O’zbekiston respublikasisog`liqni saqlash vazirligi toshkent farmatsevtika instituti


Download 39.9 Kb.
Pdf ko'rish
bet2/25
Sana11.11.2017
Hajmi39.9 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG‘LIQNI 
                                                      SAQLASH  VAZIRLIGI 
 
      TOShKENT FARMATSEVTIKA INSTITUTI 
 
IJTIMOIY FANLAR KAFEDRASI 
 
             «Tasdiqlayman» 
O„quv ishlari bo„yicha prorektor 
v/b.f.f.d  X.S.Zaynutdinov 
                                                                        _______________________  
«___» ________________2014 yil 
 
 
 
Farmatsiya, sanoat farmatsiya 
 va biotexnologiya yo‘nalishlari uchun  
PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA  fani bo‘yicha 
 
                                 
                                               ISHCHI O‘QUV DASTURI 
 
 
 
 
 
Umumiy o‘quv soati 106 soat  
Shu jumladan:  
Ma'ruza 36 soat 
 
Amaliy  mashg„ulotlar 18 soat 
 
Mustaqil ta'lim soati 52soat                                                              
 

 
11 
 
 
 
                                          Toshkent- 2014 yil 
 
 
 Tuzuvchi:   
Katta o„qituvchi N.E.Yusupova  
Katta o„qituvchi L.B Sultonova 
  
 
 
Taqrizchilar: 
TDPU katta o„qituvchisi R.Avezova 
Toshkent  farmatsevtika  institutining  Ijtimoiy  fanlar  kafedrasi  katta  o„qituvchisi 
S.Yuldasheva   
 
Ishchi  dastur  namunaviy  dastur  asosida  tuzildi  va  kafedraning  2014  yil 
“_____”_________________dagi  yig„ilishida  muhokama  qilinib,  tasdiqlash  uchun 
tavsiya etildi. 
 
Kafedra mudiri:____________________i.f.n. K.K.Ismailov 
 
Ishchi  dastur  soha  uslubiy  kengashida  muhokama  qilindi  va  tasdiqlash  uchun  tavsiya 
etildi. 
 
 “____”  _____________2014 yil _______sonli bayonnomasi. 
 
Soha uslubiy kengash raisi: 
 

 
12 
 
Ishchi dastur MUKda ko„rib chiqildi va tasdiqlandi. 
“____”__________2014 yil _________-sonli bayonnomasi  
 
 
 
1. So‘z boshi 
Zamonaviy kadrlar oldiga qo„yilatyotgan eng  muhim vazifalardan biri malakali 
mutaxassislar sifatida o„zligini, o„z qobiliyatlari, individualligi, shaxsiy fazilat hamda 
xislatlarini  bilgan  tarzda  atrofidagilar  mehnatini  oqilona  tashkil  etish  va  ijtimoiy 
foyidali  mehnatning  barcha  sohalarida  iqtidorli  kasb  sohibi  sifatida  faoliyat 
ko„rsatishdir.  Bu  o„rinda  inson  ruhiyati  qonuniyatlarini  o„rganuvchi  psixologiya 
fanining  o„rni  va  roli  benihoya  kattadir.  Yosh  avlodni  yangicha  ta'lim  standartlari 
asosida,  jahon  talablariga  javob  beruvchi  mutaxassislar  qilib  tarbiyalash  ishi  Oliy 
o„quv  yurtlarida tahsil olayotgan  yoshlar uchun  maqsadga  muvofiqdir.  Xar bir shaxs 
o„z qobiliyati, iqtidori, layoqati, tafakkuri, diqqati, xarakteri xususiyatlarini bilib, uni 
to„g„ri yo„naltira olsa, bu nafaqat shaxsning o„ziga, balki jamiyat uchun ham katta naf 
keltiradi.  Shunday  ekan,  xozirgi  kunda  psixologiya  fanining  sir-asrorlarini  har  bir 
talaba uchun zarur bo„lgan jixatlarini keng yoritib berishi lozim. 
1.1.Psixologiya   fanining maqsadi va uning vazifalari 
Hozirgi  davrda  ta'lim  va  madaniyatni  tez  va  uyg„un  rivojlantirish,  ijtimoiy 
munosabatlarni  va  siyosiy  ustqurmani      takomillashtirish,  jamiyatning  asosiy  ishlab 
chiqaruvchi  kuchi  va  oliy  boyligi  bo„lmish  insonning  o„zini  yanada  kamol  toptirishi 
manfatlari  yosh  avlodlariga  ta'lim  va  tarbiya  berishga  yangicha,  yana  ham  keng 
ko„lamda yondashishni talab qiladi. Psixologiya fanining vazifasi talabalarga  voqyelik 
va  jamiyatdagi  voqyea  va  xodisalarning,  jamiyat  hayotida  umumiy  psixologik 
hodisalar, holatlar va jarayonlarning mohiyatini tashkil etishga, shaxsning kamolati va 
unga ta'sir ko„rsatuvchi omillar, uning individual psixologik xususiyatlari, emotsional 
va irodaviy sifatlarini tahlil etishga o„rgatishdan iborat. 
 

 
13 
1.2 Psixologiya fani bo‘yicha talabalarning bilimiga, o‘quviga, ko‘nikmasiga 
qo‘yiladigan talablar 
 
Psixologiya  fanini  o„zlashtirish  jarayonida  amalga  oshiriladigan  masalalar 
doirasida bakalavr: 
-umumiy  psixologik  tushunchalarni,  voqyelik  va  jamiyatdagi  voqyea  va  hodisalarni, 
shaxsning  o„zida  kechadigan  ijtiomiy-psixologik  jarayonlarni,  shaxsni  psixologik 
tadqiq  qilish usullarini bilishi; 
-Talaba  voqyelikni  psixologik  mushoxada  etish,  narsa-xodisalarni  ilmiylik  va 
mantiqiylik asosida o„rganish, ilmiy tafakkur va psixologik tasavvurning uyg„unligini 
ta'minlash,  mustaqil  va  zamonaviy  fikrlash,  kundalik  faoliyatida  umumiy  psixologik 
bilimlarni va qoidalarni qo„llay  olish ko„nikmalariga ega bo„lishi; 
-talaba  voqyea-xodisalarni  psixologik  nuqtai  nazardan  tahlil  va  tadqiq  qilish,  shaxs 
motivatsiyasi,  emotsional  va  irodaviy  sifatlari,  individual  psixologik  xususiyatlari, 
shaxs  va  jamiyat  orasidagi  munosabatning  psixologik  qonuniyatlarini  aniqlash 
malakalariga ega bo„lish kerak.  
1.3  Psixologiya  fanining  o‘quv  rejasidagi  boshqa  fanlar  bilan  o‘zaro 
bog‘liqligi va uslubiy jihatidan ketma-ketligi. 
      Umumiy  psixologiya,  bir  tomondan,  o„ziga  xos  ravishda  psixologiya    faniga 
kirish  vazifasini  bajarsa,  ikkinchi  tomondan  talabalarni  avvalo  shaxs  psixologiyasi, 
uning  faoliyati  va  jamoadagi  munosabati  haqida,  uni  o„rganish  metodlari  to„g„risida, 
asosiy  psixik  jarayonlarning  qonuniyatlari  haqida  tegishli  bilimlardan  xabardor  etgan 
holda  ularni  professional  ishga  nazariy  va  amaliy  jixatdan  tayyorlashdan  iborat  aniq 
vazifani  o„z  zimmasiga  oladi.    “Psixologiya”  o„quv  rejasida  rejalashtirilgan  falsafa, 
pedagogika  va  tabiiy  fanlar  bilan  aloqada  o„rganilib,  bu  fanlardan  yetarli  bilim    va 
ko„nikmalarga ega bo„lishni talab etadi.          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14 
 
 
 
 
 
                                              2.Fanning mazmuni 
Ma'ruza № 1 
Mavzu : Psixologiya fanining predmeti, maqsadi va vazifalari  
Hozirgi  zamon  psixologiya  fanining  predmeti  va  uning  ijtimoiy  tabiati. 
Mustaqillik  va  bozor  munosabatlariga  o„tish  sharoitida  psixologiya  fanining  roli  va 
ahamiyati. Psixologiyaning predmeti konkret shaxs, uning jamiyatdagi xulq – atvori va 
turli faoliyatlarning o„ziga xos tomoni ekanligi. Ijtimoiy taraqqiyot va psixologiyaning 
xulqni  to„g„ri  tashkil  etish,  yoshlarda  pozitiv  tafakkurni  shakllantirishga  oid 
qonuniyatlari haqida. 
Psixologiyaning  asosiy  metodlari.  Kuzatish  va  suhbat  metodlari  va  ularning 
imkoniyatlari.  Psixologik  ekspe-riment  va  testlar,  ularning  turlari,  ahamiyati. 
Psixologik modellashtirish amaliy psixologiyaning tadqiqot vositasi ekanligi. 
Psixologiyaning  tadbiqiy  va  amaliy  sohalari.  Sanoat  psixologiyasi  va  boshqaruv 
psixologiyasi.  Shaxsni  ijtimoiy  guruhlarda  o„rganishning  ahamiyati.  Oila  va  nikoh 
borasidagi  tadbiqiy  ishlar.  Maktabga  va  ijtimoiy  sohaga  psixologik  yordamning 
yo„nalishlari.  
     Psixodiagnostika  va  psixokorreksiya  haqida  tushuncha.  Shaxs  xulqni  maqsadi 
tuzatish – psixokorreksiya ekanligi(5 soat) 
   Adabiyotlar:1.2, 1.3, 1.4.,1.6, 1.7,  2.1, 2.6, 2.9, 2.10 
Ma'ruza № 2 
Mavzu: Psixologiyada shaxs va jamiyat muammosi. Shaxsga ta'sir etuvchi 
psixologik omillar. Shaxs dunyoqarashi va ma'naviyatini o‘zgartiruvchi omillar.  
Shaxsning  siyosiy,  iqtisoiy,  mafkuraviy,  ma'naviy  qiyofasi  va  uning  shakllanish 
shartlari. Shaxsdagi tug„ma – biologik xususiyatlar va ularning sotsial muhitga bog„liq 
sifatlar bilan bog„liqligi. Shaxsning jamiyatdagi turli sotsial institutlar bilan bog„liqligi. 
Shaxsning  jamiyatdagi  statusi  va  shaxsdagi  ijtimoiy  tasavvurlarga  bog„liqligi. 
Jamiyatdagi ijtimiy  –  iqtisodiy  vaziyat  va shaxs. Shaxs  va  ong.  O„z  –  o„zini anglash, 
o„z – o„zini boshqarish va tarbiyalashning omili sifatida.  
     Shaxsga  ta'sir  etuvchi  psixologik  omillar.  Shaxs  dunyoqarashi  va  ma'naviyatini 
o‘zgartiruvchi omillar(5 soat).  
    Adabiyotlar:1.2, 1.3, 1.4.,1.6, 1.7, 2.1, 2.6 
 

 
15 
Ma'ruza № 3 
Mavzu: Shaxs faolligi. Faoliyat turlari, motivatsiyasi va ularni boshqarish. 
Ijtimoiy xulq motivatsiyasi. Anglangan va anglanmagan motivlar.  
Faollik,  faoliyat  haqida  umumiy  tushuncha.  Tashqi  va  ichki  faoliyat,  ularning 
o„zaro  bog„liqligi.  Inson  faoliyatining  o„ziga  xosligi  va  shaxs  xususiyatlari  bilan 
bog„liqligi. Ijtimoiy faoliyatning jamiyat iqtisodiyoti o„sishidagi o„rni va sifatlari. 
Inson  faoliyati  turlari:  mehnat,  o„qish  va  o„yin  faoliyatlari  shaxs  taraqqiyotidagi 
yetakchi faoliyatlar sifatida. Bolalar va kattalar o„yin faoliyatlarining o„ziga xosligi va 
umumiy  jihatlari.  Ijtimoiy  faoliyatga  tayyorlashda  o„qish  va  o„yin  faoliyatlari 
unsurlarining o„rni. Faoliyat motivlari haqida tushuncha. Shaxs va uning motivatsiyasi. 
Motivlarning 
anglanganlik 
darajasi: 
anglangan 
va 
anglanmagan 
motivlar. 
Adabiyotlar:1.2, 1.3, 1.4.,1.6, 1.7, 2.1, 2.5, 2.7 
 
Ma'ruza № 4 
Mavzu : Shaxsning borliqni bilish jarayonlari. Diqqat, sezgi, idrok.  Bilish 
mezonlari va uning adekvatligi. 
Shaxs  va  uning  tashqi  olamni  bilish  imkoniyatlari.  Bilish  qobiliyatining  kasbiy 
faoliyatga  aloqadorligi, bilish  jarayonlari tasnifi: diqqat  va  uning  turlari. Sezgi, uning 
turlari,  vazifalari  va  xususiyatlari.  Adaptatsiya  xodisasi.  Idrok  va  idrok  adekvatligini 
ta'minlovchi  psixologik  qonuniyatlar.  Bilish  jarayonlarini  boshqarish  usullari.  Ta'lim 
va  tarbiya  jarayonida  bilish  qobiliyatlarini  takomil-lashtirishning  psixologik 
tamoyillari va shartlari.      Bilish mezonlari va uning adekvatligi(5 soat). 
 Adabiyotlar:1.2, 1.3, 1.4.,1.6, 1.7,  2.1, 2.6.2,4 
 
Ma'ruza № 5 
Mavzu : Xotira, xayol, tafakkur va mustaqil fikrlash shart – sharoitlari  
Xotira  va  shaxs  tajribasining  boyligi,  esda  yaxshi  olib  qolish  qonunlari;  xotirani 
o„stirish  va  tarbiyalash.  Materialni  yaxshi  esda  saqlab  qolishdagi  individual  farqlar. 
Hayol  va  uning  turlari.  Tafakkurning  shaxs  va  undagi  ijtimoiy  munosabatlar  tizimiga 
bog„liqligi.  Yoshlarda  mustaqil  fikrlash  qobiiyatini  o„stirish  va  erkin  fikrlashni 
tarbiyalash  tamoyillari.  Tafakkur  operatsiyalari,  shakllari  va  ularning  ijodiy  va 
mantiqiy  fikrga  aloqasi.  Fikr  va  fikrlash  operatsiyalari.  Ijodiy  va  mantiqiy  fikrlash 
yo„llari. 
    Nostandart va erkin fikrlash mashqlariga o‘rgatish texnologiyalari (5 soat). 

 
16 
 Adabiyotlar:1.2, 1.3, 1.4.,1.6, 1.7, 1.9, 2.1, 2.6, 2.8 
Ma'ruza № 6 
Mavzu: Shaxsning individual xususiyatlari va ularani 
diagnostika qilish  
Shaxsning  iqtidori  va  qobiliyatlarini  diagnostika  qilish  muammosi.  Qobiliyatlardagi 
orttirilgan va tug„ma xususiyatlar. Qobiliyatlarning psixologik strukturasi va ularning 
shaxs  xarakteri  va  temperament  xususiyatlariga  bog„liqligi.  Yoshlardagi  qiziqishlarni 
diagnostika  qilish  yo„llari.  Temperament  va  xarakterning  o„zaro  bog„liqligi, 
shakllanishi va namoyon bo„lishi. Xarakter va shaxs. 
 Adabiyotlar:1.2, 1.4.,1.6, 1.7, 1.9, 2.1, 2.6 
 
 
Ma'ruza №7 
 
 Mavzu:Shaxs taraqqiyotining yoshga bog‘liq xususiyatlari 
1.Shaxs taraqqietidagi ijtimoiy va genotipik omillar. 
2. Shaxs taraqqietini davrlarga bo„lish. 
3. Bolalik –ilk yeshlik davri. 
4.  O„smirlik va o„spirinlik davrlarida shaxs ijtimoiylashuvining o„ziga xos 
xususiyatlari                                                                                                                                                        
.   
        
Adabiyotlar

1,1.1.3,1.4,1.5, 2.1,2.3,2.4,2.6. 
 
Ma'ruza № 8 
  
Mavzu: Shaxs insoniy munosabatlar tizimida. Psixologiyada ijtimoiy ta'sir 
masalasi. Samarali ta'sir sirlari  
Insoniy  munosabtalar  tizimi  –  shaxs  dunyoqarashini  shakllantiruvchi  birlamchi  omil. 
Shaxslararo insoniy munosabatlarning va sharqona muomalaning shaxs taraqqiyotidagi 
ahamiyati va o„rni. Insoniy muomala va muloqotning psixologik vositalari va shart  – 
sharoitlari.  
       Psixologiyada ijtimoiy ta'sir masalasi. Samarali ta'sir sirlari (6 soat)  
Adabiyotlar:1.2, 1.3, 1.4.,1.6, 1.9, 2.1, 2.2, 2.6
  
 
 
 

 
17 
Ma'ruza № 9 
Mavzu: Guruhning shaxsga ta'siri va shaxslararo moslik muammosi 
Shaxs  va  guruh.  Shaxs  uchun  referent  bo„lgan  guruhlar.  Guruhlarning  turlari.  Guruh 
o„lchamlari  va  uning  tizimi.  Jamoalarda  shaxslararo  psixologik  o„zaro  moslik  va 
o„zaro  ta'sir  masalasi.  Guruhdagi  psixologik  muhit  va  uni  o„rganish.  Ijtimoiy  ta'sir, 
liderlik va konformizm hodisalari. Konformizm. Shaxsning liderlik fazilatlari. Liderlik 
nazariyasi. Adabiyotlar:1.2, 1.3, 1.4.,1.6, 1.1, 2.1, 2.6, 2.7 
3.Amaliy mashg‘ulotlarining mavzulari 
 
№ 
Amaliy 
mashg„ulotlar 
nomi 
Soat 
Mustaqil vazifalarni bajarish uchun zarur 
bo„lgan materiallar. 
Adabiyotg

ko„rsatma 
1

Psixologiya 
fanining 
predmeti, 
maqsadi va 
vazifalari 

                                      1.Psixologiyaning 
predmeti, maqsad va vazifalari. 
2.  Psixika  haqida  tushuncha  va  uning 
namoyon bo„lish shakllari.  
3.Psixologiyaning  fanlar  tizimida  tutgan 
o„rni. 
4.Psixologiyaning tarmoqlari   
5. Psixologiyaning asosiy metodlari 
 
 
 1.2, 1.3, 
1.4.,1.6,  
2.1, 2.6, 
2.9, 2.10 
2

Psixologiyada 
shaxs va jamiyat 
muammosi 
 

 
 
1. Shaxs ijtimoiy ta'sirlar mahsuli sifatida. 
2. Ijtimoiy normalar, sanksiyalar va shaxs. 
3.  Ijtimoiy  ta'sirlarning  shaxs  tomonidan 
anglanishi. 
4. “Men” – obrazi va o„z-o„zini baholash. 
1.2, 1.3, 
1.4.,1.6,   
2.1, 2.6 
3

Shaxsning 
faolligi va 
ijtimoiy xulq 
motivatsiyasi 

1. Shaxs va uning faolligi. 
2.  Faoliyatning  turlari.  Jismoniy  va  aqliy 
harakatlar. 
3.  Ijtimoiy  xulq  motivlari  va  shaxs 
motivatsiyasi. 
4.  Motivlarning  anglanganlik  darajasi: 
ijtimoiy  ustanovka  va  uni  o„zgartirish 
 
1.2, 1.3, 
1.4.,1.6, 
2.1, 2.5, 2.7 

 
18 
muammosi. 
4

Bilish 
jarayonlari. 
Diqqat, sezgi 
idrok.  
 

 
1.  Bilish  jarayonlari  va  professional 
faoliyat.  
2.  Diqqatning  umumiy  xarakteristikasi  va 
uning turlari. 
3. Sezgi, uning turlari va xususiyatlari. 
4.  Idrokning  umumiy  xarakteristikasi  va 
uning turlari 
 
 
1.2, 
1.3, 
1.4.,1.6,  
2.1, 2.6 
5

Shaxsning 
individual 
xususiyatlari.  

1.  Shaxsning  individual  xususiyatlari  va 
ularni diagnostika qilish yo„llari. 
2. 
 
Shaxs 
iqtidori 
va 
qobiliyatlari 
diagnostikasi. 
3.Temperament  va faoliyatning individual 
xususiyatlari. 
5. Xarakter va shaxs.  
1.2, 
1.4.,1.6,  
2.1, 2.6 
 
 
 
 
5. Fanni o‘qitishda qo‘llaniladigan axborot va pedagogik texnologiyalar 
Fan  bo„yicha  ma'ruzalarni  olib  borishda  taqdimot,  videotasma  va  multimediyalardan 
foydalaniladi 
      Psixologiya fanini o„qitishda axborot texnologiya  vositalarini qo„llash ehtiyojidan 
kelib chiqib, unda xozirgi zamon kompyuter texnologiyalari (masalan, internet xalqaro 
axborot  tizimlari)ni  tadbiq  etish  mumkin.  Bundan  tashqari  undan  ko„rgazmali 
sxemalar,  multimediya,  slaydlar,  diafilmlar,  videodasturlarni  ishlatish  maqsadga 
muvofiq.    “Bumerang”  “Silindr”,  “Aqliy  xujum”,  “Muammoli  vaziyat”,  “Veer”, 
“Mantiqiy  qiyoslash”,  “Krossvord”,  “3x4”  kabi  pedagogik  texnalogiyalardan 
foyidalaniladi. 
 
 

 
19 
 
№ 
 Mashg„ulot mavzulari   
Innovatsion 
axborot 
texnologiyasi 
Yangi ped 
texnologiya  
1  Psixologiya  fanining  predmeti, 
maqsadi va vazifalari  
Taqdimot  
multimedia   
“Bumerang”  
“Silindr” 

Psixologiyada 
shaxs 
va 
jamiyat muammosi  
Taqdimot  
multimedia 
“Aqliy xujum”, 
“Muammoli 
vaziyat” 
3   Shaxs  faolligi  va  ijtimoiy  xulq 
motivatsiyasi  
  
Taqdimot  
multimedia 
“Klaster”, 
 “BBB” 
4   Shaxsning 
borliqni 
bilish 
jarayonlari. Diqqat, sezgi, idrok.  
Taqdimot  
multimedia 
“Klaster”,  
“Bumerang” 
5  Xotira, 
xayol, 
tafakkur 
va 
mustaqil 
fikrlash 
shart 
– 
sharoitlari  
Taqdimot  
multimedia 
 “Qora quti”, 
“Aqliy xujum” 
6  Shaxsning 
individual 
xususiyatlari va ularni 
diagnostika qilish  
Taqdimot  
multimedia 
“BBB” 
“Aqliy xujum” 

Shaxs 
taraqqiyotining 
yoshga bog„liq xususiyatlari 
Taqdimot  
multimedia 
“Krossvord”, 
“3x4”, 

Shaxs  insoniy  munosabatlar 
tizimida. 
Muomala 
texnikasi 
strategiyasi. 
Psixologiyada 
ijtimoiy  ta'sir  masalasi.  Samarali 
ta'sir sirlari 
Taqdimot  
multimedia 
“Klaster”,  
“Bumerang” 
9  Guruhning  shaxsga  ta'siri  va 
shaxslararo moslik muammosi 
Taqdimot  
multimedia 
“Bumerang”  
“Silindr” 
 
 
8. Yakuniy nazorat savollari 
1.
 
Psixologiya fanining predmeti? 

 
20 
2.
 
Sezgirlik nima. 
3.
 
Xarakter haqida tushuncha. 
4.
 
Psixika nima? 
5.
 
Idrok haqida tushuncha. 
6.
 
Xarakterning fiziologik asosi. 
7.
 
 Psixologiya fanining maqsad va vazifalari? 
8.
 
Idrokning fiziologik asosi. 
9.
 
Xarakter xususiyatlari (ijobiy va salbiy). 
10.
 
Psixologiya fanining boshqa fanlar o„rtasida tutgan o„rni. 
11.
 
Idrokning turlari. (Fazo, vaqt, harakat). 
12.
 
O„z-o„zini tarbiyalash, xarakter xususiyatlarini o„zgartirish masalasi. 
13.
 
Psixologiya fanining tarmoqlari. 
14.
 
Idrokning hususiyatlari. Appersepsiya, illyuziya, konsantlik. 
15.
 
Qobiliyat haqida tushuncha. 
16.
 
Psixologiyaning metodlari. 
17.
 
Xotira haqida tushuncha. 
18.
 
Maxsus va umumiy qobiliyatlar 
19.
 
Psixologiyani o„rganishning ahamiyati. 
20.
 
Xotiraning fiziologik asosi. 
21.
 
Qobiliyatlarning rivojlanishi uchun layoqat nishonalari qanday ahamiyatga ega. 
22.
 
Individ, shaxs, individuallik tushunchalarining izohi. 
23.
 
Xotiraning turlari. 
24.
 
Talant nima? Kishining genialligi nima bilan xarakterlanadi. 
25.
 
“Shaxs” va  “jamiyat” tushunchalarining ta'rifi. 
26.
 
Xotiraning xususiyatlari. 
27.
 
Hissiyot haqida umumiy tushuncha. 

 
21 
28.
 
Shaxs va uning faolligi. 
29.
 
Xotiraning buzilishi. Amneziya. 
30.
 
Hissiyotning  yo„nalishiga  qarab  ma'naviy,  intellektual  va  estetik  turlari  haqida 
tushuncha. 
31.
 
Faolyat tushunchasi va uning turlari. 
32.
 
Xotiradagi individual farqlar nimalardan iborat. 
33.
 
Emotsiya va hissiyotning farqli jihatlari. 
34.
 
Motivatsiya nima? 
35.
 
Odam hayotida xotiraning qanday ahamiyati bor. 
36.
 
Hissiyotda uchraydigan affekt, kayfiyat, ehtiros holatlarining tasnifi. 
37.
 
Motiv va uning turlari (anglangan va anglanmagan). 
38.
 
Tafakkur haqida tushuncha. 
39.
 
Iroda haqida tushuncha.  
40.
 
Tafakkurning fiziologik asosi. 
41.
 
Irodaning salbiy va ijobiy sifatlari. 
42.
 
Shaxs faolligining asosini ehtiyojlar tashkil qilishini izohlang. 
43.
 
Tafakkurning turlari. 
44.
 
Shaxs taraqqiyotini davrlarga bo„lish. 
45.

Download 39.9 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling