O‘zbekiston respublikasi xalq ta’limi vazirligi respublika ta’lim markazi


Download 3.54 Kb.
Pdf ko'rish
bet7/15
Sana15.02.2017
Hajmi3.54 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15
(51 soat)
Kirish (1 soat).
O‘rganiladigan davrning o‘ziga xos xususiyatlari. Darslik matni bilan
ishlash, baholash tartiblari. Kurs davomida o‘quvchilarning egallashlari
lozim bo‘lgan bilimlar haqida.
I BOB. Movarounnahr shayboniylar hukmronligi davrida (10 soat).
2- dars. XV asrning oxiri – XVI asrning boshlarida Movarounnahr
va Xurosonda siyosiy vaziyat
Temuriylar davlatining inqirozi. Xuroson va Movarounnahrdagi siyosiy
ahvol.
3-dars. Dashti Qipchoqdagi siyosiy vaziyat. Muhammad
Shayboniyxon.
Dashti Qi pchoqdagi siyosiy vaziyat.   Abulxayrxon  davlati.    Aholining
asosiy mashg‘uloti. Muhammad Shayboniyxon.
4-dars. Movarounnahrda shayboniylar hukmronligining o‘rnatilishi.
Shayboniyxon hukmronligining kuchayishi. Movarounnahrning bosib
olinishi. Xorazm va Xuroson uchun kurash. Eron shohi Ismoil Safaviy
bilan to‘qnashuv.
5-dars. Zahiriddin Muhammad Bobur – buyuk davlat arbobi va
mohir sarkarda.
Zahiriddin Muhammad Boburning hokimiyat tepasiga kelishi. Bobur
va Shayboniyxon munosabatlari. Bobur - davlat arbobi. Bobur - mohir
sarkarda. Bobur - tarixchi olim.
6-dars. Buxoro xonligi.
Buxoro xonligining tashkil topishi. Kuchkinchixon va Ubaydullaxon
hukmronligi. Buxoro Abdullaxon II hukmronligi davrida. Shayboniylar
hukmronligining barham topishi.
7-dars. Etnik jarayonlar.
Movarounnahr aholisining etnik tarkibi. Etnik jarayonlar.

68
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
O‘quv dasturi
8-dars. XVI asrlarda Buxoro xonligida ijtimoiy – iqtisodiy hayot.
Shayboniylar o‘tkazgan islohotlar. Iqtisodiy hayot. Davlat boshqaruvi.
Ichki ziddiyatlar.
9-dars. Buxoro xonligining tashqi siyosati.
Shayboniylar - Boburiylar davlati munosabatlari. Buxoro xonligi –
Usmonli turklar munosabatlari. Buxoro va Eron munosabatlari. Buxoro
– Rossiya munosabatlari.
10-dars. XVI asrda Buxoro xonligida madaniy hayot.
Madaniy hayot. Ilm-fan, adabiyot, me’morchilik.
11-dars.Takrorlash darsi.
II BOB. Ashtarxoniylar hukmronligi davrida
Buxoro xonligi (5 soat).
12-dars. Ashtarxoniylar davlatining tashkil topishi.
Ashtarxoniylarning hokimiyat tepasiga kelishi. O‘zaro ichki urushlar.
Subhonqulixon hukmronligi. Davlatni boshqarish uchun kurash.
13-dars. XVIII asrning birinchi yarmida Buxoro xonligida siyosiy
parokandalikning kuchayishi va uning oqibatlari.
Buxoro xonligi Ubaydullaxon II davrida. Xonlikda parokandalikning
kuchayishi va oqibati. Eron qo‘shinlarining bostirib kirishi.
14-dars. Ashtarxoniylar davrida ijtimoiy – iqtisodiy hayot.
Davlat boshqaruvi. Ijtimoiy-iqtisodiy hayot. Qishloq xo‘jaligi. Xalq
qo‘zg‘olonlari.
15-dars. Ilm – fan va madaniy hayot.
Maktab va madrasada o‘qish, tarixnavislik, adabiyot va san’at,
me’morchilik.
16-dars. Takrorlash.

69
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
O‘quv dasturi
III BOB. Buxoro amirligi (7 soat).
17- dars. Buxoroda mang‘itlar hukmronligining o‘rnatilishi.
Ashtarxoniylar inqirozi. Mang‘itlar sulolasi. Muhammad Rahimbiy.
Amir Shohmurod.
18- dars. Amirlikning davlat tuzumi va ma’muriy boshqaruvi.
Amirlikning hududi. Davlat tuzumi. Mamlakatning ma’muriy bo‘linishi.
Davlat lavozimlari.
19- dars. Amirlikning qishloq xo‘jaligi.
Amirlikning xo‘jaligi. Yer egaligi shakllari. Soliq va majburiyatlar.
Sug‘orish inshootlari.
20- dars. Amirlikda shaharlar hayoti va savdo-sotiq ishlari.
Ijtimoiy va iqtisodiy hayot. Ichki va tashqi savdo. Shaharlar hayoti.
Samarqand. Buxoro. Hunarmandchilik.
21- dars. Buxoro amirligi XIX asr birinchi yarmida.
Buxoro amirligi Amir Haydar hukmronligi davrida. Amir Nasrullo
hukmronligi davrida harbiy islohotlar. Ichki va tashqi siyosat.
22- dars. Buxoro amirligida madaniy hayot.
Tarix ilmi, adabiyot, san’at, musiqaning rivojlanishi.
23-dars. Takrorlash.
IV BOB. XVI-XIX asrning birinchi yarmida Xiva xonligi (4 soat).
24- dars. Xiva xonligining tashkil topishi.
Xiva xonligining tashkil topishi. Ijtimoiy- iqtisodiy va siyosiy hayot.
XVI asrda Xiva-Buxoro munosabatlari.
25- dars. XVII- XVIII asrning birinchi yarmida xonlikdagi siyosiy
ahvol.
Siyosiy parokandalik. Abulg‘ozi Bahodirxon. Inoqlar. Xiva – Buxoro
munosabatlari. Xiva xonligida chet davlatlar manfaatlarining to‘qnashuvi.
Eron shohi Nodirshoh bosqiniga qarshi kurash.

70
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
O‘quv dasturi
26- dars. Xiva xonligida iqtisodiy va madaniy hayot.
Shahar va shaharliklarning turmush tarzi. Ko‘hna Urganch, Vazir
shahri, Hunarmandchilik va chorvachilik. Ichki va tashqi savdo. Adabiyot
va tarixnavislik.
27-dars. Takrorlash.
V BOB. XVIII asrning ikkinchi yarmi va XIX asrning
birinchi yarmida Xiva xonligi (6 soat).
28- dars. Xiva xonligiga qo‘ng‘irotlar sulolasining kelishi.
XVIII asr oxiri-  XIX asrning birinchi yarmida Xiva xonligi.
Qo‘ng‘irotlar sulolasining hokimiyat tepasiga kelishi. Muhammad
Rahimxon I, Ollohqulixon davrlarida Xiva xonligi.
29- dars. Xiva xonligining tashqi siyosati.
Rossiya-Xiva munosabatlari. Muravyov ekspeditsiyasi. Sialkovskiy va
Perovskiy ekspeditsiyalari. Danilevskiy ekspeditsiyasi. “Majburiyatlar akti”.
30- dars. Xiva xonligida ijtimoiy-iqtisodiy hayot.
Xonlikda iqtisodiy va ijtimoiy hayot. Xonlikning aholisi. Mamlakatning
ma’muriy boshqaruv tizimi. Yer egaligi. Soliq va majburiyatlar.
31- dars. Xiva xonligi shaharlari hayoti.
Xiva xonligi shaharlari. Shaharlardagi turmush. Me’morchilik,
Ichanqal’a, Dishanqal’a, hunarmandchilik.
32- dars. Xiva xonligi tarixini o‘rganish manbalari.
Arxiv hujjatlari, xonlik tarixchilarining Xiva xonligi tarixiga oid asarlari.
Rus tarixchilarining xonlik tarixiga oid asarlari. Yevropa sayohatchilari
tomonidan yozib qoldirilgan asarlar.
33-dars. Takrorlash.
VI BOB. XVI-XIX asrning birinchi yarmida qoraqalpoqlar (4 soat).
34-dars. Qoraqalpoq xalqining tashkil topishi va siyosiy hayoti.
Qoraqalpoqlarning ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy ahvoli. Qoraqalpoq
xonligining tashkil topishi. Qoraqalpoqlarning Rossiya bilan munosabati.
Qoraqalpoqlarning Xiva bilan munosabatlari.

71
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
O‘quv dasturi
35-dars. Qoraqalpoqlarning siyosiy-iqtisodiy turmushi.
Oydo‘stbiy boshchiligidagi qo‘zg‘olon va uning oqibatlari. Soliq va
majburiyatlar. Hunarmandchilik va dehqonchilik.
36-dars. Qoraqalpoqlar madaniyati.
Ilm-fan. Xalq turmushi. Shaharsozlik, xalq og‘zaki ijodi, folklor.
37-dars. XVIII-XIX asrlarda qoraqalpoq adabiyotining rivojlanishi.
Yozma adabiyot. Berdaq, Ajiniyoz. Kunxo‘ja, Otash Olshinboy ijodi.
VII BOB. XVIII-XIX asrning birinchi yarmida
Qo‘qon xonligi (8 soat).
38-dars. Qo‘qon xonligining tashkil topishi.
Shohruhbiy – xonlik asoschisi. Xonlikning tashkil topishi. Davlat
tuzilishi va ma’muriy boshqaruvi. Erdonabiy, Norbo‘tabiy, Olimxon
hukmronligi davri.
39-dars. XVII asrning birinchi yarmi – XIX asr boshlarida Toshkent.
Toshkent bekligi. Beklikning kuchayishi. Toshkent-Rossiya aloqalari.
Toshkentning Qo‘qon xonligiga qo‘shib olinishi.
40-dars. XIX asrning birinchi yarmida Qo‘qon xonligida ijtimoiy-
siyosiy ahvol.
Ijtimoiy-siyosiy ahvol. Umarxon va Muhammad Alixon. Qo‘qon-
Buxoro munosabatlari, Nasrulloxon istilosi. Xonlikdagi ichki nizolarning
kuchayishi.
41-dars. Qo‘qon xonligining iqtisodiy hayoti.
Yer egaligi, soliqlar va majburiyatlar. Hunarmandchilik va savdo.
42-dars. Qo‘qon xonligi shaharlari.
Shaharlar hayoti. Qo‘qon, Andijon, Namangan, Toshkent.
43- dars. Qo‘qon xonligida madaniy hayot.
Umarxon va madaniy muhitning shakllanishi. Maxmur va Gulxaniy.
Uvaysiy, Nodira, Mashrab.

72
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
O‘quv dasturi
44- dars. Tarixnavislik, san’at va me’morchilik.
Tarixnavislik, “Tarixi jadidi Toshkand”, “Shohnomayi Umarxon”,
“Umarnoma”, “Muntaxab ut-tavorix”. San’at, me’morchilik,
madrasalarning bunyod etilishi.
45-dars. Takrorlash.
VIII BOB. O‘rta Osiyo davlatlarining xalqaro
munosabatlari (6 soat).
46- dars. XVI-XVIII asrlarda xalqaro munosabatlar.
Buxoro-Hindiston munosabatlari. Xuroson — manfaatlar to‘qnashuvi
maydoni. O‘rta Osiyo davlatlarining Afg‘oniston, Eron va Xitoy bilan
munosabatlari.
47- dars. O‘zbek xonliklarining Rossiya bilan munosabatlari.
O‘rta Osiyo va Rossiya. Antoniy Jenkinsonning O‘rta Osiyoga kelishi.
O‘rta Osiyo davlatlarining Rossiya bilan munosabatlari. Petr I ning
maqsadlari. Cherkasskiyning harbiy yurishi.
48-dars. XIX asrning birinchi yarmida O‘rta Osiyo masalasida
Angliya-Rossiya raqobati.
Mintaqada Angliya-Rossiya raqobatchiligi. Raqobat sabablari. Ingliz
ekspeditsiyalari. O‘rta Osiyo davlatlari va Rossiya munosabatlarining
keskinlashuvi.
49-dars. O‘zbek xonliklarining taraqqiyotdan orqada qolish sabablari
va uning oqibatlari.
Dunyo taraqqiyotidagi o‘zgarishlar, ortda qolish sabablari va oqibatlari.
50-51-dars. Takrorlash (2 soat).

73
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
O‘quv dasturi
9-SINF. JAHON TARIXI (YANGI DAVR,
1870-1918 YILLAR) (51 soat)
Jahon tarixi yangi davrini (1870-1918 yillar) o‘qitish va o‘rganishning
ta’limiy maqsadi XIX asr oxirlari va XX asr boshlarida insoniyat jamiyati
taraqqiyotining eng muhim bosqichlari, iqtisodiy munosabatlarning
rivojlanishi, shuningdek, dunyo davlatlarining o‘zaro munosabatlari va
ichki ziddiyatlar haqida o‘quvchilarga bilim berishdir.
Tarbiyaviy maqsadi esa olingan bilimlar natijasida, o‘z hayotining
kelajagini belgilash, o‘z Vatanini boshqa rivojlangan davlatlar qatoriga
chiqarish uchun halol mehnat qilish, umuminsoniy qadriyatlarni, o‘z
madaniyati va boshqa xalqlar madaniyatini hurmat qiladigan ma’naviy
yetuk yoshlarni kamolga yetkazishga hissa qo‘shishdan iboratdir. Ushbu
fanning vazifasi o‘quvchilarga XIX asrning oxiri XX asr boshlarida
jahondagi geopolitik o‘zgarishlarni singdirish va olingan bilimlar asosida
bugungi kundagi dolzarb masalalarni yechishga yo‘l topish,
o‘quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyatini o‘stirish, davr talabi bo‘yicha
dunyoqarashini shakllantirish, umuminsoniy qadriyatlarini hurmat
qiladigan ma’naviy yetuk shaxslarni tarbiyalashdan iboratdir.
1-dars. Kirish. Jahon XIX asrning oxiri va XX asr boshlarida.
Industrial sivilizatsiyaning paydo bo‘lishi. (1 soat)
Yangi tarix birinchi davrning asosiy xususiyatlari va bu davrda jamiyat
taraqqiyotining umumiy yakunlari. 1870-1918 yillarda sanoat ishlab
chiqarishining o‘sishi va xususiyatlari. Jamiyat taraqqiyotidagi notekislik.
Ishlab chiqarishning nihoyat darajada konsentratsiyalashuvi va millatlararo
korporatsiyalarning tuzilishi. Siyosiy demokratiya, yuqori tabaqalarning
hukmronlik shakli. Ulug‘ davlatlarning mustamlakachilik tuzumi va
dunyoni bo‘lib olishning tugallanishi.
Mazkur davrdagi yollanma ishchilarning ahvoli, faoliyati.
Yangi yo‘nalishdagi partiyalarning paydo bo‘lishi. Sotsialistik
harakatdagi oqimlar va ular o‘rtasida kurash. Urush masalasiga turli xil
qarashlar.
Ikkinchi Baynalmilalning halokati va  yangi ti pdagi Baynalmilal
tuzish uchun kurashning kuchayishi. Birinchi jahon urushi yillarida
G‘arb va Sharq mamlakatlarida inqirozning kuchayishi.

74
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
O‘quv dasturi
BIRINCHI BO‘LIM. YEVROPA VA AMERIKA DAVLATLARI
2-dars. Fransiya-Prussiya urushi va uning yakunlari (1 soat).
Fransiya-Prussiya urushi arafasida ikkala mamlakatning ijtimoiy-
iqtisodiy va siyosiy ahvoli. Fransiya-Prussiya urushining sabablari. Urush
harakatlarining borishi va Sedan jangi. 1870 yil 4 sentabr burjua inqilobi.
Parijning taslim bo‘lishi. Frankfurt sulhi.
3-dars. Fransiyada Uchinchi Respublika va 1871-yil 18-mart davlat
to‘ntarishi (1 soat).
Yollanma ishchilarning ahvoli. Ijtimoiy harakat. 1871 yil 18 martdagi
inqilobning yetilishi. Milliy gvardiya Markaziy Komitetining tuzilishi va
uning dastlabki faoliyati. Parij Kommunasining g‘alabasi.
Fransiya Kommunasining ijtimoiy-iqtisodiy tadbirlari va uning
mohiyati. Kommunaning dehqonlarga nisbatan siyosati. Viloyatlarda
Kommunaning qo‘llab-quvvatlanishi. Kommunaning baynalmilalchiligi.
Kommunada siyosiy guruhlar kurashi. Kommunaning yengilish
sabablari.
4-dars. XIX asrning oxiri va XX asr boshlarida Fransiyada iqtisodiy
va siyosiy hayot. (1 soat).
XIX asrning oxirida Fransiyaning iqtisodiy taraqqiyoti. Fransiyada
yollanma ishchilar harakati. XX asr boshlarida ijtimoiy-iqtisodiy ahvol.
5-dars. Fransiyaning ichki siyosati (1 soat).
1875 yil Konstitutsiyasi. Uchinchi Respublikaning inqirozi. Ged va
Lafarg. Opportunizm Anorxo-sindikalizm. Dreyfus ishi. Hukumatning
ichki siyosati. Fransiyada ijtimoiy harakat. Puankarening ichki va tashqi
siyosati.
6-dars. Fransiyaning tashqi siyosati (1 soat).
Fransiyaning tashqi siyosati. Mustamlakachilik agressiyasi. Rossiya-
Fransiya ittifoqi. Fransiya mustamlakachiligi. Siyosiy inqirozning yetilishi.
XX asr boshlarida Fransiya.
7-dars. Takrorlash (1 soat).

75
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
O‘quv dasturi
8-dars. XIX asr oxiri - XX asr boshlarida Germaniya. Imperiyaning
tashkil topishi. (1 soat).
XIX asrning oxirida Germaniya. Germaniyani birlashtirishning
tugallanishi. 1871 yilgi Konstitutsiyasi.
9-dars. Imperiyaning ichki siyosati (1 soat).
Germaniyaning iqtisodiy taraqqiyoti. «Kultur kampf», sotsialistik
harakat. «Favqulotda qonun». Bismarkning tashqi siyosati. Germaniyaning
mustamlakachilik siyosati. Gogenlod kanslerligi davrida ichki siyosat.
XX asr boshlarida Germaniyaning ijtimoiy-iqtisodiy ahvoli.
10-dars. Imperiyaning tashqi siyosati (1 soat).
Germaniyaning tashqi siyosati. Mustamlakalar uchun kurash. Bag‘dod
temir yo‘li. “Uchlar ittifoqi”. Siyosiy inqirozning yetilishi.
11-dars. XIX asrning oxiri va XX asr boshlarida Angliyaning siyosiy
va iqtisodiy ahvoli (1 soat).
XIX asrning oxirida Angliyaning iqtisodiy taraqqiyoti va uning orqada
qolishi. Ijtimoiy harakatning kuchayishi. Tred-yunionlar. XX asr
boshlarida Angliyaning ijtimoiy-iqtisodiy ahvoli.
12-dars. Angliyaning ichki siyosati (1 soat).
Leyborizm. Lloyd Jorj. 1911 yil parlament islohoti. Siyosiy inqirozning
yetilishi. Irlandiya masalasi.
13-dars. Angliyaning tashqi siyosati (1 soat).
Angliyaning mustamlakachilik siyosati. Angliyaning tashqi siyosati.
Angliya – Rossiya munosabatlari. Afrikadagi mustamlakalar. Angliyaning
xalqaro ahvoli.
14-dars. Umumlashtirish darsi (1 soat).
15-dars. AQSh XIX asrning oxiri va XX asr boshlarida (1 soat).
XIX asrning oxirida AQShning iqtisodiy jihatdan tez rivojlanishi.
Janubdagi o‘zgarishlar. G‘arbga siljish. Sanoatning yangi bosqichga
ko‘tarilishi. Qishloq xo‘jaligida kapitalizm taraqqiyotining «amerikacha
yo‘li». Yollanma ishchilar ahvoli.

76
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
O‘quv dasturi
16-dars. AQShning ichki siyosati (1 soat).
XIX asrning oxirida AQShning ichki siyosati. XX asr boshlarida
AQShning ijtimoiy-iqtisodiy ahvoli. Negrlarning ahvoli. T.Ruzvelt va
Makkinlining ichki siyosati.
17-dars. AQShning tashqi siyosati (1 soat).
AQShning tashqi siyosati. Ispaniya-Amerika urushi. AQShning jahonda
hukmronlik uchun kurashi. AQShning Lotin Amerikasidagi siyosati.
Panama kanali. Panamerika    ittifoqi. «Dollar  di plomatiyasi»,  «Yo‘g‘on
kaltak» siyosati. «Ochiq eshiklar» va «Teng imkoniyatlar» doktrinasi.
Vilson hukumatining tashqi siyosati.
18-dars. XIX asrning oxiri va XX asr boshlarida Lotin Amerikasi
mamlakatlari (1 soat).
XIX asrning oxiri va XX asr boshlarida Lotin Amerikasi xalqlari.
Meksikada burjua inqilobi. Ispaniya-Amerika urushi. Meksikada F.Dias
diktaturasi. 1910-1917 yillarda burjua inqilobi. Sapata, F.Madeyro, F.Vilya
Karransa hukumatining o‘rnatilishi va siyosati. Braziliyada qulchilikning
bekor qilinishi. Argentinadagi ahvol.
19-dars. Lotin Amerikasining boshqa davlatlari (1 soat).
XIX asrning oxirida va XX asr boshlarida Markaziy Amerika davlatlari.
Gvatemala va Kosta Rikadagi ahvol. Markaziy Amerika respublikasining
tashkil topishi va o‘zaro urushlar. Nikaraguaga AQShning bostirib kirishi.
Gaiti va Dominikadagi ahvol. Kubaning 1895-1898 yillarda mustaqillik
uchun kurashi. Xose Marti. Markaziy Amerikada AQShning «yo‘g‘on
kaltak» va «dollar  di plomatiyasi» siyosati.
20-dars. Takrorlash (1 soat).
21-dars. XIX asrning oxiri va XX asr boshlarida Rossiyaning
ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy ahvoli (1 soat).
XIX asrning oxirida Rossiyaning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti.
Ishchilar ahvoli. Ichki bozorning o‘sishi. Dastlabki monopolistik
birlashmalarning vujudga kelishi. Chet el kapitali. Rossiyada ijtimoiy harakat
va ijtimoiy-siyosiy fikrlarning rivojlanishi.

77
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
O‘quv dasturi
22-dars. Podsho Rossiyasining tashqi siyosati (1 soat).
XIX asrning oxirida Rossiya tashqi siyosati. 1877-1878 yillarda rus-
turk urushi. San-Stefano shartnomasi. Berlin kongressi. Angliya-Rossiya
qarama-qarshiliklari va O‘rta Osiyo masalasi. Uzoq Sharq inqirozi va
Rossiyaning tutgan siyosati. Rus-yapon urushi va uning yakunlari.
23-dars. Rossiyada Davlat dumasining tashkil etilishi (1 soat).
XX asr boshlarida Rossiyaning ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy ahvoli.
Monopolistik birlashmalarning o‘sishi. 1905 yilgi rus inqilobi. Davlat
dumasi.
24-dars.  XIX asr oxiri -XX asr boshlarida Avstriya-Vengriya
imperiyasi (1 soat).
XIX asrning oxirida Avstriya-Vengriya. Avstriya-Vengriyaning iqtisodiy
taraqqiyoti. XX asr boshlarida Avstriya-Vengriya. Avstriya-Vengriyaning
ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti. Milliy ozodlik harakati. Chexiyadagi iqtisodiy
va siyosiy ahvol. Umumiy saylov uchun kurash. Ijtimoiy harakat. Madaniy-
milliy avtonomiya.
25-dars. Avstriya-Vengriya imperiyasining tashqi siyosati (1 soat).
Tashqi siyosati. Avstriya-Vengriya-Rossiya munosabatlari. Bolqondagi
agressiv harakat. “Uchlar ittifoqi” ning tashkil topishi. Germaniya bilan
munosabat.
26-dars. XIX asr oxiri -XX asr boshlarida Italiya (1 soat).
XIX asr oxirida Italiya birlashtirilgandan keyin uning iqtisodiy ahvoli.
Emigratsiya. Italiyaning tashqi siyosati. Fransiya bilan munosabat. Uchlar
ittifoqiga kirish. Afrikadagi mustamlakachilik agressiyasi.
XX asr boshlarida Italiyaning ijtimoiy-iqtisodiy ahvoli. Jolittining
ichki va tashqi siyosati. Italiyaning boshqa davlatlar bilan munosabati.
1911-1912 yillardagi Italiya-Turkiya urushi. Siyosiy inqirozning yetilishi.
27-dars. XIX asr oxiri - XX asr boshlarida Bolqon davlatlari (1
soat).
XIX asr oxirida Bolqon davlatlari. Bolqon davlatlarining Turkiya
tomonidan ezilishi. Iqtisodiy taraqqiyot. Bolqonda milliy ozodlik
harakatining o‘sishi. X.Botev. Bosniya va Gersegovinada 1875 yilgi

78
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
O‘quv dasturi
qo‘zg‘olon va uning bostirilishi. Yevropa davlatlarining Bolqondagi siyosati.
1877-78 yillardagi Rus-turk urushi va uning ta’siri. XX asr boshlarida
Bolqon davlatlari.
IKKINCHI BO‘LIM. OSIYO VA AFRIKA
MAMLAKATLARI
28-29-dars. XIX asrning oxiri va XX asr boshlarida Yaponiya (2
soat).
XIX asrning oxirida Yaponiyada bozor iqtisodiyotining rivojlanishi.
Yaponiyani industrlashtirishning xarakteri va xususiyatlari. Sanoatning
rivojlantirishda davlatning roli. 1889-yil Konstitutsiyasi. Xalq ommasining
ahvoli. Yaponiyaning tashqi siyosati. Yaponiya-Xitoy urushi.
XX asr boshlarida Yaponiya. Yaponiya taraqqiyotining xarakteri. Siyosiy
reaksiyaning kuchayishi. Yaponiyaning tashqi siyosati. Rus – yapon
urushi. Koreyaning anneksiya qilinishi.
30-dars. XIX asrning oxiri va XX asr boshlarida Xitoy (1 soat)
XIX asrning oxirida Xitoyning yarim mustamlakaga aylanishi va
ixetuanlar qo‘zg‘oloni. Xitoyda sanoat taraqqiyotining boshlanishi va
uning xususiyatlari. Xalq harakatlari. Xitoyga qarshi tashqi agressiyaning
kuchayishi. Xitoyning ta’sir doiralarga bo‘linishi. AQShning Xitoydagi


Download 3.54 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling