O`zbekiston respublikasi xalq ta’limi vazirligi ajiniyoz nomidagi nukus davlat pedagogika instituti


Download 464.61 Kb.
Pdf ko'rish
bet4/5
Sana15.02.2017
Hajmi464.61 Kb.
1   2   3   4   5

 

 

4 – MA’RUZA 

GRАMMАTIK KАTЕGОRIYALАR, ULАRNING TURLАRI 

Reja: 

4.1. Mоrfоlоgik kаtеgоriyalаr vа ulаrning turlаri 

4.2. Sintаktik  kаtеgоriyalаr vа ulаrning turlаri.   

TAYANCH  TUSHUNCHALAR:  kategoriya,  morfologik  kategoriya,  sintaktik 

kategoriya, grammatik shakllar, kesimlik kategoriyasi, nisbat kategoriyasi 

 

Grammatik kategoriya va grammatik shakl masalasi grammatika fanida ko’p tilshunoslarni o’ylashga  qo’ygan  masalalardandir.  GK  moh’iyati  nimadan  iborat?  Bu  savolga  tilshunoslar 

turlicha  javob  beradilar.  Buning  moh’iyatini  bilish  uchun  dastlab  kategoriya  atamasining  o’zi 

nimaligi h’aqida fikr yuritaylik. Bu atama falsafadan tilshunoslikka kirib kelgan bo’lib falsafada 

bu  tushuncha  quyidagicha  izoh’lanadi:  «...obektiv  borliq  va  bilishdagi  moh’iyatan  ko’proq 

qonuniy aloqa va munosabatlarni aks ettiruvchi umumiy tushuncha». 

Falsafada  ham  tilshunoslikda  h’am  kategoriya  bir  xil  narsani  aniqlaydi,  yani  kategoriya 

uchun  juftlik  va  yakkalik  mavjud  bo’lishi  shart  va  zarur.  Falsafada  juftlikni  sabab-natija, 

moh’iyat-xodisa,  butun-qism:  yakkalikni  borliq,  miqdor,  makon  tashkil  etsa,  tilshunoslikda 

kategoriya  atamasi  ostida  qatiy  zidlangan  ikkilik  (son  kategoriyasi)  yoki  ko’plik  (kelishik 

kategoriyasi) tushuniladi. 

GK bo’lishi uchun aloqa va aloqaga tushuvchi birliklar zarur. Muayyan mano umumiyligi 

asosida  birlashgan  va  o’zaro  zidlanuvchi  shakllar  sistemasi  GK  h’isoblanadi.  GK  deganda, 

asosan, morfologik kategoriyalar (MK) anglashiladi. 

GK  grammatik  shakllarning  oddiy  arifmetik  yig’indisi  emas,  balki  malum  turdagi 

formalarning  barqaror  munosabatlari  tizmasidan  iborat  bo’lgan  yangi  bir  butunlikdir. 

Shuning  uchun  GK  o’zi  uchun  xos  bo’lgan  umumiy  manoga  ega,  bu  mano  shu  kategoriya 

shakllarida  malum  ko’rinishlarda  turlarda  parchalanib,  aniqlanib  voqelanadi.  Shuning  uchun 

kategoriya  UGMsi  bilani  shu  kategoriya  birliklari  shakllari  XGMlari  o’zaro  tur-jins 

munosabatlarida  turadi.  Masalan,  o’zbek  tilida  ravishdoshlarning  UGMsi  «felni-fel  bilan 

aloqaga  kiritish»  sifatida  tavsiflanadi.  Lekin  ravishdoshlarning  xususiy  ko’rinishlari  quyidagi 

paradigmani h’osil qiladi: 

I.

 1-gach- boshqa bir h’arakatning boshlanish chegarasini ko’rsatish: 

2-guncha-boshqa bir h’arakatning tugallanish chegarasini ifodalash: 

3-ganda-boshqa bir h’arakat sodir bo’lish fanini ifodalash: 

II.


 

4—b|-ib-davomli va davomsiz h’arakatni fel bilan bog’lash: 

5-a|-y-davomli h’arakatni fel bilan bog’lash: 

III.


 

6-gani|-gali-maqsad manoli h’arakatni boshqa h’arakat bilan bog’lash.  

31 


Yuqorida  ko’rsatilgan  barcha  ravishdoshlarda  ravishdoshning  umumiy  manosi  mavjud: 

felni felga bog’laydi. Lekin bu uch qatorning xususiy manolari h’am bor: birinchi qatorda payt, 

zamon  ikkinchi  qatorda  davomli-davomsizlik,  uchunchi  qatorda  sabab-maqsad  UGMlari 

mujassamlangan  keyingi  tadqiqot  ishlarida  (Qarang:  mengliev  B.  Morfologik  xususiyatlarning 

manoviy xususiyatlari va sintaktik imkonyatlari. ND. Buxoro, 1994) yuqorida ko’rsatib o’tilgan 

(-gach,-guncha,-ganda,--b|-ib,-a|-y,-gani|-gali) shakllar ravishdoshlarning turli zamon yoki tarz 

formalari  emas,  balki  h’ar  xil  zamon  va  tarz  kategoriyalarining  ravishdoshlari  ko’rinishlari 

sifatida  talqin  qilingan.  Boshqacha  qilib  aytganda,  zamon  manolari  ravishdoshlarga  va 

ravishdoshlik  vazifasi  zamon  ichiga  sigib  ketgan.  Bunday  xodisalarni  o’rganish  bugungi 

tilshunosligimiz oldiga ko’ndalang qilib qo’yilgan. 

Shuni  aloh’ida  takidlash  kerakki,  shakl  va  kategoriya  tushunchalari  pog’onali,  butun 

bo’laklik, katta-kichiklik munosabatlari bilan bog’langanligi sababli biror kategoriyaga mansub 

bo’lmaydigan  morfologik  forma  bo’lishi  mumkin  emas.  mOddiy  ko’rsatkichi  bitta  bo’lgan 

kategoriyalarda muayyan morfologik  formani  yasovchi asosning o’zi nol ko’rsatkichli-0 bo’lib 

ikkinchi morfologik shaklni tashkil qiladi. Chunonchi, 

Kitob-birlik son 

Kitoblar-ko’plik son 

qizil-oddiy daraja 

qizilroq-qiyosiy daraja 

Odatda nokatigorial deb ataluvchi –niki, -dagi, -dek, -gancha morfemalarimoh’iyatan so’z 

yasovchilardir.  Sh.Shoh’abbiddinova  morfologik  kategoriyalarni  o’rganar  ekan,  o’zbek  tilida 

ularning quyidagi turlarini beradi:  

1.

 

Son kategoriyasi-[0]:[-lar2.

 

Egalik kategoriyasi-[0]:[-i|m]:[-i|ng]... 3.

 

Kelishik kategoriyasi-[0]:[-ning]:[-ni]... 4.

 

Subektiv munosabat kategoriyasi-[0]:[-jon]:[-xon]... 5.

 

Qiyoslash kategoriyasi-[0]:[-roq6.

 

Nisbat kategoriyasi-[0]:[-t|-dir]:[-il]... 7.

 

O’zgalovchi kategoriyasi-[0]:[-ish]:[-i|b]:[-gan]... 8.

 

Kesimlik kategoriyasi-[0]: aniqlik, buyruqlik, shart mayili... Ushbu grammatik kategoriyalar bir necha jih’atdan tasnif qilinadi: 

1.

 Kategoriyadagi shakllarning manoviy tarkibiga ko’ra. 

2.

 Morfologik kategoriya (MK)larning so’z turkumlari yoki gap bo’laklariga xosligi 

jih’atidan. 

3.

 

MK sintaktik qobilyatlarining yo’nalishlariga ko’ra. Endi  shular  ustida  qisqacha  to’xtalib  o’taylik.  Birinchi  tasnifga  ko’ra  kategoriyalar  sodda 

va  murakkab  kategoriyalarga  bo’linadi.  Son,  qiyoslash,  kelishik,  nisbat,  subektiv  munosabat 

kategoriyalari  sodda  kategoriyalar  jumlasidandir.  Chunki  ularda  mano  sodda  bo’lib,  faqat  bir 

kategoriyaga  mansub  bo’lgan  manoni  ajratamiz.  Chunonchi,  son  kategoriyasining  manosi 

miqdoriy  va  sifatiy  belgilarning  malum  yig’indisidan  iborat  bo’lsa  kelishik  kategoriyasi 

tobelikni  ifodalaydi.  qiyoslash  kategoriyasi  belgining  qiyosan  ekanligini  ko’rsatsa,  nisbat 

kategoriyasi fel anglatgan bajaruvchining tavsifini ifodalaydi. 


 

32 


Murakkab  kategoriyaning  formalarida  mano  murakkab  bo’lib,  ularda  bir  necha 

kategoriyalarga  mansub  bo’lgan  manolarni  ajratish  mumkin.  Murakkab  kategoriyalar  sirasiga 

egalik,  o’zgalovchi,  kesimlik  kategoriyalarini  kiritish  mumkin.  Masalan,  egalik  kategoriyasida 

uch xil mano mujassamlangan bo’ladi: 

  A)  Lisoniy  va  nolisoniy  munosabatni  ifodalash  (egalik  kategoriyasi  uchun  katigorial 

mano): 


  B) Shaxs manosi (nokatigorial mano): 

  V) Son manosi (nokatigorial mano): 

  Kesimlik kategoriyasi h’am murakkab bo’lib, unda tasdiq- inkor, mayl-zamon, shaxs-son 

manolari  birlashgan  bo’lib,  ular  bitta  qo’shimchada  yoki  bir  necha  qo’shimchada  ro’yobga 

chiqadi.  Masalan,  «olmani  ol»  gapida  «ol»  so’z  shakli  tasdiq,  buyruq  mayl,  h’ozirgi  zamon, 

ikkinchi  shaxs,  birlik  son  manolarini  voqelashtirib  kelmoqda  va  bu  manolar  [0]  bilan 

ifodalanmoqda  “Kitobni  olmadingiz”  gapida  inkor  manosi  [-ma]  qo’shimchasi  bilan,  mayl-

zamon manosi [-di] bilan ko’plik manosi [-iz] bilan ifodalanmoqda. 

  O’zgalovchi  kategoriya  h’am  murakkab  bo’lib,  unda  ravishdosh,  sifatdosh  va  h’arakat 

nomi shakllari manolari bir butunlikni h’osil qiladi. 

  Morfologik  kategoriyaning  so’z  turkumlari  yoki  gap  bo’laklariga  xosligi  jih’atidan 

tasnifiga  ko’ra  MKlar  ikkiga  bo’linadi:  Leksik-morfologik  va  funktsional-morfologik.  Leksik-

morfologik  kategoriyalar  so’zlarning  ayrim  guruh’lari  turkumlariga  xos.  Bular  sirasiga  son, 

subektiv  munosabat,  qiyoslash  daraja,  nisbat  o’zgalovchi  kategoriyalar  kiradi.  Chunki  son 

kategoriyasi, asosan, ot, olmoshlarga, qiyoslash, daraja kategriyalari sifatida, nisbat, o’zgalovchi 

kategoriyalari fellarga xos leksik-morfologik kategoriyalar-sifatida ajratiladi. 

  Funktsional-grammatik  kategoriyalarga  kelishik,  egalik  kesimlik  kategoriyasi  kiradi. 

Chunki  kesimlik  kategoriyasi  gap  markazi-kesimni  shakllantirsa,  kelishik  uning  boshqa 

bo’laklarini  shakllantiradi.  Egalik  kategoriyasi  esa  so’z  birikmasi  qurilishini  taminlash  uchun 

xizmat qiladi. 

  MKlar  sintaktik  qobilyatlarining  yo’nalishlariga  ko’ra  tasnifida  “birin-ketinlik”,  yani 

grammatik  kategoriyalarning  sintaktik  qobilyatlarining  “oldingisi  bilan”  va  “keyingisi  bilan” 

sifatida belgilanishi nazarda tutiladi. Masalan, “Kitobning” so’z shaklidagi |ning|  o’zidan keyin 

egalik  shaklini  olgan  ot  kelishik  shartligini,  “kitobi”  so’zidagi  |-i|  bu  so’zshaklidan  oldin 

qandaydir qaratqich aniqlovchi bo’lishi zarurligini ko’rsatadi.  

  O’zbek  tilida  egalik,  nisbat,  kesimlik,  qiyoslash,  son  kategoriyalari  so’z  shaklining 

“oldingisi  bilan”  aloqalarini  ko’rsatsa,  kelishik  kategoriyasi  so’z  shaklining  “keyingisi  bilan” 

aloqasini ko’rsatadi. Shaxsiy bah’o shakllari bu jih’atdan mo’tadildir.  

  Umumiy  o’rta  talim  maktablarining  5-7-sinflar  i  uchun  mo’ljallangan  ona  tili 

darsliklarida h’am  yuqorida sharh’langan grammatik kategoriya va ularning tasnifi o’rin olgan. 

O’quvchilarga  kategoriya  ko’rinishlarini  berishdan  oldin  to’plam  va  tasnif  tushunchalarining 

moh’iyati sodda va lo’nda qilib izoh’lab berilgan.  

  Tasnif deganda biror predmetni, shaxsni, belgi, voqea, h’odisani o’z ichki o’xshashliklari 

bilan  bir  to’plamga,  guruh’ga  kiritish  yoki,  aksincha,  birorto’plamni  uni  tashkil  etuvchi 

sinflarga, guruh’larga ajratish, farqlash tushuniladi. 

  Dah’aqiqat,  o’quvchi  ona  tilining  morfologiya  bo’limida  so’z  turkumlari  va  ularning 

lug’aviy  shakllari,  manoviy  guruh’lari,  so’z  shakllari  va  ularning  turlarini  o’rganar  ekan 

mazmuni puxta o’zlashtirishi uchun tasnif asoslari bilishi shart va zarurdir. 

  Maktab darsliklarida so’z shakllari ikki guruh’ga ajratib o’tganiladi: aloqa munosabat va 

lug’aviy shakllar. Aloqa-munosabat shakllari doirasiga  egalik, kelishik, kesimlik kategoriyalari 

qo’shimchalari kiritilgan. 


 

33 


  Lug’aviy  shakllar  doirasida  esa  otlardagi  son  shakli,  kichraytish  erkalash  shakli, 

sifatlardagi  oddiy,  qiyosiy,  orttirma  daraja  lug’aviy  shakllari,  fellardagi  nisbat  va  ravishdosh, 

sifatdosh,  h’arakat  nomi  shakllari  va  h’arakat  tarizi  shakllari  berilgan.  Bunday  shakllar 

o’zaklarga  qo’shilib,  ularning  lug’aviy  manosiga  qo’shimcha  mano  beradi.  Aloqa-munosabat 

shakllari  so’z  birikmasi  va  gapni  shakllantiradi.  Lug’aviy  shakllar  va  aloqa-munosabat 

shakllarining  maktab  darsliklaridagi  talqini  h’am  o’z  xususiyatlariga  ega.  Lug’aviy  shakllar 

morfologiya  bo’limida  h’ar  bir  so’z  turkumining  o’rganish  boshlanishida  o’tilib,  bu  lug’aviy 

shaklning  biz  yuqorida  UGM  deb  atagan  manosi  sodda,  bolalarga  tushunarli  shaklda  bayon 

etiladi.  Mavzu  davomida  h’ar  bir  so’z  turkumining  LGMlari  o’rganiladi  va  h’ar  bir  LGM 

so’zlarida  lug’aviy  shaklning  mano  xususiyatlari  ochib  beriladi,  yani  OGM  va  XGMlar  berib 

boriladi. 

Hammaga  malumki  grammatika  deganda  tor  manoda  morfologiya  va  sintaksis,  keng 

manoda  esa  tilning  barcha  qurilish  sath’lari  tushuniladi.  Til  sath’lari  deganda  fanetika  va 

fonologiya,  leksika  va  semasalogiya,  frazealogiya,  morfologiya,  sintaksis  va  stilistika 

tushuniladi.  Morfologiya  va  sintaksis  bir-birini  taqazo  etuvchi  sath’lar  sanaladi.  Lisoniy 

birliklarga  zotiy  yondashuv  morfologiya  va  sintaksisning  dialektik  birligi  h’aqida  h’ukm 

chiqarish  imkonini  berdi.  Morfologiya-grammatikaning  so’zshakl  manosi  h’aqidagi  soh’asi 

bo’lsa,  sintaksis  grammatikaning  so’zshakl  vazifasi  h’aqidagi  soh’asi  sanaladi.  Tilning  asosiy 

ijtimoiy  vazifasi  aloqa-aralashuv,  insonlar  orasida  fikr  almashtirish  vositasi  bo’lganligi  sababli 

sintaksisning  o’rganish  manbai  bo’lgan  gaplarda  tilning  barcha  sath’larining-fonologiya  va 

fonetikaning,  leksika  va  semantikaning,  morfemika  va  morfologiyaning  birliklari  voqelanadi, 

yuzaga  chiqadi.  Bu  birliklardan  h’ar  birini  tilshunoslikning  aloh’ida-aloh’ida  bo’limlari 

o’rganadi.  Lekin  sintaksisning  o’rganish  manbai  bo’lgan  gaplarda  barcha  sath’  birliklarning 

belgilari jilvalanadi. 

Masalan. 1. Kitobni ukamga oldim. 

   

  Kitobni ukam uchun oldim. 

   

2. Salima h’afa bo’ldi. 

   

  Salimaning kapalagi uchdi 

Kabi  h’odisalar  sintaktik  h’odisalar-sintaktik  sinonimiya  deb  talqin  qilinadi.  Lekin  1-

h’olatda  morfologik  birliklarning  mano  va  vazifadoshligi,  2-h’olatda  so’z  va  ibora 

manodoshligini  kuzatish  mumkin.  Bunday  morfologik  h’odisalarga  sintaktik  jih’atdan  qaraladi 

va sof sintaktik h’odisani o’rganish chetda qoladi. 

yoki: 


 

-y|yu    

-da    

lekin|ammo 

Lola keldi    yoki                           men keldim 

   

   Shuning uchun 

   

Chunki 

   

Deb 

Kabi gaplar bog’langan qo’shma gaplar, ergashgan gaplar va ularning ko’rinishlari sifatida 

ananaviy  tilshunosligimizda  o’rganilib  kelinmoqda.  Agar  diqqat  etibor  bersak,  bu  misollarda 

turli  xil  gaplar  (sintaktik  h’osilalar)ni  emas,  balki  turli  bog’lovchi  vositalar  bilan  shakllangan 

morfologik h’odisalarni-bog’lovchilar paradigmasini ko’rish mumkin. Bu erda h’am morfologik 

birliklarning  sintaksisda  «qorishilganini»  sezish  mumkin.  «Sintaksis  boshqa  sath’lar  (ayniqsa, 

leksika  va  morfologiya)  birliklari  tajalisdan  h’oli  bo’lgach  beh’ad  sodda  va  h’ammamga  oson 

tushunarli  qoliplarning  o’zaro  munosabat  chizmalari  shaklini  oladi...»  [2,29-30:]  jumladan,  

34 


[O’Pm] sintaktik qolipi h’am h’uddi shunday keltirib chiqarilgan. Buning uchun nutqdagi oddiy 

bir  gapga  murojaat  qilamiz:  (bu  kunda)  Latofatning  murg’akgina  qalbiga  shunday  nogoh’oniy sevgi otash tashladi. Bu nutq h’osilasida barcha til sath’larining birliklari o’z ifodasini topgan. 

Bu  gapning  sintaktik  qurilishini  aniqlash  uchun  nutqdagi  gapning  nosintaktik  kategoriyalar 

ko’rinishlarini birma-bir olib tashlaymiz: 

1.Đntanatsion tugallanganlik. Yuqoridagi gap intanatsion tugallikga ega. Agar biz shu gapga 

boshqacha  bir  tus  bersak,  u  intonatsion  jih’atdan  tugal  bo’lmasligi  h’am  mumkin,  yani  «bu 

kunda Latofatning murg’akkina qalbiga shunday nogoh’oniy sevgi otash tashladi va uning ko’zi 

oldida  borliq  o’zgacha  libos  kiydi»  gapning  birinchi  qismi  oh’ang  jih’atdan  tugallanmagan. 

Bunday xususiyatlar nutqdagi  gaplar uchun xarakterli h’olat sanaladi.  Ammo gapning qolipiga 

ah’amiyatsizdir,  chunki  gaplarni  oh’ang  jih’atdan  o’rganish  fonetika,  fonetik  tah’lilning 

obektidir. 

2.Gapning  ifoda  maqsadiga  ko’ra  turlari.  Yuqoridagi  nutqiy  h’osila  h’am  so’roq,  h’am 

buyruq,  h’am  h’is-h’ayajon  gap  bo’lib  shakllanishi  mumkin.  Ammo  gapning  ifoda  maqsadiga 

ko’ra  turlari  gap  semantikasida  o’rganilishi  lozimligi  uchun,  shuningdek,  bunday  xususiyatlar 

gapning eng kichik qolipiga dah’ldor bo’lmaganligi tufayli bu nosintaktik h’odisadan h’am voz 

kechamiz. 

3.Modal  manolariga  ko’ra  turlari.  Nutqda  gap  turli  modal  (gumon,  taxmin,  ishonch, 

qatiylik...) manolarida bo’lishi mumkin. Jumladan, yuqorida bergan gapimizni quyidagi shaklda 

qo’llasak: 

«(bu  kunda)  Latofatning  murg’akkina  qalbiga  shunday  nogoh’oniy  sevgi  otash 

tashlaganga  o’xshaydi».  Bu  gapda  endi  gumon  manosi  o’z  ifodasini  topgan.  Bu  h’odisa  h’am 

gapning  sintaktik  qurilishi  uchun  ah’amiyatsiz  bo’lganligi  va  tilning  madallik  kategoriyasida 

o’rganilishi  lozimligi  tufayli  tajalli  sifatida  gapdan  chetlashtiramiz.  Qisqasi,  shunga  o’xshash 

nosintaktik h’odisalarni gapdan chetlashtirgandan so’ng gapning bo’laklari qoldi. 

Mashh’ur  frantsuz  tilshunosi  L.Tenger  grammatikasida  (gap  bo’laklarining  gap  ichidagi 

mavqei, darajalanishi) asoslangan h’olda  gapdagi markaziy bo’lakni aniqlashga kirishamiz. Bu 

gapning  eng  kichik  qolipini  aniqlashdagi  ikkinchi  tayangan  bosqichimiz  bo’ladi.  «(Bu  kunda) 

Latofatning murg’akkina qalbiga shunday nogoh’oniy sevgi otash tashladi» gapini bo’laklardan 

birma-bir  xoli  qilgach,  fikrni  ifodalay  oladigan  markaziy  bo’lak-kesim  vazifasidagi  so’zforma 

(«tashladi») qoldi va quyidagi chizmani h’osil qilish mumkin:  

«Bu kunda Latofatning murg’akkina qalbiga shunday nogoh’oniy sevgi otash tashladi» 

Fikr ifodalash “Otash tashladi” frazemasida mujassamlashgan. “Otash tashladi” so’zining 

valentligi  asosida  yuqoridagi  gap  h’osil  qilingan.  Bu  so’z  shakli  ikki  qismdan  iborat:  otash  –

lug’aviy mano ifodalovchi qism, -di kesmlik ko’satkichlari qismi, yani bu [O’Pm]ga tengdir. 

  Yuqorida  biz  nutqiy  voqealanishdan  umumiylikka  qarab  intildik  va  umumiy  h’osilani 

vujudga  keltirdik.  Bu  chizma,  qolip  (O’Pm)  yuzminglab  gaplarda  voqealanadi,  ro’yobga 

chiqadi.  Yani  zotiy  moh’iyat  nutqida  rang-barang  ko’rinishlarda  namayon  bo’ladi.  Bu  o’rinda 

shuni  takidlash  kerakki,  biz  yuqoridagi  misolimiz  bilan,  dastlab,  xususiyliklardan  umumiylik 

keltirib  chiqardik  va  bu  umumiylik  yana  pastga  qarab  turli  xususiyatlarini  namoyish  etadi. 

Bundan  mafologiya  va  sintaksisning  bosh  maqsadi  kelib  chiqadi.  «...Xususiyliklarni  malum 

tamoyillar asosida umumiyliklarga birlashtirish va aksincha, muayyan umumiylikning bevosita 

kuzatishda  turlicha  namoyon  bo’lish  imkonyatlarini  ochib  berishga,  boshqacha  aytganda, 

induktiv  usulga  tayangan  h’olda  h’ususiyliklardan  umumiyliklarga  o’tish,  umumiyliklardan 

o’rtasidagi  o’zaro  munosabatni  ochish-nazariy  morlogiyaning  bosh  maqsadi  sanaladi».  [3,8:] 

o’zbek tili nazariy morfologiyasining asosiy h’ususiyatlari, vazifalari quyidagilardan iborat. 

  1.Til-nutq  zidlanishi  asosida  umumiylik-h’ususiylik,  imkoniyat-voqelik,  dialektik 

munosabatining morfologik sath’ida namayon bo’lishini ko’rsatib berish.  

35 


2.morfologiya morfologik birliklar munosabatiga tayanadi. 

3.Til  birliklari  o’rtasidagi  uch  xil  munosabat  tadqiqot  markazida  bo’ladi:  Qatorlanish 

(sintagmatik) 

–sintagmatik 

buyruqlanish 

(paradigmatik) 

–pog’onaviylik 

(iyararh’ik). 

qatorlanish-til  birliklarining  ketma-ket  joylashuvi.  Guruh’lanish  munosabati  malum 

birlashtiruvchm  belgi  asosida  muayyan  sinfda  birlashtiruvchi  birliklar  o’rtasidagi  munosabat 

sanalib,  u  “fah’miy  boshlash”  orqali  h’osil  qilinadi.  Pog’onaviylik-kichik  birliklarning  o’zidan 

kattaroq  birliklar  tarkibiga  kirish  munosabati.  Bu  munosabat  butun  va  bo’lak  munosabatini 

namayon  etadi.  Masalan,  morfema  affiksal  marfema  bilan  so’z  morfemalarda  tashkil  topadi. 

Morfema so’z shakl tarkibida real voqelanadi. 

  4.Marfologik birliklarning birlashtiruvchi va farqlovchi belgilari ularni malum paradigma 

tarkibida  zidlash  asosida  aniqlanadi.  Shuning  uchun  h’am  h’ar  qanday  grammatik  paradigma 

zamirida  zidlanish  yotadi.  Tilshunoslikning  vazifasi  ana  shu  zidlanish  belgilarini  ochishdan 

iborat.  Bu  zidlanishlar  nutqiy  konkret  manolar  asosida  emas,  balki  grammatik  (morfologik) 

shaklning  umumiy-lisoniy  manosi  asosida  quriladi.  Umumiy-lisoniy  manolar  esa  o’zaro 

mutanosib  grammatik  shakllarning  aloqadorligi  asosida  ochiladi.  Chunochi,  birlik  son  bilan 

ko’plik son shakllarining nutqiy manolarini qiyoslasak: 

  Birlik son 

 

Ko’plik son   Kitob   

 

kitoblar 

  1ta kitob 

  ko’p kitob 

  10ta kitob 

  bu erda 

 

 

bu erlar 

ikki son shakl manolarini qiyoslab h’ukm chiqara olamizki, birlik son aniq miqdorni h’am, 

noaniq miqdor (ko’p kitob)ni h’am birlikni h’am, aniq va noaniq ko’plikni h’am ifodalay oladi. 

Ko’plik  son  esa  h’amisha  noaniq  ko’plikni  ifodalaydi.  Mana  shu  noaniq  ko’plikni  ifodalash 

ko’plik soning umumiy manosi, birlikni h’am, ko’plikni h’am, aniqlikni h’am, noaniqlikni h’am 

ifodalay olish esa birlik sonining umumiy manosidir. 

  Morfologik  paradigmalarda  shakllar  mana  shunday  umumiy  manolar  asosida  zidlanadi. 

Mana  shunday  umumiy  morfologik  (grammatik)  manolarini  ochish  va  paradigma  azolarining 

zidlanish belgilarini tavsiyalash bugungi o’zbek tili nazariy morfologiyasining tadqiq manbaidir. 

Bu  ishga  o’zbek  tilshunosligi  endigina  kirishdi  va  uning  rivoji  bevosita  iqtidorli  yoshlarning 

kelajakdagi faoliyatlari bilan bog’liqdir. 

  Morfologik  shaklning  mana  shu  usulda  ochilgan  umumiy  manosi  bu  formaning 

qo’llanilishida  –sintaksisda  voqealanadi.  Shuning  uchun  morfologik  shakl  umumiy  manosi 

imkoniyat sifatida unda yashiringan bo’ladi. Nutqda esa u ro’yobga chiqadi va morfologiya va 

sintaksisning uzviy aloqadorligi bir-biridan ajralmasligi taminlanadi. 

  Morfologik  shakl  imkoniyat  bo’lsa,  sintaktik  qurilma  voqealanishdir.  Chunonchi, 

“ukuamga” so’z shaklini olib ko’raylik. Bu shaklda 

1.Lug’aviy  mano  o’zidan  kichik,  erkak  jinsidagi  bir  ota-onadan  bo’lgan  bir  avloddagi 

qarindosh: 

2.Malum bir so’z turkumi “ot”ga mansublik: 

3.Miqdor jih’atdan aniqsizlik: 

4.Qandaydir  boshqa  so’zga  tobe  (to’ldiruvchi  yoki  h’ol)  mavqeida  kelib,  h’arakat  yoki 

biror narsaning unga yo’nalganligi: 


 

36 


5.Bir shaxsga aloqadorlik manolari mujassamlangan: 

Bu  manolarning  barchasi  “ukamga”  so’z  shaklida  noaniq  va  umumiydir.  Bu  so’z  shakli 

nutqda  boshqa  so’zlar  bilan  aloqadorlikda  voqealanganlikda    yuqoridagi  manolar 

muayyanlashadi.  “Kitobni  ikkinchi  ukamga  oldim”,  “Bu  gapni  kenja  ukamga  aytdim”, 

“Boshimni ko’tarib o’rtancha ukamga qaradim”. 

Bundan biz yana bir xulosaga kelamiz: Morfologik shakl nafaqat sintaktik qo’llanishi bilan, 

balki  lug’aviy  mano  va  lug’aviy  to’ldirilishi  bilan  h’am  uzviy  bog’langan.  Bu  leksika, 

marfologiya  va  sintaksisning  o’zaro  uzviy  aloqadorligi  va  tilning  yaxlitligi  bilan  tabiatin 

bog’liqdir.  Biz  tilni,  uning  birliklarini  turli  sath’larga  suniylik  bilan  ajratamiz,  ayrim 

maqsadlarni  ko’zlab  ajratamiz.  Haqiqatda  esa  ular  bir  butunlikda  yashaydi,  ularni  bir-biridan 

ajratish  mumkin  emas.  Lekin  h’ar  bir  sath’  uchun  faqat  shu  sath’  uchun  xos  bo’lgan 

h’ususiyatlarni aniqlash maqsadida biz o’rganayotgan sath’ birligini boshqa sath’lar tajallisidan 

suniy  ravishda  ozod  qilishimiz  kerak.  Masalan:  “Ah’madlar”  so’z  shaklida  –lar 

qo’shimchasining  manosi  “kitoblar”  so’z  shaklidani  “-lar”  manosidan  farq  qiladi.  Bu  farq, 

shubh’asizki,  yakka  shaxs  nomi  bo’lgan.  “Ah’mad”  va  bir  jinsdagi  predmetlarning  umumiy 

nomi  bo’lgan  “kitob”  so’zining  luqg’aviy  manosi  bilan  va  morfologik  shakl  bo’lgan  ko’plik 

sonining  umumiy  morfologik  manosiga  aloqador  emas.  Xuddi  shunday  “ni”  tushum  kelishigi 

qo’shimchasini qabul qilgan vositasiz to’ldiruvchi quyidagi birikmalarda h’ar xil manoga ega   Uyni qurdik 

  Uyni buzdik   Uyni bezadik 

  Uyni ko’rdik 

  Uyni o’yladik 

Lekin bu rang-baranglik “ni” shaklining umumiy marfologik manosidan emas, balki uning 

qanday so’zlar bilan birikib kelgani bilan bog’liq. Tushum kelishigining umumlisoniy manosi ot 

yoki  manosi  toraygan  so’zni  o’timli  fel  bilan  tobe  bo’lak  (vositasiz  to’ldiruvchi)  mavqeida 

bog’lashdan iboratdir, xolos. Shuning uchun grammatika umumiy manolar bilan h’am, xususiy 

nutqda  voqealangan  manolar  bilan  h’am  ish  ko’rganligi  sababli  biz  bu  ikki  xil  mano  ustida 

aloh’ida to’xtalishimiz lozim 

 

5-MA’RUZA Grammatik shakllar orasidagi munosabatlar  

Reja: 


5.1. Grаmmаtik shаkllаr оrаsidа оppоzitiv  munоsаbаtlаr mаvjudligi Grаmmаtik shаkldаgi 

sinоnimik munоsаbаtlаr  

5.2. Hаr хil sаthdаgi til birliklаri оrаsidа sinоnimik munоsаbаtlаrning mаvjud bo’lishi 


Katalog: lektions -> ozbek%20tili
ozbek%20tili -> Ajiniyoz nomidagi nukus davlat pedagogika instituti
ozbek%20tili -> O'zbekiston respublikasi xalq ta'lim vazirligi ajiniyоz nomidagi
ozbek%20tili -> O`zbekiston respublikasi xalq ta’limi vazirligi ajiniyoz nomidagi nukus davlat pedagogika instituti
ozbek%20tili -> Ajiniyoz nomidagi nukus davlat pedagogika instituti
ozbek%20tili -> O’zbekiston respublikasi xalq ta’limi vazirligi ajiniyoz nomidagi nukus davlat pedagogika instituti o’zbek tilshunosligi kafedrasi
ozbek%20tili -> Navoiyshunoslik
ozbek%20tili -> Ajiniyoz nomidagi nukus davlat pedagogika instituti
ozbek%20tili -> O’zbеkistоn rеspublikasi хalq ta’limi vazirligi ajiniyoz nоmidagi nukus davlat pеdagоgika instituti
ozbek%20tili -> O`zbekiston respublikasi xalq ta’limi vazirligi ajiniyoz nomidagi nukus davlat pedagogika instituti
ozbek%20tili -> O'zbekiston respublikasi xalq ta'lim vazirligi ajiniyоz nomidagi nukus davlat pedagogika

Download 464.61 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling