O’zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi Vazirligi Toshkent viloyat Davlat Pedagogika instituti


Download 304.3 Kb.
Pdf ko'rish
bet1/4
Sana14.03.2020
Hajmi304.3 Kb.
  1   2   3   4

O’zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi Vazirligi 

Toshkent viloyat Davlat Pedagogika instituti 

 

Ismailov Sh.N., Eshonchayeva G.N. 

 

4 9 2 

 

 

 

3 5 7 

 

 

 

8 1 6 

 

  

 

 

 

 Elementar matematikadan laboratoriya 

praktikumi 

 

ihtisoslik fanidan laboratoriya ishlari to’plami  

 

 

 

 

 

 

 

 

Angren-2006 y.  

 2

           Ta’lim yo’nalishi :   5140100 - Matematika va informatika      

 

 Taqrizchi: TVDPI Boshlang’ich ta’lim metodikasi kafedrasi  

(kafedra mudiri fiz.-mat.f.n., dots. Bekmatov Sh.B.) 

 

 

 Ismailov Sh.N.,  Eshonchayeva G.N. 

 

Annotatsiya:  Mazkur to’plam trigonometriya qonuniyatlari, qoidalari va munosabatlarning 

talabalar ongida shakllanish va rivojlanishini ta’minlaydi va bo’lagak kasbiy faoliyatga 

tayyorlaydi.  

 

Tuzuvchilar:                fiz.-mat.f.n. Ismailov Sh., o’q. Eshonchayeva G.  

 

1) To’plam TVDPI “Matematika” kafedrasi yig’ilishida ko’rib chiqilgan va tavsiya qilingan.      2006 y.    28 avgustdagi 1 - sonli majlis bayoni.   

 

  

Kafedra mudiri ___________fiz.-mat.f.n. Ismailov SH.N. 

 

 

  

 

  

 

  

       © Ismailov Sh. N.,  2006 

 

  

 

  

 

  

 

  

 3

 

Mundarija 

1-laboratoriya ishi. Trigonometriyaning boshlang’ich tushunchalari. .................................................4 

2-laboratoriya ishi. Asosiy trigonometrik ayniyatlar. ..........................................................................6 

3-laboratoriya ishi.  Keltirish formulalari. ...........................................................................................7 

4-laboratoriya ishi.  Qo’shish formulalari. ...........................................................................................8 

5-laboratoriya ishi. Ikkilangan burchak formulalari. ...........................................................................9 

6-laboratoriya ishi.  Yig’indi va ayirmalar uchun formulalar. ...........................................................10 

7-laboratoriya ishi.  Ko’paytma uchun formulalar. Yarim burchak formulalari................................11 

8-laboratoriya ishi.  Arksinus,arkkosinus,arktangens va arkkotangenslarning qiymatlari. ...............12 

9-laboratoriya ishi. Eng sodda trigonometrik tenglamalar.................................................................14 

10-laboratoriya ishi. Qo’shish formulalari yordamida  yechiladigan va ko’paytmaga keltiriladigan 

trigonometrik tenglamalar. .................................................................................................................16 

11-laboratoriya ishi.  Algebraik tenglamalarga  keltiriladigan trigonometrik tenglamalar................17 

12-laboratoriya ishi. Darajani pasaytirish formulalari yordamida  yechiladigan trigonometrik 

tenglamalar .........................................................................................................................................18 

13-laboratoriya ishi. Trigonometrik tengsizliklar. .............................................................................19 

14-laboratoriya ishi.  Arkfunktsiyalar qantnashgan tenglama va tengsizliklar .................................21 

15-laboratoriya ishi.  Trigonometrik funktsiyalar va ularning xossalari............................................22 

16-laboratoriya ishi. Teskari trigonometrik funktsiyalar xossalari. ...................................................23 

 


 4

SŎZ BOSHI 

 

Bŏlajak maktab matematika ŏqituvchilarining maktab matematikasini atroflicha va chuqurroq ŏrganish maqsadida ihtisoslik fani trigonometriyaga bag’ishlangan  bŏlib, bir tomondan 

maktab matematikasining asosiy masalalarini chuqurroq ŏrgansa, ikkinchi tomondan talabalarni 

turli qiyinlikdagi testlarni yechish malaka va kŏnikmalarini shakllantiradi va rivojlantiradi. 

Bŏlajak matematika ŏqituvchilarini tayyorlashning muhim jihatlaridan biri bu ularni 

trigonometriyadan testlarni yechishga ŏrgatishdir. Buning uchun talaba qŏyilgan misolni 

a) turlarga ajrata bilish; 

b) yechish usulini tanlay bilish

c) zaruriy qŏshimcha yasashlarni bajarish; 

d) test yechimlarini tahlil qila bilishlari zarur. 

Bu to’plam 16 ta laboratoriya ishidan iborat. Har bor laboratoriya ishining maqsadi 

trigonometriyaning asosiy tushunchalariga oid testlarni yechish va tahlil qilishdan iborat.   

 

 Har bir ish 10 testdan iborat bo’lib, unga 5  ball ajratiladi. Har bir savol quyidagicha baholanadi:  

1.  Test yechish va tahlil qilishda matematik xatolar yo’q, u asoslanib berilgan; mantiqiy 

fikrlashda kamchiliklar va xatolar yo’q. (0,5 ball) 

2.  Yechim qadamlarini asoslash yetarli emas; amallarda, chizma, formula yoki grafiklarda bitta 

xato, yoki ikkita-uchta kamchilikka yo’l qo’yilgan, ammo javob to’g’ri topilgan. (0,4 ball) 

3.  Talaba belgillangan ko’nikmalarni tuliq egalamaganligini ko’rsatuvchi ikkita-uchta xatoga 

yo’l quygan, ammo javob to’g’ri topilgan. (3 ball) 

4.  Talaba belgillangan ko’nikmalarni to’la egalamaganligini ko’rsatuvchi muhim xatolarga 

yo’l quygan; , to’gri javob topilmagan, talabaning savol bo’yicha majburiy bilim va 

ko’nikmalarning umuman yo’qligini ko’rsatgan, yoki ishning katta qismi mustaqil 

bajarilmagan. (0 – 2 ball) 


 5

 

1-laboratoriya ishi. Trigonometriyaning boshlang’ich tushunchalari. 

1. 

α

 radiandan gradusga o’tish: α

π0

180


  2. n

0

 gradusdan radianga o’tish:n

180π

 

3. sin(-x)=-sinx,   cos(-x)=cosx;  tg(-x)=-tgx,     ctg(-x)=-ctgx 

 4. Trigonometrik funktsiyalarning ishoralari. 

Funktsiya

   I-


chorak 

   II- 


chorak 

  III- 


chorak

  IV- 


chorak

sin


α

 

    + 


    + 

  - 


 - 

cos


α

 

    +   - 

  - 


   + 

tg

α 

    + 


  - 

    + 


 - 

ctg


α

 

    +   - 

    + 


 - 

 

 Misol: (00-2-32) Quyidagilardan qaysi biri musbat? 

A) cos3   B) sin4   C)sin2   D) tg2   E)cos9 Yechish:

π

π<

< 2

2

bo’lgani uchun 2 soni II chorakda yotadi. Shuning uchun sin2 musbat bo’ladi.  j: sin2 (C) 

 

1.(96-6-31) 2400

 ning radian o’lchovini toping. 

A) 

4

5π

  B) 


3

2

π  C) 

3

4π

  D) 


3

6

π   E) 

4

3π

 

2.(97-2-31) 4

5

πradian necha gradus bo’ladi? 

A) 220


0

     B) 230

0

      C) 2250

     D) 240

0

      E) 2353.(97-12-30) 

3

4

π radian necha gradusga teng? 

A) 230


0

    B) 220

0

   C) 2500

    D) 240

0

     E) 2100

 

4.(97-12-32) Quyidagi sonlardan qaysi biri manfiy? A) sin122

0

cos3220

  B) cos148

0

cos289


0

  C) tg196

0

ctg189

0

  D) tg2200

sin100


0

  E) ctg320

0

cos186


0

 

5. (96-11-58) Ifodaning qiymatini hisoblang.  sin1800

+sin270


0

-ctg90

0

+tg1800

-cos90


0

 

A) –1       B) 0        C) 1           D) –2          E) 2 6. (96-12-11) Hisoblang.  3tg0

0

+2cos900

+3sin270


0

-3cos180


A) 6          B) 0           C) –6           D) 9            E) –9  

7.(98-11-101) Agar 

3

sin1

sin


=x

x

 bo’lsa, x

x

2

2sin

1

sin+

ning qiymati qanchaga teng bo’ladi? 

A) 7             B) 8             C) 9          D) 11       E) 6 

8.(00-10-78) To’g’ri tengsizlikni aniqlang. 

A) cos(sin

α

)>0        B) cos2>0            C) 0

2

2+π

  D)  |cos

α

|+|sin


α

|<1  E) sin5-tg4>0 

9.(01-9-29) Qaysi ko’paytma musbat?             

1) sin4,11

tg3,52;    2) cos2,53⋅

3

log2

1

π;    3) ctg5,73

⋅cos1,19 

A) 1        B) 1; 2         C) 2          D) 1; 3       E) 2; 3 

10. (02-2-48) Agar 

(

)

20

0

030

cos


60

30

sin2

1+

=

tgx

 bo’lsa,  x=? 

A) 8         B) 4          C) 2          D) 16           E) 1 

 

α 

0

0 30

0

 450

60

0 90

1800

270


0

sin


α

  

2

1 

2

22

3

  1 0 -1 cos

α

  1 2

3

 2

2

21

 

0 -1  0 tg

α

 3

1  1 

3

 - 0  - 

ctg


α

  - 


3

 3

1

  0 -  0  6

2-laboratoriya ishi. Asosiy trigonometrik ayniyatlar. 

1. 


x

x

tgx

cos


sin

=

   2. x

x

ctgx

sin


cos

=

  3. 1

=

⋅ ctgxtgx

 4. 


1

cos


sin

2

2=

+

xx

  5. 


x

x

tg

2

2cos

1

1=

+

 6. 

x

x

ctg

2

2sin

1

1=

+

 1.(98-5-48) Agar 

5

3sin

=

α va 

π

απ

<

<

2

 bo’lsa,α

tg

ni toping. 

A) 

5

4    B) 


4

3    C) 

4

3    D) 

5

3     E) 


5

3

 2.(99-7-47) Agar 

ππ

α

 ;2

 va 


4

1

sin=

α

bo’lsa, α

ctg

 ni hisoblang. 

A)  -4            B)

17        C) 

15

1      D) 

13     E)15

  3.(00-8-61) Agar 

2

0π

α <


<

 va 


2

=

αtg

bo’lsa, 


α

cos


 ni hisoblang. 

A) 


5

5

      B) 5

2

         C) 5

5

         D) 5

          E) 

5

1 

4.(98-4-17) Agar 

3

=

αtg

 bo’lsa, 

α

α

α3

3

cos10

sin


5

sin


3

+

 ning qiymati qanchaga teng bo’ladi? A) 

39

16      B) 

9

4            C) 

15

8          D) 

32

15         E) 

29

18 

5.(98-5-52) Ifodani soddalashtiring. sin

2

α

 +cos2

α

 +ctg

2

α

 A)  

2

2cos

α

       B) 2

2

cosα

       C) 

2

α

tg         D)

α

2sin

1

            E) α

2

cos1

  

6.(98-6-52) Agark

x

x

=

+22

sin


1

cos


1

 bŏlsa, 


x

x

2

2sin

1

cos1

+

+ni toping. 

7. (98-8-55) Soddalashtiring. 

 

αα

α

α4

2

42

sin


cos

3

coscos

1

++

+

 A) 3           B) 2           C) 

2

11

          D) 

3

1

        E) 1 8. (99-1-8) Agar 

2

3sin

=

αva 

π

απ

<

<

2

 bo’lsa,  5

,

03

cos


2

|

cos1

|+

+α

α

αtg

ni hisoblang. 

A) 

3

1            B) 1          C) 3            D) –1           E) -3 

9. (03-8-55) Agar 

10

1

cos=

x

 bo’lsa, (1+tg

2

x)(1-sin

2

x)-sin

2

x ifodaning qiymatini toping. 

A) 0,1     B) 0,2       C) 0,3       D) 

10

2

      E) 10

10

 10. (03-12-25)  

α

αα

α

22

2

4cos

cos


sin

sin


1

++

ni soddalashtiring. 

A) tg

2

α      B) 1+tg

2

α       C) ctg

2

α     D) 1+ctg

2

α      

E) tg

2

α

  +ctg2

α

    

 

 7

 

3-laboratoriya ishi.  Keltirish formulalari. 

 

sin

costgx ctgx 

2

πα

−  


cos

α

 sin

α

 ctg

α

 tg

α

 

2

πα

+  


cos

α

 -sin

α

 -ctg

α

 -tg

α

 

π α


 

sin

α

 -cos

α

 -tg

α

 -ctg

α

 

π α

+  


-sin

α

 -cos

α

 tg

α

 ctg

α

 

3

2π

α

−  -cos

α

 -sin

α

 ctg

α

 tg

α

 

3

2π

α

+  -cos

α

 sin

α

 -ctg

α

 -tg

α

 

2

π α 

-sin

α

 cos

α

 -tg

α

 -ctg

α

 

1.(96-1-54) Ushbu 2tg(-765

0

) ifodaning qiymatini aniqlang. A) 

2      B) 

3

2          C) -2        D) 4         E) 

3

2 

2.(00-5-31) sin20100

 ni hisoblang. 

A) 

2

1        B) 

2

3       C) 

2

3     D) 1       E) 

4

1 

3.(97-1-44)  Hisoblang. sin(10500

)-cos(-90

0

)+ctg(6600

A) 1

3    B) 

2

33

     C) 6

3

23

+   D) 

3

5,

0

+   E) 

3

2 

4.(97-6-43) Hisoblang. sin(-45

0

)+cos(4050

)+tg(-945

0A) 1    B)  -1     C) 2

2       D)  

1

2      E) 

1

2

+ 

5.(97-11-43) Hisoblang. cos(-45

0

)+sin(3150

)+tg(-885

0A) 0         B) 1

2      C) 

3

1+

       D) -1         E) 1 

6.(98-10-36) Hisoblang. 

4

53

sin


6

π

ππ

ctg

tg 

A) 1,5       B) 0,5         C) 

2

1         D) 

4

3      E) 

4

3 

7.(00-1-25) Keltirilgan sonlardan eng kattasini toping. 

A) sin1      B) 

(

)2

1

2cos

π      C) sin4     D) 

(

)4

1

23

cos


+

π

    E) 4

π

tg

  

8.(96-6-34) Soddalashtiring.  β

π

απ

2

3)

2

sin(ctg

  

A) sin

tg

α

β      B) 

β

αctg

sin


       C) 

β

α

tgsin

     D) β

α

tg

cos     E) β

α

ctg

cos 9.(97-8-33) Soddalashtiring. 

  

)(

2

3sin

β

πα

π

++

ctg

 

A) cos


α⋅

ctg

β

     B) -cosα⋅

ctg

β

      C) -cosα⋅

tg

β

    D) sinα⋅

tg

β

        E) -sinα⋅

ctg

β

 10. (03-2-43)  ctg37

0

 ctg38

0

 ctg39

0

 ctg520

 ctg53

0

 ni hisoblang. A) 0          B) 1           C) –1        D)

3        E) 2 

 8

 

 4-laboratoriya ishi.  Qo’shish formulalari. 

1. 


sin(x+y)=sinxcos+ cosxsiny     sin(x-y)=sinxcosy – cosxsiny 

2. 


cos(x+y)=cosxcos– sinxsiny     cos(x-y)=cosxcos+ sinxsiny 

3. 


tg(x+y)=

tgxtgy

tgy

tgx

+1

                          tg(x-y)=tgxtgy

tgy

tgx

+1

 

1.(96-3-111) Agar 2

4

=

⎛ −α

π

tg

 bo’lsa, 

α

tg

ning qiymatini toping. 

A) 3        B) -3        C) 

3

1

       D) 3

1       E) 

2

1 

2. (01-1-42) Agar 

2

1

=α

tg

31

=

βtg

 va 


π

β

απ

2

<

+

<

 bo’lsa, 

β

α

+ ning qiymatini toping. 

A) 


3

7

π       B) 

3

5π

       C) 

4

5

π      D) 

4

7π

       E) 

6

11

π  

3. (97-6-60) Agar  

=

=+

3

)(

5

)(

β

αβ

α

tgtg

 bo’lsa, 

β

2

tgni hisoblang. 

A) 15        B) 8          C) 

8

1

       D) 1         E) 2  4. (98-8-61) Agar b=sin(40

0

+α

) va  0
α

 < 45

0

 bo’lsa,    cos(700

+

α)  ni    orqali ifodalang. 

A) 


+b

b

)

1(

3

22

1

          B) )1

(

32

2

1b

b

  C) 
bb

)

1(

3

22

1

      D) +bb

)

1(

3

22

1

     E)

− )


1

(

32

2

1b

 

5.(97-3-54) Soddalashtiring.     0

0

00

0

00

0

208sin

178


cos

88

cos28

cos


236

cos


34

sin


124

sin


56

sin


+

 A) 

3

2     B) tg28

0

       C) 2        D) 0

26

sin1

         E) -2 

6. (96-1-57) Ifodani soddalashtiring. 

α

ββ

α

βα

β

αsin

cos


2

)

sin(sin

sin


2

)

cos(+

++

 

A) ctg(β

-

α )         B) tg(

α

 -

β

)           C) 2tg(α

+

β

)       D)2ctg(α

 -

β

)         E) sinα⋅

cos


β

 

7.(01-11-24) Soddalashtiring. 

⎛ −+

α

πα

α

4cos

2

cossin

 

A) 1,6         B) (

)

απ

+

4сtg

         C) 1,5          D) 1           E) 

(

)

απ

+

4tg

 

8.(02-3-71) γ

β

α,

,

o’tkir burchaklar bo’lib, ,

2

1=

α

tg

 

5

1=

β

tg

 va  

9

7=

γ

tg

 bo’lsa,  

γ

 ni α

 va 


β

lar orqali ifodalang. 

A) 

γ

 =α

+

β

     B) γ

 =2

α

 -

β

     C) 


γ

 =

α

+2

β

   D) 


γ

 =

α

 -

β

   E) 


γ

 =2(

α

+

β9. (02-3-72) (

)

απ

α

απ

α

πα

α

π++

⎛ −


2

cos


3

3

2sin

2

23

sin


2

4

cos2

 ni soddalashtiring.  

10. (03-12-77) 

2

22

2

224

24

71

:

2424

7

⎟⎟⎜⎜

ππ

π

πtg

tg

tg

tg

ni hisoblang. 

A) 

9

1          B) 9            C) 

3

1         D)1         E) 3 

 


Download 304.3 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling