O’zbеkiston Rеspublikasi Soqliqni Saqlash Vazirligi Toshkеnt farmatsеvtika instituti Farmakognoziya kafеdrasi


Download 3.11 Mb.
Pdf ko'rish
bet1/25
Sana10.01.2019
Hajmi3.11 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


 
O’zbеkiston Rеspublikasi Soqliqni Saqlash Vazirligi 
Toshkеnt farmatsеvtika instituti 
 
Farmakognoziya kafеdrasi 
 
 
 
“MAXSUS FANLARNI O’QITISH MЕTODIKASI” 
FANIDAN 
 
 
2016-2017 o’quv yili uchun o’quv-uslubiy majmua 
 
 
Toshkеnt-2016 yil 


 
 
Mazkur  o‘quv-uslubiy  majmua  Oliy  va  o‘rta  maxsus  ta'lim  vazirligining 
2016  yil  6  aprеlidagi  137-sonli  buyrug‘i  bilan  tasdiqlangan  o‘quv  rеja  va  dastur 
asosida tayyorlandi. 
 
Тuzuvchilar:  
 
Farmanova  N.T.– farmakognoziya kafеdrasining dotsеnti, farmatsеvtika 
                               fanlari nomzodi, dotsеnt. 
 
Taqrizchilar:  
Yuldashev Z.O.  – toksikologik, organic va biologik kimyo kafеdrasi mudiri,  
                            profеssor, f.f.d.  
Maradjapova L.A. – O‘zR SSV Dori vositalari va tibbiy tеxnika sifatini nazorat    
                            qilish Bosh boshqarmasi laboratoriyasi katta ilmiy xodimi, f.f.n.  
 
 
O‘quv-uslubiy majmua Toshkent farmatsevtika instituti soha uslubiy kеngashining 
da  2016 yil   ― 15 ‖ iyundagi  11-sonli qarori bilan nashrga tavsiya qilingan .    
 
 Soha uslibiy kengash raisi: ________________Tojiev M.A. 
 
O‘quv-uslubiy majmua MUK da ko‘rib chiqildi va tasdiqlandi.    
―     ‖    iyundagi  2016 yil        -sonli bayonnomasi. 
 
Kelishilda: Markaziy  uslibiy kengash raisi   _______________ Aliev S.U. 
 
 
 
 


 
 
MUNDARIJA 
I.
 
Ishchi dastur… ……………………………………………………...4 
II.
 
Sillabus…..……………………………………..….……......…....….17 
III.
 
 O‗qitishda foydalaniladigan intrefaol ta‘lim metodlari…..….….22 
IV.
 
Nazariy materiallar……………………..………….….....….....…...29 
1-mavzu.
 
Mahsus  fanni  o‘qitish  metodikasi  fanining  predmeti, 
maqsadi,  vazifalari;  mahsus  fanlar  va  ularning  o‘ziga    hosliklari, 
mahsus fanlarni o‘qitish jarayoni yahlit tizim sifatida; mahsus fanlarni 
o‘qitish qonuniyatlari va tamoyillari....................................................30 
2-mavzu.  Mahsus  fan  o‘qituvchisining  o‘quv  meyoriy  xujjatlari  va 
metodik  ishlari,  ularni  rejalashtirish,  tashkil  etish  va  tayorlash 
metodikasi............................................................................................37 
3-mavzu.  Mahsus fanlarni o‘qitish mazmuni; mahsus fanlarni o‘qitish 
mazmunini  belgilab  beruvchi  meyoriy  xujjatlar,  mahsus  fanlarni 
o‘qitish metod va vositalari..................................................................51 
4-mavzu.  Mahsus  fanlarni  o‘qitish  shakllarining  umumiy  tavsifi, 
ma‘ruza  turlari  va  ularga  quyiladigan  talablar,  seminar  va  amaliy 
mashg‘ulotlarini tashkil etish va o‘tkazish metodikasi........................65 
5-mavzu.  Mustaqil  ta‘lim  va  uni  tashkil  etish  metodikasi;  mahsus 
fanlardan kurs ishi(loyihasi) ni tayorlash metodikasi..........................79 
6-mavzu.  Mahsus  fanlardan  o‘quv  amaliyotini  tashkil  etish  va 
o‘tkazish……………………………………………........…...............90 
7-mavzu.  Mahsus  fanlarni  o‘qitish  jarayonida  talabalarning  bilim, 
ko‘nikma va malakalarini baholashning reyting tizimi……..............110 
8-mavzu. 
Mahsus 
fanlarni 
o‘qitish 
jarayonida 
axborot 
texnologiyalaridan  foydalanish…………………………………….122 
9-10-mavzuar.Mahsus 
fanlarni  o‘qitish  jarayonida  pedagogik 
texnologiyalardan foydalanish……………………………………...129 
 
V.
 
Amaliy  mashg‗ulotlari materiallari ……………….….…………165 
VI.
 
Keyslar banki……………………………………..…………....…..266 
VII.
 
Mustaqil ta‘lim mavzulari…………….…………………….….…269 
VIII.
 
Testlar………………………………………………………………271 
IX.
 
Glossariy……………………………………..………………..….....279 
X.
 
Adabiyotlar  ro‗yxati…………………………..……………....…...285 
    


 
 
 
 
ISHCH DASTUR 
                      
 
 
Kirish 
O‘zbеkiston  Rеspublikasi  mustaqillikka  erishgandan  keyin  ta‘lim  sohasini 
tubdan isloh qilish, yuksak ma‘naviy va ahloqiy talablarga javob beruvchi malakali 
kadrlar  tayorlash  milliy  tizimini  yaratish  maqsadida  Kadrlar  tayyorlash  milliy 
dasturi qabul qilindi. 
Ushbu modеrnizatsiya qilingan fan dasturi Vazirlikning 2008 yil 30 maydagi 
―Fan  dasturlarini  modеrnizatsiya  qilishni  tashkil  etish  to‘grisida‖gi  160-sonli 
buyrug‘ida bеlgilangan vazifalarni amalga oshirish maqsadida, ―Fanlarning o‘quv 
dasturlarini  modеrnizatsiya  qilish  bo‘yicha  yyoriqnoma‖  va  ―Fanlar  bo‘yicha 
o‘quv dasturlarini yaratish tartibi‖ asosida ishlab chiqilgan. 
Mamlakatimizda  ta‘lim  tizimining  isloh  qilinishi  ta‘lim  jarayoninig  ilg‘or-
jahon tajribasiga asoslangan holda tashkil etishni taqozo etadi.   
Mazkur ishchi dastur mahsus fanlarni o‘qitish metodikasini, jumladan mahsus 
fanlar va ularning o‘ziga  hosliklari, o‘qitish qonuniyatlari va tamoyillari,   o‘quv 
meyoriy xujjatlari va metodik ishlari, ularni rejalashtirish, tashkil etish va tayorlash 
metodikasi, mahsus fanlarni o‘qitish mazmuni va ularni belgilab beruvchi meyoriy 
xujjatlar,  metod  va  vositalari,  mahsus  fanlarni  o‘qitish  shakllarining  umumiy 
tavsifi,  ma‘ruza  turlari  va  ularga  quyiladigan  talablar,  seminar  va  amaliy 
mashg‘ulotlarini  tashkil  etish  va  o‘tkazish  metodikasi,  mustaqil  ta‘lim  va  uni 
tashkil  etish  metodikasi;  mahsus  fanlardan  kurs  ishi(loyihasi)  ni  tayorlash 
metodikasi,    o‘quv  amaliyotini  tashkil  etish  va  o‘tkazish,  o‘qitish  jarayonida 
talabalarning  bilim,  ko‘nikma  va  malakalarini  baholashning  reyting  tizimi,  
o‘qitish  jarayonida  axborot  va  pedagogik  texnologiyalardan    foydalanish 
to‘grisidagi bilimlarni egallashni ko‘zda tutadi. 
―Mahsus  fanlarni  o‘qitish  metodikasi‖fanini  o‘qitishda  nafaqat  mahalliy  balki 
xorijiy  manbalardan  jumladan  Германия    IBC  -  Berufliche  Bildung  und 
Consulting  GmbH  .    Дидактика  ва  методика.  Махсус  фан  o‘қитувчилари  ва 
ишлаб  чиқариш  таълими  усталарини  малакасини  ошириш  бo‘йича  семинар 
материаллари.  Берлин,  2002.,  Vassiliou  A,  and  at  all.  Report  to  the  European 
Commission  on.    New  modes  of  learning  and  teaching  in  higher  education.  
Luxembourg.  2014.  ISBN:  978-92-79-39789-9  doi:10.2766/81897,DiVall  MV, 
Hayney MS, Marsh W, . Perceptions of pharmacy students, faculty members, and 
administrators  on  the  use  of  technology  in  the  classroom. AM  J  PHARM 
EDUC. 2013;77(4):Article 75.adabiyotidan foydalanish ko‘zda tutilgan.  
 
Fanining maqsad va vazifalari 
 
―Mahsus  fanlarni  o‘qitish  metodikasi‖  fanining  maqsadi  –  yetuk  kadrlarni 
tayorlash  maqsadida  farmasevt-pedagoglarga    o‘quv  jarayonini  samarali  tashkil 


 
etish,    mahsus  fanlarni  o‘qitishda  qo‘llaniladigan  turli  an‘anaviy  va  interfaol 
usullar  va  ularni  dars  jarayonida  qo‘llash  yo‘llarini  o‘rgatish  hamda    yangi 
usullarni yaratish bo‘yicha ko‘nikma va malakasini shakillantirishdir.   
Fanning  vazifasi  –  magistratura  talabalarini  mahsus  fanlarni  o‘qitish 
metodikasi  sohasi  bo‘yicha  ilmiy-tadqiqot,    ilmiy–pedagogik  va  amaliy  ishlab-
chqarish  faoliyatiga  tayorlashdan iborat. 
 
Fan bo‘yicha talabaning malakasiga qo‘yiladigan talablar 
 
Talabalar  ―Mahsus  fanlarni  o‘qitish  metodikasi‖fanini  o‘rganish  jarayonida 
quyidagilarni bajara olishi lozim: 
 mahsus fanlar bo‘yicha nazariy va amaliy bilimlar; 
-  pedagogikada  qo‘llaniladigan turli an‘anaviy va interfaol metodlar
- mustaqil ta‘lim va uni shakllari 
- mahsus fanlardan kurs ishi(loyihasi) . 
          - talabalarning bilim, ko‘nikma va malakalarini baholashning reyting tizimi 
haqida tasavvurga ega bo’lishi; 
mahsus fanlarni o‘qitish qonuniyatlari va tamoyillari; 
-  mahsus  fanlarni  o‘qitishda  qo‘llaniladigan  turli  an‘anaviy  va  interfaol 
usullar 
-  mahsus  fan  o‘qituvchisining  o‘quv  meyoriy  xujjatlari  va  metodik  ishlari, 
ularni rejalashtirish, tashkil etish va tayorlash metodikasi 
-  mahsus  fanlarni  o‘qitish  mazmuni;  mahsus  fanlarni  o‘qitish  mazmunini 
belgilab beruvchi meyoriy xujjatlar, mahsus fanlarni o‘qitish metod va vositalari. 
-  mustaqil  ta‘lim  va  uni  tashkil  etish  metodikasi;  mahsus  fanlardan  kurs 
ishi(loyihasi) ni tayorlash metodikasi. 
- mahsus fanlardan o‘quv amaliyotini tashkil etish va o‘tkazish. 
-  mahsus  fanlarni  o‘qitish  jarayonida  talabalarning  bilim,  ko‘nikma  va 
malakalarini baholashning reyting tizimi. 
-  mahsus  fanlarni  o‘qitish  jarayonida  axborot  texnologiyalaridan 
foydalanish. 
-  mahsus  fanlarni  o‘qitish  jarayonida  pedagogik  texnologiyalardan 
foydalanishni bilishi va ulardan foydalana olishi; 
o‘quv jarayonini samarali tashkil etish,  
-  o`quv  mashg`uloti  bosqichlarini  belgilab  beruvchi  texnologik  harita 
ko‘rinishidagi o`quv mashg`ulotlarini rejalashtirish,  
-  ta`lim  mazmunini  muammoli  tarzda  taqdim  qilish    va    natijada    ta`lim 
oluvchi faoliyatini faollashtirish , 
-  o`quv  mashg`ulotida  ham  butun  kurs  davomida  xam  o`qitishning 
natijalarini rejali tarzda kuzatib borish,  
-  mahsus  fanlarni  o‘qitishda  qo‘llaniladigan  turli  an‘anaviy  va  interfaol 
usullar va ularni dars jarayonida qo‘llash,  
-  yangi usullarni yaratish bo‘yicha ko’nikmalariga ega bo’lishi kerak. 
 


 
O‘quv rеjadagi boshqa fanlar bilan bog‘liqligi 
 
1.   Filosofiya 
- Dialеktika qonunlari va katеgoriyalari, ilmiy tushunish nazariyalari. 
2. Pedagogika 
- yuqori ilmiy- pedagogik darajada dars berish, 
- muammoli ma`ruzalar o`qish,  
- ilg`or pedagogik   texnologiyalar va multimedia vositalaridan foydalanish, 
- talabalar larni undaydigan, o`ylantiradigan muammolarni ular oldiga quyish, 
- talabchanlik,  
- ilmiy izlanishga jalb qilish 
3.Psixologiya 
- talabalar bilan individual ishlash  
-  talabalarning  jarayonli  sifatlarini  shahkllantirishga  ta`lim  oluvching  faoliyatini 
faollashtirishi va intinsevlashtirish, o`quv jarayonida uning barcha qobiliyatlari va 
imkoniyatlari, tashabbuskorligini ochishga yunaltirish 
4. Farmatsеvtik kimyo fani bilan bog‘liqligi: 
- dori vositalarini sifatini nazorat qilish 
- dori vositalariga taxlil usullarini ishlab chiqish 
- dori moddalar  tarkibida yot moddalarni aniqlash 
- dori moddalarni tozaligini aniqlash 
- dori moddalarning miqdoriy taxlil usullarini ishalb chiqish va b.  
5.Farmakognoziya fani bilan bog‘liqligi: 
-  dorivor  o‘simlik  xom  ashyolari  tarkibidagi  biologik  faol  moddalar,  ularning 
dinamikasi va ajratib olish usullari; 
- biologik faol moddalarning sifat va miqdoriy taxlili; 
- dorivor o‘simlik xom ashyosining chinlik va sifat ko‘rsatkichlarini aniqlash; 
- dorivor o‘simlik xom ashyosining saqlash sharoiti va muddatini bеlgilash. 
 
Fanni o‘qitishda zamonaviy axborot va pedagogik texnologiyalar 
 
Mazkur fanni o‘qitish jarayonida ta'limning zamonaviy usullari pеdagogik va 
axborot-kommunikatsiya  tеxnologiyalari  qo‘llanilib,  dеyarli  barcha  ma'ruzalarda 
zamonaviy  kompyutеr  tеxnologiyalari  yordamida  prеzеntatsion  va  amaliy  
darslarida esa aqliy xujum, guruxli fikrlash, kichik guruxlar musobaqalari, klastеr, 
davra suxbati kabi pеdagogik tеxnologiyalarni qo‘llash nazarda tutiladi. 
 
―Mahsus fanlarni o‘qitish metodikasi‖ fanidan mashg‘ulotlarning 
mavzular va soatlar bo‘yicha taqsimlanishi 
 
t/

Mavzular nomi 
Jami 
soat 
Ma‘-
ruza 
Amaliy 
mash-
g‘ulot 
Musta-
qil 
ta‘lim 
1  Mahsus fanni o‘qitish metodikasi 
10 

 
fanining predmeti, maqsadi, vazifalari; 
mahsus fanlar va ularning o‘ziga  
hosliklari, mahsus fanlarni o‘qitish 
jarayoni yahlit tizim sifatida; mahsus 
fanlarni o‘qitish qonuniyatlari va 
tamoyillari. 
2  Mahsus fan o‘qituvchisining o‘quv 
meyoriy xujjatlari va metodik ishlari, 
ularni rejalashtirish, tashkil etish va 
ayorlash metodikasi. 
10 3  Mahsus fanlarni o‘qitish mazmuni; 
mahsus fanlarni o‘qitish mazmunini 
belgilab beruvchi meyoriy xujjatlar, 
mahsus fanlarni o‘qitish metod va 
vositalari. 
10 4  Mahsus fanlarni o‘qitish shakllarining 
umumiy tavsifi, ma‘ruza turlari va ularga 
quyiladigan talablar, seminar va amaliy 
mashg‘ulotlarini tashkil etish va 
o‘tkazish metodikasi. 
10 5  Mustaqil ta‘lim va uni tashkil etish 
metodikasi; mahsus fanlardan kurs 
ishi(loyihasi) ni tayorlash metodikasi. 
6  Mahsus fanlardan o‘quv amaliyotini 
tashkil etish va o‘tkazish. 
10 7  Mahsus  fanlarni  o‘qitish  jarayonida 
talabalarning 
bilim, 
ko‘nikma 
va 
malakalarini baholashning reyting tizimi. 
8  Mahsus  fanlarni  o‘qitish  jarayonida 
axborot texnologiyalaridan foydalanish. 
9-
10 
Mahsus fanlarni o‘qitish jarayonida 
pedagogik texnologiyalardan foydalanish 
14 Jami 
90 
20 
40 
30 
 
Asosiy qism: Fanning uslubiy jihatdan uzviy ketma-ketligi 
Ma'ruza mashg‘ulotlari  
Mahsus fanni o‘qitish metodikasi fanining predmeti, maqsadi, vazifalari; 
mahsus fanlar va ularning o‘ziga  hosliklari, mahsus fanlarni o‘qitish jarayoni 
yahlit tizim sifatida; mahsus fanlarni o‘qitish qonuniyatlari va tamoyillari. 
 
Mahsus  fanni  o‘qitish  metodikasi  fanining    maqsad  va  vazifalari,  o‘ziga  
hosliklari, mahsus fanlarni o‘qitish jarayoni yahlit tizim sifatida; mahsus  fanlarni 
o‘qitish qonuniyatlari va tamoyillari. 


 
Adabiyotlar: 1-4. 
 
Mahsus fan o‘qituvchisining o‘quv meyoriy xujjatlari va metodik ishlari, 
ularni rejalashtirish, tashkil etish va tayorlash metodikasi. 
 
Mahsus  fan o‘qituvchisining o‘quv  meyoriy  xujjatlari  ro‘yhati  va  metodik ishlari 
haqida, ularni rejalashtirish, tashkil etish va tayorlash metodikasi. 
Adabiyotlar: 1-4. 
 
Mahsus fanlarni o‘qitish mazmuni; mahsus fanlarni o‘qitish mazmunini 
belgilab beruvchi meyoriy xujjatlar, mahsus fanlarni o‘qitish metod va 
vositalari. 
Mahsus fanlarni o‘qitish mazmuni va uni  belgilab beruvchi meyoriy xujjatlar, 
mahsus fanlarni o‘qitish metod va vositalari. 
Adabiyotlar:1-2. 
Mahsus fanlarni o‘qitish shakllarining umumiy tavsifi, ma‘ruza turlari 
va ularga quyiladigan talablar, seminar va amaliy mashg‘ulotlarini tashkil 
etish va o‘tkazish metodikasi. 
 
Mahsus  fanlarni  o‘qitish  shakllari,  ma‘ruza  turlari  va  ularga  quyiladigan 
talablar, seminar va amaliy mashg‘ulotlarini tashkil etish va o‘tkazish metodikasi. 
Adabiyotlar:1-2. 
 
Mustaqil ta‘lim va uni tashkil etish metodikasi; mahsus fanlardan kurs 
ishi(loyihasi) ni tayorlash metodikasi. 
 
Mustaqil  ta‘lim,  uning  mohiyati  va  uni  tashkil  etish  metodikasi,  shakllari; 
mahsus fanlardan kurs ishi(loyihasi) ni tayorlash metodikasi. 
Adabiyotlar:1,2,4. 
 
Mahsus fanlardan o‘quv amaliyotini tashkil etish va o‘tkazish. 
Mahsus  fanlardan  rejalashtiriladigan  o‘quv  amaliyoti,  uning  ahamiyati,    tashkil 
etish va o‘tkazish tartibi. 
Adabiyotlar:1-2. 
 
Mahsus fanlarni o‘qitish jarayonida talabalarning bilim, ko‘nikma va 
malakalarini baholashning reyting tizimi. 
 
Mahsus fanlarni o‘qitish jarayonida talabalarning bilim, ko‘nikma va malakalarini 
baholashning reyting tizimining mohiyayi. 
Adabiyotlar:1,2,3 
 
Mahsus fanlarni o‘qitish jarayonida axborot texnologiyalaridan foydalanish. 
 


 
Mahsus  fanlarni  o‘qitish  jarayonida  qo‘llaniladigan  axborot  texnologiyalari  va 
ularning  ahamiyati.  Ma‘ruza,  seminar  va  amaliy  mashg‘ulotlarda  ulardan 
foydalanish. 
Adabiyotlar:1,2. 
 
Mahsus fanlarni o‘qitish jarayonida pedagogik texnologiyalardan foydalanish 
 
Mahsus  fanlarni  o‘qitish  jarayonida  qo‘llaniladigan  pedagogik  texnologiyalari  va 
ularning  ahamiyati.  Ma‘ruza,  seminar  va  amaliy  mashg‘ulotlarda  ulardan 
foydalanish. 
Adabiyotlar:5-10. 
 
―Mahsus fanlarni o‘qitish metodikasi‖  fani bo‘yicha ma'ruza 
mashg‘ulotining tеmatik rеjasi 
 
 
Amaliy mashg‘ulotlarining tavsiya etiladigan mavzulari  
 
t/r  Ma'ruza mavzulari (barchasi) 
Соат 

Mahsus fanni o‘qitish metodikasi fanining predmeti, maqsadi, 
vazifalari; mahsus fanlar va ularning o‘ziga  hosliklari, mahsus 
fanlarni o‘qitish jarayoni yahlit tizim sifatida; mahsus fanlarni 
o‘qitish qonuniyatlari va tamoyillari. 


Mahsus fan o‘qituvchisining o‘quv meyoriy xujjatlari va metodik 
ishlari, ularni rejalashtirish, tashkil etish va tayorlash metodikasi. 


Mahsus fanlarni o‘qitish mazmuni; mahsus fanlarni o‘qitish 
mazmunini belgilab beruvchi meyoriy xujjatlar, mahsus fanlarni 
o‘qitish metod va vositalari. 


Mahsus fanlarni o‘qitish shakllarining umumiy tavsifi, ma‘ruza 
turlari va ularga quyiladigan talablar, seminar va amaliy 
mashg‘ulotlarini tashkil etish va o‘tkazish metodikasi. 


Mustaqil ta‘lim va uni tashkil etish metodikasi; mahsus fanlardan 
kurs ishi(loyihasi) ni tayorlash metodikasi. 


Mahsus fanlardan o‘quv amaliyotini tashkil etish va o‘tkazish. 


Mahsus fanlarni o‘qitish  jarayonida talabalarning bilim, ko‘nikma 
va malakalarini baholashning reyting tizimi. 
 

 

Mahsus  fanlarni  o‘qitish  jarayonida  axborot  texnologiyalaridan 
foydalanish. 

9-
10 
Mahsus fanlarni o‘qitish jarayonida pedagogik texnologiyalardan 
foydalanish 

Jami 
20 

10 
 
Mahsus fanni o‘qitish metodikasi fanining predmeti, maqsadi, vazifalari; 
mahsus fanlar va ularning o‘ziga  hosliklari, mahsus fanlarni o‘qitish jarayoni 
yahlit tizim sifatida; mahsus fanlarni o‘qitish qonuniyatlari va tamoyillari. 
 
Mahsus  fanni  o‘qitish 
metodikasi  fanining  predmeti,  maqsadi, 
vazifalari,mеtodika  va  mеtodologiya,  ta'lim  bеrishning  asosiy  tamoyillari  va 
o‘qitishning asosiy  qoidalari, dars o‘tish mеtodlari va ularning funktsiyalari. 
Adabiyotlar:1-4.  
 
Mahsus fan o‘qituvchisining o‘quv meyoriy xujjatlari va metodik ishlari, 
ularni rejalashtirish, tashkil etish va tayorlash metodikasi. 
Mahsus  fan  o‘qituvchisining  o‘quv  meyoriy  xujjatlari  va  metodik  ishlari, 
o‘quv-uslubiy  majmualar,  ularni  rejalashtirish,  tashkil  etish  va  tayorlash 
metodikasi. 
Adabiyotlar: 1-2. 
 
Mahsus fanlarni o‘qitish mazmuni; mahsus fanlarni o‘qitish mazmunini 
belgilab beruvchi meyoriy xujjatlar, mahsus fanlarni o‘qitish metod va 
vositalari. 
Mahsus  fanlarni  o‘qitish  mazmuni;  mahsus  fanlarni  o‘qitish  mazmunini 
belgilab beruvchi meyoriy xujjatlar,  mahsus fanlarni o‘qitish metod va vositalari. 
Adabiyotlar:1-4. 
 
Mahsus fanlarni o‘qitish shakllarining umumiy tavsifi, ma‘ruza turlari 
va ularga quyiladigan talablar, seminar va amaliy mashg‘ulotlarini tashkil 
etish va o‘tkazish metodikasi. 
 
Mahsus  fanlarni  o‘qitish  shakllarining  umumiy  tavsifi,  ma‘ruza  turlari  va 
ularga  quyiladigan  talablar,  seminar  va  amaliy  mashg‘ulotlarini  tashkil  etish  va 
o‘tkazish metodikasi, tehnologik harita va tehnologik model. 
Adabiyotlar:1-6. 
 
Mustaqil ta‘lim va uni tashkil etish metodikasi; mahsus fanlardan kurs 
ishi(loyihasi) ni tayorlash metodikasi. 
Mustaqil ta‘lim va uni tashkil etish metodikasi; mustaqil ta‘lim turlari, mahsus 
fanlardan kurs ishi(loyihasi) ni tayorlash metodikasi. 
Adabiyotlar:1-4. 
 
Mahsus fanlardan o‘quv amaliyotini tashkil etish va o‘tkazish. 
Mahsus fanlardan o‘quv amaliyotini tashkil etishning ahamiyati va o‘tkazish
Adabiyotlar:1-4. 
 
Mahsus fanlarni o‘qitish jarayonida talabalarning bilim, ko‘nikma va 
malakalarini baholashning reyting tizimi. 

11 
 
Mahsus fanlarni o‘qitish jarayonida talabalarning bilim, ko‘nikma va malakalarini 
baholashning reyting tizimi, baholash turlari. 
Adabiyotlar:1-2. 
 
Mahsus fanlarni o‘qitish jarayonida axborot texnologiyalaridan foydalanish. 
Mahsus  fanlarni  o‘qitish  jarayonida  axborot  texnologiyalaridan  ffoydalanishning 
ahamiyati va ularning turlari. 
Adabiyotlar:1,2. 


Download 3.11 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling