kiradi? 
3.
 
Qanday metodlar pedagogik ilmiy-tadqiqot metodlari hisoblanadi. 
 
6 –variant 
1.
 
«Individ», «shaxs», «individuallik» tushunchalarini sharhlang. 
2.
 
Rivojlanish va shaxs rivojlanishini ta 'riflang. 
3.
 
Shaxsning shakllanishiga ta 'siretuvchi omillar haqida nimalarni bilasiz? 
 
7 –variant 
1.
 
Shaxs faoliyati haqida so 'zlab bering. 
2.
 
O'quvchilarning yosh xususiyatlarini tavsiflang. 
3.
 
Shaxsning ijtimoiylashuvini qanday tushunasiz? 
 
8 –variant 
1.
 
Pedagogikaning fani va uning ilmiy tadqiqot metodlari haqida fikr yuriting. 
2.
 
Pedagogikaning   fan   sifatida   tuzilishi   va   uning   boshqa  fanlar   bilan       
bog‘liqligi.   pedagogikaning   ilmiy-tadqiqot metodlari. 
3.
 
Xar tomonlama rivojlangan inson tarbiyasining maqsad va vazifalari. 
 
 
 
9 –variant 
1.
 
Bola shaxsining rivojlanishi, tarbiyasi va kamoloti haqidagi fikrlaringiz. 
2.
 
Shaxs rivojlanishidagi ta'sir etuvchi omilar haqida so‘z yuriting. 
3.
 
Tarbiyaning maqsadi nimadan iborat ? 
 

 
279 
10 –variant  
1.
 
Shaxsan siz tarbiyaning vazifalarini qanday tushunasiz? 
2.
 
Tarbiyaning turlarini tasvirlab bering. 
3.
 
Tarbiya jarayonining o'ziga xos xususiyatlari nimalardan iborat? 
 
11 –variant 
1.
 
O‘qituvchi va uning jamiyatda tutgan o‘rni. 
2.
 
O‘qituvchining kasbiy shakillanish jarayoni. 
3.
 
Xalq ta'limi tizimi haqida tushuncha va uni tashkil etish tamoillari. 
 
12 –variant 
1.
 
O‘zbekistonda uzluksiz ta'lim  tizimi  va unda «Boshlang‘ich ta'limning» o‘rni va  
ro‘li. 
2.
 
Umumiy urta ta'limning davlat ta'lim standarti «Boshlang‘ich ta'lim» bo‘limining 
taxlil qiling. 
3.
 
Ta'lim  nazariyasi.  Didaktikaning  ‗redmeti  va  uning  vazifalari  uning  kasbiy 
kategoriyalari. 
 
13 –variant 
1.
 
Shaxsni shakllantirish va kamol to‘tirish tushunchasi. 
2.
 
O‘qitish jarayonining moxiyati. 
3.
 
Xozirgi o‘qitish jarayoniga ko‘yiladigan talablar. 
 
14 –variant 
1.
 
Boshlang‘ich maktabdagi uqitishning ta'lim – tarbiyaviy va kamol to‘tirish 
vazifalari. 
2.
 
O‘quvchilarni pedagogik jixatdan baxolash texnalogiyalari. 
3.
 
O‘quv-tarbiya  jarayonida  rivojlantirish  usulining texnologiyasi. 
 
15 –variant 
1.
 
O‘quvchi bilimining tekshirish va baxolash texnalogiyasi. 
2.
 
Qonuniyat. Ta'lim qonuniyatlari. 

Download 5.01 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling