O'zbekiston respublikasi xalq ta'lim vazirligi ajiniyоz nomidagi nukus davlat pedagogika


ibrat  namunasi  deb  sanaganlar.  Ular  adabiyotda  hamma  narsalar  aniq  va


Download 0.62 Mb.
Pdf ko'rish
bet5/10
Sana05.04.2017
Hajmi0.62 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ibrat  namunasi  deb  sanaganlar.  Ular  adabiyotda  hamma  narsalar  aniq  va 

qat’iy  qoida  asosida  tasvirlanishi  shart  deb  tushunganlar  va  estetik 

qarashlarini  “uch  birlik”ka  moslaganlar:  asarda  tasvirlanayotgan  hodisa 

bitta xlit syujetda gavdalantirilishi (“harakat birligi”), bir joyda bo`lib o`tishi 

(“joy  birligi”)  va  yigirma  to`rt  soat  ichida  yuz  berishi  (“vaqt  birligi”)  lozim 

bo`lgan. P. Kornelning“Sid” (“Said”), “Gorasiy”, J. Rasinning“Andromaxa”, 

“Britanik”,  Molg’erning“Xasis”  singari  go`zal,  betakror  asarlari  shu 

qoidalarga muvofiq yaratilgan. 

Demak,  metod  ham,  oqimlar  ham  hech  vaqt  shoir  talantini,  san’atini 

o`lchovchi, baholovchi mezon bo`la olmaydi. U “adabiy asarlarni bir-biridan 

farqlash,  adabiy  davrlar  o`rtasidagi  tafovutlarni  ko`rsatish,  aniqlash  va 

belgilashningo`ziga xos mezoni sanaladi”(A. Ulug`oyav, 87-b). 

Har 

qanday 

asar 

o`z 

davrininghukmron 

estetik 

qarashlari, 

muhitningbosh  alomat  va  haqiqatlari  bilan  qoliplangan  bo`ladi.  Garchi  bu 

haqiqatni  takrorlayotgan  bo`lsak-da,  ana  shu  qolip  (davr  mohiti)  asarga  o`z 

nuqsini  bosadi:  nafasini,  ruhini,  ohangini,  aqidasini,  a’molini,  “o`zligi”ni 

qoldiradi.  Ana  shu  holatlarni  umumlashtirish,  xususiyatlarini  ochish  uchun 

“metod”  va  “oqim”  tushunchalari  o`ylab  topilgan  va  ularninghammasi  ham 

“romantizm  va  realizm”  ijod  tiplaridan  bunyod  bo`lgan,  ularninghaqiqiy 

“farzandlari” sanaladi. 

ROMANTIZM.  Bu  metodning  bosh  xislati  “idealga  moslab  hayotni qayta  ratish”  (V.  Belinskiy)dir,  ’ni  orzu  qilingan  voqelikni  tasvirlashdir;  uni 

go`zal  va  mukammal  hayot  tarzida  ko`rsatishdir;  ana  shu  hayot 

qahramonlariningafsonaviy 

kuch-qudratga 

egaligini, 

mo`’jizakorligini 

ideallashtirishdir. 

Esxilning“Prometey”, 

Sofoklning“SHoh 

Edip”, 

Evripidning“Elena”,  Navoiyning“Xamsa”,  Rustavelining“Yo`lbars  terisini 

yopingan  pahlavon”  kabi  asarlarida  “odamlarningqanday  bo`lishi  kerak 

bo`lsa,  shunday  tasvirini”  berilgani  ham  yuqorida  aytilgan  bosh  xislatni 

tasdiqlaydi.  Jumladan,  Alisher  Navoiyning“Farhod  va  SHirin”  dostonidagi 

Farhod  real  shahzoda  obrazi  emas,  balki,  Navoiy  orzu  qilgan  hukmron 

timsolidir. U shahzoda bo`lishiga qaramay, hunar egallaydi, ilm-fanni chuqur 

o`rganadi.  YOshligidanoq  mo`’jizakor  kuch-quvvatga  ega  bo`ladi,  ming-

minglab odamlar eplay olmagan ishlarni bajaradi. U teshasi bilan arman tog`i 

toshlarini  xuddi  pichoq  sariyog`ni  kesganday  kesib,  kanal  qazadi; 

Xisravningminglab  qo`shini  ko`ngliga  g`ulg`ula  soladi,  ularga  bir  o`zi  bas 

keladi... 

A.Oripov, Zebo Mirzo she’rlarida romantizm kuchli ekanligini ko`ramiz. 

Uningqahramoni  mehru  muhabbat  rishtalari  bilan  bog`langanlar  birga 

shaydi  yoki  birga  rixlat  qiladi;  bu  vafoning,  sadoqatning,  insoniylikning, 

poklikning,  nitningetukligi  natijasidir;  romantik  tasvirningqudratidir. 

(she’rlaridan o`qib tahlil qilinadi.)  

Romantik  metodningasosiy  xususiyatlaridan  na  biri  har  qanday  jamit 

(quldorlik,  fe’dalizm,  kapitalizm,  sosializm)ningantigumanistik  mohitini 

doimo fosh etish va qoralashdir. Ijodda va hayotda erkinlik, shaxs ozodligi va 

komilligi  uchun  kurashdir.  Bu  xususiyat  hamma  romantik  ijodkorlar 

faoliyatida  pafos  darajasiga  ko`tarilgan,  o`lmaydigan  ruh  bag`ishlaydigan 

“hamma 

xalqlarda 

va 

hamma 

zamonlarda 

umumiy 

bo`lgan 

hodisadir”(V.Belinskiy).  

REALIZM.  Bu  metodningbosh  xislati-  “Hayotni  butun  long`oyachligi  va 

haqqoniyligi  bilan  qayta  tiklash”  (V.Belinskiy)dir.  Bu  qonunit  – 

adabiyotningtug`ilishidanoq  paydo  bo`lgan  bo`lib,  uningtarixiy  rivojlanish  

taraqqiyoti  davomida  to`xtovsiz  tarzda  sayqallashdi,  ngi-ngi  xususiyatlar 

dunyoga  keldi,  tobora  boyib  takomillashishda  davom  etmoqda.  Romantizm 

bilan  doimo  bahslashib,  uni  ham  boyitib,  undan  ham  ruh  olib,  birgalashib 

“bir  maqsadga  etaklashda”  (V.Belinskiy)  musobaqa  qilmoqdalar.  To`g`ri, 

adabiyot  tarixi  davomida  romantizmningham,  realizmningham  barcha 

oqimlari  hamma  vaqt  ijobiy  natijalarga  olib  kelgan  emas.  Jumladan, 

naturalizm  oqimi  –  hayotni  o`ta  long`oyach  va  butun  tafsilotlari  bilan  ikir-

chikirigacha  tasvirlash  orqali-  ta’sirdorlik  xususiyatini  muan  darajada 

yo`qotgan bo`lsa, sentimentalizm oqimi hayotni tasvirlashda aql-idrokdan his-

tuyg`uni  ustun  bildi,  uningmusoffaligini  gona  mezon  darajasiga  ko`tardi; 

xo`rlanganlar,  jabrdiydalar,  jafokashlar,  baxtsizlar,  nochorlarningideal 

obrazlarini 

ratdilar 

va 

shu 

bilan 

hayotningbosh 

lokomotivi 

– 

kurashchanlikdan,  ratishdan  ma’lum  darajada  uzoqlashdilar.  Bunday  holat 

tabiiydir, 

izlanish, 

o`sish, 

taraqqiyot 

yo`lidagi 

yutuqlar 

va 

kamchiliklarningbo`lishidir 

Tarixda  shaxs  va  jamit  orasidagi  ijtimoiy  munosabatlarni  bugungidek 

badiiy  ta’sirchan  va  haqqoniy  (Sosial  va  psixologik  determinizm 

(shartlanganlik)ka  asoslangani  holda)  aks  ettirish  darajasi  bo`lmaganligi 

ayon,  lekin,  ayni  paytda,  bugungi  darajaningyuzaga  kelishida  o`tmishdagi 

realizm poydevor bo`lgani ham haqiqatdir. Bobur, Maxmur, Turdi, Muqimiy, 

Furqat,  Erkin  Vohidov,  S.Sayyid,  Mu’ammad  YUsuf,  Iqbol  Mirzo    kabi 

shoirlar ijodi lirikadagi realizmningnamunalaridir. (SHe’rlar keltiriladi.) 

Realizmningestetik  prinsiplaridan  na  biri  –  hayot  voqea  –  hodisalarini 

haqqoniy  detal  va  tafsilotlar  vositasida  tipik  xarakterlarni  tipik  sharoitda 

tasvirlashdir . Ana shu tasvir asosida kishilik jamiti taraqqiyoti uchun muhim 

bo`lgan 

ijtimoiy 

– 

ma’naviy 

muammolar 

turishi, 

ular 

badiiy 

umumlashtirilishi, tipiklashtirilishi zarur. 

Romantizm va realizm metodiningbarcha hususitlari, hislatlari haligacha 

voqe  bo`lgan  emas.  SHundan  bo`lsa  kerakki  hech  kim  ularga  mukammal 

ta’rifni ham bera olgani yo`q.  

So`ngi  paytda  o`zbek  she’riyatida  “modernizm”  atamasi  ko`proq 

ishlatilmoqda.  Ja’on  she’riyatida  “postmodernizm”(eron,  rus  she’riyatida 

bunga  misolla  ko`p.)  Lekin  o`zbek  adabiyotida  bu  atamalarga  aniq  javob 

topish 

mushkul. 

CHunki, 

modernizm 

tushkunlik, 

xudosizlik 

va 

an’anaviylikka  qarama-qarshi  ravishda  Evropada  yuzaga  kelgan  oqim. 

Bizningxalqimiz  konservator,  u  o`z  an’analariga  sodiq,  xudojo`y  xalq. 

SHunday  holatda  modernizmningo`zbek  she’riyatida  bo`lishi  mumkin  emas. 

Ammo 

bitta-ikkita 

unsurlar 

uchrashi 

mumkin. 

Masalan, 

Faxriyorning“Ge’metrik  bahor”  she’riy  turkumiga  o`shab  ammo  ular 

o`quvchiga singimaydi.    

 

NAZORAT UCHUN SAVOL VATOPSHIRIQLAR 1. Uslub va metod haqida tushuncha gapirib bering. 

2.

 

Individul uslub deganda nimani tushunasiz? 

3.

 

A.Oripov  va  E.Vohidov  she’rlarini  taqqoslab  ularninguslublarini 

aniqlang. 

4.

 

Romantizm metodini tushunting. 

5.

 

Realizm metodini tushuntiring. 

6.

 

O.SHarafitdinovning“Modernizm:  jo`n  hodisa  emas”  maqolasini 

o`qi tahlil qiling. 

 

FOYDALANILGAN MANBAALAR 

1.Izzat  Sulton.  Adabiyot  nazarisi.  Universitetlar  va  pedogogika 

institutlariningfilologi fakultetlari studentlari uchun darslik. Toshkent. - 1980. 

120-132 betlar. 

2.  Hotam  Ikromovich  Umurov.  Adabiyot  nazarisi.  Darslik.  – 

Samarqand: nashriyoti. Elektron varianti.   

3. E.Vohidov. Ishq savdosi. 1-jild. Saylanma. “SHARQ”NMAK. 2000 y.  

4.  E.Vohidov.  SHe’r  daryosi.  2-jild.  Saylanma.  “SHARQ”NMAK.2001 

y.  

5.  E.Vohidov.  .  Umrim  daryosi.3-jild.  Saylanma.  “SHARQ”NMAK. 

2001 y.  

6.  A.Oripov.  Tanlangan  asarlar.  1-jild.  To`rt  jildlik.  G`.G`ulom 

nomidagi Adabiyot va san’at nashryoti. 2000 yil. 

7.  A.Oripov.  Tanlangan  asarlar.  2-jild.  To`rt  jildlik.  G`.G`ulom 

nomidagi Adabiyot va san’at nashryoti. 2001 yil. 

8.  A.Oripov.  Tanlangan  asarlar.  3-jild.  To`rt  jildlik.  G`.G`ulom 

nomidagi Adabiyot va san’at nashryoti. 2001 yil. 

9.  A.Oripov.  Tanlangan  asarlar.  4-jild.  To`rt  jildlik.  G`.G`ulom 

nomidagi Adabiyot va san’at nashryoti. 2001 yil. 

10. www. Adiblar uz. 

11. www. Ziyo istagan qalblar uchun.uz. 

 

6-MAVZU:  HOZIRGI O`ZBEK ADABIYOTIDA LIRO-EPIK TUR RIVOJI: SHAKL IZLANISHLARI VA MUAMMOLAR TALQINI 

REJA: 

1.

 

Bugungi poemachiligida izlanish, sharish, ngilanish jarayoni. 

2.

 

Monologtipidagi sof lirik poemalar. 

3.

 

Epik elementlar aralashgan poema-dostonlar. 

4.

 

Liro-epik va dramatik turdagi poema-dostonlar, 

5.

 

Bugungi  poemachiligida  ijtimoiy    qadritlarga  va  ma’nav  iy-axloqiy 

masalalarga, muhabbat mavzusiga ngicha munosabat. 

6.

 

Bugungi o`zbek poemachiligi (dostonchiligi)dagi kamchiliklar  

Bugungi poemachilikda izlanish, sharish, ngilanish jarayoni kechmoqda. 

Voqelik 

va 

inson 

tabiatiningtinmay 

o`zgarib 

turishi, 

ngi-ngi 

g`oyalarningtug`ilishi,  makon  va  zamon  xossalarini  ngicha  idrok  etish  - 

bularningbarchasi  hayot  qatlamlarini  tadqiq  qilishni  teranlashtirish  bilan 

barobar  ngi  shakllarni  qam      yuzaga  chiqarmoqda.  Adabiyotimizda  voqea 

bo`lgan      har  bir  asar    esa  janr  qirralarini  boyitmoqda.  ’ni,  xalq 

hayotininghozirgi tarixiy 

taraqqiyot          bosqichidagi          muhim

 

ijtimoiy-siyosiy  masala-  larni  zamondoshlarimiz  ruhiti  bilan, 

ko`ngilda  tug`ilib  qolgan  gaplar  bilan  omuxtalikda  chuqur  tahlil  qilish 

kuchaydi.  Inson  nima  uchun  dunyoga  keladi,  u  qanday  shashi  lozim,  kabi 

savollar  hozirgi  poemachiligimizningdiqqat  markazida turadi. 

Hozirgi lirik poemalarimiz ob’ektiv ko`rinishi jihatidan ikkiga bo`linadi. 

Birinchisi,  monologtipidagi  sof  lirik  poemalar  bo`lsa,  ikkinchisi,  epik 

elementlar  aralashgan  lirik  poemalardir.  Bu  har  ikki  tur  bugungi  kun 

poemachiligimiz taraqqiyotida etakchi o`rinni  egallab  borayotir. 

Monologtipidagi  sof  lirik  poemalarda  lirik  qahramon  qalbi  hamda 

undagi  tug`yonli  hissiyotlar,  kechinmali  o`ylar  orqali  ob’ektiv  voqelik 

xossalarini  ko`ramiz  va  his  qilamiz.  Umuman,  hayot  materialiiingxarakteri 

tasvir yo`nalishini taqozo qiladi.  

So`nggi  yillarda  lirik  poemalarga  epik  elementlarningkirib  kelishini 

hayot  materialiningo`zi  talab  qildi.(A.Qutbiddining“”Izohsiz  lug`at”, 

E.SHukurning“Ibidoningxatosi”  dostonlarini  gapiraman.)  SHunday  hayot 

materiallari  ham  bo`ladiki,  ular  mohiitini  monologda  ,  lirik  planda  ochish 

qiyin.  SHu  boisdan  uningxarakteri  epik  elementlarni  taqozo  qiladi.  Hayot 

materiali  o`zini  (o`rni  kelganda)  ob’ektiv  tarzda  tasvirlash  uchun  shoirni 

"majbur  qiladi".  Narsa  va  voqea-hodisalar  qarshisida  turgan  lirik 

qahramonningqalb nidolarini ifodalash bevosita, ob’ektiv borliqdagi voqea-

hodisa  va  narsalarningo`z  obrazlarini  ratish  bilan  bir  qatorda,  ular 

qarshisida  turgan  qalb  sadolarini,  ham  berish,  ham  bevosita,  ham  bavosita  

tasvir  usulidir. 

So`nggi  yillarda  bu  har  ikki  tipdagi  poemalarda  ham  lirik  qahramon 

xarakterini ratishda tasvirda ruhit bosh omilga aylandi. ’ni, lirik qahramon 

ruhitini  ijtimoiy  muhit,  voqelik  masalalari  bilan  uyg`un  holda  tadqiq  etish 

mayli  kuchaydi.  Buni  quyidagi  ob’ektiv  va  sub’ektiv  omillar  bilan  izohlash 

mumkin, 

Birinchidan,          so`nggi          yillarda  inson          shaxsiga          bo`lgan 

e’tiborningkuchayishi  insonningruhiy  iqlimlarini  qalbiningto`rt  faslini 

tadqiq etish bevosita, uningoigi, savisi, fantazisini ham  kengqamrab olishni 

taqozo etdi. Keyingi paytda hayotimizdagi ulkan o`zgarishlar, mustaqillikka 

erishish  uningsharofati  bilan  kengdunyoga  chiqish,  inson  ma’nav  iy 

dunyosini ham ongini ham, fikrlashini ham, tubdan o`zgartirib yubordi, Bu 

mushohadakorlik teran fikrlash jarayoni faqat ayrim odamlar shaxsidagina 

ro`y berib qolmay, butun xalq uchun xarakterilidir. 

Ikkinchidan,  bugungi  inson  qalbini  jamit  qalbi  bilan  omuxta  tadqiq 

etish,  ijodkorndan  unga  chuqur  mushohavdalik  bilan  yondashishni  talab 

etadi.. Natijada, falsafiy o`ylar bilan yo`grilgan poemalar yuzaga kelmoqda.    

Demak,  janr  tabiatida  (lirik  qahramon  ruhitini  namoyon  qilishda) 

intilektuallik  ,  falsafiylik,  fikriy  toleranlik  singari    belgilar  chuqur  ildiz 

otpdi. 

Keyingi  davrda  bir  qator  dostonlar  yaratildi.  Bular  jumlasiga 

A.Qutbiddining“”Izohsiz lug`at”, 1991 y.,  E.SHukurning“Ibtidoningxatosi” 

1992,  Faxryorning"YOziq"  (1998  y.),  “Ayolg`u”  (1991),  “Muchal  yoshi” 

(1999),    Nabi  Jaloliddining"CHiptasiz  odamlar"  (Bulgakov  va  CHo`lponga 

bagishlangan) Ikrom 

Otamurodning"Ichkari... 

tashqari"(1997), 

“Uzoqlashayotgan  og`riq”(1989),  “Tag`azzul”,  YObondagi  yolg`iz  daraxt”,  

CHo`lpon  Ergashning"Rahnoning        savdosi"          (1997          y.),          To`lan     

Nizomning    "CHo`lpon" dostonlarini kiritish mumkin.  

To`lan  Nizomning"CHo`lpon"  dostoni  (1992)  xazin  ruh,  mungli  nidolar 

zaminiga qurilgan. Doston o`zbek she’riyatida o`ziga xos voqea hisoblangan 

asar,  chunki  unda  buyuk  shoirimizningachchiq  qismati,  nozik  shoirona 

qalbi,  ma’nav  iy  olami  teran  tahlil  etilgan.  To`lan  Nizomning«CHo`lpon» 

dostoni  o`rni-o`rni  bilan  hayotiy  voqelikni  xiko  qilishi,  bu  bilan  davr 

kartinasini ratish ila epiklik kasb etadi. Lekin unda lirik tuyg`u, ichki dard 

ustun.  Bu  narsa  dostonini  lira-epik    janirga  mansubligini  tag’minlaydi. 

Doston « Uchar yulduz» sarlavhali bo`limdan boshlanadi. SHoirningbunlay 

nomlashi bejiz emas. Mag’lumki, osmondan bir yuldo`z uchsa xayotdan bir 

odamni  ketganiningbelgisi  deb  xisoblashgan.  SHoir  shu  aqidaga  ishora 

qiladi.  CHo`lponningtaqdiri  o`zoq  vaqt  mavxum  bo`lgan.  To`lan  Nizomov 

shunga ishora qiladi.  

  «Sado»  bo`limida  esa  shoirningiltijolariga  sado  beriladi.  Bu  sado 

zamirida 

xaqiqat 

yotadi. 

’ni 

CHo`lponningqismatini 

davr 

fojiasi 

shuningdek, uningshaxsiti aniq ko`z oldimizda gavdvlvnadi:  

   

proq ngliq o`zuldim.,qora taqdir emasmi bu ?  

   

Tillarimni kesdilar, menga taqdir emasmi bu? 

   

Bog`landi oyoq-qulim , dog`uli daxr emasmi bu? 

   

Vijdonim but xam xalol bir musulmon edim, do`stlar. 

   

« Muxabbat osmonida go`zal CHo`lpon edim, do`stlar». 

   

Sen shodonsan, deb kulgularim oldilar, 

   

Erga sig`mas, otashin tuyg`ularimni oldilar, 

   

qalamimdan to`kilgan qayg`ularimni oldilar, 

   

YUrtga vijdon xalqqa rux, ilimga shon edim do`stlar, 

   

«Muxabbat osmonoda go`zal CHo`lpon edim,do`stlar».  

 «Tutqun  bo`limidagi  misralarda  nafaqat  CHo`lpon  balki  A.  Qodiriy 

,Fitrat,  U.  Nosir  larningqismatini  xam  ko`z  oldimizga  keltiramiz,  bundan 

qalbimiz  g`ussaga  to`ladi.  Quyidagi  misralar  esa  o`zligimizni  chuqur 

anglashga va mustaqilligimizni mustahkamlashga xizmat qiladi.  

 

Pok iymonga o`q otildi, bir musulmon uyg`oyanmadi,  

Tug`ilgan yurt, yo Fargona, yo Andijon uyg`oyanmadi.  

Har satridan mehri tomgan bu Turkiston uyg`oyanmadi.  

Onam de zardob yutgan O`zbekiston uyg`oyanmadi.  

O`zbekiston, shoir o`g`ling-  CHo`lponningga kim o`q o`zdi,  

O`q ovozi rim kecha uxlayotgan ko`kni buzdi. 

Qotil  o`qidan  begunoh  o`layotgan  shoir  ohidan  ko`k  uyg`oyandi,  ammo  bir 

musulmon,  bir  vijdonli  inson  uyg`oyanmadi,  ’ni  ko`ksini  qalqon  qilib  tengsiz 

san’atkor   o`g`lini himo  qila olmadi.  Sababi ular  erksiz  qullar,  mute  odamlar  edi. 

To`lan Nizom ana shu fojia ildizini hislar, tuyg`ular, iztiroblar silsilasida teran va 

tahsirli  inkishof  qiladi.dostonningadabiyotda  tutgan  o`rni  va  axamiti  shundan 

iborat . 

  Eshqobil  SHukurning«Ibtido  xatosi»  nomli  dramatik  dostonida  qadimiy 

afsonaga  murojat  qilingan.  Uningqaxramonlari  ham  kitobxonga  tanish,  ni  xshilik 

olami  Axuramazda  bilan  yomonlik  olami  timsoli  Arximmandir.  Lekin  shoir  shu 

azaliy mavzu, qadimgi qaxramonlar faoliyatida muxum falsafiyg`oya rata olgan ni  

insonit  olamidagi  dramatik  xolat  moxitini  inkishof  qilish  Bilan  birga  

uningxayotdagi  o`rni  va  tabiatini  ko`rsata  bilgan.  Dostonda  ko`p  xayotiy  xaqiqat 

xam o`z ifodasini topgan  

  U.  Azimovning«  Oq  padar»  asarini  garchi  shoirningo`zi  notarixiy  dramatik 

doston  deb  atasada,  u  bir  qadar  tarixiylikka  ega.  CHunki  dostondagi  voqea  shoir 

tasvirlаgandаn  o`zgacha  bir  tarzda  hayotda  bo`lib  o`tgan.  U.  Azim  esa  bu  tarixiy 

voqelikniing bir qirrasini olgan, hamda unga  sevgi chizig`ini kiritgan. U. Azim bu 

tarixiy voqeani o`z g`oyasiga bo`y sundurgan. Dostonda shahzodani xatarli yo`ldan 

qaytarishni hayotdagidek mullalar emas, shoirning to`qima obrazi Otabek bajaradi.  NAZORAT UCHUN SAVOL VATOPSHIRIQLAR 

1.

 

Bugungi  poemachilikda  qanday  izlanish  va  ngilanish  jarayoni 

kechmoqda? 

2.

 

Lirik poema ob’ektiv ko`rinish jihatidan nechaga bo`linadi? 

3.

 

Lirik qahramon xarakterini ratishda nima bosh omilga aylangan? 

4.

 

Nima uchun so`nggi yillarda poemachilikka e’tibor kuchaydi? 

5.

 

Dramatik poema qanday xususiyatga ega? 

FOYDALANILGAN MANBALAR: 

1.

 

Adabiy turlar va janrlar. 1-jild. T., "Fan", 1991 

2.

 

B.Norboev. Istiqbol va istehdod tarbisi. T., 1996 

3.

 

Ergash Ochilov, Muborak sarchashmalari. T., 1997 

Katalog: lektions -> ozbek%20adabiyoti -> O`zbek%20tili%20va%20adabiyoti%20yo`nalishi
O`zbek%20tili%20va%20adabiyoti%20yo`nalishi -> Ajiniyoz nomidagi nukus davlat pedagogika instituti
O`zbek%20tili%20va%20adabiyoti%20yo`nalishi -> O'zbekiston respublikasi xalq ta'lim vazirligi ajiniyоz nomidagi
O`zbek%20tili%20va%20adabiyoti%20yo`nalishi -> Ajiniyoz nomidagi nukus davlat pedagogika instituti
O`zbek%20tili%20va%20adabiyoti%20yo`nalishi -> Navoiyshunoslik
O`zbek%20tili%20va%20adabiyoti%20yo`nalishi -> Ajiniyoz nomidagi nukus davlat pedagogika instituti
O`zbek%20tili%20va%20adabiyoti%20yo`nalishi -> Chet el adabiyoti tarixi
O`zbek%20tili%20va%20adabiyoti%20yo`nalishi -> O`zbekiston respublikasi xalq ta`limi vazirligi ajiniyoz nomidagi nukus davlat pedagogika instituti
O`zbek%20tili%20va%20adabiyoti%20yo`nalishi -> Ajiniyoz nomidagi nukus davlat pedagogika instituti
O`zbek%20tili%20va%20adabiyoti%20yo`nalishi -> O’zbеk аdаbiyoti kаfеdrаsi
O`zbek%20tili%20va%20adabiyoti%20yo`nalishi -> Ajiniyoz nomidagi nukus davlat pedagogika

Download 0.62 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling