O’zbekiston Respublikasi xalq ta’limi vazirligi Toshkent shahar xalq ta’limi xodimlarini


Download 1 Mb.
Pdf ko'rish
bet1/4
Sana20.12.2019
Hajmi1 Mb.
  1   2   3   4

 

O’zbekiston Respublikasi xalq ta’limi vazirligi 

 

Toshkent shahar xalq ta’limi xodimlarini 

 qayta tayyorlash va ularning malakasini  

oshirish instituti 

 

 

 

6-sinf o’quvchlari uchun 

 qoidalar va masalalar to’plami 

 

 

 

 

Tuzuvchi:     J.A.Elmurodov 

 

 

 

Toshkent  2016 

 

 

Son va raqam tushunchasi. Natural sonlar. 

Matematikada noldan to’qqizgacha bo’lgan belgilardan foydalaniladi. Ya’ni 

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 lardir. Bu belgilarga raqamlar diyiladi. Sonlar esa raqamlardan 

xosil bo’ladi.  

Masalan. 1) 93 soni 9 va 3 raqamidan xosil bo’ladi. 

2) 275 soni 2, 3 va 5 raqamlaridan xosil bo’ladi. 

 

Agar son nechta raqamdan tuzulgan bo’lsa, u shuncha xonali son diyiladi.  Masalan. 56 soni ikki xonali, 268 soni uch xonali, 35689 soni besh xonali sonlardir. 

 

Sanashda ishlatiladigan sonlar natural sonlar diyiladi. Natural sonlar 1 dan boshlanadi. Demak, eng kichik natural son bir. Eng katta natural 

son mavjud emas. Chunki eng katta deb olgan natural songa birni qo’shsak undan katta 

son xosil bo’ladi. Natural sonlar N harfi bilan belgilanadi.  

 

Xona birliklari va sinflari. 

 

 Berilgan sondagi har bir son aniq bir xona va sinfga ega bo’ladi. Berilgan 

sondagi chapdan o’nga qarab har bir raqam bitta xona birligini, har uchta raqam esa 

sinif nomini bildiradi.  

Masalan. 23456789 xona birliklari va sinflariga ajrating. 

9 raqami shu sonda nechta bir borligini bildirgani uchun birlar xonasi, 8 raqami shu 

sonda nechta o’n borligini bildirgani uchun o’nlar xonasi, 7 raqami shu sonda nechta 

yuz borligini bildirgani uchun yuzlar xonasi diyiladi vahokazo.  

789 soni berilgan sonda nechta bir borligini bildirgani uchun birlar sinfi, 456 soni 

berilgan sonda nechta ming borligini bildirgani uchun minglar sinfi, 23 soni esa 

berilgan sonda nechta million borligini bildirgani uchun millionlar sinfi diyiladi.  

Bu fikrlardan foydalanib sonni xona birliklari bo’yicha yoyish mumkin. Masalan. 23456789 sonni xona birliklari bo’yicha yozing. 

                                                                         

                           

 

Sondagi sinflar va xona birliklarini bilib oldik. Endi esa bizga berilgan har qanday sonni o’qishimiz va yozishimiz munkin. 

 

Berilgan natural sonni o’qish uchun: 1. 

Avval berilgan sonni sinflarga ajratamiz: 

2. 

Ajratilgan sinfni o’qib, so’ngra sinf nomini aytamiz. Masalan. 2456147 sonni o’qing.  

1) 


147 birlar sinfi, 456 minglar sinfi, 2 esa millionlar sinfida joylashgan 

2) 


Ikki million to’rt yuz ellik olti ming bir yuz qirq yeti 

 

 Berilgan natural sonni yozish uchun har bir sinfdagison shu sinf nomi bilan 

aytiladi. Sinfdagi qaysi xona aytilmasa, o’sha xona nollar bilan to’ldiriladi. Masalan. Uch million to’rt sonini yozing. 

Javob: 3000004 Mavzuni mustahkamlash uchun topshiriqlar. 

1. 


Raqam bilan sonning farqi nima? 

2. 


Sonning necha xonali ekanligini qanday aniqlaymiz? 

3. 


Natural son deb nimaga aytiladi? 

4. 


Eng kichik natural son nechaga teng? 

5. 


Eng katta natural son nechaga teng? 

6. 


Sonning xona va sinf birliklarini tushuntiring. 

1-topshiriq. 1) 2035007915  2) 201364786  3) 40003200003  4) 6894200010023 sonlar 

berilgan  

a) 


Qaysi sinflarda va qaysi xonalarda qanday raqamlar turganligini; 

b) 


Har bir sonda har bir raqam qaysi sinfda va qaysi xonada turganligini; 

c) 


Har bir sonda nechta bir, o’n, yuz, ming va hokazo borligini; 

d) 


Har bir sonni xona birliklari va sinflari bo’yicha yoyilmasini yozing. 

2-topshiriq. Quydagi sonlarni o’qing. 

1) 

2035007915 2) 201364786 3) 40003200003 4) 6894200010023 5)200003000 3-topshiriq. Quydagi sonlarni yozing. 

a) 


Uch million to’rt yuz  b) o’n ikki trillion besh  c) o’ttiz ikki million besh yuz o’n 

bir d) qirq ming to’rt  f) sakkiz ming sakkiz yuz o’n bir. 

 

Quydagi testlarni yeching. 

1. Qaysi bir javob natural sonlar qatorini tashkil qiladi? 

A) 1,2,3,4,5      B) 1,4,5,6     С) 1,2,3,4,…      D) 2,3,4,…   E) 3,2,4 …. 

2. 2 million 37 ming  350 sonini raqamlar  bilan  yozing? 

A) 2373500       B) 20373500    C) 2037350     D) 37500   E) 37400 

3. Son  nurida  323  sonidan  oldin  kelgan 3 ta  sonni  yozing? 

A) 322,323,324 B)321,322,323 C)323,324,325 D)320,321,322 E)321,322 

4. Son nurida 69 sonidan keyin kelgan ikkita  sonni yozing?  

A) 68, 69    B) 69, 70     C) 70, 81     D) 70, 71    E) 80,81 

5. Xona  qo`shiluvchilarining  yig`indisi  ko`rinishida  yozilgan sonlar ichidan 736 soniga mosini 

tanlang? 

A) 70+30+6       B) 700+30+6    C) 7+30+6   D) 70+3+6   E) 70+6+30 

 


 

6. 110294  sonini yozishda  nechta turli  raqamdan foydalanilgan? A) 6            B) 5            C) 4           D) 3      E) 2 

7. 8 raqami  ishtirok etgan  barcha  ikki xonali  sonlar  nechta ? 

A) 10         B) 19                   C) 9            D) 18      E) 20 

8. Yozuvda  faqat  0, 8 va  9  raqamlari  ishtirok  etgan  uch  xonali sonlar nechta? 

A)8ta   B)9ta C) 10ta  D)11ta   E)12ta 

9. 2 *2 < 258 tengsizlik  o`rinli  bo`lishi  uchun  * o`rniga  qanday  raqam  qo`yish  mumkin ? 

A) 1,2,3,4          B) 6,7,8,9        C) 0,1,2,3,4       D)  5,6,7,8    E) 4,3,2,1 

10 . 137454 , 137599 , 147454   va 147445  sonlaridan  eng   kichigi ? 

A) birinchi     B) Ikkinchi      C) uchinchi      D) to`rtinchi      E) beshinchi 

11. ( 60137-5999 )+53862  ifodaning  qiymatini  hisoblang. 

A) 108000        B) 119998      C) 12272         D) 108010      E) 183000 

12. 86694-(3999+30695) ifodaning  qiymatini  hisoblang. 

A) 49000          B) 110390      C) 50000         D) 52000      E) 53000 

13. a+36=63  tenglamani  yeching . 

A) 97           B)   27                C)  39                     D) 99      E) 87 

14. Qaysi  misolda  qo`shish  to`g`ri  bajarilgan? 

A)334+265=790 B)876+385=1061C)217+323=540 D)415+395=800  E)10 

15 . 49-n<50 tengsizlikni  qanoatlantiruvchi  natural sonlar  ichidan eng kattasi qaysi? 

A) 1    B) 11             C) 10              D) 9        E) 7 

16. n+43>60  tengsizlikni  qanoatlantiruvchi  natural  sonlar  ichidan eng kichigi qaysi? 

A) 7          B) 17     C)  16            D) 18          E) 20 

17. Qaysi  misolda  ayirish  to`g`ri  bajarilgan ? 

 

A)  634-303=271 B) 406-243=163 C) 219-183=136 D) 532-392=240   

18. Kamayuvchi  36 taga  ortirib, Ayriluvchi  16taga ortirsa , ayirma qanday  o`zgaradi? 

 

19. Qo`shiluvchilardan biri  25 taga  ortib, ikkinchisi 15ta kamaysa  yig`indi  qanday  o`zgaradi ?    

 

 

 

 

 

 

Tub va murakkab sonlar. 

 

Faqat o’ziga va birga bo’linadigan sonlar tub sonlar diyiladi. Eng kichik tub son 2 ga teng. Eng katta tub son esa mavjud emas. 

Masalan. 2, 3,5,7,9,11,13, … 

 

Umumiy bo’luvchisi ikkitadan ortiq bo’lgan sonlar murakkab sonlar diyiladi.  

Ikkiga bo’linadigan sonlar juft sonlar diyiladi. Eng kichik juft son nol.  

Juft sonlar formulasi 

   bo’ladi.  

 

   0  1  2  3  4  ….     0  2  4  6  8  …. 

 

Ikkiga bo’linmaydigan sonlar toq sonlar diyiladi Toq sonlar formulasi: 

1. 


Agar 

  birdan boshlansa        ga teng. 

2. 

Agar 


  noldan boshlansa        ga teng bo’ladi. 

 

O’zidan boshqa bo’luvchilari yig’indisiga teng bo’lgan sonlarga mukammal son diyiladi.  

Masalan. 6 mukammal sondir. Chunki uning bo’luvchilari 1, 2 va 3 ga teng.  

 

Umumiy bo’luvchisi birga teng bo’lgan sonlar o’zaro tub sonlar diyiladi.  Masalan. 7,9; 10,13; 5,7… 

 

Har qanday ketma-ket kelgan natural sonlar har doim o’zaro tub bo’ladi.  

Sonlar nechta bo’lishidan qatiy nazar ularning ichida faqat ikkitasi o’zaro tub 

bo’lsa, barchasi o’zaro tub bo’ladi. 

 

Sonlarning bo’linish belgilari. 

 

 Berilgan sonning boshqa sonlarga qoldiqsiz bo’linishi yoki bo’linmasligini 

bo’lib ko’rish yo’li bilan emas, balki, ma’lum belgilar orqali ham bilish mumkin. 

 

1. 


Oxirgi raqami juft bo’lgan son, ya’ni juft sonlar 2 ga bo’linadi  

Masalan; 308, 5550, 1448 

2. 

Raqamlar yig’indisi 3 ga bo’linadigan son 3 ga qoldiqsiz bo’linadi.  Masalan; 432,8361,795. 

3. 


Raqamlarni yig’indisi 9 ga qoldiqsiz bo’linadigan son 9 ga qoldiqsiz bo’ladi. 

Masalan; 874377,540081,80001,9653284755. 

 

9 gaqoldiqsiz bo’linadigan son 3 ga ham qoldiqsiz bo’linadi lekin 3 ga qoldiqsiz bo’linmasligi mumkun. 

 

Sonning 3 ga yoki 9 ga bo’linishi yoki bo’linmasligini tekshirish uchun raqamlarini to’liq qo’shib chiqish shart emas.Buning uchun 3 ga yoki 9 ga 

 

bo’linadiganlarini yig’indisi 3 ga yoki 9 ga bo’linadiganlarini o’chirib chiqamiz. Qolgan raqamlarni qo’shish oson bo’lib qoladi .  

Masalan; 813, 5724 son 3 ga ham 9 ga ham bo’linadi. 3965 bu son 3 ga ham 

9 ga ham bo’linmaydi, 

4. 


Soning oxirgi 2 ta raqamidan tuzilgan qismi 4 ga qoldiqsiz bo’linsa soning o’zi 

ham 4 ga qoldiqsiz bo’linadi.  

Masalan; 863464, 512, 546708 

5. 


Soning oxirgi 2 ta raqamidan tuzilgan qismi 25 ga qoldiqsiz bo’linsa, sonning 

o’zi ham 25 ga qoldiqsiz bo’linadi.  

Masalan; 36575, 97613400. 92525 . 

 

4 ga va 25 ga bo’linish belgilarida sonning oxiridagi 2 ta raqamidan tashkil 

topgan qismi 4 ga yoki 25 ga bo’linishi tekshiriladi . chunki 4=

 

  ; 25 =

 

  ;. 

Demak,soning 8 (

 

  ) va 125 (

 

 ) ga bo’linshi tekshirish uchun oxirgi 3 ta raqamdan 

tashkil togan qismini bo’lib ko’rish kerak .  

Masalan; 673440,  312054872, sonlari 8 ga 7631250, 410500,  378000, sonlari 

125 ga 9146250, 4010000, sonlari 625 ga; 6783200, 85436576, sonlari 16 ga qoldiqsiz 

bo’linadi. 

  Oxirgi raqami 0 yoki 5 ga bo’lingan sonlar 5 ga qoldiqsiz bo’linadi.  

 

Masalan;  320, 9675, 8185, 900  Oxirgi raqami 0 bo’lgan son 10 ga qoldiqsiz bo’linadi. 

         Masalan; 230, 73450, 9600, 230000

  Umuman soning har qanday songa bo’linish belgisini aytish mumkun. Faqat o’sha 

bo’luvchi  son  2  yoki  undan  ortiq  o’zaro  tup  sonlar  ko’paytmasidan  iborat  bo’lishi 

kerak.  

 

Masalan; Son 6 ga qoldiqsiz bo’linishi uchun u 2 ga ham 3 ga ham qoldiqsiz 

bo’linishi,12    ga  bo’linishi  uchun  o’sha  son  3  ga  ham  4  ga  ham  bo’linishi,  30  ga 

bo’linishi  uchun  o’sha  son  5  ga  ham,  6  ga  ham,  bo’lishi,  72  ga  qoldiqsiz  bo’linishi 

uchun o’sha son 8 ga ham, 9 ga ham, 6 ga ham, bo’linishi yetarli. Bunda 8 va 9 sonlari 

murakkab  sonlar  bo’lsa  ham  ular  o’zaro  tup  sonlardir.  Lekin  12  ga  ham  6  ga  ham 

qoldiqsiz  bo’linadigan  son  72  ga  qoldiqsiz  bo’linmasligi  mumkun  (Masalan;  48) 

chunki  12  va  6  sonlari  o’zaro  tub  emas.  Demak  8  ga  ham,  4  ga  ham,  bo’linadigan 

sonni 32 ga qoldiqsiz bo’linadi deb ayta olmaymiz  

 

O’zaro  tup  sonlarning  har  biriga  qoldiqsiz  bo’linadigan  son  o’sha  sonlarning ko’paytmasiga ham qoldiqsiz bo’linadi. 

 

 

 

 

 

Sonlarning EKUB va EKUK larni topish. 

    Sonlarning eng katta umumuy bo’luvchisi (EKUB) deb berilgan sonlarlarning 

umumiy bo’luvchilar ishida eng kattasiga aytiladi  

            Masalan; 20 va 12 sonlarining EKUBi-EKUB(20,12) kabi yoziladi va u 4 ga 

teng ,    ya’ni    EKUB(20,12) =4.  EKUB(30,45,75)=15.   EKUB(8,16,24,40)=8. 

 

Agar berilgan sonlarning hammasi bittasiga qoldiqsiz bo’linsa o’sha bittasi berilgan son, EKUB bo’ladi. 

 

Masalan; EKUB(10,20,50,70)=10; EKUB(11,33,55,77,99)=11;   

O’zaro tub sonlarning EUKB 1 ga teng bo’lagi .  

Masalan; EKUB(9,20)=1,EKUB (8,16,40,80,27)=1. 

 

Biz  EKUB  ni  topgan  sonlar  kichik  bo’lib,  ularning  EKUB  ini  og’zaki  topish mumkun.  Katta  sonlarning  EKUB  ni  sonlar  va  ularning  darajalarining  ko’paytmasi 

shaklida yozilsa , u tup ko’paytuvchilarga ajratilgan diyiladi.           Masalan; 40 = 8 

  5 =  


 

 

  5 ; 120 = 12  10 = 1           

 

                  

        ; 

265 = 5 

  53 . 


 

Sonlarni EKUBini topish uchun: 

1 .Ular tup kupaytuvchilarga ajratiladi ; 

2 .Hammasida bo’lgan tub sonlarni eng eng kichik darajalari bilan olib ko’paytma 

tuziladi ;  3 .K o’paytmaning qiymati shu sonlarning EKUB bo’ladi . 

         Masalan ; 1) EKUB (180 , 406 ) =

 

            

180 = 10 

                        

 

    

 

    ; 460 = 10 

                              

 

 

            2) 

EKUB (2100 , 3080 ,  252 ) = 

 

 

                    2100 

               

 

   


 

            

 

  3    


 

      


3080 = 10 

                                   

 

               

                  

 

Sonlarning eng kichik umumiy karralisi (EKUK) deb berilgan sonlarning har biriga qoldiqsiz bo’linadigan sonlarning eng kichigiga aytiladi .  

              Masalan ; EKUK (12 , 10 ) = 60 ; 

EKUK (6 , 8 , 15 ) = 120 ;  

EKUK (16 , 24 , 36 ) = 144 ; 

 

1 . Bir nechta sonlarning bittasi qolganlariga qoldiqsiz bo’linsa o’sha son ularning 

EKUK bo’ladi . 

           Masalan: EKUK  (20 , 40 , 15 , 120 ) = 120 ; EKUK (48 , 96 , 8 , 4 ) = 96 ; 

2 . Ikkta o’zaro tub sonlarning  EKUK ni uning ko’paytmasidan iborat bo’ladi . 

           Masalan ;EKUK (5,7) = 35 ; EKUK (9,25) = 2,25 ; EKUK ( 10,25 ) =270 ; 


 

EKUK  ( 7,13 ) = 91  

Lekin ikktadan ortiq o’zaro tub sonlarning EKUKi ularning ko’paytmasidan 

iborat bo’lmasligi mumkin . 

             Masalan ; EKUK (5 , 9 , 10 ) = 90 .EKUK (4 , 8 , 12 , 15 ) = 120 . 

 

Ammo xoxlaguncha sondagi tub sonlarning EKUKni ularning ko’paytmasidan iborat  

          Masalan ; EKUK (2,5,7)=70 ; EKUK(3,11,2,17)= 1122;  EKUK(13,3,120) = 897 ;  

 

Katta sonlarning EKUK ini topish uchun ;  1 . sonlarni tub ko’paytuvchilarga ajratamiz ; 

2 .ko’paytuvchilarning hammasini olib ko’paytma tuzamiz ; Faqat takrrorlanuvchilarni 

katta darajasini olamiz ;  3 . ko’paytmaning qiymati o’sha sonlarning EKUKi bo’ladi .  

          Masalan ; 1) EKUK (56 , 90 , 420 ) = 

 

    

 

                      

                

  

 

                           

  

                  

       Quydagi testlarni yeching. 

 

1.  1; 2; 3; 15; 17; 23; 28; 49; 64; 121; 304; 324; 1001 sonlari ichida nechta tub son bor ? 

A. 3           B. 4          C. 2        D. 5         E. 7 

2. 56 va 16 sonlarining umumiy bo`luvchilari nechta , 

A. 4           B. 3          C. 6        D. 2         E. 5 

3. 35 ta natural son ketma-ket  yozilgan: 123…3435. Shu sonni 25 ga bo`lgandagi qoldiqni toping ? 

A. 15         B. 20        C. 25       D. 5       E. 10         

4. 1 782 753 soni quyidagi sonlardan qaysi biriga qoldiqsiz bo`linadi ? 

A. 3           B. 10        C. 4         D. 5       E. 9 

5. EKUB( 168, 231, 60) ni toping ? 

A. 168      B. 231      C. 50       D. 60     E. 3 

6. 8 va 10 sonlarining eng kichik umumiy karralisini toping ? 

A. 8           B. 10        C. 30       D. 40     E. 18 

7. Agar a va b  ixtiyoriy natural sonlar bo`lsa, u holda 2a + 8b ifoda quyidagi  sonlarining qaysi  

biriga qoldiqsiz  bolinadi ? 

A. 2           B. 4          C. 5         D. 3        E. 10 

8. Katerning  daryo  oqimi bo`ylab va oqimga qarshi tezliklari yig`indisi  

30 km/soat. Katerning turg`un suvdagi tezligini (km/soat  da) toping ? 

A. 15        B. 16        C. 14       D. 10      E. 20  


 

9. Onasi  50, qizi esa 28 yoshda. Necha yil oldin onasining yoshi qizining yoshidan 2 marta katta bo`lgan ? 

A. 5          B. 6          C. 7         D. 8         E. 4                        

10. Qaysi  juftlik  o`zaro tub sonlardan iborat ? 

A. (6; 8)      B. (9; 25)     C. (15; 18)     D. (12; 15)     E. hammasi. 

11. 8 soat sutkaning  qanday  qismini tashkil qiladi ?   

A.2          B. 3         C. 14        D. 16       E. 5 

  

12.Oddiy kasrni o`nli kasr ko`rinishida  ko`rinishida yozing89/100 A) 0,89  B)0,089  C)0,0089 D)89 E)0,0009 

13. x ning qanday natural qiymatida  

4

100 


x

  tenglik o`rinli  bo`ladi ? 

A. 25         B. 36         C. 40       D. 45        E. 81 

14.  36ning umumiy bo`luvchilari nechta 

A)9ta  B)8ta  C)11ta  D)10ta  E)12ta 

16. 


   

  

           

   


   

        


  

   


  sonlarini o`sish tartibida joylashtiring ?    

A. a < c < b;     B. b < c < a;    C. b < a < c;     D. c < a < b;     E. a < b 

17.  

   


  

   


        

  

        

  

   sonlarini kamayish tartibida joylashtiring ? 

A. a > b >c;      B. c > b > a     C. a > c > b     D. b > c > a     E. b > a > c 

19. Yig`indini hisoblang: 543677+ 657 

20. Ayirmani hisoblang:  54-0,7658  

21. Amalni bajaring: (-120):(-8).(-3)+12.(-3) 

A)-81  B)-80  C)79  D)-79 E)82 

22. Qulay usulda hisolang 1,2.6,7+3,3.1,2  

23. Sayyoh birinchi kuni yo`lning yarmini, ikkinchi kuni 

 

  

  qismini, uchinchi kuni esa yo`lning qolgan qismini bosib o`tdi. Sayyoh uchinchi kuni yo`lning qancha qismini bosib o`tgan ? 

 

 

 

10 

 

Harifiy ifodalar bilan ishlash.  

Matematik hisoblashlarda faqat sonlardangina foydalanmasdan, balki 

hariflardan (o’zgaruvchi) ham foydalaninladi . Lekin o’quvchilar faqat sonlar ishtirok 

etgan masalalar bo’lsa ishlashadi ammo hariflar ishtirok etsa qiynalib qolishadiBunda 

hariflar bilan ishlashning eng oson yo’l o’rganguncha hariflar o’rniga sonlarni qo’yib 

ishlab , so’ngra o’sha qo’yilgan sonlarni almashtirilgan hariflari bilan almashtirib 

qo’yishdir . 

          Masalan ;1) Kun a soat , tun necha soat deb so’ralgan bo’lsin. Kunni a soat 

emas, 10 soat deb o’ylaymiz . Bizda sutka 24 soat . Shuning uchun tun ( 24 – 10 ) kabi 

topiladi. Demak, savolning javobi ( 24 – a ) soat bo’ladi . 

2) Yo’lovchi n km\soat tezligi bilan 3 soat , 20        

 tezlik bilan t soat yuradi . U qancha yo’l bosgan ? 

(3n + 20t) km yo’l bosgan . CHunki  har soatda n km yo’l bossa , 3 soatda 3 n km , har 

soatda 20 km yo’l bossa t soatda 20 t km yo’l bosadi .  

3) Bog’ga 1 – yil n tub daraxt ekildi , 2 – yil 1 – yilldagidan 50 tub kam , 3 – yil esa m 

tub daraxt qirqib tashlanadi . Bog’da necha tub daraxt bor . 

1-Yil : n . 

2-Yil :n = ( n – 50 ) = 2n – 50 . 

3-Yil :2n – 50 m . 

4) Ishchi har kuni 8 soat ishlaydi. Dushanba kuni u n  soatu m  minut kechigib keldi . 

Dushanba kuni u necha soat ishlagan ?  

8 soat = 7 soat = 60 minut . 

7 soat + 60 minut – n soat – m minut = (7 - n) soat +(60 – m ) minut ishlagan .    Masalan ; 1) Tomosha zalida odamlar o’tirgan edi . Yana shuncha odam kelib 

qo’shildi Bir ozdan so’ng  dastlabki odamlarni yarimicha odam qo’shildi va 10 ta 

odam chiqib ketdi . Shundan so’ng zalda 50 ta odam bo’ldi . Dastlab zalda nechta 

odam bo’lgan ?   

Yechish ; Dastlab zalda 

  deb belgilaymiz.         

 

 

          bo’ladi. Tenglamani yechib 

       ni topamiz. Masalan ;Olim otasidan 32 yosh kichik .Otasi esa bobosidan shuncha yosh 

kichik . Uch yil oldin ularning yoshlari yig’indisi 111 ga teng bo’lgan bo’lsa hozir 

Olimning bobosi necha yoshda ?  Download 1 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling