O’zbekiston respublikasisog`liqni saqlash vazirligi toshkent farmatsevtika instituti


Download 39.9 Kb.
Pdf ko'rish
bet12/25
Sana11.11.2017
Hajmi39.9 Kb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   25

                  
Таянч иборалар асосида визуал маълумотлар
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                    2–илова  
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                   3-и 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                     
 
 
 
                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9- MAVZU 
GURUHLARDA IJTIMOIY FAOLIYaTNI TAShKIL 
ETISh.GURUHLARNING TURLARI. GURUHIY O‘ZARO MOSLIK, LIDeRIK 
VA KONFORMIZM  HODISALARI 
 
 
9.1.
 
(ma'ruza 
–2 soat, amaliy mashg‗ulot 2 soat )
 
Ma'ruzani olib borish texnologiyasi 
 
1-ilova 
             Tayanch iboralar asosida vizual 
ma'lumotlar
 
Dialog – ikki va undan ortiq kishilarning o„zaro og„zaki gaplashishi
Dialogik nutq – nutq turlaridan bo„lib, bunda so„zlovchilar barobar teng, 
birgalikda faollik ko„rsatadi. 
Monologik  nutq  –  bir  odamning  o„z  fikrlarini  og„zaki  yoki  yozma 
ravishda ifodalash nutqi. 
Muloqot  –  ikki  yoki  undan  ortiq  odamlarning  o„zaro  bir-biriga  ta'sir 
etishi. 
Verbal – og„zaki ifodalangan nutq. 
Noverbal    -  nutqsiz  ifodalangan  xarakat,  mimika,  xolatlarning  boshqa 
shaxsga yo„naltirilishi. 
Kommunikativ  –  shaxslararo  munosabatlarda  biror  ma'lumotning 
yetkazilishiga qaratilgan tomoni. 
Perseptiv  –  shaxslararo  munosabatlarda  biror  vaziyatni,  xolatni 
tushunish, xis etishga qaratilgan tomoni. 
Interaktiv  –  shaxslararo  munosabatlarda  bir-biriga  ta'sir  etishga 
qaratilgan tomoni bo„ib, bunda shaxsning ijtimoiy mavqyei, roli muhim 
omil sifatida kuzatiladi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dialog – ikki va undan ortiq kishilarning o„zaro og„zaki gaplashishi
Dialogik nutq – nutq turlaridan bo„lib, bunda so„zlovchilar barobar teng, 
birgalikda faollik ko„rsatadi. 
Monologik  nutq  –  bir  odamning  o„z  fikrlarini  og„zaki  yoki  yozma 
ravishda ifodalash nutqi. 
Muloqot  –  ikki  yoki  undan  ortiq  odamlarning  o„zaro  bir-biriga  ta'sir 
etishi. 
Verbal – og„zaki ifodalangan nutq. 
Noverbal    -  nutqsiz  ifodalangan  xarakat,  mimika,  xolatlarning  boshqa 
shaxsga yo„naltirilishi. 
Kommunikativ  –  shaxslararo  munosabatlarda  biror  ma'lumotning 
yetkazilishiga qaratilgan tomoni. 
Perseptiv  –  shaxslararo  munosabatlarda  biror  vaziyatni,  xolatni 
tushunish, xis etishga qaratilgan tomoni. 
Interaktiv  –  shaxslararo  munosabatlarda  bir-biriga  ta'sir  etishga 
qaratilgan tomoni bo„ib, bunda shaxsning ijtimoiy mavqyei, roli muhim 
omil sifatida kuzatiДиалог – икки ва ундан ортиқ кишиларнинг ўзаро 
оғзаки гаплашиши
Диалогик  нутқ  –  нутқ  турларидан  бўлиб,  бунда  сўзловчилар 
баробар тенг, биргаликда фаоллик кўрсатади. 
Монологик  нутқ  –  бир  одамнинг  ўз  фикрларини  оғзаки  ѐки  ѐзма 
равишда ифодалаш нутқи. 
Mavzuni jonlantirish uchun savollar 
1. 
 
Muloqot qanday amalga oshiriladi? 
2. 
 
 Muloqotga  ehtiyoj  qanday  sabablarga  asosan 
yuzaga keladi? 
3. 
 
  M uloqot qanday vazifalarni bajaradi? 
4. 
 
  Psixologik ta'sir vositalari qanday? 
5. 
 
  Ta'sirning adresati - kim  hisoblanadi? 
6. 
 
  Professional  tinglash  texnikasiga  nimalar 
kiradi? 
7. 
 
  Ijtimoiy psixologik trening nima? 
8. 
 
  Treningga  qo„yiladigan talablar qanday? 
9. 
 
  Rolli o„yinlarning mohiyati nimada? 
10. 
 
 Guruhiy munozaralar qanday o„tkaziladi?     
 
 

 
105 
Mashg‘ulot shakli
 
 
Mavzu bo„yicha ma'ruza
 
Ma'ruza rejasi   
 
1. Shaxs va guruh. Referent guruh. 
2. Guruhlarning turlari. 
3. Guruh o„lchamlari va uning tizimi. 
4
. Guruhdagi psixologik muhit va uni o„rganish. 
O‘quv mashg‘ulotining 
maqsadi 
  Guruhlarda ijtimoiy faoliyatni tashkil etish, guruhlar, ularning turlari, guruhlardagi 
o‗zaro moslik, liderik, konformizm hodisalari haqida
 umumiy tasavvurni berish. 
Tayanch tushuncha va 
iboralar  
  Referent guruh, agregatsiya, rasmiy, norasmiy guruh, uyushganlik, psixologik 
moslik, sotsiometriya. 
Pedagogik vazifalar: 
 
O„quv faoliyati natijalari:
 
Shaxs va guruh munosabatlarini 
o‘rganishdan maqsad bilan 
tanishtiriladi; 
 
Shaxs va guruh munosabatlarini o‗rganishdan  maqsadni  aytib bera oladilar;
 
Guruhlarning turlarini sanab 
o„tiladi va tasnifi beriladi;
 
  Guruhlarning turlarini va tasnifini aytib bera oladilar; 
Guruh o„lchamlari va tizimi 
mohiyati yoritiladi  
 
Guruh o‗lchami va tizimini aytib bera oladilar;
 
Guruhlardagi psixologik 
o„zaro moslikka oid 
tushunchalar yoritib beriladi; 
 
Guruhlardagi psixologik o‗zaro moslikka oid tushunchalarga ta'rif bera oladilar;
 
Guruhdagi psixologik muhit 
va 
uni o„rganish bilan 
tanishtiriladi. 
 
Mavzu bo„yicha ma'ruza
 
O‘qitish usullari 
 
Ma'ruza, namoyish, blits-
so‗rov, pinbord texnikasi, aqliy xujum.
 
O‘qitish vositalari  
 
Ma'ruza matni, komp'yuter texnologiyasi 

Psixologiya
» 
fanidan elektron o

quv-
uslubiy majmua), slaydlar.  
O‘qitish shakllari  
 
Frontal, kollektiv ish 
O‘qitish sharoiti  
 
Texnik vositalar bilan ta'minlangan, o‗qitish usullarini qo‗llash mumkin bo‗lgan o‗quv 
xona. 
Monitoring va baxolash 
 
Kuzatish, og„zaki nazorat, yozma nazorat, o„quv topshiriq 
 
                                                                                             
                                                                                
                                                                                                                                      

 
106 
                                                   
 
 
 
 
 
                            Ma'ruzaning texnologik kartasi 
 
Ish jarayoni bosqichlari vaqti 
Faoliyatning mazmuni 
 
Фаолиятнинг мазмуни
 
 
o„qituvchi
 
talaba 
ўқитувчи
 
талаба
 

bosqich. 
Kirish 
(15 
daqiqa) 
1.1.  O„quv darsining mavzusi va rejasini 
aytadi. Tayanch ibora va tushunchalarni, 
darsdan kutiladigan natijalarni 
tushuntiradi.  
1.2.  Ma'ruza darsining maqsadi va o„qu

faoliyati natijalarini aytadi. Talabalarni 
aqliy xujumga tortish uchun 
jonlantiruvchi savollar beradi.  
 
Tinglaydi va yozadi 
 
 
 
Mavzu nomini yozib oladilar 
 
Savollarga birlamchi javob beradilar. 
1.1.  
Ўқув дарсининг мавзуси ва 
режасини
 
айтади. Таянч ибора ва 
тушунчаларни, дарсдан 
кутиладиган натижаларни 
тушунтиради.  
1.2.  Маъруза дарсининг мақсади 
ва ўқув фаолияти натижаларини 
айтади. Талабаларни ақлий 
хужумга тортиш учун 
жонлантирувчи саволлар беради. 
 
 
Тинглайди ва ёзади
 
 
 
 
Мавзу номини ёзиб 
оладилар
 
 
Саволларга бирламчи 
жавоб берадилар.
 
 

bosqich. 
Asosiy 
jarayon 
(55 
daqiqa) 
2.1. Ma'ruza rejasining barcha savollari 
bo„yicha vizual materialni namoyish 
qiladi.   (4- ilova) 
Mavzuning asosiy joylarini yozib 
olishlarini so„raydi.
 
Faollashtiruvchi savol-jav
ob o„tkazadi. 
 
1.Shaxs va guruh deganda nimalarni 
tushunasiz? 
2. Guruhlarning qanday turlari bor, deb 
o„ylaysiz?
 
3. Guruhlarning tizimi va psixologik 
mohiyati nimadan iborat? 
4.  Jamoalarda psixologik o„zaro 
moslikning qanday omillarini bilasiz? 
Tinglaydi, o„rganadi,
 
Yozadi, aniqlaydi,  
savollar beradi. 
 
Asosiy joylarini yozadi 
 
 
 
 
Savollarga javob beradi 
 
2.1. 
Маъруза 
режасининг 
барча 
саволлари  бўйича  визуал  материални 
намойиш қилади.   (4- илова) 
Мавзунинг  асосий  жойларини  ѐзиб 
олишларини сўрайди. 
Фаоллаштирувчи савол-жавоб ўтказади.  
1.Шахс  ва  гуруҳ  деганда  нималарни 
тушунасиз? 
2.  Гуруҳларнинг  қандай  турлари  бор, 
деб ўйлайсиз? 
3.  Гуруҳларнинг  тизими  ва  психологик 
моҳияти нимадан иборат? 
4.    Жамоаларда  психологик  ўзаро 
мосликнинг 
қандай 
омилларини 
биласиз? 
Жавобларни 
тўғрилайди 
ва 
хулосалайди.  
Тинглайди

ўрганади, 
Ёзади, аниқлайди, 
 
саволлар беради.
 
 
Асосий жойларини 
ёзади
 
 
 
 
 
Саволларга жавоб 
беради
 

 
107 
Javoblarni 
to„g„rilaydi va xulosalaydi. 
 
2.2. Mavzuning tayanch iboralarini 
klaster usulida o„rganiladi. Mavzuga oid 
bo„lmagan iboralar olib tashlanib, kerakli 
tushuncha va iboralar qo„shiladi. 
Javoblarni to„g„rilaydi va xulosalaydi. (5
-
ilova) 
2.3. Talabalarga erkin fikr aytishga 
ruxsat beriladi va ularni rag„batlantiradi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Xar bir tayanch tushuncha va iboralarni muxokama 
kiladi. Yozadi. 
 
 
Javob beradi 
2.2. Мавзунинг таянч 
ибораларини кластер усулида 
ўрганилади. Мавзуга оид 
бўлмаган иборалар олиб 
ташланиб, керакли тушунча ва 
иборалар қўшилади. Жавобларни 
тўғрилайди ва хулосалайди. (5
-
илова)
 
2.3. Талабаларга эркин фикр 
айтишга рухсат берилади ва 
уларни рағбатлантиради. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Хар бир таянч тушунча ва 
ибораларни мухокама 
килади. Ёзади. 
 
 
Жавоб беради 
 

bosqich. 
Yakuniy 
bosqich 
(10 
daqiqa) 
3.1.  Mavzu bo„yicha umumiy xulosa 
qiladi. 
3.2.  Talabalarning bilim va 
ko
„nikmalarini baxolaydi.
 
3.3. Navbatdagi mashg„ulotda 
ko„riladigan masalani e'lon qiladi, va 
mustaqil tayyorgarlik ko„rishlarini 
so„raydi. 
 
3.4. Talabalarga uyga vazifa qilib:   
(1).“Guruh va shaxs” mavzusida esse 
yozib kelish; 
(2). Ma'ruza anjuman darsining dokladlar 
mavzusiga tayyorlanib kelish 
topshiriladi: 
(3). Kelgusi mavzu e'lon kili-nadi va 
seminarga tayyorlanib kelishni aytadi. 
(4). O„zini
-
o„zi nazorat qilish uchun 
savollar beradi. (6- ilova). 
(5). Tavsiya etilgan adabiyotlarni 
o„rganishga beradi.
 
tinglaydi 
 
 
 
 
 
Mustaqil ishlash uchun topshiriqni yozib oladi 
 
 
 
Dokladlar mavzusiga tayyorlanadi. 
 
 
 
 
 
 
O„UMga qarang
 
 
3.1.  
Мавзу бўйича умумий хулоса 
қилади. 
3.2.  
Талабаларнинг билим ва 
кўникмаларини бахолайди.
 
3.3. Навбатдаги машғулотда 
кўриладиган масалани эълон 
қилади, ва мустақил тайёргарлик 
кўришларини сўрайди. 
 
3.4. Талабаларга уйга вазифа 
қилиб:  
 
(1).―Гуруҳ ва шахс‖ мавзусида 
эссе ёзиб келиш;
 
(2). Маъруза анжуман дарсининг 
докладлар мавзусига тайёрланиб 
келиш топширилади:
 
(3).  Келгуси  мавзу  эълон  кили-нади  ва 
семинарга тайѐрланиб келишни айтади. 
(4).  Ўзини-ўзи  назорат  қилиш  учун 
саволлар беради. (6- илова). 
(5). Тавсия этилган адабиётларни 
ўрганишга беради.
 
тинглайди 
 
 
 
 
 
Мустақил ишлаш учун 
топшириқни ёзиб 
олади
 
 
 
 
Докладлар мавзусига 
тайёрланади.
 
 
 
 
 
 
ль
 
 
 
 
  
 
 
Guruh  –  odamlarning  birgalikdagi  faoliyat  mazmuni 
yoki  muloqotda  bo„lish  xarakteri  kabi  qator  belgilarga 
asoslangan ijtimoiy jamoa. 

 
108 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      
  
 
 
 
Amerikalik sotsiologlar referent guruhlarning bir necha turlarini farqlaydilar. 
Normativ guruhlar. Shaxs bu guruhdagilarni ma'qullaydi, ularga amal qilishga hamisha 
tayyor bo'ladi. Bunday guruhlarga, birinchi navbatda, oilani, diniy yoki milliy uyushmalarni, 
kasbiy guruhlarni ki-ritish mumkin. Masalan, o'zbek xalqi uchun dasturxon atrofiga o'tir-gan 
zahoti yuziga fotiha tortish, mezbonlarning mehmonlarga «xush kelibsizlar» deyishlari 
norma hisoblanadi va har bir oilada shunday harakatlarga nisbatan ijobiy ustanovka 
shakllanadi. 
Qiyoslash guruhlari. Shaxs bu guruhga kirishga, uning ma'qulla-shiga muhtoj boimaydi, 
lekin o'z harakatlarini j'o'lga solishda unga asoslanadi. Negativ guruhlar. Shaxs ularning 
xatti-harakatlaridan ataylab voz kechadi. Chunki bunday guruhlar uning shaxsiy 
qarashlaridan mutlaqo farq qiladi. 
Diffuz guruh stixiyali, tasodifan to'plangan va shaxslararo muno- ? sabatlar bevositalik 
asosida qurilgan kishilar birligidir. Bu guruhlar miqdori bir necha kishidan minglab kishini 
tashkil qilishi mumkin, masalan, avtobus bekatida to'planib turgan odamlar diffuz guruhiga 
kiradi. Diffuz guruh ma'lum vaqt saqlanib tursa, guruh iy tabaqalanish boshlanadi, ya'ni lider 
ajralib chiqadi. 
Guruh ma'lum ijtimoiy faoliyat maqsadlari asosida to'plangan, muloqot ehtiyojlari 
qondiriladigan insonlar uyushmasidir. Demak, guruh uchun ikkita asosiy mezon mavjud: 
biror-bir faoliyatning bo'lishi hamda u yerda odamlarning o'zaro muloqoti uchun 
imkoniyatning mavjudligi. 
Guruhlarning turlari. Kundalik hayotda shaxs muloqotda bo'ladi-gan, vaqtini birgalikda 
o'tkazadigan kishilar guruhi ham turli xil bo'-ladi. Masalan, agar odamlar ko'chada tasodifiy 
hodisaning tomoshabi-ni bo'lib turishgan bo'lsa, ularni psixologiya tilida guruh emas, olo-
mon deb atashadi. Haqiqiy guruh uchun o'sha odamlarning barchasiga aloqador umumiy 
faoliyat va hamkorlik qilish, bir-birlariga ta'sir ko'r-satish imkoniyati bo'lishi kerak. 
Amerikalik psixolog C. Kuli hamkorlikning darajasiga ko'ra, gu-ruhlarni birlamchi va 
ikkkilamchi turlarga bo'lib o'rganishni taklif etadi. Birlamchi guruhda shaxslararo o'zaro ta'sir 
yuzma-yuz, bevosi-ta ro'y beradi. Masalan, oila davrasida, sinfda hisobchilar xonasida 

 
109 
o'tirganlar birinchi guruhga misoldir. 
Ikkinchi guruhdagi odamlarning har doim ham bevosita muloqotda bo'lish imkoniyatlari 
bo'lmaydi. Ular o'rtasidagi munosabat va o'zaro ta'sir bilvosita bo'ladi. 
Jamoa - maqsadlari jamiyat maqsadiga mos keladigan umumiy faoliyat bilan birlashgan 
odamlar guruhi. Jamoa o'spirin va yoshlar-ning shaxsini shakllantirish uchun eng qulay 
shart-sharoitlar yaratila-digan birlik hisoblanadi. Oila jamoasi, maktabdagi o'quv-tarbiya 
jamoasi, korxona jamoasi, nihoyat kechagi maktab o'quvchilari o'rta ma'lumot olganidan 
keyin borib qo'shiladigan mehnat jamoalari shun-day bir ijtimoiy muhit hisoblanadiki, unda 
shaxsning voyaga yetishi va har tomonlama rivojlanishi yuz beradi.  
2. Jamoa va guruhlarda shaxslararo munosabat 
Guruhga kiruvchi odamlar bir-birlariga va guruhning faoliyatiga nisbatan bir xil nuqtai 
nazarda bo'lmaydilar. Guruhning har bir a'zosi o'zining ishchanligi va shaxsiy fazilatlariga, 
o'z maqomiga, ya'ni lining guruhda tutgan o'rni haqida dalolat beradigan, mustahkamlab 
qo'yilgan huquq va burchlariga, uning xizmatlari va fazilatlarini guruhning tan olishi yoki 
olmasligini aks ettiradigan nufuziga binoan Ciiruhdagi shaxslararo munosabatlar tizimida 
muayyan mavqeiga ega noiadi. 
Psixologiyada guruh ichidagi tabaqalanishning ikkita asosiy tizimi sotsiometrik va 
referentometrik afzal ko'rish va tanlashlar alohida ajralib turadi. 
 
                                                                                                                            
 
 
 
                                          
  
 
 
 
                                         PSIXOLOGIYA
   fanidan 
                                                        
                                                             TEST SAVOLLARI 
 
  
 
1.         
Psixologiya so‟zi qanday ma‟noni bildiradi? 
 
«Psixologiya» so‟zi ikkita grek so‟zlaridan – «psychye» – jon, ruh va «logos» – ta‟limot, degan 
ma‟noni bildiradi 
 
«Psixologiya» so‟zi qadimgi yunon ma‟budasi ismidan olingan   
«Psixologiya» so‟zi ikkita grek «psychye» va «logos» so‟zlaridan olingan bo‟lib, shaxs degan 
ma‟noni anglatadi 
 
to‟g‟ri javob yo‟q 
 
  
 
2.         
Psixologiyaning predmeti nima? 
 

 
110 
konkret shaxs, uning jamiyatdagi xulq-atvori va turli ichki kechinmalari, amallari va faoliyatlarining 
o‟ziga xos tarzda ongi tomonidan aks ettirilishidir   
psixika  
Individ  
a va b javoblar to‟g‟ri 
 
  
 
3.         
Psixikaning namoyon bo‟lish shakllari qanday? 
 
bilish jarayonlari 
 
psixik jarayonlar, psixik holatlar 
 
psixik jarayonlar, psixik holatlar, shaxs xususiyatlari 
 
psixik jarayonlar, psixik xususiyatlar 
 
  
 
4.         
Bilish jarayonlariga nimalar kiradi?   
apatiya, qiziquvchanlik, hayratlanish, sezgi, idrok, xotira, ishonchlilik, ijodiy ruhlanish   
sezgi, idrok, xotira, tafakkur, xayol, nutq, diqqat 
 
sezgi, tafakkur, temperement, xarakter, qobiliyatlar, iqtidor, intellekt 
 
emosiya, idrok, xayol, nutq, diqqat, xarakter, intellekt, xulq-atvor, ish uslubi 
 
  
 
5.         
Qaysi javobda psixik holatlar to‟g‟ri berilgan? 
 
emosiya, e‟tiqod, bardamlik, tetiklik, apatiya, qiziquvchanlik, hayratlanish, ishonchlilik, ijodiy 
ruhlanish 
 
apatiya, qiziquvchanlik, hayratlanish, sezgi, idrok, xotira, ishonchlilik, ijodiy ruhlanish   
yo‟nalishlar, temperement, xarakter, qobiliyatlar, iqtidor, intellekt, xulq-atvor, ish uslubi  
emosiya, idrok, xayol, nutq, diqqat, xarakter, intellekt, xulq-atvor, ish uslubi 
 
  
 
 
 
6.         
Qaysi javobda shaxs xususiyatlari ketma-ketiligi to‟g‟ri berilgan?  
emosiya, idrok, xayol, nutq, diqqat, xarakter, intellekt, xulq-atvor, ish uslubi 
 
sezgi, tafakkur, temperement, xarakter, qobiliyatlar, iqtidor, intellekt 
 
yo‟nalishlar, temperement, xarakter, qobiliyatlar, iqtidor, intellekt, xulq-atvor, ish uslubi, mas‟uliyat
 
 
sezgi, idrok, xotira, tafakkur, xayol, nutq, diqqat 
 
7.         
Psixologiyaning fanlaro aloqasini necha blokka bo‟lish mumkin?   
2 ta: ijtimoiy-gumanitar va iqtisodiyot 
 
3 ta; ijtimoiy-gumanitar; tabiiy, aniq va texnika; iqtisodiyot 
 
5 ta; ijtimoiy-gumanitar; tabiiy; aniq; texnika; iqtisodiyot   
4 ta; ijtimoiy-gumanitar; tabiiy; aniq va texnika; iqtisodiyot 
 
  
 
8.         
AQShda muhandis psixolog qanday vazifani bajaradi? 
 
odam va texnika o‟zaro munosabatlariga oid psixologik muammolar bilan shug‟ullanadi  

 
111 
odam-texnika ti-zimidagi o‟zaro munosabatlar xususida bilimlarga ega bo‟lib, texnik moslamalarni 
ishlab chiqishda ishtirok etadi 
 
shaxsiy muammolarni hal qilish yuzasidan tavsiyalar berib, testlar o‟tkazadi 
 
muloqot malakalari oshirish, shaxsning o‟z imkoniyatlarini takomillashtirish bo‟yicha treninglar 
o‟tkazadi 
 
  
 
9.         
RFda maktab psixologi qanday vazifani bajaradi?   
shaxsiy muammolarni hal qilish yuzasidan tavsiyalar berib, testlar o‟tkazadi 
 
muvaffiqiyatli o‟qishga xalaqit beruvchi omillarni diagnostika qiladi 


Download 39.9 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   25
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling