O‘zbekiston respublikasi xalq ta’limi vazirligi respublika ta’lim markazi


Download 3.54 Kb.
Pdf ko'rish
bet11/15
Sana15.02.2017
Hajmi3.54 Kb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Bozor iqtisodiyotiga o‘tishning–O‘zbekiston modeli. O‘zbekiston
Respublikasining bozor iqtisodiyotiga o‘tishining besh tamoyili. Bozor
iqtisodiyotiga o‘tish islohotlari.
VI. Soliq tizimi (3 soat)
28-mavzu: Soliqlar va ularning turlari. Soliq va uning mohiyati.
Soliqlar – davlatning asosiy daromad manbai. Soliqlarning turlari. To‘g‘ri
va egri soliqlar. Davlat va mahalliy soliqlar. Davlatning boshqa daromad
manbalari. Jismoniy shaxs, yuridik shaxs.
29-mavzu: Soliqqa tortish asoslari. Soliq subyektlari. Soliq
to‘lovchilar. Vakolatli organlar. Soliq Kodeksi. Soliqqa tortishning asosiy
tamoyillari. Soliq to‘lovining o‘ziga xos xususiyatlari. Soliq obyekti. Soliq
stavkasi. Proporsional soliq stavkasi. Regressiv soliq stavkasi. Progressiv
soliq stavkasi.

113
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
O‘quv dasturi
30-mavzu: Soliq to‘lovchilarning huquqlari va majburiyatlari. Soliq
to‘lovchilarning huquqlari va majburiyatlari.
Oraliq va yakuniy nazorat darslari (4 soat).
Jami (34 soat).
9- SINF
(34 soat,haftasiga 1 soatdan
1. Tadbirkorlik va ishlab chiqarish (10 soat)
1-mavzu: Tadbirkorlik. Tadbirkorlik va uning asosiy xususiyatlari.
Tadbirkorlikning iqtisodiyotdagi o‘rni. Biznes g‘oya va biznes reja. Tadbirkor
va unga xos xususiyatlar. Tadbirkorlik faoliyatining turlari: ishlab chiqarish,
tijorat, moliyaviy, vositachilik va sug‘urta faoliyati.
2-mavzu: Firma va uning turlari. Firmalar va ularning turlari. Egasi
yakka shaxs bo‘lgan firma, shirkat, sherikchilik asosida tuzilgan firma,
mas’uliyati cheklangan va cheklanmagan firmalar. Ularning tashkiliy
asoslari va bir biridan farqlari.
3-mavzu: Aksiyadorlar jamiyati. Aksiyadorlar jamiyatining tashkiliy
tuzilmasi. Ochiq va yopiq turdagi aksiyadorlar jamiyati. Oddiy va imtiyozli
aksiyalar. Aksiyaning nominal qiymati, bozor narxi va kursi.
4-mavzu: Firmani ochish. Yakka tartibdagi tadbirkorlik. Firma
ochishning tashkiliy yo‘l-yo‘riqlari. Firma nizomi va ta’sis shartnomasi.
O‘zbekistonda tadbirkorlik faoliyati bilan shug‘ullanishning huquqiy
asoslari.
5-mavzu: Firma mablag‘lari va xarajatlari. Firmaning mablag‘lari.
Asosiy va aylanma mablag‘lar. Amortizatsiya va amortizatsiya ajratmasi.
Firmaning umumiy xarajatlari. Doimiy va o‘zgaruvchan xarajatlar.
Mahsulotning tannarxi, ishlab chiqarish narxi.
6-mavzu: Yalpi daromad, foyda va zarar. Korxona chiqimi. Korxona
daromadi. Korxona foydasi va zarari.
7-mavzu: Iqtisodiy faoliyat tahlili. Rentabellik. Firma faoliyatining
moliyaviy tahlili. Sof foyda, rentabellik. Bankrotlik. Firmani tugatish.
O‘zbekiston Respublikasining “Bankrotlik to‘g‘risida” gi qonuni.
8-mavzu: Firmani boshqarish – menejment. Boshqaruv tushunchasi.
Bozor sharoitida boshqaruvning o‘rni. Korxonani boshqaruv jarayonining
xususiyatlari. Menejment va uning vazifalari. Menejer. Boshqaruv
jarayonining bosqichlari: boshlang‘ich vaziyatning tahlili, boshqarishdan
ko‘zlangan maqsadni aniqlash, boshqaruv bilan bog‘liq xatti harakatlarni

114
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
O‘quv dasturi
rejalashtirish, boshqaruvni amalga oshirish, boshqarish jarayonining
borishiga oid ma’lumot va axborotlarni to‘plash, qayd qilib borish va
qayta ishlash, boshqaruv jarayonini nazorat qilib borish. Menejer va
jamoa o‘rtasidagi munosabatlar. Menejerning rahbarlik uslublari.
9-mavzu: Marketing. Marketing tushunchasi. Marketing tamoyillari
va maqsadlari. Marketing tashkiliy tuzilmalari. Marketing tadqiqotlari.
Bozorni tadqiq qilishda ma’lumotlarning roli. Ma’lumot to‘plash usullari
va vositalari. Zamonaviy elektron axborot texnologiyalari. Internet tizimi.
Marketingda rejalashtirish va oldindan aytish. Reklamaning ahamiyati va
foydasi. Reklama turlari.
10-mavzu: Ishlab chiqarish va ekologiya. Tabiatdagi muvozanat.
Ekologiya fani. Ekologik muammolar va ularning kelib chiqish sabablari.
Ekologiya va iqtisodiyot orasidagi munosabatlar. Atrof muhitning ifloslanishi.
Atrof-muhit ifloslanishini nazorat qilish. Davlat — tabiat himoyachisi.
O‘zbekistonda ekologik muammolar. Orol dengizi muammosi.
O‘zbekistonda mustaqillik yillarida ekologik muammolarni hal qilish
bo‘yicha amalga oshirilayotgan tadbirlar. Atrof muhitni himoya qilish–
har bir kishining fuqarolik burchi.
2. Davlat va iqtisodiyot (4 soat)
11-mavzu: Davlatning iqtisodiy vazifalari. Davlatning iqtisodiyotda
tutgan o‘rni. Ijtimoiy yo‘naltirilgan bozor iqtisodiyoti sharoitida davlatning
roli. Davlatning jamiyat oldidagi vazifalari. Davlatning bozor ishtirokchisi
sifatidagi iqtisodiy faoliyati
12-mavzu: Davlat budjeti. Davlat xarajatlari. Davlat budjeti. Davlat
budjetining daromad va xarajat qismlari. Kamomadli budjet. Davlat qarzi.
Davlatning fiskal siyosati.
13-mavzu: Bank tizimi. Banklarning paydo bo‘lish tarixi. Markaziy
bank va tijorat banklari. Bank krediti, kredit foizi, foiz stavkasi. Bank
zahira normasi. O‘zbekistonning bank tizimi.
14-mavzu: Davlatning iqtisodiy siyosati. Davlatning iqtisodiy siyosati.
Budjet soliq siyosati. Davlatning pul–kredit siyosati.
3. Soliq turlari (4 soat)
15-mavzu: Daromad solig‘i. Jismoniy shaxslar. Yuridik va jismoniy
shaxslar daromadi. Yuridik shaxslarning soliqqa tortiluvchi daromadi.
Jami daromadlar tarkibi.

115
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
O‘quv dasturi
16-mavzu: Mol-mulk solig‘i. Mol-mulk solig‘i. Jismoniy shaxslardan
olinadigan mol-mulk solig‘i stavkasi. Yuridik shaxslardan olinadigan
mol-mulk solig‘i. Mol-mulk solig‘i stavkasi. Mol-mulk solig‘idan imtiyozlar.
Mol-mulk solig‘i obyekti va subyektlari.
17-mavzu: Yer solig‘i. Yer solig‘i. Jismoniy shaxslardan olinadigan
yer solig‘i stavkasi. Yuridik shaxslardan olinadigan yer solig‘i. Yer solig‘i
stavkasi. Yer solig‘idan imtiyozlar. Yer solig‘i obyekti va subyektlari.
18-mavzu: Aksiz va qo‘shilgan qiymat solig‘i. Aksiz solig‘i. Aksiz
solinadigan tovarlar. Aksiz solig‘i obyekti. Qo‘shilgan qiymat
solig‘i.qo‘shilgan qiymat solig‘i obyekti. Qo‘shilgan qiymat solig‘i stavkasi.
Qo‘shilgan soliqni hisoblash formulasi.
4. Iqtisodiy o‘sish (3 soat)
19-mavzu: Asosiy makroiqtisodiy ko‘rsatkichlar. Tugal mahsulot.
Yalpi ichki mahsulot (YaIM). Yalpi milliy mahsulot (YaMM). Sof ichki
mahsulot (SIM). Milliy daromad (MD). Aholi jon boshiga to‘g‘ri keladigan
yalpi ichki mahsulot (yalpi milliy mahsulot). Real qiymat. Nominal
qiymat. Real YaIM. Nominal YaIM.
20-mavzu: Iqtisodiy o‘sish va rivojlanish. Iqtisodiy davr. Ekstensiv
iqtisodiy o‘sish. Intensiv iqtisodiy o‘sish. Aholining turmush darajasi.
Iqtisodiy farovonlik.
21-mavzu: O‘zbekiston Respublikasining iqtisodiy salohiyati.
O‘zbekiston Respublikasi iqtisodiy salohiyati: yer maydoni, aholisi,
tabiiy resurslari, sanoati, qishloq xo‘jaligi.
5. Inflyatsiya va ishsizlik (4 soat)
22-mavzu: Inflyatsiya va uning turlari. Pul massasi. Pulning aylanish
tezligi. Inflyatsiya. Fisher tenglamasi. Pul muomalasi qonuni.
23-mavzu:  Inflyatsiya oqibatlari. Inflyatsiya   darajalari.
Gi perinflyatsiya.   Inflyatsiyaga qarshi choralar.
24-mavzu: Mehnat bozori va ishsizlik. Mehnat bozori. Ishchi kuchi.
Ish haqi va uning miqdori. Band, ishsiz va ishchi kuchiga kirmaydiganlar.
Ishsizlik va uning turlari. Ishsizlik darajasi va uni hisoblash.
25-mavzu: Ijtimoiy himoya vositalari. Ishsizlik oqibatlari. Mehnat
birjalari. Ishsizlik nafaqasi. O‘zbekistonda ishsizlikka qarshi hukumat va
ijtimoiy jamg‘armalarning chora tadbirlari.

116
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
O‘quv dasturi
6. Jahon iqtisodiyoti (5 soat)
26-mavzu: Xalqaro savdo. Jahon bozori va uning ishtirokchilari. Import.
Eksport. Savdo balansi. Mutlaq ustunlik nazariyasi. Nisbiy ustunlik nazariyasi.
Import. Eksport.
27-mavzu: Xalqaro iqtisodiy munosabatlar. Tashqi savdoga to‘siqlar.
Bojxona boji. Kvota. Tashqi savdo litsenziyasi. Proteksionizm. Tashqi
savdoni erkinlashtirish. Xalqaro savdo tashkilotlari.
28-mavzu: Valyuta kursi. Valyuta. Valyuta kurslari. Valyuta kursini
aniqlash. Valyuta kursi o‘zgarishi.
29-mavzu: Jahon iqtisodiyoti muammolari. Yer yuzida tinchlikni
saqlash. Atrof muhitni ifloslanishi. Xomashyo va energiya tanqisligi. Oziq
- ovqat tanqisligi. Ochlik va qashshoqlik.
30-mavzu: Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi. Jahon moliyaviy-
iqtisodiy inqirozining kelib chiqish sabablari. Jahon moliyaviy-iqtisodiy
inqirozi  oqibatlari. Inqirozning O‘zbekiston iqtisodiyotiga ta’siri. Inqirozni
bartaraf etish yo‘llari va choralari
Oraliq va yakuniy nazorat darslari (4 soat)
Jami (34 soat)

117
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
Davlat ta’lim standartiga sharh
“Milliy istiqlol g‘oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar” turkumiga
kiruvchi “Odobnoma”, “Vatan tuyg‘usi”, “Milliy istiqlol
g‘oyasi va ma’naviyat asoslari” fanlaridan
Davlat ta’lim standarti
O‘quvchilar “Odobnoma” faniga oid quyidagi bilim, ko‘nikma va
malakalarni egallashlari shart:
-
Vatan ostonadan boshlanishini tushunish;
-
oila kichik Vatan ekanligini bilish;
-
o‘zi yashab turgan diyordagi tarixiy obidalarni, mustaqillik yillarida
bunyod etilgan inshoatlarni, hamda muqaddas qadamjolar haqida
ma’lumotga ega bo‘lish;
-
O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi davlatning Asosiy qonuni
ekanligini bilish;
-
Davlat ramzlari haqida bilish;
-
Davlat tili haqida ma’lumotga ega bo‘lish
-
Millatlararo totuvlik va dinlararo bag‘rikenglik tushunchalari haqida
bilish;
-
Yurtimizda nishonlanadigan umumxalq bayramlari, oilaviy
an’analar haqida bilish;
-
Davlat ramzlariga hurmat va ehtirom ko‘rsatish;
-
boshqa millatlarning tili, qadriyatlarini hurmatlash;
-
axloq-odob qoidalarini bilish va ularga amal qila olish;
-
salomlashish qoidalarini bilish;
-
ziyorat qilish odobini bilish;
-
yurtimizda ziyoratgohlarni ta’mirlashga katta ahamiyat
berilayotganligining mohiyatini anglab yetish;
-
tabiatni asrashda nimalarga ahamiyat berish lozimligini bilish;
-
jamoat joyida, dasturxon atrofida odob saqlay olish;
-
do‘stlik odobini bilish;
-
odobli bolaning xatti-harakatlarini bilish;
-
o‘zidan kichiklarga, ojizlarga mehr muruvvat ko‘rsata olish;
-
halollik, to‘g‘rilik tushunchalarini idrok etish va ularga rioya qilish.
-
ehtiyotkorlik va havfsizlik qoidalarini bilish.
-
musiqa, dastlabki cholg‘u asboblari haqida bilish;
-
musiqa tinglash odobiga ega bo‘lish;

118
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
Davlat ta’lim standartiga sharh
-
qo‘shiqchilik san’atining o‘ziga xosligi, uning inson ruhiyatiga
ta’sirini bilish;
-
amaliy san’at turlari (xalq hunarmandchiligi: kulolchilik, milliy
kiyimlar, ganch va yog‘och o‘ymakorligi, chilangarlik, zargarlik
tushunchalari)ni bir-biridan ajrata olish;
-
ezgu fazilatlar – inson ko‘rki ekanligini anglash.
-
o‘z fikrini odob doirasida, erkin ifodalay olish;
-
muomala madaniyatini shakllantirish;
Odobnoma fanining maqsad va vazifalari
“Milliy istiqlol g‘oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar” dasturini
amalga oshirishning birinchi bosqichi, boshlang‘ich sinflarda
“Odobnoma” fanidir.
“Odobnoma” fanining maqsad va vazifasi yosh avlod qalbiga odob-
axloq me’yorlarini singdirishdan iborat.
Odob va axloq fani farzandlarimizda insof, adolat, imon-e’tiqod,
vijdon va mehr-muhabbat hislarini tarbiyalashga qaratilgandir.
Bu ishda o‘qituvchiga maktab, oila, mahalla va keng jamoatchilik
yaqindan yordam berishi zarur.
Mashg‘ulotlarni innovasion texnologiyalar asosida qiziqarli suhbat,
o‘yin, bayram, sayohat, sahnalashtirilgan lavhalar kabi shakl va
usullarda, turli-tuman rasm, ertak, hikoya, afsona, rivoyat, maqol va
topishmoqlardan, audio, videotasmalar, ibratli hikoyalar, xalq
ertaklaridan, hamda o‘quvchilar hayotida uchraydigan voqealardan
foydalangan holda o‘tish maqsadga muvofiqdir. Odoblilik dastlab ota-
onaga mehr, vatan tuyg‘usi, muomala madaniyati, oilaga xos milliy urf-
odat va an’analarga rioya qilishda xalqimiz boy pedagogik merosi,
ajdodlarimizni pand-nasihatlari va xalq og‘zaki ijodiyoti namunalari
bo‘lmish doston, ertak, rivoyat hamda buyuk shaxslar ijodi, hayotidan
namunalar keltirish va ular o‘gitlarini o‘rganish orqali murg‘ak qalbni
tarbiyalashdir.
Umumiy o‘rta ta’lim maktablarida “Odobnoma”
 ta’limining asosiy vazifalari
“Odobnoma” ta’limining bosh maqsadi va vazifasi -
- yosh avlod qalbi va ongida Vatanga muhabbat va sadoqat tuyg‘ularini
shakllantirish;

119
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
Davlat ta’lim standartiga sharh
- O‘zbekiston kelajagi bo‘lgan yoshlarimizni yuksak axloq va
madaniyatni o‘zida mujassam etgan shaxslar qilib tarbiyalash;
- Davlat ta“lim standartlari talablarida belgilangan vazifalarni amalga
oshirish;
- o‘quvchilarda mardlik va vatanparvarlik fazilatlarini shakllantirish,
milliy iftixor tuyg‘usini kamol toptirish, ularning har tomonlama yetuk
inson bo‘lib yetishishiga xizmat qilishdan iborat
- bolalarda erkin, sog‘lom fikrni rivojlantirish, to‘gri dunyoqarashni
shakllantirish;
- Tabiatni asrash va e’zozlash, hayvonlarga g‘amxo‘rlik qilish, milliy
o‘yinlar, ilm va hunarning xosiyati, odob – inson ko‘rki kabi mavzularda
o‘quvchilarni xalqimizga xos bo‘lgan odob-axloq qoidalari bilan
tanishtirish.
- o‘quvchilar tarbiyasida odob-axloq me’yorlarini, insoniylik
fazilatlarini shakllantirishga xizmat qiladi.
Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 1-sinf o‘quvchilari quyidagi
bilim, ko‘nikma va malakalarga ega bo‘lishi lozim
Bilim
-
1- sentyabr Mustaqillik kuni - yurtimizda umumxalq bayrami
sifatida nishonlanishini bilish;
-
salomlashish qoidalarini, odobini bilish;
-
odob go‘zallik ramzi ekanligini bilish;
-
ziyorat qilish odobini bilish;
-
Toshkent, Samarqand, Buxoro, Xiva eng qadimiy
shaharlarimizdan ekanligini bilish;
-
tabiatni asrashda nimalarga ahamiyat berish lozimligini bilish;
-
milliy o‘yinlarimizning qanday paydo bo‘lganligini bilish;
Ko‘nikma
-
to‘g‘ri salom berish;
-
uy-ro‘zg‘or ishlarini bajarishda ota-onasiga yordam berish;
-
o‘quv qurollarini saranjom saqlash”;
-
Ota-onasining, kattalarning mehnatini qadrlash;

120
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
Davlat ta’lim standartiga sharh
-
sog‘ligini saqlashga harakat qilish;
-
ziyorat qilish odobliga amal qila olish.
Malaka
-
salomlashish odobini o‘zlashtirish va unga rioya qilgan holda
salomlashish;
·
jamoat joyida, dasturxon atrofida odob saqlay olish;
·
kamtar bo‘lishga odatlanish;
·
shaxsiy gigiena qoidalariga rioya qilish;
·
kun tartibini tuzish va unga rioya etish;
·
darslikdagi savol va topshiriqlarni mustaqil ishlash;
·
o‘qigan hikoyalari asosida hulosa chiqarish;
·
odobli bo‘lishga shaxsiy namuna ko‘rsatishga harakat qilish;
·
yolg‘onchilik va chaqimchilik qilmaslik.
2-sinf “Odobnoma”
Bilim:
·
O‘zbekiston – buyuk allomalar yurti ekanligini bilish;
·
Kitob o‘qish va undan foydalanish madaniyati haqida bilish;
·
Odob salomdan boshlanishini bilish;
·
isrof va tejamkorlik so‘zlarining mazmunini bilish;
·
oila kichik Vatan ekanligini bilish;
·
do‘stlik odobini bilish;
·
odobli bolaning xatti-harakatlarni bilish;
·
“salomlashish – madaniyat” ekanligini bilish;
·
mehnatning turlarini bilish;
·
kasb turlarini farqlay olish;
·
dam olish, sog‘liqni saqlash, bilim olish huquqlari haqida bilish;
·
Vatanimizda nishonlanadigan milliy bayramlar haqida bilish;
Ko‘nikma:
·
odobli bola bo‘lishga harakat qilish;
·
o‘quv qurollarini saranjom saqlash;
·
ota-onasining, kattalarning mehnatini qadrlash;
·
o‘zidan kichiklarga, ojizlarga mehr muruvvat ko‘rsata olish;

121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
Davlat ta’lim standartiga sharh
·
atrof muhitga va hayvonlarga oqilona munosabatda bo‘lish;
·
salomlashish qoidalariga rioya qilish;
·
sog‘ligini saqlashga rioya qilish;
·
kun tartibini tuza olish;
·
kasb turlarini bir-biridan ajrata olish;
·
halollik, to‘g‘rilik tushunchalarni idrok etish va ularga rioya qilish.
Malaka:
·
darslikda berilgan savollarga mustaqil ravishda to‘g‘ri javob berishga
harakat qilish;
·
matnda berilgan voqealarga mustaqil ravishda munosabat bildira
olish;
·
o‘z fikrini erkin ifodalay olish;
·
odobli bo‘lishga shaxsiy namuna ko‘rsatishga harakat qilish;
·
yolg‘onchilik va chaqimchilik qilmaslik,
·
o‘zidan kichiklarga yordam berish.
·
Yaxshi va yomon odatlar haqida kichik hikoya tuza olish;
·
Yaxshi o‘qish va na’munali hulqqa ega bo‘lishga harakat qilish.
3-sinf
Bilim:
·
O‘zbekiston Respublikasi – mustaqil davlat ekanligini bilish;
·
Vatan ostonadan (oiladan, mahalladan) boshlanishi haqidagi
tushunchalarni bilish;
·
o‘zi yashab turgan diyordagi tarixiy obidalarni, mustaqillik yillarida
bunyod etilgan inshoatlar, hamda muqaddas qadamjolar haqida ma’lumotga
ega bo‘lish;
·
Yurtimizda yashab ijod etgan allomalar haqida bilish;
·
Inson go‘zalligi axloq-odobi bilan ekanligini bilish;
·
xalq maqollari, muqaddas kitoblardagi ibratli so‘zlar va iboralarni
bilish;
·
tejamkorlikning barakasi, isrofgarchilikning oqibatlari haqidagi
tushunchalarni bilish;
·
bozordagi tartib qoidalarni bilish;
·
ehtiyotkorlik va havfsizlik qoidalarini bilish.

122
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
Davlat ta’lim standartiga sharh
Ko‘nikma:
·
Yurtimizda yashab ijod etgan allomalar haqidagi rivoyatlarni hikoya
qilib berish;
·
odob axloq qoidalariga doir amaliy mashqlarni bajara olish;
·
halollik, to‘g‘rilik tushunchalarini anglash;
·
ziyorat odobini bilish;
·
odob axloqqa oid maqollarni mazmunini tushunish;
·
jamoat joylarida o‘zini tutish odobiga rioya qilish;
·
kasblar haqida ma‘lumotga ega bo“lish;
·
xalq o‘yinlarining turlarini bilish.
Malaka:
·
Olgan bilimlari asosida mustaqil fikr yurita olish;
·
darslikda berilgan savollarga mustaqil ravishda to‘g‘ri javob berishga
harakat qilish;
·
matnda berilgan voqealarga mustaqil ravishda munosabat bildira
olish;
·
o‘z fikrini erkin ifodalay olish;
·
odobli bo‘lishga shaxsiy namuna ko‘rsatishga harakat qilish;
·
Yaxshi va yomon odatlar haqida kichik hikoya tuza olish;
·
Halollik, to‘g‘rilik qoidalariga rioya qilish;
·
O‘qigan ertaklar va rivoyatlarga munosabat bildira olish, mazmunini
gapirib berish, xulosa chiqarish.
4- sinf
Bilim:
·
O‘zbekiston – madaniy va ma’naviy meroslarga boy o‘lka ekanligini
bilish;
·
O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi davlatning Asosiy qonuni
ekanligini bilish;
·
Davlat ramzlari haqida bilish;
·
Davlat tili haqida ma’lumotga ega bo‘lish
·
Millatlararo totuvlik va dinlararo bag‘rikenglik tushunchalari haqida
bilish;
·
Yurtimizda nishonlanadigan umumxalq bayramlari, oilaviy
an’analar haqida bilish;

123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
Davlat ta’lim standartiga sharh
·
musiqa cholg‘u asboblari haqida bilish;
·
qo‘shiqchilik san’atining o‘ziga xosligi, uning inson ruhiyatiga
ta’sirini bilish;
·
maktab eng ulug‘ dargoh ekanligini bilish
Ko‘nikma:
·
O‘zbeksiton madaniy va ma’naviy meroslarga boy o‘lka ekanligini
anglash;
·
Mustaqillik yillarida tiklangan tarixiy obidalar, yodgorliklar:
Farg‘oniy, Marg‘inoniy, “Alpomish” monumenti, “Avesto” monumenti


Download 3.54 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling