O’zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi Vazirligi Toshkent viloyat Davlat Pedagogika instituti


Download 304.3 Kb.
Pdf ko'rish
bet4/4
Sana14.03.2020
Hajmi304.3 Kb.
1   2   3   4

 

 

18

12-laboratoriya ishi. Darajani pasaytirish formulalari yordamida  yechiladigan trigonometrik tenglamalar 

sin


2

x=

2

2cos

1

x

 yoki 1-cos2x=2sin2

x ; cos

2

x=

2

2

cos1

x

+

 yoki 1+cos2x=2cos2

x 

x

x

x

tg

sin


cos

1

2=

  ; x

x

x

ctg

sin


cos

1

2+

=

 1.(98-2-26) Tenglamani yeching.

2

11

cos


2

2=x

 

A) (-1)


k

Z

k

k

+  

,

26

π

π    B) (-1)

(

k+1)Z

k

k

+  

,

6π

π

     C) ±

Z

k

k

+  

,

6π

π

   D) ±

Z

k

k

+  

,

3π

π

    E) 

±

Zk

k

+  

,

32

π

π 

2. (96-9-50) 

0

1

cos2

sin


4

=

++

x

x

 tenglamaning 

]

2

 ;0

[

πkesmada nechta ildizi bor? 

A) 0       B) 2         C) 3         D) 1        E) 4 

3. (99-3-37) Tenglamani yeching.

1

2sin

sin


2

2

=+

x

x

 

A) Z

k

k

+  

,

2π

π

    B) Z

k

k

+  

,

36

π

π      

C) 


Z

k

k

+  

,

22

π

π    

D) 


Z

k

k

+  

,

612

π

π   E) 

Z

k

k

+  

,

24

π

π 

4. (99-10-34) Tenglamani yeching.

0

2

)cos

1

(=

+

xtg

x

 

A) Z

k

k

  ,

π

    B) Z

k

k

+  

,

2π

π

     C) Z

k

k

  ,

2

π    

D) 


Z

k

k

+  

,

ππ

   E) 


Z

k

k

+  

,

22

π

π 

5.(00-2-47)Agar |a|=1 bo’lsa,  a

ctgx-1=cos2tenglama [0; 2

π

] kesmada nechta ildizga ega bo’ladi? A) 4           B) 2           C) 3          D) 5         E) 6 

6. (01-2-81) Ushbu 7cos2x-6=cos4x tenglamaning  

[0; 628]kesmaga tegishli ildizlari yig’indisini toping. 

A) 200


π

     B) 199

π

      C) 20100π

    D) 1990

π

    E) 19900π

  

7. (01-2-84) Tenglamani yeching. 3cosx-4sinx=-3 A) 

Z

n

n

arctg

+     

,

43

π

    B) Z

n

n

arctg

+     

,

22

4

3π

     C) 


Z

n

n

+  

,

2π

π

    D) 

,

nπ

π

+Z

n

n

arctg

+     

,

43

π

   E)  ,

n

π

π

+Z

n

n

arctg

+     

,

22

4

3π

 

8. (02-6-43)* 8cos6

x=3cos4x+cos2x+4 tenglamani yeching. 

A) 


;

4

n

π

π

+Z

n

n

  ,

π

    B) ;

2

4n

π

π+

Z

n

n

  ,

2

π    C) 

;

2n

π

π+

Z

n

  ,

4

π   D) 

±

;2

4

n

π

π

+Z

n

n

  ,

π

    E) 

;

24

n

π

π+

Z

n

n

  ,

π

 9. (02-6-44) 3sin2x-2cos2x=2tenglama [0; 2

π

] kesmada nechta ildizga ega? A) 5        B) 1         C) 2         D) 3         E) 4 

 

10. (03-10-41) sin2

x+sin

2

4x=sin2

2x+sin

2

3x tenglamani yeching. A) 

Z

n

n

  ,

2

π  B) 

Z

n

n

+  

,

52

5

ππ

   C) 


Z

n

n

+  

,

52

10

ππ

    D) 


;

2

n

π

Z

n

n

+±

  

,3

2

3π

π

   E) ;

5

10n

π

π+

Z

n

n

  ,

2

π 

 

  

 

19

13-laboratoriya ishi. Trigonometrik tengsizliklar. 

1.  sinx

a, -1≤a≤1 

,

)

12

(

arcsinarcsin

2

ππ

+

+

+

n

a

x

a

n

nZ 

2.  sinx

a, -1≤a≤1 

,

2

arcsinarcsin

)

1(

2

ππ

n

a

x

a

n

+

nZ 

3.  cosx

a, -1≤a≤1 

,

2

arccosarccos

2

ππ

n

a

x

a

n

+

nZ 

4.     cosx

a, -1≤a≤1 

,

)1

2

(arccos

arccos


2

π

π+

++n

a

x

a

n

nZ 

5. 

,

btgx

ππ

π

nx

n

arctgb

+

<

+

2nZ 

6. 

,

btgx

ππ

π

narctgb

x

n

+<

+

2nZ 

7. 

,

bctgx

ππ

n

atcctgb

x

n

+<

nZ 

8. 


,

b

ctgxbx

n

atcctgb

<

+π

nZ 

Misol:

 (97-6-47) Ushbu 

1

sin


2

=x

y

funktsiyaning aniqlanish sohasini toping. 

A) 

(

)Z

n

n

n

++

  ,

2

   ;

2

66

π

ππ

π

     B) [

]

Zn

n

n

++

  

,2

   


;

2

65

6

ππ

π

π   

C) 


(

)

Zn

n

n

++

  

,2

   


;

2

65

6

ππ

π

π      D) 

[

]Z

n

n

n

++

  ,

2

   ;

2

66

π

ππ

π

    E) 

[

]Z

n

n

n

++

  

,   

;

32

3

ππ

π

π 

Yechish:

 

1sin

2=

x

y

funktsiya 

0

1

sin2x

 bo’lganda aniqlangan. Bu tengsizlikni 

2

1

sin

x

  

ko’rinishda yozamiz. j: 

[

]Z

n

n

n

++

  

,2

   


;

2

65

6

ππ

π

π    (B) 

1.(96-9-51)  Ushbu  

0

1

sin2

5

sin2

<

+x

x

 tengsizlik 

[

]

()

π

2 ;

0

   

x

x

   ning qanday qiymatlarida o’rinli? 

A) 

Z

n

⎥⎦⎢⎣⎥⎦⎢⎣

   ,

2

  ;

6

56

  

;0

π

ππ

         B) 6

5

  ;

6

ππ

    


C) 

⎥⎦

π

ππ

2

  ;

3

23

  

;0

    D) 


⎥⎦⎢⎣

ππ

π

2  

;

32

3

  ;

0

   E) ∅ 

2.(96-9-105) Tengsizlikni yeching.

4

2

sin2

π

ctgx

 A) 

Z

n

n

n

++

     


,

2

65

   


;

2

6π

π

ππ

    B) 


Z

n

n

n

++

     


,

12

5   

;

12π

π

ππ

    


C) 

Z

n

n

n

++

     


,

12

5   

;

12π

π

ππ

      D) Z

n

n

n

++

     


,

2

125

   


;

2

12π

π

ππ

   


E) 

Z

n

n

n

++

     ,

2

3   

;

23

π

ππ

π

 3. (98-2-28)   Ushbu  

5

,1

1

sin>

+

x

 tengsizlik x ning (0;

π

) kesmaga tegishli qanday qiymatlarida o’rinli bo’ladi? 

A) 


6

5

6π

π≤ x

     B) 


6

5

6π

π

<x

         C) 

3

2

3π

π

<x

    D) 


3

2

3π

π≤ x

      E) 

6

0

π<

x

 


 

20

4. (98-5-51) Tengsizlikni yeching.  2

1

4sin

5

cos4

cos


5

sin


>

+

xx

x

x

 

A) Z

n

n

x

n

+<

<

+

  ,

2

65

2

6π

π

ππ

       B) Z

n

n

x

n

+<

<

+

  ,

2

545

2

54π

π

ππ

    


C) 

Z

n

n

x

n

+<

<

+

  ,

9

236

5

92

36

ππ

π

π    D) 

Z

n

n

x

n

+<

<

+

  ,

9

254

5

92

36

ππ

π

π    

E) 


Z

n

n

x

n

+<

<

+

  ,

9

254

5

92

54

ππ

π

π 

5. (98-8-60) Tengsizlikni yeching.x

x

4

cos4

sin


2

1

2<

 A) 

Z

k

k

k

+   

,

2  

;

ππ

π

          B) Z

k

k

k

++

   ,

2

2  

;

22

π

ππ

π

   C) Z

k

k

k

+   

,

24

  

;2

π

ππ

        


D) 

Z

k

k

k

++

   ,

2

4  

;

24

π

ππ

π

   E) Z

k

k

k

++

   


,

2

85

  

;2

8

ππ

π

π 

6. (96-12-111)  ning qaysi qiymatlarida tengsizlik to’g’ri? 

[

]

()

π

2 ;

0

  

x

     


0

1

cos2

5

cos2

>

+

x

x

 

A) ⎥⎦⎢⎣

ππ

π

2  

;

35

3

  ;

0

         B) 

⎢⎣⎥⎦35

  

;2

3

2  

;

3π

π

ππ

   C)  


3

5

  ;

3

ππ

         D) 

⎥⎦

2  

;

3π

π

        E) ⎢⎣3

5

  ;

2

3π

π

 7. (98-1-60) Tengsizlikni yeching. 

2

1 2cos 2sin 2

x

x

> 

A) 


;    

2

,      2

k

k

k Z

π π π π


++

      B)  

2

2;   

2

,    3

3

kk

k Z

π

ππ

π+

+

   C) 

3

2;   

2

,    4

4

kk

k Z

π

ππ

π+

+

  D) 2

;   


2

,    


2

2

kk

k Z

π

ππ

π− +


+

  E) 

2

;   2

,    


3

3

kk

k Z

π

ππ

π− +


+

 

8. (98-6-55)  Ushbu 

2

1

2cosx

 tengsizlikning [0; 

π

]   kesmadagi yechimini toping. A) 

⎥⎦⎢⎣

32

  

;3

π

π          B) 

⎥⎦⎢⎣

32

  

;0

π

          C) ⎥⎦

⎢⎣⎡−

3

4  

;

32

π

π                          D) 

⎥⎦⎢⎣

ππ

2

  ;

3

4         E) 

⎥⎦⎢⎣

34

  

;3

2

ππ

 

9. (00-6-56) Tengsizlikni yeching.x

x

sin


cos

<

 

A) Z

k

k

k

++

    


,

4

3  

;

4π

π

ππ

   B) 


Z

k

k

k

++

    


,

4

5  

;

4π

π

ππ

  C)


 

Z

k

k

k

++

    


,

2

43

  

;2

4

ππ

π

π    D)

 

()

Z

k

k

k

+    

,

2 ;

2

ππ

π

    E)

 

Zk

k

k

++

    


,

4

5  

;

4π

π

ππ

 

10. (96-1-59) Tengsizlikni yeching.

1

4

⎛ +π

x

tg

 

A)  Z

k

k

k

⎥⎦⎢⎣+

+

    ,

2

  ;

4

-π

π

ππ

          B)

 

[

]Z

k

k

∞     ,

 ;

π   C) 

Z

k

k

k

⎥⎦⎢⎣+

+

    ,

2

2  

;

24

π

ππ

π

           D) 

Z

k

k

k⎢⎣+

    ,

4

  ;

π

ππ

    


E)

 

Zk

k

k⎢⎣+

+    

,

2  

;

4π

π

ππ

 

  

21

 14-laboratoriya ishi.  Arkfunktsiyalar qantnashgan tenglama va tengsizliklar . 

1.  arcsinx+arccosx=

,

2π

 

x

∈[-1; 1] 

2. 


arcsin

arcsin


1

1

a ba

b

b

a

>>≥ −

⎪ ≤ ;     


arccos

arccos


1

1

a ba

b

b

b

<>

≥ −⎪ ≤


 

3. arctga arctgb

a b

>

⇔ >  ;   arcctga arcctgba b

>

⇔ <  Misol:

 (98-6-51) Tengsizlikni yeching.  

)

1

arcsin(arcsin

x

x<

 

A) 


[ )

2

1 ;

0

    B) [

]

1 ;

1   C)

[

]2

1

 ;     D) [0; 2]    E) ∅ 

Yechish:

1

1  

,

arcsin

=

x

x

y

funktsiya o’suvchi ekanligi ma’lum. U holda berilgan tengsizlik 

quyidagi   <

1

1

11

1

1x

x

x

x

sistemaga ekvivalent bo’ladi. Uni yechamiz <

2

01

1

12

x

x

x

 Demak,


2

1

0<

≤ x

      

j: 


[

)

21

 ;

0(A) 

1.(98-6-53) Tenglamaning eng kichik musbat ildizini toping.     

2

)

sin2

arcsin(


π

=

x

 

A)1/3      B)6

5

π   C)

2

1     D)

6

π     E) 

π

2 

2.(98-11-30) Tenglamaning yechimi nechta?  

6

|

|π

=x

arctg

 

A) 1      B) ∅      C) 2       D) cheksiz ko’p       E) 3 

3.(98-11-74) Tengsizlikni yeching. 

2

arccos


arccos

x

x

>

 A) (0; 1)     B) [-1; 0)    C) [-1; 1]      D) (-

∞; 0)∪(1; ∞)         E) (1; ∞) 

4. (99-5-26) Agar 

π

=+

x

arccos

arcsin


4

bo’lsa,  3x

2

 ning qiymatini hisoblang. 

A) 0      B) 1      C) 3       D) 0,75         E) 1,5 

5. (00-1-33) Tenglamaning ildizlari yig’indisini toping. x

x

arccos


3

)

(arccos2

2

2π

π

=+

 

A) 2

2

      B) –1      C) 1       D) -2

2

         E) 2

1 

6. (01-4-4) Ushbu 

0

6

arccos6

5

arccos2

2+

ππ

x

x

 tengsizlik o’rinli bo’ladigan kesmaning o’rtasini 

toping. 

A) 0,5      B) 0,4      C) 0,25       D) 

4

π

         E) 2

π

 7. (01-5-18) Ushbu 

1

=⋅ arctgx

x

tenglama nechta ildizga ega? 

A) 2      B) 1      C) 0       D) 3         E) 4 

8. (01-5-19) Ushbu 

1

)

10cos(

=

arctgx

 tenglama nechta ildizga ega? 

A) 5      B) cheksiz ko’p      C) 1       D) 3         E) ildizga ega emas 

9. (01-9-14) Ushbu 

0

)3

3

(4

2

=+π

x

x

arctg

 tenglama ildizlarining ko’paytmasini toping. 

A) 2      B) 3      C) -3       D) 1         E) 0 

10. (01-12-21) Tengsizlikni yeching.  

1

arcsin


2xx

 

A) {1}      B) {–1}      C) {-1; 1}       D) (0; 2

π

]         E) [-2

π

; 0)  

 

22

15-laboratoriya ishi.  Trigonometrik funktsiyalar va ularning xossalari. 

1. 

x

sin

=

vax

cos

=

funktsiyalarning eng kichik musbat davri 2π

 ga teng. 

2. 


tgx

y

=

vactgx

y

=

 funktsiyalarning eng kichik musbat davri π

 ga teng. 

3. 


x

cos

=

 juft funktsiya,tgx

y

x

y

=

=  

,

sin va 

ctgx

y

=

-toq funktsiyalar. 1. 

x

sin

=

funktsiya [

]

22

;

ππ

oraliqda o’suvchi 2. 

x

cos

=

 funktsiya[ ]

π

;0

oraliqda kamayuvchi 

3. 

tgx

y

=

 funktsiya(

)

22

;

ππ

 oraliqda o’suvchi 4. 

ctgx

y

=

 funktsiyaπ

;

0(

) oraliqda kamayuvchi 

5. 

x

sin

=

vax

cos

=

funktsiyalarning qiymatlari sohasi [-1; 1] oraliqdan iborat 6. 

tgx

y

=

vactgx

y

=

 funktsiyalarning qiymatlari sohasi (-∞; ∞) oraliqdan iborat 

1.(96-9-48)  Ushbu x

tg

y

x

x

3

22

3

cos3

sin


2

+=

 funktsiyaning eng kichik davrini toping. 

A) 4

π

     B) 6π

     C) 3

π

      D) 12

π

       E) 15

π

 

2.(03-10-43)* 

x

x

y

6

6cos

sin


+

=

 funktsiyaning eng kichik musbat davrini aniqlang. A) 2

π

     B) 

π

     C) 

2

π      D) 

4

π       E) 

3

π 

3. (98-8-37) Quyidagi funktsiyalardan qaysi biri toq? 

A)

2

4cos

)

(x

x

x

f

=

     B)

|

|

)(

xctgx

x

f

=

    C)3

2

sin)

(

xxtg

x

f

=

    D) ctgx

x

x

f

|

|)

(

=       E)

2

)(

x

e

x

f

=

 4.  (96-7-57) Ushbu 

12

11cos

π

=x

( )3

cos


π

=y

,

1211

sin


π

=

z

 sonlar uchun quyidagi munosabatlarning qaysi 

biri ŏrinli? 

A) x<z     B) x<y      C) y<x     D) z<x        E) y<z  

5.(98-11-98) Quyidagi sonlarning eng kattasini toping. 

A) sin170

0

     B) sin20

0

     C) sin(-30

0

)      D) sin(-250

0

)       E)sin100

0

 6. (98-12-57)* 

,

75sin

0

=m

,

75cos

0

=n

,

750

tg

p

=

 0

75

ctgq

=

  sonlarini kamayish tartibida yozing. A) p>m>q>n     B) p>m>n>q      C) p>n>m>q       D) m>p>q>n        E) q>p>m>n  

7. (97-8-31) sin

2

α

+2cos2

α

 ning eng katta qiymatini toping. A) 1,2        B) 1,4        C) 1,6         D) 2         E) 1,8 

8. (00-5-71) Funktsiyaning qiymatlar sohasini toping. x

x

tgx

x

ctg

ctgx

y

cos


2

)

2cos

1

(2

++

⎛ +

=π

 

A) [-2; 0]         B) (-2; -1)

∪(-1; 0)       C) (-2; 0)   D) [-2; 1)∪(-1; 0]            E) [0; 2] 

9.(03-11-15) 

)

sin(sinx

y

=

 funktsiyaning qiymatlar to’plamini aniqlang. A) sin1     B) 1     C) 1/2      D)arcsin1       E) 

2

π 

10.(03-11-80)* x

x

y

2

cos2

sin


4

4

+=

 funktsiyaning eng katta qiymatini ko’rsating. 

A) 2     B) 1,5     C) 1      D) 0,5       E) 0,75 


 

23

 16-laboratoriya ishi. Teskari trigonometrik funktsiyalar xossalari. 

1. 


y=arcsinx funktsiyaning aniqlanish sohasi-[-1; 1];      qiymatlar sohasi  esa-

[

]2

  

;2

π

π

         y=arcsinx funktsiya [-1; 1] da o’suvchi 

2.  y=arccosx funktsiyaning aniqlanish sohasi-[-1; 1]qiymatlar sohasi       esa-   [0; 

π

].                               y=arccosx funktsiya [-1; 1]da kamayuvchi. 

3.  y=arctgx funktsiyaning aniqlanish sohasi- (-

∞; ∞) qiymatlar sohasi    esa-

)

2  

;

2(

π

π 

         y=arctgx funktsiya  (-

∞; ∞)da o’suvchi 

4.  y=arcctgx funktsiyaning aniqlanish sohasi-(-

∞; ∞) qiymatlar sohasi    esa-(0;

π

)                                    y=arcctgx funktsiya  (-

∞; ∞)da kamayuvchi. 

5.  y=arcsinva  y=arctgx- toq funktsiyalary=arccosx va y=arcctgx- funktsiyalar esa juft ham 

emas, toq ham emas. 

 

1.(99-8-35) Ushbu2

arcsin


y

x

π

=+ funktsiyaning qiymatlari to’plamini toping. 

A) [0; 


π

]

     B)

[

]

2  

;

2π

π    C)

[

]1

  

;1

2

2+

ππ

   D)

(

]2

 ;

0π

   E) (0; 

π2. (03-5-33) 

)

23

arcsin(


16

4+

=

xy

π

 funktsiyaningeng kichik qiymatini toping. A) -4          B) 4          C) -2          D) 0          E) -6 

3. (03-5-36) Nechta butun son 

3

5

2arcsin

=x

y

 funktsiyaning aniqlanish sohasiga tegishli? 

A) 4          B) 3         C) 2          D) 1         E) 5 

4. (03-6-62)x

x

sin


2

2

arcsin2

+

=funktsiyaning aniqlanish sohasini toping. 

A)

Zk

k

x

k

++   


,

2

2π

π

ππ

     B) 

Z

k

k

x

+   


,

2

ππ

     C) 

Z

k

k

x

>   

,

2π

       

D) 


Z

k

k

x

k

+   ,

2

22

π

ππ

        E) 

Z

k

k

x

k

+   ,

2

2π

π

π 

5. (00-9-61) Ushbu 

4

2

23

arcsin


x

x

y=

 Funktsiyaning aniqlanish sohasiga tegishli butun sonlar 

nechta?   

A) 1           B) 2          C) 3          D) 4         E) 5 

 

6. (98-6-49) Ushbu ;

9

,0

arccos


=

x

)

7,

0

arccos(=

y

va 

)

2,

0

arccos(=

z

sonlarni o’sib borish tartibida 

yozing. 


A) y<z<x     B) x<y<z      C) y<x<z       D) x<z<y     E) z<y<x 

7. (02-4-36)x

x

y

arcsin


)

2

(=

 funktsiyaning grafigining Ox o’qi bilan kesishish nuqtasi 

abstsissasining eng kichik qiymatini toping. 

A) -2         B) -1        C) 0         D) 1         E) 2 

8. (02-7-5)

)

7

3arcsin(

=x

y

 funktsiyaning aniqlanish sohasiga tegishli ning butun qiymatlari 

nechta?   

A) 2          B) 3            C) 1          D) -1          E) -2 

9. (03-5-33) 

)

2

3arcsin(

16

4+

=x

y

π

 funktsiyaningeng kichik qiymatini toping. A) -4          B) 4          C) -2          D) 0          E) -6 

10.(03-6-62)x

x

sin


2

2

arcsin2

+

=funktsiyaning aniqlanish sohasini toping. 

A)

Zk

k

x

k

++   


,

2

2π

π

ππ

     B) 

Z

k

k

x

+   


,

2

ππ

     C) 

Z

k

k

x

>   

,

2π

       

D) 


Z

k

k

x

k

+   ,

2

22

π

ππ

        E) 

Z

k

k

x

k

+   ,

2

2π

π

π 

 

 Document Outline

 •  SŎZ BOSHI 
 •   
 • 1-laboratoriya ishi. Trigonometriyaning boshlang’ich tushunchalari. 
 •  2-laboratoriya ishi. Asosiy trigonometrik ayniyatlar. 
 • 3-laboratoriya ishi.  Keltirish formulalari. 
  • ctgx
  • 4-laboratoriya ishi.  Qo’shish formulalari. 
  • 5-laboratoriya ishi. Ikkilangan burchak formulalari. 
  • 6-laboratoriya ishi.  Yig’indi va ayirmalar uchun formulalar. 
  • 7-laboratoriya ishi.  Ko’paytma uchun formulalar. Yarim burchak formulalari. 
  • 8-laboratoriya ishi.  Arksinus,arkkosinus,arktangens va arkkotangenslarning qiymatlari.
   • arctgb
   • arcctgb
  •  9-laboratoriya ishi. Eng sodda trigonometrik tenglamalar. 
  • 10-laboratoriya ishi. Qo’shish formulalari yordamida  yechiladigan va ko’paytmaga keltiriladigan trigonometrik tenglamalar. 
  •  11-laboratoriya ishi.  Algebraik tenglamalarga  keltiriladigan trigonometrik tenglamalar. 
  •  12-laboratoriya ishi. Darajani pasaytirish formulalari yordamida  yechiladigan trigonometrik tenglamalar 
  •  13-laboratoriya ishi. Trigonometrik tengsizliklar. 
  • 14-laboratoriya ishi.  Arkfunktsiyalar qantnashgan tenglama va tengsizliklar . 
  •  15-laboratoriya ishi.  Trigonometrik funktsiyalar va ularning xossalari. 
  • 16-laboratoriya ishi. Teskari trigonometrik funktsiyalar xossalari. 

Download 304.3 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling