O’zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi Vazirligi Toshkent viloyat Davlat Pedagogika instituti


-laboratoriya ishi. Eng sodda trigonometrik tenglamalar


Download 304.3 Kb.
Pdf ko'rish
bet3/4
Sana14.03.2020
Hajmi304.3 Kb.
1   2   3   4

9-laboratoriya ishi. Eng sodda trigonometrik tenglamalar. 

1. 

sinx=a, |a|≤1, yechim: x=(-1)

n

arcsina+

π

n 

2. 


sinx=0, yechim: x=

π

n 

3. 

sinx=-1, yechim: n

x

π

π2

2

+=

 4. 

sinx=1, yechim: n

x

π

π2

2

+=

 

5. cosx=a, |a|

≤1, yechim: x= ± arccosa+2

π

n 

6. 


cosx=0, yechim: 

n

x

π

π2

2

+=

 

7. cosx=-1, yechim: 

n

x

π

π 2+

=

 8. 

cosx=1, yechim:n

x

π

2=

 

9. tgx=a, yechim:

n

arctga

x

π

+=

 

10. ctgx=a, yechim: 

n

arcctga

x

π

+=

 

 1) 

1

cossin

=

+x

x

n

m

 tenglama  m>0,  n>0  yoki  0<m<2,  0<n<2 bo’lsa,  u  holda    1)

1

sin


=

x

m

   


2)

1

cos=

x

n

   tenglamalarga ajraydi. 

2)  Ayrim tenglamalarning aniqlanish sohasiga e’tibor berisha mahsadga muvofih. 

 

(98-1-56) Tenglamani yeching.    0

1

2sin

=tgx

x

 

A) Z

k

k

    ,

2

π    B) 

Z

k

k

k

+    

,

2π

π

      C) 

Z

k

k

    ,

2

π   D) 

Z

k

k

+    

,

2π

π

   E) Z

k

k

    ,

π

 Yechish: 

Ushbu 


0

1

2sin

=tgx

x

tenglama 

0

cos


   

,

01

x

tgx

 bo’lganda aniqlangan. Berilgan tenglamadan 

0

2

sin=

x

ni hosil qilamiz. Bu tenglamani 

α

α

αcos

sin


2

2

sin=

 ekanligidan foydalanib 

0

cos


sin

2

=x

x

 

ko’rinishda yozamiz.  Bu erdan0

cos


 x

ni e’tiborga olib, 

0

sin=

x

 tenglamani. Undan 

esa

k

x

π

=ekanini hosil qilamiz.  

j: 


Z

k

k

    ,

π

(E)  

1.(96-6-43) Tenglamani yeching. 2sin2x= -1 

A) -

Z

k

k

+  

,

26

π

π    B) -

Z

k

k

+  

,

6π

π

      C) (-1)

k

Z

k

k

+  

,

6π

π

   D)±

Z

k

k

+  

,

23

2

ππ

    


E) (-1)

k+

1

Zk

k

+  

,

6π

π

 2.(96-11-60) Tenglamani yeching.

0

23

sin


=

πx

 


 

15

A) Z

n

n

  ,

3

π    B) 

Z

n

n

+  

,

36

π

π     C) 

Z

n

n

  ,

3

π    D) 

Z

n

n

+  

,

32

π

π   E) 

Z

n

n

  ,

6

π  

3.(96-12-44)  Tenglamani yechimini toping. 

0

2

2cos

=π

x

 

A) Z

n

n

  ,

2

π    B) 

2

π     C) 

Z

n

n

  ,

π

   D) Z

n

n

+  

,

42

π

π   E) 

Z

n

n

+  

,

24

π

π 

 

4.(97-2-43) Tenglamani yeching. 3

cos


2

=x

  

A) ±

Z

k

k

+  

,

6π

π

    B) (-1)k

Z

k

k

+  

,

3π

π

     C) ±

Z

k

k

+  

,

26

5

ππ

   D) 


±

Z

k

k

+  

,

24

π

π    

E) 


±

Z

k

k

+  

,

24

3

ππ

 

5. (99-5-32)* Tenglamani yeching.  1

2

cos4

2

2=+

xtg

π

π 

A) 


±

Z

n

n

+  

,

24

3

ππ

    B) 


±

Z

n

n

+  

,

83

π

π      C) 

± 

Zn

n

+  

,

4π

π

   D) ± 

Z

n

n

+  

,

28

3

ππ

    


E) 

± 

Zn

n

+  

,

8π

π

  

6. (01-5-17) Ushbu 

1

sin


=

x

π

 tenglamaning [0,05;  0,1] oraliqda nechta ildizi bor? A) 5         B) 1        C) 2       D) 3     E) 4 

 

7. (97-5-32) Tenglamani yeching.  1

cos


sin

1995


1995

=

+x

x

 

A) ;

n

π

Z

n

n

+  

,

22

π

π    B) 

;

n

π

Z

n

n

+  

,

23

π

π      

C) 


Z

n

n

  ,

2

π   D) 

Z

n

n

+  

,

22

π

π   E) 

Z

n

n

  ,

π

  

8.(02-8-42) sin(

π

cos3x)=1  tenglamani yeching.  A) 

± 

Zn

n

+   

,

32

9

ππ

    B) 


± 

Z

n

n

+   

,

36

π

π     C) 

± 

Zn

n

+   

,

39

π

π   D) 

±

Zn

n

+   

,

23

π

π    

E) 


± 

Z

n

n

+   

,

32

3

ππ

 

9.(02-9-40) 0

)

1(

2

=

x

ctg

π

tenglamaning (1; 5) oraliqda nechta ildizi bor? A) 1     B) 2      C) 3       D) 4       E) 5 

10. (96-7-59)* tenglama [-

π

; 3


π

] kesmada nechta ildizga ega? 

0

cos


1

=x

tgx

 

A) 7        B) 2         C) 3           D) 5         E) 4  

16

10-laboratoriya ishi. Qo’shish formulalari yordamida  yechiladigan va ko’paytmaga keltiriladigan trigonometrik tenglamalar. 

sin(x+y)=sinxcos+ cosxsiny     sin(x-y)=sinxcosy – cosxsiny 

cos(x+y)=cosxcos– sinxsiny     cos(x-y)=cosxcos+ sinxsiny 

tg(x+y)=

tgxtgy

tgy

tgx

+1

                          tg(x-y)=tgxtgy

tgy

tgx

+1

 

sinx+siny=2sin2

y

x

+

cos2

y

x

         sinx-siny=2cos2

y

x

+

sin2

y

x

 cosx+cosy=2cos

2

yx

+

cos2

y

x

       cosx-cosy=-2sin2

y

x

+

sin2

y

x

 1.(96-1-58) Tenglamani ildizlarini ko’rsating.       

x

x

x

x

sin


3

sin


5

,

0cos

3

cos=

+ 

A) Z

k

k

+   

,

24

π

π    B) 

Z

k

k

+   

,

26

π

π    C) 

Z

k

k

+   

,

6π

π

   D) Z

k

k

+±

   


,

2

6π

π

 E) -Z

k

k

+   

,

6π

π

 2.(96-3-60) Tenglamani yechimini toping. 

0

2sin

cos


2

cos


sin

=+xx

x

x

 

A) Z

n

n

   ,

4

π    B) 

Z

n

n

   ,

3

π     C) 

Z

n

n

   ,

2

π   D) 

Z

n

n

   ,

5

π   E) 

Z

n

n

   ,

8

π 

3.(96-10-28)Tenglamani ildizlarini ko’rsating.    

1

2

sin5

cos


2

cos


5

sin


=

x

x

x

x

 

A) Z

k

k

+±

   


,

2

3π

π

 B)Z

k

k

+   

,

32

3

ππ

  C) -


Z

k

k

+   

,

32

6

ππ

 D) 


Z

k

k

+   

,

4π

π

 E) Z

k

k

+   

,

6π

π

 4. (97-9-102) k ning quyida ko’rsatilgan qiymatlaridan qaysi birida 

2

34

sin


sin

4

coscos

=

xkx

x

kx

tenglamaning ildizlari

)

(

     5

60

Zn

n

+±

π

πbo’ladi? 

A) 2        B) 3         C) 4       D) 5        E) 6 

5. (99-9-34) Tenglamani yeching. 

1

33

=ππ

tg

tgx

tg

tgx

 

A) Z

k

k

+   

,

67

π

π   B) 

Z

k

k

+   

,

26

5

ππ

   C) 


Z

k

k

+   

,

212

7

ππ

  D) 


Z

k

k

+   

,

127

π

π E) 

Z

k

k

+   

,

65

π

π 

6. (97-1-51) Tenglamaning eng kichik musbat ildizini toping.   

0

)

3sin

2

)(cos

3

(=x

x

π

ππ

 

A) 6

π

    B) 1/4     C) 1/3       D) 1/2   E) to’g’ri javob berilmagan 7. (97-6-49) Tenglamaning (90

0

; 180]  oraliqdagi ildizini toping.      0

2

cossin

2

cos=xx

x

 

A) 1200

    B) 135

0

     C) 1500

   D) 180

0

   E) 


∅ 

8. (97-8-42) Tenglamani yeching. 

0

cos


=xtgx

 

A) Z

k

k

   ,

2

π    B) 

Z

k

k

   ,

π

     C) ;

4

ππ

k

+

Zk

k

+   

,

22

π

π   D) 

Z

k

k

+   

,

2π

π

   E) Z

k

k

+   

,

2π

π

 9.(98-2-27) Tenglama yechimga ega bo’ladigan b  ning barcha qiymatlarini toping.   

b

x

x

=+

)

120cos(

cos


0

 

A) 0≤ b≤1    B) -1≤ b≤1    C) –1< b<1   D) b≤1   E) 0< b<1  

10.  (01-7-39) Ushbu 

0

4

sin3

sin


2

sin


sin

=

++

+

xx

x

x

 tenglamaning [0

0

; 180


0

] kesmaga tegishli 

ildizlari yig’indisini toping. 

A) 360


0

    B) 450

0

     C) 1440

   D) 486

0

   E) 524

 

 

17

11-laboratoriya ishi.  Algebraik tenglamalarga  keltiriladigan trigonometrik tenglamalar. 

1.(97-1-46) Tenglamani yeching. 2cos

2

(π

)+3sin(


π

 x)=0 

A) 


Z

n

n

+   

,

2π

π

    B) (-1)n

Z

n

n

+   

,

6π

π

     C) ±

Z

n

n

+   

,

23

π

π   D) 

±

Zn

n

+   

,

26

π

π E) 

Z

n

n

   ,

π

 2.(97-1-50) Tenglamaning (0

0

; 900

] oralig’idagi ildizini toping.      

0

2

sin3

sin


2

2

=

x

x

 

A) 300

    B) 45

0

     C) 600

   D) 90


0

   E) 75


3.(97-6-45) Tenglamani yeching.  

2

)

5,

1

sin(5

sin


2

2

=+

xx

π

 A) 

Z

n

n

+   

,

2π

π

    B)(-1)n

Z

n

n

+   

,

6π

π

      C) 

Z

n

n

   ,

π

   D) Z

n

n

   ,

π

   E) ±

Z

n

n

+   

,

23

π

π 

5. (02-10-61) 

3

2

sinsin

4

2=

+

xx

 tenglamani yeching. 

A) –arctg3+k

π

 Z

n

k

n

+,

   


,

4

ππ

    B) 


±

Z

n

n

+   

,

4π

π

     C) ( )

Z

n

n

n

+   


,

arcsin


)

1

(3

1

π    

D) 


( )

Z

n

n

+±

   


,

2

arccos3

1

π   E) 

±

Zn

n

+   

,

24

π

π 

5. (02-11-43)       

0

3

2cos

7

2sin

3

2=

+x

x

       tenglamaning       (-90

0

; 180


0

) intervalga tegishli 

ildizlari yig’indisini toping. 

A) 90


0

    B) 105

0

     C) 1800

     D) 135

0

    E) 1506. (02-11-44)   

6

cos


5

2

cos=

+

xx

tenglamaning [-4

π

; 4


π

] kesmaga tegishli ildizlari yig’indisini 

toping. 

A) 4         B) 5        C) 6       D) 8        E) 9 

7. (02-12-40) 

1

sin2

2

cos1

2

=+

xx

tenglamaning [0; 2

π

] kesmadagi ildizlari yig’indisini toping. A) 3,5

π

     B) π

6

13

     C) 4

π

    D) 


π

3

13

   E) 


π

6

14

 

8. (03-3-43)1

cos


sin

cos


2

=

+x

x

x

tenglamaning  

[-320

0

; 500

] oraliqqa tegishli ildizlari yig’indisini toping. 

A) -535

0

    B) -2700

     C) -315

0

   D) -2400

   E) -585

9. (03-4-25)0

2

cossin

1

=

xx

[

](

)

π2

  

;0x

 tenglamani ildizlari yig’indisini toping. 

A) 3,5


π

     B) 4,2

π

      C) 4π

    D) 3,8

π

    E) 4,3π

  

10. (03-6-65)*x

x

x

2

sin4

sin


cos

2

66

=

+ tenglamani yeching. 

A) 


Z

k

k

+±

   


,

19

2arcsin

π

    B) Z

k

k

+±

   


,

17

2arcsin

π

     C) Z

k

k

+±

   


,

19

3arcsin

π

    D) 

Z

k

k

+±

   


,

2

192

arcsin


2

1

π   E) 

Z

k

k

+±

   


,

2

193

arcsin


2

1

π 


Download 304.3 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling