O’zbekiston Respublikasi sog’liqni saqlash vazirligi Toshkent tibbiyot akademiyasi


Download 6.33 Kb.
Pdf ko'rish
bet7/18
Sana13.02.2017
Hajmi6.33 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18

Mashg’ulot № 4 
Mavzu: Toshkent shaxar aholisi uchun ichimlik suvi tayyorlaydigan vodoprovod stansiyasi bilan 
tanishish. 
Ta’lim berish texnologiyasi (amaliy mashg’ulot) 
Vaqt: 270 daqiqa   
Talabalar soni: 10-12 
O’quv 
mashg’ulotining 
shakli va turi 
Amaliy mashg’ulot  
O’quv 
mashg’ulotining 
tuzilishi   
1. Kirish qism 
2. Fanlararo va fanlar ichra aloqalar  
3. Nazariy qism 
4. Analitik qism:  
-organayzer 
-Test va vaziyatli masalalar 
5. Amaliy qism 
O’quv 
mashg’uloti 
maqsadi: 

 
Talabalarga ochiq suv ma’nbalaridan olinadigan suv tozalash 
inshoatlarining tizimi va SXM tashkillashtirilganligini baholashga 
urgatish. 

 
«Boz-su» vodoprovod inshoatlarining sanitariya tekshiruv 
uslubini urgatish. 

 
Talabalarni vodoprovod stansiyalarida suvning sifatini nazorat 
qilish bo’yicha  ishlab chiqarish labaratoriyasining 
tashkillashtirilganligi bilan tanishtirish. 

 
Ochiq suv manbalaridan olinadigan ichimlik suvining tozalash 
inshoatlarining sanitariya tekshirish dalolatnomasining tuzishning 
urgatish. 

 
Tashki 
muhit 
ob’ektlarining  ifloslanishdan  sanitariya 
muxofazalash  bo’yicha  profilaktik  chora  tadbirlar  ishlab  chiqishga 
urgatish.  

 
76 
Talaba bilishi kerak: 
Turar  joy  va  jamoat  binolarini  ifloslanishining  salbiy  ta’sirini  oldini 
olish  bo’yicha  profilaktik  chora-tadbirlarni  amalga  oshirishni.  Turar 
joy va jamoat binolari sanitariya muxofazasi bo’yicha ogoxlantiruvchi 
va joriy sanitariya nazoratini olib borish va ularni tekshirish usullarini 
bilish 
Talaba bajara olishi lozim: 
Turar joy va jamoat binolarini ifloslanishining salbiy ta’sirini oldini 
olish bo’yicha tashkiliy, uslubiy tadbirlarni va mukammal tekshirish 
ishlarini   bajara   olishi  lozim.  
Turar joy va jamoat binolaridan laboratoriya tekshirish uchun 
namunalar olishni bajara olish 
Pedagogik vazifalar: 
Turar joy va jamoat 
binolari ifloslanishining 
salbiy ta’siriga qarshi 
kurashish  ishlarni  
o’rgatish 
Talabalarga  aholi  turar 
joylarida 
atmosfera 
havosinining 
ifloslanantiruvchi  manbalar 
ustidan  ogoxlantiruvchi  va 
joriy  sanitariya  nazoratini 
olib 
borishda 
shifokor  
vazifalari bilan tanishtirish 
Sanoat korxonlari, 
avtotransportlarning  o’ziga 
xos tomonlarini o’rgatish 
Aholi  turar  joylarida 
atmosfera 
havosinining 
ifloslanishining 
salbiy 
ta’sirini 
ahamiyatini 
o’rgatish,  ularni  aniqlash 
usullarini 
talabalarga 
o’rgatish 
 
o’z 
bilim 
doirasini    shakllantirish va   
qiziqish  uyg’otish 
O’quv   faoliyati   natijalari: 
Turar joy va jamoat binolarining ifloslanishining salbiy ta’sirini oldini 
olish bo’yicha  kurashish uchun olib borilgan chora-tadbirlarni  tartibli 
ravishda ochib beradilar 
Turar joy va jamoat binolarini ifloslantiruvchi manbalar ustidan  
mukammal  tekshirish ishlarni bosqichama-bosqich  tasniflaydilar 
Aholi turar joylarida sanoat korxonlari va avtortransportlarning o’ziga xos 
tomonlarini bilishi lozim 
- Aholi turar joylarini  funksional mintaqalari va unda atmosfera 
havosinining ifloslantiruvchi manb’alarni rejalashtirishga qo’yiladigan 
gigienik talablarni bilishi lozim 
  Talabalarda  aqliy  fikr  yuritishni  o’stirish,  aholi  turar  joylarida  fizik 
omillar  manbasiga  qarshi  ishlarni  tashkillashtirish  va  profilaktik  
tadbirlar  ketma  –  ketlik  chizmasini  to’g’ri  tassavur  qilishi,  tanqidiy 
mulohazani shakllantiradilar; 
   
  Talabalar aholi turar joylarida atmosfera havosinini sanitariya 
tekshirish bosqichlari tartibini va uni tartibli ravishda bajara olishi 
lozim. 
Ta’lim usullari 
Ma’ruza, aqliy hujum, hikoya, namoyish, videousul, amaliy ish usuli, 
kitob bilan ishlash, suhbat, ta’limiy o’yin, pinbord, organayzer. 
 
Ta’lim shakli 
Jamoaviy,  guruhlarda  ishlash  («Birgalikda  o’qiymiz»,  «O’ylang-
Juftlikda ishlang-Fikr almashing»), yakka tartibli 
Ta’lim vositalari 
Doska-stend,  videofilmlar,  grafik,  diagrammlar,  chizma,  sxema, 
eslatma,  nazorat  varag’i,  matnlar,  nazorat  savollari,  testlar,  vaziyatli 
masalalar, o’rgatuvchi- nazorat qiluvchi dasturlar   
Ta’lim berish sharoiti 
Maxsus texnika vositalari bilan jihozlangan xonalar, 
guruhli shakllarda ishlashga mo’ljallangan xonalar, 
 tegishli 
jadvallar, 
sxemalar, 
slaydlar, 
 
yangi 
pedagogik 
texnologiyalar,    o’rgatuvchi-nazorat  qiluvchi  dasturlar,  O’z.Res 
SSVning  buyruqlari,  metodik  qo’llanmalar.  San  Qva  Q,  O’z  Res 
Qonunlari  
 
Monitoring va baholash 
Og’zaki so’rov: tezkor-so’rov, yozma so’rov: test  

 
77 
 
 
 
O’quv mashg’ulotining texnologik xaritasi  
Ish bosqichlari va 
vaqti 
90-daqiqa. 
Faoliyat 
Ta’lim beruvchi 
Ta’lim oluvchilar 
1-bosqich. 
5 daqiqa 
 
5 daqiqa 
 
 
5 daqiqa 
 
 
5 daqiqa 
 
1.1. Daftarlar va davomatni tekshirish 
 
1.2 Mavzuning nomi, maqsad va kutilayotgan 
natijalarni etkazadi. Mashg’ulot rejasi 
bilan tanishtiradi. 
1.2. Mavzu bo’yicha asosiy tushunchalarni, 
mustaqil ishlash uchun adabiyotlar 
ro’yxatini aytadi  
1.3. O’quv mashg’ulotida o’quv ishlarini 
baholash mezonlari bilan tanishtiradi. 
 
Tinglaydilar, yozib 
oladilar. 
Aniqlashtiradilar, 
savollar beradilar 
2-bosqich. 
10 daqiqa 
  
10 daqiqa 
 
 
 
5 daqiqa 
 
 
 
10 daqiqa 
 
 
 
 
2.1. Tezkor-so’rovG’ savol-javobG’ aqliy 
hujum orqali bilimlarni faollashtiradi. 
2.2. Amaliy mashg’ulotning rejasi va tuzilishiga 
muvofiq ta’lim jarayonini tashkil etish 
bo’yicha harakatlar tartibini bayon qiladi (“Davra stoli” 
ishbilarmonlik o’yini) 
2.3.  Klaster  va  konseptual  jadval  organayzerlarning 
ishlash  tartibini  tushuntiradi  va  talabalarni  guruhlarga 
ajratadi  
       Tanaffus  - 5 daqiqa 
2.4.Talabalarga mavzuni o’zlashtirish uchun belgilangan 
ko’rgazmali  qurollar  (  test  va  vaziyatli  masala,  
kompyuter dasturlari, fantomlar)ni taqdim etish, ulardan 
foydalanish bo’yicha ko’rsatmalar va tushuntirish berish 
 
Javob beradilar. 
Yozadilar. 
 
 
Guruhlarda 
ishlaydilar, 
taqdimot qiladilar 
va bosh. 
3-bosqich. 
 
10 daqiqa 
 
10 daqiqa 
 
 
10 daqiqa 
 
5 daqiqa 
3.1. Amaliy ko’nikmalarni bajarish 
 
3.2.Mavzu bo’yicha yakun qiladi, qilingan 
ishlarni kelgusida kasbiy faoliyatlarida 
ahamiyatga ega ekanligi muhimligiga 
talabalar e’tiborini qaratadi. 
3.3. Guruhlar ishini baholaydilar, o’quv 
mashg’ulotining maqsadga erishish 
darajasini tahlil qiladi.  
3.5. Mustaqil ish uchun topshiriq beradi va 
uning baholash mezonlarini etkazadi 
 
Amaliy 
kunikmalarni 
bajaradilar 
 
O’z-o’zini, o’zaro 
baholashni 
o’tkazadilar. 
Savol beradilar 
Topshiriqni 
yozadilar 
 
 
1. Motivatsiya 

 
78 
       Talabalarni kasbiy tayyorlashda muhimliligini qayd etgan holda mavzuni asoslash. 
Talabalarga suv tarmog’i bosh inshoatlari sanitariya nazoratlari kuyidagi boskichlarni uz ichiga 
oladi. 
1.
 
Suv tarmogi bosh inshoatlari joylashgan maydon aks ettirilgan sanitariya topografik nazorat. 
2.
 
Markazlashgan suv tarmogi uchun suv olish joyi holati, sanitar-texnik holati, suvning debiti. 
3.
 
Suvning sifatini baholash uchun suvni tozalash boskichlarida  va taksimlovchi tarmokka 
berishdan avval sinama olish va laboratoriya nazoratidan o’tkazish. 
4.
 
Aholi o’rtasida yuqumli va noyuqumli kasalliklar bilan kasallanish holatini o’rganish va 
profilaktik tadbiriy choralar ishlab chiqish . 
5.
 
Aholini surov anketa usullari bilan ularni suvga bo’lgan istemolini kondirishni o’rganish. 
Talabaga  javobgarlik  xissini,  singdirish,  qiziqtirish  va  amali  ko’nikmalarni  egallashda 
zaruriy bilimlar xajmini kengaytirish. 
-        Kelajakda to’g’ri va o’ziga ishongan xolda, logik  va kritik fikrlashni, kasbiga ma’suliyatli 
yondoshishni talabada shakllantirish. 
- Bo’lajak shifokorni shakllantirishda aholi turar joylarida atmosfera havosini ifloslanishini axola 
salomatligiga  salbiy  ta’siriga  qarshi  ishlarni  tashkillashtirish,    sanoat  korxonlari  va 
avtotransportlarni sanitariya tekshiruvida shifokor vazifalarni o’rgatish. Olingan nazariy bilimlar 
va amaliy ko’nikmalar hajmi talabaga kelajakdagi amaliyotida yordam beradi. 
 
   2. Fanlararo va fanlar ichra aloqalar 
         Shu    mavzuni  o’qitishda  talabalar  umumiy  gigiena,  epidemiologiya,  mikrobiologiya, 
yuqumli  kasalliklar,  bolalar  kasalliklari,  ichki  kasalliklar,  immunologiya  va  virusologiya 
fanlaridan olgan bilimlariga asoslangan.  
 
O’quv mashg’ulotida ta’lim texnologiyasi modeli 
Mashg’ulot № 5 
Mavzu: Turar joy va jamoat binolari gigienasi. 
 
                         Ta’lim berish texnologiyasi (amaliy mashg’ulot) 
Vaqt: 270 daqiqa   
Talabalar soni: 10-12 
O’quv 
mashg’ulotining 
shakli va turi 
Amaliy mashg’ulot  
O’quv 
mashg’ulotining 
tuzilishi   
1. Kirish qism 
2. Fanlararo va fanlar ichra aloqalar  
3. Nazariy qism 
4. Analitik qism:  
-organayzer 
-Test va vaziyatli masalalar 
5. Amaliy qism 
O’quv 
mashg’uloti 
maqsadi: 
-  Talabalarni  turar-joy  jamoat  binolari  ustidan  OSNda  ish  yuritish 
prinsiplarni gigienik yuaxolashni o’rganish. 
-  Turar  joy  jamoat  binolari  loyixalarni  sanitariya  ekspertizisini 
o’tkazish uslubiyatigi o’gganish; 
- Yashash binolari chizmalarini o’qish uslubini o’rgatish 
-    Turarjoy  va  jamoat  binolari  loyixasini  tekshirish  bo’yicha  xulosa 
tuzish bilan tanishtirish; 
-    Turarjoy  va  jamoat  binolari  sanitariya  tekshiruvi  uslubi  bilan 
tanishtirish  
Talaba bilishi kerak: 
Turar  joy  va  jamoat  binolarini  ifloslanishining  salbiy  ta’sirini  oldini 
olish  bo’yicha  profilaktik  chora-tadbirlarni  amalga  oshirishni.  Turar 

 
79 
joy va jamoat binolari sanitariya muxofazasi bo’yicha ogoxlantiruvchi 
va joriy sanitariya nazoratini olib borish va ularni tekshirish usullarini 
bilish 
Talaba bajara olishi lozim: 
Turar joy va jamoat binolarini ifloslanishining salbiy ta’sirini oldini 
olish bo’yicha tashkiliy, uslubiy tadbirlarni va mukammal tekshirish 
ishlarini   bajara   olishi  lozim.  
Turar joy va jamoat binolaridan laboratoriya tekshirish uchun 
namunalar olishni bajara olish 
Pedagogik vazifalar: 
Turar joy va jamoat 
binolari ifloslanishining 
salbiy ta’siriga qarshi 
kurashish  ishlarni  
o’rgatish 
Talabalarga  aholi  turar 
joylarida 
atmosfera 
havosinining 
ifloslanantiruvchi  manbalar 
ustidan  ogoxlantiruvchi  va 
joriy  sanitariya  nazoratini 
olib 
borishda 
shifokor  
vazifalari bilan tanishtirish 
Sanoat korxonlari, 
avtotransportlarning  o’ziga 
xos tomonlarini o’rgatish 
Aholi  turar  joylarida 
atmosfera 
havosinining 
ifloslanishining 
salbiy 
ta’sirini 
ahamiyatini 
o’rgatish,  ularni  aniqlash 
usullarini 
talabalarga 
o’rgatish 
 
o’z 
bilim 
doirasini    shakllantirish va   
qiziqish  uyg’otish 
O’quv   faoliyati   natijalari: 
Turar joy va jamoat binolarining ifloslanishining salbiy ta’sirini oldini 
olish bo’yicha  kurashish uchun olib borilgan chora-tadbirlarni  tartibli 
ravishda ochib beradilar 
Turar joy va jamoat binolarini ifloslantiruvchi manbalar ustidan  
mukammal  tekshirish ishlarni bosqichama-bosqich  tasniflaydilar 
Aholi turar joylarida sanoat korxonlari va avtortransportlarning o’ziga xos 
tomonlarini bilishi lozim 
- Aholi turar joylarini  funksional mintaqalari va unda atmosfera 
havosinining ifloslantiruvchi manb’alarni rejalashtirishga qo’yiladigan 
gigienik talablarni bilishi lozim 
  Talabalarda  aqliy  fikr  yuritishni  o’stirish,  aholi  turar  joylarida  fizik 
omillar  manbasiga  qarshi  ishlarni  tashkillashtirish  va  profilaktik  
tadbirlar  ketma  –  ketlik  chizmasini  to’g’ri  tassavur  qilishi,  tanqidiy 
mulohazani shakllantiradilar; 
   
  Talabalar aholi turar joylarida atmosfera havosinini sanitariya 
tekshirish bosqichlari tartibini va uni tartibli ravishda bajara olishi 
lozim. 
Ta’lim usullari 
Ma’ruza, aqliy hujum, hikoya, namoyish, videousul, amaliy ish usuli, 
kitob bilan ishlash, suhbat, ta’limiy o’yin, pinbord, organayzer. 
 
Ta’lim shakli 
Jamoaviy,  guruhlarda  ishlash  («Birgalikda  o’qiymiz»,  «O’ylang-
Juftlikda ishlang-Fikr almashing»), yakka tartibli 
Ta’lim vositalari 
Doska-stend,  videofilmlar,  grafik,  diagrammlar,  chizma,  sxema, 
eslatma,  nazorat  varag’i,  matnlar,  nazorat  savollari,  testlar,  vaziyatli 
masalalar, o’rgatuvchi- nazorat qiluvchi dasturlar   
Ta’lim berish sharoiti 
Maxsus texnika vositalari bilan jihozlangan xonalar, 
guruhli shakllarda ishlashga mo’ljallangan xonalar, 
 tegishli 
jadvallar, 
sxemalar, 
slaydlar, 
 
yangi 
pedagogik 
texnologiyalar,    o’rgatuvchi-nazorat  qiluvchi  dasturlar,  O’z.Res 
SSVning  buyruqlari,  metodik  qo’llanmalar.  San  Qva  Q,  O’z  Res 
Qonunlari  
 
Monitoring va baholash 
Og’zaki so’rov: tezkor-so’rov, yozma so’rov: test  
 

 
80 
O’quv mashg’ulotining texnologik xaritasi  
Ish bosqichlari va 
vaqti 
90-daqiqa. 
Faoliyat 
Ta’lim beruvchi 
Ta’lim oluvchilar 
1-bosqich. 
5 daqiqa 
 
5 daqiqa 
 
 
5 daqiqa 
 
 
5 daqiqa 
 
1.1. Daftarlar va davomatni tekshirish 
 
1.2 Mavzuning nomi, maqsad va kutilayotgan 
natijalarni etkazadi. Mashg’ulot rejasi 
bilan tanishtiradi. 
1.2. Mavzu bo’yicha asosiy tushunchalarni, 
mustaqil ishlash uchun adabiyotlar 
ro’yxatini aytadi  
1.3. O’quv mashg’ulotida o’quv ishlarini 
baholash mezonlari bilan tanishtiradi. 
 
Tinglaydilar, yozib 
oladilar. 
Aniqlashtiradilar, 
savollar beradilar 
2-bosqich. 
10 daqiqa 
  
10 daqiqa 
 
 
 
5 daqiqa 
 
 
 
10 daqiqa 
 
 
 
 
2.1. Tezkor-so’rovG’ savol-javobG’ aqliy 
hujum orqali bilimlarni faollashtiradi. 
2.2. Amaliy mashg’ulotning rejasi va tuzilishiga 
muvofiq ta’lim jarayonini tashkil etish 
bo’yicha harakatlar tartibini bayon qiladi (“Davra stoli” 
ishbilarmonlik o’yini) 
2.3.  Klaster  va  konseptual  jadval  organayzerlarning 
ishlash  tartibini  tushuntiradi  va  talabalarni  guruhlarga 
ajratadi  
       Tanaffus  - 5 daqiqa 
2.4.Talabalarga mavzuni o’zlashtirish uchun belgilangan 
ko’rgazmali  qurollar  (  test  va  vaziyatli  masala,  
kompyuter dasturlari, fantomlar)ni taqdim etish, ulardan 
foydalanish bo’yicha ko’rsatmalar va tushuntirish berish 
 
Javob beradilar. 
Yozadilar. 
 
 
Guruhlarda 
ishlaydilar, 
taqdimot qiladilar 
va bosh. 
3-bosqich. 
 
10 daqiqa 
 
10 daqiqa 
 
 
10 daqiqa 
 
 
 
5 daqiqa 
 
 
3.1. Amaliy ko’nikmalarni bajarish 
 
3.2.Mavzu bo’yicha yakun qiladi, qilingan 
ishlarni kelgusida kasbiy faoliyatlarida 
ahamiyatga ega ekanligi muhimligiga 
talabalar e’tiborini qaratadi. 
3.3. Guruhlar ishini baholaydilar, o’quv 
mashg’ulotining maqsadga erishish 
darajasini tahlil qiladi.  
3.5. Mustaqil ish uchun topshiriq beradi va 
uning baholash mezonlarini etkazadi 
 
Amaliy 
kunikmalarni 
bajaradilar 
 
 
 
O’z-o’zini, o’zaro 
baholashni 
o’tkazadilar. 
Savol beradilar 
Topshiriqni 
yozadilar 
 
 
1. Motivatsiya 

 
81 
       Talabalarni  kasbiy  tayyorlashda  muhimliligini  qayd  etgan  holda  mavzuni  asoslash. 
Talabalarga  Turar-joy  va  jamoat  binolarini  qurish  uchun  er  maydonini  tanlashda  sanitariya 
vrachining ishtirok etishi . 
O’tkazilgan  tekshirishlar  ustidan  sanitar  –gigienik  xulosa  tuzish  tura  rjoy  jamoat  binolari 
rejalashtirilmaganligi  mikroiqlim  buzilishi  oqibatida  aholi  salomatligini  buzilish  holatini 
o’rganish. 
Talabaga  javobgarlik  xissini,  singdirish,  qiziqtirish  va  amali  ko’nikmalarni  egallashda 
zaruriy bilimlar xajmini kengaytirish. 
-        Kelajakda to’g’ri va o’ziga ishongan xolda, logik  va kritik fikrlashni, kasbiga ma’suliyatli 
yondoshishni talabada shakllantirish. 
- Bo’lajak shifokorni shakllantirishda aholi turar joylarida atmosfera havosini ifloslanishini axola 
salomatligiga  salbiy  ta’siriga  qarshi  ishlarni  tashkillashtirish,    sanoat  korxonlari  va 
avtotransportlarni sanitariya tekshiruvida shifokor vazifalarni o’rgatish. Olingan nazariy bilimlar 
va amaliy ko’nikmalar hajmi talabaga kelajakdagi amaliyotida yordam beradi. 
    
2. Fanlararo va fanlar ichra aloqalar 
         Shu    mavzuni  o’qitishda  talabalar  umumiy  gigiena,  epidemiologiya,  mikrobiologiya, 
yuqumli  kasalliklar,  bolalar  kasalliklari,  ichki  kasalliklar,  immunologiya  va  virusologiya 
fanlaridan olgan bilimlariga asoslangan.  
 
 
 
 
O’quv mashg’ulotida ta’lim texnologiyasi modeli 
Mashg’ulot № 6 
        Mavzu: JSN. Aholi turar joylarini sanitariya tozalash tizimini tashkil qilinishini gigienik 
baholash. 
                         Ta’lim berish texnologiyasi (amaliy mashg’ulot) 
Vaqt: 270 daqiqa   
Talabalar soni: 10-12 
O’quv 
mashg’ulotining 
shakli va turi 
Amaliy mashg’ulot  
O’quv 
mashg’ulotining 
tuzilishi   
1. Kirish qism 
2. Fanlararo va fanlar ichra aloqalar  
3. Nazariy qism 
4. Analitik qism:  
-organayzer 
-Test va vaziyatli masalalar 
5. Amaliy qism 
O’quv 
mashg’uloti 
maqsadi: 
Talabalarga aholi turar joylarini sanitariya tozalash tizimini bosh 
loyixalarini tanishtirish. 
Aholi  turar  joylarini  sanitariya  tozalash  tizimini  loyixalariga  xulosa 
berish tartib qoidalarini o’rgatish. 
Aholi  turar  joylarini  sanitariya  tozalashda    ogoxlantiruvchi  va  joriy 
sanitariya nazoratini olib borishni o’rgatish. 
Aholi  turar  joylarini  sanitariya  tozalash  inshoatlarini  tekshirish 
usullarini o’rgatish. 
Aholi  turar  joylarini  sanitariya  tozalash  inshoatlarini  laboratoriya 
tekshiruv natijalariga asoslanib taxlil qilish va xulosa berish. 
 
Talaba bilishi kerak: 
Aholi turar joylarini sanitariya tozalash inshoatlarini profilaktik  chora-

 
82 
tadbirlarni  amalga  oshirishni.  Aholi  turar  joylarini  sanitariya  tozalash 
inshoatlarini  ogoxlantiruvchi  va  joriy  sanitariya  nazoratini  olib  borish 
va ularni tekshirish usullarini bilish 
 
Talaba bajara olishi lozim: 
Aholi turar joylarini sanitariya tozalash inshoatlarini tashkiliy, uslubiy 
tadbirlarni va mukammal tekshirish ishlarini   bajara   olishi  lozim.  
Aholi turar joylarini sanitariya tozalash inshoatlarini laboratoriya 
tekshirish uchun namunalar olishni bajara olish 
 
Pedagogik vazifalar: 
Aholi turar joylarini 
sanitariya tozalash 
inshoatlarida epidemiyaga 
qarshi kurashish  ishlarni  
o’rgatish 
Talabalarga  aholi  turar 
joylarini  sanitariya  tozalash 
inshoatlarini 
ogoxlantiruvchi  va  joriy 
sanitariya  nazoratini  olib 
borishda shifokor  vazifalari 
bilan tanishtirish 
Chiqindilarni qayta 
yuklash stansiyalarining  
o’ziga xos tomonlarini 
o’rgatish 
Aholi  turar  joylarini 
sanitariya 
tozalash 
inshoatlarini  epidemiologik  
ahamiyatini 
o’rgatish, 
maiyshiy 
chiqindi 
suvlarining  zararsizlantirish 
usullarni 
talabalarga 
o’rgatish 
 
o’z 
bilim 
doirasini 
 
epidemiyaga 
qarshi  kurashish  to’g’risida  
bilimlarni    shakllantirish  va   
qiziqish  uyg’otish 
O’quv   faoliyati   natijalari: 
Aholi turar joylarini sanitariya tozalash inshoatlarida epidemiyaga qarshi 
kurashish uchun olib borilgan chora-tadbirlarni  tartibli ravishda ochib 
beradilar 
Aholi turar joylarini sanitariya tozalash inshoatlarida o’tkaziladigan 
mukammal tozalash ishlarni bosqichama-bosqich  tasniflaydilar 
Chiqindilarni qayta yuklash stansiyalarining  o’ziga xos tomonlarini 
bilishi lozim 
- Aholi turar joylarini sanitariya tozalash inshoatlarida funksional 
mintaqalari va ichki rejalashtirishga qo’yiladigan gigienik talablarni 
bilishi lozim 
  Talabalarda  aqliy  fikr  yuritishni  o’stirish,  aholi  turar  joylarini 
sanitariya  tozalash  inshoatlarida  epidemiyaga  qarshi  ishlarni 
tashkillashtirish  va  profilaktik    tadbirlar  ketma  –  ketlik  chizmasini 
to’g’ri tassavur qilishi, tanqidiy mulohazani shakllantiradilar; 
   
  Talabalar aholi turar joylarini sanitariya tozalash bosqichlari tartibini 
va uni tartibli ravishda bajara olishi lozim. 
Ta’lim usullari 
Ma’ruza, aqliy hujum, hikoya, namoyish, videousul, amaliy ish usuli, 
kitob bilan ishlash, suhbat, ta’limiy o’yin, pinbord, organayzer. 
 
Ta’lim shakli 
Jamoaviy,  guruhlarda  ishlash  («Birgalikda  o’qiymiz»,  «O’ylang-
Juftlikda ishlang-Fikr almashing»), yakka tartibli 
Ta’lim vositalari 
Doska-stend,  videofilmlar,  grafik,  diagrammlar,  chizma,  sxema, 
eslatma,  nazorat  varag’i,  matnlar,  nazorat  savollari,  testlar,  vaziyatli 
masalalar, o’rgatuvchi- nazorat qiluvchi dasturlar   
Ta’lim berish sharoiti 
Maxsus texnika vositalari bilan jihozlangan xonalar, 
guruhli shakllarda ishlashga mo’ljallangan xonalar, 
 tegishli 
jadvallar, 
sxemalar, 
slaydlar, 
 
yangi 
pedagogik 
texnologiyalar,    o’rgatuvchi-nazorat  qiluvchi  dasturlar,  O’z.Res 
SSVning  buyruqlari,  metodik  qo’llanmalar.  San  Qva  Q,  O’z  Res 
Qonunlari  

 
83 
 
Monitoring va baholash 
Og’zaki so’rov: tezkor-so’rov, yozma so’rov: test  
 
O’quv mashg’ulotining texnologik xaritasi  
Ish bosqichlari va 
vaqti 
90-daqiqa. 
Faoliyat 
Ta’lim beruvchi 
Ta’lim oluvchilar 
1-bosqich. 
5 daqiqa 
 
5 daqiqa 
 
 
5 daqiqa 
 
 
5 daqiqa 
 
1.1. Daftarlar va davomatni tekshirish 
 
1.2 Mavzuning nomi, maqsad va kutilayotgan 
natijalarni etkazadi. Mashg’ulot rejasi 
bilan tanishtiradi. 
1.2. Mavzu bo’yicha asosiy tushunchalarni, 
mustaqil ishlash uchun adabiyotlar 
ro’yxatini aytadi  
1.3. O’quv mashg’ulotida o’quv ishlarini 
baholash mezonlari bilan tanishtiradi. 
 
Tinglaydilar, yozib 
oladilar. 
Aniqlashtiradilar, 
savollar beradilar 
2-bosqich. 
10 daqiqa 
  
10 daqiqa 
 
 
 
5 daqiqa 
 
 
 
10 daqiqa 
 
 
 
 
2.1. Tezkor-so’rovG’ savol-javobG’ aqliy 
hujum orqali bilimlarni faollashtiradi. 
2.2. Amaliy mashg’ulotning rejasi va tuzilishiga 
muvofiq ta’lim jarayonini tashkil etish 
bo’yicha harakatlar tartibini bayon qiladi (“Davra stoli” 
ishbilarmonlik o’yini) 
2.3.  Klaster  va  konseptual  jadval  organayzerlarning 
ishlash  tartibini  tushuntiradi  va  talabalarni  guruhlarga 
ajratadi  
       Tanaffus  - 5 daqiqa 
2.4.Talabalarga mavzuni o’zlashtirish uchun belgilangan 
ko’rgazmali  qurollar  (  test  va  vaziyatli  masala,  
kompyuter dasturlari, fantomlar)ni taqdim etish, ulardan 
foydalanish bo’yicha ko’rsatmalar va tushuntirish berish 
 
Javob beradilar. 
Yozadilar. 
 
 
Guruhlarda 
ishlaydilar, 
taqdimot qiladilar 
va bosh. 
3-bosqich. 
 
10 daqiqa 
 
10 daqiqa 
 
 
10 daqiqa 
 
 
5 daqiqa 
 
3.1. Amaliy ko’nikmalarni bajarish 
 
3.2.Mavzu bo’yicha yakun qiladi, qilingan 
ishlarni kelgusida kasbiy faoliyatlarida 
ahamiyatga ega ekanligi muhimligiga 
talabalar e’tiborini qaratadi. 
3.3. Guruhlar ishini baholaydilar, o’quv 
mashg’ulotining maqsadga erishish 
darajasini tahlil qiladi.  
3.5. Mustaqil ish uchun topshiriq beradi va 
uning baholash mezonlarini etkazadi 
 
Amaliy 
kunikmalarni 
bajaradilar 
 
 
O’z-o’zini, o’zaro 
baholashni 
o’tkazadilar. 
Savol beradilar 
Topshiriqni 
yozadilar 

 
84 
 
1. Motivatsiya 
        
Talabalarni  kasbiy  tayyorlashda  muhimliligini  qayd  etgan  holda  mavzuni 
asoslash.  Talabalarga  joriy  sanitar  nazorat  tuman  bosh  sanitar  vrachi  tomonidan  tasdiqlangan 
yillik reja asosida amalga oshiriladi. Aholi turar joylarini sanitar tozalash ustidan yukori samarali 
nazorat olib borish uz ichiga oladi: 
-aholi  turar  joylari  sanitar  tozalash  chora  tadbirlarini  takomillashtirish  ustidan  nazorat  olib 
borish  (aholi  turar joylari  ustidan  doimiy  rejali  sanitar tozalash  ishlarini  tashkil  qilish,  chiqindi 
yig’ish taralari va maxsus transport bilan o’z vaqtida va etarli miqdorda ta’minlash, chiqindilarni 
zararsizlantirish va utilizatsiya qilishning samarali usullarini amaliyotga tadbiq qilish) 
-
 
aholi turar joylarini sanitar tozalash chora tadbirlarini tashkil qilish uchun sanitar faollar 
guruxini tuzish va sanitar okartuv ishlari bilan shug’ullanish 
-
 
aholi turar joylari sanitar tozalash tizimini yaxshilashga karatilgaan joriy va kelajaaakdagi 
tadbirlarni xoeimiyat va deputatlar oldiga kuyish. 
-
 
Shaxsiy uy egalari va raxbaar xodimlarga nisbatan ma’muriy chora tadbirlarni taklif qilish 
Talabaga  javobgarlik  xissini,  singdirish,  qiziqtirish  va  amali  ko’nikmalarni  egallashda  zaruriy 
bilimlar xajmini kengaytirish. 
-        Kelajakda to’g’ri va o’ziga ishongan xolda, logik  va kritik fikrlashni, kasbiga ma’suliyatli 
yondoshishni talabada shakllantirish. 
-  Bo’lajak  shifokorni  shakllantirishda  aholi  turar  joylari  sanitar  tozalash  inshoatlarida 
epidemiyaga qarshi ishlarni tashkillashtirish,  chiqindilarni qayta yuklash stansiyalarini, kompost 
va assenizatsiya dalalarini sanitariya tekshiriuvida shifokor vazifalarni o’rgatish. Olingan nazariy 
bilimlar va amaliy ko’nikmalar hajmi talabaga kelajakdagi amaliyotida yordam beradi. 
 
   2. Fanlararo va fanlar ichra aloqalar 
         Shu    mavzuni  o’qitishda  talabalar  umumiy  gigiena,  epidemiologiya,  mikrobiologiya, 
yuqumli  kasalliklar,  bolalar  kasalliklari,  ichki  kasalliklar,  immunologiya  va  virusologiya 
fanlaridan olgan bilimlariga asoslangan.  
O’quv mashg’ulotida ta’lim texnologiyasi modeli 

Download 6.33 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling