O`zbеkiston rеspublikasi sogliqni saqlash vazirligi toshkent farmasevtika instituti


Download 5.01 Kb.
Pdf ko'rish
bet9/35
Sana15.02.2017
Hajmi5.01 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   35

Adabiyotlar ro‘yxati: 
1.
 
Karimov  I  .A.  Barkamol  avlod  -  O‘zbеkiston  taraqqiyotining  poydеvori.  -  T.: 
«Sharq», 1998 y. 
2.
 
Zimnyaya  I  .A.  Pеdagogichеskaya  psixologiya.  -  M.,  «Logos»,  2002,  7-11-
bеtlar;  
3.
 
Pеdagogika. (A. Munavarov tahriri ostida), -T: «O‘qituvchi», 1996. 3-9-bеtlar. 
4.
 
Podlasiy L.P. Pеdagogika. - M.: «Vlados», 2003. 10-11-bеtlar. 
5.
 
« Tursunov I.Y., Nishonaliеv U. Pеdagogika kursi. - T.: «O‘qituvchi, 1997. 7-
26- bеtlar. 
6.
 
G‘ulomov S.S. Ta'lim tizimiga axborot-kommunikatsiya tеxnologiyalarini kеng 
joriy etishdagi stratеgik va ustuvor yo‘nalishlar. - T., 2003. 

 
71 
3 – Mavzu : Shaxsning rivojlanishi, tarbiyasi va ijtimoiylashuvi 

Mavzu 
Shaxsning rivojlanishi, tarbiyasi va ijtimoiylashuvi 
2  Darsning maqsadi 
va vazifalari 
Talabalarda shaxs, shaxs rivojlanishi, shaxs tarbiyasi, 
ijtimoiylashuvi, shaxs rivojlanishiga ta'sir etuvchi asosiy omillar va 
ularning ahamiyati xaqida bilim malaka va ko‘nikmalarini 
shakllantirish suhbat munozara orqali tarqatma matеriallardan 
matnlar qay darajada o‘zlashtirilganligini nazorat qilish. Mavzuga 
oid tushunchalarni nazariy bilimlar asosida o‘rganish.   
3  O‘quv jarayoning 
mazmuni  
Shaxs xaqida tushuncha. Individ – shaxs, shaxsning o‘ziga xosligi, 
shaxs xaqida tushuncha, individ, shaxs, individuallik. Shaxs 
rivojlanishining biologik va ijtimoiy asoslari hamda jixatlari. Shaxs 
rivojlanishining va tarbiyasining o‘zaro uyg‘unligi. Bola shaxsi 
tarbiya ob'еkti va sub'еkti sifatida. Shaxs faoliyati, o‘quvchi – 
yoshlarni yosh xususiyatlariga ko‘ra davrlarga bo‘lish. 
Ijtimoiylashuv jarayonida shaxs shakllanishi.                
4  O‘quv jarayoning 
amalga oshirish 
tеxnologiyalasi  
 
Dars turi: Ma'ruza  
Mеtod: Suhbat, munozara, ―konceptual jadval‖ 
Dars shakli:  Ma'ruza mashg‘uloti gurux va jamoada ishlash  
Vosita: Ma'ruza matni, mavzuga oid o‘quv qo‘llanma va adabiyotlar, 
didaktik tarqatma  matеriallar, tеst, chizma jadval, bo‘r, ko‘rgazmali 
qurollar.   
Usul: Og‘zaki bayon qilish.   
Nazorat: Savol – javoblar, ko‘zatish    
Baholash: Rag‘batlantirish rеyting asosida.        
5  Kutiladigan 
natijalar 
O‘ q i t u v ch i. 
Talabalarga mavzu mohiyatini 
yoritib bеrish, mavzuga doir g‘arb 
va sharq mutafakkirlari pеdagog 
olim va psixologlar qarashlari 
bilan tanishtirish. Shaxs, shaxs 
rivojlanishi va ijtimoiylashuvi 
borasida talabalar tasavvur va 
dunyoqarashi, bilim, malaka va 
ko‘nikmalarini oshirish.       
T a l a b a. 
Yangi bilimlarni egallaydi. 
Yakka xolda va gurux bo‘lib 
ishlashni o‘rganadi. Nutqi 
rivojlanadi va eslab qolish 
qobiliyati kuchayadi. O‘z – 
o‘zini nazorat qilishni va 
boxolashni o‘rganadilar.     
6  Kеlgusi rеjalar 
(tahlili 
o‘zgarishlar)    
O‘ q i t u v ch i. 
Ma'ruza matnini yangi manbalar 
bilan bolyitib, o‘tilgan mavzuni 
tahlil qilish, yo‘l qo‘yilgan xato va 
kamchiliklarni o‘ziga qayd etish, 
buni bartaraf etish maqsadida o‘z 
ustuda ishlash      
T a l a b a. 
Mavzuni yanada mukammal 
o‘rganish maqsadida mavzuga 
doir savol – javoblar tuzish, 
tеstlar tuzish, krasdvortlar 
tayyorlash.   
 

 
72 
Pedagogika nazariyasi va tarixi fanidan texnologik xarita. 
 
1-Mavzu: Shaxsning rivojlanishi, tarbiyasi va ijtimoiylashuvi 
 
Ish bosqich 
lari va 
vaqti 
 
Faoliyat mazmuni 
O‗qituvchi 
 
 
Talaba 
 
 
 
 
1-bosqich. 
O‗quv 
mashg‗uloti
ga 
kirish – 
tashkiliy-
tayyorgarlik 
bosqichi 
(20 daqiqa) 
 
1. Mavzu, mavzuni 
o‗zlashtirishdan ko‗zlangan 
maqsad va kutilayotgan 
natijalarni bayon etadi. 
2. ―konceptual jadval‖ metodi 
bo‗yicha ishlash yuzasidan 
tushuncha beradi. va kichik 
guruhlarni shakllantiradi. 
3. Modullar yordamida o‗quv 
mashg‗ulotining tuzilishli-
mantiqiy sxemasini taqdim etadi. 
4. Vaqti-vaqti bilan talabalarga 
murojaat etib, ularni hamkorlik, 
faollikka undaydi. 
5. Talabalar, kichik guruhlar 
faoliyatini nazorat qilib boradi. 
6. Kutilgan natijaga erishilganlik 
darajasini baholaydi. 
8. Mashg‗ulotni yakunlaydi 
1. O‗qituvchi nutqni tinglaydilar, 
mavzu hamda uning mazmunini 
yorituvchi asosiy g‗oyalarni 
yozib oladilar. 
2. konceptual jadval‖ kichik 
guruhlarda ishlash 
ko‗nikmalarini o‗zlashtiradilar.  
3. Taqdim etiladigan sxema, 
plakat va taqdimot bilan 
tanishadilar. 
4. Zarur o‗rinlarda savollar bilan  
murojaat qiladilar. 
5. O‗qituvchi yoki tengdoshlari 
bilan muloqot asosida mavzuga 
oid bilimlarini 
mustahkamlaydilar. 
6. Mavzu yuzasidan 
tushuncha va bilimlarga ega 
bo‗ladilar 
 
 
 
 
 
2-
босқич. 
Асосий 
қисм – 
англаш 
босқичи  
(50 
дақиқа) 
1. Talabalarni mavzu rejasi bilan 
tanishtiradi. 
2. Plakatlar mohiyatini yoritadi. 
3. ―konceptual jadval‖ metodi 
bo‗yicha mavzuga oid 
materialni guruhlarga tarqatadi. 
4. Mavzu mohiyatini yorituvchi 
tayanch tushunchalarni ajratib 
ko‗rsatadi. 
5. Taqdimot asosida nazariy 
ma'lumotlarni bayon etadi.  
6. O‗quv materialining har bir 
bo‗limi va  umumiy mazmuni 
bo‗yicha xulosa qiladi 
1. Mavzu rejasi bilan 
tanishadilar. 
2. Guruhlarga berilgan material 
mazmunini o‗rganadilar. 
3. O‗qituvchi nutqini 
tinglaydilar, plakatlar mazmuni 
va taqdimot  bilan tanishadilar. 
4. Taqdim etilayotgan mavzu, 
uning bo‗limlari, asosiy 
tushunchalarga oid savollar bilan 
murojaat qiladilar. 
5. O‗quv materialining asosiy 
o‗rinlarini o‗z daftarlariga 
qayd etis 

 
73 
  
 
 
3-
босқич. 
Якуний 
қисм – 
фикрла
ш 
босқичи 
(10 
дақиқа) 
1. Guruhlardan kichik mavzular 
mohiyatini o‗rganishni  so‗raydi. 
2. Guruhlarga kichik mavzular 
mazmuni yoritish uchun imkon 
beradi. 
3. Guruhlarning jamoa tomonidan 
berilgan savollarga  javob qaytarishlari 
uchun sharoit yaratadi. 
4. Mashg‗ulot yuzasidan talabalarning 
fikrlarini o‗rganadi.  
5. Talabalarga mustaqil ishlash  
uchun topshiriq berib, uning 
baholanishiga oid mezonlari e'lon 
qilali 
1. Guruh tarkibida kichik 
mavzuni mohiyatini 
o‗rganadilar. 
 2. Kichik mavzular mohiyatini 
yoritadilar. 
3. Berilgan savollarga javob 
qaytaradilar. 
4. Mashg‗ulot yuzasidan 
fikrlarini bayon qiladilar. 
5. O‗qituvchi tomonidan 
berilgan topshiriqni yozib 
oladilar 
 
3 – Mavzu : Shaxsning rivojlanishi, tarbiyasi va ijtimoiylashuvi 
Rеja : 
1.
 
Shaxs xaqida tushuncha.   
2.
 
Shaxsning biologik va psixologik rivojlanishi.  
3.
 
Shaxsning shakllanishi, ta'sir etuvchi asosiy omillar. 
4.
 
Bolalarning yosh davrlari xususiyatlari.  
 
 
Tayang tushunchalar:  
Individ, shaxs, inson, ijtimoiy muрit, irsiyat, faoliyat, faollik.  
 
Shaxs – ruxiy jixatdan traqqiy etgan, o‘z xususiyati va sifatlari bilan boshqalardan 
farq qiladigan, jamiyatdagi voqеa va xodisalarga ongli munosabatda bo‘la oladigan 
jamiyatning  ishlab  chiqarish  munosabatlariga  kirisha  oladigan  muayyan 
jamiyatning azosi tushuniladi.  
 
                           I
ndivid
   
Inson:
   
                           
 Shaxs  
 
              
Tirik                        Shaxs                         Avlod – ajdod             Ota – ona  
            jonzod 
 
                                                                                                          
Tashqi                      Nutq 
                                                                                                      O‘xshashlik                    
                                                                                   
               Biologik 
              mavjudod                                                                                                        Soch rangi 
                                                                              Irsiyat 
              Ovqatlanish 

 
74 
                                                                                                                                         Bo‘yi 
 
                                                                                                                                      Tana rangi        
                                                                             Xususiyatlar 
             Shartsiz rеflеks      
 
  
             Irsiy kasalliklar                    imkoniyat            layoqat            Tug‘ma            Mеhnat 
                                                                                                                  qobiliyat
 
 
Shaxs  tushunchasi  insonga  taalluqli  bo'lib,  psixologik  jihatdan  taraqqiy  etgan, 
shaxsiy  xususiyatlari  va  xatti-harakatlari  bilan  boshqalardan  ajralib  turuvchi, 
muayyan xulq-atvor va dunyoqarashga ega bo'lgan jamiyatning a'zosini ifodalashga 
xizmat qiladi. Odam shaxs bo'lishi uchun psixik jihatdan rivojlanishi, o'zini yaxlit 
inson  sifatida  his  etishi,  o'z  xususiyatlari  va  sifatlari  bilan  boshqalardan  farq 
qilmog'i kerak. 
«Individ» nima? Bola ma'lum yoshga qadar «individ» sanaladi. Individ (lotincha 
«individium» so'zidan olingan bo'lib, «bo'linmas», «alohida shaxs», «yagona» 
ma'nolarini anglatadi) xatti-harakatlarini shartli refleks yordamidagina tashkil eta 
oluvchi biologik mavjudotdir. 
Individuallik esa shaxsning o'ziga xos xususiyatlari bo'lib, uning namoyon bo'lishi 
tarbiya jarayonini amalga oshirishda bola shaxsini puxta o'rganish, uning yashash 
sharoitlaridan  yetarli  darajada  xabardor  bo'lish  va  ularning  hisobga  olinishini 
taqozo etadi. 
Individual  yondashuv  o'quvchilarning  aqliy  qobiliyatlari,  bilishga  bo'lgan 
qiziqish hamda iste'dodini namoyon etishda muhim ahamiyatga ega. 
Bola  harakatlari  ongli,  ijtimoiy  munosabatlar  jarayonidagi  ishtiroki 
natijasida shakllana boradi. 
Kadrlar tayyorlash milliy modelida shaxs kadrlar tayyorlash tizimining bosh 
subyekti va obyekti, ta'lim sohasidagi xizmatlarining iste'molchisi va ularni amalga 
oshiruvchi sifatida ta'riflanadi. 
Kadrlar  tayyorlash  sohasidagi  davlat  siyosati  insonni  intellektual  va 
ma'naviy-axlohiy  jihatdan  tarbiyalash,  uning  har  tomonlama  rivojlangan  shaxs 
sifatida  namoyon  bo'lishiga  erishishni  nazarda  tutadi.  Mazkur  ijtimoiy  talabning 
amalga oshirilishi har bir fuqaroning bilim olish, ijodiy qobiliyatini namoyon etish, 
intellektual  jihatdan  rivojlanishi  hamda  muayyan  kasb  yo'nalishi  bo'yicha  mehnat 
qilish huquqini kafolatlaydi.  
Odamning  ijtimoiy  mavjudot  sifatida  shaxsga  aylanishi  uchun  ijtimoiy 
muhit  sharoitlari  va  tarbiya  kerak  bo'ladi.  Ana  shular  ta'sirida  odam  inson 
sifatida rivojlanib boradi va shaxsga aylanadi. 
Rivojlanishning o'zi nima?  
Rivojlanish  shaxsning  fiziologik  va  intellektual  o'sishida  namoyon 
bo'ladigan  miqdor  va  sifat  o'zgarishlar  mohiyatini  ifoda  etuvchi  murakkab 
jarayondir.  Rivojlanish  mohiyatan  oddiydan  murakkabga,  quyidan  yuqoriga,  eski 
sifatlardan yangi holatlarga o'tish, yangilanish, yangining paydo bo'lishi, eskining 

 
75 
yo'qolib  borishi,  miqdor  o'zgarishining  sifat  o'zgarishiga  o'tishini  ifodalaydi. 
Rivojlanishning manbayi qarama-qarshiliklarning o'rtasidagi kurashdan iboratdir. 
Bola  shaxsining  rivojlanishi  inson  ijtimoiy  mavjudotdir  degan  falsafiy  ta'limotga 
asoslanadi.  Ayni  vaqtda  inson  tirik.  biologik  mavjudot  hamdir.  Demak,  uning 
rivojlanishida  tabiat  rivojlanishining  qonuniyatlari  ham  muhim  ahamiyatga  ega. 
Shuningdek,  shaxs  bir  butun  mavjudot  sifatida  baholanar  ekan,  uning 
rivojlanishiga  biologik  va  ijtimoiy  qonuniyatlar  birgalikda  ta'sir  etadi,  ularni  bir-
biridan ajratib bo'lmaydi. 
Chunki  shaxsning  faoliyati,  hayot  tarziga  yoshi,  bilimi,  turmush  tajribasi 
bilan  birga  boshqa  fojiali  holatlar,  kasalliklar  ham  ta'sir  etadi.  Inson  butun  umri 
davomida  o'zgarib  boradi.  U  ham  ijtimoiy,  ham  psixik  jihatdan  kamolga  yetadi, 
bunda  bolaga  berilayotgan  tarbiya  maqsadga  muvofiq  bo'lsa,  u  jamiyat  a'zosi 
sifatida kamol topib, murakkab ijtimoiy munosabatlar tizimida o'ziga munosib o'rin 
egallavdi. Chunki rivojlanish tarbiya ta'siri ostida boradi. 
Shaxsning  fazilatlarini  to'g'ri  ko'rish  va  bexato  baholash  uchun  uni  turli 
munosabatlar jarayonida kuzatish lozim. 
Demak, shaxsni rivojlantirish vazifasini to'g'ri hal etish uchun uning xulqiga 
ta'sir etuvchi omillar hamda shaxs xususiyatlarini yaxshi bilish zarur. 
Tarbiya  bolaga  samarali  ta'sir  etishi  uchun  o'sish  va  rivojlanish 
qonuniyatlarini  bilish  va  hisobga  olish  maqsadga  muvofiq.  Shunday  qilib, 
rivojlanish va tarbiya o'rtasida ikki tomonlama aloqa mavjud. 
Shaxs  tarbiyasiga  ta'sir  etuvchi  omillar.  Fanda,  odamning  shaxs  sifatida 
rivojlanishiga  biologik  va  ijtimoiy  omillarning  ta'siri  o'rtasidagi  munosabatni 
belgilashga oid munozara ko'pdan buyon davom etmoqda. 
Insonning  shaxs  sifatida,  rivojlanishida  ijtimoiy  hodisalarning  ta'siri  kuchli 
bo'ladimi?  Yoki  tabiiy  omillar  yetakchi  o'rin  tutadimi?  Balki  tarbjyaning  ta'siri 
yuqoridir? Ular o'rtasidagi o'zaro munosabat qanday?  
Fanda biologik yo'nalish deb nomlangan nuqtayi nazar yetakchi o'rinlardan 
birini egallab, uning vakillari Aristotel, Platonlar  tabiiy-biologik omillarni yuqori 
qo'yadi.  Ular  tug'ma  imkonivatlar,  taqdir,  toie  har  kimning  hayotdagi  o'rnini 
belgilab  bergan,  deydilar.  XVI  asr  falsafasida  vujudga  kelgan  preformizm  oqimi 
namoyandalari esa shaxs rivojlanishidagi naslning roliga katta baho berib, ijtimoiy 
muhit va tarbiyaning rolini inkor etadi.  
Xorij  psixologiyasidagi  yana  bir  oqim  —  bixeviorizm  XX  asr  boshlarida 
yuzaga kelgan bo'lib, uning namoyandalari, ong va aqliy qobiliyat nasldan-naslga 
o'tib, insonga u tabiatan berilgan, deyiladi. Mazkur ta'limot vakili amerikalik olim 
E.Torndaykdir.   
Progmatizm  oqimi  va  uning  vakillari  D.D'yul,  A.Kombe  ham  shaxs 
rivojlanishini  biologik  nuqtayi  nazarda  asoslaydilar.  Ular  rivojlanishni  faqat 
miqdoriy o'zgarishdan iborat, deb qaraydilar. Naslning rolini absolyutlashtirib, uni 
inson taqdirida hal qiluvchi ahamiyatga ega deb biladilar. 
Demak,  bir  guruh  xorijiy  olimlar  rivojlanishni  biologik  (nasliy)  omilga 
bog'laydilar. 

 
76 
Axborot 
vositalari 
 
Gеografik 
muhit 
 
Ekologig muhit 
 
Tabiat 
 
Yashash joyi 
 
Bobo – buvi 
Ota – ona 
oila 
Tashqi 
muhit 
 
Muhit 
 
Biologik  oqimga  qarshi  falsafiy  oqim  vakillari  rivojlanishni  ijtimoiy  omil 
bilan  belgilaydilar.  Bu  oqim  vakillari  bola  shaxsining  jismoniy  psixik 
rivojlanishi u yashaydigan muhitga bog'liq deb ko'rsatadilar. 
 
           
                                   
                                              
 
                                                                                                                                                                         
    
 
       
                                                                                                                                                                                                             
   
                                                                                                                          
 
 
 
Muhit  deganda  odam  yashaydigan  sharoitdagi  barcha  tashqi  ta'sir 
tushuniladi.  Shu  nuqtayi  nazardan  tarbiya  tufayli  bolani  o'zi  yashaydigan  ijtimoiy 
sharoitga moslashtirish mumkin, degan xulosa kelib chiqadi. 
Ular  ijtimoiy  muhitning  rolini  hal  qiluvchi  omil  deb  hisoblaydilar.  Demak,  odam 
bolasining  shaxs  sifatida  rivojlanib,  taraqqiy  etib  borishi,  uning  shaxs  bo'lib 
kamolga yetishida nasi (biologik omil), ijtimoiy muhit (bola yashaydigan sharoit), 
shuningdek, maqsadga muvofiq amalga oshadigan tarbiya ham birdek ahamiyatga 
ega.  Bu  omillarning  ta'sirini  aniqlashda  ilg'or  pedagogik  olimlar,  psixolog  va 
faylasuflar ta'limotiga suyaniladi. 
Falsafada  shaxsni  jamiyat  bilan  bog'liq  bo'lgan  ijtimoiy  hayotdagi 
murakkab  voqelik  deb  qaraladi.  Ular  individning  ma'naviy  boyligi  uning 
munosabatlariga bog'liq, deb hisoblaydilar.  
Haqiqatdan  ham,  shaxs  mehnat  faoliyati  zaminida  rivojlanadi,  kamolga 
yetadi.  Insoh  sharoitni,  sharoit  esa  odamni  yaratadi.  Bu  esa  o'z  navbatida  inson 
faolligini namoyon etadi. Zero, shaxs ma'lum ijtimoiy tuzum mahsulidir. Jamiyat 
shaxs kamolotining muayyan imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishi yoki yo'q qilishi 
mumkin. 
Faylasuflar  shaxsni  tabiatning  bir  bo'lagi  deb  baholaydilar.  Bu  insondagi 
layoqat  kurtaklari  bo'lib,  uning  rivojlanishi  uchun  tarbiya  kerak,  degan  g'oyani 
ifodalaydi.  Jamiyat  taraqqiyoti  shaxs  rivojlanishi  uchun  keng  imkoniyatlarni 
yaratadi. Demak, shaxs bilan jamiyat o'rtasida ham uzviy aloqa mavjud. 
Shunday  qilib,  odam  shaxsining  jamiyatdagi  rivojlanishi  tabiat,  muhit. 
inson  o'rtasidagi  murakkab  aloqa  ta'siri  ostida  ro'y  beradi,  inson  ularga  faol  ta'sir 
etadi va shu yo'l bilan hayoti va o'z tabiatini o'zgartiradi. 
 
 
 
                                                                            
 
                                                                             
    
                  
Mеhnat 
Bog‘cha 
        
 Oliy o‘quv yurtlari 
 
    
Litsеy kollеj 
 
Maktab 
       
 Ta'lim 
          muassasalari 
 

 
77 
        
        Odob                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                             
                                                                                                                                 
                  
                                                                                      
              
            
                      
                                                                                                                           
                                                                  
    
 
 
 
 
 
Shaxs rivojlanishida faoliyatning o'rni. Shaxs rivojlanishida irsiyat, muhit, tarbiya 
bilan bir qatorda inson faoliyati ham muhim ahamiyat kasb etadi. Bu degani inson 
qanchalik mehnat qilsa, uning rivojlanishi shunchalik yuqori bo'ladi.
 
Faoliyat  o'zi  nima?  Faoliyat  shaxs  tomonidan  tabiiy  va  ijtimoiy  hayotni 
maqsadga  muvofiq  tashkil  etiluvchi  kundalik,  ijtimoiy  yoki  kasbiy  harakatlarning 
muayyan  shakli,  ko'rinishi.  Insonning  qobiliyati  va  yoshi  u  tomonidan  tashkil 
etilayotgan faoliyat mohiyatiga ko'ra belgilanadi. 
Faoliyat  jarayonida  inson  shaxsi,  har  tomonlama  va  bir  butun,  yaxlit  holda 
rivojlanadi.  Lekin  faoliyatni  maqsadga  muvofiq  amalga  oshirishi  uchun  uni  to'g'ri 
tashkil etish lozim. Lekin ko'p holatlarda shaxsning rivojlanishi uchun imkoniyatlar 
yaratilmaydi, tarbiyalanuvchilarning ijtimoiy mehnat, bilish faoliyatlari cheklangan 
bo'ladi.  O'smir  va  o'spirinlar  faoliyatining  asosiy  turlariga  o'yin,  o'qish  va  mehnat 
kiradi.  Ular  yo'nalishiga  ko'ra  bilishga  doir,  ijtimoiy,  sport,  badiiy,  texnik, 
hunarmandchilik  hamda  shaxsiy  qiziqishga  ko'ra  tanlangan  sohalardan  iborat. 
Faoliyatning asosiy turi muloqotdir. 
Rivojlanishning  yosh  va  o'ziga  xos  xususiyatlari.  Muayyan  bir  yosh  davriga 
xos  bo‘lgan  anatomik,  fiziologik  (jismoniy)  va  psixologik  xususiyatlar  yosh 
xususiyatlari deb ataladi. Ana shu yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda ta'lim va 
tarbiya ishi tashkil etiladi. Shunda bola rivojlanishiga tarbiya ta'siri kuchli bo'ladi. 
Bolaning individual — o'ziga xos xususiyatini bilish uchun temperamentning 
umumiy  tiplari  va  bolaning  o'ziga  xos  xususiyatini  o'rganish,  metodikasini  bilish 
muhim. Temperament (lot. «temperamentum» «qismlarning bir-biriga munosabati» 
ma'nosini anglatib, shaxsning individual psixologik xususiyatlari majmuidir. 
Shuningdek,  turli  yosh  davrlarining  o'ziga  xos  rivojlanish  qonuniyatlari  ham 
mavjud.  Masalan,  5-sinf  o'quvchilari  bilan  10-sinf  o'quvchisini  tenglashtirib 
bo'lmaydi. Shuning uchun bolaning jismoniy va psixik kamoloti quyidagi davrlarga 
bo'linadi: 

Download 5.01 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   35
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling